Tu Viện Quảng Đức105 Lynch Rd, Fawkner, Vic 3060. Australia. Tel: 9357 3544. quangduc@quangduc.com* Viện Chủ: HT Tâm Phương, Trụ Trì: Nguyên Tạng   

Quyển 7/10

20/05/201313:22(Xem: 4337)
Quyển 7/10

Kinh Nguyệt Đăng Tam Muội

Quyển 7/10

Thích Chánh Lạc dịch

Nguồn: Thích Chánh Lạc dịch

Này đồng tử! Bồ tát ma ha tát nên thường thích tu thần thông bổn nghiệp. Thế nào là Bồ tát ma ha tát tu đại thần thông bổn nghiệp?

–Đó là nhiếp tất cả thiện pháp, không thủ giới tụ, không trước định tụ, đối với trí tuệ tụ cũng không hý luận, đối với giải thoát, giải thoát tri kiến tụ cũng không thủ trước.

Này đồng tử! Đó là Bồ tát ma ha tát tu đại thần thông bổn nghiệp. Nếu thành thần thông bổn nghiệp liền được đại thần thông. Nếu Bồ tát ma ha tát đối với tất cả việc mà biến hiện tự tại liền có thể vì tất cả chúng sanh thuyết pháp để đưa họ vào đại thừa. Bồ tát ấy đối với đại thần thông này phải thường tu học.

Bấy giờ đức Thế Tôn liền nói bài kệ:

Thần thông bổn thắng nghiệp
Hiển thị không quả báo
Mong quả tu các hạnh
Giữ ngã tưởng, không trừ
Đã nói bậc thần thông
Trí Phật bất tư nghì
Nếu trụ nơi thủ trước
Người ấy không trí huệ
Các pháp bất tư nghì
Dùng âm thanh hiển thị
Nếu chấp nơi âm thanh
Không đạt phương tiện thuyết,
Không hiểu dạy phương tiện
Không biết phương tiện thuyết
Phi pháp nói là pháp
Với pháp nào hiểu rõ?
Trong thế giới ba ngàn
Khi ta nói các kinh
Một nghĩa, vô số vị
Nó không thể nói được
Chư Phật ở mười phương
Nói rõ vô lượng pháp
Nghĩ kỹ nghĩa một câu
Liền hiểu được tất cả
Tất cả pháp vô ngã
Nếu ai học nghĩa này
Lúc đó tập một câu
Hiểu Phật pháp không khó
Các pháp là Phật pháp.
Nếu ai học nghĩa này
Như pháp mà hiểu rõ
Liền thuận theo pháp không
Các lời là lời Phật
Tất cả tướng đều không
Cầu khắp cả mười phương
Các lời bất khả đắc
Lời Phật tối đệ nhất
Lời Phật không ai bằng
Việc vi tế đều không
Là lời nói tối thượng
Pháp ấy thật vô thượng
Hiển hiện, không đoạn tuyệt
Không có mảy vi trần
Chư Phật đã nói ra
Các pháp bất khả đắc
Không có pháp để chứng
Biết về pháp như vậy
Mới hiểu Phật Bồ đề
Nếu ai ngộ pháp này
Liền chuyển được pháp luân
Ngay khi chuyển pháp luân
Tuyên dương thắng cam lồ
Bồ tát mới hiểu được
Bồ đề Phật vô thượng
Phật là bậc Vô đẳng
Khiến người ngộ trí Phật
Không tu và không nguyện
Vô tướng tức là không
Như bốn pháp môn này
Phật dạy là giải thoát
Mắt, tai và mũi lưỡi
Thân, ý với các căn
Thể tánh chúng là không
Kiều Trần Như thấy trước
Nếu đối với pháp này
Biết thể tánh như thật
Chẳng tranh luận mọi người
Nhờ hiển đạt pháp tướng.
Là cảnh giới dõng mãnh
Bậc Bồ tát cứu hộ
Đều không có nghi hoặc
Nhờ hiểu thể pháp không.
Hay đạt các pháp tánh
Nên được gọi là phật
Vì pháp giới khó lường
Giác ngộ kẻ đáng độ
Được chứng đắc chư Phật
Đều do giới thân tạo
Lời Phật và tiếng giới
Đều đồng tướng bình đẳng.
Đã nói các âm thanh
là âm thượng trung hạ
Bình đẳng đều một tướng
Phật hay chỉ pháp giáo
Phật pháp vô sở trụ
Cũng không ở các nơi
Không sanh cũng không diệt
Cho nên gọi vô lậu
Không mới cũng không cũ
Không tan cũng không hợp
Không xanh cũng không vàng
Không trắng cũng không đen
Khó nói, không nên chấp
hết lời mà tuyên dương
Âm thanh không làm nỗi
Chư Phật xảo trí thông
Đó là pháp vô lậu
Lời ấy, không chỗ nương
Chẳng ở tại mười phương
Pháp ấy Phật đã nói
Sau khi Phật diệt độ
Nhớ nghĩ thân tướng Phật
Liền thấy được thân Phật
Nhờ thần lực của Phật.
Lại không có chúng sanh
Chứng đắc quả tịch diệt
Ngay khi nói pháp này
Vô lượng chúng diệt độ,
Thí như mặt trời, trăng
Ảnh hiện nơi trăm sông
Đều thấy bóng của chúng
Tướng các pháp cũng vậy
Nếu biết các pháp tánh
Cũng giống nhu ảnh tượng
Quyết chẳng lấy sắc thân
Để thấy được chân Phật
Các pháp không hình tướng,
Cầu tướng trạng không được
Pháp không hình như vậy,
Chính là pháp thân Phật
Nếu ai thấy pháp thân
Chính là thấy Đạo sư
Pháp thân là chánh giác
Như vậy là thấy Phật
Không được mà hiện được
Không được mà nói được
Nếu muốn cầu Sa môn
Cần phải biết đạo này
Ta đã nói chơn hạnh
Biết chúng sanh ưa thích
Nếu nhận bí mật giáo
Họ liền không chấp trước
Nếu bảo có sở đắc
Họ liền chẳng được gì?
Họ chẳng được đạo quả
nên gọi phi Sa môn
Pháp này rất thâm áo
Chưa đạt, nói lời này
Lời ấy rất sâu xa
Khó có thể tuyên thị
Năm chúng sự đều không
Đều do hư vọng khởi.
Không có hay khởi sanh
Cùng với năm chúng pháp
Tánh tướng của năm pháp
Là tất cả pháp tướng
Phật nói tướng như vậy
Tướng ấy bất khả đắc
Như hư không không vật
Các pháp cũng như vậy
Trước sau và hiện tại
Ba đời, như thật quán
Lời nói như hư không
Nên trong không không chấp
Thể tánh pháp như vậy
Chưa từng có sở thuyết
Với pháp không sở kiến
Đó là bất tư nghì
Pháp này không tự tánh
Pháp thể bất khả đắc
Ngộ được Phật Bồ đề
Cảnh giới của định diệt
Nếu hay biết như vậy
Với pháp liền không chấp
Nếu hay không chấp pháp
Người ấy hiểu tướng pháp
Bồ tát trong mọi lúc
Vất bỏ tất cả tưởng
Nếu ai vất bỏ tưởng
Sẽ không chấp Phật pháp
Nơi ấy không nắm giữ
Mới gọi là thật tế
Nơi đó mà hiểu rõ
Ức kiếp vẫn không chấp
Vọng phân biệt bổn tế
Ngu si mãi sanh tử
Tìm kiếm khắp mười phương
Vẫn không có bổn tế
Vì tất cả pháp không
Bồ tát không chấp trước
Cúng thực hành Bồ đề
hành ấy bất khả đắc
Như chim bay trên không
Không để lại dấu vết
Tánh chánh giác như vậy
Bồ tát hay biết rõ
Như người khéo huyễn thuật
Giả tạo ra các vật
Cũng hiện các sắc vật
Thật sự bất khả đắc
Nếu chấp vào được mất
Nó liền không sở đắc
Trí ấy giống như huyễn
Nhưng không đồng với huyễn
Đối với chỗ pháp không
Kẻ ngu vọng phân biệt
Hành động trong phân biệt
Kẻ ấy vào đường ác
Chúng sanh sanh rồi già
Lưu chuyển mãi không thôi
Đắm chìm trong sanh tử
Khổ não không hạn lượng
Thế gian sanh khổ não
Do ngu, vọng phân biệt
Chưa trừ phân biệt ấy
Mãi phiêu lưu sanh tử
Vừa vui và tương ưng
Tập đắm quả báo dục
Chưa thể bỏ chấp thủ
Vì trụ nghiệp phiền não
Nghiệp chúng sanh không cùng
Phiêu lưu trong biển dục
Luôn luôn bị thọ sanh
Mãi mãi bị chết chóc
Không trí, bị ma khiến
Tạo tác các nghiệp ác.
Thọ sanh ở nơi đâu
Liền bị quả báo chết
Phàm phu ngu tăm tối
Nên phải bị sanh tử
Bần cùng lạ khổ sở
Rơi vào đường bất thiện
Bị đao, roi và gậy
Thay nhau mà làm hại
Tạo tác việc ác này
Tăng trưởng các khổ não
Con tôi và của tôi
Phàm phu vọng phân biệt
Vọng phân biệt như vậy
Lại thêm các hữu lậu
Tăng trưởng sự sanh tử
vì vậy kẻ phàm phu
Lưu chuyển trong các cõi
Nên gọi là phàm phu
Họ vứt bỏ Phật pháp
Tăng thêm các pháp ác
Nên không được giải thoát
Bị lưới ma trói buộc
Kẻ ngu vì ái dục
Theo nữ sắc ô uế
Phải sống chỗ ô uế
Rơi vào các đường ác
Nhiễm dục, Phật không khen
Với thân phận nữ sắc
Các lưới đáng sợ này
Nữ sắc đáng sợ nhất
Bồ tát hằng xa lìa
Giống như sợ rắn độc
Thường không thân nữ sắc
Biết không phải Phật đạo
Tu học đạo Bồ đề
Như Phật đã tu tập
Đã tu học Phật đạo
Mau thành đạo Vô thượng
Đạt được tối Vô thượng
Làm tháp miếu thế gian
Trí huệ không ai hơn
Thành bậc Thiên Trung Thiên
Bảo người tu tám giới
Giới thân không cầu uế
Các ức chúng vô lượng
Khuyên dạy tu Bồ đề
Làm lợi ích cho chúng
Thương yêu khắp tất cả
Bậc trí huệ dõng kiện
Đánh lên tiếng trống pháp
Chấn động cung Ma vương
Cùng với quyến thuộc chúng
Vô lượng các ức ma
Khuyên bảo tu Bồ đề
Hàng phục các dị luận
Vượt trên các ngoại đạo
Chấn động cả đại địa
Biển cả và núi cao
Biến hiện làm nhiều thân
Vô số các loại khác
Đại trí hay thị hiện
Trăm ngàn các thần biến
Chấn động vô lượng cõi
Giống như cát sông Hằng
Hàng phục các ma quân
Liền ngộ đạo vô thượng
Lại hóa làm cây lạ
Các thứ báu trang sức
Nặng trĩu hoa quả lạ
Mùi thơm thật khả ái
Hoặc hóa làm đài cây
Lầu quán và cung điện
Biến hóa thật dũng mãnh
Ao hoa rất trong sạch
Đầy nước tám công đức
Trong mát không uế trược
Nếu có chúng sanh uống
Diệt trừ ba thứ khác
Nếu ai uống nước này
Liền được quả bất thối
Hay được trí Vô thượng
Làm bậc Thế Đạo sư
Đạo vô thượng tịch diệt
Hành giả phải nên biết
Không đạt đạo này vậy
Đó gọi là ngoại đạo
Nếu ai thân cận họ
Thực hành theo lời dạy
Rơi vào nơi đại ác
A tỳ khó cứu thoát
Không thể nói hết được
Chỉ có ta biết rõ
Và Đại Thắng Bồ tát
Sâu xa khó thấy được
Chẳng phải phàm phu ngu
Vì họ bị đắm trước
Với pháp này sanh nghi
Biến hóa rất trang nghiêm
Vô lượng thứ khả ái
Tất cả đều trải qua
Các cõi Phật vô thượng
Tất cả các cõi Phật
Đều hiện các sắc lạ
Đại thần lực Bồ tát
Tất cả đều hay hiện
Đại lực, đại dõng mãnh
Mặc áo giáp kiên cố
