Tu Viện Quảng Đức105 Lynch Rd, Fawkner, Vic 3060. Australia. Tel: 9357 3544. quangduc@quangduc.com* Viện Chủ: TT Tâm Phương, Trụ Trì: TT Nguyên Tạng   
Bài mới nhất

Diễn Đàn Thơ Ca Trang Nhà Quảng Đức

Kính cúng dường

loạt thơ xướng-họa “Tăng Nhân Đất Quảng” đến

Hòa Thượng Phương Trượng Thích Như Điển

nhân lễ Thượng Thọ 70 tuổi của Ngài

sẽ tổ chức tại Chùa Viên Giác, Hannover vào tháng 6-2019


ht-nhu-dienDiễn ngâm: Cư Sĩ Tâm Tú (Đan Mạch)
Bài của Thích Chúc Hiền


Bài của Như Thị, Minh Đạo & Huệ Hương

B
ài của Quảng Pháp Ngôn, Tâm Minh và Thanh Phi
Bài xướng:
Tăng Nhân Đất Quảng
(Thành Kính Mừng Thọ 70 tuổi Hoà Thượng Thích Như Điển )


Nhớ thuở quê nhà đất Quảng Nam,
Xuất gia, tầm đạo, hạnh tinh cần.
Vườn thiền Chúc Thánh thơm hương tổ,
Ngõ tuệ Phước Lâm đượm nghĩa ân.
Cất bước, du phương sang đất khách,
Mở đường, tấn nghiệp tỏ thiền tâm.
Phù Tang, Chánh Lập lưu trang sử,
Đức Quốc, Thiền môn tỏa ánh rằm...

Đức Quốc, Thiền môn tỏa ánh rằm,
Âu Châu, đất khách ngát trăng thanh.
Công phu, lạy Phật luôn siêng gắng,
Bái sám, tham thiền mãi tiến chăm.
Viết sách, dịch kinh, tuyên diệu ngữ,
Xây chùa, độ chúng, thuyết chơn âm.
Giải Minh Hoà Thượng ngời gương hạnh
Như Điển Tôn Sư rạng đức lành...!

Nam Mô A Di Đà Phật
California, 08-05-2018
Hậu Học: Tỳ Kheo Thích Chúc Hiền 


HT Thich Nhu Dien (2)

Bài họa:
ƠN THẦY HOẰNG PHÁP

Thành Kính Mừng Thọ 70 tuổi Hoà Thượng Thích Như Điển
Kính họa vận bài "Tăng Nhân Đất Quảng" của thầy Thích Chúc Hiền

“Họa hoán vận”Phật giáo nguồn từ đất Việt nam

Hoằng dương Đức Quốc nghĩa ân cần

Bao mùa sách tấn yên phương ngoại

Bấy thuở trao truyền rạng cõi tâm

Chiều xuống chuông ngân len ánh nguyệt

Sáng lên mõ điểm gội chơn rằm

Thong dong Thầy dạo miền vô trụ

Khai pháp đại thừa mãi thậm thâm

 

Khai pháp đại thừa mãi thậm thâm

Vén mây ánh đạo tựa trăng rằm

Gìn thân bất tịnh mà nuôi trí

Giữ ý vô cầu để dưỡng tâm

Chạm ngõ lục trần, thôi hữu ái

Nhìn khe tam độc, tránh không cần

Đất lành trái ngọt nhờ nhân quả

Thầy gióng chuông rền tiếng Quảng Nam.


Quảng Trị 9-5-2018

Như Thị kính phụng họa

 
HT Nhu Dien


TĂNG NHÂN ĐẤT QUẢNG

Thành Kính Mừng Thọ 70 tuổi Hoà Thượng Thích Như Điển
Kính họa vận bài "Tăng Nhân Đất Quảng" của thầy Thích Chúc Hiền

 

 

Xuân thời một thuở chốn quê Nam,

Hạnh nguyện chuyên tu hiểu vốn cần.

Đạo cả  quảng khai ơn thấm nghĩa,

Kinh dày thấu rõ ngập triêm ân.

Giao du đất mới bền thông điệp,

Kết nối tông huyền lắng cõi tâm.

