Tu Viện Quảng Đức105 Lynch Rd, Fawkner, Vic 3060. Australia. Tel: 9357 3544. quangduc@quangduc.com* Viện Chủ: HT Tâm Phương, Trụ Trì: TT Nguyên Tạng   

Chương 3: Gìn Giữ Tâm Bồ Đề

03/12/201017:14(Xem: 4470)
Chương 3: Gìn Giữ Tâm Bồ Đề

Chương 3
Gìn Giữ Tâm Bồ Đề 

1. 

Con vui theo những hạnh lành ,
Dứt trừ thống khổ chúng sinh ba đường .
Và đem an lạc cát tường ,
Cho bao nhiêu kẻ còn
vương khổ sầu .

2. 

Con tùy hỉ hạnh tu phước đức ,
Tích lũy nhân chánh giác trọn lành .
Con vui theo hạnh hữu tình ,
Quyết tâm ra khỏi tử sinh luân hồi .

3. 

Vui theo Chánh Giác tột vời ,
Vui theo Bồ tát ở mười ngôi cao .
Vui theo vô lượng công lao ,
Ban vui cứu khổ cho nhiều chúng sinh .

4. 

Khi biết Phật rắp ranh nhập diệt ,
Con vội vàng tha thiết cầu xin :
Xin ngài trụ thế liên miên ,
Cho nhân gian khỏi sa miền mê luân .

5. 

Con quỳ trước Phật mười phương ,
Chắp tay cầu khấn xin thương hữu tình .
Xin vì tất cả chúng sinh ,
Đốt lên Đèn Pháp quang minh thế trần .

6.

Bao thiện hành như trên tích tập ,
Vui theo cùng thỉnh Phật chuyển luân .
Xin cầu cho cả chúng nhân ,
Tiêu trừ hết mọi não phiền khổ đau .

7. 

Chúng sinh nào mắc bệnh lâu ,
Giờ đây cũng muốn tìm cầu thuốc thang .
Nguyện làm y sĩ , dược phương ,
Cùng là khán hộ đỡ cơn khổ nàn .

8. 

Mong mưa thực phẩm xối chan ,
Giải trừ đói khát lan tràn khắp nơi .
Gặp cơn tai ách cơ trời ,
Hóa thành thực phẩm vơi cơn đói lòng .

9. 

Với bao kẻ trong cơn túng quẫn ,
Hóa làm kho vô tận không vơi .
Hiện ra ở trước mắt người ,
Bao nhu yếu phẩm cho đời ấm no . 

10. 

Chỉ vì mong muốn lợi tha ,
Con không tiếc lẫn dù là vật chi .
Thân cùng tài sản những gì ,
Hạnh lành tất cả hướng về chúng nhân .

11. 

Khi chết tất không mang theo được ,
Sao bằng nay xả trước là hơn .
Thân , tà i, thiện hạnh thí luôn ,
Niết bàn hiển lộ trong nguồn tâm ngay .

12. 

Thân này con đã xả ly ,
Chúng sinh dụng tất kể chi nhọc nhằn .
Dù ai giết hại cũng cam ,
Nói chi đánh chửi không phiền mảy may .

13. 

Dù chúng đem thân này đối tượng ,
Để chê bai trào lộng linh tinh .
Đã cho tất cả hữu tình ,
Đâu còn luyến tiếc xem mình quý trân .

14. 

Từ nay con nguyện xả thân ,
Làm bao thiện sự giúp phần yên vui .
Hữu tình ở khắp nơi nơi ,
Nguyện ai thấy được con thời ích tăng .

15 - 16. 

Người thấy con kẻ tin kẻ ghét ,
Cả hai nhà lợi lạc cùng nên .
Dèm pha lăng nhục đảo điên ,
Cũng thành kết một mối duyên bồ đề .

17 - 18. 

