Tu Viện Quảng Đức105 Lynch Rd, Fawkner, Vic 3060. Australia. Tel: 9357 3544. quangduc@quangduc.com* Viện Chủ: HT Tâm Phương, Trụ Trì: TT Nguyên Tạng   

Đức Phật Thanh Tịnh Pháp Thân Tỳ Lô Giá Na 🌼💐🌹🥀🌷🌸🏵️🌻🌼

25/01/202120:20(Xem: 23761)
Đức Phật Thanh Tịnh Pháp Thân Tỳ Lô Giá Na 🌼💐🌹🥀🌷🌸🏵️🌻🌼Nam Mô A Di Đà Phật

Kính bạch Sư Phụ,

Bạch Sư Phụ, hôm nay chúng con được học bài kệ thứ 23, đảnh lễ Đức Phật Thanh Tịnh Pháp Thân Tỳ Lô Giá Na, trong Nghi Thức Đảnh Lễ Tam Bảo do Trưởng Lão Hoà Thượng Thích Trí Thủ (1909-1984) biên soạn và hành trì trong suốt cuộc đời Ngài.

Bài kệ được Sư Phụ diễn xướng bài kệ như sau:


Chơn tánh hữu vi không

Duyên sanh cố như huyễn

Vô vi, vô khởi diệt

Bất thật như không hoa.
Nhất tâm đảnh lễ Nam Mô Thường tịch quang độ thanh tịnh diệu pháp thân Tỳ Lô Giá Na Phật.

 

  

Cư Sĩ Hạnh Cơ dịch Việt:

 

Nơi thể tánh chân như,

Pháp hữu vi không thật,

Duyên sinh, nên như huyễn;

Vô vi không sinh diệt,

Cũng không phải thật pháp,

Như hoa đốm hư không.

Một lòng kính lạy đức Phật Tì Lô Giá Na, Pháp Thân thanh tịnh nhiệm mầu, cõi Thường-tịch-quang.Sư phụ giải thích:

 

Đức Phật Tỳ Lô Giá Na, tiếng Phạn gọi Vairocana, có nghĩa là "biến chiếu" (tỏa sáng), là "Quang Minh Biến Chiếu", ánh sáng chiếu rực rỡ khắp mọi nơi (quang minh biến chiếu), "Biến Nhất Thiết Xứ", có mặt khắp mọi nơi. " Tỳ Lô Giá Na" là pháp thân của Phật Thích Ca. Phật Giáo Nhật Bản dịch chữ Vairocana  là Đại Nhật Như Lai, Ngài là biểu hiện của ánh sáng Trí Tuệ chiếu soi và diệt trừ bóng tối của vô minh.

Phật Giáo Mật Tông, qua Thai Tạng Giới Mạn Đà La, phần Trung Đài Bát Diệp Viện có hình tượng hoa sen Bi Tâm tám cánh, Đức Đại Nhật Như Lai là nhụy sen biểu tượng cho căn bản của sự tu tập giải thoát cần phải lấy Đại Bi làm gốc. Ngài là đại biểu cho tâm viên mãn, tối thắng của hoa sen trắng tinh khiết, trang nghiêm, thanh tịnh. Đức Phật Tỳ Lô Giá Na là Đức Phật ở trung tâm, một trong những vị Phật của Ngũ Phương:

1/ Trung ương : Đức Tỳ Lô Giá Na (Đại Nhật Như Lai) lưu xuất từ Pháp giới thể tánh trí, hiển thân sắc màu vàng, đối diện bàn Giác Hoa.

2/ Phương Đông : Đức A Súc Phật (Bất Động Như Lai) lưu xuất từ Đại viên cảnh trí, Hiển sắc màu xanh, trở mặt vào bàn trung ương.

3/ Phương Tây : Đức A Di Đà Phật, lưu xuất từ  Diệu quan sát trí, hiển sắc màu trắng, trở mặt vào bàn trung ương.

4/ Phươmg Nam : Đức Bảo sanh Phật. lưu xuất từ Bình đẳng tánh trí, hiển sắc màu đỏ, trở mặt vào bàn trung ương.

5/ Phương Bắc : Đức Bất Không Thành Tựu Phật, lưu xuất từ Thành sở tác trí, hiển sắc màu đen, trở mặt vào bàn trung ương.

