Tu Viện Quảng Đức105 Lynch Rd, Fawkner, Vic 3060. Australia. Tel: 9357 3544. quangduc@quangduc.com* Viện Chủ: TT Tâm Phương, Trụ Trì: TT Nguyên Tạng   

Mấy ý về “ Cư Trần Lạc Đạo” của Trần Nhân Tông

02/04/202007:52(Xem: 451)
Mấy ý về “ Cư Trần Lạc Đạo” của Trần Nhân Tông

  Tran Nhan TongMấy ý về “ Cư Trần Lạc Đạo” của Trần Nhân Tông

 

 

“Cư Trần Lạc Đạo” của Trần Nhân Tông nhiều vị đã luận bàn, nhân có một chút duyên ý, chúng tôi xin ”lạm bàn” thêm một vài ý-…

Nội dung Cư Trần Lạc Đạo

 

“Cư trần lạc đạo thả tùy duyên.
Cơ tắc xan hề, khốn tắc miên.
Gia trung hữu bảo hưu tầm mịch;
Đối cảnh vô tâm mạc vấn Thiền.”

TRẦN NHÂN TÔNG

*

Bốn câu-28 chữ -”mười”…!

 

” Tất cả ”Ý giác ý Ngời Hoa Ý Ngời…

Chúng tôi xin được đi thẳng vào- một vài ý…

 

1.“Cư trần lạc đạo thả tùy duyên.

-”Ở Đời vui đạo…”đã  Đạt đạo, Lạc Đạo…cứ ”tùy duyên “sống đạo” …

 -” Thả ” tùy duyên-”-!

 

“ Thả ” mà ” không thả ” mà ” thả ”, “buông thả”, ” thả-tùy duyên” sống Biết - thường biết “-tự tại…” ! Cuộc sống , cứ ” tùy duyên cuộc sống…” vô thường ” ý -tâm cuộc sống  ”Biết…!

 

Đạo pháp xưa nay đã có ý lời “Thấy Duyên là Thấy Pháp-Thấy Pháp là Thấy Phật! Thả -tùy duyên-sống tự tại…!

Duyên có duyên trong và duyên ngoài! Duyên ngoài là khi ta nghe, thấy, cảm, nhận qua mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý, cảm…..mà biết..; và duyên trong…là tất cả ” những ý tâm - tâm ý cuộc sống của ta, tùy ý tâm không phân biệt hay phân biệt, minh hay vô minh, hiền, thiện, lành hay gian, tà, ác,…, ý nào hợp với ý đó, trong cuộc sống ” sống vói”… mà con người ”nhận vào ” , “sinh” ý tâm “ tao nghiệp” hay “không tạo nghiệp”, và truyền gieo trong ngoài-ngoài trong, tất cả cũng từ thân khẩu ý!

” Ý tâm ý …thấy nghe biết …cảm….thấy biết…”như là ”… hay “dính mắc, tạo nghiệp chất chồng, tạo những ý tâm ý -”nghiệp” thành những ”gút”, những ”nốt sần, những “ rối ý-” rất là vi-tế..,” làm khổ con người đời này và cả đời sau…!

Nhân nào quả đó!

Con người, tất cả, ai cũng có thể là” Phật Ma-Ma Phật”! Tất cả những loài ma ”Ma Lời, ma ý , ma tâm,…tất cả hành lời cũng qua bằng Thân-Khẩu-Ý-…! …

 

Con người cuộc sống ở đời không ai mà không có nghiệp!

 Con người cuộc sống là ”sống duyên”! Cuộc sống ” duyên “ hành ý duyên -duyên ý, tất cả đều lộ ý nhân quả từ trong-tâm-ý-ý tâm ý- trong cuộc sống đời này và mai sau…Tất cả-nhân hành- sống hành tất cả từ ”nhân duyên -nhân quả trong dòng cuộc sống vô thường! Con Người khi đã có cuộc sống ”biết, ý ngời- ý biết ”…thì ung dung tự tại mà “thả tùy duyên” sống “thường biết !