Cầm chày Đại Kim cang
Diệt trừ nơi pháp không
Tự thân đã phóng ra
Vô số ánh sáng lớn
Nhiều như cát sông Hằng
Trừ tăm tối thế gian
Họ không nhiễm nữ sắc
Cũng không tùy thuận chúng
Nên lìa tư tưởng ấy
Nữ tưởng rất xấu ác
Cõi Phật thường bất không
Là chỗ trụ dõng mãnh
Các ác ma Ba tuần
Không thể đến nhiễu loạn
Kẻ sống bằng ác kiến
Không thể gặp chư Phật
Bị sân hận chế ngự
An trụ nơi xan tham
Chúng là ma Ba tuần
Sanh thiên và giải thoát
Bị chúng làm chướng ngại
Nên phải đọa ác đạo
Quán sát tất cả tưởng
Mà sống tưởng xa lìa
Người ấy mới biết được
Vô thượng trí chư Phật
Hay biết đời trước sau
Cũng với đời hiện tại
Diễn thuyết nghĩa như thị
Trong đó không sở thuyết
Lời hòa hợp, giả danh
Bồ tát biết như vậy
Lợi ích các chúng sanh
Vô lượng khó nghĩ nghì
Tưởng ấy lường biết nghĩa
Nên hiển thị năng thủ
Tướng đó không thể nắm
Liền chỉ nghĩa tịch diệt
Tưởng này không tịch diệt
Tịch diệt chính là trí
Nếu biết tự tánh tưởng
Liền lìa bỏ các tưởng
Nếu có tưởng sai khiến
Lại chính là có tưởng
Nếu dùng tưởng hý luận
Người ấy không lìa tưởng
Nếu ai tạo tâm này
"Tưởng ấy do ai tạo?"
Tưởng này ai chứng được?
Ai diệt được tưởng này
Pháp để khởi lên tưởng
Không thể gặp chư Phật
Ngay chỗ đó hiện hữu
Vô ngã, lìa thủ trước
Nếu trong tâm không sanh
Do đâu có khởi tưởng
Nếu tâm được giải thoát
Chúng do đâu khởi lên
Nếu chứng được giải thoát
Tâm ấy khó nghĩ bàn
Vì tâm khó nghĩ bàn
Thành tựu khó nghĩ bàn
Ta vốn nghĩ như vậy
Nên an trụ tâm địa
Vất bỏ tất cả tâm
Nguyện thành bất tư nghì
Quả báo pháp bạch tịnh
Xem thấy nơi vô vi
Một niệm hay hiểu rõ
Ý nghĩa các chúng sanh
Chúng sanh tức tâm này
Tâm tức là Như Lai
Chư Phật bất tư nghì
Hiểu rõ được tâm này
Nếu ai nghĩ như vậy
Vì sao phải xả tâm
Suy nghĩ nơi vô tâm
Hay lìa tất cả tâm
Nếu vào lúc chết chóc
Tâm theo tưởng mà chuyển
Người ấy khởi tâm nghĩ
Khiến tâm không giải thoát
Kẻ ngu tưởng nữ sắc
Liền khởi lên ái dục
Nếu diệt trừ tưởng ấy
Liền không có ái dục
Nếu nghĩ pháp vô thượng
Suy nghĩ ấy tối đại
Nhờ suy nghĩ các pháp
Đạt được tâm chân thật
Tâm nhớ nghĩ vô cùng
Nên mãi mãi phan duyên
Nhớ nghĩ các tà đạo
Tâm nghĩ không cùng cực
Gọi là pháp tâm tận
Trong cùng tận không trí
Trí huệ chẳng cùng tận
Vì pháp vô tận vậy
Giả danh nên nói đạo
Quên lời mà diễn thuyết
Pháp này không sai khác
Trí huệ không cùng tận
Không sanh cũng không diệt
Không tướng mạo, hình dạng
Thường ở trong ức kiếp
Hiển hiện pháp vô tướng
Quán sát tất cả hữu
An trụ trong phi hữu
Chưa từng thấy hữu khác
Cũng không thấy không khác
Giả danh có ngôn thuyết
Hiển thị chẳng có không
Song với tất cả Phật
Không có, không sở kiến
Tất cả pháp hữu vi
Hiển thị nơi phi hữu
Nếu hay biết pháp này
Liền thấy được phi hữu
Thường không có sở chứng
Vì rốt ráo không có
Nếu có sự chứng đắc
Gọi đó là thế gian
Nếu có tâm như vầy:
"Ta ở đời, thành Phật"
Nghĩ vậy còn có tưởng
Quyết không ngộ Bồ đề
Bậc Bồ tát vô úy
Nơi pháp không cầu mong
Tự nhiên không phiền não
Như vậy là Bồ đề
Mọi người nói lời này
Ta đến nơi Bồ đề
Vì không biết đạo này
Nên xa Phật Bồ đề
Dùng âm thanh nói pháp
Tất cả các hành không
Tự tánh thể âm thanh
Tinh vi không thể thấy
Thị hiện đại thần thông
Nói Tu đa la này
Lợi ích các Bồ tát
Chư Phật đã minh chứng
Đoạn trừ các đối trị
Là tất cả phiền não
Ngài trụ đại thần thông
Khéo tu bốn thần túc
Đã đạt được giới luật
Với không được cứu cánh
An trụ nơi thần thông
Thần túc bất tư nghì
An trụ trí vô nguyện,
Tu trí rất thanh khiết
Cầu trí không mệt mỏi
Vô lượng, bất tư nghì
Trong Tam muội thần thông
Dần dần vô công dụng
Quả ấy hằng không tịch
Tất cả thường tịch diệt
năng lực thần túc ấy
Trải qua ức thế giới
Thấy Phật đèn soi đời
Giống như cát sông Hằng
Người ấy nơi sanh diệt
Tùy tâm được tự tại
Nhờ tâm được tự tại
Nên thân được thanh tịnh
Trong các đệ tử Phật
Nếu tu sức thần thông
Quả báo thần thông ấy
Không được phần mười sáu
Tất cả các chúng trời
Không thể thấy thân họ
Ngoại trừ Phật thế Tôn
Và những vị đồng chứng
Vị ấy thân không bệnh
Không tóc bạc da nhăn
Cũng không già ốm yếu
Lâm chung không khổ não
Không có các nghi ngờ
Cùng với các nghi hoặc
Ngày đêm hằng diễn thuyết
Trăm ức Tu đa la
Với tất cả phiền não
Đoạn hết các tập khí
Đối với các chúng sanh
Thường khởi tâm bình đẳng
Với trăm ngàn Tam muội
Không uế, được tự tại
Tu tập trí huệ lớn
Diễn thuyết cho mọi người
Với hai căn nam nữ
Tất cả xa lìa tưởng
An trụ phi hữu tưởng
Hay nói chơn quyết định
Dùng trí huệ thanh tịnh
Diễn thuyết pháp như thật
Đúng với pháp tùy thuận
Cảnh giới của Định, huệ
Nhờ tu các định ấy
Không bị sự đình trệ
Thường dùng lời chân thật
Thuyết pháp điều lợi ích
Nên khéo được thân người
Xa lìa tất cả nạn
Hay báo ơn chư Phật
Vì thường thích kinh này
Nên trong vô lượng kiếp
Vất bỏ thế gian này
Nếu với kinh điển ấy
Cho đến một bài kệ
Đã từng thấy chư Phật
Luôn luôn đến cúng dường
Vì ưa thích kinh này
Mau ngộ Bồ đề Phật
Nên liền thấy chư Phật
Hằng ở núi Kỳ Xà
Liền được Phật thọ ký
Sẽ thấy Phật Di Lặc
Nhờ thấy Phật Di Lặc
Hoặc ở thời mạt thế
Thọ trì kinh điển này
Được tâm thượng ái lạc
An trụ trong thật tế
Thành tựu bất tư nghì
Với bất tư nghì này
Không có các nghi hoặc
Người ấy không nghi ngờ
Không có vi tế hoặc
Với lời Phật quyết định
Bồ đề đâu khó được
Lúc mạt thế hãi hùng
Khó có thể tu hành
Nếu được nghe kinh này
Liền được vô tận biện
Ai ưa thích kinh này
Tạng Phật pháp vô thượng
Phật và các Thanh văn
Liền đi đến cúng dường
Người chuyên đọc kinh này
Chính là trì pháp tạng
Trong các sự cúng dường
Cúng dường pháp cao nhất
Nếu hay trì kinh này
Bồ đề Phật khó nghĩ
Là trí Phật vô thượng
Được trí ấy đâu khó
Trước khi Phật xuất thế
Từng trì kinh điển này
Cho đến đời mạt thế
Lại được gặp kinh này
Đi đến các cõi Phật
Cất tiếng rống chấn động
Tiếng rống sư tử lớn
Tiếng Phật bất tư nghì
Ở chỗ ức đức Phật
Thích sư tử đã làm
Hay dùng vô lượng biện
Diễn thuyết không sợ hãi
Loại công đức ngọt ngào
Được chư Phật thọ ký
Và đời sau mạt thế
Hay hộ Bồ đề Phật
Sắc đẹp đều đầy đủ
Tướng tốt tự trang nghiêm
Thần lực mau đến được
Thấy được vô lượng Phật
Thần lực hóa thành hoa
Đẹp đẽ và thơm phức
Thường dùng thủy tinh, bạc
Cùng với các lưu ly
Tất cả các của báu
Từ lòng tay hiện ra
Vì cầu được Bồ đề
Cúng dường tất cả Phật
Vô lượng thứ cúng dường
Âm nhạc và ca tán
Lông trên người xuất hiện
Giống như cát sông Hằng
Hằng ức loại chúng sanh
Nếu được nghe tiếng này
Liền được bất thối chuyển
Trí huệ Phật vô thượng
Được đức Phật khen ngợi
Khắp nghe danh hiệu Phật
Các phương truyền danh ngài
Cũng tự được nghe thấy
Nếu nghe được danh ngài
Được diệt hết các tưởng
đã diệt hết tưởng rồi
Được thấy vô lượng Phật
Có trí huệ như vậy
Thức hành hạnh Bồ đề
Vì lợi các chúng sanh
Nên cầu đức Bồ đề
Nhờ hành trí huệ ấy
Nên được lợi như vậy
Lại được lợi ích khác
Bởi hay trì kinh này
Nếu có các phụ nữ
Nhờ nghe, trì kinh này
Liền chuyển khỏi thân nữ
Hay nói pháp cam lồ
Lại không còn thọ nữa
Thân nữ nhân như vậy
Đầy đủ các sắc đẹp
Thành tựu tướng trang nghiêm
Nếu đối thắng kinh này
Hiển thị công đức này
Nên được diệu quả đó
Mau chứng được Bồ đề
Thường trong tất cả đời
Thành tựu không sợ hãi
Nếu ai với kinh này
Cảnh giới của Bồ tát
Thắng Tam muội vô tận
Mẹ tất cả Bồ tát
Để mau chứng Bồ đề
Phải nên trì kinh này
Họ được thân cận Phật
Cũng gần Phật Bồ đề
Lâu ngày thọ kinh này
Được tịch diệt thắng diệu
Nơi ấy, bậc dũng kiện
Chỗ an trụ Bồ tát
Thấy đèn đời chiếu sáng


