Tu Viện Quảng Đức105 Lynch Rd, Fawkner, Vic 3060. Australia. Tel: 9357 3544. quangduc@quangduc.com* Viện Chủ: HT Tâm Phương, Trụ Trì: TT Nguyên Tạng   

Vô Thượng Niết Bàn (Bát Nhã Tâm Kinh giảng giải)

08/03/201109:56(Xem: 11341)
Vô Thượng Niết Bàn (Bát Nhã Tâm Kinh giảng giải)
Buddha_113

VÔ THƯỢNG NIẾT BÀN
(BÁT NHÃ TÂM KINH GIẢNG GIẢI)

Lê Sỹ Minh Tùng
Diễn đọc: Quảng AnMỤC LỤC
Lời Mở Đầu
Phần-Giới-Thiệu

I

01. Ma-Ha Bát-Nhã Ba-la-mật Tâm Kinh

02. Ngũ uẩn giai không

03. Chữ Không của nhà Phật

04. Phá Chấp Ngã

05. Phá Chấp Pháp Của Thế Gian & Xuất Thế Gian

06. Tứ Diệu Đế

07. Thất Bồ-đề

08. Bát Chánh Đạo

09. Giới Định Tuệ

II

10. Thập Nhị Nhân Duyên

11. Lục Độ Ba-la-mật

12. Tam Huệ Học và Trí Tuệ

13. Trí Tuệ và Tam Vô Lậu Học

14. Kết quả của sự Phá Chấp Pháp

15. Bát Nhã để thành Phật

16. Tầm quan trọng của Bát-Nhã

17. Tâm Kinh kết thúc bằng một câu chú

18. Bản dịch Tâm Kinh sau cùng

19. Phần Tổng Luận của Tâm Kinh

III

20. Chơn đế và Tục đế

21. Thường Lạc Ngã Tịnh

22. A-Lại-Da Duyên khởi

23. Chân Như Duyên khởi

24. Lục Đại Duyên khởi

25. Pháp giới Duyên khởi

26. Tâm và Tánh

27. Vài nét về Thiền

28. Y, Bát của Phật

29. Ma cảnh

IV

30. Tu Chỉ, Xa-Ma-tha

31. Tu Pháp Tam-Ma-Bát-Đề

32. Tu pháp Thiền Na

33. Lục Tổ Huệ Năng

34. Thuyết Nhị Nguyên và Chân Lý Nhất Như

35. Bốn Chân Lý Tứ Diệu Đế

36. Sinh diệt Tứ diệu đế

37. Vô Sinh Tứ diệu đế

38. Vô Lượng Tứ diệu đế

39. Vô Tác Tứ diệu đế

40. Ngài Huyền Trang

41. Vài nét về Kim Cang Bát-Nhã Ba-la-mật Kinh

42. Lời kết

Chư Phật ra đời chỉ vì một đại sự nhân duyên là khai thị chúng sinh ngộ nhập Phật tri kiến”.
Kinh Pháp Hoa.

Bản lai diện mục, Niết Bàn diệu tâm”
Kinh Hoa Nghiêm

Đức Phật nói pháp nhiều vô lượng là vì độ tất cả tâm phiền não của chúng sinh, còn Ngài không có tâm phiền não nên không cần tất cả pháp. Sở dĩ Ngài nói như vậy là vì Đức Phật đã sạch hết phiền não nên không cần pháp, như người hết bệnh không cần thuốc”.
Lục Tổ Huệ Năng.

Tất cả chúng sinh đều có đầy đủ trí tuệ của Như Lai, nhưng vì vọng tưởng, chấp trước che lấp nên không nhận ra. Nếu lìa vọng tưởng thì Nhất thiết Trí, Tự nhiên Trí, Vô ngại trí hiển bày”.
Kinh Hoa Nghiêm.


Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn
)
facebook youtube google-plus linkedin twitter blog
Nguyện đem công đức này, trang nghiêm Phật Tịnh Độ, trên đền bốn ơn nặng, dưới cứu khổ ba đường,
nếu có người thấy nghe, đều phát lòng Bồ Đề, hết một báo thân này, sinh qua cõi Cực Lạc.

May the Merit and virtue,accrued from this work, adorn the Buddhas pureland,
Repay the four great kindnesses above, andrelieve the suffering of those on the three paths below,
may those who see or hear of these efforts generates Bodhi Mind, spend their lives devoted to the Buddha Dharma,
the Land of Ultimate Bliss.

Quang Duc Buddhist Welfare Association of Victoria
Tu Viện Quảng Đức | Quang Duc Monastery
Senior Venerable Thich Tam Phuong | Senior Venerable Thich Nguyen Tang
Address: Quang Duc Monastery, 105 Lynch Road, Fawkner, Vic.3060 Australia
Tel: 61.03.9357 3544 ; Fax: 61.03.9357 3600
Website: http://www.quangduc.com ; http://www.tuvienquangduc.com.au (old)
Xin gửi Xin gửi bài mới và ý kiến đóng góp đến Ban Biên Tập qua địa chỉ:
quangduc@quangduc.com , tvquangduc@bigpond.com
KHÁCH VIẾNG THĂM
108,878,440