Tu Viện Quảng Đức105 Lynch Rd, Fawkner, Vic 3060. Australia. Tel: 9357 3544. quangduc@quangduc.com* Viện Chủ: TT Tâm Phương, Trụ Trì: TT Nguyên Tạng   
Bài mới nhất

Đức Phật Thanh Tịnh Pháp Thân Tỳ Lô Giá Na 🌼💐🌹🥀🌷🌸🏵️🌻🌼

25/01/202120:20(Xem: 1203)
Đức Phật Thanh Tịnh Pháp Thân Tỳ Lô Giá Na 🌼💐🌹🥀🌷🌸🏵️🌻🌼Nam Mô A Di Đà Phật

Kính bạch Sư Phụ,

Bạch Sư Phụ, hôm nay chúng con được học bài kệ thứ 23, đảnh lễ Đức Phật Thanh Tịnh Pháp Thân Tỳ Lô Giá Na, trong Nghi Thức Đảnh Lễ Tam Bảo do Trưởng Lão Hoà Thượng Thích Trí Thủ (1909-1984) biên soạn và hành trì trong suốt cuộc đời Ngài.

Bài kệ được Sư Phụ diễn xướng bài kệ như sau:


Chơn tánh hữu vi không

Duyên sanh cố như huyễn

Vô vi, vô khởi diệt

Bất thật như không hoa.
Nhất tâm đảnh lễ Nam Mô Thường tịch quang độ thanh tịnh diệu pháp thân Tỳ Lô Giá Na Phật.

 

  

Cư Sĩ Hạnh Cơ dịch Việt:

 

Nơi thể tánh chân như,

Pháp hữu vi không thật,

Duyên sinh, nên như huyễn;

Vô vi không sinh diệt,

Cũng không phải thật pháp,

Như hoa đốm hư không.

Một lòng kính lạy đức Phật Tì Lô Giá Na, Pháp Thân thanh tịnh nhiệm mầu, cõi Thường-tịch-quang.Sư phụ giải thích:

 

Đức Phật Tỳ Lô Giá Na, tiếng Phạn gọi Vairocana, có nghĩa là "biến chiếu" (tỏa sáng), là "Quang Minh Biến Chiếu", ánh sáng chiếu rực rỡ khắp mọi nơi (quang minh biến chiếu), "Biến Nhất Thiết Xứ", có mặt khắp mọi nơi. " Tỳ Lô Giá Na" là pháp thân của Phật Thích Ca. Phật Giáo Nhật Bản dịch chữ Vairocana  là Đại Nhật Như Lai, Ngài là biểu hiện của ánh sáng Trí Tuệ chiếu soi và diệt trừ bóng tối của vô minh.

Phật Giáo Mật Tông, qua Thai Tạng Giới Mạn Đà La, phần Trung Đài Bát Diệp Viện có hình tượng hoa sen Bi Tâm tám cánh, Đức Đại Nhật Như Lai là nhụy sen biểu tượng cho căn bản của sự tu tập giải thoát cần phải lấy Đại Bi làm gốc. Ngài là đại biểu cho tâm viên mãn, tối thắng của hoa sen trắng tinh khiết, trang nghiêm, thanh tịnh. Đức Phật Tỳ Lô Giá Na là Đức Phật ở trung tâm, một trong những vị Phật của Ngũ Phương:

1/ Trung ương : Đức Tỳ Lô Giá Na (Đại Nhật Như Lai) lưu xuất từ Pháp giới thể tánh trí, hiển thân sắc màu vàng, đối diện bàn Giác Hoa.

2/ Phương Đông : Đức A Súc Phật (Bất Động Như Lai) lưu xuất từ Đại viên cảnh trí, Hiển sắc màu xanh, trở mặt vào bàn trung ương.

3/ Phương Tây : Đức A Di Đà Phật, lưu xuất từ  Diệu quan sát trí, hiển sắc màu trắng, trở mặt vào bàn trung ương.

4/ Phươmg Nam : Đức Bảo sanh Phật. lưu xuất từ Bình đẳng tánh trí, hiển sắc màu đỏ, trở mặt vào bàn trung ương.