Khắp xứ đường qua ngày rộng mở,

Gương soi trần thế sáng  trăng rằm…

 

 

Gương soi trần thế sáng trăng rằm…

Đạo hạnh huân đầy khắp tiếng thanh.

Tinh tấn công phu lòng nguyện gắng,

Khoan hòa phổ độ huệ nguyền chăm.

Trao cùng giáo pháp thông phương diện,

Rõ thấu kinh vàng quyện ngữ âm.

Ứng hóa tùy duyên ngời đức trọng,

Tôn sư  Như Điển hiển tâm lành…

 

Việt nam, 9/5/2018

PT. Minh Đạo


HT Thich Nhu Dien (10)

Chúc Thọ Tôn Sư
Thành Kính Mừng Thọ 70 tuổi Hoà Thượng Thích Như Điển
Kính họa vận bài "Tăng Nhân Đất Quảng" của thầy Thích Chúc Hiền

Phương trượng Như Điển quê Quảng Nam

Nỗi tiếng vang danh , hạnh tinh cần 

Từ dạo xuất gia thơm hương Tổ 

Đem Tuệ hoằng truyền vẹn nghĩa ân 

 Thuận duyên một lần sang đất khách 

 Khai thông liễu ngộ thế nào ...Tâm 

 Phù Tang....  Ngài lập thêm trang sử 

 Đức Quốc ...lại được sáng trăng rằm.Cớ gì Đức Quốc lại trăng rằm ? 

Thuở ấy Âu Châu ...chốn tịnh thanh 

Niềm tin chân chánh tăng ...Ngài gắng 

Lạy Phật tham thiền hiển lộ CHÂN 

Tập trung sức mạnh vào diệu ngữ 

Viết sách dịch kinh rõ Pháp Âm 

Chúc Thọ Tôn Sư mong gương hạnh 

Hậu bối nguyền xin học Đức lành ...


Nam Mô A Di Đà Phật 

Đệ tử Úc châu kính xin được góp phần vào lễ mừng khánh thọ 70 

Melbourne 9-5-2018

Huệ Hương HT Thich Nhu Dien (7)


Xiễn dương Phật Pháp 

Thành Kính Mừng Thọ 70 tuổi Hoà Thượng Thích Như Điển
Kính họa vận bài "Tăng Nhân Đất Quảng" của thầy Thích Chúc Hiền

Tăng Nhân xuất xứ Đất Quảng Nam

Thế phát tu hành hạnh chuyên cần

Dòng Thiền Chúc Thánh danh không hổ

Tổ Đình Phước Lâm chốn nghĩa ân

Xuất dương du học xứ Phù Tang

Tiến thân Đạo nghiệp thoả chốn đằm 

Hữu duyên hoằng Pháp nơi Đức Quốc

Lập Chùa Viên Giác độ nhân tâm

 

Xiễn dương Phật Pháp miền đất khách

Châu Âu tiếp nhận Đạo trong lành

Tìm niềm an vui trong cuộc sống 

Thiền Môn hoà nhập quả cao thanh 

Công phu lạy Phật, siêng bái sám

Dịch Kinh, viết sách, lại tham thiền

Tôn Sư Như Điển ngời đạo hạnh

Giải Minh Hoà thượng rạng uyên nguyên

 

Houston, Texas 9-5-2018
Pt Quảng An

 

 


 

 

 

 HT Thich Nhu Dien (9)

 

TĂNG NHÂN ĐẤT QUẢNG

Thành Kính Mừng Thọ 70 tuổi Hoà Thượng Thích Như Điển
Đáp họa vận bài "Tăng Nhân Đất Quảng" của thầy Thích Chúc Hiền

 

 

Hương Đạo toả ngời xứ Quảng Nam

Bao Người duyên rạng chốn Già lam

Dòng Thiền Chúc Thánh vang danh Tổ

Môn Đệ Phước Lâm trọn nghĩa thâm

Sứ mạng Tăng nhân du học Phật

Vo tròn đạo nghiệp đạt nguồn tâm

Phù Tang ghi dấu đời Tăng lữ

Cất bước du phương đáp nguyện thầm.

***

Đức Quốc dừng chân hoá “Đạo” lành

Khai sơn “Viên Giác” ngát hương thanh

Tứ thời hành sự duyên tu luyện

Tam Bảo dựng xây độ chúng sanh

Viện chủ danh Tăng “Như Điển” sáng

Đức tài phụng đạo, xứng nêu danh

Cuộc đời kiến tạo nguồn chân tánh

Chúc thọ Bảy Mươi, rạng “Đức” lành.