 

Sư Phụ kể đã hướng dẫn phái đoàn hành hương Tu Viện Quảng Đức đến viếng Chùa Đông Đại (Todai-ji) ở Nara, Nhật Bản, là một ngôi chùa danh tiếng thuộc Hoa Nghiêm tông Nhật Bản, vốn là công trình kiến trúc gỗ lớn nhất thế giới, chùa này có thờ pho tượng Đức Phật Tỳ Lô Giá Na đồng đen, nặng 500 tấn, cao 15 mét, đây được xem là tôn tượng Phật Tỳ Lô Giá Na lớn nhất thế giới .


chua dong dai 3

chua dong dai 2

Từ trái sang:

Đạo hữu Tony Thạch, Thượng Tọa Thích Nguyên Tạng,

Hòa Thượng Thích Bảo Lạc, Đạo hữu Tâm Thái
Hình chụp lưu niệm dưới tượng đài đức Đại Nhật Như Lai,

Chùa Đông Đại, Nara, Nhật Bản (tháng 8 năm 2012)


chua dong dai

chua dong dai 4

Thượng Tọa Thích Nguyên Tạng và Mẫu Thân Tâm Thái

viếng thăm Chùa Đông Đại, Nara, Nhật Bản (tháng 8 năm 2012)

Sư phụ giải thích: Tất cả chư Phật ở trong biển Tỳ Lô Tánh Hải đều có đủ:
1- Pháp thân thanh tịnh
2- Báo thân
3- Ứng hoá thân .
Mọi hành giả dù tu tập theo pháp môn nào, khi thân hoại mạng chung đều thác sanh về Tỳ Lô Tánh Hải, từ đó tùy theo bản nguyện mà lựa chọn tịnh Phật quốc độ để mà đi giáo hóa hay tiếp tục tu tập để chứng đắc quả vị cao hơn.

1-Pháp Thân Thanh Tịnh:
- là thể tánh thật sự của chư Phật
- là chân như tánh của Bồ Tát, Thanh văn, duyên giác, nhân loại đều bình đẳng như nhau. 
- là Như Lai tạng
- là A lại da thức
- là kho chứa chủng tử Phật tánh
- là Phật tánh trong tất cả vạn loại chúng sanh từ con người chí đến con sâu con kiến...

Khi mỗi chúng sanh tận trừ hết nhiểm ô thì Phật tánh hiển lộ.

Tỳ Lô Giá Na còn có nghĩa là :
- ánh sáng mặt trời chiếu khắp thế gian, lưu xuất chư Phật mười phương đi giáo hoá chúng sanh.

2-Báo thân là thân thọ hưởng từ phúc đức tu từ A tăng tỳ kiếp về trước, nên chư Phật đểu có 32 tướng tốt và 80 vẻ đẹp.
Tuy nhiên, báo thân cũng chịu sự chi phối của thời gian, tuổi thọ, có sanh thì có diệt.

3- ứng hoá thân, Đức Phật Thích Ca Mâu Ni là ứng hoá thân.

Sư Phụ giảng bài kệ:
Mọi pháp trên đời đều là giả huyển như hoa đốm giữa hư không. 
Ngay trong hạnh phúc đã có mầm khổ đau.
Cuộc sum họp nào cũng có lúc chia tay.

Sư Phụ dẫn trong kinh Bát Nhã:

"Sắc bất dị không, không bất dị sắc. Sắc tức thị không, không tức thị sắc. Thọ, tưởng, hành, thức diệc phục như thị"

Có nghĩa là: "Sắc chẳng khác không, không chẳng khác sắc. Sắc tức là không, không tức là sắc. Thọ, tưởng, hành, thức cũng lại như thế".

Nếu mọi hành giả đều thấy tất cả pháp, tất cả tướng luôn là không tướng, không có tự tánh nhất định, đó là cái nhìn của trí tuệ, có cái nhìn này là đồng nghĩa với sự chứng đắc đạo quả của hành giả rồi.

Vì Đức Thế Tôn đã khẳng định điều này trong Kinh Kim Cang Bát Nhã như sau: “Phàm sở hữu tướng giai thị hư vọng. Nhược kiến chư tướng phi tướng, tức kiến Như Lai”

Có nghĩa là: "mọi pháp có tướng đều là không thật. Nếu hành giả thấy các tướng không phải thật tướng, tức là đã thấy Như Lai".