5/ Phương Bắc : Đức Bất Không Thành Tựu Phật, lưu xuất từ Thành sở tác trí, hiển sắc màu đen, trở mặt vào bàn trung ương.

 

Sư Phụ kể đã hướng dẫn phái đoàn hành hương Tu Viện Quảng Đức đến viếng Chùa Đông Đại (Todai-ji) ở Nara, Nhật Bản, là một ngôi chùa danh tiếng thuộc Hoa Nghiêm tông Nhật Bản, vốn là công trình kiến trúc gỗ lớn nhất thế giới, chùa này có thờ pho tượng Đức Phật Tỳ Lô Giá Na đồng đen, nặng 500 tấn, cao 15 mét, đây được xem là tôn tượng Phật Tỳ Lô Giá Na lớn nhất thế giới .


chua dong dai 3

chua dong dai 2

Từ trái sang:

Đạo hữu Tony Thạch, Thượng Tọa Thích Nguyên Tạng,

Hòa Thượng Thích Bảo Lạc, Đạo hữu Tâm Thái
Hình chụp lưu niệm dưới tượng đài đức Đại Nhật Như Lai,

Chùa Đông Đại, Nara, Nhật Bản (tháng 8 năm 2012)


chua dong dai

chua dong dai 4

Thượng Tọa Thích Nguyên Tạng và Mẫu Thân Tâm Thái

viếng thăm Chùa Đông Đại, Nara, Nhật Bản (tháng 8 năm 2012)

Sư phụ giải thích: Tất cả chư Phật ở trong biển Tỳ Lô Tánh Hải đều có đủ:
1- Pháp thân thanh tịnh
2- Báo thân
3- Ứng hoá thân .
Mọi hành giả dù tu tập theo pháp môn nào, khi thân hoại mạng chung đều thác sanh về Tỳ Lô Tánh Hải, từ đó tùy theo bản nguyện mà lựa chọn tịnh Phật quốc độ để mà đi giáo hóa hay tiếp tục tu tập để chứng đắc quả vị cao hơn.

1-Pháp Thân Thanh Tịnh:
- là thể tánh thật sự của chư Phật
- là chân như tánh của Bồ Tát, Thanh văn, duyên giác, nhân loại đều bình đẳng như nhau. 
- là Như Lai tạng
- là A lại da thức
- là kho chứa chủng tử Phật tánh
- là Phật tánh trong tất cả vạn loại chúng sanh từ con người chí đến con sâu con kiến...

Khi mỗi chúng sanh tận trừ hết nhiểm ô thì Phật tánh hiển lộ.

Tỳ Lô Giá Na còn có nghĩa là :
- ánh sáng mặt trời chiếu khắp thế gian, lưu xuất chư Phật mười phương đi giáo hoá chúng sanh.

2-Báo thân là thân thọ hưởng từ phúc đức tu từ A tăng tỳ kiếp về trước, nên chư Phật đểu có 32 tướng tốt và 80 vẻ đẹp.
Tuy nhiên, báo thân cũng chịu sự chi phối của thời gian, tuổi thọ, có sanh thì có diệt.

3- ứng hoá thân, Đức Phật Thích Ca Mâu Ni là ứng hoá thân.

Sư Phụ giảng bài kệ:
Mọi pháp trên đời đều là giả huyển như hoa đốm giữa hư không. 
Ngay trong hạnh phúc đã có mầm khổ đau.
Cuộc sum họp nào cũng có lúc chia tay.

Sư Phụ dẫn trong kinh Bát Nhã:

"Sắc bất dị không, không bất dị sắc. Sắc tức thị không, không tức thị sắc. Thọ, tưởng, hành, thức diệc phục như thị"

Có nghĩa là: "Sắc chẳng khác không, không chẳng khác sắc. Sắc tức là không, không tức là sắc. Thọ, tưởng, hành, thức cũng lại như thế".

Nếu mọi hành giả đều thấy tất cả pháp, tất cả tướng luôn là không tướng, không có tự tánh nhất định, đó là cái nhìn của trí tuệ, có cái nhìn này là đồng nghĩa với sự chứng đắc đạo quả của hành giả rồi.

