Tu Viện Quảng Đức105 Lynch Rd, Fawkner, Vic 3060. Australia. Tel: 9357 3544. quangduc@quangduc.com* Viện Chủ: HT Tâm Phương, Trụ Trì: TT Nguyên Tạng   

Danh Hiệu của Ngài A Nan trong Kinh Pháp Hoa

12/06/201806:48(Xem: 5807)
Danh Hiệu của Ngài A Nan trong Kinh Pháp Hoa

Kinh Phap Hoa
 Tùy Bút khu đọc Kinh:

DANH HIỆU PHẬT CỦA NGÀI ANAN 
 trong 
PHẨM THỌ HỌC - VÔ HỌC NHÂN KÝ 
( phẩm thứ 9 của Kinh Pháp Hoa ) 

Mỗi khi đến mùa Phật Đản khi nhìn hình ảnh Đức Phật không hiểu sao tôi lại luôn thấy bên cạnh Ngài có thêm một thị giả thật trẻ trung và thông  minh đa tài và tôi như trở về đến phẩm thứ 9 của Kinh Diệu Pháp Liên Hoa. 

Thời mới bắt đầu đọc  tụng kinh Diệu Pháp Liên Hoa , khi đọc đến các phẩm thọ ký Tôi thường đọc lướt qua cho nhanh vì không thể nào hiểu được yếu nghĩa thâm hậu của các danh hiệu Phật và khi đến danh hiệu Ngài ANAN  thì tôi lại tự hỏi sao quá dài . Giờ đây khi đã nghiên cứu và đọc được các kinh sách giảng luận của nhiều danh tăng thì tôi lại cứ đọc đi đọc lại đoạn Phật thọ ký cho Ngài trong kinh và còn chép lại những lời giảng mật nghĩa đó vào một cuốn cẩm nang cho mình " CUỘC ĐỜI CỦA CÁC THÁNH TĂNG " để từ đó có thể lấy đó làm thước đo mức học và hành trì của một Phật tử tại gia  ....Nhất là từ khi có duyên đọc được quyển Kinh Pháp Hoa Giảng luận tập 1 và 2 của Cố H T Thích Thông  Bửu và tác phẩm của Hellmut Hecker người Đức đã biên  soạn về cuộc đời của Các Thánh Tăng từ lâu trên mấy chục năm nay nhưng chỉ mới xuất bản 3 quyển ( hai quyển trước nói về Ngài Xá Lợi Phất và Ngài Mục Kiền Liên , ) riêng quyển thứ ba cuộc đời Thánh Tăng  Ananda đã được Ni Sư Ayya Khema dịch ra Anh ngữ 1990 và tác giả Nguyễn Điều dịch ra Việt Ngữ và xuất bản 1991 thì bốn câu kệ mà nhà sư Belatthassa( một vị A La Hán ) làm pháp truyền giới  xuất gia cho Ngài đã đọc lên thì tôi nghe lòng mình dạt dào một niềm vui khó tả 

Như thân phận làm trâu trong khổ ách 

Dù trên vai mang nặng một chiếc cày 

Nhưng vẫn cố tiến lên từng bước một 

Thì Sa Môn xin chớ ngại gian nguy 

Ngày với tháng chỉ là Tầm thước Thánh 

Đo chiều cao công đức Kẻ Tu Trì ...

             Theo Nguyễn Điều dịch thoát 

Tôi liền chép vào cẩm nang mình nguyên văn đoạn Phật thọ ký cho Ngài như sau 

.....Bấy giờ Đức Phật bảo Anan " Ông ở đời sau sẽ đặngthành Phật hiệu là SƠN HẢI HUỆ TỰ TẠI THÔNG VƯƠNG NHƯ LAI , Ứng cúng.  Chánh biến tri , Minh hạnh túc , Thiện thệ , Thế gian giải , Vô thượng sĩ , Điều ngự trượng phu, Thiên nhân sư, Phật Thế tôn . Ông sẽ cúng dường 62 ức Đức phật , Hộ Trì Tạng Pháp sau chứng đặng Vô thượng Chánh đẳng Chánh Giác giáo hoá 20 nghìn muôn ức hằng hà  sa các chúng bồ tát làm cho thành đạo Vô thượng Chánh đẳng chánh giác 

Nước tên là THƯỜNG LẬP THẮNG PHAN . Cõi đó thanh tịnh đất bằng chất lưu ly

Kiếp tên DIỆU ÂM BIẾN MÃN . 