Kính bạch Sư Phụ

Hôm nay chúng con được Sư Phụ ban cho bài giảng về Pháp Thân Thanh Tịnh Tỳ Lô Giá Na, con hiểu rõ ràng rằng chủng tử Phật tánh hay pháp thân thanh tịnh có sẵn trong mỗi chúng sanh, trong đó có chúng con, có muôn loài.. đó là chủng tử Pháp Thân Lô Giá Na quý báu, như viên minh châu trong chéo áo của gả cùng tử trong kinh Pháp Hoa. Sư Phụ cho lời khuyên thiết thực là hãy dụng thân này tu trước khi về cõi khác.

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.

Cung kính và tri ơn Sư Phụ,

Đệ tử Quảng Tịnh Tâm
(Montréal, Canada).
23_TT Thich Nguyen Tang_Duc Phat Ty Lo Gia Na

Các Pháp trên thế gian đều ở
TỰ TÁNH  KHÔNG!  Kính dâng Thầy bài thơ trình pháp về Thanh Tịnh Pháp Thân Tỳ Lô Giá Na Phật . Kính tri ân Thầy ...qua bao nhiêu pháp thoại vẫn nhắc nhở đến SẮC TỨC THỊ KHÔNG trong Bát Nhã Tâm Kinh và bài thơ Nhất thiết hữu vi như mộng huyễn ....Kính chúc Thầy vô lượng cát tường và tịnh lạc miên viễn, HHCâu đảnh lễ ... nghi  thức tụng niêm quy Tam Thân,  Tam Đức! 

"Nam Mô Thanh Tịnh Pháp Thân Tỳ Lô Giá Na Phật – 

Nam Mô Viên Mãn Báo Thân Lô Xá Na Phật – 

Nam Mô Thiên Bách Ứng  Hóa Thân Thích Ca Mâu Ni Phật." Ý nghĩa pháp thân vượt  ngôn ngữ luận bàn 

Thể, Tướng, Dụng của Chân Như ...quan niệm Ba Thân 

Chỉ  khi chứng ngộ thành ...Phật mới có thể biết.! Bao trùm vũ trụ, không hình không tướng, bất sinh bất diệt, 

Từ Biển TỲ LÔ HOA TẠNG GIỚI lưu xuất ra 

Kính mời nghe 4 câu kệ về TỲ  LÔ GIÁ NA : 

"Chơn tánh hữu vi không

Duyên sanh cố như huyễn 

Vô vi vô khởi diệt 

Bất thật như Không ...hoa "

Dịch là 

Nơi thể tánh Chân Như 

Pháp hữu vi không thật 

Duyên sanh nên như huyễn 

Vô vi không khởi diệt 

Cũng không phải Thật pháp 

Như hoa đốm giữa hư không"OM VAIROCANA HUM  " Đại Nhật Như Lai thần chú ! Như Lai Tang ( A Lại Da Thức ) thể tánh bình dẵng của vũ trụ !

Nối  kết Chư Phật, chúng sinh ... sự, lý Phật tánh Chân Như 

Vị trí chính giữa  ngồi toà Liên Hoa ... Mạn Đà La

Tay  cầm bánh xe pháp luân....lăn chuyển Chánh Pháp ! Đa tạ Giảng Sư ...bài pháp thoại giúp con rà soát 

Ngoài Thanh tịnh Pháp thân hiểu thêm rõ Báo thân 

Ấy thọ dụng thân ... hưởng Phước Đức qua mấy kỳ A Tăng 

Mới  có được 80 vẻ đẹp, 32 tướng tốt .Với Ứng hoá thân ...tuổi thọ tất nhiên bị chi phối ! 