Vì Đức Thế Tôn đã khẳng định điều này trong Kinh Kim Cang Bát Nhã như sau: “Phàm sở hữu tướng giai thị hư vọng. Nhược kiến chư tướng phi tướng, tức kiến Như Lai”

Có nghĩa là: "mọi pháp có tướng đều là không thật. Nếu hành giả thấy các tướng không phải thật tướng, tức là đã thấy Như Lai".

Kính bạch Sư Phụ

Hôm nay chúng con được Sư Phụ ban cho bài giảng về Pháp Thân Thanh Tịnh Tỳ Lô Giá Na, con hiểu rõ ràng rằng chủng tử Phật tánh hay pháp thân thanh tịnh có sẵn trong mỗi chúng sanh, trong đó có chúng con, có muôn loài.. đó là chúng tử Pháp Thân Lô Giá Na quý báu, như viên minh châu trong chéo áo của gả cùng tử trong kinh Pháp Hoa. Sư Phụ cho lời khuyên thiết thực là hãy dụng thân này tu trước khi về cõi khác.

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.

Cung kính và tri ơn Sư Phụ,

Đệ tử Quảng Tịnh Tâm
(Montréal, Canada).
23_TT Thich Nguyen Tang_Duc Phat Ty Lo Gia Na

Các Pháp trên thế gian đều ở
TỰ TÁNH  KHÔNG!  Kính dâng Thầy bài thơ trình pháp về Thanh Tịnh Pháp Thân Tỳ Lô Giá Na Phật . Kính tri ân Thầy ...qua bao nhiêu pháp thoại vẫn nhắc nhở đến SẮC TỨC THỊ KHÔNG trong Bát Nhã Tâm Kinh và bài thơ Nhất thiết hữu vi như mộng huyễn ....Kính chúc Thầy vô lượng cát tường và tịnh lạc miên viễn, HHCâu đảnh lễ ... nghi  thức tụng niêm quy Tam Thân,  Tam Đức! 

"Nam Mô Thanh Tịnh Pháp Thân Tỳ Lô Giá Na Phật – 

Nam Mô Viên Mãn Báo Thân Lô Xá Na Phật – 

Nam Mô Thiên Bách Ứng  Hóa Thân Thích Ca Mâu Ni Phật." Ý nghĩa pháp thân vượt  ngôn ngữ luận bàn 

Thể, Tướng, Dụng của Chân Như ...quan niệm Ba Thân 

Chỉ  khi chứng ngộ thành ...Phật mới có thể biết.! Bao trùm vũ trụ, không hình không tướng, bất sinh bất diệt, 

Từ Biển TỲ LÔ HOA TẠNG GIỚI lưu xuất ra 

Kính mời nghe 4 câu kệ về TỲ  LÔ GIÁ NA : 

"Chơn tánh hữu vi không

Duyên sanh cố như huyễn 

Vô vi vô khởi diệt 

Bất thật như Không ...hoa "

Dịch là 

Nơi thể tánh Chân Như 

Pháp hữu vi không thật 

Duyên sanh nên như huyễn 

Vô vi không khởi diệt 

Cũng không phải Thật pháp 

Như hoa đốm giữa hư không"OM VAIROCANA HUM  " Đại Nhật Như Lai thần chú ! Như Lai Tang ( A Lại Da Thức ) thể tánh bình dẵng của vũ trụ !

Nối  kết Chư Phật, chúng sinh ... sự, lý Phật tánh Chân Như 

Vị trí chính giữa  ngồi toà Liên Hoa ... Mạn Đà La

Tay  cầm bánh xe pháp luân....lăn chuyển Chánh Pháp ! Đa tạ Giảng Sư ...bài pháp thoại giúp con rà soát 

Ngoài Thanh tịnh Pháp thân hiểu thêm rõ Báo thân 

Ấy thọ dụng thân ... hưởng Phước Đức qua mấy kỳ A Tăng 

Mới  có được 80 vẻ đẹp, 32 tướng tốt .Với Ứng hoá thân ...tuổi thọ tất nhiên bị chi phối ! 

