Tu Viện Quảng Đức105 Lynch Rd, Fawkner, Vic 3060. Australia. Tel: 9357 3544. quangduc@quangduc.com* Viện Chủ: HT Tâm Phương, Trụ Trì: Nguyên Tạng   

Sám Trang Nghiêm Pháp Thân

13/01/201110:31(Xem: 2601)
Sám Trang Nghiêm Pháp Thân

 buddha-5

 

PHÁP DUYÊN TỊNH XÁ

1760 West Jensen Ave. Fresno, CA. 93706

Tel: (559) 497-5695 * (408) 896-8198

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SÁM

 

 TRANG NGHIÊM PHÁP THÂN

 

 

 

 

 

 

 

 

Ấn Tống

 

 

 

( Y Áo chỉnh tề, đến trước Điện Phật, Đốt hương trầm, niệm Hương, Tán Phật, tiếp đến đảnh lễ)

--- ooo O ooo ---

 

Chí tâm đảnh lễ

Vô Thượng Từ Tôn

Thanh Tịnh Pháp Thân

Tỳ Lô Giá Na.

 

Chí tâm đảnh lễ

Vô Thượng Từ Tôn

Viên Mãn Báo Thân

Đức Lô Xá Na.

 

Chí tâm đảnh lễ

Vô Thượng Từ Tôn

Vạn Đức Trang Nghiêm

Bổn Sư Thích Ca.

 

Chí tâm đảnh lễ

Mười Phương Tam Thế

Tất cả Phật Đà

Vô Thượng Phật Pháp

Tất cả Bồ Tát

Cùng Thánh Hiền Tăng

Vô lượng vô biên

Vô cùng vô tận.

 

- 2 -

 

Con cùng với tất cả Chư Thiên

Người, Thần, muôn loại

Mẹ, Cha muôn kiếp

Thiện hữu ngàn đời

Khắp cùng vũ trụ càn khôn

Kiền thiền đảnh lễ

Như thực ngợi ca

Và dùng tất cả trang nghiêm

Khắp cùng vũ trụ

Dâng cúng Phật Đà

Trang nghiêm Pháp giới

 

Nguyện Phật giáng trần cứu độ

Nguyện Phật thường trú thế gian

Nguyện Phật chuyển đại Pháp Luân

Nguyện con cùng tất cả Chư Thiên

 

Người, Thần, muôn lọai.
Mẹ, Cha muôn kiếp

Thiện hữu ngàn đời

Nghe được Pháp Bảo

Hiểu nghĩa nhiệm mầu

Vào được huyền môn

Thấy được Chân lý

Phát tâm Vô Thượng Bồ Đề

 

- 2 -

 

Dứt tất cả điều ác

Làm tất cả việc lành

Từ bi tế độ

Tất cả chúng sanh

Tâm thường tịch tịnh

Vô niệm, vô trụ

Vô ngã, vô tướng.

Y đường Chánh Giác

Tột lý nhân duyên

Bình đẳng, vô tranh

Liễu tri Tứ Đế.

 

Nguyện con cùng tất cả Chư Thiên

Người, Thần muôn lọai

Mẹ Cha muôn kiếp

Thiện hữu ngàn đời,

Sanh ra nơi nào

Cũng gặp được Phật.

Nghe được Pháp Bảo

Hiểu nghĩa nhiệm mầu

Vào được cảnh giới Như Lai

Thấy Phật Chơn Thân

Đắc Pháp Vô tướng

Được Phật thọ ký

Chứng lý Vô sanh.

 

- 3 -

 

Chư Phật Thế Tôn

Vô Thượng Năng Nhân

Đại trí, Đại hùng

Đại bi, Đại lực

Đại nguyện, Đại hạnh

Rất khó được gặp

Rất khó được thấy

Có trí vô thượng

Mới thấy được Phật

Có phước vô lượng

Mới gặp Thế Tôn.

 

Thế Tôn rất khó thấy

Bậc phá các phiền não

Bậc lìa tối u mê

Bậc dứt khổ sanh tử

Bậc trí huệ vô thượng

Thế Tôn Đấng Đại Hùng

Nguyện vì đời giáng thế

Thế Tôn Đấng Đại Lực

Chiến thắng tất cả ma

Thế Tôn Đấng Đại Trí

Suốt thấu nguồn Pháp tánh

Thế Tôn Đấng Đại Bi

Hiện Thân cứu muôn loại

 

- 4 -

 

Thế Tôn Đấng Vô Thượng

Như Hoa Linh Thoại Vương

Như núi Tu Di Chúa

Như mặt trời rực sáng

Là Thầy cả Trời, Người

Là Cha của Bốn loại

Người hiện đại thần thông

Đánh vang Pháp Cổ lớn

Người hiện đại thần thông

Thổi vang Pháp loa lớn.

Hay thay Đấng Cứu Thế

Hay thay Đấng Thánh Tôn

Hiện thân trong Tam Giới

Cứu độ khắp thế gian.

 

Nguyện con cùng tất cả Chư Thiên

Người, Thần muôn loại

Mẹ, Cha muôn kiếp

Thiện hữu muôn đời

Phát tâm Bồ Đề

Vào biển Phật Pháp

Nương Phật Thần lực

Thấy Phật cảnh giới

Mười phương cõi nước

Đều thành Đạo tràng.