Giống như cát hằng sa.
Vua Chuyển Luân hay tạo đại lực
Thấy Phật Thập Lực, tâm tịch định
Vô lượng trăm kệ để khen ngợi
Được ly cấu địa, thắng Tam muội
Đặt ra vô đẳng cúng dường Phật
Có danh hiệu lớn Nhân Trung Thượng
Vất bỏ ngôi vua như nhổ dãi
Để tu thắng Phạm hạnh tối thượng
Nơi thắng Phật pháp đi xuất gia
Được định ly cấu tịch diệt này
Đạt được lời nói Thượng Thắng Thiện
Diễn thuyết nhiều ức kinh không ngớt
Pháp vi tế Không, Vô tướng, Nguyện
Tịch Thắng, Ly cấu, không các lậu
Tự tánh không tịch, dứt ngôn ngữ
Xuất định, thuyết pháp cho mọi người
Trí huệ thậm thâm thường vô lượng
Trí huệ rộng lớn, nghĩa vô biên
Đạt được Tam muội thậm thâm này
Hay làm đèn sáng cho thế gian
Thường tu phạm hạnh, hằng trong sạch
Không có tanh tao và ô uế
Khiến vô lượng chúng sanh an trụ
Được các tịch định, lìa các cấu
Thường được biện tài, mau thông lợi
Tiếng tăm như biển, huệ vô lượng.
Nói năng thượng diệu, đạt các pháp
Nhờ trì thắng kinh tịch định này.
Biết rõ các nghiệp và công xảo
Thấy rõ luận lý và y dược
Đạt đến tất cả bờ dõng kiện
Nhờ trì tịch định ly cấu này
Với các kệ luận và cười đùa
Giỏi việc ca múa đến tột đỉnh
Thường làm pháp sư cho thế gian
Nhờ trì tịch định ly cấu này
Thường có các quyến thuộc thượng diệu
Hằng được tất cả thượng cúng dường
Hay tu hạnh Bồ đề thắng diệu
Nhờ trì tịch định ly cấu này
Thường có các quyến thuộc thượng diệu
Hằng được tất cả thượng cúng dường
Hay tu hạnh Bồ Đề thắng diệu
Nhờ trì tịch định ly cấu này.
Tên độc buồn phiền bức bách tâm
Bậc trí huệ không có nạn ấy
Luôn không bệnh tật, thường an ổn
Nhờ trì tịch định ly cấu vậy
Có các bệnh hoạn ở thế gian
Tất cả bệnh thân và hoạn tâm
Người ấy thường không bệnh hoạn ấy,
Nhờ trì tịch định ly cấu này
Tất cả thân đau và tâm đau
Hoặc là răng đau hay đầu đau
Người trí thường không thống khổ này
Nhờ trì tịch định ly cấu này
Tâm có vô lượng khổ đau khác
Chúng khơi từ ý thiêu đốt thân
Họ không khi nào khởi phiền não
Nhờ trì tịch định vô cấu này
Giống như hư không không cấu nhiễm
Tự tánh vô cấu thường thanh tịnh
Tâm người ấy tịnh cũng như vậy
Nhờ trì tịch định vô cấu này
Cũng như ánh sáng của trời, trăng
Phá trừ tăm tối thường thanh tịnh.
Tâm họ trong sáng cũng như vậy
Nhờ trì tịch định vô cấu này
Như người cằm nắm các màu sắc
Vẽ lên hư không, không thể được
Người ấy tâm tịnh như hư không
Nhờ trì tịch định vô cấu này
Giống như gió thổi khắp mười phương
Du hành các cõi không đắm trước
Tâm họ du hành giống như gió
Không nhiễm thế gian được giải thoát
Gió thổi rất mau không thể thấy
Không bị lưới giăng không trói buộc
Chí ý người ấy sâu khó thấy
Nhờ trì tịch định ly cấu này
Aûnh hiện trên vách lấy sao được
Bóng hiện trong nước làm sao lấy
Khi thân đạt được Tam muội này
Không ai biết được tâm người ấy
Các chúng sanh mười phương thế giới
Bao nhiêu lời nói vẫn tính được
Khi thân đạt được Tam muội này
Không ai biết được tâm người ấy.
Đạt được định tịch diệt như vậy
Tâm họ không cấu, không nhiễm trước
Chúng sanh ba cõi không ai bằng
Chỉ trừ chư Phật, tam giới tôn
Lìa tham ái dục, không nhiễm sắc
Không bị tâm ngu đắm nữ nhân.
Khi đạt được thắng định như vậy
Chứng thắng tịch diệt, không ô nhiễm
Đối với nam, nữ không luyến ái
Không nhiễm vợ con và quyến thuộc
Khi đạt được thắng định tịch diệt
Tu hành thiện tịch không đắm nhiễm
Đối với của cải không tham đắm
Không mong sanh thiên, không tiếc của
Trong tâm thanh tịnh không vọng tưởng
Do được định này, nhiều lợi ích
Không vì sanh thiên, tu phạm hạnh
Người trí bố thí không mong báo
Chỉ vì Bồ Đề tu phạm hạnh
Nhờ được tịch định ly cấu vậy
Không cầu ngôi vua, tu giới hạnh
Nhiều người do đó tu phạm hạnh
Vì lợi chúng sanh cầu Bồ Đè
Dốc lòng thành tựu định này vậy
Đã bỏ các dục, tâm không não
Hằng không mong cầu việc dâm dục
Đoạn trừ dâm dục và cao mạn
Do đạt được tịch định như vậy
Họ thường không bị sân nhuế lại
Uế tâm sân não không hề sanh
Thường dùng lòng từ trừ sân hận
Nhờ được thắng tịch định như vậy
Họ thường không bị ngu che tâm
Chính nhờ trí tuệ đoạn vô minh
Đạt được vô lượng vô ngại trí
Đạt được lợi ấy nhờ định này
Dùng quán bất tịnh trừ ái dục
Tâm từ trừ sạch hết lòng sân
Trí huệ đoạn trừ lưới vô minh
Được diệu định này soi thế gian
Không có ngủ nghĩ và giải đãi
Không khởi phiền não và sân hận
Hằng được giải thoát không tạp uế
Được Tam muội này nên có lợi
Không bị xan tham làm bức não
Tâm thường ưa thích việc huệ thí
Xả bỏ tất cả ban niềm vui
Nhờ người ấy hay trì Tam muội
Đầy đủ oai thế không ai bằng
Tất cả thường có lực đại thần
Tất cả thế gian không ai bằng
Nhờ Bồ Tát trì thắng định ấy
Cũng lại hay làm vua Chuyển Luân
Đầy đủ bảy báu, đi trên không
Lúc đó tất cả đều quy phụng
Bậc trí huệ ấy được quả này
Nhờ hào quý hiền thiện tối thắng
Của cải quyến thuộc đều giàu có
Voi ngựa, xa cộ cùng xe báu
Vàng bạc dồi dào đủ các báu
Hằng sanh quý tộc nhà giàu có
Như vậy dần dần sanh chỗ tốt
Với Phật pháp tăng càng tin thích
Sanh ở đâu người cũng kính yêu
Người không tín tâm ở Diêm Phù
Thảy đều làm cho sanh chánh tín
Khiến cho kiến lập tâm Bồ Đề
Cũng lại khiến họ được đạo quả
Họ được vô thượng Bồ đề rồi
Chuyển nói vô thượng diệu pháp luân
Nếu ai biết được pháp họ thuyết
Thảy đều đạt được nhẫn vô sanh
Bồ tát thường hành tâm từ ái
Đều hay trưởng dưỡng các chúng sanh
Hằng làm vô lượng thắng lợi ích
Mở mắt chúng sanh, trừ tối tăm
Nếu Phật dạy dỗ một Bồ tát
Vô lượng trăm ngàn ức chúng sanh
Đã trồng gốc thiện ở trong đó
Nghe xong liền phát tâm Bồ Đề
Quốc độ lúc ấy chẳng luống qua
Vì bậc trí phụng trì Phật pháp
Phật tử Bồ Tát tùy chỗ ở
Lợi ích vô lượng các chúng sanh
Hộ giới vô đẳng trì phạm hạnh
Trong vô lượng kiếp tịnh Tam muội
Với thiền giải thoát thường quyết định
Tên Phật tử Bồ Tát như vậy
Họ thường tu tập thắng thần túc
Hay đến vô lượng các cõi Phật
Đã nghe chánh pháp nơi Như Lai
Tùy chỗ nghe được đều nhớ nghĩ
Nếu có Bồ Tát trụ tổng trì
Hay nói vô lượng Tu Đà La
Lại biết các chúng sanh quá khứ
Vị lai, hiện tại cũng như vậy
Hiểu rõ sanh tử các hàm thức
Cũng lại liễu đạt sự vị lai
Không ai từ đó hướng theo kia
Tìm hiểu đôi phần cũng không được


