Tu Viện Quảng Đức105 Lynch Rd, Fawkner, Vic 3060. Australia. Tel: 9357 3544. quangduc@quangduc.com* Viện Chủ: TT Tâm Phương, Trụ Trì: TT Nguyên Tạng   

Day 02: Khóa Tu Tịnh Nghiệp Cuối Năm 2019

30/11/201921:42(Xem: 1020)
Day 02: Khóa Tu Tịnh Nghiệp Cuối Năm 2019
  Khóa Tu
Tịnh Nghiệp Cuối Năm 2019
Phát Tâm Trì Tụng Trọn Bộ Pháp Hoa.
từ ngày 29/11 đến 01/12/2019.Thứ Bảy:30/11/2019:

-05.00am:Thức chúng
-05.30am: Hô canh tọa thiền & Công phu Lăng Nghiêm
-07.00am: Điêm tâm

-07.45am: Tiếp tục thọ trì Kinh Pháp Hoa:

5/Phẩm Dược Thảo Dụ

6/Phẩm Thọ Ký

7/Phẩm Hóa Thành Dụ

8/Phẩm Ngũ Bá Đệ Tử Thọ Ký

9/Phẩm Thọ Học Vô Học Nhơn Ký

10/Phẩm Pháp Sư Công Đức

11/Phẩm Hiện Bảo Tháp.

-12.00pm: Cúng Quá Đường, Kinh hành và niệm Phật

-02.00pm: Tiếp tục thọ trì Kinh Pháp Hoa:

12/ Phẩm Đề Bà Đạt Đa

13/Phẩm Trì.

14/ Phẩm An Lạc Hạnh .

15/Phẩm Tùng Địa Dõng Xuất.

16/Phẩm Như Lai Thọ Lượng.

17/Phẩm Phân Biệt Công Đức.

18/Phẩm Tùy Hỷ Công Đức.

19/Phẩm Pháp Sư Công Đức

 -05.30pm: Dược thực

-06.30pm: Tiếp tục thọ trì Kinh Pháp Hoa:

20/ Phẩm Thường Bất Khinh Bồ Tát

21/Phẩm Như Lai Thần Lực
22/Phẩm Chúc Lụy
23/Phẩm Dược Vương Bồ Tát Bổn Sự

24/Phẩm Diệu Âm

25/Phẩm Quan Thế Âm Bồ Tát.