 

Fresno, CA. 08-5-2018

HT Giác Lượng Tuệ Đàm TửHT Thich Nhu Dien (5)

 

TĂNG NHÂN ĐẤT QUẢNG

Thành Kính Mừng Thọ 70 tuổi Hoà Thượng Thích Như Điển
Đáp họa vận bài "Tăng Nhân Đất Quảng" của thầy Thích Chúc Hiền

Cắt ái ly gia đất Quảng Nam

Chuyên tu hạnh nguyện quyết chăm cần

Hoằng dương mấy thuở lừng nguồn tổ

Sách tấn bao thời ngát cội ân

Đất khách du phương truyền ý đạo

Phương ngoài cất bước gởi thiện tâm

Phù Tang cửa Phật lưu trang sách

Đức Quốc sài môn sáng ánh rằm.

Đức quốc sài môn sáng ánh rằm

Thiền lâm xứ bạn tỏ nguồn thanh

Oai nghi giới đức hoài gìn giữ

Tế hạnh pháp hành mãi chỉ chăm

Tứ chúng giảng kinh bày diệu pháp

Tăng đồ khai dạ thuyết huyền âm

Đất lành chim đậu ươm mầm Phật

Như Điển Tôn Sư rạng cõi lành.

Nam Mô A Di Đà Phật

9-5-2018

Hương Thềm Mây

Cư Sĩ Giác Minh (NĐD)

htnhudien (1)
  TĂNG NHÂN ĐẤT QUẢNG

Thành Kính Mừng Thọ 70 tuổi Hoà Thượng Thích Như Điển
Đáp họa vận bài "Tăng Nhân Đất Quảng" của thầy Thích Chúc Hiền


Đồng chơn nhập đạo đất Quảng Nam ,
Thuyết pháp độ sanh thoát mê lầm .
Khai đạo chân truyền ơn Thầy Tổ ,
Chánh niệm tu trì báo Phật ân .
Cất bước siêu phương đường rộng mở ,
Đêm ngồi lắng lặng ngắm tranh thanh .
Thong dong ba cõi đời vô ngại ,
Đức Quốc trời âu toả sáng vần .

Đức Quốc trời âu toả sáng vần ,
Đại chúng quy về sống vô tranh .
Ngày đêm tu niệm mong giải thoát ,
Quán chiếu tham thiền mãi tiến thân .
Hương đạo pháp truyền qua kinh sách ,
Độ chúng tuỳ duyên chuyển pháp âm .
Cuộc đời Thầy rạng ngời phước báu ,
Thất thập Vô Ưu hiện tướng lành .

    Dallas Texas , 9-5-2018
              Tánh Thiện


htnhudien (12)


Mừng Sinh Nhật Thầy

(Thành Kính Mừng Thọ 70 tuổi Hoà Thượng Thích Như Điển )

Mừng thầy tuổi thọ bảy mươi năm,

Đầy đủ thiện duyên, “tứ chánh cần.

Phát nguyện xuất gia nơi chùa Tổ (*)

Gia đình phụng sự trọn nghĩa ân.

Thế sự khiến thân làm lữ khách,

Vẫn luôn gìn giữ tấm lòng chân.

Sang xứ “Anh Đào ghi trang sử,

Đèn từ, đuốc tuệ tựa trăng rằm...Đèn từ đuốc tuệ tựa trăng rằm,

Vườn đạo, cây thiền vẫn bón chăm.

Công đức tu hành luôn cố gắng,

Yêu thương tưới tẩm mảnh đất tâm.

Một lòng quý mến vần Quốc ngữ.

Tiếng của nước ngoài cũng vang âm,

Viết sách, dịch kinh tròn đạo hạnh.

Xây chùa, đúc tượng trọn đức lành (**)

Nam Mô A Di Đà Phật

Germany, 09-05-2018

Cư Sĩ Đan Hà

 

(*)- Thầy xuất gia năm 1964 tại Tổ Đình Phước Lâm, Hội An.

(**)- Năm 1989 khởi công xây dựng chùa Viên Giác tại Hannver- Germany.