Một khi nghiệp chưa đến
Cầu mong cũng khó được
Bồ tát đại danh xưng
Và hay hiểu rõ nó
Bậc tâm tịnh tối thắng
An trụ nơi không tịch
Nhờ đại thừa vô lượng
Chuyên chở các phẩm hạnh
Họ không thể nhớ nghĩ
Còn có chúng sanh tưởng
Bậc đại danh dự ấy
Hãy ngộ pháp vô sanh
Dù vị ấy có nói
Không chấp chúng sanh tưởng
Ngộ được cảnh giới không
Trụ nơi trí kiên cố
Nói rõ Tam muội này
Chỗ trụ của Phật pháp
Không khởi nơi tư tưởng
Là các nam và nữ
Quán sát các người nữ
Mà ngồi nơi đạo tràng
Đã ngồi nơi đạo tràng
Phá hoại các ma quân
Không thấy ma nữ đến
Cho đến với ngã sở
Khi ngồi ở đạo tràng
Trừ sạch tất cả tưởng
Nhờ đoạn tất cả tưởng
Tất cả đại địa động
Tu di và biển cả
Mười phương cũng như vậy
Ở nơi mười phương ấy
Đều biết chúng sanh đó
Bồ tát thần thông lực
Chấn động nơi đại địa
Khi sáu thứ chấn động
Thì chứng đạo Bồ tát
Tất cả pháp hữu vi
Cùng với pháp vô vi
Pháp ấy đều liễu đạt
Chỉ có tiếng thuyết pháp
Không có ai biết được
Đó là các đạo pháp
Nếu ai biết đạo ấy
Gọi là thế gian giải
Vì nhân duyên pháp sanh
Vì nhân duyên pháp diệt
Thể tánh của nhân duyên
Như thật đều hiểu rõ
Nếu học tất cả pháp
Pháp không nếu cứu cánh
Liền biết các đạo pháp
Cùng tâm tất cả pháp
Vị ấy hành pháp đạo
Bồ tát cầu không được
Vị ấy biết đạo này
Chánh giác bất tư nghì
Nếu biết tất cả đạo
Liền đạt được cứu cánh
Xa lìa nơi ác đạo
Hay biết các pháp tướng
Đã ngồi nơi đạo tràng
Rống tiếng đại sư tử
Vô biên ức thế giới
Lời tiếng được sung mãn
Lại rung động cõi ấy
Thế Hùng đại danh xưng
Khéo độ các chúng sanh
Là bậc Thánh điều ngự
Đã chứng Thượng Bồ đề
Dưới cội cây Bồ đề
Vô lượng ức chúng sanh
Đáng độ, ngài đã độ
Sau đó mới biến hóa
Hóa thành vô biên Phật
Đi đến các cõi Phật
Lợi ích các chúng sanh
Chư Phật hay an lập
Vô lượng ức chúng sanh
Các Như Lai ứng hóa
Để thuyết pháp tối thắng
Đó là chơn đại thừa
Gọi là trí Như Lai
Làm chúng sanh tín tâm
Để làm nhân thành Phật
Đó là chơn đại thừa
Như Lai tối diệu thừa
Cung kính đức Như Lai
Thêm cung kính Bồ tát
Càng cung kính chư Phật
Với Pháp, Tăng cũng vậy
Muốn chứng thắng Bồ đề
Trong tâm không hạ liệt
Kính phụng các Bồ tát
Tôn trọng bậc dõng mãnh
Mau được lên chánh giác
Không lâu thành Như Lai
Ở trong ngàn thế giới
Bồ tát đều đi đến
Thấy được bậc Mâu Ni
Bồ tát không sợ hãi
Dùng các vật quý báu
Tung rải lên đại hùng
Cùng với Mạn Đà La
Mong cầu Bồ đề vậy
Trang nghiêm nơi pháp giới
Để cầu công đức Phật
Lưới báu dùng để che
Cùng khắp cả mười phương
Treo các phướn thắng diệu
Dựng cả ức lọng báu
Vô lượng thứ trang nghiêm
Trang hoàng nơi thế giới
Biến làm đài gác đẹp
Và dùng cung điện đẹp
Hành lang rất tráng lệ
Các báu vật xen kẽ
Cửa lầu và cung thất
Đều làm hình bán nguyệt
Với bình bằng tạp hương
Đều dùng ngọc báu chế
Vô số các lò hương
Đều tỏa đài mây đẹp
Ở trong ngàn thế giới
Hương xông rất đáng ưa
Biến thành các mây hương
Mưa thứ mưa hương hoa
Nếu có ai ngửi được
Thành Phật đại đạo sư
Liền bỏ gai ái dục
Cùng trừ bỏ sân não
Đập nát lưới si mê
Xa lìa các tăm tối
Đạt được thắng thần thông
Cùng với căn, lực, giác
Các thiền cùng giải thoát
Đáng thọ của tín thí
Trải ra ức sàng tọa
Rải các thú áo đẹp
Lưới báu che lên trên
Dùng vòng hoa trang nghiêm
Các Bồ tát vô úy
Đại sĩ dõng mãnh ngồi
Thân đủ tướng trang nghiêm
Đầy đủ các vẻ đẹp
Dùng các giường ngọc báu
trang nghiêm các cõi này
Biến làm các ao hoa
Đầy nước tám công đức
Nếu ai uống nước ấy
Xa lìa các hiểm nạn
Mau xa lìa khát ái
Là phước đức thế gian
Lại có thế giới khác
Đại sĩ đến tập hội
Khen ngợi công đức Phật
Đạo sư Thích Sư Tử
Nếu ai được nghe tiếng
Hay thành thế đạo sư
Được sự bất sự nghì
Hay hiển thị kinh này
Hoa sen vàng sắc đẹp
Chen chúc cả ức cánh
Bậc diệu giác tối tôn
Ngồi đài liên hoa ấy
Cành lá bằng lưu ly
Nhụy hoa bằng vàng ròng
Giữa ma ni đức tạng
Biến làm hằng ức hoa
Tỏa ra các hương thơm
Người ngửi đều ưa thích
Diệt trừ tất cả bệnh
Sáu căn đều hoan hỷ
Tham ái và sân si
Một lúc đều sạch hết
Đã trừ các phiền não
Quyết định được thành Phật
Hoa ấy phát tiếng hay
Tán thán công đức Phật
Cùng với pháp và tăng
Tiếng lan khắp mười phương
Không môn và vô tướng
Với lại pháp vô nguyện
Các chúng sanh nghe xong
Đều được quả bất thối
Các âm thanh phát ra
Lan đến ức thế giới
Vô lượng chúng nghe được
Liền phát tâm Bồ đề
Hồng hạc và Khổng tước
Anh võ và Uyên ương
Phát ra tiếng thật hay
Âm thanh Phật tối thượng
Dùng cây báu thắng diệu
Biến hiện trên mặt đất
Đoan nghiêm tối đệ nhất
Treo vòng ngọc khắp nơi
Đầy đủ sự trang nghiêm
Tất cả các cõi Phật
Trong đó rất thù thắng
Hiện ra ở cõi này
Đầy y báu anh lạc
Trên cây các âm nhạc
Hoa đẹp khiến tâm vui
Tất cả luôn tung rải
Các diệu trang nghiêm này
Chúng sanh được an lạc
Phật Thích Ca trụ trì
Do thần lực của Thánh
Chỉ lược nói như vậy
Công đức Thích Sư Tử
Bồ tát đại danh xưng
Với trí ấy không nghi
Nếu ai sanh tín tâm
Việc ấy bất tư nghì
Tăng trưởng nơi trí tuệ
Như sông đổ ra biển
Muốn biết lượng biển cả
Ai biết số bao nhiêu
Ta nói pháp Bồ tát
Đều là bất tư nghì
Khó nghĩ các Bồ tát
An trụ sự như vậy
Diễn thuyết tiếng mỹ diệu
Giống như cát sông Hằng
Trong vô lượng các kiếp
Bồ tát thường không chấp
Nếu đoạn trừ chấp tướng
Được gần gũi Bồ đề
Giả sử pháp diệt tận
Vẫn không hủy tịnh giới
Với hạnh không tàn hại
Đứng đầu các Bồ tát
Chính do vì ái dục
Khiến giới bị khuyết lậu
Thường hành định tịch diệt
Không đắm mùi bị định
Không chấp không phóng dật
Không bị đời ô nhiễm
Được lên trên thế gian
Hay đến các nước Phật
Gọi là cõi An lạc
Được thấy Phật Di Đà
Lại thấy các Bồ tát
Đầy đủ tướng trang nghiêm
Đến bên bờ thần thông
Cứu cánh môn tổng trì
Du hành ức thế giới
Đầu mặt lạy chân Phật
Lại hay chiếu ánh sáng
Vô lượng các cõi Phật
Để trừ các tai hoạn
Và phá các phiền não
Đoạn trừ các trói buộc.
Một đời Phật bổ xứ
An lạc các chúng sanh
Mãi không đọa ác đạo
Các chúng sanh cõi ấy
Đoạn trừ các ác đạo
Phật Di Đà cứu hộ
Tu trì thế giới Phật
Tu tập không phóng dật
Số kiếp bất tư nghì
Các ngươi chớ hoài nghi
Sức tự tại Phật ấy
Hay sanh tín tăng thượng
Mau được sanh cõi ấy
Người nữ nghe tán thán
Hay sanh tín tăng thượng
Được chuyển thân nam tử
Hãy đến ức cõi Phật
Na do tha ức cõi
Bao nhiêu vật cúng dường
Đều cúng tất cả Phật
Không bằng một phần từ
Thường tu hành giới định
Vô lượng thiền giải thoát
Tu ba môn giải thoát
Mau thành Nhân trung thượng
Trong đời ác mạt pháp
Nếu Bồ tát trì giới
Cúng Phật, thường thương mình.
Cúng dường ấy tối thắng
Người ấy cúng chư Phật
Quá khứ và hiện tại
Vị lại bậc tối thắng
Người trì giới đời ác
Mười phương Phật đều thấy
Bồ tát đời mạt pháp
Hộ trì cấm giới Phật
Người lành hay hộ pháp