 

 

2.“Cơ” tắc“xan”  hề,” khốn ” tắc ” miên”-….. ” bình thường cuộc sống con người ”,” đói ” thì ăn; ” mệt” - thì ” ngủ, nghỉ, ngơi…”miên trường”, thân an! Cuộc sống con người -ngày đêm cuộc sống -”sống với..”…của một con người ” Vui đạo ”, không còn lo” những việc “thực- sống” hàng ngày sinh sống, làm ăn, những công việc phải lo toan…

 

 “ Cái ăn”, tất cả cái ăn cuộc sống của con người, tất cả là ” năng lương ” cuộc sống ” chuyển hóa ” nuôi cái thân tâm ý cuộc sống cho ” cái ta muốn hành , hạnh, thành! “Cái ăn “của con người ” sống thiền”-….

 - ” Buông” .. thì …”bỏ”, sống tự nhiên , chân thật sống”….như Trời Đất Chân Thật Sống!

 Và cuộc sống con người ”sống Thiền”, sống bằng ý tâm “bát nhã ” mà sống ” Vui Đạo” !

 

3.-”-“Gia trunghữubảo ” hưu tầm mịch”…

 -“Gia trunghữubảo”…”-Nhà-Gia” ,” trong nhà ”! Con người, ai cũng có “Gia Trung”, “Nhà Lớn” Nhà Nhỏ, và, “nhà” tâm thân chính ta ! Nhà Con Người, Nhà Nước non,”gia trung”, trong, tại Nhà ta-con ngườI-nước non - cuộc sống , tất cả đều có , ai cũng có ” Ngọc ”!”Ngọc Bảo-Bảo Ngọc”,” Châu Báu ”Ngọc Ngà”,”Ngọc Biếc ”…, Ngọc sắc ngời ánh sáng ”…Ngời ”, muôn màu sắc…” ngời ý..”… Con người tu học Phật, ai cũng có “ngọc ý”- “Ngọc Như- ý”, “ý-biếc- biết..”, và, có lẽ không ai là không thấy-biết bảy sắc cầu vồng ngời màu sắc biếc… 

*

Với Đạo-pháp, những sắc màu ấy-mầu nhiệm Ngời ý biếc”, Ý-con người-cuộc-sống-ý-đạo-pháp-”Phật-ADIĐÀ ”!

 

 -” Ý Biếc ” là ý con người tu học Phật, ai cũng có ”ý biếc”, ý Ngời Biếc-Tự Biết… ” ý mầu biếc “ hữu bảo”- “gia trung “!

Con người tu Phật sống ”Cư Trần-Lạc Đạo”, chắc hẳn, ai đã tu thì “có đi có đến” , “có bến có bờ ”, “bờ là bến, bến là bờ”, đã có”Ngọc bảo Gia Trung” Ngời Ý Biết -Biếc” tự sáng chiếu sáng soi, luôn luôn” sống biết-thường biết, ngời màu sắc biếc, ý biết - ý tâm ý cuộc sống chính mình!

Tự biết ý chính mình, làm chủ chính mình, biết mình-biết người, biết trong- biết ngoài, biết ngoài- biết trong -ý tâm tâm ý chính mình”sống biết”!..

 

  Con người là chủ ý chính mình và là chủ cuộc sống nước non nhà! Tất cả-con người-cuộc-sống-, tất cả ”con người ”, tất cả,” ai cũng là ” chủ ”- chủ ý ,” ý làm chủ ..”!. Biết làm chủ, trước hết là làm chủ ý  cuộc sống ý chính mình - cuộc sống nước non nhà…, có như vậy, thời Nhà Trần…đã ” ba lần đánh thắng giặc Nguyên Mông….để giữ vững “Âu Vàng”…, giữ gìn”hữu bảo”-”Gia Trung”… Và, khi đó, người tu đã có ” Ý Biết ” thì cứ như ” Huệ Năng ”-” Vô niệm.. ” rồi, cứ ” Năng “ dần cái ý ngời… ý …mà ” Năng….Ngời-Ý-Năng…”…

 

“-Hưu tầm mịch” như con người đứng tựa gốc cây, sống cùng thiên nhiên vạn vật, cả “không-thời gian  cuộc sống, ung dung, tự do, tự tại…! Đã Thấy Biết, “đã sáng tỏ cả rồi, tất cả sáng tỏ rồi, đừng tìm kiếm gì nữa! “Nó là như vậy đó…! 

