Tu Viện Quảng Đức105 Lynch Rd, Fawkner, Vic 3060. Australia. Tel: 9357 3544. quangduc@quangduc.com* Viện Chủ: TT Tâm Phương, Trụ Trì: TT Nguyên Tạng   
Bài mới nhất

Mấy ý về “ Cư Trần Lạc Đạo” của Trần Nhân Tông

02/04/202007:52(Xem: 1778)
Mấy ý về “ Cư Trần Lạc Đạo” của Trần Nhân Tông

  Tran Nhan TongMấy ý về “ Cư Trần Lạc Đạo” của Trần Nhân Tông

 

 

“Cư Trần Lạc Đạo” của Trần Nhân Tông nhiều vị đã luận bàn, nhân có một chút duyên ý, chúng tôi xin ”lạm bàn” thêm một vài ý-…

Nội dung Cư Trần Lạc Đạo

 

“Cư trần lạc đạo thả tùy duyên.
Cơ tắc xan hề, khốn tắc miên.
Gia trung hữu bảo hưu tầm mịch;
Đối cảnh vô tâm mạc vấn Thiền.”

TRẦN NHÂN TÔNG

*

Bốn câu-28 chữ -”mười”…!

 

” Tất cả ”Ý giác ý Ngời Hoa Ý Ngời…

Chúng tôi xin được đi thẳng vào- một vài ý…

 

1.“Cư trần lạc đạo thả tùy duyên.

-”Ở Đời vui đạo…”đã  Đạt đạo, Lạc Đạo…cứ ”tùy duyên “sống đạo” …

 -” Thả ” tùy duyên-”-!

 

“ Thả ” mà ” không thả ” mà ” thả ”, “buông thả”, ” thả-tùy duyên” sống Biết - thường biết “-tự tại…” ! Cuộc sống , cứ ” tùy duyên cuộc sống…” vô thường ” ý -tâm cuộc sống  ”Biết…!

 

Đạo pháp xưa nay đã có ý lời “Thấy Duyên là Thấy Pháp-Thấy Pháp là Thấy Phật! Thả -tùy duyên-sống tự tại…!

Duyên có duyên trong và duyên ngoài! Duyên ngoài là khi ta nghe, thấy, cảm, nhận qua mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý, cảm…..mà biết..; và duyên trong…là tất cả ” những ý tâm - tâm ý cuộc sống của ta, tùy ý tâm không phân biệt hay phân biệt, minh hay vô minh, hiền, thiện, lành hay gian, tà, ác,…, ý nào hợp với ý đó, trong cuộc sống ” sống vói”… mà con người ”nhận vào ” , “sinh” ý tâm “ tao nghiệp” hay “không tạo nghiệp”, và truyền gieo trong ngoài-ngoài trong, tất cả cũng từ thân khẩu ý!

” Ý tâm ý …thấy nghe biết …cảm….thấy biết…”như là ”… hay “dính mắc, tạo nghiệp chất chồng, tạo những ý tâm ý -”nghiệp” thành những ”gút”, những ”nốt sần, những “ rối ý-” rất là vi-tế..,” làm khổ con người đời này và cả đời sau…!

Nhân nào quả đó!

Con người, tất cả, ai cũng có thể là” Phật Ma-Ma Phật”! Tất cả những loài ma ”Ma Lời, ma ý , ma tâm,…tất cả hành lời cũng qua bằng Thân-Khẩu-Ý-…! …

 

Con người cuộc sống ở đời không ai mà không có nghiệp!

 Con người cuộc sống là ”sống duyên”! Cuộc sống ” duyên “ hành ý duyên -duyên ý, tất cả đều lộ ý nhân quả từ trong-tâm-ý-ý tâm ý- trong cuộc sống đời này và mai sau…Tất cả-nhân hành- sống hành tất cả từ ”nhân duyên -nhân quả trong dòng cuộc sống vô thường! Con Người khi đã có cuộc sống ”biết, ý ngời- ý biết ”…thì ung dung tự tại mà “thả tùy duyên” sống “thường biết !

 

 

2.“Cơ” tắc“xan”  hề,” khốn ” tắc ” miên”-….. ” bình thường cuộc sống con người ”,” đói ” thì ăn; ” mệt” - thì ” ngủ, nghỉ, ngơi…”miên trường”, thân an! Cuộc sống con người -ngày đêm cuộc sống -”sống với..”…của một con người ” Vui đạo ”, không còn lo” những việc “thực- sống” hàng ngày sinh sống, làm ăn, những công việc phải lo toan…

 

 “ Cái ăn”, tất cả cái ăn cuộc sống của con người, tất cả là ” năng lương ” cuộc sống ” chuyển hóa ” nuôi cái thân tâm ý cuộc sống cho ” cái ta muốn hành , hạnh, thành! “Cái ăn “của con người ” sống thiền”-….