Người nữ nghe khen cõi Phật kia
Nếu sanh ý thích thêm niềm tin
Liền được thân nam tử thông tuệ
Hay du hành đến ức cõi Phật
Trong na do tha ức cõi Phật
Có bao nhiêu thứ cúng dường Phật
Đều đem cúng dường các đức Phật
Không bằng phần nhỏ của tâm từ
Tu trì giới cấm và Tam muội
Cùng tập các thiền tứ vô lượng
Cũng tu ba thứ môn giải thoát
Mau thành được bậc Thế Vô Thượng
Cúng dường chư Phật thường thương thân
Như cúng đức Phật bậc Vô tỷ
Nếu có Bồ tát không bỏ giới
Vào thời ác thế đời sau cùng
Người ấy hay cúng tất cả phật
Chư Phật quá khứ và hiện tại
Cùng với vị lai bậc tối thắng
Người trì cấm giới đời ác thế
Chư Phật mười phương thấy người ấy
Nếu Bồ tát đời sau ác thế
Trì giới thanh tịnh Phật ngợi khen
Ấy là đệ tử hay hộ pháp.

Bấy giờ đức Phật bảo đồng tử Nguyệt Quang:

–Vào thời quá khứ, vô lượng số bất khả tư nghì a tăng kỳ kiếp lâu xa, lúc ấy có đức Phật hiệu Thanh Đức Như Lai, bậc Ứng Chánh biến tri, Minh hạnh túc, Thiện thệ, Thế gian giải, Vô thượng sĩ, Điều ngự trượng phu, Thiên nhân sư, Phật Thế Tôn. Này đồng tử! Như Lai Thanh Đức ấy an trí vô lượng bất khả tư nghì số chúng sanh hướng về A nậu đa la tam miệu tam Bồ đề, khiến cho các nhân thiên tu theo hạnh Phật, sau đó nhập vô dư Niết bàn.