Tuỳ theo  cõi giới, thời gian, không gian 

Nhưng bản thân thanh tịnh mãi vững vàng 

Quang Minh Biến Chiếu.....Tỳ  Lô Giá Na Phật Như Ánh sáng mặt trời chiếu rực từ nơi cao đến thấp 

 Trí  sáng suốt có sẵn trong tâm mỗi chúng sinn 

Cần tháo vén màn che... Nghiệp vô minh 

Chấp nhận " có mầm mống khổ đau khi đang Hạnh phúc " Nam Mô Thường Tịch Quang Độ, 

Thanh Tịnh Pháp Thân Tỳ Lô Giá Na Phật ! Huệ Hương 

***


Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn
07/03/2023(Xem: 4198)
Hạnh Phúc Trong Từng Hơi Thở (bài giảng của SC TN Giới Bảo)
07/03/2023(Xem: 2742)
Kinh Lương Hoàng Sám- S.C Giới Bảo Dẫn Chúng Trì Tụng Năng Lực Tiêu Trừ Nghiệp Chướng Lớn
23/12/2022(Xem: 16628)
Các video sau được sưu tập và biên tập sao cho mỗi video đều có mục lục chi tiết (ngoại trừ các bài giảng lẻ), kèm theo thời điểm lúc giảng các mục để người xem có thể dễ dàng theo dõi. Ngoài ra nếu vô tình nghe một đoạn bất kỳ cũng có thể biết được Sư bà đang giảng tới mục nào vì tên mục đó có ghi phía dưới màn hình.
26/03/2022(Xem: 13734)
❝Trên đường đạo không gì bằng tinh tấn, Không gì bằng trí tuệ của đời ta, Sống điêu linh trong kiếp sống ta bà, Chỉ tinh tấn là vượt qua tất cả.❞ Kính chia sẻ cùng chư Tôn đức, Pháp hữu và qúy Phật Tử Lịch Pháp thoại và khóa tu tại Hoa Kỳ trong tháng 4 và tháng 5-2022 với sự hướng dẫn của Tỳ kheo Như Nhiên. Th Tánh Tuệ CHƯƠNG TRÌNH HAI NGÀY TU HỌC tại Tu viện Đạo Viên tiểu bang Maryland Khóa tu chủ đề: TIẾP XÚC VỚI THỰC TẠI. Với sự hướng dẫn của thầy Thích Tánh Tuệ California, Thầy Viên Ngộ trụ trì Tu Viện Đạo Viên, Maryland và Thầy Tâm Nguyên trụ trì Tu Viện Hạnh Phúc, Florida. Tu học hai ngày thứ Bảy & Chủ nhật (April 09 & 10, 2022) và ngắm Hoa Anh Đào vùng thủ độ Hoa Thịnh Đốn vào ngày thứ hai sau khóa tu.
07/02/2022(Xem: 19562)
Kính đa tạ Thầy đã giới thiệu 14 lời vàng của HT Thích Trí Tịnh (1916-2014 ) một Bồ Tát thị hiện đã mang kho tàng kinh các đến với Phật Tử VN trong và ngoài nước nhưng cuối cùng di chúc để lại cho đời chỉ vỏn vẹn 14 lời vàng này lại là Kim Chỉ Nam cho những ai muốn tu tập giải thoát ( LÀM LÀNH-LÁNH DỮ-THƯƠNG NGƯỜI- THƯƠNG VẬT-ĂN CHAY-NIỆM PHẬT -TỤNG KINH ) và Bộ Toàn tập Kinh Hoa Nghiêm 4 quyển cũng như Ngũ Kinh Tịnh Độ mà Ngài đã thọ trì hằng ngày từ A lại da thức khởi phát.
01/02/2022(Xem: 33239)
48 Đại Nguyện của Đức Phật A Di Đà (loạt bài giảng của TT Thích Nguyên Tạng trong mùa dịch cúm Covid-19)
09/12/2021(Xem: 19493)
Cách đây vài ngày đọc trên một tờ báo tại Sydney , khi nói về chủng thể Omicron vừa phát tán và lây lan do xuất phát từ các nước Nam Phi , tôi chợt mỉm cười khi đọc được câu này " Chúng ta đã học từ nạn đại dịch một điều rằng : Đừng nên hy vọng một điều gì , vì chắc chắn điều mình hy vọng ấy sẽ chỉ là THẤT VỌNG " If there’s one thing COVID has taught us , it is to expect nothing, except disappointment . What it comes to that COVID really delivers