Đức Phật đó thọ mạng Vô lượng nghìn muôn ức A tăng kỳ kiếp , nếu có người ở trong nghìn muôn ức vô lượng A tăng kỳ kiếp tính đếm vô số kể chẳng có thể biết được 

Chánh pháp trụ đời gấp bội thọ mạng 

Tượng pháp lại gấp bội chánh pháp 

Anan , Đức Sơn Hải Huệ Tự Tại Thông Vương  Phật đó được vô lượng nghìn muôn ức hằng hà sa các Đức Phật Như Lai ở 10 phương đồng ngợi khen công đức của Ngài 

Và Đức Phật vì thấy tâm niệm của các Bồ tát có vẽ khó hiểu tại sao Anan  có Nhơn duyên gì mà được thọ ký quá ưu ái như thế nên Phật đã giải thích như sau 

Các Thiện nam  tử , ta cùng Ông Anan ở chỗ Đức Phật KHÔNG VƯƠNG đồng phát tâm Vô Thượng Chánh Đẳng Chánh Giác , Anan thường ưa học rộng , còn Ta thường tinh tấn cho nên Ta đã thành Vô Thượng Chánh Đẳng Chánh Giác mà Anan  thì Hộ Trì Chánh Pháp của Ta và cũng sẽ Hộ Trì Pháp Tạng của các Đức Phật Như Lai giáo hoá thành tựu các chúng Bồ tát . Bổn nguyện của Ông như thế , nên được thọ ký dường ấy 

Theo Cố HT Thích Thông Bửu thì Bổn nguyện của Ngài chính là Lời Đại Thệ nguyện của Ngài trong Kinh Thủ Lăng Nghiêm ( xem vào đoạn cuối bài này ) riêng 9 chữ Danh hiệu Phật của Ngài mỗi chữ là một bí pháp .Ngài nguyện phụng sự chúng sanh chứng đắc thành Phật, số đông nhiều như số cát sông Hằng , một bậc siêu quần bạt chúng (

Đức Phật  đã xác nhận trong kinh Tăng Nhất A Hàm  3; 78 Anguttara Nikyaa n. 3; 78

Anan  có một nghệ thuật nghe pháp rất đặc biệt không thể tìm ra một người thứ hai trên thế gian này ) mà lúc nào cũng đóng vai giã vờ phàm tăng để xin Phật giảng nghĩa hầu giúp chúng sinh có được phần nào tinh ba của trí huệ Phật 

Qua sự thọ ký của Đức Phật cho Tôn Giả Anan ta thấy rằng : 

Y Báo và Chánh Báo không căn cứ vào trình độ học thức hoặc tu chứng mà trả lời bằng một đáp số đó là TOÀN BỘ CUỘC SỐNG  , đó là Bổn nguyện , đó là Thực hành 

Cũng cần nên tìm hiểu thêm về tên THƯỜNG LẬP THẮNG PHAN

Thắng Phan là lá trường phan  mà vua thường ban cho luận sư nào thắng đước tất cả các đối thủ trong một cuộc thì tranh luận bàn về luật luận của các kinh sách 

Cũng theo sách của tác giả Người Đức thì Anan được gọi là Kho tàng Pháp Bảo , Ông được nỗi tiếng nhờ có đủ năm nền tảng trí thức thượng thừa 

1- nền tảng thứ nhất : nghe nhiều hơn ai hết , nghe gần như toàn thể lời Phật dạy 

2- nền tảng thứ hai : Ông đã nhớ nhiều hơn ai hết , Ông đã nhớ đầy đủ những lời Phật dạy 

3- nền tảng thứ ba : Ông đã hiểu nhiều hơn ai hết , hiểu cả hệ thống Pháp nào kể luôn ý nghĩa súc tích khi phối hợp các Phật ngôn trước và sau một cách song  đối hay thứ tự 

4- nền tảng thứ tư : Ông là người tin tưởng nơi pháp bảo của Đức Phật , tin tưởng chắc chắn nhất trên tất cả mọi học thuyết 

5- nền tảng thứ năm : là thị giả cần cù  dẻo dai nhiều nghị lục trong việc hầu hạ 1 bậc Toàn Giác 

Cũng như Ngài đã đạt được Sati ( là khả năng tự biết lại những gì đã trôi qua ) 

         Anan trong kiếp  chót trí nhớ Sati này đã biến thành Sampa Janna tức là Ông  không phải chỉ nhớ suông đến những điều Ông đã học thuộc lòng  mà Ông còn cảm thấy cái tác dụng của nó nữa để khi gặp lại bất cứ ai Ông biết Tuỳ theo trình độ tri thức của mỗi người nghe mà diễn đạt từ thấp tới cao , từ nông cạn đến sâu sắc từ thô kệch đến vi tế chứ Ông không phải nhắm mắt lập lại một cách hỗn độn không thứ tự 

Như vậy Bổn nguyện Ngài Anan  hùng vĩ và siêu việt quá 

               Thực hành của Ngài bao la quá 

Chúng ta hãy đọc cả trăm lần Bổn nguyện của Ngài để tạ ơn Ngài để thấm sâu vào lòng ...