Tuỳ theo  cõi giới, thời gian, không gian 

Nhưng bản thân thanh tịnh mãi vững vàng 

Quang Minh Biến Chiếu.....Tỳ  Lô Giá Na Phật Như Ánh sáng mặt trời chiếu rực từ nơi cao đến thấp 

 Trí  sáng suốt có sẵn trong tâm mỗi chúng sinn 

Cần tháo vén màn che... Nghiệp vô minh 

Chấp nhận " có mầm mống khổ đau khi đang Hạnh phúc " Nam Mô Thường Tịch Quang Độ, 

Thanh Tịnh Pháp Thân Tỳ Lô Giá Na Phật ! Huệ Hương 

***


Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn
30/03/202112:29(Xem: 814)
Thiền Sư Viên Ngộ Khắc Cần Phật Quả (1036-1135) Đời thứ 15 sau Lục Tổ Huệ Năng và cũng là Tổ thứ 11 của Thiền Phái Lâm Tế. Thời Pháp Thoại của TT Nguyên Tạng từ 6.45am, Thứ Ba 30/03/2021 (18/02/Tân Sửu 🌺🍀💐🌼🌹🥀🌷🌸🏵️🌻🌺🍀💐🌼🌹🥀🌷🌸🏵️ Cơ giáo hợp nhau, trí tuệ sâu Thuốc thang tùy bệnh giúp người đau Ngộ tâm người mỉm trao chân pháp Đầu gật vô ngôn tỏ lý mầu Rõ tiếng thông âm, từng tỉnh mộng Thấy bay nghe gáy rõ tâm đầu Trời nghiêng biển động Tu-Di ngã Đại địa sơn hà sụp đổ nhào. (Bài thơ tán thán công hạnh của Thiền Sư Viên Ngộ Khắc Cần Phật Quả (1036-1135) của Hòa Thượng Hư Vân, do HT Minh Cảnh dịch Việt) 💐🌹🥀🌷🌸🏵️🌻🌼🌺🍀💐🌼 Múi giờ : pháp thoại của TT Trụ Trì Thích Nguyên Tạng (trong thời gian cách ly vì đại dịch Covid-19) về chư vị Tổ Sư Ấn Độ, Trung Hoa, Việt Nam…) - 06: 45am (giờ Melbourne, Australia) - 12:45pm (giờ Cali, USA) - 03:45pm (giờ Montreal, Canada) - 09:45pm (giờ Paris, France) - 02:45am (giờ Saigon, Vietnam) 💐🌹🥀🌷🍀💐�
27/03/202112:31(Xem: 804)
Thiền Sư Ngũ Tổ Pháp Diễn (1024-1104) Đời thứ 14 sau Lục Tổ Huệ Năng và cũng là Tổ thứ 10 của Thiền Phái Lâm Tế. TT Thích Nguyên Tạng (Trụ Trì Tu Viện Quảng Đức, Melbourne, Úc Châu) Giảng lúc: 6.45am, Thứ Bảy, 27/03/2021 (15/02/Tân Sửu) 🌺🍀💐🌼🌹🥀🌷🌸🏵️🌻🌺🍀💐🌼🌹🥀🌷🌸🏵️ Ma-ni châu báu tự nhiên sanh Muốn được phải nên dứt đấu tranh Phương tiện khéo quyền chăm thuyết pháp Biện tài vô ngại quyết tâm hành Sư nhân việc ấy mồ hôi đổ Ta bởi do đày dạy trẻ lành Xá-lợi như mưa bày đại định Dương tháp Đông Sơn sớm tựu thành. (Bài thơ tán thán công hạnh của Thiền Sư Ngũ Tổ Pháp Diễn (1024-1104) của Hòa Thượng Hư Vân, do HT Minh Cảnh dịch Việt) 💐🌹🥀🌷🌸🏵️🌻🌼🌺🍀💐🌼 Múi giờ : pháp thoại của TT Trụ Trì Thích Nguyên Tạng (trong thời gian cách ly vì đại dịch Covid-19) về chư vị Tổ Sư Ấn Độ, Trung Hoa, Việt Nam…) - 06: 45am (giờ Melbourne, Australia) - 12:45pm (giờ Cali, USA) - 03:45pm (giờ Montreal, Canada) - 09:45pm (giờ Paris, Fr
25/03/202113:00(Xem: 829)
Thiền Sư Bạch Vân Thủ Đoan (1025-1072) Đời thứ 13 sau Lục Tổ Huệ Năng và cũng là Tổ thứ 9 của Thiền Phái Lâm Tế. Thời Pháp Thoại của TT Nguyên Tạng từ 6.45am, Thứ Năm, 25/03/2021 (12/02/Tân Sửu 🌺🍀💐🌼🌹🥀🌷🌸🏵️🌻🌺🍀💐🌼🌹🥀🌷🌸🏵️ Người xưa đối cảnh tỉnh cơn mê Đốn phá vô minh sạch mối mờ Anh sợ người cười, sai một thẻ Hắn mừng tôi thích, biết thiên cơ Nghe qua tự rõ đời hư huyễn Lập tức ngộ ngay tánh sạch nhơ Dạo khúc tơ đồng, ai kẻ biết Người đông hiếm kẻ đạt thiền cơ (Bài thơ tán thán công hạnh của Thiền Sư Bạch Vân Thủ Đoan (1025-1072) của Hòa Thượng Hư Vân, do HT Minh Cảnh dịch Việt) 💐🌹🥀🌷🌸🏵️🌻🌼🌺🍀💐🌼 Múi giờ : pháp thoại của TT Trụ Trì Thích Nguyên Tạng (trong thời gian cách ly vì đại dịch Covid-19) về chư vị Tổ Sư Ấn Độ, Trung Hoa, Việt Nam…) - 06: 45am (giờ Melbourne, Australia) - 12:45pm (giờ Cali, USA) - 03:45pm (giờ Montreal, Canada) - 09:45pm (giờ Paris, France) - 02:45am (giờ Saigon, Vietnam) 💐🌹🥀🌷🍀💐🌼🌸🏵️🌻🌼💮
23/03/202116:10(Xem: 721)
Thiền Sư Hoàng Long Huệ Nam (1002-1069) Đời thứ 12 sau Lục Tổ Huệ Năng và cũng là Tổ thứ 8 của Thiền Phái Lâm Tế, Ngài cũng là Khai Tổ của hệ phái Hoàng Long, một nhánh trong Tông Lâm Tế Thời Pháp Thoại của TT Nguyên Tạng từ 6.45am, Thứ Ba, 23/03/2021 (11/02/Tân Sửu 🌺🍀💐🌼🌹🥀🌷🌸🏵️🌻🌺🍀💐🌼🌹🥀🌷🌸🏵️ Bước lên thiền thất gặp Từ Minh Mắng chửi phải chăng pháp thí kinh Đạo niệm quay đầu bừng tỏ ngộ Cơ thông việc lớn thảy đều tinh Ba phen han hỏi không người biết Bảy lượt gạn tâm ai thấu trình Khối tuyết, lư hồng cùng đúc luyện Như trong lò lửa đóa sen sinh (Bài thơ tán thán công hạnh của Thiền Sư Hoàng Long Huệ Nam (1002-1069) của Hòa Thượng Hư Vân, do HT Minh Cảnh dịch Việt) 💐🌹🥀🌷🌸🏵️🌻🌼🌺🍀💐🌼 Múi giờ : pháp thoại của TT Trụ Trì Thích Nguyên Tạng (trong thời gian cách ly vì đại dịch Covid-19) về chư vị Tổ Sư Ấn Độ, Trung Hoa, Việt Nam…) - 06: 45am (giờ Melbourne, Australia) - 12:45pm (giờ Cali, USA) - 03:45pm (giờ Montreal, Canada) - 09:45pm
17/03/202104:58(Xem: 691)
