Tu Viện Quảng Đức105 Lynch Rd, Fawkner, Vic 3060. Australia. Tel: 9357 3544. quangduc@quangduc.com* Viện Chủ: HT Tâm Phương, Trụ Trì: TT Nguyên Tạng   

Phẩm Thứ Tám: Các Vua Diêm La Khen Ngợi

06/05/201103:52(Xem: 3165)
Phẩm Thứ Tám: Các Vua Diêm La Khen Ngợi

KINHÐỊA TẠNG BỒ TÁT BỔNNGUYỆN
Hán Dịch: Tam Tạng Pháp Sư Pháp Ðăng
Việt Dịch: HT Thích Trí Tịnh

QUYỂN TRUNG

PhẩmThứ Tám: Các Vua DiêmLa Khen Ngợi

1) Diêm La Vương Cùng QuỉVương Vân Tập- Lúc đó trong dãy núiThiết-Vi có vô lượng Quỉ-vương cùng với Vua Diêm La đồng lên cung trời Ðao Lợiđến chỗ của Ðức Phật.

Các vị Quỉ-vương đó tên là: Ác Ðộc Quỉ-vương, ÐaÁc Quỉ-vương, Ðại Tránh Quỉ-vương, Bạch Hổ Quỉ-vương, Huyết Hổ Quỉ-vương, XíchHổ Quỉ-vương, Tán Ương Quỉ-vương, Phi Thân Quỉ-vương, Ðiển Quang Quỉ-vương,Lang Nha Quỉ-vương, Ðạm Thú Quỉ-vương, Phụ Thạch Quỉ-vương, Chủ Hao Quỉ-vương,Chủ Họa Quỉ-vương, Chủ Phước Quỉ-vương, Chủ Thực Quỉ-vương, Chủ Tài Quỉ-vương,Chủ Súc Quỉ-vương, Chủ Cầm Quỉ-vương, Chủ Thú Quỉ-vương, Chủ Mị Quỉ-vương, ChủSản Quỉ-vương, Chủ Mạng Quỉ-vương, Chủ Tật Quỉ-vương, Chủ Hiểm Quỉ-vương, TamMục Quỉ-vương, Tứ Mục Quỉ-vương, Ngũ Mục Quỉ-vương, Kỳ Lợi Thất Vương, Ðại KỳLợi Thất Vương, Kỳ Lợi Xoa Vương, Ðại Kỳ Lợi Xoa Vương, A Na Tra Vương, Ðại ANa Tra Vương.

Những vị Ðại Quỉ Vương như thế v.v.... mỗi vịcùng với trăm nghìn Tiểu Quỉ Vương, cả thảy ở trong cõi Diêm Phù Ðề, đềucótrức trách, đều có phần chủ trị.

Các vị Quỉ Vương đó cùng với Vua Diêm La nươngsức oai thần của Ðức Phật và oai lực của Ngài Ðịa-Tạng Bồ Tát, đồng lên đếncung trời Ðao Lợi đứng qua một phía.

2) Vua Diêm La Bạch Phật- Bấy giờ Vua Diêm La quì gối chắp tay bạch cùng ÐứcPhật rằng:

'Bạch đức Thế-Tôn! Nay chúng con cùng các vị QuỉVương nương sức oai thần của Ðức Phật và oai lực của Ngài Ðịa-Tạng Bồ Tát mớiđược lên đến đại hội nơi cung trời Ðao Lợi này, mà cũng là vì chúng con đặngphước lành vậy.

Nay chúng con có chút việc nghi ngờ, dám bạchhỏi đức Thế-Tôn, cúi xin đức Thế-Tôn từ bi vì chúng con mà chỉ dạy cho'.

Ðức Phật bảo Vua Diêm La rằng: 'Cho phép ônghỏi, Ta sẽ vì ông mà dạy rõ'.

Bấy giờ, Vua Diêm La chiêm ngưỡng đảnh lễ đứcThế-Tôn và ngó ngoái lại Ngài Ðịa-Tạng Bồ Tát, rồi bạch cùng Ðức Phật rằng:

'Bạch đức Thế-Tôn! Con xem xét Ngài Ðịa-Tạng BồTát ở trong sáu đường dùng trăm nghìn phương chước để cứu độ những chúngsanhmắc phải tội khổ, Ngài không từ mệt nhọc.

Ngài Ðịa-Tạng Bồ Tát đây có những sự thần thôngkhông thể nghĩ bàn được như thế, nhưng sao hàng chúng sanh vừa đặng thoát khỏitội báo, không bao lâu lại phải bị đọa vào ác đạo nữa?

