Tu Viện Quảng Đức105 Lynch Rd, Fawkner, Vic 3060. Australia. Tel: 9357 3544. quangduc@quangduc.com* Viện Chủ: TT Tâm Phương, Trụ Trì: TT Nguyên Tạng   
Bài mới nhất

Day 02: Khóa Tu Tịnh Nghiệp Cuối Năm 2019

30/11/201921:42(Xem: 2487)
Day 02: Khóa Tu Tịnh Nghiệp Cuối Năm 2019
  Khóa Tu
Tịnh Nghiệp Cuối Năm 2019
Phát Tâm Trì Tụng Trọn Bộ Pháp Hoa.
từ ngày 29/11 đến 01/12/2019.Thứ Bảy:30/11/2019:

-05.00am:Thức chúng
-05.30am: Hô canh tọa thiền & Công phu Lăng Nghiêm
-07.00am: Điêm tâm

-07.45am: Tiếp tục thọ trì Kinh Pháp Hoa:

5/Phẩm Dược Thảo Dụ

6/Phẩm Thọ Ký

7/Phẩm Hóa Thành Dụ

8/Phẩm Ngũ Bá Đệ Tử Thọ Ký

9/Phẩm Thọ Học Vô Học Nhơn Ký

10/Phẩm Pháp Sư Công Đức

11/Phẩm Hiện Bảo Tháp.

-12.00pm: Cúng Quá Đường, Kinh hành và niệm Phật

-02.00pm: Tiếp tục thọ trì Kinh Pháp Hoa:

12/ Phẩm Đề Bà Đạt Đa

13/Phẩm Trì.

14/ Phẩm An Lạc Hạnh .

15/Phẩm Tùng Địa Dõng Xuất.

16/Phẩm Như Lai Thọ Lượng.

17/Phẩm Phân Biệt Công Đức.

18/Phẩm Tùy Hỷ Công Đức.

19/Phẩm Pháp Sư Công Đức

 -05.30pm: Dược thực

-06.30pm: Tiếp tục thọ trì Kinh Pháp Hoa:

20/ Phẩm Thường Bất Khinh Bồ Tát

21/Phẩm Như Lai Thần Lực
22/Phẩm Chúc Lụy
23/Phẩm Dược Vương Bồ Tát Bổn Sự

24/Phẩm Diệu Âm

25/Phẩm Quan Thế Âm Bồ Tát.