Và năm 2006 xây dựng thêm Tu Viện Viên Đức tại Ravensburg- Germany.


htnhudien (18)

  TĂNG NHÂN ĐẤT QUẢNG

Thành Kính Mừng Thọ 70 tuổi Hoà Thượng Thích Như Điển
Đáp họa vận bài "Tăng Nhân Đất Quảng" của thầy Thích Chúc Hiền

Ngộ pháp bồ đề trí rất cần

Trì kinh kính đạo phải chuyên tâm.

Tam quy mở hướng bừng dương tuệ.

Ngũ giới soi đường sáng nguyệt rằm.

Chuông gióng trần ai hồi cảnh tỉnh.

Kệ hòa dương thế phước thiền ân.

Thích Như Hòa Thượng dương danh Phật.

Tỏa ngát sen đài xứ Quảng Nam.Tỏa ngát sen đài xứ Quảng Nam

Như Lai ban phước hưởng hồng ân.

Tạo duyên hóa độ soi gương sáng.

Xuất xứ trừ mê chiếu ánh rằm..

Ngộ pháp bồ đề tu chánh niệm.

Quả tài hữu nguyện tại chân tâm.

Lần tràng chuỗi hạt tầm phương hiển.

Vượt sóng trầm luân chánh đạo cần.

Đệ tử Diệu Phước Trần Lệ Khánh.

 9-5-2018.


ht nhu dien-ht nhu hue
  TĂNG NHÂN ĐẤT QUẢNG

Thành Kính Mừng Thọ 70 tuổi Hoà Thượng Thích Như Điển
Đáp họa vận bài "Tăng Nhân Đất Quảng" của thầy Thích Chúc Hiền

Từ lúc xa quê tiến thẳng Nam
Hưng Long trú ngụ học tinh cần
Phước Lâm chốn Tổ hằng nung nấu
Viên Giác nơi tu lắm nghĩa ân 
Học giỏi năng hành được học bổng
Hạnh khiêm nỗ lực tỏ nguồn tâm
Japan sự học đà hoàn mãn
Nước Đức viên dung trăng sáng rằm.

Nước Đức viên dung trăng sáng rằm
Năm châu hoằng Pháp trong hằng năm
Pháp Hoa đã lạy riêng từng chữ
Đại Bát Niết Bàn cũng rất chăm
Nhập thất tịnh tu ngộ viết sách
Dịch kinh giảng dạy tỏ thanh âm
Gieo trồng phước đức điều hoan hỷ
Chúng đệ noi theo trọn hạnh lành.

Pháp Hoa - Nam Úc 9/5/2018
TK Thích Viên Thành

 

 
htnhudien
  TĂNG NHÂN ĐẤT QUẢNG
Thành Kính Mừng Thọ 70 tuổi Hoà Thượng Thích Như Điển
Đáp họa vận bài "Tăng Nhân Đất Quảng" của thầy Thích Chúc Hiền


Hào sinh đất Quảng bậc cao thâm
Học đạo tu thân bước lặng thầm
Bảo pháp khai lên nguồn đuốc sáng
Vườn thiền mở lối ngát hương trầm
Phù Tang đất khách trau dồi hạnh
Chánh Lập đông phương khởi phát tâm
Đại nguyện từ bi mang khắp nẽo
Phương Tây hướng thiện pháp gieo mầm...

Phương Tây hướng thiện pháp gieo mầm
Ánh sáng từ bi xóa tối tăm
Thuyết giảng xây chùa thêm dịch sách
Công phu sám hối mở chân âm
Quy y Phật tử càng thêm lớn
Dạy dỗ môn đồ đạt thiện tâm
Đạo pháp Như Lai truyền mãi mãi
Danh ngài Như Điển sáng trăm năm.Nam Mô A Di Đà Phật
Sài Gòn 10/5/2018
PT Quảng Pháp Ngôn
Nguyễn Văn Tiếngiang_phap-19
  TĂNG NHÂN ĐẤT QUẢNG

Thành Kính Mừng Thọ 70 tuổi Hoà Thượng Thích Như Điển
Đáp họa vận bài "Tăng Nhân Đất Quảng" của thầy Thích Chúc Hiền

 
Giới đức trang nghiêm hạnh uyên thâm
Đạo tràng Viên Giác tận tình chăm.
Độ sinh giáo hoá ngàn đệ tử
Truyền bá Phật đà bao ngữ âm.
Giác ngộ, lợi sinh mang ánh sáng
Tĩnh tu, nhập thất giữ thân tâm.
Quê hương xứ Quảng xa nghìn dặm
Đất khách quê người rạng tiếng tăm.
 