Bạch đức Thế-Tôn! Ngài Ðịa-Tạng Bồ Tát đã cóthần lực chẳng thể nghĩ bàn như thế, nhưng tại vì cớ sao hàng chúng sanhchẳngchịu nương về đường lành để được giải thoát mãi mãi? Cúi xin đức Thế-Tôndạy rõviệc đó cho chúng con'.

3) Phật Giảng Sở Nhơn- Ðức Phật bảo Vua Diêm La rằng: 'Chúng sanh trong cõiNam Diêm Phù Ðề tánh tình cứng cỏi khó dạy khó sửa. Ngài Ðịa-Tạng đại BồTátđây trong trăm nghìn kiếp đã từng cứu vớt những chúng sanh đó làm cho sớm đượcgiải thoát'.

Những người bị tội báo cho đến bị đọa vào đườngác lớn, Ngài Ðịa-Tạng Bồ Tát dùng sức phương tiện nhổ sạch cội gốc nghiệpduyên, mà làm cho chúng sanh đó nhớ biết những công việc ở đời trước.

Tại vì chúng sanh trong cõi Diêm Phù Ðề kếtnghiệp dữ, phạm tội nặng, nên vừa ra khỏi ác đạo, rồi trở vào lại, làm nhọc choNgài Ðịa-Tạng Bồ Tát phả trải qua nhiều số kiếp lo lắng để cứu độ chúng nó.

Ví như có người quên mất nhà mình, đi lạc vàocon đường hiểm, trong con đường hiểm đó có rất nhiều thứ Quỉ Dạ Xoa, cùng hùmsói, sư tử, rắn độc, bò cạp.

Người quên đường đó ở trong đường hiểm chừnggiây lát nữa sẽ bị hại.

Có một vị tri thức hiểu nhiều Pháp thuật lạ, cóthể trừ sự độc hại đó, cho đến có thể trừ quỉ Dạ Xoa, các loài rắn độc v.v....chợt gặp người quên lạc đường kia đương muốn đi thẳng vào con đường hiểmnạn,bèn vội bảo rằng:

'Ô hay! Này ông kia! Có duyên sự gì mà vào conđường hiểm nạn này? Ông có Pháp thuật lạ gì có thể ngăn trừ các sự độc hạichăng?'

Người lạc đường đó, bỗng nghe lời hỏi trên mớirõ là đường hiểm nạn, bèn liền lui trở lại muốn ra khỏi đường hiểm nạn đó.

Vị thiện tri thức ấy nắm tay dìu dắt, dẫn ngườilạc lối đó ra ngoài đường hiểm nạn, khỏi các sự độc hại đến nơi con đường tốt,làm cho được an ổn rồi bảo rằng:

'Nầy người lạc đường! Từ nay về sau chớ có đivào con đường hiểm nạn đó nữa, ai mà vào con đường hiểm đó, ắt khó ra khỏiđặng, lại còn phải bị tổn tánh mạng'.

'Người lạc đường đó cũng sanh lòng cảm trọng.Lúc từ biệt nhau, vị tri thức lại dặn thêm:

'Nếu ông có gặp kẻ quen người thân cùng nhữngngười đi đường hoặc trai gái, thời ông bảo cho họ biết con đường đó có rấtnhiều sự độc hại, vào đó ắt phải tổn tánh mạng, chớ để cho những người ấy tựvào chỗ chết!'.

Vì thế nên Ngài Ðịa-Tạng Bồ Tát đủ đức từ bilớn, cứu vớt chúng sanh mắc tội khổ muốn cho chúng nó sanh lên cõi trời cõingười để hưởng lấy sự vui sướng tốt đẹp.

Những chúng sanh tội khổ đó rõ biết sự khốn khổtrong con đường ác nghiệp rồi, khi đã được ra khỏi, chẳng còn trở vào nữa.

Như người quên đường kia lạc vào đường hiểm, gặpvị tri thức dẫn dắt cho ra khỏi không bao giờ còn lạc vào nữa.

Gặp gỡ người khác lại bảo chớ vào đường ấy, tựnói rằng mình là quên đường nên đi lạc vào đó, nay đặng thoát khỏi rồi, trọnhẳn không còn trở vào đường đó nữa.

Nếu còn đi vào đường ấy nữa, thời là còn mê lầmkhông biết đó là con đường hiểm nạn mà mình đã từng sa lạc rồi, hoặc đếnnỗiphải mất mạng.

Như chúng sanh bị đọa vào chốn ác đạo, Ngàèịa-Tạng Bồ Tát dùng sức phươg tiện cứu vớt cho được thoát khỏi, sanh vào cõitrời, rồi cũng vẫn trở vào ác đạo nữa.

Nếu chúng sanh đó kết nghiệp quá nặng, thời ởmãi chốn địa ngục không lúc nào được thoát khỏi.

4) Quỉ Vương Bày Thiện Nguyện- 'Bạch đức Thế-Tôn! Chúng con là hàng Quỉ Vương số đôngvô lượng, ở trong cõi Diêm Phù Ðề, hoặc có vị làm lợi ích cho người, hoặc có vịlàm tổn hại cho người mỗi mỗi đều không đồng nhau.

Nhưng vì nghiệp báo khiến quyến thuộc chúng conđi qua thế giới ác nhiều lành ít.

Ði qua sân nhà người, hoặc thành ấp, xóm làng,trại vườn, buồng nhà, trong đó như có người trai kẻ gái nào tu được chútphướclành bằng mảy lông sợi tóc, cho đến treo một lá phan, một bảo cái, chút hương,chút hoa cúng dường tượng Phật cùng tượng Bồ tát, hoặc đọc tụng Tôn-kinh, đốthương cúng dường một bài kệ một câu kinh v.v...

Hàng Quỉ Vương chúng con cung kính làm lễ ngườiđó như kính lễ các Ðức Phật thuở quá khứ, đương hiện tại cùng lúc vị lai.

Chúng con truyền các hàng Tiểu Quỉ có oai lựclớn, và kẻ có phần chức trách về cuộc đất đai đó, đều phải hỗ trợ giữ gìn, cònchẳng cho việc dữ cùng sự tai nạn bất kỳ, bịnh tật hiểm nghèo thình lình, chođến những việc không vừa ý đến gần chỗ của các nhà đó, huống là để vào cửa!'

Ðức Phật khen Quỉ Vương rằng: 'Hay thay! Tốtthay! Các ông cùng với Vua Diêm La có thể ủng hộ kẻ thiện nam người thiện nữnhư thế! Ta cũng truyền cho các vị trời Phạm Vương, Ðế Thích hộ vệ các ông'.

5) Chủ Mạng Trình Thưa- Khi Ðức Phật nói lời ấy xong, trong Pháp hội có một vịQuỉ Vương tên là Chủ Mạng bạch cùng Ðức Phật rằng:

'Bạch đức Thế-Tôn! Bổn nghiệp duyên của con làcai quản về tuổi thọ của người trong cõi Diêm Phù Ðề, khi sanh khi tử con đềucoi biết đó, cứ theo nơi bổn nguyện của con thời có lợi ích rất lớn cho mọingười.

Nhưng tại vì chúng sanh không hiểu ý con nên đếnđổi khi sanh khi tử đều không được an ổn. Tại làm sao thế?

6) Khi Sanh Nở Nên Làm Lành Kiêng Ác- Người trong cõi Diêm Phù Ðề lúc mới sanh, không luậnlà con trai hay con gái, khi sắp sanh ra chỉ nên làm việc phước lành thêm sựlợi ích cho nhà cửa, thời Thổ Ðịa vui mừng không xiết, ủng hộ cả mẹ lẫn con đềuđặng nhiều sự an vui, hàng thân quyến cũng được phước lợi.

Hoặc khi đã hạ sanh rồi, nên cẩn thận chớ cógiết hại sanh vật để lấy những vị tươi ngon cung cấp cho người sản mẫu ăn, cùngnhóm họp cả hàng quyến thuộc lại để uống rượu ăn thịt, ca xang đờn sáo, nếu làmnhững việc trên đó có thể làm cho người mẹ đứa con chẳng đặng an vui.

Vì sao thế? Vì lúc sanh sản nguy hiểm đó có vôsố loài quỉ dữ cùng ma quái tinh mị muốn ăn huyết tanh.

Nhờ có con sớm đã sai các vị Thần Linh xá trạchThổ Ðịa, bảo hộ mẹ con người ấy, làm cho được an vui mà đặng nhiều lợi ích.

Người ấy thấy mình được an ổn, thời đáng lẽ nênlàm việc phước lành để đền đáp công ơn Thổ Ðịa, mà trái lại giết hại loài sanhvật, hội họp thân quyến, vì lẽ này, đã phạm tội lỗi tất phải tự thọ lấy tai vạ,mẹ con đều tổn.

7) Lúc Chết Nên Tu Phước- Lại người trong cõi Diêm Phù Ðề đếnlúc mạng chung,không luận là người lành hay kẻ dữ, con cũng đều muốn cho họ không bị đọa lạcvào chốn ác đạo.

Huống gì là người lúc sanh tiền biết tu tạo cộiphước lành giúp thêm oai lực cho con.

Trong cõi Diêm Phù Ðề, những người làm lành đếnlúc mạng chung cũng còn có trăm nghìn quỉ thần ác đạo hoặc biến ra hình cha mẹ,nhẫn đến hóa làm người thân quyến dắt dẫn thần hồn người chết làm cho đọa lạcvào chốn ác đạo, huống chi là những kẻ lúc sanh tiền đã sẵn tạo nghiệp ác.

Bạch đức Thế-Tôn! Những kẻ nam tử nữ nhơn ở cõiDiêm Phù Ðề, lúc lâm chung thời thần thức hôn mê không biện được lẽ lànhđiềudữ, cho đến mắt cùng tai không còn thấy nghe gì hết.

Hàng thân quyến của người lâm chung đó, nên phảisắm sửa làm sự cúng dường lớn, tụng đọc Tôn Kinh, niệm danh hiệu của Phật và BồTát, tu tạo nhơn duyên phúc lành như thế, có thể cho người chết thoát khỏi chốnác đạo, các thứ ma, quỉ, ác thần thảy đều phải lui tan cả hết.

Bạch đức Thế-Tôn! 'Tất cả chúng sanh lúc lâmchung nếu đặng nghe danh hiệu của một Ðức Phật, danh hiệu của một Bồ Tát, hoặcnghe một câu một bài kệ kinh điển đại thừa, con xem xét thấy hạng người ấy, trừnăm tội Vô Gián cùng tội sát hại, những nghiệp ác nho nhỏ đáng lẽ phải sa vàochốn ác đạo, liền đặng thoát khỏi cả'.

8) Ðức Phật Căn Dặn- Ðức Phật bảo Chủ Mạng Quỉ Vương rằng: 'Ông vì có lòngđại từ nên có thể phát ra lời nguyện lớn ở trong sanh tử cứu hộ chúng sanh nhưthế.

Như về trong đời sau này, có kẻ nam người nữ nàođến lúc mạng chung, ông chớ quên lãng lời nguyện trên đó, đều nên làm cho giảithoát mãi mãi được an vui'.

Chủ Mạng Quỉ Vương bạch cùng Ðức Phật rằng: 'Xinđức Thế-Tôn chớ lo! Trọn đời của con luôn luôn ủng hộ chúng sanh ở cõi Diêm PhùÐề lúc sanh lúc tử đều làm cho được an vui cả.

Chỉ trông mong các chúng sanh trong lúc sanhcùng lúc tử, tin theo lời của con đã nói trên thời đều giải thoát đặng lợi íchlớn'.

9) Ðức Phật Thọ Ký Cho Chủ Mạng- Bấy giờ Ðức Phật bảo Ngài Ðịa-Tạng Bồ Tát rằng: 'Vịđại Quỉ Vương cai quản về tuổi thọ của mọi người đây đã từng trải quan trămnghìn đời làm vị Quỉ Vương, ủng hộ chúng sanh trong lúc sanh cùng khi tử.

Ðó là bực Bồ Tát Ðại Sĩ vì lòng từ bi phátnguyện hiện thân đại Quỉ chớ thiệt thời không phải Quỉ.

Quá một trăm bảy mươi kiếp sau, ông đó sẽ đượcthành Phật hiệu là Vô Tướng Như Lai, kiếp đó tên là An Lạc. Cõi nước tênlàTịnh Trụ, thọ mạng của đức Phật đó đến số kiếp không thể tính đếm được.

Này Ðịa-Tạng Bồ Tát! Những sự của vị đại QuỉVương đó không thể nghĩ bàn như thế, hàng Trời cùng người được vị ấy độ thoátcũng đến số không thể hạn lượng'.

Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn
facebook youtube google-plus linkedin twitter blog
Nguyện đem công đức này, trang nghiêm Phật Tịnh Độ, trên đền bốn ơn nặng, dưới cứu khổ ba đường,
nếu có người thấy nghe, đều phát lòng Bồ Đề, hết một báo thân này, sinh qua cõi Cực Lạc.

May the Merit and virtue,accrued from this work, adorn the Buddhas pureland,
Repay the four great kindnesses above, andrelieve the suffering of those on the three paths below,
may those who see or hear of these efforts generates Bodhi Mind, spend their lives devoted to the Buddha Dharma,
the Land of Ultimate Bliss.

Quang Duc Buddhist Welfare Association of Victoria
Tu Viện Quảng Đức | Quang Duc Monastery
Senior Venerable Thich Tam Phuong | Senior Venerable Thich Nguyen Tang
Address: Quang Duc Monastery, 105 Lynch Road, Fawkner, Vic.3060 Australia
Tel: 61.03.9357 3544 ; Fax: 61.03.9357 3600
Website: http://www.quangduc.com ; http://www.tuvienquangduc.com.au (old)
Xin gửi Xin gửi bài mới và ý kiến đóng góp đến Ban Biên Tập qua địa chỉ:
quangduc@quangduc.com , tvquangduc@bigpond.com
KHÁCH VIẾNG THĂM
110,220,567