26/Phẩm Đà La Ni

27/ Diệu-Trang-Nghiêm-Vương bổn sự

28/Phổ-Hiền Bồ-Tát khuyến phát

-09.30pm: Hoàn Kinh Pháp Hoa

 
Day 2_Khoa tu Phap Hoa tai TVQD (1)Day 2_Khoa tu Phap Hoa tai TVQD (2)Day 2_Khoa tu Phap Hoa tai TVQD (3)Day 2_Khoa tu Phap Hoa tai TVQD (4)Day 2_Khoa tu Phap Hoa tai TVQD (5)Day 2_Khoa tu Phap Hoa tai TVQD (6)Day 2_Khoa tu Phap Hoa tai TVQD (7)Day 2_Khoa tu Phap Hoa tai TVQD (8)Day 2_Khoa tu Phap Hoa tai TVQD (9)Day 2_Khoa tu Phap Hoa tai TVQD (10)Day 2_Khoa tu Phap Hoa tai TVQD (11)Day 2_Khoa tu Phap Hoa tai TVQD (12)Day 2_Khoa tu Phap Hoa tai TVQD (13)Day 2_Khoa tu Phap Hoa tai TVQD (14)Day 2_Khoa tu Phap Hoa tai TVQD (15)Day 2_Khoa tu Phap Hoa tai TVQD (16)Day 2_Khoa tu Phap Hoa tai TVQD (17)Day 2_Khoa tu Phap Hoa tai TVQD (18)Day 2_Khoa tu Phap Hoa tai TVQD (19)Day 2_Khoa tu Phap Hoa tai TVQD (20)Day 2_Khoa tu Phap Hoa tai TVQD (21)Day 2_Khoa tu Phap Hoa tai TVQD (22)Day 2_Khoa tu Phap Hoa tai TVQD (23)Day 2_Khoa tu Phap Hoa tai TVQD (24)Day 2_Khoa tu Phap Hoa tai TVQD (25)Day 2_Khoa tu Phap Hoa tai TVQD (26)Day 2_Khoa tu Phap Hoa tai TVQD (27)Day 2_Khoa tu Phap Hoa tai TVQD (28)Day 2_Khoa tu Phap Hoa tai TVQD (29)Day 2_Khoa tu Phap Hoa tai TVQD (30)Day 2_Khoa tu Phap Hoa tai TVQD (31)Day 2_Khoa tu Phap Hoa tai TVQD (32)Day 2_Khoa tu Phap Hoa tai TVQD (33)Day 2_Khoa tu Phap Hoa tai TVQD (34)Day 2_Khoa tu Phap Hoa tai TVQD (35)Day 2_Khoa tu Phap Hoa tai TVQD (36)Day 2_Khoa tu Phap Hoa tai TVQD (37)Day 2_Khoa tu Phap Hoa tai TVQD (38)Day 2_Khoa tu Phap Hoa tai TVQD (39)Day 2_Khoa tu Phap Hoa tai TVQD (40)Day 2_Khoa tu Phap Hoa tai TVQD (41)Day 2_Khoa tu Phap Hoa tai TVQD (42)Day 2_Khoa tu Phap Hoa tai TVQD (43)Day 2_Khoa tu Phap Hoa tai TVQD (44)Day 2_Khoa tu Phap Hoa tai TVQD (45)Day 2_Khoa tu Phap Hoa tai TVQD (46)Day 2_Khoa tu Phap Hoa tai TVQD (47)Day 2_Khoa tu Phap Hoa tai TVQD (48)Day 2_Khoa tu Phap Hoa tai TVQD (49)Day 2_Khoa tu Phap Hoa tai TVQD (50)Day 2_Khoa tu Phap Hoa tai TVQD (51)Day 2_Khoa tu Phap Hoa tai TVQD (52)Day 2_Khoa tu Phap Hoa tai TVQD (53)Day 2_Khoa tu Phap Hoa tai TVQD (54)Day 2_Khoa tu Phap Hoa tai TVQD (55)Day 2_Khoa tu Phap Hoa tai TVQD (56)Day 2_Khoa tu Phap Hoa tai TVQD (57)Day 2_Khoa tu Phap Hoa tai TVQD (58)Day 2_Khoa tu Phap Hoa tai TVQD (59)Day 2_Khoa tu Phap Hoa tai TVQD (60)Day 2_Khoa tu Phap Hoa tai TVQD (61)Day 2_Khoa tu Phap Hoa tai TVQD (62)Day 2_Khoa tu Phap Hoa tai TVQD (63)Day 2_Khoa tu Phap Hoa tai TVQD (64)Day 2_Khoa tu Phap Hoa tai