26/Phẩm Đà La Ni

27/ Diệu-Trang-Nghiêm-Vương bổn sự

28/Phổ-Hiền Bồ-Tát khuyến phát

-09.30pm: Hoàn Kinh Pháp Hoa

 
Day 2_Khoa tu Phap Hoa tai TVQD (1)Day 2_Khoa tu Phap Hoa tai TVQD (2)Day 2_Khoa tu Phap Hoa tai TVQD (3)Day 2_Khoa tu Phap Hoa tai TVQD (4)Day 2_Khoa tu Phap Hoa tai TVQD (5)Day 2_Khoa tu Phap Hoa tai TVQD (6)Day 2_Khoa tu Phap Hoa tai TVQD (7)Day 2_Khoa tu Phap Hoa tai TVQD (8)Day 2_Khoa tu Phap Hoa tai TVQD (9)Day 2_Khoa tu Phap Hoa tai TVQD (10)Day 2_Khoa tu Phap Hoa tai TVQD (11)Day 2_Khoa tu Phap Hoa tai TVQD (12)Day 2_Khoa tu Phap Hoa tai TVQD (13)Day 2_Khoa tu Phap Hoa tai TVQD (14)Day 2_Khoa tu Phap Hoa tai TVQD (15)Day 2_Khoa tu Phap Hoa tai TVQD (16)Day 2_Khoa tu Phap Hoa tai TVQD (17)Day 2_Khoa tu Phap Hoa tai TVQD (18)Day 2_Khoa tu Phap Hoa tai TVQD (19)Day 2_Khoa tu Phap Hoa tai TVQD (20)Day 2_Khoa tu Phap Hoa tai TVQD (21)Day 2_Khoa tu Phap Hoa tai TVQD (22)Day 2_Khoa tu Phap Hoa tai TVQD (23)Day 2_Khoa tu Phap Hoa tai TVQD (24)Day 2_Khoa tu Phap Hoa tai TVQD (25)Day 2_Khoa tu Phap Hoa tai TVQD (26)Day 2_Khoa tu Phap Hoa tai TVQD (27)Day 2_Khoa tu Phap Hoa tai TVQD (28)Day 2_Khoa tu Phap Hoa tai TVQD (29)Day 2_Khoa tu Phap Hoa tai TVQD (30)Day 2_Khoa tu Phap Hoa tai TVQD (31)Day 2_Khoa tu Phap Hoa tai TVQD (32)Day 2_Khoa tu Phap Hoa tai TVQD (33)Day 2_Khoa tu Phap Hoa tai TVQD (34)Day 2_Khoa tu Phap Hoa tai TVQD (35)Day 2_Khoa tu Phap Hoa tai TVQD (36)Day 2_Khoa tu Phap Hoa tai TVQD (37)Day 2_Khoa tu Phap Hoa tai TVQD (38)Day 2_Khoa tu Phap Hoa tai TVQD (39)Day 2_Khoa tu Phap Hoa tai TVQD (40)Day 2_Khoa tu Phap Hoa tai TVQD (41)Day 2_Khoa tu Phap Hoa tai TVQD (42)Day 2_Khoa tu Phap Hoa tai TVQD (43)Day 2_Khoa tu Phap Hoa tai TVQD (44)Day 2_Khoa tu Phap Hoa tai TVQD (45)Day 2_Khoa tu Phap Hoa tai TVQD (46)Day 2_Khoa tu Phap Hoa tai TVQD (47)Day 2_Khoa tu Phap Hoa tai TVQD (48)Day 2_Khoa tu Phap Hoa tai TVQD (49)Day 2_Khoa tu Phap Hoa tai TVQD (50)Day 2_Khoa tu Phap Hoa tai TVQD (51)Day 2_Khoa tu Phap Hoa tai TVQD (52)Day 2_Khoa tu Phap Hoa tai TVQD (53)Day 2_Khoa tu Phap Hoa tai TVQD (54)Day 2_Khoa tu Phap Hoa tai TVQD (55)Day 2_Khoa tu Phap Hoa tai TVQD (56)Day 2_Khoa tu Phap Hoa tai TVQD (57)Day 2_Khoa tu Phap Hoa tai TVQD (58)Day 2_Khoa tu Phap Hoa tai TVQD (59)Day 2_Khoa tu Phap Hoa tai TVQD (60)Day 2_Khoa tu Phap Hoa tai TVQD (61)Day 2_Khoa tu Phap Hoa tai TVQD (62)Day 2_Khoa tu Phap Hoa tai TVQD (63)Day 2_Khoa tu Phap Hoa tai TVQD (64)Day 2_Khoa tu Phap Hoa tai TVQD (65)Day 2_Khoa tu Phap Hoa tai TVQD (66)Day 2_Khoa tu Phap Hoa tai TVQD (67)Day 2_Khoa tu Phap Hoa tai TVQD (68)Day 2_Khoa tu Phap Hoa tai TVQD (69)Day 2_Khoa tu Phap Hoa tai TVQD (70)Day 2_Khoa tu Phap Hoa tai TVQD (71)Day 2_Khoa tu Phap Hoa tai TVQD (72)Day 2_Khoa tu Phap Hoa tai TVQD (73)Day 2_Khoa tu Phap Hoa tai TVQD (74)Day 2_Khoa tu Phap Hoa tai TVQD (75)Day 2_Khoa tu Phap Hoa tai TVQD (76)Day 2_Khoa tu Phap Hoa tai TVQD (77)Day 2_Khoa tu Phap Hoa tai TVQD (78)Day 2_Khoa tu Phap Hoa tai TVQD (79)Day 2_Khoa tu Phap Hoa tai TVQD (80)Day 2_Khoa tu Phap Hoa tai TVQD (81)Day 2_Khoa tu Phap Hoa tai TVQD (82)Day 2_Khoa tu Phap Hoa tai TVQD (83)Day 2_Khoa tu Phap Hoa tai TVQD (84)Day 2_Khoa tu Phap Hoa tai TVQD (85)Day 2_Khoa tu Phap Hoa tai TVQD (86)Day 2_Khoa tu Phap Hoa tai TVQD (87)Day 2_Khoa tu Phap Hoa tai TVQD (88)Day 2_Khoa tu Phap Hoa tai TVQD (89)Day 2_Khoa tu Phap Hoa tai TVQD (90)Day 2_Khoa tu Phap Hoa tai TVQD (91)Day 2_Khoa tu Phap Hoa tai TVQD (92)Day 2_Khoa tu Phap Hoa tai TVQD (93)Day 2_Khoa tu Phap Hoa tai TVQD (94)Day 2_Khoa tu Phap Hoa tai TVQD (95)Day 2_Khoa tu Phap Hoa tai TVQD (96)Day 2_Khoa tu Phap Hoa tai TVQD (97)Day 2_Khoa tu Phap Hoa tai TVQD (98)Day 2_Khoa tu Phap Hoa tai TVQD (99)Day 2_Khoa tu Phap Hoa tai TVQD (100)Day 2_Khoa tu Phap Hoa tai TVQD (101)Day 2_Khoa tu Phap Hoa tai TVQD (102)Day 2_Khoa tu Phap Hoa tai TVQD (103)Day 2_Khoa tu Phap Hoa tai TVQD (104)Day 2_Khoa tu Phap Hoa tai TVQD (105)Day 2_Khoa tu Phap Hoa tai TVQD (106)Day 2_Khoa tu Phap Hoa tai TVQD (107)Day 2_Khoa tu Phap Hoa tai TVQD (108)Day 2_Khoa tu Phap Hoa tai TVQD (109)Day 2_Khoa tu Phap Hoa tai TVQD (110)Day 2_Khoa tu Phap Hoa tai TVQD (111)Day 2_Khoa tu Phap Hoa tai TVQD (112)Day 2_Khoa tu Phap Hoa tai TVQD (113)Day 2_Khoa tu Phap Hoa tai TVQD (114)Day 2_Khoa tu Phap Hoa tai TVQD (115)Day 2_Khoa tu Phap Hoa tai TVQD (117)Day 2_Khoa tu Phap Hoa tai TVQD (118)Day 2_Khoa tu Phap Hoa tai TVQD (119)Day 2_Khoa tu Phap Hoa tai TVQD (120)Day 2_Khoa tu Phap Hoa tai TVQD (121)Day 2_Khoa tu Phap Hoa tai TVQD (122)Day 2_Khoa tu Phap Hoa tai TVQD (123)Day 2_Khoa tu Phap Hoa tai TVQD (124)Day 2_Khoa tu Phap Hoa tai TVQD (125)Day 2_Khoa tu Phap Hoa tai TVQD (126)Day 2_Khoa tu Phap Hoa tai TVQD (127)Day 2_Khoa tu Phap Hoa tai TVQD (128)Day 2_Khoa tu Phap Hoa tai TVQD (129)Day 2_Khoa tu Phap Hoa tai TVQD (130)Day 2_Khoa tu Phap Hoa tai TVQD (131)Day 2_Khoa tu Phap Hoa tai TVQD (132)Day 2_Khoa tu Phap Hoa tai TVQD (133)Day 2_Khoa tu Phap Hoa tai TVQD (134)Day 2_Khoa tu Phap Hoa tai TVQD (135)Day 2_Khoa tu Phap Hoa tai TVQD (137)Day 2_Khoa tu Phap Hoa tai TVQD (139)Day 2_Khoa tu Phap Hoa tai TVQD (140)Day 2_Khoa tu Phap Hoa tai TVQD (141)Day 2_Khoa tu Phap Hoa tai TVQD (142)Day 2_Khoa tu Phap Hoa tai TVQD (143)Day 2_Khoa tu Phap Hoa tai TVQD (144)Day 2_Khoa tu Phap Hoa tai TVQD (145)Day 2_Khoa tu Phap Hoa tai TVQD (146)Day 2_Khoa tu Phap Hoa tai TVQD (147)Day 2_Khoa tu Phap Hoa tai TVQD (148)Day 2_Khoa tu Phap Hoa tai TVQD (149)Day 2_Khoa tu Phap Hoa tai TVQD (150)Day 2_Khoa tu Phap Hoa tai TVQD (151)Day 2_Khoa tu Phap Hoa tai TVQD (152)Day 2_Khoa tu Phap Hoa tai TVQD (153)Day 2_Khoa tu Phap Hoa tai TVQD (154)Day 2_Khoa tu Phap Hoa tai TVQD (155)Day 2_Khoa tu Phap Hoa tai TVQD (156)Day 2_Khoa tu Phap Hoa tai TVQD (157)Day 2_Khoa tu Phap Hoa tai TVQD (158)Day 2_Khoa tu Phap Hoa tai TVQD (159)Day 2_Khoa tu Phap Hoa tai TVQD (160)Day 2_Khoa tu Phap Hoa tai TVQD (161)Day 2_Khoa tu Phap Hoa tai TVQD (162)Day 2_Khoa tu Phap Hoa tai TVQD (163)Day 2_Khoa tu Phap Hoa tai TVQD (164)Day 2_Khoa tu Phap Hoa tai TVQD (165)Day 2_Khoa tu Phap Hoa tai TVQD (166)Day 2_Khoa tu Phap Hoa tai TVQD (167)Day 2_Khoa tu Phap Hoa tai TVQD (168)Day 2_Khoa tu Phap Hoa tai TVQD (169)Day 2_Khoa tu Phap Hoa tai TVQD (170)Day 2_Khoa tu Phap Hoa tai TVQD (171)Day 2_Khoa tu Phap Hoa tai TVQD (172)Day 2_Khoa tu Phap Hoa tai TVQD (174)Day 2_Khoa tu Phap Hoa tai TVQD (175)Day 2_Khoa tu Phap Hoa tai TVQD (176)Day 2_Khoa tu Phap Hoa tai TVQD (177)Day 2_Khoa tu Phap Hoa tai TVQD (178)Day 2_Khoa tu Phap Hoa tai TVQD (179)Day 2_Khoa tu Phap Hoa tai TVQD (182)Day 2_Khoa tu Phap Hoa tai TVQD (183)Day 2_Khoa tu Phap Hoa tai TVQD (184)Day 2_Khoa tu Phap Hoa tai TVQD (185)Day 2_Khoa tu Phap Hoa tai TVQD (186)Day 2_Khoa tu Phap Hoa tai TVQD (188)Day 2_Khoa tu Phap Hoa tai TVQD (190)Day 2_Khoa tu Phap Hoa tai TVQD (192)Day 2_Khoa tu Phap Hoa tai TVQD (193)Day 2_Khoa tu Phap Hoa tai TVQD (194)Day 2_Khoa tu Phap Hoa tai TVQD (196)Day 2_Khoa tu Phap Hoa tai TVQD (197)Day 2_Khoa tu Phap Hoa tai TVQD (200)Day 2_Khoa tu Phap Hoa tai TVQD (201)Day 2_Khoa tu Phap Hoa tai TVQD (202)Day 2_Khoa tu Phap Hoa tai TVQD (203)Day 2_Khoa tu Phap Hoa tai TVQD (204)Day 2_Khoa tu Phap Hoa tai TVQD (205)Day 2_Khoa tu Phap Hoa tai TVQD (208)Day 2_Khoa tu Phap Hoa tai TVQD (209)Day 2_Khoa tu Phap Hoa tai TVQD (211)

Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn
03/10/201311:23(Xem: 15839)
1. TU VIỆN QUẢNG ĐỨC Nhạc: Võ Tá Hân; thơ: Tuệ Kiên; Họp Ca Nhóm Cadillac 2. QUẢNG ĐỨC MÁI CHÙA CHUNG Nhạc: Nguyễn Tuấn; thơ: Tuệ Kiên; Ca Sĩ Tuyết Mai 3. MỪNG CHU NIÊN 20 NĂM TU VIỆN QUẢNG ĐỨC Nhạc: Lê Minh Hiền; thơ: Thích Viên Tịnh; Họp Ca Nhóm Tuệ Đăng 4. ĐẠO TRÀNG TU VIỆN QUẢNG ĐỨC Nhạc: Khánh Hoàng; Thơ: Thích Nhật Tân; Ca Sĩ Thùy Dương 5. CHIẾC CẦU TỪ BI. Nhạc: Khánh Hoàng; thơ: Thanh Phi; Ca Sĩ Bảo Lộc 6. ÁNH HÀO QUANG QUẢNG ĐỨC Nhạc: Võ Tá Hân; Thơ: Lâm Như Tạng. Nhóm Cadillac 7. BÀI TƯỜNG THUẬT ĐẠI LỄ CHU NIÊN 20 NĂM TV QUẢNG ĐỨC Bài của Thích Tịnh Tuệ, giọng đọc: Tường Dinh (Đài Radio FM 97.4) 8. TT THÍCH NGUYÊN TẠNG TRẢ LỜI PHỎNG VẤN Thông Tín Viên VOA Hoa Kỳ, Ngọc Hân thực hiện 9. KIẾN TRÚC CỦA TU VIỆN QUẢNG ĐỨC Bài của TT Nguyên Tạng, giọng đọc: Diễm Hương (VOA, Hoa Kỳ)
05/06/201313:37(Xem: 6336)
After three years, concerted community action, hard work and single mindedness, the construction the Quang Duc Buddhist Monastery’s 2 story complex, consisting of the upper worship hall and ground floor multi-purpose hall, has been completed ...
10/10/201707:37(Xem: 5790)
Ban Âm Thanh Tu Viện Quảng Đức (Quang Duc Sound Productions) - Nguyên Tâm và Quảng Đại Tâm , Từ trái sang: Đạo hữu Quảng Đại Tâm (Công Đạo) & Đạo hữu Nguyên Tâm (Trần Đức) thuộc Ban Âm Thanh Ánh Sáng của Tu Viện Quảng Đức trong hơn 10 năm qua. Thành tâm tán dương công đức đóng góp công quả của hai Phật tử và Cầu Phật gia hộ cho hai Phật tử vui khỏe, tinh tấn & công việc thiện nguyện của ban Âm Thanh luôn được thành tựu. Nam Mô A Di Đà Phật. (TT Trụ Trì Tu Viện Quảng Đức Thích Nguyên Tạng). Công việc thuyện nguyện đã làm của ban âm thanh TV Quảng Đức: · Các buổi Đại Lễ Phật Đản, Vu Lan, Tết Nguyên Đán....tại tu viên Quảng Đức (xem hình) · Lễ An Vị Phật Chùa Bảo Vương Tự (xem hình) · Tiệc chay gây quỹ cho tu học cuối năm 2017 tai Port Sea (xem hình) Tết Trung Thu 2017 tại Tu Viện Quảng Đức (xem hình) · Tiệc chay gây quỹ cho Chùa Giác Hoàng. Các đại lễ tiếp theo: · Lễ Khánh Thành Hưng An Tự (03-12-2017) · Khóa Tu
01/05/200907:17(Xem: 17424)
Bản Tin Định Kỳ ( Mừng Xuân Di Lặc, Phật Đản và Vu Lan ) của Tu Viện Quảng Đức, Melbourne, Úc Châu
05/06/201313:31(Xem: 5111)
Trưởng Ban: Thượng Tọa Viện Chủ Thích Tâm Phương. Phó Trưởng Ban Ðặc trách Thiết Trí Trang Hoàng: TT. Thích Thiện Hiền. Phó Trưởng Ban Ðặc trách Thư Ký Hành Chánh: ÐÐ. Thích Nguyên Tạng ...
05/06/201313:26(Xem: 6248)
Ban Việt Ngữ SBS Radio Sydney trân trọng kính mời quí đồng hương tại Melbourne tham dự hai buổi phát thanh lưu động với chi tiết như sau ...
05/06/201313:19(Xem: 5170)
Đạo Phật truyền vào Việt Nam đã hơn hai ngàn năm; Hơn hai ngàn năm qua, chư vị Tổ Sư truyền giáo tùy theo hoàn cảnh, phong tục, tập quán đã áp dụng giáo lý của Đức Phật vào đời sống hằng ngày cho người dân Việt. Những ngôi Chùa đã có mặt khắp ba miền đất nước
01/04/201417:40(Xem: 12137)
Tu Viện Quảng Đức trân trọng chào đón quý đồng hương, Phật tử đến ủng hộ buổi văn nghệ gây quỹ giúp xây dựng Giảng Đường Hoa Sen được khai mạc lúc 01 giờ trưa Chủ Nhật 20 tháng 04 năm 2014 tại Tu Viện Quang Đức, số 105 Lynch Rd, Fawkner. Với những tiếng hát được yêu mến như Nữ Ca sĩ Phi Nhung, Ca Sĩ Cát Tiên, nam ca sĩ Mạnh Quỳnhđến từ Hoa Kỳ, cùng quí anh chị ca sĩ tại Melbourne như Tâm Như, Vĩnh Huy, Thụy Kim; Ban Nhạc Viễn Phương,Âm thanh ánh sáng: Anh Bằng.
05/06/201313:11(Xem: 6440)
Ca khúc: Kính mừng Quảng Đức 20 năm, Thơ : Thích Viên Tịnh, Nhạc : Lê Minh Hiền, Trình bày: Ban hợp ca Tuệ Đăng