Thiền Sư Từ Minh Thạch Sương Sở Viên (986-1039) Đời thứ 11 sau Lục Tổ Huệ Năng và cũng là Tổ thứ 7 của Thiền Phái Lâm Tế Thời Pháp Thoại của TT Nguyên Tạng từ 6.45am, Thứ Ba, 16/03/2021 (03/02/Tân Sửu 🌺🍀💐🌼🌹🥀🌷🌸🏵️🌻🌺🍀💐🌼🌹🥀🌷🌸🏵️ Quyết tìm thạc đức gặp Phần Dương Thân cận hai năm chửa tỏ tường Gặp mặt trách đùa ngầm hiểu ý Đối đầu hét đập phá mê sương Luận bàn hỏng bét đành im tiếng Ngôn ngữ bặt tăm chẳng nghĩ lường Chánh định cõi thiền xong việc lớn Đủ duyên hành đạo khắp Nam phương (Bài thơ tán thán công hạnh của Thiền Sư Từ Minh Thạch Sương Sở Viên (986-1039) của Hòa Thượng Hư Vân, do HT Minh Cảnh dịch Việt) 💐🌹🥀🌷🌸🏵️🌻🌼🌺🍀💐🌼 Múi giờ : pháp thoại của TT Trụ Trì Thích Nguyên Tạng (trong thời gian cách ly vì đại dịch Covid-19) về chư vị Tổ Sư Ấn Độ, Trung Hoa, Việt Nam…) - 06: 45am (giờ Melbourne, Australia) - 12:45pm (giờ Cali, USA) - 03:45pm (giờ Montreal, Canada) - 09:45pm (giờ Paris, France) - 02:45am (giờ Saigon, Vietnam) 💐🌹
13/03/202119:46(Xem: 703)
Thiền Sư Phần Dương Thiện Chiêu (947-1024) Đệ Lục Tổ Thiền Phái Lâm Tế Thời Pháp Thoại của TT Nguyên Tạng từ 6.45am, Thứ Bảy, 13/03/2021 (01/02/Tân Sửu 🌺🍀💐🌼🌹🥀🌷🌸🏵️🌻🌺🍀💐🌼🌹🥀🌷🌸🏵️ Facebook: https://www.facebook.com/ThichNguyenTang​ Khắp nơi rảo bước hỏi minh sư Nương thiện trở về quyết chẳng từ Nhẹ phẩy áo rồng bày diện mục Vừa co vòi tượng lộ huyền hư Chánh nhân đạo lý càng tin tưởng Xả bỏ mạng căn hợp ý như Dừng đũa an nhiên ngồi thị tịch Đầm xanh tịch lặng đến vô dư. (Thơ tán thán công hạnh Thiền Sư Phần Dương Thiện Chiêu (947-1024) của TS Hư Vân, do HT Minh Cảnh dịch) 💐🌹🥀🌷🌸🏵️🌻🌼🌺🍀💐🌼 https://www.facebook.com/ThichNguyenT...​ 💐🌹🥀🌷🌸🏵️🌻🌼🌺🍀💐🌼 Múi giờ : pháp thoại của TT Trụ Trì Thích Nguyên Tạng (trong thời gian cách ly vì đại dịch Covid-19) về chư vị Tổ Sư Ấn Độ, Trung Hoa, Việt Nam…) - 06: 45am (giờ Melbourne, Australia) - 12:45pm (giờ Cali, USA) - 03:45pm (giờ Montreal, Canada) - 09:45pm (giờ Paris, France
11/03/202116:47(Xem: 755)
Thiền Sư Thủ Sơn Tỉnh Niệm (926-993) Đệ Ngũ Thiền Phái Lâm Tế Thời Pháp Thoại của TT Nguyên Tạng từ 6.45am, Thứ Năm, 11/03/2021 (28/01/Tân Sửu 🌺🍀💐🌼🌹🥀🌷🌸🏵️🌻🌺🍀💐🌼🌹🥀🌷🌸🏵️ Facebook: https://www.facebook.com/ThichNguyenTang​ Tu hành việc khó phải gia công Sự nghiệp bồn bề cố gắng xong Pháp yếu nguyện ghi lòng nhớ mãi Mật tâm truyền dạy ý sen trong Ra đi dứt khoát không bày tỏ Ném gậy dặn dò vẫn cảm thông Biết trước giờ đi ngồi tĩnh lặng Thoát ngoài tam giới nhập chân không. (Thơ tán thán công hạnh Thiền Sư Thủ Sơn Tỉnh Niệm (926-993) của TS Hư Vân, do HT Minh Cảnh dịch) 💐🌹🥀🌷🌸🏵️🌻🌼🌺🍀💐🌼 https://www.facebook.com/ThichNguyenT...​ 💐🌹🥀🌷🌸🏵️🌻🌼🌺🍀💐🌼 Múi giờ : pháp thoại của TT Trụ Trì Thích Nguyên Tạng (trong thời gian cách ly vì đại dịch Covid-19) về chư vị Tổ Sư Ấn Độ, Trung Hoa, Việt Nam…) - 06: 45am (giờ Melbourne, Australia) - 12:45pm (giờ Cali, USA) - 03:45pm (giờ Montreal, Canada) - 09:45pm (giờ Paris, Fran