 - ” Buông” .. thì …”bỏ”, sống tự nhiên , chân thật sống”….như Trời Đất Chân Thật Sống!

 Và cuộc sống con người ”sống Thiền”, sống bằng ý tâm “bát nhã ” mà sống ” Vui Đạo” !

 

3.-”-“Gia trunghữubảo ” hưu tầm mịch”…

 -“Gia trunghữubảo”…”-Nhà-Gia” ,” trong nhà ”! Con người, ai cũng có “Gia Trung”, “Nhà Lớn” Nhà Nhỏ, và, “nhà” tâm thân chính ta ! Nhà Con Người, Nhà Nước non,”gia trung”, trong, tại Nhà ta-con ngườI-nước non - cuộc sống , tất cả đều có , ai cũng có ” Ngọc ”!”Ngọc Bảo-Bảo Ngọc”,” Châu Báu ”Ngọc Ngà”,”Ngọc Biếc ”…, Ngọc sắc ngời ánh sáng ”…Ngời ”, muôn màu sắc…” ngời ý..”… Con người tu học Phật, ai cũng có “ngọc ý”- “Ngọc Như- ý”, “ý-biếc- biết..”, và, có lẽ không ai là không thấy-biết bảy sắc cầu vồng ngời màu sắc biếc… 

*

Với Đạo-pháp, những sắc màu ấy-mầu nhiệm Ngời ý biếc”, Ý-con người-cuộc-sống-ý-đạo-pháp-”Phật-ADIĐÀ ”!

 

 -” Ý Biếc ” là ý con người tu học Phật, ai cũng có ”ý biếc”, ý Ngời Biếc-Tự Biết… ” ý mầu biếc “ hữu bảo”- “gia trung “!

Con người tu Phật sống ”Cư Trần-Lạc Đạo”, chắc hẳn, ai đã tu thì “có đi có đến” , “có bến có bờ ”, “bờ là bến, bến là bờ”, đã có”Ngọc bảo Gia Trung” Ngời Ý Biết -Biếc” tự sáng chiếu sáng soi, luôn luôn” sống biết-thường biết, ngời màu sắc biếc, ý biết - ý tâm ý cuộc sống chính mình!

Tự biết ý chính mình, làm chủ chính mình, biết mình-biết người, biết trong- biết ngoài, biết ngoài- biết trong -ý tâm tâm ý chính mình”sống biết”!..

 

  Con người là chủ ý chính mình và là chủ cuộc sống nước non nhà! Tất cả-con người-cuộc-sống-, tất cả ”con người ”, tất cả,” ai cũng là ” chủ ”- chủ ý ,” ý làm chủ ..”!. Biết làm chủ, trước hết là làm chủ ý  cuộc sống ý chính mình - cuộc sống nước non nhà…, có như vậy, thời Nhà Trần…đã ” ba lần đánh thắng giặc Nguyên Mông….để giữ vững “Âu Vàng”…, giữ gìn”hữu bảo”-”Gia Trung”… Và, khi đó, người tu đã có ” Ý Biết ” thì cứ như ” Huệ Năng ”-” Vô niệm.. ” rồi, cứ ” Năng “ dần cái ý ngời… ý …mà ” Năng….Ngời-Ý-Năng…”…

 

“-Hưu tầm mịch” như con người đứng tựa gốc cây, sống cùng thiên nhiên vạn vật, cả “không-thời gian  cuộc sống, ung dung, tự do, tự tại…! Đã Thấy Biết, “đã sáng tỏ cả rồi, tất cả sáng tỏ rồi, đừng tìm kiếm gì nữa! “Nó là như vậy đó…! 

 

4.“Đối ”- “Đối đãi ”!

 ”Đối cảnh- Vô Tâm..”…! -”Đối cảnh ”-“mạc vấn ”; “ vô tâm”-” thiền” !

-”Đối cảnh ”-”ý ”-”Thấy Biết”, vì không còn cái ý “ đối đãi”…;  đã ”Vô…”.!.

 ” Mạc vấn”, chữ ”mạc”, có nhiều ý, “ chớ hỏi ”,” đừng hỏi “, …”tất cả đã sáng tỏ như ban ngày, ai cũng thấy…”! “ Nó” là ” Nó”,“ Nó-là-như-vậy đó ”-!-Cứ Thiền, sống thiền..

 

 “Thiền “ ! Thiền Tâm- Thiền Ý -“ Biết!” Tự tại,….thong dong…

 

 “Thiền” là ” như vậy đó ”..! Gíac Hoàng Trần Nhân Tông đã ý như vậy đó”! Vui-Sống-Đạo-…..”Thiền…,”Cư Trần Lạc Đạo-…!