Này đồng tử! Lúc đó có vị vua tên là Đức Âm. Vị vua ấy đối với đức Như Lai Ứng Chánh biến tri, sau khi nhập Niết bàn, để cúng dường đức Như Lai Thanh Đức nên lập tám mươi bốn ngàn vạn ức tháp. Trước mỗi tháp thắp trăm ngàn vạn na do tha đèn sáng, dùng tất cả kỹ nhạc, hương hoa vòng hoa báu, hương xoa hương bột, lại dùng tất cả y phục, lọng báu, tràng phan đặt ở trước tháp để cúng dường chư Phật Như Lai.

Bấy giờ vua Đức Âm, ở chỗ tháp xá lợi của Như Lai cúng dường xong tập hội tám mươi trăm ngàn vạn ức na do tha chúng đại Bồ tát, cung sấp tất cả nhạc cụ. Các Bồ tát này đều là bậc đại pháp sư, khéo hay thuyết pháp, được vô lượng biện tài, khéo hay thị hiện vô lượng các pháp công đức chân thật.

Này đồng tử! Bấy giờ ở trong chúng có một Tỳ kheo tên là An Aån Đức, ngồi ở trong hôi ấy, tuổi còn trẻ trung, mặt đẹp tóc đen, trụ trong hạnh đồng chân hiền diệu, chưa từng hưởng thọ thú vui sắc dục, mới thọ cụ giới đầu mùa hạ.

Này đồng tử! Bấy giờ vua Đức Âm thỉnh chúng Đại Bồ tát vì muốn đầy đủ sáu ba la mật Bồ tát tạng đại đà la ni, thiện xảo phương tiện, tự tại vô ngại. Cho nên vào lúc nửa đêm, thỉnh chúng Đại Bồ tát, ở trước đức Phật để làm pháp hội.

Khi ấy, trăm ngàn vạn na do than ngọn đèn đều được thắp sáng, quét dọn nhà cửa, rải các thứ hoa, trải các y đẹp. Bấy giờ, vua Đức Âm cùng với cung phi, hoàng hậu thể nữ, ở hậu cung và các phụ tướng, dân chúng và các quyến thuộc ở thành ấp, dùng các kỹ nhạc, cầm hương xoa, hương bột tràng hoa, y phục, tràng phan, bảo cái, đều đem đến cúng dường tháp Phật. Khi cúng dường xong, cùng với tám vạn cung nhân, đều lên điện cao để nghe pháp.

Bấy giờ có vô lượng trời người, đến tập hội để nghe pháp. Khi ấy Tỳ kheo An Aån Đức thấy trăm ngàn ức đèn cháy, chiếu sáng nơi nơi, xem thấy chúng hội lớn, liền nghĩ rằng:

–Ta cũng tu theo đại thừa, mong cầu Tam muội không hý luận, thể tánh bình đẳng của tất cả các pháp. Nếu nay ta muốn được Tam muội này, ta nên cúng dường thấp miếu của đức Phật ấy. Nay ta nên làm sự cúng dường như vậy, khiến cho chư thiên, nhơn, A tu la... sanh ra ý tưởng kỳ lạ, vui mừng nhảy nhót được ánh sáng pháp, khiến cho vật cúng dường của ta chiếu sáng, che khuất những vật cúng dường của vua ấy, làm cho nhà vua và các cung nhân quyến thuộc của vua thấy ta cúng dường thảy đều hoan hỷ.

Bấy giờ Bồ tát An Aån Đức thấy đại chúng đứng ở trước tháp để nghe pháp, liền ngay đêm đó ở trước tháp Phật khoát y tay hữu, lấy dầu xoa vào, đốt lên để cúng dường Phật.

Khi ấy Bồ tát An Aån Đức, trụ nơi đức tin tăng thượng vì cầu A nậu đa la tam miệu tam Bồ đề nên đã đốt tay bên hữu, tâm vẫn bất động, nhan sắc không thay đổi.

Này đồng tử! Bấy giờ Tỳ kheo An Aån Đức lúc đốt cánh tay thì đại địa bị chấn động, ánh sáng chiếu khắp vô lượng trăm ngàn, làm cho các ngọn đèn không còn chiếu sáng, vì ánh sáng của cánh tay ngài chiếu khắp mười phương.

Bấy giờ Bồ tát An Aån Đức hết sức vui mừng, đối với Tam muội không hý luận, thể tánh bình đẳng của tất cả các pháp, dùng từ cú lời lẽ, biện chánh mỹ diệu hòa nhã để làm ca tụng, khiến cho các đại chúng thảy đều nghe rõ.

Khi ấy ở trong chúng, một vạn hai ngàn thiên tử của cung trời Đao Lợi sanh tâm hoan hỷ bày các thứ cúng dường, đều đến hội này để nghe pháp.

Bấy giờ vua Đức Âm ở trên lầu cao cùng với cung phi hoàng hậu, thể nữ ở hậu cung, thấy Tỳ kheo An Aån Đức thiêu cánh tay mặt, lửa hồng chiếu khắp các mười phương, thấy rồi trong tâm suy nghĩ: "Tỳ kheo này chắc đã có thần túc mới hiện sự thần biến hy hữu như vậy đối với thân mạng mà không luyến tiếc".

Khi ấy vua Đức Âm thấy Tỳ kheo An Aån Đức có sự thần biến như vậy, tâm sanh yêu mến, nhờ tâm tịnh tín và tự thiện căn lực đã huân tập, nên cùng với hoàng hậu, cung phi tám vạn thể nữ, từ lầu cao ngàn tầm phóng mình xuống đát, vì muốn ra mắt Tỳ kheo Bồ tát này, cung kính năng lực thiện căn, được quả báo hiện tại, liền vì Thiên Long, Dạ xoa, Càn thác bà, A tu la, Ca lâu la, Ma hầu la già hộ trì không để đọa lạc. Nhờ lực hộ trì của Thiên, Long, Dạ xoa, Càn thác bà, A tu la, Ca lâu la, Ma hầu la già vậy nên vua Đức Âm và hậu phi, thể nữ, tuy rơi từ điện cao mà thân tâm vẫn không bị tổn thương, không mệt không sợ.

Khi ấy vua Đức Âm, hai tay ôm cánh tay khóc lóc, kêu gào, tất cả đại chúng cũng lại như vậy, vì họ thấy Tỳ kheo An Aån Đức đốt cánh tay trông như vòng hoa Chiêm ba. Cánh tay ngài lại nhỏ dài giống như mũi của voi chúa. Tất cả mọi người thấy vậy khen là rất lạ, nên không ai mà không than thở, khóc lóc, rơi lệ.

Bấy giờ Tỳ kheo An Aån Đức thấy vị đại vương này cùng với mọi người thảy đều buồn khóc, áo não, nên nói với vua:

–Này Đại vương! Tại sao lại buồn bã rơi lệ, và mọi người đều khóc lóc như thế?

