Tu Viện Quảng Đức105 Lynch Rd, Fawkner, Vic 3060. Australia. Tel: 9357 3544. quangduc@quangduc.com* Viện Chủ: HT Tâm Phương, Trụ Trì: Nguyên Tạng   

Quyển 3/10

20/05/201313:21(Xem: 4357)
Quyển 3/10

Kinh Nguyệt Đăng Tam Muội

Quyển 3/10

Thích Chánh Lạc dịch

Nguồn: Thích Chánh Lạc dịch

Bấy giờ đức Thế Tôn biết đồng tử Nguyệt Quang trong lòng thầm nghĩ, nên làm bài kệ để hỏi, bảo đồng tử Nguyệt Quang rằng:

–Nếu Bồ tát cùng tương ưng với một pháp, đều có thể đạt được công đức tối thắng, mau thành A nậu đa la tam miệu tam Bồ đề. Sao gọi là một pháp? –Này đồng tử! Đó là, nếu Bồ tát đối với thể tánh của tất cả pháp, hiểu biết như thật.

Này đồng tử! Sao gọi là đối với thể tánh tất cả pháp, hiểu biết như thật?

–Đó là tất cả pháp xa lìa danh tự, xa lìa âm thanh, xa lìa ngôn ngữ, xa lìa văn tự, xa lìa sanh diệt, tướng của nhân, tướng của duyên, tướng của phan duyên. Đó gọi là Vô tướng, xa lìa nơi tướng, chẳng phải tâm xa lìa nơi tâm mà biết các pháp.

Bấy giờ đức Thế Tôn liền nói bài kệ:

Các pháp chỉ nói một
Đó là pháp Vô tướng
Là bậc Trí nói ra
Như thật mà hiểu biết
Nếu nói pháp như vậy
Bồ tát mà biết rõ
Liền được Vô ngại biện
Nói ức Tu đa la
Được Đạo sư gia hộ
Hiển thị nơi thật tế
Không phân biệt giả danh
Không có điều để nói
Dùng một biết tất cả
Dùng tất cả biết một
Tuy có các ngôn thuyết
Nhưng không khởi kiêu mạn
Trong tâm hay biết rõ
Tất cả pháp không tên
Tùy thuận học các tên
Mà diễn thuyết chơn thật
Các âm thanh nghe được
Biết rõ gốc âm thanh
Biết rõ nguồn gốc rồi
Không bị tiếng làm nhiễm
Biết ngằn mé âm thanh
Tướng các pháp cũng vậy
Nếu hay hiểu một pháp
Không còn đi đầu thai.
Tất cả pháp không sanh
Hay rõ Vô sanh này
Biết sanh nói kẻ sanh
Thì hay biết kiếp trước
Nếu đối với kiếp trước
Hay biết tạo nghiệp gì
Nếu thường biết nghiệp tạo
Được quyến thuộc kiên cố
Nếu đối "pháp không" này
Bồ tát hay biết rõ
Không có gì không biết
Chẳng phải bờ phiền não
Đối với chẳng phiền não
Phàm phu vọng phân biệt
Cho nên trong ức kiếp
Mãi lưu chuyển sanh tử
Không thể biết vọng tưởng
Giống như Đại Đạo sư
Ngài không tạo ác nghiệp
Nên không đọa ác đạo
Vì các phàm phu này
Không thể biết nghĩa ấy
Mới khởi tâm hủy báng
Như vậy pháp diệt khổ
Các pháp không thể được
Chẳng không các pháp tưởng
Nếu hay biết như vậy
Tưởng ấy cũng không thấy
Ta biết tưởng như vậy
Phàm phu vọng phân biệt
Nơi pháp lìa phân biệt
Người trí không mê hoặc
Đó là nơi bậc trí
Chẳng phải cảnh giới ngu
Là việc làm Bồ tát
Gọi không, vô phân biệt.
Đó là Bồ tát địa
Việc làm của Phật tử
Phật pháp diệu trang nghiêm
Gọi là tịch diệt không
Tất cả Bồ tát này
Đoạn trừ các hữu tập
Không bị sắc hủy hoại
An trụ nơi Phật tánh
Tất cả pháp không trụ
Vì không có trụ xứ
Nếu ai biết như vậy
Được Bồ đề không khó.
Tu Thí, Giới, Văn, Nhẫn
Tập gần thiện tri thức
Nếu ai biết nghiệp này
Mau chứng đạo Bồ đề.