Đất khách quê người rạng tiếng tăm
Ân cao đức trọng tựa trăng rằm.
Dịch kinh khai trí nguồn vi diệu
Hoằng pháp độ sinh lý thậm thâm.
Lạy Phật đêm ngày không mệt mõi
Trì kinh sớm tối vẫn luôn chăm.
Ơn Thầy, Viên Giác luôn ngời sáng
Lưu sử ngàn năm tựa pháp âm.

Florida 10-5-2018
PT Tâm Minh

DSC_1186 

  TĂNG NHÂN ĐẤT QUẢNG

Thành Kính Mừng Thọ 70 tuổi Hoà Thượng Thích Như Điển
Đáp họa vận bài "Tăng Nhân Đất Quảng" của thầy Thích Chúc HiềnMột bậc Tăng tài xứ Quảng Nam
Thiếu niên nương náu chốn Già lam
Văn chương đời đạo luôn cần mẫn
Chông gai vất vả vững lòng cam
Phương Đông Nhật Bản quyết trau giồi
Tỏ rạng nhân tài đất nước Nam
Trời Âu dừng bước nên cơ nghiệp
Viên Giác khai sơn lập đạo tràng.

Viên Giác khai sơn lập đạo tràng
Pháp Phật truyền trao dậy tiếng vang
Môn đồ tứ chúng từ muôn nẻo
Qui kính ơn Ngài số mấy ngàn
Khánh tuế mừng Ngài thất thập niên
Nguyện cầu pháp thể mãi khinh an
Trăm năm trường thọ cùng nhân thế
Như Điển danh Ngài mãi mãi vang.

Nam Mô A Di Đà Phật,
Melbourne 10-5-2018
Đệ tử Thanh Phi

  

Hoa Thuong Thich Nhu Dien (2)


KÍNH MỪNG THỌ HÒA THƯỢNG

Thành Kính Mừng Thọ 70 tuổi Hoà Thượng Thích Như Điển
Đáp họa vận bài "Tăng Nhân Đất Quảng" của Đại Đức Thích Chúc Hiền

 

 

Kỷ Sửu bảy mươi thọ tuổi vàng

Thiền Môn gánh vác vượt gian nan

Hằng chuyên tu niệm thông kinh Phật

Quán triệt hành thâm Bát Nhã Đàm

Xứ Quảng thân thương bao luyến nhớ

Trời Tây yêu mến mãi bình an

Ngưỡng mong Hoà Thượng trăm năm tuổi

Độ đời lưu đạo chốn nhân gian.

Nam mô A Di Đà Phật
Sài Gòn 16/5/2018
Đệ tử Quảng Pháp Ngộ Vũ Mạnh Hùng.


Hoa Thuong Thich Nhu Dien (2)KÍNH MỪNG THỌ HÒA THƯỢNG

Thành Kính Mừng Thọ 70 tuổi Hoà Thượng Thích Như Điển
Đáp họa vận bài "Tăng Nhân Đất Quảng" của Đại Đức Thích Chúc Hiền

 

Tăng tài tỏ rạng đất Quảng Nam

 Nhập đạo đồng chân trí thậm thâm

 Phước Long Chúc Thánh ngời tông tổ

 Đất nước Phù Tang sáng rạng danh

 Đức Quốc khai sơn truyền mối đạo

 Hoằng Pháp du phương tỏ Pháp âm

 BồTát vì đời đâu ngại khổ

 Mỹ,  Âu , Úc, Á  đến bao lần

.........

