Tu Viện Quảng Đức105 Lynch Rd, Fawkner, Vic 3060. Australia. Tel: 9357 3544. quangduc@quangduc.com* Viện Chủ: TT Tâm Phương, Trụ Trì: TT Nguyên Tạng   
Bài mới nhất

Phật Lý Căn Bản

03/01/201109:40(Xem: 8345)
Phật Lý Căn Bản

 phatlycanban_hthuyenvi

 

Phật Lý Căn Bản


HT Thích Huyền Vy
Biên soạn

 

Viện Cao Đẳng Phật Học Linh Sơn
Tái Bản PL 2528 - 1984

 

 

MỤC LỤC

LỜI NÓI ĐẦU
Chương I - TỔNG QUAN

1. Thế nào gọi là Phật Giáo?
2.
Làm thế nào để nghiên cứu Phật giáo?
3.
Nghiên cứu đại thể Phật giáo
4.
Nguyên nhân thành lập Phật giáo
5.
Nghiên cứu kinh luận
6.
Nghiên cứu lịch sử Phật giáo
7.
Phân biệt Phật học và học Phật

 

Chương II - SỬ QUAN

1. Tư tưởng Ấn độ trước khi đức Phật giáng sanh
2.
Xã hội Ấn độ trước khi đức Phật xuất hiện
3.
Lược sử đức Phật Thích Ca Mâu Ni từ khi giáng sanh đến thành đạo
4.
Lược sử đức Phật (tiếp theo) từ khi thành đạo đến nhập Niết Bàn

 

Chương III - KIẾT TẬP KINH ĐIỂN

1. Kiết tập kinh điển Tiểu thừa
2.
Kiết tập kinh điển Đại thừa
3.
Kiết tập kinh điển bí mật

 

Chương IV – NHÂN SINH, VŨ TRỤ

1. Hữu tình quan (hay nhân sinh quan của Phật giáo)
2.
Thế giới quan (hay vũ trụ quan của Phật giáo)
3.
Nhơn thừa – Thiên thừa
4.
Uẩn, xứ và giới

 

Chương V – GIÁO LÝ CĂN BẢN

1. Tứ đế
2.
Mười hai nhân duyên - Lược giải 12 nhân duyên của Duyên giác thừa
3.
Mười hai nhân duyên (tiếp theo) Thuyết minh nhân quả
4.
Ba Pháp Ần
5.
Duyên sanh tánh không
6.
Tám chính đạo
7.
Bốn tâm vô lượng
8.
Sáu độ
9.
Bốn nhiếp pháp
10.
Niết bàn
11.
Bồ đề
12.
Ba vô lậu học

 

Chương VI - THỰC HÀNH GIÁO LÝ

1. Thiền, quán
2.
Tụng kinh
3.
Lễ Sám
4.
Phương pháp niệm Phật
5. Trì chú

 

Phụ chương CÁC VẤN ĐỀ THIẾT YẾU

1. Giáo, Thừa trong đạo Phật
2.
Phật tử nên thọ trì giới Bồ-tát
3.
Sám hối, phát nguyện, tinh tấn
4. Niệm Phật trong Phật giáo
5.
Giáo lý căn bản của Thiền định

 

Source: quangduc.com

 


 

Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn
28/12/201203:38(Xem: 18043)
Là người mới bắt đầu học Phật, tôi nhận thấy quyển sách nhỏ này thể hiện tốt tinh thần vừa giáo dục vừa khai sáng. Mặc dù đạo Phật có bề dày lịch sử phong phú, đầy những giá trị, điều cần thiết đối với người học Phật ngày nay vẫn là làm thế nào để ứng dụng lời đức Phật dạy vào đời sống hàng ngày. Quyển 100 điều đạo đức tại gia này giúp tôi hiểu tầm ảnh hưởng của đạo Phật đối với cuộc sống thường nhật của con người. Nó có thể được xem như quyển sổ tay hướng dẫn chúng ta sống cuộc đời theo chánh pháp.
15/01/201109:42(Xem: 12886)
Điều làm cho một người trở thành một Phật tử chân chính là người ấy tìm nơi nương tựa ở Đức Phật, Giáo pháp, và chư Thánh Tăng - gọi là Quy Y Tam Bảo.
11/10/201001:57(Xem: 3577)
BA PHÁP ẤN - Edward CONZE - Bản dịch Hạnh viên
06/11/201014:48(Xem: 5327)
Bát Chánh Đạo rất dễ nhớ, nhưng ý nghĩa của chúng thâm sâu và đòi hỏi một sự hiểu biết về nhiều lãnh vực liên quan trong giáo lý của Đức Phật.
05/09/202110:22(Xem: 1723)
Bắt đầu gặp nhau trong nhà Đạo, người quy-y và người hướng-dẫn biết hỏi và biết tặng món quà pháp-vị gì cho hợp? Thực vậy, kinh sách man-mác, giáo-lý cao-siêu, danh-từ khúc-mắc, nghi-thức tụng-niệm quá nhiều – nghiêng nặng về cầu-siêu, cầu-an – không biết xem gì, tụng gì và nhất là nhiều người không có hoàn-cảnh, thỉnh đủ. Giải-đáp thực-trạng phân-vân trên, giúp người Phật-tử hiểu qua những điểm chính trong giáo-lý, biết qua sự nghiệp người xưa, công việc hiện nay và biết đặt mình vào sự rèn-luyện thân-tâm trong khuôn-khổ giác-ngộ và xử-thế, tôi biên-soạn cuốn sách nhỏ này. Cuốn sách nhỏ này không có kỳ-vọng cao xa, nó chỉ ứng theo nhu-cầu cần-thiết, mong giúp một số vốn tối-thiểu cho người mới vào Đạo muốn tiến trên đường tu-học thực-sự. Viết tại Sài-thành mùa Đông năm Mậu-tuất (1958) Thích-Tâm-Châu
27/05/201201:35(Xem: 8673)
Trải qua nửa thế kỷ thuyết pháp độ sinh, Đức Đạo sư đã hóa độ đủ mọi hạng người, không phân biệt màu da, chủng tộc, giai cấp, sang hèn. Những đệ tử được Thế Tôn hóa độ, do căn cơ trình độ, tuổi tác, giới tính bất đồng, vì thế được chia thành 7 nhóm và được gọi là 7 chúng đệ tử của Phật. Trong đó, hai nhóm đầu là Ưu bà tắc và Ưu bà di thuộc hàng đệ tử tại gia; năm nhóm sau là Sa di, Sa di ni, Thức xoa ma na, Tỷ kheo và Tỷ kheo ni thuộc hàng đệ tử xuất gia. Trong bài này, chúng tôi sẽ tuần tự trình bày những giới pháp mà mỗi chúng đệ tử phải lãnh thọ, hành trì trên lộ trình tiến đến giải thoát.
01/02/201111:31(Xem: 10142)
Phật Giáo là một tôn giáo có khoảng 300 triệu tín đồ trên khắp thế giới. Danh từ Phật Giáo (Buddhism) phát nguồn từ chữ "buddhi", có nghĩa "giác ngộ", "thức tỉnh".
23/10/201022:03(Xem: 6386)
Trên đời này có những người có chánh kiến, tin rằng sự bố thí cúng dường sẽ đem lại những kết quả tốt đẹp; các hành vi thiện ác đều dẫn đến quả báo; đồng thời cũng tin rằng có những người chân chánh hành trì Chánh pháp, tuyên bố những điều do tự mình thể nghiệm và chứng ngộ. Do nguyên nhân chánh kiến này mà một số loài hữu tình sau khi mệnh chung được sinh vào thiện thú, cõi đời này (Trung Bộ kinh I)
02/02/201108:54(Xem: 5337)
Tập sách này gồm có những bài viết đơn giản về Phật Pháp Tại Thế Gian, Cốt Tủy Của Ðạo Phật, Vô Thượng Thậm Thâm Vi Diệu Pháp, những điều cụ thể, thiết thực...
05/04/201317:10(Xem: 1319)
Để thảo luận vấn đề thường được nhiều người hỏi: sự khác nhau giữa đạo Phật Đại thừa và đạo Phật Nguyên thủy là gì? Để hiểu được điều này chính xác, chúng ta hãy ôn lại lịch sử của đạo Phật và tìm nguồn gốc của đạo Phật Đại thừa và đạo Phật Nguyên thủy.