Người này thương được chư thiên kính
Càn thát, Dạ xoa và ma hầu
Rồng, Quỷ, La sát, Khẩn na la
Tất cả thường đến cúng Bồ tát
Hằng được chư Phật hết lời khen
Đem lại lợi ích các thế gian
Trí huệ tương tục, thích tịch diệt
Bồ tát thắng diệu thương xót thân
Nếu có Bồ tát hay biết không
Lợi ích vô lượng ức chúng sinh
Xử chúng nhu hòa, diễn thuyết pháp
Người nghe ưa thích nên ái kính
Trí huệ rông lớn càng thêm sáng
Nhờ trí huệ này hay thấy Phật
Cũng thấy cõi tịnh diệu trang nghiêm.
Chư Phật thuyết pháp nghe, thọ trì
Biết tất cả pháp như huyễn hóa
Giống như hư không, tự tánh không
Hay biết thể tánh là không vô
Hay làm như vậy không ô nhiễm
Có ai tu hành Bồ tát hạnh
Trong các sự việc không đắm trước
Biết tất cả pháp như biến hóa
Nhưng với các cõi hiện biến hóa
Hay vì chư Phật làm Phật sự
Thể tánh huyễn pháp không đến đi
Tùy điều mong cầu được lợi ích
Là người hay an trụ Bồ đề.
Hằng nhớ ân tất cả Như Lai
Mong nối giống Phật, không đoạn tuyệt
Hay được thân tịnh diệu sáng rạng
Được thành tựu ba mươi hai chủng tướng
Ngoài ra vô lượng thứ lợi ích
Hành thắng Bồ đề, thường kết quả.
Thành tựu đại lực, không thể động
Oai đức các vua không thể bằng
Đầy đủ phước đức, rất đoan nghiêm
Phước và công đức, oai quang chiếu
Chư Thiên thấy oai không dám nhìn
Là người trí huệ hành Phật pháp
Trụ nơi tâm Bồ đề kiên cố
Cùng các chúng sanh làm thiện hữu
Người ấy không còn các tối tăm
Hiển thị đạo Bồ đề diệu thắng
Lìa đường ngôn ngữ, không còn dục
Chư Pháp tịch diệt như hư không
Có ai hay biết nghiệp như vậy
Thành tựu vô lượng thắng biện tài
Diễn thuyết trăm ngàn tu đa la
Chỉ bày nghĩa vi tế pháp ấy
Bậc trí luôn thành vô ngại huệ
Hay biết thể tánh pháp vi tế
Thường khéo biết chúng sanh tín ấy
Học tập tất cả âm ngôn ngữ
Vì người chỉ bày lý nhân quả
Hay được việc thắng diệu như trên
Giữ đủ lực năng không giảm thiểu
Bậc phạm hạnh vào chúng, không sợ
Hằng nhớ gìn giữ không quên mất
Vì hay khéo ngộ hiểu pháp tánh
Tai không nghe lời không ái ngữ
Thường hằng nghe tiếng thật khả lạc
Miệng thường tuyên nói lời đẹp lòng
Người đó khéo biết pháp tánh vậy
Trí niệm huệ pháp đều thành tựu.
Trong lòng thanh tịnh không uế trược
Nói trăm ngàn kinh không ngừng trệ
Nếu ai diễn thuyết không hư ngụy
Câu chữ sai biệt để tu học
Khéo hiểu ngàn ức các ngữ ngôn
Nghĩa thú danh từ đều khéo hiểu
Nhờ ngộ pháp tánh, có đức ấy
Dạ xoa, La sát, Thiên, Tu la
Ca lâu, Khẩn na, Ma hầu trà
Được tám bộ chúng thường kính yêu
Bởi nhờ ngộ rõ pháp tánh vậy
Chúng thần ác tâm Tỳ Xá Xà
Uống máu, ăn thịt rất độc hại
Có ai gìn giữ tịch định này
Thì họ thường hay được hộ vệ
Nghe bậc trí giả, lời rộng lớn
Trong lòng hoan hỷ, lông dựng đứng
Với Bồ đề ấy rất yêu kính
Hay được phước rộng lớn khó nghĩ
Phước báo như vậy khó biết được
Trong trăm ngàn kiếp nói không hết
Hộ trì pháp Bảo Tạng Thiện Thệ
Vô lượng vô biên vô số kể
Liền đem cúng dường tất cả Phật
Các Thế Tôn quá khứ, vị lai
Cùng với hiện tại khắp mười phương
Vì hay tuyên thuyết tịch định vậy
Nếu ai ưa thích sự phước đức
Cúng dường đấng Thập lực, Đại bi
Chư Phật vô lượng vô số ức
Thời gian như cát trong biển cả.
Lại có người khác thích phước đức
Đối với thắng nghĩ, trì bài kệ
Vào lúc kiếp tận thời ác thế
Phước đức như vậy rất thù thắng
Nếu ai có thể nghe bài kệ
Người ấy liền cúng tất cả Phật
Vào đời sau cùng, thời ác thế
Đó là tối thắng thượng cúng dường
Người ấy liền được lợi ích lớn
Thọ nhận cung kính của thế gian.
Các Thập lực, sanh con tối thắng
Với ngài mãi mãi đem cúng dường
Ngài thấy ta ở núi Kỳ xà
Ta liền được thọ ký Bồ đề
Ta đã phó chúc Di Lặc Tôn
Phật kia cũng riêng thọ ký rằng
Người ấy lại làm Phật Di Đà
Vì nói vô lượng thắng lợi ích
Hoặc lại đi đến nước An Lạc
Lại muốn thích thấy Phật A Súc
Vô lượng vô biên trăm ngàn kiếp
Người ấy không dọa các ác đạo
Đối với Bồ đề hành thắng hạnh
Thành tựu vô lượng các khoái lạc
Công đức vô lượng, lợi ích lớn
Nay ta đã tuyên thuyết như vậy
Nếu muốn được công đức như ta
Nên giữ kinh này đời sau cùng.

Này đồng tử! Vì ý nghĩa ấy, cho nên Bồ tát ma ha tát có thể biết thể tánh các pháp bất khả tư nghì như vậy sẽ được công đức lợi như thế, khen ngợi công đức chân thật của Như Lai, không hủy báng Như Lai là lời nói không chân thật.

Vì sao vậy?

Vì Như Lai đã được các pháp do đời mà biết. Người ấy biết như thật đối với pháp kia, cũng biết vô lượng công đức của Như Lai, có thể biết như thật về Phật pháp bất tư nghì.

Vì sao vậy?

–Này đồng tử! Đức Phật có vô lượng, vô biên công đức, không thể nghĩ bàn, xa lìa nơi tâm. Chính vì nghĩ này, nên những người khác không thể nghĩ bàn, không thể so sánh.

Vì sao?

–Này đồng tử! Vì tâm không có tánh, lại không có hình sắc, không thể xem thấy.

–Này đồng tử! Thể tánh của tâm như vậy, chính là thể tánh công đức của Phật. Thể tánh công đức của Phật như vậy, chính là thể tánh công đức của tất cả các pháp. Chính vì nghĩa ấy, này đồng tử, nếu Bồ tát nói về nghĩa thể tánh của tất cả pháp, mà biết như thật. Gọi đó là Bồ tát tịch diệt đối với tâm, khéo hiểu ba cõi, xuất sanh thiện căn, liễu tri như thật, tri kiến như thật, nói như thật, không có nói khác, tùy theo lời nói mà thực hành, không có chấp trước, vượt qua tất cả cảnh giới phiền não, vượt qua dục giới, sắc giới, giải thoát khỏi vô sắc giới, vượt qua cảnh giới của tên gọi, vượt qua cảnh giới tiếng nói, khéo giải thoát pháp văn tự, trí khéo hiểu phân biệt chữ, khéo hiểu lìa pháp ngôn ngữ, biết rõ văn tự, giỏi về văn tự, giỏi về chữ bằng trí sai biệt, trí rộng lớn, trí về chữ, khéo hiểu tất cả pháp bằng trí sai biệt, khéo đối với tất cả pháp bằng trí sai biệt rộng, khéo phân biệt tất cả xứ bằng trí về pháp, cùng tương ưng với Phật pháp bất khả tư nghì, Ma vương Ba tuần và các ma dân, không thể phá hoại.