 

Quán thân như nước chảy muôn ngành

 Là đất sạch dơ trổ ruộng xanh

 Bảy mươi tâm nguyện truyền lưu thế

 Thượng Như Hạ Điển hạnh viên thành

 Môn đồ đệ tử hằng sa số

 Lạy Phật hằng đêm chẳng nhọc nhằn

 Ân sư Hòa Thượng ngời gương hạnh

 Trụ thế dài lâu thọ vĩnh hằng

  

 ĐỆ TỬ XIN ĐÊ ĐẦU CẢM TẠ ÂN SƯ
Nam mô A Di Đà Phật
Jacksonville 26/5/2018
Đệ tử CHÂU NGỌC LÊ HOA NHỤY

 

  
 
Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn
15/02/201909:28(Xem: 733)
Trong cuộc sống, người ta thường chọn cho mình một mục tiêu để tiến tới. Riêng tôi, thường tìm về những mưu cầu tâm linh để thăng hoa cuộc sống của mình. Điều làm cho cuộc đời tôi thay đổi khi tôi cảm nhận được ánh sáng nhiệm mầu của Phật pháp đã sáng soi khởi nguồn từ thuở ấu thơ. Có thể nói sự đưa đẩy tìm về ánh sáng Phật pháp đã đến với tôi rất sớm bắt nguồn từ sự thiếu thốn tình thương một người Mẹ của đứa bé vừa lên một tuổi đã mồ côi.
15/11/201003:55(Xem: 2476)
Vào ngày 1-11-1963 khi quân đội đứng lên làm cuộc đảo chánh lật đổ chế độ của gia đình Ô. Ngô Đình Diệm - mà Hội Đồng Quân Dân Cách Mạng do Đại Tướng Dương Văn Minh cầm đầu gọi đó là cuộc “Cách Mạng” thì tôi là cậu sinh viên Luật Khoa Năm Thứ Nhất, chuẩn bị thi lên Năm Thứ Hai của Đại Học Luật Khoa Sài Gòn. Bố tôi sính đọc sách báo, vả lại gia đình cư ngụ ở xóm lao động cho nên Radio hàng xóm mở ầm ầm cả ngày khiến dù không muốn nghe nhưng cũng phải nghe tin tức từng giờ của đài phát thanh. Hơn thế nữa khi Sài Gòn nổ ra cuộc đấu tranh của Phật Giáo thì hầu như các đại học, trung học đều đóng của hoặc tự động bãi khóa.
20/09/201200:08(Xem: 1083)
Sáng nay con về lại Vạn Hạnh, không phải đi học, không phải nộp bài thi, không phải đi đảnh lễ,... mà để đi tiễn Ôn về với Phật. Con hòa mình vào dòng người tấp nập trên giao lộ Nguyễn Kiệm trong buổi sớm bình minh. Một ngày như mọi ngày nhưng cảnh vật hôm nay không còn bình yên nữa. Cây cỏ úa màu, hoa buồn ủ rũ. Mọi người tất bật, nôn nao bước nhanh về cổng chùa Vạn Hạnh, như sợ chậm chân sẽ không còn chỗ cho mình cung tiễn Thầy đi.
10/08/201101:28(Xem: 924)
Câu hỏi có vẻ lẩn thẩn, bởi lẽ từ khi cắp sách đến trường, bắt đầu học lịch sử dân tộc, ai là người Việt Nam mà chẳng biết qua hơn một lần trang sử đời Trần và trang sử Trần Nhân Tông? Ai là người Việt Nam đã không tự hào về những chiến thắng quân Nguyên vẻ vang của dân tộc Việt Nam dưới sự lãnh đạo tài ba của vị vua anh minh lỗi lạc Trần Nhân Tông?
11/08/201107:15(Xem: 801)
Suốt hai thế kỷ XVII-XVIII, đạo Phật gặp nhiều thuận duyên, phát triển nhanh chóng từ vùng đất Thuận Quảng đến khắp đồng bằng Nam Bộ. Sở dĩ được thế là nhờ trong chốn thiền môn nối nhau xuất hiện các bậc cao tăng như Viên Cảnh, Viên Khoan, Minh Châu, Nguyên Thiều, Liễu Quán... Ngoài xã hội thì các chúa Nguyễn và triều thần hết lòng hộ trì Tam bảo. Trong số các vị cư sĩ hộ pháp mà danh tiếng còn lưu truyền đến nay có Trần Đình Ân.
