Tu Viện Quảng Đức105 Lynch Rd, Fawkner, Vic 3060. Australia. Tel: 9357 3544. quangduc@quangduc.com* Viện Chủ: HT Tâm Phương, Trụ Trì: TT Nguyên Tạng   

Tập 1, Kinh Hoa Nghiêm

19/09/201002:02(Xem: 14039)
Tập 1, Kinh Hoa Nghiêm
Kinh Hoa Nghiem 1

Kinh Hoa Nghiêm Đại Phương Quảng Phật
Hán dịch : Sa Môn Thật Xoa Nan Đà

Hoà Thượng Tuyên Hoá giảng giải
Việt dịch : Tỳ Kheo Thích Minh Định


Sơ Lược về Kinh Hoa Nghiêm

Giới thiệu sơ lược về bảy nơi, chín hội, ba mươi chín phẩm.
Bộ Kinh nầy gồm có 45 phẩm Kinh văn, nhưng chỉ dịch ra được 39 phẩm, gồm 80 quyển.
Hội thứ nhất thì nói về "tin nhân quả". 
Từ hội thứ hai đến hội thứ sáu thì nói về "sai biệt nhân quả". 
Hội thứ bảy thì nói "bình đẳng nhân quả". 
Hội thứ tám thì nói "thành hạnh nhân quả". 
Hội thứ chín thì nói "chứng nhập nhân quả". 

Hội thứ nhất có 11 quyển là : Cử quả hoan lạc sinh tín phần. Từ hội thứ hai đến hội thứ bảy cộng lại có 41 quyển là : Tu nhân khế quả sinh giải phần. Hội thứ tám có 7 quyển là : Thác pháp tiến tu thành hạnh phần. Hội thứ chín có 21 quyển là : Y nhân chứng nhập thành đức phần.

Hội thứ nhất tại Bồ Đề Đạo Tràng
Hội nầy nói sáu phẩm : 
1. Phẩm Thế Chủ Diệu Nghiêm. 
2. Phẩm Như Lai Hiện Tướng. 
3. Phẩm Phổ Hiền Tam Muội. 
4. Phẩm Thế Giới Thành Tựu. 
5. Phẩm Thế Giới Hoa Tạng. 
6. PhẩmTỳ Lô Giá Na.

Hội thứ nhì ở tại Điện Phổ Quang Minh.
Hội nầy nói sáu phẩm : 
7. Phẩm Danh Hiệu Như Lai. 
8. Phẩm Bốn Thánh Đế. 
9. Phẩm Quang Minh Giác. 
10. Phẩm Bồ Tát Vấn Minh. 
11. Phẩm Tịnh Hạnh. 
12. Phẩm Hiền Thủ. 
Trên đây là mười hai phẩm diệu pháp nói ở tại nhân gian.

Hội thứ ba ở tại Điện Diệu Thắng trên cung trời Đao Lợi.
Hội nầy cũng nói sáu phẩm. 
13. Phẩm Thăng Lên Đỉnh Tu Di. 
14. Phẩm Kệ Tán Tu Di. 
15. Phẩm Thập Trụ. 
16. Phẩm Phạm Hạnh. 
17. Phẩm Công Đức Ban Đầu Phát Tâm. 
18. Phẩm Minh Pháp. 

Hội thứ tư ở tại Điện Bảo Trang Nghiêm, cung trời Dạ Ma.
Hội nầy nói bốn phẩm. 
19. Phẩm Thăng Lên Trời Dạ Ma. 
20. Phẩm Kệ Tán Dạ Ma. 
21. Phẩm Thập Hạnh. 
22. PhẩmThập Vô Tận Tạng. 

Hội thứ năm ở tại Điện Nhất Thiết Diệu Bảo Trang Nghiêm, cung trời Đâu Suất.
Hội nầy nói ba phẩm. 
23. Phẩm Thăng Lên Trời Đâu Suất. 
24. Phẩm Kệ Tán Đâu Suất. 
25. Phẩm Thập Hồi Hướng. 

Hội thứ sáu ở tại Điện Ma Ni Bảo Tạng, cung trời Tha Hoá Tự Tại.
Hội nầy chỉ nói một phẩm. 
26. Phẩm Thập Địa. 
Trên đây là mười bốn phẩm diệu pháp nói ở trên Thiên cung.

Hội thứ bảy ở tại Điện Phổ Quang Minh.
Hội nầy nói mười một phẩm : 
27. Phẩm Thập Định. 
28. Phẩm Thập Thông. 
29. Phẩm Thập Nhẫn. 
30. Phẩm A Tăng Kỳ. 
31. Phẩm Thọ Lượng.

32. Phẩm Bồ Tát Trụ Xứ.

33. Phẩm Phật Bất Tư Nghì Pháp.
34. Phẩm Thập Thân Tướng Hải. 
35. Phẩm Tuỳ Hảo Quang Minh. 
36. Phẩm Hạnh Phổ Hiền. 
37. Phẩm Như Lai Xuất Hiện. 

Hội thứ tám tại Điện Phổ Quang Minh.
Hội nầy chỉ nói một phẩm 
38. Phẩm Lìa Thế Gian. 

Hội thứ chín ở tại Rừng Thệ Đa.
Hội nầy chỉ nói một phẩm : 
39. Phẩm Vào Pháp Giới.

Giải thích chúng Bát bộ Tứ Vương (tám bộ chúng, bốn ông vua hộ đời), Bát bộ tức là : 
1. A Tu La Vương. 
2. Ca Lâu La Vương. 
3. Khẩn Na La Vương. 
4. Ma Hầu La Già Vương. 
5. Dạ Xoa Vương. 
6. Long Vương. 
7. Cưu Bàn Trà Vương. 
8. Càn Thát Bà Vương. 

Tứ Vương tức là : 
1. Phương bắc Đa Văn Thiên Vương. 
2. Phương tây Quảng Mục Thiên Vương. 
3. Phương nam Tăng Trưởng Thiên Vương. 
4. Phương đông Trì Quốc Thiên Vương. 
Mỗi vị thống lãnh hai bộ chúng.

Mười hai chúng chư thiên thuộc dục giới và sắc giới. Tại dục giới có bảy chúng : 
1. Nguyệt Thiên Tử. 
2. Nhật Thiên Tử. 
3. Tam Thập Tam Thiên Vương. 
4. Tu Dạ Ma Thiên Vương. 
5. Đâu Xuất Thiên Vương. 
6. Hóa Lạc Thiên Vương. 
7. Tha Hóa Tự Tại Thiên Vương. 

Tại Sắc giới có năm chúng : 
1. Đại Phạm Thiên Vương. 
2. Quang Âm Thiên Vương . 
3. Biến Tịnh Thiên Vương. 
4. Quảng Quả Thiên Vương. 
5. Đại Tự Tại Thiên Vương.


Tập 1, Kinh Hoa Nghiêm, HT Tuyên Hóa, Thích Minh Định dịch


***


hoa sung
Trở về mục lục:

Kinh Hoa Nghiêm
HT Thích Tuyên Hóa giảng
Hán dịch: Sa Môn Thật Xoa Nan Đà
Việt dịch: Tỳ Kheo Thích Minh Định dịch
Ý kiến bạn đọc
31/12/201715:37
Khách
Con xin bạch các quý thầy , quý sư cô!
Con xin được thỉnh file mềm về : " Giảng giải kinh Diệu Pháp Liên Hoa và Kinh Hoa Nghiêm của Hòa Thượng Tuyên Hóa" rất mong các quý thầy hoan hỷ bố thí cho con.
Email của con là: phamhaihuan@gmail.com
Đt của con là: 097.688.2436 hoặc 01688.21.8668
Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn
facebook youtube google-plus linkedin twitter blog
Nguyện đem công đức này, trang nghiêm Phật Tịnh Độ, trên đền bốn ơn nặng, dưới cứu khổ ba đường,
nếu có người thấy nghe, đều phát lòng Bồ Đề, hết một báo thân này, sinh qua cõi Cực Lạc.

May the Merit and virtue,accrued from this work, adorn the Buddhas pureland,
Repay the four great kindnesses above, andrelieve the suffering of those on the three paths below,
may those who see or hear of these efforts generates Bodhi Mind, spend their lives devoted to the Buddha Dharma,
the Land of Ultimate Bliss.

Quang Duc Buddhist Welfare Association of Victoria
Tu Viện Quảng Đức | Quang Duc Monastery
Senior Venerable Thich Tam Phuong | Senior Venerable Thich Nguyen Tang
Address: Quang Duc Monastery, 105 Lynch Road, Fawkner, Vic.3060 Australia
Tel: 61.03.9357 3544 ; Fax: 61.03.9357 3600
Website: http://www.quangduc.com ; http://www.tuvienquangduc.com.au (old)
Xin gửi Xin gửi bài mới và ý kiến đóng góp đến Ban Biên Tập qua địa chỉ:
quangduc@quangduc.com , tvquangduc@bigpond.com
KHÁCH VIẾNG THĂM
110,220,567