Khi đức Phật nói pháp này, có tám ức na do tha các trời, người ... được pháp Nhẫn tu vô ngại, tất cả đều được chư Phật thọ ký quả A nậu đa la tam miệu tam Bồ đề trải qua bốn trăm tám mươi vạn A tăng kỳ kiếp chứng được A nậu đa la tam miệu tam Bồ đề , các thứ danh hiệu, quốc độ khác nhau, nhưng thọ mạng thì giống nhau. Bấy giờ đức Thế Tôn nói bài kệ:

Nếu có các Bồ tát trí huệ
Hướng đến đạo Bồ đề thắng diệu
Giỏi nơi thắng nghĩa các ngôn thuyết
Hay hành thể tánh tất cả pháp
Miệng thường tuyên thuyết lời chân thật
Khen Phật thật đức nên diễn nói
Hay biết tất cả pháp chư Phật
Ba cõi tôn kính không còn nghi
Tất cả các pháp đồng một nghĩa
Nhờ pháp "Không" nên biết như thật
Chúng không có các tướng dị biệt
Với một nghĩa này đã tu học
Không tưởng phân biệt, tưởng phân biệt
Tưởng chúng sanh, thọ mạng, ngã, nhân
Tưởng tận và vô tận như vậy
Đọa các tưởng này không còn sót
Không thấy Như Lai có sắc tướng
Bởi biết các pháp vô tự tánh
Cũng không có tướng đẹp tùy hình
Để đoạn tất cả điên đảo vậy
Tất cả chư Phật không nghĩ bàn
Xa lìa nơi tâm, thể tịch diệt
Nếu ai hay được biết như vậy
Mới thấy vô thượng lưỡng túc tôn
Nếu ai hay biết tưởng thần ngã
Trong đó phát sanh thắng trí huệ
Biết được các pháp như vậy rồi
Liền được tên gọi thanh tịnh nhãn
Người ấy không có các chướng ngại.
Đại trí biết rõ đường xuất ly
Sung mãn, đầy đủ hai loại nhân
Không có tất cả các mong ước
Với chỗ chân thật, thấy như thật
Không có tất cả lời không thật
Người ấy khi có các ngôn luân
Tùy thuận tất cả pháp nghi thức
Người trí vượt ra khỏi dục giới
Và sắc, vô sắc, đất phiền não
Hay lìa nhiễm trước nơi ba cõi
Sống ở thế gian, lợi chúng sanh
Vượt qua tất cả các danh tự
Cùng với âm thanh thể tánh không
Tùy thời gian lâu diễn thuyết pháp
Đối với ngôn thuyết không sở y
Xa lìa các tưởng và hý luận
Đoạn trừ điên đảo các ác kiến
Đối với trí huệ, khéo quyết định
Người ấy dũng kiện hạnh như không.
Nếu ma nhiều ức na do tha
Vì để loạn ý nói lời rằng:
"Ai hay chiếu sáng ma quân này
Không theo ma lực, tự tại nhiếp
Vất bỏ tất cả các việc ma
Giới hạnh thanh tịnh, không phiền não
Ai hay ưa thích vui với Thiền
Thì có thể biết thế gian Không
Nếu nói ngũ ấm là thế gian
Đã biết pháp ấy thể không tịch
Đã không có diệt cũng không sanh
Tất cả các pháp như hư không
Thà nên vứt bỏ thân mạng mình
Trọn không hủy phạm lời Như Lai
Với giới, hộ trì đến bỉ ngạn
Tùy theo nguyện ước được vãng sanh
Du hành vô lượng các cõi Phật
Thấy nhiều na do tha ức Phật
Trọn không mong ước sanh lên trời
Xa lìa tất cả ước nguyện vui
Người ấy không bỏ sự tinh tấn
Trong thời gian ngắn hành pháp hạnh
Ở trong mười phương chỗ các Phật
Khéo hay ca vịnh và xưng tán
Khi ấy thân đồng tử Nguyệt Quang
Được nghe định tịch diệt như vậy
Vứt bỏ tất cả sự lợi dưỡng
Tu hành pháp chư Phật khen ngợi
Nếu có muốn được trí tự nhiên
Tu vì tất cả người thế gian.
Cần phải học Thắng Tam muội này
Nếu học như vậy, hơn trời người.

Bấy giờ đức Thế Tôn bảo Nguyệt Quang đồng tử:

–Này đồng tử! Bồ tát ma ha tát ấy, đối với trí Tam muội nói rõ này, cần phải khéo tu tập, hiển thị cho người khác.

Này đồng tử! Thế nào là hiển thị? Đó là đối với tất cả pháp, khởi tâm bình đẳng, không có bỉ thử, không có phân biệt, không có không phân biệt, không tạo, không khởi, không sanh, không diệt, tất cả vọng tưởng phân biệt, ức tưởng, khởi tưởng, thảy đều đoạn trừ, tâm đã phan duyên, ý đã suy nghĩ, và các giả danh, cũng đều đoạn trừ, cũng đoạn trừ tất cả các giác quán ác, đối với ấm giới, nhập, không có tự tánh, đoạn trừ tham, sân, si. Đó gọi là: Niệm huệ giải thoát, tàm, quý, kiên cố, tu hành nghi thức, là hành xứ cần thiết. Đó là chỗ không nhàn, chỗ trí huệ, dứt hẳn khứ lai, là điều tất cả Bồ tát phải học, là hành xứ của tất cả Như Lai, thành tựu tất cả công đức.

Này đồng tử! Đó gọi là hiển thuyết về Tam muội như vậy. Nếu ai có thể hiển thuyết về Tam muội như vậy, liền không lìa các định trong tâm. Không mất tất cả Tam muội, không có mê hoặc, khởi tâm đại bi, làm lợi ích vô lượng, vô biên chúng sanh.

Bấy giờ đức Thế Tôn ngay lúc đó nói bài kệ:

Bình đẳng, không hiểm trở
Rất tịch khó thấy được
Đoạn trừ tất cả tưởng
Nên gọi là Tam muội
Không vọng tưởng phân biệt
Lìa kiến không thể giữ
Tâm ấy bất khả đắc
Nên gọi là Tam muội
An trụ định như thật
Không giữ tất cả pháp
Vì như thật không giữ
Nên nói định Tịch diệt
Pháp không có mẩy may
Cũng không được phần nhỏ
Vì không được phần nhỏ
Nên gọi là Tam muội
Có được cái vô đắc
Đó gọi là vọng tưởng
Với pháp lìa phân biệt
Nên gọi là Tam muội
Nhờ tiếng nên nói nghĩ
Tiếng này là chẳng có
Giống như tiếng dội lại
Lại giống như hư không
Chúng sanh vô sở trụ
trụ xứ bất khả đắc
Tiếng được cùng không được
Tự tánh không thể được
Hoặc bỏ hoặc đọa lạc
Bỏ đạo bất khả đắc
Tiếng bỏ cùng không bỏ
Với đạo biết như vậy
Còn có định là thủ
Còn không định cũng vậy
Vô trước hành Bồ đề
Chứng Thánh đạo cũng thế
Lìa hiểm trụ bình đẳng
Định huệ này vô tướng
Phật tử tu tập nó
Khéo tu định tương ưng
Văn tự chẳng có thể
Vào nghĩa thú sâu này
Bỏ các việc ngôn ngữ
Lược định vô sở thủ
Bồ tát được định này
Như nói trụ tương ưng
Dù lửa thiêu thế giới
Ở trong không bị thiêu
Vô lượng kiếp hỏa thiêu
Như hư không, không cháy
Nếu biết pháp như không
Người ấy lửa không đốt
Nếu khi thiêu cõi Phật
Trong định phát nguyện này
Diệt sạch hết lửa ấy
Người và đất không hoại
Thần túc ấy vô biên
Qua hư không không ngại
Tùy học định mà trụ
Bồ tát được Bồ đề
Hoặc sanh hoặc biến mất
Không khởi cũng không diệt
Nếu hay biết như vậy
Được định này không khó
Thế gian có sanh diệt
Đức Như Lai đã nói
Nếu hay biết định này
Nên biết thân cận đời
Với thế gian không nhiễm
Thế pháp không thể ngại
Thân nếu không chướng ngại
Hay đối các cõi Phật
Thường thấy nơi tịnh độ
Và thấy thế đạo sư
Nên được nghe chánh pháp
Diễn thuyết tại các cõi
Ngài không khởi vô tri
Vào lúc nói pháp tánh
Hay thông đạt các pháp
Như tùy theo pháp tánh
Diễn thuyết trong ức kiếp
Biện tài không đoạn tuyệt
Hay biến làm nhiều thân
Ngoài các Bồ tát khác
Biến hóa các Bồ tát
Qua lại các cõi Phật
Trên hoa sen ngàn cánh
Kiết già mà an tọa
Hiển thị Bồ đề Phật
Tổng trì Tu đa la
Cùng hằng ức kinh khác
Nhờ tu tập Tịch định
Chỉ trừ bất thối chuyển
Người bất tư nghì khác
Không thể hết biện tài
Hiển thị Bồ đề Phật
Bỏ đi các lầu gác
Các thứ báu nghiêm sức
Tung rải các diệu hoa
Hương thơm thật đáng ưa
Tung rải các hương bột
Cùng đốt các hương thơm
Hoặc tung vô lượng báu
Vì chứng được Bồ đề
Bồ tát bậc cứu tế
Vô lượng đức như vậy
Đoạn trừ các phiền não
Đạt được thần túc cao
Không thể sanh phiền não
Thanh tịnh thật chói sáng
Vô vi không thể hoại
Là cảnh giới Bồ tát
Tịch tịnh, càng tịch tịnh
Lìa não, không phiền não
Vượt qua sự hý luận
Thích pháp không hý luận
Văn tự không thể vào
Vì các pháp vô tướng
Trí biết chỉ âm thanh
Cho nên gọi là định
Thắng tịch diệt vô tận
Vô công dụng, không thấy
Tất cả cảnh giới Phật
Thật tế không nhà cửa
Theo chư Phật tu học
Tự tánh tất cả pháp
Học công đức Phật này
Được công đức bỉ ngạn
Chẳng đây cũng chẳng kia
Bổn tế vô phân biệt
Cho nên tất cả Phật
Đạt công đức bỉ ngạn
Với vị lai không bỏ
Vì đã biết pháp tánh
Vô công dụng hý luận
Đạt công đức bỉ ngạn.

Bấy giờ đồng tử Nguyệt Quang bạch đức Phật:

–Hy hữu thay! Bạch Thế Tôn! Như Lai, bậc Ứng cúng Chánh biến tri, mới có thể khéo nói về thể tánh bình đẳng của tất cả các pháp. Đó là nói về thể tánh bình đẳng của tất cả các pháp mà Bồ tát phải học. Nếu Bồ tát có thể tu học Tam muội đã được nói ra ấy, sẽ mau chứng được A nậu đa la tam miệu tam Bồ đề.

Bạch Thế Tôn! Con lại muốn nói. Bạch Như Lai! Con lại muốn nói. Bạch Thiện Thệ! Con muốn nói một phần nhỏ.

Đức Phật nói:

Này đồng tử! Nếu muốn nói cứ nói.

Bấy giờ đồng tử Nguyệt Quang ở trước đức Phật, chấp tay hướng về đức Phật, xưng dương thật đức của ngài bằng bài kệ khen ngợi:

Thấy sanh, bị già bệnh chết khổ
Tham sân và si thường mê hoặc
Phật vốn đã phát tâm Bồ đề
Mong thành chánh giác mở các trói
Lành thay, vô lượng kiếp tu hành
Bố thí, điều phục giữ các lỗi
Trì giới, nhẫn nhục, siêng tinh tấn
Khéo tu thiền định và trí huệ
Dùng không hy vọng, bỏ ngôi vua
Vợ con của cải đều bỏ hết
Đầu, mắt, tay chân và thọ mạng
Tâm ấy ban đầu không mệt mỏi
Cấm giới trong sáng sạch không dơ
Vất bỏ thân mạng thường gìn giữ
Khéo hay cấm chế thân, miệng, ý.
Quy mạng Thiện Thệ chế ngự tâm
An trụ trí huệ trong sức nhẫn
Vì bị cắt thân không phẫn nộ
Nhờ lòng từ máu biến thành sữa
Quy mạng Như Lai rất kỳ đặc
Thành tựu sức mạnh trụ Thập lực
Dùng trí vô lượng chọn các pháp
Phật đem lòng thương đến thế gian
Cứu độ lợi ích đến cõi khác
Đã biết bản thể các pháp không
Thấy các thế gian đều hư vọng
Ngộ đạo khế hội tánh vô ngã
Biết sự giải thoát vốn không thoát
Xa lìa phiền não và phóng dật
Hàng phục ma lực và ma quân
Biết đạo không cầu trí vô ngại
Nói pháp thanh tịnh vô ngại tịch
Giả sử tinh tú trên trời rớt
Đất biển thành ấp đều hoại diệt
Hư không vô vi tánh đổi khác
Như Lai hoàn toàn không nói dối
Thấy sự khổ não các chúng sanh
An trụ, đắm trước trong phân biệt
Vì họ hiển thị lìa đắm trước
Gọi là tịch diệt, thậm thâm không
Bất khả tư nghì vô số kiếp
Đại hùng dũng mãnh học từ lâu
Đã tu học không đắm tất cả
Cho nên Phật không có các lỗi
Phật đã tu học tất cả pháp
Như pháp đã đắc nói cho người
Nó chẳng phải phàm phu ngu si
Lại chẳng phải tất cả ngoại đạo
Tâm thường an trụ nơi ngã tưởng
Gọi là các phàm phu lỗi lầm
Nếu hay biết được pháp vô ngã
Không có tất cả các lỗi lầm
Đại hùng đã nói lời chân thật
Hằng thường an trụ nơi thật pháp
An trụ thật pháp như vậy rồi
Lại hay diễn thuyết lời chơn thật
Quá khứ từng tu hạnh chân thật
Mới hay xứng đáng nơi bổn nguyện
Đạt được diệu quả báu chân thật
Nhờ vậy hay nói lời chân thật
Đã hành hạnh chân thật đầy đủ
Khéo hay biết được chân thật tế
Đã tu hạnh chân thật như vậy
Quy mạng Nhân Tôn đại trí huệ
Trí ngài tối thắng không ai bằng
Trí huệ đầy đủ rất sáng rạng
Cuối cùng đạt được thắng trí huệ
Quy mạng bậc ngôn thuyết trí huệ
Hay cùng chúng sanh làm bạn hữu
Từ lâu tu tập tâm từ bi
Hay khéo an trụ nơi bất động
Bất động giống như núi Tu di
Làm thầy trời, người, đầy đức lớn
Giáo thọ đại chúng các quần sanh
Thiện Thệ thắng trí tuệ thậm thâm
Dạy chúng vô úy làm chấn động
Sư tử rống vô úy như vậy
Như vua sư tử oai hùng mãnh
Hàng phục tất cả các ngoại đạo
Giống như sư tử vồ dã can
Đại hùng điều phục kẻ không điều
Điều phục lại hay khéo điều ngự
Hay khiến thành tựu làm thiên hữu
An trụ kiên cố mà không hoại
Thấy các chúng sanh kia khổ não
Chính vì nương vào nơi ngã kiến
Vì họ diễn xướng pháp vô ngã
Không có tham ái và không ái
Người phàm phu ngu si không học
Nương nơi hiểm nạn đường không lành
Vì họ hiển thị đạo chân thật
Đó là hướng đến đường Niết bàn
Nếu ai đắm trước vào ngã tưởng
Người ấy liền sống rất khổ não
Bởi vì không hiểu pháp Vô ngã
Pháp ấy diệt trừ nơi khổ não
Trong kiếp số bất khả tư nghì
Đại trí từ lâu từng tu học
Tu học xa lìa đắm trước rồi
Cho nên không có các tội lỗi
Diễn thuyết các pháp cú lìa tội
Thế Tôn xa lìa các lỗi lầm
Khéo nói lời chân thật vi diệu
Miệng thường giải thoát trăm điều sợ
Vô lượng na do trăm ngàn ức
Thiên, Long, Dạ xoa giữa hư không
Ưa thích pháp tối Thánh vô thượng
Người nghe ai cũng hiệp nghĩa chơn
Lời Như Lai hoan hỷ thiện mỹ
Oân hòa hợp thời vừa lòng người
Tiếng hòa hợp vi diệu vô lượng
Thương xót giải thoát vô số người
Kỹ nhạc âm thanh trăm ngàn loại
Một lúc tấu lên tiếng hợp nhau
Chính là tiếng hay trong trời này
Một tiếng Như Lai hay lan khắp
Các loại chim Ca lăng tần già
Đồng lúc cùng phát tiếng vi diệu
Hay khiến người khác sanh hân lạc
Gặp âm thanh Phật chẳng sánh bằng
Tấu lên âm nhạc của hoan hỷ
Khéo hợp tất cả các cung đàn
Thổi loa, trống, sáo đờn, không hầu
Gặp âm thanh Phật đều không hiện
Tiếng ca múa vua Khẩn na la
Đã từng khéo học trăm ngàn nhạc
Nếu ai nghe được đều hoan hỷ
Gặp âm thanh Phật đều không hiện
Tiếng Câu Sí, Anh vũ, Xá lợi
Khổng Tước, Ai Loan và Uyên Ương
Có tất cả tiếng chim hay ấy
Gặp âm thanh Phật, đều không hiện
Tiếng mỹ diệu, vui thích, khả ái
Những ca vịnh hay ở thế gian
Dồn tất cả lại đồng tấu lên
Tiếng Phật Tối Thắng vượt hơn chúng
Chư thiên, Dạ Xoa vua Tu La
Tất cả quần sanh trong ba cõi
Thân ngài thượng diệu và tối thắng
Phật phóng hào quang liền che hết
Sắc thân Như lai như hoa nở
Với tất cả tướng tốt rực sáng
Sanh ra quả phước rất thanh tịnh
Hào quang chiếu sáng khắp mười phương
Tiếng ốc, tiếng trống và không hầu
Tiếng hay đồng, bạc, sanh và tiêu
Các âm như vậy cùng hòa hợp
Trăm phần một không bằng một tiếng Phật
Càn Thát, Tu la và Ma hầu
Các tiếng hay ho của Dạ xoa
Cùng với tiếng hay khắp ba cõi
Với Phật trăm phần không bằng một
Tất cả ánh sáng của Phạm thiên
Và các thân sáng trời Hữu đảnh
Thế Tôn nếu phóng ánh hòa quang
Sáng kia không bằng một phần trăm
Thân khẩu ý nghiệp đều thanh tịnh
Vì Bố thí tịnh, đời không nhiễm
Bảo tụ công đức Nhân Trung Vương
Công đức tự nhiên không ai bằng
Tán thán thập lực lời thật xong
Đồng tử vui mừng nói như vầy:
"Vì con cúng dường Phật, pháp vương
Nguyện phước này thành Thích Ca Văn".
Phật biết tịnh hạnh, tối thắng kia
Thiện Thệ bấy giờ liền mỉm cười
Di lặc thấy ngài cười, thưa hỏi
"Cúi mong Nhân tôn nói duyên cười
Bấy giờ đại địa sáu chấn động
Trời, Rồng hoan hỷ đứng hư không
Hân hoan chiêm ngưỡng Lưỡng túc tôn
Xin Phật nói cho Nhân duyên cười.
Trí huệ chư Phật đã rõ biết
Chẳng phải Thanh văn đệ tử Phật
Nay muốn vì ai nói Tối thắng?
Xin ngài xót thương, nói cho con
Ngoại trừ Mâu Ni Tôn, từ bi
Tất cả thế gian, ai làm được
Có thể trao cho quả Pháp vương
Xin ngài thọ ký quả Bồ đề.
Nay con khéo hỏi Thế Đạo sư
Thích Ca, Ngưu vương, đại oai đức
Đã đến bờ, trí huệ quang minh
Đoạn trừ tham sân si ô uế
Không thể nghĩ bàn, hằng sa ức
Đạo sư bao kiếp đã tu hành
Để cầu hạnh Bồ đề thắng diệu
Vì nhân duyên gì hiện mỉm cười?
Hay bỏ thân mình với tay chân
Vợ con, quyến thuộc người thân yêu
Thường hay tu hành Thắng hạnh này.
Cho nên con hỏi đấng Mâu Ni?
Voi, ngựa, xa cỡi và trâu, dê
Nô tỳ, ma ni, chơn châu vàng
Không thấy có các vật sở hữu
Khi hành Bồ đề mà không bỏ
Trí ngài tối thắng, đều hiển hiện
Biết các việc làm của chúng sanh
Tín tâm, tánh dục đã khéo biết
Xin nói duyên gì miệng mỉm cười?
Ai từng cúng dường Nhân trung tôn?
Nay ai lại thành lợi rộng lớn?
Ai hay thực hành việc Phật làm?
Vì ai mà nay hiện nụ cười?
Mặt đất bấy giờ sáu chấn động
Ức hoa sen đẹp mọc từ đất
Hoa này chiếu sáng đủ ức cánh
Sắc vàng rực sáng thật khả ái
Phật tử ngồi trên hoa sen kia
Bồ tát đại thần thông bậc nhất
Vô lượng pháp sư đến vân tập
Cho nên con mới hỏi như vậy
Đánh trống, khua linh, thổi tù và
Kỹ nhạc ức số như hằng sa
Những loại như vậy các âm nhạc
Trong đó tiếng Phật tối thắng diệu
Câu sí, Tần già, ngỗng và hạc
Các chim một lúc đến vân tập
Đồng thời hót lên tiếng thật hay
Không thể sánh bằng âm thanh Phật
Ai từng bố thí, trì giới cấm
Tu tập trong vô lượng ức kiếp
Ai lại cúng dường Nhân trung tôn?
Mâu Ni vì ai hiện mỉm cười?
Vì ai xưa khởi tâm cung kính
Đã từng thưa hỏi Lưỡng Túc Tôn
Nhờ nhân duyên gì được Bồ đề?
Mà nay hiện sự mỉm cười này?
Đấng Thập lực ở thời quá khứ
Và đời hiện tại với vị lai
Đạo sư Thiên nhân đều biết rõ
Cho nên con hỏi bậc Nhân Trung
Nên biết thứ lớp tâm chúng sanh
Với thần túc ngài mà không giảm
Lại biết chúng sanh tâm ưa thích
Cho nên con hỏi Mâu Ni sư
Tu hành hạnh tối thắng Vô thượng
Nhờ pháp tương ưng mà khéo học
Đạo Bồ đề Phật làm sao được?
Cho nên con hỏi Lưỡng Túc Tôn
Các pháp vi tế khó thấy được
Không tịch khó quen bất tư nghì
Tu hành sở hành của thập lực
Cho nên con hỏi Thế Đại sư
Nếu hay khéo tu tâm từ bi
Với bất tư nghì chỗ chúng sanh
Thường không khởi các chúng sanh tưởng
Cho nên con hỏi Lưỡng Túc Tôn
Cảnh giới tu hành khó nghĩ lường
Đối với ngằn mé bất khả đắc
Đã hay vượt qua cảnh giới tâm
Cho nên con hỏi Lưỡng Túc Tôn
Bố thí, trì giới cứu cánh rồi
Bậc trí sáng tịnh rõ ba đời
Xa lìa tất cả các tội ác
Vì nghĩa gì ngài hiện mỉm cười?
Xá Lơi, Mục Liên, Cư Luật Đa
Và đệ tử khác của Như Lai
Chẳng phải là việc làm của họ
Chỉ cảnh giới Phật tối vô thượng
Vì tất cả pháp đến bỉ ngạn
Các điều phải học đã cứu cánh
Đạo sư phát sanh lòng thương lớn
Tuyên xướng tiếng bậc nhất vi diệu
Vô lượng A tăng kiếp quá khứ
Cũng từng hỏi nghĩa đức Như Lai
Được làm người thân đấng Cứu Thế
Nay đã chứng quả nói cho con
Dạ xoa, La sát, Rồng, Bàn trà
Chiêm ngưỡng Lưỡng Túc Tôn tối thắng
Tất cả cung kính đứng chắp tay
Đều nghi Thế Tôn vì sao cười
Nhiều chúng Bồ tát đều vân tập
Thần thông đầy đủ nhiều ức cõi
Như Lai tâm sanh Tối Trưởng Tử
Tất cả cung kính đều chắp tay
Đạo sư Thế Tôn chẳng duyên cớ
Tối thắng trượng phu hiện mỉm cười?
Ngôn ngữ vi diệu âm thanh trống
Vì nhân duyên gì hiên mỉm cười?
Bồ tát Hương Tượng phương Đông đến
Từ thế giới của Phật A Súc
Vô số chúng Bồ tát vây quanh
Vì hỏi Thích Ca nên đến đây
Lại nữa Diệu thế giới An lạc
Bồ tát Quán AÂm, Đại Thế Chí
Vô số chúng Bồ tát vây quanh
Đến hỏi Lưỡng Túc Thích Sư Tử
Vô lượng ức chỗ Phật quá khứ
Cúng dường vô biên đức Như Lai
Giống như số cát trong biển cả
Vì làm Thắng Bồ đề vô thượng
Tất cả chư Phật đều khen ngợi
Với đức Bồ tát đã cứu cánh
Thế giới mười phương đều nghe biết
Văn Thù Sư Lợi đứng chắp tay
Du hành qua vô số cõi Phật
Đệ tử lớn như vậy khó thấy
Công đức Phật tử đã khéo học
Tất cả chắp tay đứng cung kính
Căn khí tối thắng không ai bằng
Bậc Nhu nhuyến điều phục như vậy
Hay giữ tất cả Pháp Tạng Phật
Xin ngài tuyên thuyết lời hòa dịu
Thế Tôn, Đạo sư đâu vô cớ
Trượng phu tối thắng hiện mỉm cười?
Tiếng trống vi diệu xin diễn thuyết
Vì nhân duyên gì hiện mỉm cười?
Câu sí, chim Yến, ngỗng, khổng tước
Tiếng rống Ngưu vương như sấm sét
Xin nói tiếng nhạc trời hay tuyệt
Cúi mong diễn thuyết tiếng thêm vui
Khéo tập từ bi lìa các lỗi
Trí huệ hiện tiền đoạn ngu si
Hiểu nghĩa chân thật lìa văn tự
Trong trăm ngàn kiếp đã tu trì
Quyết định không tịch biết các hữu
Hiển thị khổ diệt các câu nghĩa
Hay hoại tất cả trí ngoại đạo
Không vô chúng sanh và thọ mạng
Chư Phật tu hành trăm ngàn hạnh
Trăm ngàn thứ phước để trang nghiêm
Trăm ngàn chư thiên đều khen ngợi
Trăm ngàn chư Phạm cũng như vậy
Dạ xoa, La sát đều tịnh tâm
Ma hầu, Kim sí, rồng hoan hỷ
Miệng thường tuyên thuyết không chướng ngại
Nghiệp quả tịnh diệu đã khởi ra
Nếu có chư Phật đã diệt độ
Cùng với hiện tại đời vị lai
Tất cả biết rõ không chướng ngại
Từ các công đức đã sanh ra
Đại hải, đại địa và các núi
Tất cả thảy đều sáu chấn động
Chư Thiên, Tu La, Rồng, Ha hầu
Rải các hoa hương rất thắng diệu
Đoạn trừ tham, sân và hôn, mạn
Kiềm chế tâm ý đều thanh tịnh
AÂm thanh tịch tịnh, khen vô tướng
Đại Thánh, Sư Tử rống như vậy
Đầy đủ biện tài danh xưng lớn
Với mắt, với pháp khéo bình đẳng
Thế gian ai bằng, ai qua nổi?
Cúi mong Đại bi nói nghĩa cười?
Câu sí, Tần già, và Khổng tước
Mạn mạn các chim, diệu âm thinh
Cùng lúc hót lên thật khả ái
Ít tiếng của Phật cũng hơn xa.
Trống lớn, chiêng vàng, các trống nhỏ
Tù và, tiêu, đờn cầm, không hầu
Ngàn thứ âm nhạc đồng tấu lên
Ít tiếng của Phật cũng hơn xa.
Chư thiên ngàn thứ âm nhạc hay
Và tiếng ca hay các thiên nữ
Hợp lại cùng hát, người yêu thích
Ít tiếng của Phật cũng hơn xa.
Đạo sư của đời dùng một âm
Tùy tín các thú, hiểu khác nhau
Tất cả đều bảo Phật vì mình
Mong đai Sa môn nói duyên cười?
Diệu âm thinh chư Thiên và Rồng
Ca lầu, Càn thác, Tỳ xá xà
Chúng nó không thể diệt phiền não
Chỉ âm thanh Phật hay đoạn trừ
Tuy lại khởi ái tâm, không nhiễm
Hành từ liền được lìa lỗi sân
Hay sanh trí huệ, lìa ngu si
Người được như vậy, lìa các cấu
Tiếng Phật không thoát ra ngoài chúng
Hay đoạn trăm thứ các nghi ngờ
Với âm thanh ngài không cao thấp
Tiếng hay Mâu Ni, tịch bình đẳng
Giả sử một niệm đều khô cạn
Trời trăng có thể rơi xuống đất.
Thế Hùng hoàn toàn không nói dối
Sáu mươi loại ngữ ngôn thanh tịnh
Tiếng rống rất hay, không sợ hãi
Tiếng Phạm Như Lai xin nói cho
Tịch tịnh nhân gì hiện mỉm cười?
Tất cả quần sanh trong ba cõi
Đều hay rõ biết việc chúng làm
Quá khứ, hiện tại và vị lai
Xin Nhân Tôn nói vì sao cười?
Có các Như Lai, bậc Đại bi
Ở trong các lực được cứu cánh
Nhan sắc Như Lai như trăng rằm
Đâu phải vô cớ hiện mỉm cười?