30/11/2021(Xem: 27140)
316. Thi Kệ Bốn Núi do Vua Trần Thái Tông biên soạn. Trần Thái Tông (1218-1277), là vị vua đầu tiên của nhà Trần trong lịch sử Việt Nam (triều đại kéo dài đến 175 năm sau, ông cũng là một Thiền sư đắc đạo và để lại những tác phẩm Phật học vô giá cho đời sau). Đây là Thời Pháp Thoại thứ 316 của TT Nguyên Tạng, cũng là bài giảng cuối của năm thứ 2 (sẽ nghỉ qua sang năm sẽ giảng lại) từ 6.45am, Thứ Ba, 30/11/2021 (26/10/Tân Sửu) 🙏🌷🙏🌼🙏🌺🙏🌹🌺🍀💐🌼🌹🥀🌷🌸🏵️🌻🌺🍀💐🌼🌹🥀🌷🌸🏵️ Múi giờ : pháp thoại của TT Trụ Trì Thích Nguyên Tạng (trong thời gian cách ly vì đại dịch Covid-19) về chư vị Tổ Sư Ấn Độ, Trung Hoa, Việt Nam…) - 06: 45am (giờ Melbourne, Australia) - 12:45pm (giờ Cali, USA) - 03:45pm (giờ Montreal, Canada) - 09:45pm (giờ Paris, France) - 02:45am (giờ Saigon, Vietnam) 🙏🌷🙏🌼🙏🌺🙏🌹 💐🌹🥀🌷🍀💐🌼🌸🏵️🌻🌼💮🍂🍁🌾🌱🌿🍃 Youtube: Tu Viện Quảng Đức (TT Thích Tâm Phương, TT Thích Nguyên Tạng, Melbourne, Australia) https://www.youtube.com
25/11/2021(Xem: 31860)
315. Sáu Thời Sám Hối do Vua Trần Thái Tông biên soạn Đây là Thời Pháp Thoại thứ 315 của TT Nguyên Tạng từ 6.45am, Thứ Năm, 25/11/2021 (20/10/Tân Sửu) 🙏🌷🙏🌼🙏🌺🙏🌹🌺🍀💐🌼🌹🥀🌷🌸🏵️🌻🌺🍀💐🌼🌹🥀🌷🌸🏵️ Múi giờ : pháp thoại của TT Trụ Trì Thích Nguyên Tạng (trong thời gian cách ly vì đại dịch Covid-19) về chư vị Tổ Sư Ấn Độ, Trung Hoa, Việt Nam…) - 06: 45am (giờ Melbourne, Australia) - 12:45pm (giờ Cali, USA) - 03:45pm (giờ Montreal, Canada) - 09:45pm (giờ Paris, France) - 02:45am (giờ Saigon, Vietnam) 🙏🌷🙏🌼🙏🌺🙏🌹 💐🌹🥀🌷🍀💐🌼🌸🏵️🌻🌼💮🍂🍁🌾🌱🌿🍃 Youtube: Tu Viện Quảng Đức (TT Thích Tâm Phương, TT Thích Nguyên Tạng, Melbourne, Australia) https://www.youtube.com/channel/UCxfUXUxU65FtOjrehu9zMMw Facebook: https://www.facebook.com/ThichNguyenTang/
facebook youtube google-plus linkedin twitter blog
Nguyện đem công đức này, trang nghiêm Phật Tịnh Độ, trên đền bốn ơn nặng, dưới cứu khổ ba đường,
nếu có người thấy nghe, đều phát lòng Bồ Đề, hết một báo thân này, sinh qua cõi Cực Lạc.

May the Merit and virtue,accrued from this work, adorn the Buddhas pureland,
Repay the four great kindnesses above, andrelieve the suffering of those on the three paths below,
may those who see or hear of these efforts generates Bodhi Mind, spend their lives devoted to the Buddha Dharma,
the Land of Ultimate Bliss.

Quang Duc Buddhist Welfare Association of Victoria
Tu Viện Quảng Đức | Quang Duc Monastery
Senior Venerable Thich Tam Phuong | Senior Venerable Thich Nguyen Tang
Address: Quang Duc Monastery, 105 Lynch Road, Fawkner, Vic.3060 Australia
Tel: 61.03.9357 3544 ; Fax: 61.03.9357 3600
Website: http://www.quangduc.com ; http://www.tuvienquangduc.com.au (old)
Xin gửi Xin gửi bài mới và ý kiến đóng góp đến Ban Biên Tập qua địa chỉ:
quangduc@quangduc.com , tvquangduc@bigpond.com
KHÁCH VIẾNG THĂM
50,000,000