23/10/201007:38(Xem: 1172)
Cư sĩ Mai Thọ Truyền sinh ngày 01-4-1905 tại làng Long Mỹ, tỉnh Bến Tre trong một gia đình trung lưu. Thuở nhỏ ông được theo học tại trường Sơ học Pháp - Việt Bến Tre, rồi Trung học Mỹ Tho, và Chasseloup Laubat Saigon. Năm 1924, ông thi đậu Thư ký Hành chánh và được bổ đi làm việc tại Sài Gòn, Hà Tiên, Chợ Lớn. Năm 1931, ông thi đậu Tri huyện và đã tùng sự tại Sài Gòn, Trà Vinh, Long Xuyên và Sa Đéc. Hành nhiệm ở đâu cũng tỏ ra liêm khiết, chính trực và đức độ, không xu nịnh cấp trên, hà hiếp dân chúng, nên được quý mến.
23/10/201007:41(Xem: 1157)
Hội Phật Học Nam Việt được thành lập vào năm 1950 tại Sài Gòn do sự vận động của cư sĩ Mai Thọ Truyền. Ban đầu, hội đặt trụ sở tại chùa Khánh Hưng, và sau đó ít lâu, tại chùa Phước Hòa. Bác sĩ Nguyễn Văn Khỏe, một cây cột trụ của hội Lưỡng Xuyên Phật Học cũ đảm nhận trách vụ hội trưởng. Ông Mai Thọ Truyền giữ trách vụ tổng thư ký. Các thiền sư Quảng Minh và Nhật Liên đã triệt để ủng hộ cho việc tổ chức hội Phật Học Nam Việt. Thiền sư Quảng Minh được bầu làm hội trưởng của hội bắt đầu từ năm 1952. Năm 1955, sau khi thiền sư Quảng Minh đi Nhật du học, ông Mai Thọ Truyền giữ chức vụ hội trưởng. Chức vụ này ông giữ cho đến năm 1973, khi ông mất. Hội Phật Học Nam Việt được thành lập do nghị định của Thủ Hiến Nam Việt ký ngày 19.9.1950. Bản tuyên cáo của hội có nói đến nguyện vọng thống nhất các đoàn thể Phật giáo trong nước. Bản tuyên cáo viết: "Đề xướng việc lập hội Phật học này. Chúng tôi còn có cái thâm ý đi đến chỗ Bắc Trung Nam sẽ bắt tay trên nguyên tắc cũng như trong hành động. Sự
12/08/201105:42(Xem: 1957)
Ở miền Trung, có cư sĩ Tâm Minh Lê Đình Thám là trụ cột của công cuộc chấn hưng Phật giáo, thì ở miền Nam có cư sĩ Chánh Trí Mai Thọ Truyền, một khuôn mặt Phật tử lớn đã cống hiến nhiều công lao trong việc chấn hưng và xây dựng Phật giáo phương Nam.
18/05/201918:17(Xem: 1244)
Cố chơn linh NGUYỄN VĂN BỐNSanh ngày: 20. 02. 1929 (11. 01. Kỷ Tỵ) tại thôn Đại Điền Đông, Diên Điền, Diên Khánh - Khánh Hòa. Trong một gia đình chánh tín Tam Bảo, là người con trai duy nhất trong năm chị em. Nội tổ Phụ qua đời khi Cố chơn linh lên 07 tuổi Lên năm 10 tuổi xuất gia tu học tại Tổ đình Chùa Thiên Quang, nay thuộc thị trấn Diên Khánh. Khánh Hòa. Qui y thọ phái, được Tổ Nhơn Duệ thuộc dòng Lâm Tế đời thứ 42 cho Pháp danh là Tâm Biên. Năm 14 tuổi Tổ cho đi thọ giới Sa Di tại giới đàn Chùa Kim Long, thôn Phú Hòa, xã Ninh Quang- Khánh Hòa và Tổ cho Pháp Tự là Thiện Hiền.
07/11/201519:55(Xem: 3471)
Con về trong nắng cuối thu Phước Hoa đứng lặng ngậm ngùi lệ rơi Quỳ bên pháp thể ân sư Con nghe sâu lắng thâm ân của thầy Đêm nay phương trượng thật buồn Con ngồi lặng lẻ nghe bao nỗi niềm Thầy ơi! Cơn lốc tử sinh An nhiên thị tịch thầy đi xa rồi Mất còn tan hợp hư vô Pháp thân thầy đó mênh mông lối về…