Bấy giờ, đức Thế Tôn ngay khi ấy nói bài kệ tụng để trả lời Bồ tát ma ha tát Di Lặc:


Đúng như đồng tử Nguyệt Quang ấy
Tán thán Như Lai không ai bằng
Tán thán Như Lai như vậy rồi
Sau lại vì đời được khen ngợi
Ngày xưa ở thành Vương xá này
Đã từng xem thấy nhiều ức Phật
Ở chỗ các Phật thường thua hỏi
Định tịch diệt thắng diệu như vậy
Khi tu hành Bồ đề đạo hạnh
Trong tất cả đời làm con ta
Thường hay đầy đủ vô ngại biện
Thường hằng an trụ nơi phạm hạnh
Người ấy thời cuối, lúc hãi hùng
Chỉ có Di Lặc mới chứng biết
Trong tất cả thời trụ phạm hạnh
Hay phân biệt rộng Tam muội này
Nếu muốn cầu thắng Tam muội này
Khen đạo đang hành, sẽ đạt được
Vô lượng ức Phật đều nhiếp thọ
Cúng dường Đại Đạo Sư tối thắng
Ta ở trong trí nên ký thuyết
Với hạnh Thắng Diệu Nguyệt Quang này
Ở thời cuối cùng, không chướng ngại
Đối với phạm hạnh và thọ mạng.
Biết được ngàn ức các Như Lai
Như xem quả xoài trong bàn tay
Lại nữa, vượt qua hằng sa số
Ở đời vị lai tu cúng dường
Chư thiên và Rồng có tám ức
Chúng Dạ xoa có bảy ngàn ức
Vị lai, cúng dường Lưỡng Túc Tôn
Bọn họ đều hay cùng hộ trợ
Được nghe thọ ký như vậy rồi
Hoan hỷ, yêu thích nên sung mãn
Nguyệt Quang nhảy cao bảy Đa la
Đứng trên hư không lời hy hữu:
Than ơi! Phật nói không gì hơn
An trụ giải thoát trí thần thông
Nhờ an trụ thắng trí quyết định
Tất cả dị luận không thể phá
Xa lìa hai bên, chứng giải thoát
Quán sát sự việc, không đắm trước
Ở trong ba cõi, trí vô ngại,
Hoàn toàn không có các hý luận
Tất cả hý luận mà không nhiễm.
Giác quán các kiến đều đoạn trừ
Khéo tu nơi đạo, không nương tựa
Không vì người phá, chống lại người.
Lại với ba cõi không nương tựa
Đoạn trừ các kết, hành thanh tịnh
Đây ái trói buộc, đều xa lìa
Các hữu tương tục, đều diệt sạch
Hiểu rõ tự thể tánh phi hữu.
Thuyết pháp ly ngôn đều biết rõ
Đối với người điên đảo, vô trí
Như sư tử rống, bắt dã can
Nay Phật vì hiện diệu pháp tạng
Con nay đạt được Diệu Bảo Tụ
Đoạn trừ tất cả các đường ác
Nay con được Phật, định không nghi
Sắc vàng trăm phước, tay trang nghiêm
Xin đem tay báu xoa đầu con
Đối với thiên, nhân, trước đại chúng
Cúi mong Nhân Tôn, quán đảnh con
Con nhớ quá khứ lúc tu hành
Nơi còn sư tử trong Phật pháp
Nơi có Tỳ kheo rất thông duệ
Tên gọi Hiền Thí làm pháp sư
Con làm vương tử, tên Hiệt Huệ
Thân gặp bệnh khổ rất nguy khốn
Lúc ngài Hiền Thí làm pháp sư
Nhu nhuyến, ngay thẳng, đầy đức tốt
Năm trăm lương y, không giảm thiểu
Thảy đều đi đến trị bệnh con
Quyến thuộc, thân thích đều sầu lo
Bấy giờ Đại sư nghe con bệnh
Liền đến chỗ con mà thăm hỏi
Hiền Thí liền sanh tâm xót thương
Vì con mà thuyết Tam muội này
Con được nghe Tam muội này rồi
Không cần của cải, tâm ưa thích
Nhớ biết rõ thể tánh các pháp
Lúc ấy bệnh khổ liền tiêu trừ
Tỳ kheo thực hành hạnh Bồ tát
Được thành Phật đạo hiệu Nhiên Đăng
Khi xưa con, vương tử Hiệt Huệ
Nhờ Tam muội này trừ khổ não
Do nhân duyên ấy nên đồng tử
Ta nhớ việc này nên dặn ngươi
Hay nhẫn mắng nhiếc và hủy nhục
Thọ trì, đọc tụng định như vậy
Tỳ kheo mạt thế có vô lượng
Phóng dật, phá giới nhiều keo kiết
Đắm trước y bát, ưa làm ác
Khởi tâm bài báng Tam muội này
Tật đố, khinh tháo, thả các căn
Sống nhà thế tục vì tham lợi
Thường nương quán sổ tức kiếm sống
Vì vậy, nên chê Tam muội này
Nắm tay, duỗi chân, mặc tình láo
Đi chạy nói cười tự ngắm bóng
Bạn bè múa tay, theo đường đi
Nếu vào tụ lạc hiện tướng lạ
Như vậy chẳng hợp nghi thức người
Ngày đêm đam mê nơi đồng nữ
Đối với sắc, thinh, thường đắm trước
Dạo chơi thôn ấp hiện tướng này
Tâm thường ưa thích sự ăn ngon
Giỡn cười, ca múa và âm nhạc
Mua bán đổi chác thường cầu lợi
Ưa thích uống rượu và cỡi ngựa
Sau khi cất chứa nhiều ẩm thực
Chết rồi đọa lạc ba đường ác
Chuyên lo khai khẩn và cày ruộng
Bảo trì tự kỷ nơi trú xứ
Nghe người khác dạy, truyền thơ tín
Vứt bỏ giới cấm và oai nghi
Thân cận bạch y, trái lời Phật
Hủy phá cấm giới, trụ các đạo
Thường tạo nghiệp Phật không khen ngợi
Đó là lường cân, hay lừa dối
Tạo tác các nghiệp ác như vậy
Vì ác hạnh này, đọa ác đạo.
Có nhiều của cải, vàng với ngọc
Vất bỏ người thân mà xuất gia
Không thể an trụ tu tịnh giới
Trở lại mua bán, tạo nghiệp xấu
Trâu, ngựa, trống mái cùng trứng sữa
Chỉ cho tiền lúa là hơn hết
Vì sao xuất gia, cạo râu tóc
Mà không giữ giới và nghi thức?
Thời quá khứ ta hành Bồ đề
Với trong ngàn kiếp tu khổ hạnh
Để cầu định tịch diệt như vậy.
Người ngu nghe vậy liền chê cười
Hành phi phạm hạnh thích nói dối
Thường tham lợi dưỡng rơi ác đạo
Mặc áo phạm hạnh để dối đời
Hủy báng giới định, nói phi pháp
Chỉ muốn tìm lỗi lầm của nhau
Chết rồi đọa lạc ba đường ác
Trong trăm ngàn người không được một
Đó là hay trụ nơi nhẫn nhục
Bè đảng, đấu tranh, vô lượng người
Vất bỏ nhẫn nhục, thường giận nhau
Đều tự xưng tán là Bồ tát
Muốn tiếng tăm mình lan các Như Lai ước
Nếu được hư danh tự vui mừng
Thiện hạnh không có huống chi đạo!
Ta từng không nghe cũng không thấy
Người muốn vui không có tịnh hạnh
Bài báng pháp này, không hâm mộ
Mà lại đạt được đạo Bồ đề?
Không mưu sinh , nên xuất gia
Không cầu tất cả Bồ đề phật
Người ngu an trụ trong ngã kiến
Nghe nói Vô ngã liền kinh sợ
Đây, kia cùng nhau hằng tranh luận
Ngã mạn, tự cao, xâm lấn nhau
Tự cho mình đúng, người khác sai
Thường làm bất thiện, dối hoan hỷ
Thành tựu tịnh giới, các công đức
An trụ tâm từ, hành nhẫn nhục
Điều phục nhu nhuyến và thuần thiện
Những thiện nhân ấy đều bị khinh
Nếu ai đương lai khởi tâm ác
Hết sức chống lại điều bất thiện
Ưa thích đấu tranh, làm phi pháp
Bọn họ lúc đó được cúng dường
Ta nay thân thiện khuyên bảo ngươi
Ngươi nên với ta sanh tịnh tín
Như vậy Như Lai đã thuyết giáo
Bọn người ác ấy, chớ thân cận
Kẻ lắm tham ái và sân nhiều
Người rất ngu si, kẻ hôn, mạn
Không hổ, không thẹn, không điều phục
Với họ, người mau khởi sức nhẫn
Nay ta đã nói Vô lượng đức
Tỳ kheo nơi đó không an trụ
Đâu phải miệng nói, được Bồ đề:
Cần phải kiên cố làm mới được.KINH NGUYỆT ĐĂNG TAM MUỘI