09/03/202111:41(Xem: 695)
Kính dâng Thầy bài thơ trình pháp về Thiền Sư Diên Chiểu hôm nay . Kính bạch Thầy đến hôm nay con mới tỏ rõ được thế nào là Tâm Huyền và Tứ liệu giản đồng thời "Lấy chốt tháo chốt " Kính tri ân Thầy với bài pháp thoại nầy đã minh chứng lời Nguyễn Trải " người còn ngữ ngôn phân biệt còn nhiều vọng tưởng " . Kính chúc sức khỏe Thầy, HH Một trong những đại thiền sư của tông phong Lâm Tế Đệ tử triệt ngộ thấy Tánh ... rạng danh Thầy Được Sư Phụ Huệ Ngung ấn khả với câu này : “Dưới gậy Vô Sanh Nhẫn Gặp Cơ chẳng thấy Thầy “ Mới hay ngôn ngữ văn chương thường sinh vọng tưởng !
09/03/202108:25(Xem: 989)
Dù thông báo trên đây được phổ biến chưa được một tuần trên các trang mạng Phật Giáo Úc Châu và Mỹ quốc, và đó là lời đầu tiên mà TT Thích Nguyên Tạng đã góp ý ngay khi chương trình bắt đầu trực tuyến ....."nên dự trù lập trình khoảng 3 tuần để tiện việc quý vị tham dự có thời gian sắp xếp ". Thông báo như sau : " Buổi Thỉnh Vấn- Trò chuyện Liên Châu với Thượng toạ Thích Nguyên Tạng, Trú trì Tu Viện Quảng Đức, Úc Châu và Cư Sĩ Trần Việt Long, San Jose, Califoria vào lúc 2:30pm Chủ nhật (Giờ California), ngày 07/03/2021 tại FB này và tại website TKNews.TV, giờ Úc Đại Lợi 9:00 am ngày 8/3/2021 Điều hợp chương trình: Thị Nghĩa Trần Trung Đạo và Quảng Hải Phan Trung Kiên "
06/03/202117:21(Xem: 756)
Thiền Sư Nam Viện Huệ Ngung (860-952), Đệ Tam Tổ Thiền Phái Lâm Tế 🌺🍀💐🌼🌹🥀🌷🌸🏵️🌻🌺🍀💐🌼🌹🥀🌷🌸🏵️ Thời Pháp Thoại của TT Nguyên Tạng từ 6.45am, Thứ Bảy, 05/03/2021 (23/01/Tân Sửu) 🌺🍀💐🌼🌹🥀🌷🌸🏵️🌻🌺🍀💐🌼🌹🥀🌷🌸🏵️ Facebook:https://www.facebook.com/tuvien.quangduc​ Như bên vực thẳm lướt trên băng Nhiếp hạnh kiệm lời rõ thánh tăng Việc ác không theo thường khắc kỷ Điều lành vâng giữ chẳng ai bằng Công viên quả mãn nên cơ nghiệp Phước đủ huệ đầy vượt khó khăn Thị tịch vô sanh luôn tự tại Tông phong Nam Viện mãi truyền đăng. (Thơ tán thán công hạnh Thiền Sư Nam Viện Huệ Ngung (860-952) của TS Hư Vân, do HT Minh Cảnh dịch) 💐🌹🥀🌷🌸🏵️🌻🌼🌺🍀💐🌼 https://www.facebook.com/tuvien.quangduc​ 💐🌹🥀🌷🌸🏵️🌻🌼🌺🍀💐🌼 Múi giờ : pháp thoại của TT Trụ Trì Thích Nguyên Tạng (trong thời gian cách ly vì đại dịch Covid-19) về chư vị Tổ Sư Ấn Độ, Trung Hoa, Việt Nam…) - 06: 45a