 “Thiền tâm ” Vô tâm -Tâm Không” ! ”Thiền Ý-”….Ý-Biết ”!…”-Có Không-Không Có ”- Ý- Biết !

*

Và, con người trên con đường tu, và, …-“Làm sao ” đừng ”mắc tâm”,”mắc ý ”mà-”-vướng víu…”…!

“vướng-víu ”-cũng chính là ” do ” cái ý phân biệt, ý vô minh..! Cái ý đó nó mắc ở cái “ý tâm…., cái tâm cuộc sống ” chưa, không chánh ý chuyển ý biết…nên mới “mắc..”; mắc cả ý ” và ” vướng víu “cả ý tâm -tâm ý-…Khi không còn “mắc ý”, ý tâm -tâm ý con người tu “ mới thông tánh-…”Tâm Không-Tánh Không…Năng ý Chánh ý-…! -”Sắc -tức thị- Không-Không- tức thị- Sắc !…

 

 Cứ sống,hãy sống vui đi, cứ ” sống thiền”, ”cư trần lạc đạo thả tùy duyên..”!

 

  

Thanh Quang

 

 

 

Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn
01/01/202109:18(Xem: 89707)
Thư Viện Kinh Sách tổng hợp dung chứa trên 1,200 tập sách trên Trang Nhà Quảng Đức
30/03/201706:52(Xem: 7807)
Một thời máu lửa đạn bom Quê hương tang tóc, hồn hoang tru gào Từng trang sử đẫm lệ trào Ngày im tiếng súng nghẹn ngào gọi nhau!
05/02/202008:52(Xem: 3584)
Nhị thập song đôi (2020) Canh Tý Niên Mừng Xuân, Quảng Đức ngát thiền "Tâm an" thủ bút Thầy ghi tặng Chúc nguyện nhà nhà hưởng phước thiên.
11/10/201807:17(Xem: 6770)
Mưa da diết, thời gian như dừng chậm Chút vấn vương thương nhớ chị nơi xa Cô đơn héo hon khi tuổi chớm già Nhiều lần điện , chị đáp lời " Bận lắm " .
05/04/201322:25(Xem: 9883)
Lịch sử luôn trao tận tay từng số phận thuận nghịch của duyên trần (biệt nghiệp) để từ đó hòa mình vào vận mạng chung của cộng nghiệp.
20/08/201419:28(Xem: 13827)
“Trang hỡi Trang, em là vì sao sáng Giữa khung trời mây trắng với trăng thanh” Một công trường lưu dấu tích tên em Nay bị di dời, Trang ơi em có biết Năm mươi năm giữa Sài Gòn náo nhiệt Chợ Bến Thành nhộn nhịp khách lại qua Mỗi một khi nhìn bức tượng kiêu sa
07/07/201107:27(Xem: 23842)
“Nhân sinh tự cổ thùy vô tử, Lưu thủ đan tâm chiếu hãn thanh”
13/06/201421:21(Xem: 13661)
Hãy là “ong”(1) chiêu cảm nhiều nét đẹp Góp nhụy hoa tạo mật ngọt cho đời An nhiên bay thong thả khắp muôn nơi Đem ích lợi ít khi nào tác hại Đừng là “ruồi” thấy phân là bu lại Mang hôi dơ truyền nhiễm đến cho người Chỉ thấy xấu việc dơ bẩn thì bươi Gây thiệt hại hơn là điều lợi ích
02/01/201622:32(Xem: 7708)
Trần Nhân Tông (chữ Hán: 陳仁宗; 7 tháng 12 năm 1258 – 16 tháng 12 năm 1308,) là vị vua thứ 3 của nhà Trần trong lịch sử Việt Nam. Ông trị vì 15 năm (1278 – 1293) và làm Thái Thượng hoàng 15 năm. Trần Nhân Tông được sử sách ca ngợi là một trong những vị vua anh minh nhất trong lịch sử Việt Nam. Ông có vai trò lãnh đạo quan trọng trong Chiến tranh Nguyên Mông-Đại Việt lần 2 và lần 3. Trần Nhân Tông cũng là người đã thành lập Thiền phái Trúc Lâm Yên Tử, lấy pháp hiệu là Đầu ĐàHoàng Giác Điều Ngự. (Tham khảo từ trang Web. Vikipedia.org VN.)
12/04/201407:44(Xem: 27930)
Một là tội tạo từ xưa Nặng thì thành nhẹ, nhẹ trừ tiêu luôn Hai là được các thiện thần Dẹp tan hoạn nạn tai ương ngục tù Ba là tránh mọi hận thù Giải oan đời trước cũng như đời này Bốn là hùm rắn có vây