Hết quyển 3/10

Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn
facebook youtube google-plus linkedin twitter blog
Nguyện đem công đức này, trang nghiêm Phật Tịnh Độ, trên đền bốn ơn nặng, dưới cứu khổ ba đường,
nếu có người thấy nghe, đều phát lòng Bồ Đề, hết một báo thân này, sinh qua cõi Cực Lạc.

May the Merit and virtue,accrued from this work, adorn the Buddhas pureland,
Repay the four great kindnesses above, andrelieve the suffering of those on the three paths below,
may those who see or hear of these efforts generates Bodhi Mind, spend their lives devoted to the Buddha Dharma,
the Land of Ultimate Bliss.

Quang Duc Buddhist Welfare Association of Victoria
Tu Viện Quảng Đức | Quang Duc Monastery
Senior Venerable Thich Tam Phuong | Senior Venerable Thich Nguyen Tang
Address: Quang Duc Monastery, 105 Lynch Road, Fawkner, Vic.3060 Australia
Tel: 61.03.9357 3544 ; Fax: 61.03.9357 3600
Website: http://www.quangduc.com ; http://www.tuvienquangduc.com.au (old)
Xin gửi Xin gửi bài mới và ý kiến đóng góp đến Ban Biên Tập qua địa chỉ:
quangduc@quangduc.com , tvquangduc@bigpond.com
KHÁCH VIẾNG THĂM
100,223,189