Xin chỉ lối cho người lữ khách ,
Xin làm cầu thuyền chở sang sông .
Hóa hòn đảo chốn nghỉ chân ,
Làm đèn , nô bộc đáp ưng nhu cầu . 

19 - 20. 

Hóa bò báu , bảo bình như ý ,
Thuốc tiên cùng thần chú , cây thiêng .
Hóa làm đất nước , hư không .
Duy trì sự sống suốt trong muôn đời .

21. 

Với tất cả muôn loài sinh vật ,
Ở tận cùng biên giới không gian .
Xin làm nguồn sống ủi an .
Đến khi tất cả niết bàn mới thôi .

22 - 23. 

Noi theo chư Phật Như lai ,
Sau khi lập nguyện siêng thay tu hành .
Con vì lợi ích quần sinh ,
Phát tâm rồi cũng quyết tình tiến tu .

24. 

Bậc trí giả từ khi phát được ,
Tâm Bồ đề hết sức thanh cao .

Muốn cho tâm ấy càng sâu ,
Không ngừng ca tụng công lao tâm này.

25 - 26. 

Phúc thay ta được thân người ,
Được sinh đất Phật, Như lai con nhà .
Phải theo tư cách Phật gia ,
Không dơ dòng giống Phật đà tối tôn .

27. 

Như kẻ đui khốn cùng rách nát ,
Mò mẫm trong đống rác được châu .
Bồ đề tôn quý xiết bao ,
Ta nay đã được , phúc nào hơn đây .

28.

Bồ đề tâm cam lồ bất tử ,
Vô tận kho trừ khử khó nghèo .
Dược phương chữa bệnh cheo leo ,
Bóng cây che mát nhóc nheo hữu tình .

29. 

Bồ đề tâm ấy kiều lương ,
Nối bờ sinh tử niết bàn bến kia .
Chúng sinh trên ấy đi qua ,
Vượt bao nẻo ác đường tà hiểm nguy .

30. 

Như vừng trăng trong tâm héo hắt ,
Xua tan niềm khắc khoải sầu đau .
Như vầng nhật sáng lên cao ,
Mây vô minh cũng tan vào hư không .

31 - 32. 

Từ trong diệu pháp Thế tôn ,
Đề hồ tinh chất ngọt ngon kết thành .
Hỡi bao lưu lạc hữu tình ,
Nguồn vui thắng diệu sẵn dành nơi đây .

33. 

Trước chư Phật Như lai cứu thế ,
Con ân cần mời cả chúng sinh .
Hưởng vui chánh giác trọn lành ,
Mong thiên nhân chúng đồng tình hỉ hoan.
Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn
facebook youtube google-plus linkedin twitter blog
Nguyện đem công đức này, trang nghiêm Phật Tịnh Độ, trên đền bốn ơn nặng, dưới cứu khổ ba đường,
nếu có người thấy nghe, đều phát lòng Bồ Đề, hết một báo thân này, sinh qua cõi Cực Lạc.

May the Merit and virtue,accrued from this work, adorn the Buddhas pureland,
Repay the four great kindnesses above, andrelieve the suffering of those on the three paths below,
may those who see or hear of these efforts generates Bodhi Mind, spend their lives devoted to the Buddha Dharma,
the Land of Ultimate Bliss.

Quang Duc Buddhist Welfare Association of Victoria
Tu Viện Quảng Đức | Quang Duc Monastery
Senior Venerable Thich Tam Phuong | Senior Venerable Thich Nguyen Tang
Address: Quang Duc Monastery, 105 Lynch Road, Fawkner, Vic.3060 Australia
Tel: 61.03.9357 3544 ; Fax: 61.03.9357 3600
Website: http://www.quangduc.com ; http://www.tuvienquangduc.com.au (old)
Xin gửi Xin gửi bài mới và ý kiến đóng góp đến Ban Biên Tập qua địa chỉ:
quangduc@quangduc.com , tvquangduc@bigpond.com
KHÁCH VIẾNG THĂM
110,220,567