Tu Viện Quảng Đức105 Lynch Rd, Fawkner, Vic 3060. Australia. Tel: 9357 3544. quangduc@quangduc.com* Viện Chủ: HT Tâm Phương, Trụ Trì: TT Nguyên Tạng   

Học tu Bát Đại Nhân Giác

29/11/201308:20(Xem: 4371)
Học tu Bát Đại Nhân Giác

Phat_Thich_Ca_8Học tu Bát Đại Nhân Giác

Tám điều Giác Ngộ của bậc Đại Nhân


Người con Phật lòng thành chí nguyện
Luôn ngày đêm tụng niệm chuyên cần
Tám điều Giác Ngộtu thân
Của hàng Bồ Tát Đại Nhân hành trì.


Điều thứ nhứt :nay thì Giác Ngộ
Rõ thế gian vốn khổ Vô Thường
Cõi nước mỏng mảnh tang thương
Khổ Khôngtứ đại gá nương thân này
Cùng năm Ấm đã hay Vô Ngã
Sanh diệt đồng hư giả biến thuyên
Thảy đồng Vô Chủ hảo huyền
Tâm là nguồn cội ác duyên lâu đời
Thân rừng rậm sâu dày tội lỗi
Rõ nguồn cơn cởi mở quán suy
Gẫm điều hư huyễn sá chi
Sẽ lần diệt khổ dứt lìa Tử Sanh.


Thứ hai :nhờ tu hành rõ biết
Ham muốn nhiều chi xiết đỗi sầu
Xuôi dòng Sanh Tử nhọc lao
Đều do Đa Dụckhởi đầu tạo nên
Biết Thiểu Dục chí bền đạo cả
Hạnh Vô Vithong thả đường tu
Thoát ly Sanh Tử ngục tù
Thân Tâm tự tại ngao du độ đời.


Thứ ba : biết Tâm thời giong ruổi
Không chán nhàm đeo đuổi Đa Cầu
Chất chồng tội ác lún sâu
Túi tham không đáy biết sao cho vừa
Hàng Bồ Tát chí ưa biết đủ
Vui phận nghèo giữ Đạo trọn lành
Duy Huệ là Nghiệp nguyện thành
Thường niệm Tri Túc lợi hành độ tha.


Thứ tư : biết thói tàGiải Đãi
Là biếng lười tai hại suốt đời
Thói hư nên phải kịp thời
Thường hành Tinh Tấn diệt ngay trị liền
Cùng phá tan não phiền giặc ác
Trừ bốn ma an lạc thân tâm
Ra khỏi Ấm Giới đường hầm
Tường quang tỏa sáng diệt mầm vô minh.


Thứ năm : ngộNgu Si Sanh Tử
Bồ Tát nguyền giữ chí tu hành
Nghe nhiều, học rộng, thông rành
Giáo lý kinh điển Pháp lành Như Lai
Tăng Trí Huệ, Biện Tài vô ngại
Giáo hóa cùng tự tại du phương
Khắp nơi độ chúng vô lường
Ban niềm vui lớn vượt đường Tử Sanh.


Thứ sáu : biết bần khổ đa oán
Người quá nghèo hay nản hay hờn
Buồn thân tủi phận thiệt hơn
Gây thù kết oán nguyên nhơn lỗi lầm
Bồ Tát sẵn Hằng Tâm Bố Thí
Bình Đẳng không hiềm tỵ oán thân
Xót thương những kẻ ác nhân
Càng không nhớ nghĩ lỗi lầm thói xưa.


Thứ bảy : phải biết chừa Ngũ Dục
Thân còn nương cõi tục tại gia
Lòng không đắm nhiễm xa hoa
Chí nguyền muốn khoác Ca Sa tu hành
Gìn giữ đạo trọn lành trong sạch
Với ba y bình bát độ đời
Từ bi thương khắp mọi loài
Giới thân Phạm Hạnh cao vời lợi sanh


Rõ Sanh Tử xí nhiên Thứ tám
Lửa phiền thiêu nỗi thảm vô lường
Đại Thừa tâm rộng xót thương
Thay người thọ lãnh tai ương cứu nàn
Vớt chúng sanh vượt ngàn gian khổ
Xả thân vì khắp độ muôn loài
Thoát dòng Sanh Tử tới nơi
Thảy đồng Giác Ngộ thảnh thơi Niết Bàn
Ra khỏi nhà lửa thênh thang
Xe trâu giong ruổi khỏi giàn lửa thiêu.


Như trên tường tận Tám Điều
Chư Phật, Bồ Tát cùng nhiều Đại Nhân
Do đây Giác Ngộ chánh chân
Bát Đại Nhân Giác nguồn cơn hiển bày
Hành đạo Tinh Tấn từ đây
Từ Bi tu Huệ hằng ngày chăm chuyên
Viên thành nương Pháp Thân Thuyền
Thong dong tới bến Niết Bàn an vui
Trở vào Sanh Tử độ đời
Đưa người thoát khỏi những nơi hiểm nàn
Tám Điều tự trước vững vàng
Dắt dìu sanh chúng Đạo Tràng rộng khai.


Giác Ngộ Sanh Tử từ đây
Rõ niềm đau khổ đắng cay lụy phiền
Lìa Năm Món Dục ác duyên
Nương về Đạo Thánh chăm chuyên tu trì
Là người con Phật quy y
Chẳng quên niệm niệm tư duy Tám Điều
Giác Ngộsự việc bấy nhiêu
Vô lượng tội lỗi thảy đều diệt xong
Bồ Đề tiến bước thong dong
Lên bờ Chánh Giác thoát dòng khổ luân
Đoạn lìa Sanh Tử nghiệp oan
Cõi vui Thường Trụ Niết Bàn thảnh thơi.
Vu Lan Năm Quý Tỵ - 2013 
Viên Huệ
Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn
)
facebook youtube google-plus linkedin twitter blog
Nguyện đem công đức này, trang nghiêm Phật Tịnh Độ, trên đền bốn ơn nặng, dưới cứu khổ ba đường,
nếu có người thấy nghe, đều phát lòng Bồ Đề, hết một báo thân này, sinh qua cõi Cực Lạc.

May the Merit and virtue,accrued from this work, adorn the Buddhas pureland,
Repay the four great kindnesses above, andrelieve the suffering of those on the three paths below,
may those who see or hear of these efforts generates Bodhi Mind, spend their lives devoted to the Buddha Dharma,
the Land of Ultimate Bliss.

Quang Duc Buddhist Welfare Association of Victoria
Tu Viện Quảng Đức | Quang Duc Monastery
Senior Venerable Thich Tam Phuong | Senior Venerable Thich Nguyen Tang
Address: Quang Duc Monastery, 105 Lynch Road, Fawkner, Vic.3060 Australia
Tel: 61.03.9357 3544 ; Fax: 61.03.9357 3600
Website: http://www.quangduc.com ; http://www.tuvienquangduc.com.au (old)
Xin gửi Xin gửi bài mới và ý kiến đóng góp đến Ban Biên Tập qua địa chỉ:
quangduc@quangduc.com , tvquangduc@bigpond.com
KHÁCH VIẾNG THĂM
108,960,893