Khi ấy vua Đức Âm dùng bài kệ để trả lời:

Đại trí An Aån Đức
Thông tuệ, pháp sư giỏi
Thấy ngài đốt thân phần
Vì vậy nên buồn khóc
Sắc ngài thật đoan trang
Giống như sắc đống lửa
Thấy ngài hủy thân phần
Nên tôi càng sầu não
Khi ngài đốt tay phải
Chiếu sáng mười phương cõi
Che khuất ánh các đèn
Sao, trăng cũng không hiện
Đại địa đều chấn động
Tâm ngài không lay động
Tâm tôi càng cung kính
Biết ngài bậc siêu phàm
Trên điện cao ngàn thước
Cùng tám vạn cung nhân
Chính tôi tự nhảy xuống
Toàn thân chẳng hề gì
Lành thay! Bậc tịnh trí
Lành thay! Ý vô thượng
Lành thay! Bậc tinh tấn
Lành thay! Bậc đại tín
Lúc ngài đốt cánh tay
Tâm ngài không lay động
Đã phát tâm hoan hỷ
Lại còn nói diệu pháp
Giống như mặt trăng rằm
Như mặt trời trên không
Như núi chua Tu di
Đoan nghiêm cũng như vậy
Tôi phát nguyện như vậy
Đầy đủ đại tinh tấn
Nên bỏ thân đáng yêu
Vì lợi ích chúng sanh
Yêu pháp nên thương khóc
Vui mừng được vô cấu
Ngài đã hủy thân thể
Nên tôi rất buồn rầu
Trời người đã cúng dường
Vô biên thắng biện tài
An Aån Đức bảo vua
Liền nói bài kệ này:
–Chẳng vì thân không tay
Gọi là thân khiếm khuyết
Nếu ai không trì giới
Gọi là thân khiếm khuyết
Dùng thân xú uế này
Tôi cúng dường Như Lai
Phước điền khó nghĩ bàn
Khắp tất cả thế gian
Nếu ai ba ngàn cõi
Bảy báu nhiều như cát
Ở chỗ Phật Thế Tôn
Vì Bồ đề nên thí
Tuy có việc cúng thí
Cúng pháp lại cao hơn
Nếu ai biết pháp không
Mới hay bỏ thân mạng
Nay tôi nói lời thật
Xin đại vương lắng nghe
Cùng với chúng hội này
Tất cả nghe tôi nói
Nếu tôi xét, quyết định
Được thành bậc Vô thượng
Nếu quả thật không dối
Mặt đất sáu chấn động.
Khi nói lời ấy rồi
Đại địa liền chấn động
Thấy việc hy hữu ấy
Chư thiên rất hoan hỷ
Nhân thiên hoan hỷ xong
Liền phát tâm Bồ đề
Chúng vô lượng khó nghĩ
Đều hướng vô thượng trí
Tỳ kheo An Aån Đức
Lợi ích tất cả chúng
An xử ức chúng sanh
Đặt nơi vô thượng trí
Dùng lời thật pháp này
Biết nó đều không thật
Lời ấy nếu không dối
tay tôi lành như trước
Nếu thấy pháp này thật
Tên An Aån cũng không
Tìm kiếm khắp mười phương
Vì không bất khả đắc
Các pháp như tiếng vang
Trong khi tiếng phát ra
Tìm tiếng không thể có
Biết các pháp như vậy
Người liễu đạt cứu cánh
Nơi không, có gì sợ?
Người ấy nói chân thật
Tướng lửa không thể đốt
Các chúng sanh thế gian
Trời người, dạ xoa, rồng
Oai lực Nhất thiết trí
Đều khiến ngộ tịch định
Hoặc người hoặc là trời
Bao khổ nạn thế gian
Oai đức bất thối chuyển
Tất cả mau hủy hoại
Khi nói lời ấy rồi
Tay ngài lành như trước
Tỳ kheo An Aån Đức
Thân tướng rất trang nghiêm
Ngàn ức số chư thiên
Đứng ở trên hư không
Tín tâm dùng hoa Mạn
Rải trên thân Tỳ kheo
Hoa rơi cao hơn người
Lan khắp cõi Diêm phù
Ức na do thiên nữ
Kỹ nhạc, các ca vịnh
Tỳ kheo An Aån Đức
rống tiếng đại sư tử
Mâu Ni, bậc Như Lai
khiến hằng ức cõi Phật
Mỗi vị ở cõi mình
Đại sĩ thanh tịnh ấy
Tỳ kheo An Aån Đức
Truyền nói tên của họ
Tỳ khao, Tỳ kheo ni
nam, nữ thanh tín sĩ
Thiên long và Dạ xoa
Càn thát và Khẩn la
Họ theo nghiệp quyết định
An Aån được ly cấu
Người tín tâm cầu đạo
Số lượng như hằng sa
Tỳ kheo An Aån Đức
Thông tuệ, được tự tại
Vì đối với trí Phật
Đốt tay không lo sợ
Người ấy nơi ngàn cõi
Biến thân như hằng sa
Tay rực sáng, chiếu khắp
Giống như lửa kiếp tận
Mưa các thư hương bột
Biến khắp tất cả cõi
Rơi xuống nơi đại địa
Chư thiên đều tập hội
Tất cả vật cúng dường
Trang nghiêm nơi cõi này
Mặt đất đầy chân châu
Cúng dường An Aån Đức
Tất cả các hoa báu
Trang nghiêm nơi cõi này.
Rồng mưa chân châu đẹp
Cúng dường An Aån Đức
Lại dùng tất cả báu
Trang sức nơi cõi này
Rồng mưa báu trang nghiêm
Để cúng An Aån Đức
Thích Sư tử tối thắng
Ở tại núi Kỳ xà
Ở trước các Tỳ kheo
Rống lên tiếng sư tử
Ta la An Aån Đức
Đức Âm là Di Lặc
Trong ngàn ức kiếp ấy
Cùng tu hạnh Bồ đề
Khi thấy người trì giới
An Aån Đức, trí huệ
Vô lượng các người nữ
Đều biến làm người nam
Chư Phật đều thọ ký
Hoàn toàn không hồ nghi
Họ mau được thành tựu
Chứng Thế trí tự nhiên
Nghe được kinh này xong
Nói công đức quyết định
Nơi mình không chấp trước,
Nên học pháp như vậy.

KINH NGUYỆT ĐĂNG TAM MUỘI

QUYỂN 7/10

Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn
facebook youtube google-plus linkedin twitter blog
Nguyện đem công đức này, trang nghiêm Phật Tịnh Độ, trên đền bốn ơn nặng, dưới cứu khổ ba đường,
nếu có người thấy nghe, đều phát lòng Bồ Đề, hết một báo thân này, sinh qua cõi Cực Lạc.

May the Merit and virtue,accrued from this work, adorn the Buddhas pureland,
Repay the four great kindnesses above, andrelieve the suffering of those on the three paths below,
may those who see or hear of these efforts generates Bodhi Mind, spend their lives devoted to the Buddha Dharma,
the Land of Ultimate Bliss.

Quang Duc Buddhist Welfare Association of Victoria
Tu Viện Quảng Đức | Quang Duc Monastery
Senior Venerable Thich Tam Phuong | Senior Venerable Thich Nguyen Tang
Address: Quang Duc Monastery, 105 Lynch Road, Fawkner, Vic.3060 Australia
Tel: 61.03.9357 3544 ; Fax: 61.03.9357 3600
Website: http://www.quangduc.com ; http://www.tuvienquangduc.com.au (old)
Xin gửi Xin gửi bài mới và ý kiến đóng góp đến Ban Biên Tập qua địa chỉ:
quangduc@quangduc.com , tvquangduc@bigpond.com
KHÁCH VIẾNG THĂM
100,272,996