 

4.“Đối ”- “Đối đãi ”!

 ”Đối cảnh- Vô Tâm..”…! -”Đối cảnh ”-“mạc vấn ”; “ vô tâm”-” thiền” !

-”Đối cảnh ”-”ý ”-”Thấy Biết”, vì không còn cái ý “ đối đãi”…;  đã ”Vô…”.!.

 ” Mạc vấn”, chữ ”mạc”, có nhiều ý, “ chớ hỏi ”,” đừng hỏi “, …”tất cả đã sáng tỏ như ban ngày, ai cũng thấy…”! “ Nó” là ” Nó”,“ Nó-là-như-vậy đó ”-!-Cứ Thiền, sống thiền..

 

 “Thiền “ ! Thiền Tâm- Thiền Ý -“ Biết!” Tự tại,….thong dong…

 

 “Thiền” là ” như vậy đó ”..! Gíac Hoàng Trần Nhân Tông đã ý như vậy đó”! Vui-Sống-Đạo-…..”Thiền…,”Cư Trần Lạc Đạo-…!

 “Thiền tâm ” Vô tâm -Tâm Không” ! ”Thiền Ý-”….Ý-Biết ”!…”-Có Không-Không Có ”- Ý- Biết !

*

Và, con người trên con đường tu, và, …-“Làm sao ” đừng ”mắc tâm”,”mắc ý ”mà-”-vướng víu…”…!

“vướng-víu ”-cũng chính là ” do ” cái ý phân biệt, ý vô minh..! Cái ý đó nó mắc ở cái “ý tâm…., cái tâm cuộc sống ” chưa, không chánh ý chuyển ý biết…nên mới “mắc..”; mắc cả ý ” và ” vướng víu “cả ý tâm -tâm ý-…Khi không còn “mắc ý”, ý tâm -tâm ý con người tu “ mới thông tánh-…”Tâm Không-Tánh Không…Năng ý Chánh ý-…! -”Sắc -tức thị- Không-Không- tức thị- Sắc !…

 

 Cứ sống,hãy sống vui đi, cứ ” sống thiền”, ”cư trần lạc đạo thả tùy duyên..”!

 

  

Thanh Quang

 

 

 

Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn
04/06/202018:27(Xem: 86)
HOA VẪN NỞ-TÂM KINH MẶT TRỜI của Hoà Thượng THÍCH THIỆN ĐẠO do Nhà xuất bản HỒNG ĐỨC ấn hành Tháng 4- 2020 đúng vào Mùa Khánh Đản Phật lịch 2546 . Đóa hoa nơi HOA VẪN NỞ là một đóa hoa ẩn dụ; và DỤ là một trong mười hai thể loại kinh điển Phật giáo . Hoa trong HOA VẪN NỞ là : “ Đóa hoa tình thương và giác ngộ,là hương vị của chánh pháp “. Là tinh hoa tư tưởng Phật giáo . Tác phẩm HOA VẪN NỞ chia làm ba phần, mỗi phần căn bản đều là những pháp thoại ngắn gọn, súc tích. Mỗi pháp thoại được ghi một chữ số . Nội dung tư tưởng mỗi phần tương dung, tương nhiếp, tương liên lẫn nhau; … Vì thế , cần thiết có những dẫn nhập cho một số những chủ đề bàng bạc trong HOA VẪN NỞ .
02/06/202019:21(Xem: 187)
Sáng thức dậy mở cửa nhìn ra đường thấy cảnh nhiều người qua lại tấp nập, xe cộ dập dìu xuôi ngược không hề ngưng như dòng nước chảy mãi không dứt; dòng đời cũng chỉ như thủy triều lên xuống mỗi ngày hai lượt liên lỉ kéo dài. Quan sát dòng người tất bật di chuyển ấy ta có thể tạm phân ra hai thành phần: thành phần khá giả và thành phần nghèo khó qua cách ăn mặc và phương tiện giao thông của họ rất dễ nhận ra. Có khi nào quí bạn tự hỏi tại sao nhìn số đông người lại biết thừa hay thiếu?
31/05/202010:11(Xem: 527)
Nhà Thơ Phật tử Tánh Thiện Thế Danh: Đoàn Phước Sinh năm Ất Mùi (1955) tại Sài Gòn, Việt Nam Vãng sanh lúc 10:50am ngày 1/4/ Canh Tý (23/5/2020 tại Dalas, Texsas, Hoa Kỳ Hưởng thọ: 66 tuổi
27/05/202008:45(Xem: 170)
Thế gian này hiện hữu trong mối tương quan tương duyên. “Cái này có nên cái kia có. Cái này không nên cái kia không.” Cõi này vì vậy có thiện mà cũng có ác, có tốt mà cũng có xấu. Biên tế giữa thiện và ác, tốt và xấu chỉ nằm trong đường tơ kẽ tóc của ý niệm, hay nói theo nhà Phật là một mống tâm. Cùng một hành động, một việc làm, một sự việc nhưng khác nhau xa lắc xa lơ ở tâm thiện hay tâm ác. Không cần phải suy nghĩ và tìm kiếm đâu xa, chỉ nhìn vào cuộc khủng hoảng đại dịch vi khuẩn corona đã và đang xảy ra trên toàn cầu thì cũng thấy rõ được điều đó. Đảng và nhà nước Cộng Sản Trung Quốc vì cái tâm âm mưu thao túng để làm bá chủ toàn cầu đã bất chấp đến sự nguy hại khôn lường của vi khuẩn corona phát xuất từ Vũ Hán nên giấu nhẹm lúc ban đầu. Sau khi để cho vi khuẩn này truyền nhiễm khắp thế giới rồi cũng vì cái tâm mưu đồ mà ra tay ban phát ân huệ cho những nước bị đại dịch bằng những viện trợ lấy có. Hành động sau này được TQ khoa trương như thể họ vì lòng vị tha mà ra tay cứu
27/05/202004:36(Xem: 885)
Hoa Lan vốn là loài hoa đẹp vừa kiêu sa thanh thoát, tuổi thọ cao (thường trụ trong chậu những sáu tháng), hương thơm nhẹ nhàng được bao người trân quí dùng làm quà tặng nhau hay chưng tại các đại sảnh, trang thờ, phòng khách... Nhưng Hoa Lan ở đây, tôi muốn viết về là bút hiệu của cô bạn văn tên thật là Lan Hương ( hương của hoa lan), cái tên đúng là có sự an bài của định mệnh.
26/05/202005:45(Xem: 270)