Diệu trạm Tổng trì Bất động Tôn 

Thủ Lăng Nghiêm vương thế hy hữu 

Tiêu ngã ức kiếp điên đảo tưởng 

Bất lịch tăng kỳ hoạch Pháp Thân 

Nguyện kim đác quả thành BỬU VƯƠNG 

Hoàn độ như thị hằng sa chúng 

Tượng thử thân tâm phụng trần sát 

Thị tắc danh vi báo Phật ân 

Phụng thỉnh Thế Tôn vị chứng minh 

Ngũ trược ác thế thệ tiên nhập 

Chung bất ư thử thủ NÊ HOÀN 

ĐẠI HÙNG , ĐẠI LỰC , ĐẠI TỪ BI 

Hy cánh thẩm trừ vi tế hoặc 

Linh ngã tảo đăng Vô Thượng Giác 

Ư thập phương giới tọa đạo tràng 

Thuấn nhã đa tánh khả tiêu vọng 

Thước ca ra Tâm vô động chuyển ........

Cũng cần nói thêm theo các kinh bổn sanh bổn sự ta biết trong nhiều kiếp Ngài đã từng là Bồ tát và được tái sinh theo bổn nguyện nên đã vào dòng họ Thích Ca và đã sinh vào ngay ngày Thái Tử Sĩ Đạt Ta xuất gia , ( mùng tám tháng hai ) và trẻ hơn Đức Phật khoảng hai mươi tuổi ..

Hãy nghe lời Ngài thốt ra biểu lộ sự kính trọng Phật khi được mời làm thị giả và ví mình u mê, yếu đuối như sau 

         "Đức Như Lai biểu trưng như Sư Tử Vương , như Rồng , như Lửa , trời người đều tôn trọng , còn tôi thì yếu đuối nhơ nhớp làm sao có thể hầu hạ Đức Như Lai"

Nhưng Rainier Maria Rilke trong một bài viết đã ca ngợi Ngài 

Thấy Sự Thật  mà không tự hào tinh mắt 

Hiểu sâu xa không nghĩ Tuệ mình cao 

Hàng Thanh Văn như thế hiếm dường nào 

NHƯ GIỌT NƯỚC LONG LANHTRONG SA MẠC 

Sở dĩ Tôi nguyện chép lại Công  Đức sâu xa của Ngài đến với các bạn vì biết đâu trong một lần nào đó các bạn cũng như tôi đã một lần được sinh vào  thời Đức Phật còn tại thế và đã được Ngài Anan  thuyết phục Đức Phật để cho phép nữ giới xuất gia và ảnh hưởng của Ngài không thể nghĩ bàn , có thể nói cao cả hơn trăm ngàn vạn triệu công đức sâu xa khác cho chúng sanh hiện đời và mãi ngàn sau 

Và cũng nhờ trí nhớ siêu việt của Ngài đã ghi lại toàn bộ lời giảng của Đức Phật từ khi kết tập kinh điển lần đầu cho đến nay chúng ta mới có dịp đọc tụng những lời giảng ấy  mặc dù Phật Nhập Niết Bàn đã hơn 2562 năm rồi và cũng theo lời của Cố Hoà Thượng Thích Trí Tịnh  " Thị kinh tức thị Phật " và Cổ Đức có dạy 

" Từ một chỗ xa lạ với giác trí nhưng chỉ cần một nhân duyên dù thật nhỏ bé với Phật như đọc được một câu kinh hay chỉ cần niệm một câu A DI ĐÀ PHẬT , NAM MÔ BỔN SƯ THÍCH CA MÂU NI PHẬT thì tự nhiên được tăng thượng duyên và thân cận duyên mà đến gần Phật pháp rồi tu tập theo Giới Định Tuệ ,sau đó dần dần  đi vào Phật Đạo " 

Huệ Hương

Ý kiến bạn đọc
21/05/202005:38
Khách
A DI ĐÀ PHẬT, cho con xin hỏi những bộ kinh nầy có dạng MP3 không.
nếu có, con xin thỉnh bằng cách nào ạ, xin cho con biết.
A DI ĐÀ PHẬT, con cám ơn
Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn
facebook youtube google-plus linkedin twitter blog
Nguyện đem công đức này, trang nghiêm Phật Tịnh Độ, trên đền bốn ơn nặng, dưới cứu khổ ba đường,
nếu có người thấy nghe, đều phát lòng Bồ Đề, hết một báo thân này, sinh qua cõi Cực Lạc.

May the Merit and virtue,accrued from this work, adorn the Buddhas pureland,
Repay the four great kindnesses above, andrelieve the suffering of those on the three paths below,
may those who see or hear of these efforts generates Bodhi Mind, spend their lives devoted to the Buddha Dharma,
the Land of Ultimate Bliss.

Quang Duc Buddhist Welfare Association of Victoria
Tu Viện Quảng Đức | Quang Duc Monastery
Senior Venerable Thich Tam Phuong | Senior Venerable Thich Nguyen Tang
Address: Quang Duc Monastery, 105 Lynch Road, Fawkner, Vic.3060 Australia
Tel: 61.03.9357 3544 ; Fax: 61.03.9357 3600
Website: http://www.quangduc.com ; http://www.tuvienquangduc.com.au (old)
Xin gửi Xin gửi bài mới và ý kiến đóng góp đến Ban Biên Tập qua địa chỉ:
quangduc@quangduc.com , tvquangduc@bigpond.com
KHÁCH VIẾNG THĂM
110,220,567