 

-  5 -

 

Phật ngự phóng quang

Cứu độ tất cả

Gỗ, cây, đất, đá

Đều thành Đạo tràng

Phật ngự phóng quang

Cứu độ tất cả

Mỗi mỗi cõi nước

Mỗi mỗi hạt bụi

Biến thành Tịnh Xá

Thiền Tự, Đạo tràng

Phật ngự phóng quang

Cứu độ tất cả

Thấy được thân Phật

Đẹp đẽ vô biên

Vạn đức trang nghiêm

Như đóa Hoa Đàm

Muôn năm mới hiện

Như vầng trăng sáng

Tỏa chiếu từ quang

Như ngọc Lưu ly

Tịnh thanh vô nhiễm

Như núi Tu Di

Kim Cương bất động

Như biển công đức

Vạn hạnh trang nghiêm.

 

-  6 -

 

Thấy Phật một lần

Được phước vô lượng

Lễ Phật một lần

Được trí vô biên

Người thấy được Phật

Vào ngôi Pháp tánh

Vượt dòng sanh tử

Đắc pháp vô sanh

Trí Phật tịnh diệu

Vô thượng quang minh

Vô lậu, vô ngại

Soi suốt Pháp giới

Trí Phật vô thượng

Biết tất cả cõi

Biết tất cả kiếp

Biết tất cả tâm

Biết tất cả pháp

Trí Phật quang minh

Như triệu mặt trời

Soi sáng vô lượng

Vô số vô biên

Vô cùng vô tận.

 

Hay thay Thế Tôn

Đấng Chánh Đẳng Chánh Giác

 

- 7 -

 

Là Thầy của Trời, Người

Bậc Đạo Sư vô thượng.

 

Nguyện con cùng tất cả Chư Thiên

Người, Thần, muôn loại

Mẹ, Cha muôn kiếp

Thiện hữu ngàn đời

Nghe được Pháp Bảo

Hiểu nghĩa nhiệm mầu

Vào được trí Phật

Độ tận chúng sanh.

 

Tâm Phật rộng thinh thinh

Như hư không vô tận

Như biển  cả vô cùng

Yêu thương cùng Pháp Giới

Tâm Phật thể Chơn thường

Tánh như như bất động

Như núi chúa kim cương

Là nguồn thiêng Pháp tánh

Tất cả pháp thế gian

Và pháp xuất thế gian

Đều đi về pháp tánh

Mầu nhiệm bất tư nghì

Hay thay Đấng Thế Tôn.

 

- 8 -

 

Vì từ ái vô biên

Nên hiện ở trong đời

Siêu việt thành Chánh giác

Vì trí tuệ vô biên

Nên hiện ra khỏi đời

Chỉ đường đại giải thóat

Vì nguyện lực vô biên

Thường ở trong Tam giới

Cứu độ khắp tất cả.

 

Nguyện con cùng tất cả Chư Thiên

Người, Thần muôn loại

Mẹ, Cha muôn kiếp

Thiện hữu ngàn đời

Thấy Phật tin Phật

Nghe Phật hiểu Phật

Theo Phật tu hành

Đều thành Phật Đạo.

 

Con nay cùng tất cả

Mở được mắt pháp tịnh

Thấy được chơn Pháp thân

Cúi đầu xin đảnh lễ

Con nay cùng tất cả

Nương về Phật, Pháp, Tăng

 

- 9 -

 

Rời xa đêm tăm tối

Vào cõi  Đại Quang Minh

Nguyện người mù được sáng

Nguyện người điếc được thông

Nguyện người mê được giác

Nguyện thế giới đại đồng

Nguyện người bịnh được lành

Nguyện người điên tỉnh trí

Hết đói, nghèo, chiến tranh

Muôn loài về nhất thể.

Nguyện từ đây mãi mãi

Nương tình thương của Phật

Yêu thương hết tất cả

Nguyện từ đây mãi mãi

Nương trí mầu của Phật

Thấy rõ Đạo Chơn Thường

Nguyện từ đây mãi mãi

Cùng tất cả chúng sanh

Vào Như Lai cảnh giới.

 

Nguyện đem công đức nầy

Hướng về khắp tất cả

Chúng con và chúng sanh

Đều trọn thành Phật Đạo.

 

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. (3 lần)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn
facebook youtube google-plus linkedin twitter blog
Nguyện đem công đức này, trang nghiêm Phật Tịnh Độ, trên đền bốn ơn nặng, dưới cứu khổ ba đường,
nếu có người thấy nghe, đều phát lòng Bồ Đề, hết một báo thân này, sinh qua cõi Cực Lạc.

May the Merit and virtue,accrued from this work, adorn the Buddhas pureland,
Repay the four great kindnesses above, andrelieve the suffering of those on the three paths below,
may those who see or hear of these efforts generates Bodhi Mind, spend their lives devoted to the Buddha Dharma,
the Land of Ultimate Bliss.

Quang Duc Buddhist Welfare Association of Victoria
Tu Viện Quảng Đức | Quang Duc Monastery
Senior Venerable Thich Tam Phuong | Senior Venerable Thich Nguyen Tang
Address: Quang Duc Monastery, 105 Lynch Road, Fawkner, Vic.3060 Australia
Tel: 61.03.9357 3544 ; Fax: 61.03.9357 3600
Website: http://www.quangduc.com ; http://www.tuvienquangduc.com.au (old)
Xin gửi Xin gửi bài mới và ý kiến đóng góp đến Ban Biên Tập qua địa chỉ:
quangduc@quangduc.com , tvquangduc@bigpond.com
KHÁCH VIẾNG THĂM
100,246,206