Đàn chim bay ngang phố. Xao xác tiếng cánh vỗ. Con quạ già trên nhánh cây hè phố ngước nhìn một lúc, rồi im lặng sà xuống đất, nhảy lò cò vài bước với một chân bị què, tiếp tục kiếm ăn. Phố im lạ thường. Những con đường vắng xe đã vơi mùi khói xăng từ những ngày trước. Lan tỏa đâu đây hương bạch đàn hòa lẫn với mùi nước cống vẫn ngày đêm chảy ngầm dưới lòng đất. Thỉnh thoảng có tiếng còi hụ của xe cứu thương băng ngang góc phố xa. Khách bộ hành mang khẩu trang chỉ chừa lại hai mắt ngầu đục sau gọng kiếng râm, không sao nhìn ra được vẻ đẹp tráng lệ của một bình minh tràn ngập nắng tàn xuân. Gió mai lành lạnh trong công viên thành phố. Ông già ngồi phơi nắng trên chiếc ghế gấp mang theo từ nhà. Hai vợ chồng trẻ khoác áo gió dắt chó đi bộ quanh bãi cỏ xanh. Một cơn gió mạnh thổi qua làm cho những hàng cây rùng mình buông lá úa. Giờ không phải mùa thu, cũng chưa vào hạ, mà lá vàng vẫn rơi lác đác, trông như những cánh bướm cải nhởn nhơ trong gió. Nhưng không, chỉ trong thoáng chốc, n
23/05/202017:48(Xem: 602)
Trong buổi họp online sáng thú sáu 22/5/2020 vừa qua nhóm bạn Tây Phương của tôi trong Community tôi đã làm việc nhiều năm , các bạn ấy đã nhắc đến một điều mà có lẽ những ai bước vào thập niên thất thập cổ lai hy phải thầm tư duy và tôi không ngoại lệ..... Đó là điều trước đây báo chí Úc đã từng báo động “Australia is in the midst of a loneliness crisis, with many in our population experiencing a deficit of social connection.” . Kính xin phép được tạm dịch : Nước Úc đang ở vào giữa thời điểm của sự khủng hoảng về đơn chiếc lẽ loi cô độc mà phần lớn trong chúng ta nhận ra được một kinh nghiệm đó là do thiếu một sự liên hệ nối kết với xã hội , cộng đồng ... Nay từ khi cách giản xã hội do dịch Covid19 hoành hành , điều này lại càng phát triển mạnh hơn trong giới cao niên và có thể lấn vào địa hạt của thanh thiếu niên vừa mới tốt nghiệp trung học ...
21/05/202016:52(Xem: 413)
Mùi hương từ hoa thơm cỏ nội, thông thường sẽ theo hướng gió mà bay đi, tuy nhiên cũng có một mùi hương đặc biệt, rất đặc biệt lan tỏa khắp nơi không theo chiều gió nào đó là mùi hương của loài hoa mang tên đức hạnh. Vâng, ở đây tôi muốn nhắc đến một vị có...mùi hương đó, chính là Ni Trưởng (NT) (bên Tăng gọi là Hòa Thượng): NT Thích Nữ Diệu Phước, trụ trì chùa Linh Thứu tại thủ đô Berlin Đức quốc. Viết về một người đang hiện tiền trên thế gian này, đó là điều Hòa Thượng Thích Như Điển luôn khích lệ. Hòa Thượng quan niệm, đợi họ chết xong mới đua nhau, xúm nhau ca tụng, người chết đâu nghe được.
21/05/202016:49(Xem: 255)
Bà Mai đưa mắt ngắm cô dâu, chú rể. Cô dâu ba mươi sáu tuổi, chú rể hai mươi bảy tuổi. Trông cũng xứng ấy chứ, nhất là đối với người con gái Việt đứng bên cạnh một chàng trai Thuỵ Sĩ. Đã vậy, Trang, tên của cô dâu, vốn dĩ xuất thân từ một gia đình khá giả. Thân phụ nàng từng giữ chức vụ cao trong chế độ Việt Nam Cộng Hoà. Mẹ có một cửa hàng buôn. Trong đời sống ăn sung mặc sướng không lo nghĩ tiền bạc mặc dù sau năm 75 gia đình có sa sút, Trang vẫn giữ được nét trẻ của ngày nào. Với dáng dấp mảnh mai, Trang đứng bên Heinz cao lớn với bộ râu xồm xoàm, cái mức tuổi chênh lệch dường như không thấy nữa.
14/05/202015:39(Xem: 699)
Từ tuổi còn niên thiếu dù chưa trưởng thành nhưng nhờ suốt thời gian trong ngày ngoài việc học tập tôi thường bên cạnh sát thân phụ tôi nên rất hiểu những cay đắng của cuộc đời và mỗi lần khốn khổ hoạn nạn gì thì dường như có một ai đó vươn tay ra vỗ về và an ủi hay ban cho điều mà tôi mong ước . Dù người đó đôi khi là một doanh nhân , một vị giáo sư chỉ biết dạy học nhưng cũng có thể yểm trợ một chút về vật chất và rất nhiều về tinh thần hoặc một người bạn chí thân rồi hình bóng họ lại biến mất khỏi vài năm sau đó dù tôi cố tìm lại để đền đáp ân tình mà mình đã mang trọn trong tim ... nhưng không thể nào có cơ hội .