TVQD (65)Day 2_Khoa tu Phap Hoa tai TVQD (66)Day 2_Khoa tu Phap Hoa tai TVQD (67)Day 2_Khoa tu Phap Hoa tai TVQD (68)Day 2_Khoa tu Phap Hoa tai TVQD (69)Day 2_Khoa tu Phap Hoa tai TVQD (70)Day 2_Khoa tu Phap Hoa tai TVQD (71)Day 2_Khoa tu Phap Hoa tai TVQD (72)Day 2_Khoa tu Phap Hoa tai TVQD (73)Day 2_Khoa tu Phap Hoa tai TVQD (74)Day 2_Khoa tu Phap Hoa tai TVQD (75)Day 2_Khoa tu Phap Hoa tai TVQD (76)Day 2_Khoa tu Phap Hoa tai TVQD (77)Day 2_Khoa tu Phap Hoa tai TVQD (78)Day 2_Khoa tu Phap Hoa tai TVQD (79)Day 2_Khoa tu Phap Hoa tai TVQD (80)Day 2_Khoa tu Phap Hoa tai TVQD (81)Day 2_Khoa tu Phap Hoa tai TVQD (82)Day 2_Khoa tu Phap Hoa tai TVQD (83)Day 2_Khoa tu Phap Hoa tai TVQD (84)Day 2_Khoa tu Phap Hoa tai TVQD (85)Day 2_Khoa tu Phap Hoa tai TVQD (86)Day 2_Khoa tu Phap Hoa tai TVQD (87)Day 2_Khoa tu Phap Hoa tai TVQD (88)Day 2_Khoa tu Phap Hoa tai TVQD (89)Day 2_Khoa tu Phap Hoa tai TVQD (90)Day 2_Khoa tu Phap Hoa tai TVQD (91)Day 2_Khoa tu Phap Hoa tai TVQD (92)Day 2_Khoa tu Phap Hoa tai TVQD (93)Day 2_Khoa tu Phap Hoa tai TVQD (94)Day 2_Khoa tu Phap Hoa tai TVQD (95)Day 2_Khoa tu Phap Hoa tai TVQD (96)Day 2_Khoa tu Phap Hoa tai TVQD (97)Day 2_Khoa tu Phap Hoa tai TVQD (98)Day 2_Khoa tu Phap Hoa tai TVQD (99)Day 2_Khoa tu Phap Hoa tai TVQD (100)Day 2_Khoa tu Phap Hoa tai TVQD (101)Day 2_Khoa tu Phap Hoa tai TVQD (102)Day 2_Khoa tu Phap Hoa tai TVQD (103)Day 2_Khoa tu Phap Hoa tai TVQD (104)Day 2_Khoa tu Phap Hoa tai TVQD (105)Day 2_Khoa tu Phap Hoa tai TVQD (106)Day 2_Khoa tu Phap Hoa tai TVQD (107)Day 2_Khoa tu Phap Hoa tai TVQD (108)Day 2_Khoa tu Phap Hoa tai TVQD (109)Day 2_Khoa tu Phap Hoa tai TVQD (110)Day 2_Khoa tu Phap Hoa tai TVQD (111)Day 2_Khoa tu Phap Hoa tai TVQD (112)Day 2_Khoa tu Phap Hoa tai TVQD (113)Day 2_Khoa tu Phap Hoa tai TVQD (114)Day 2_Khoa tu Phap Hoa tai TVQD (115)Day 2_Khoa tu Phap Hoa tai TVQD (117)Day 2_Khoa tu Phap Hoa tai TVQD (118)Day 2_Khoa tu Phap Hoa tai TVQD (119)Day 2_Khoa tu Phap Hoa tai TVQD (120)Day 2_Khoa tu Phap Hoa tai TVQD (121)Day 2_Khoa tu Phap Hoa tai TVQD (122)Day 2_Khoa tu Phap Hoa tai TVQD (123)Day 2_Khoa tu Phap Hoa tai TVQD (124)Day 2_Khoa tu Phap Hoa tai TVQD (125)Day 2_Khoa tu Phap Hoa tai TVQD (126)Day 2_Khoa tu Phap Hoa tai TVQD (127)Day 2_Khoa tu Phap Hoa tai TVQD (128)Day 2_Khoa tu Phap Hoa tai TVQD (129)Day 2_Khoa tu Phap Hoa tai TVQD (130)Day 2_Khoa tu Phap Hoa tai TVQD (131)Day 2_Khoa tu Phap Hoa tai TVQD (132)Day 2_Khoa tu Phap Hoa tai TVQD (133)Day 2_Khoa tu Phap Hoa tai TVQD (134)Day 2_Khoa tu Phap Hoa tai TVQD (135)Day 2_Khoa tu Phap Hoa tai TVQD (137)Day 2_Khoa tu Phap Hoa tai TVQD (139)Day 2_Khoa tu Phap Hoa tai TVQD (140)Day 2_Khoa tu Phap Hoa tai TVQD (141)Day 2_Khoa tu Phap Hoa tai TVQD (142)Day 2_Khoa tu Phap Hoa tai TVQD (143)Day 2_Khoa tu Phap Hoa tai TVQD (144)Day 2_Khoa tu Phap Hoa tai TVQD (145)Day 2_Khoa tu Phap Hoa tai TVQD (146)Day 2_Khoa tu Phap Hoa tai TVQD (147)Day 2_Khoa tu Phap Hoa tai TVQD (148)Day 2_Khoa tu Phap Hoa tai TVQD (149)Day 2_Khoa tu Phap Hoa tai TVQD (150)Day 2_Khoa tu Phap Hoa tai TVQD (151)Day 2_Khoa tu Phap Hoa tai TVQD (152)Day 2_Khoa tu Phap Hoa tai TVQD (153)Day 2_Khoa tu Phap Hoa tai TVQD (154)Day 2_Khoa tu Phap Hoa tai TVQD (155)Day 2_Khoa tu Phap Hoa tai TVQD (156)Day 2_Khoa tu Phap Hoa tai TVQD (157)Day 2_Khoa tu Phap Hoa tai TVQD (158)Day 2_Khoa tu Phap Hoa tai TVQD (159)Day 2_Khoa tu Phap Hoa tai TVQD (160)Day 2_Khoa tu Phap Hoa tai TVQD (161)Day 2_Khoa tu Phap Hoa tai TVQD (162)Day 2_Khoa tu Phap Hoa tai TVQD (163)Day 2_Khoa tu Phap Hoa tai TVQD (164)Day 2_Khoa tu Phap Hoa tai TVQD (165)Day 2_Khoa tu Phap Hoa tai TVQD (166)Day 2_Khoa tu Phap Hoa tai TVQD (167)Day 2_Khoa tu Phap Hoa tai TVQD (168)Day 2_Khoa tu Phap Hoa tai TVQD (169)Day 2_Khoa tu Phap Hoa tai TVQD (170)Day 2_Khoa tu Phap Hoa tai TVQD (171)Day 2_Khoa tu Phap Hoa tai TVQD (172)Day 2_Khoa tu Phap Hoa tai TVQD (174)Day 2_Khoa tu Phap Hoa tai TVQD (175)Day 2_Khoa tu Phap Hoa tai TVQD (176)Day 2_Khoa tu Phap Hoa tai TVQD (177)Day 2_Khoa tu Phap Hoa tai TVQD (178)Day 2_Khoa tu Phap Hoa tai TVQD (179)Day 2_Khoa tu Phap Hoa tai TVQD (182)Day 2_Khoa tu Phap Hoa tai TVQD (183)Day 2_Khoa tu Phap Hoa tai TVQD (184)Day 2_Khoa tu Phap Hoa tai TVQD (185)Day 2_Khoa tu Phap Hoa tai TVQD (186)Day 2_Khoa tu Phap Hoa tai TVQD (188)Day 2_Khoa tu Phap Hoa tai TVQD (190)Day 2_Khoa tu Phap Hoa tai TVQD (192)Day 2_Khoa tu Phap Hoa tai TVQD (193)Day 2_Khoa tu Phap Hoa tai TVQD (194)Day 2_Khoa tu Phap Hoa tai TVQD (196)Day 2_Khoa tu Phap Hoa tai TVQD (197)Day 2_Khoa tu Phap Hoa tai TVQD (200)Day 2_Khoa tu Phap Hoa tai TVQD (201)Day 2_Khoa tu Phap Hoa tai TVQD (202)Day 2_Khoa tu Phap Hoa tai TVQD (203)Day 2_Khoa tu Phap Hoa tai TVQD (204)Day 2_Khoa tu Phap Hoa tai TVQD (205)Day 2_Khoa tu Phap Hoa tai TVQD (208)Day 2_Khoa tu Phap Hoa tai TVQD (209)Day 2_Khoa tu Phap Hoa tai TVQD (211)

Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn