Tu Viện Quảng Đức105 Lynch Rd, Fawkner, Vic 3060. Australia. Tel: 9357 3544. quangduc@quangduc.com* Viện Chủ: TT Tâm Phương, Trụ Trì: TT Nguyên Tạng   
Bài mới nhất

Quyển 60: Phẩm Tán Đại-Thừa 5

07/07/201511:33(Xem: 8406)
Quyển 60: Phẩm Tán Đại-Thừa 5
Kinh Dai Bat Nha- HT Thich Tri Nghiem_2_a
Tập 02

Quyển 60
Phẩm Tán Đại-Thừa 5
Bản dịch của HT Thích Trí Nghiêm
Diễn đọc: Cư Sĩ Chánh Trí

 

Thiện Hiện! Bố thí Ba-la-mật-đa quá khứ tức là cái không của bố thí Ba-la-mật-đa quá khứ; Bố thí Ba-la-mật-đa vị lai tức là cái không của bố thí Ba-la-mật-đa vị lai; Bố thí Ba-la-mật-đa hiện tại tức là cái không của bố thí Ba-la-mật-đa hiện tại; tịnh giới, an nhẫn, tinh tấn, tịnh lự, Bát-nhã Ba-la-mật-đa quá khứ tức là cái không của tịnh giới, an nhẫn, tinh tấn, tịnh lự, Bát-nhã Ba-la-mật-đa quá khứ; tịnh giới, an nhẫn, tinh tấn, tịnh lự, Bát-nhã Ba-la-mật-đa vị lai tức là cái không của tịnh giới, an nhẫn, tinh tấn, tịnh lự, Bát-nhã Ba-la-mật-đa vị lai; tịnh giới, an nhẫn, tinh tấn, tịnh lự, Bát-nhã Ba-la-mật-đa hiện tại tức là cái không của tịnh giới, an nhẫn, tinh tấn, tịnh lự, Bát-nhã Ba-la-mật-đa hiện tại. Vì sao? Thiện Hiện! Vì trong cái không, bố thí Ba-la-mật-đa quá khứ, chẳng thể nắm bắt được. Vì sao? Vì bố thí Ba-la-mật-đa quá khứ tức là không; tánh không cũng không; trong cái không, cái không còn chẳng thể nắm bắt được, huống gì trong cái không, có bố thí Ba-la-mật-đa quá khứ, có thể nắm bắt được!  

Thiện Hiện! Trong cái không, bố thí Ba-la-mật-đa vị lai, chẳng thể nắm bắt được. Vì sao? Vì bố thí Ba-la-mật-đa vị lai tức là không; tánh không cũng không; trong cái không, cái không còn chẳng thể nắm bắt được, huống gì trong cái không, có bố thí Ba-la-mật-đa vị lai, có thể nắm bắt được! 

Thiện Hiện! Trong cái không, bố thí Ba-la-mật-đa hiện tại, chẳng thể nắm bắt được. Vì sao? Vì bố thí Ba-la-mật-đa hiện tại tức là không; tánh không cũng không; trong cái không, cái không còn chẳng thể nắm bắt được, huống gì trong cái không, có bố thí Ba-la-mật-đa hiện tại, có thể nắm bắt được! 

Thiện Hiện! Trong cái không, bố thí Ba-la-mật-đa quá khứ, vị lai, hiện tại, chẳng thể nắm bắt được. Vì sao? Vì bố thí Ba-la-mật-đa quá khứ, vị lai, hiện tại tức là không; tánh không cũng không; trong cái không, cái không còn chẳng thể nắm bắt được, huống gì trong cái không, có bố thí Ba-la-mật-đa quá khứ, vị lai, hiện tại, có thể nắm bắt được! 

Thiện Hiện! Trong cái không, tịnh giới, an nhẫn, tinh tấn, tịnh lự, Bát-nhã Ba-la-mật-đa quá khứ, chẳng thể nắm bắt được. Vì sao? Vì tịnh giới, an nhẫn, tinh tấn, tịnh lự, Bát-nhã Ba-la-mật-đa quá khứ tức là không; tánh không cũng không; trong cái không, cái không còn chẳng thể nắm bắt được, huống gì trong cái không, có tịnh giới, an nhẫn, tinh tấn, tịnh lự, Bát-nhã Ba-la-mật-đa quá khứ, có thể nắm bắt được! 

Thiện Hiện! Trong cái không, tịnh giới, an nhẫn, tinh tấn, tịnh lự, Bát-nhã Ba-la-mật-đa vị lai, chẳng thể nắm bắt được. Vì sao? Vì tịnh giới, an nhẫn, tinh tấn, tịnh lự, Bát-nhã Ba-la-mật-đa vị lai tức là không; tánh không cũng không; trong cái không, cái không còn chẳng thể nắm bắt được, huống gì trong cái không, có tịnh giới, an nhẫn, tinh tấn, tịnh lự, Bát-nhã Ba-la-mật-đa vị lai, có thể nắm bắt được! 

Thiện Hiện! Trong cái không, tịnh giới, an nhẫn, tinh tấn, tịnh lự, Bát-nhã Ba-la-mật-đa hiện tại, chẳng thể nắm bắt được. Vì sao? Vì tịnh giới, an nhẫn, tinh tấn, tịnh lự, Bát-nhã Ba-la-mật-đa hiện tại tức là không; tánh không cũng không; trong cái không, cái không còn chẳng thể nắm bắt được, huống gì trong cái không, có tịnh giới, an nhẫn, tinh tấn, tịnh lự, Bát-nhã Ba-la-mật-đa hiện tại, có thể nắm bắt được! 

Thiện Hiện! Trong cái không, tịnh giới, an nhẫn, tinh tấn, tịnh lự, Bát-nhã Ba-la-mật-đa quá khứ, vị lai, hiện tại, chẳng thể nắm bắt được. Vì sao? Vì tịnh giới, an nhẫn, tinh tấn, tịnh lự, Bát-nhã Ba-la-mật-đa quá khứ, vị lai, hiện tại tức là không; tánh không cũng không; trong cái không, cái không còn chẳng thể nắm bắt được, huống gì trong cái không, có tịnh giới, an nhẫn, tinh tấn, tịnh lự, Bát-nhã Ba-la-mật-đa quá khứ, vị lai, hiện tại có thể nắm bắt được.

Thiện Hiện! Bốn tịnh lự quá khứ tức là cái không của bốn tịnh lự quá khứ; bốn tịnh lự vị lai tức là cái không của bốn tịnh lự vị lai; bốn tịnh lự hiện tại tức là cái không của bốn tịnh lự hiện tại; bốn vô lượng, bốn định vô sắc quá khứ tức là cái không của bốn vô lượng, bốn định vô sắc quá khứ; bốn vô lượng, bốn định vô sắc vị lai tức là cái không của bốn vô lượng, bốn định vô sắc vị lai; bốn vô lượng, bốn định vô sắc hiện tại tức là cái không của bốn vô lượng, bốn định vô sắc hiện tại. Vì sao? Thiện Hiện! Vì trong cái không, bốn tịnh lự quá khứ, chẳng thể nắm bắt được. Vì sao? Vì bốn tịnh lự quá khứ tức là không; tánh không cũng không; trong cái không, cái không còn chẳng thể nắm bắt được, huống gì trong cái không, có bốn tịnh lự quá khứ, có thể nắm bắt được! 

Thiện Hiện! Trong cái không, bốn tịnh lự vị lai, chẳng thể nắm bắt được. Vì sao? Vì bốn tịnh lự vị lai tức là không; tánh không cũng không; trong cái không, cái không còn chẳng thể nắm bắt được, huống gì trong cái không, có bốn tịnh lự vị lai, có thể nắm bắt được! 

Thiện Hiện! Trong cái không, bốn tịnh lự hiện tại, chẳng thể nắm bắt được. Vì sao? Vì bốn tịnh lự hiện tại tức là không; tánh không cũng không; trong cái không, cái không còn chẳng thể nắm bắt được, huống gì trong cái không, có bốn tịnh lự hiện tại, có thể nắm bắt được! 

Thiện Hiện! Trong cái không, bốn tịnh lự quá khứ, vị lai, hiện tại, chẳng thể nắm bắt được. Vì sao? Vì bốn tịnh lự quá khứ, vị lai, hiện tại tức là không; tánh không cũng không; trong cái không, cái không còn chẳng thể nắm bắt được, huống gì trong cái không, có bốn tịnh lự quá khứ, vị lai, hiện tại, có thể nắm bắt được! 

Thiện Hiện! Trong cái không, bốn vô lượng, bốn định vô sắc quá khứ, chẳng thể nắm bắt được. Vì sao? Vì bốn vô lượng, bốn định vô sắc quá khứ tức là không; tánh không cũng không; trong cái không, cái không còn chẳng thể nắm bắt được, huống gì trong cái không, có bốn vô lượng, bốn định vô sắc quá khứ, có thể nắm bắt được! 

Thiện Hiện! Trong cái không, bốn vô lượng, bốn định vô sắc vị lai, chẳng thể nắm bắt được. Vì sao? Vì bốn vô lượng, bốn định vô sắc vị lai tức là không; tánh không cũng không; trong cái không, cái không còn chẳng thể nắm bắt được, huống gì trong cái không, có bốn vô lượng, bốn định vô sắc vị lai, có thể nắm bắt được! 

Thiện Hiện! Trong cái không, bốn vô lượng, bốn định vô sắc hiện tại, chẳng thể nắm bắt được. Vì sao? Vì bốn vô lượng, bốn định vô sắc hiện tại tức là không; tánh không cũng không; trong cái không, cái không còn chẳng thể nắm bắt được, huống gì trong cái không, có bốn vô lượng, bốn định vô sắc hiện tại, có thể nắm bắt được! 

Thiện Hiện! Trong cái không, bốn vô lượng, bốn định vô sắc quá khứ, vị lai, hiện tại, chẳng thể nắm bắt được. Vì sao? Vì bốn vô lượng, bốn định vô sắc quá khứ, vị lai, hiện tại tức là không; tánh không cũng không; trong cái không, cái không còn chẳng thể nắm bắt được, huống gì trong cái không, có bốn vô lượng, bốn định vô sắc quá khứ, vị lai, hiện tại có thể nắm bắt được.

Thiện Hiện! Bốn niệm trụ quá khứ tức là cái không của bốn niệm trụ quá khứ; bốn niệm trụ vị lai tức là cái không của bốn niệm trụ vị lai; bốn niệm trụ hiện tại tức là cái không của bốn niệm trụ hiện tại; bốn chánh đoạn, bốn thần túc, năm căn, năm lực, bảy chi đẳng giác, tám chi thánh đạo quá khứ tức là cái không của bốn chánh đoạn cho đến tám chi thánh đạo quá khứ; bốn chánh đoạn, bốn thần túc, năm căn, năm lực, bảy chi đẳng giác, tám chi thánh đạo vị lai tức là cái không của bốn chánh đoạn cho đến tám chi thánh đạo vị lai; bốn chánh đoạn, bốn thần túc, năm căn, năm lực, bảy chi đẳng giác, tám chi thánh đạo hiện tại tức là cái không của bốn chánh đoạn cho đến tám chi thánh đạo hiện tại. Vì sao? Thiện Hiện! Vì trong cái không, bốn niệm trụ quá khứ, chẳng thể nắm bắt được. Vì sao? Vì bốn niệm trụ quá khứ tức là không; tánh không cũng không; trong cái không, cái không còn chẳng thể nắm bắt được, huống gì trong cái không, có bốn niệm trụ quá khứ, có thể nắm bắt được! 

Thiện Hiện! Trong cái không, bốn niệm trụ vị lai, chẳng thể nắm bắt được. Vì sao? Vì bốn niệm trụ vị lai tức là không; tánh không cũng không; trong cái không, cái không còn chẳng thể nắm bắt được, huống gì trong cái không, có bốn niệm trụ vị lai, có thể nắm bắt được! 

Thiện Hiện! Trong cái không, bốn niệm trụ hiện tại, chẳng thể nắm bắt được. Vì sao? Vì bốn niệm trụ hiện tại tức là không; tánh không cũng không; trong cái không, cái không còn chẳng thể nắm bắt được, huống gì trong cái không, có bốn niệm trụ hiện tại, có thể nắm bắt được! 

Thiện Hiện! Trong cái không, bốn niệm trụ quá khứ, vị lai, hiện tại, chẳng thể nắm bắt được. Vì sao? Vì bốn niệm trụ quá khứ, vị lai, hiện tại tức là không; tánh không cũng không; trong cái không, cái không còn chẳng thể nắm bắt được, huống gì trong cái không, có bốn niệm trụ quá khứ, vị lai, hiện tại, có thể nắm bắt được! 

Thiện Hiện! Trong cái không, bốn chánh đoạn, bốn thần túc, năm căn, năm lực, bảy chi đẳng giác, tám chi thánh đạo quá khứ, chẳng thể nắm bắt được. Vì sao? Vì bốn chánh đoạn cho đến tám chi thánh đạo quá khứ tức là không; tánh không cũng không; trong cái không, cái không còn chẳng thể nắm bắt được, huống gì trong cái không, có bốn chánh đoạn cho đến tám chi thánh đạo quá khứ, có thể nắm bắt được! 

Thiện Hiện! Trong cái không, bốn chánh đoạn, bốn thần túc, năm căn, năm lực, bảy chi đẳng giác, tám chi thánh đạo vị lai, chẳng thể nắm bắt được. Vì sao? Vì bốn chánh đoạn cho đến tám chi thánh đạo vị lai tức là không; tánh không cũng không; trong cái không, cái không còn chẳng thể nắm bắt được, huống gì trong cái không, có bốn chánh đoạn cho đến tám chi thánh đạo vị lai, có thể nắm bắt được! 

Thiện Hiện! Trong cái không, bốn chánh đoạn, bốn thần túc, năm căn, năm lực, bảy chi đẳng giác, tám chi thánh đạo hiện tại, chẳng thể nắm bắt được. Vì sao? Vì bốn chánh đoạn cho đến tám chi thánh đạo hiện tại tức là không; tánh không cũng không; trong cái không, cái không còn chẳng thể nắm bắt được, huống gì trong cái không, có bốn chánh đoạn cho đến tám chi thánh đạo hiện tại, có thể nắm bắt được! 

Thiện Hiện! Trong cái không, bốn chánh đoạn, bốn thần túc, năm căn, năm lực, bảy chi đẳng giác, tám chi thánh đạo quá khứ, vị lai, hiện tại, chẳng thể nắm bắt được. Vì sao? Vì bốn chánh đoạn cho đến tám chi thánh đạo quá khứ, vị lai, hiện tại tức là không; tánh không cũng không; trong cái không, cái không còn chẳng thể nắm bắt được, huống gì trong cái không, có bốn chánh đoạn cho đến tám chi thánh đạo quá khứ, vị lai, hiện tại có thể nắm bắt được.

Thiện Hiện! Pháp môn giải thoát không quá khứ tức là cái không của pháp môn giải thoát không quá khứ; pháp môn giải thoát không vị lai tức là cái không của pháp môn giải thoát không vị lai; pháp môn giải thoát không hiện tại tức là cái không của pháp môn giải thoát không hiện tại; pháp môn giải thoát vô tướng, vô nguyện quá khứ tức là cái không của pháp môn giải thoát vô tướng, vô nguyện quá khứ; pháp môn giải thoát vô tướng, vô nguyện vị lai tức là cái không của pháp môn giải thoát vô tướng, vô nguyện vị lai; pháp môn giải thoát vô tướng, vô nguyện hiện tại tức là cái không của pháp môn giải thoát vô tướng, vô nguyện hiện tại. Vì sao! Thiện Hiện! Vì trong cái không, pháp môn giải thoát không quá khứ, chẳng thể nắm bắt được. Vì sao? Vì pháp môn giải thoát không quá khứ tức là không; tánh không cũng không; trong cái không, cái không còn chẳng thể nắm bắt được, huống gì trong cái không, có pháp môn giải thoát không quá khứ, có thể nắm bắt được! 

Thiện Hiện! Trong cái không, pháp môn giải thoát không vị lai, chẳng thể nắm bắt được. Vì sao? Vì pháp môn giải thoát không vị lai tức là không; tánh không cũng không; trong cái không, cái không còn chẳng thể nắm bắt được, huống gì trong cái không, có pháp môn giải thoát không vị lai, có thể nắm bắt được! 

Thiện Hiện! Trong cái không, pháp môn giải thoát không hiện tại, chẳng thể nắm bắt được. Vì sao? Vì pháp môn giải thoát không hiện tại tức là không; tánh không cũng không; trong cái không, cái không còn chẳng thể nắm bắt được, huống gì trong cái không, có pháp môn giải thoát không hiện tại, có thể nắm bắt được! 

Thiện Hiện! Trong cái không, pháp môn giải thoát không quá khứ, vị lai, hiện tại, chẳng thể nắm bắt được. Vì sao? Vì pháp môn giải thoát không quá khứ, vị lai, hiện tại tức là không; tánh không cũng không; trong cái không, cái không còn chẳng thể nắm bắt được, huống gì trong cái không, có pháp môn giải thoát không quá khứ, vị lai, hiện tại, có thể nắm bắt được! 

Thiện Hiện! Trong cái không, pháp môn giải thoát vô tướng, vô nguyện quá khứ, chẳng thể nắm bắt được. Vì sao? Vì pháp môn giải thoát vô tướng, vô nguyện quá khứ tức là không; tánh không cũng không; trong cái không, cái không còn chẳng thể nắm bắt được, huống gì trong cái không, có pháp môn giải thoát vô tướng, vô nguyện quá khứ, có thể nắm bắt được! 

Thiện Hiện! Trong cái không, pháp môn giải thoát vô tướng, vô nguyện vị lai, chẳng thể nắm bắt được. Vì sao? Vì pháp môn giải thoát vô tướng, vô nguyện vị lai tức là không; tánh không cũng không; trong cái không, cái không còn chẳng thể nắm bắt được, huống gì trong cái không, có pháp môn giải thoát vô tướng, vô nguyện vị lai, có thể nắm bắt được! 

Thiện Hiện! Trong cái không, pháp môn giải thoát vô tướng, vô nguyện hiện tại, chẳng thể nắm bắt được. Vì sao? Vì pháp môn giải thoát vô tướng, vô nguyện hiện tại tức là không; tánh không cũng không; trong cái không, cái không còn chẳng thể nắm bắt được, huống gì trong cái không, có pháp môn giải thoát vô tướng, vô nguyện hiện tại, có thể nắm bắt được! 

Thiện Hiện! Trong cái không, pháp môn giải thoát vô tướng, vô nguyện quá khứ, vị lai, hiện tại, chẳng thể nắm bắt được. Vì sao? Vì pháp môn giải thoát vô tướng, vô nguyện quá khứ, vị lai, hiện tại tức là không; tánh không cũng không; trong cái không, cái không còn chẳng thể nắm bắt được, huống gì trong cái không, có pháp môn giải thoát vô tướng, vô nguyện quá khứ, vị lai, hiện tại có thể nắm bắt được.

Thiện Hiện! Năm loại mắt quá khứ tức là cái không của năm loại mắt quá khứ; năm loại mắt vị lai tức là cái không của năm loại mắt vị lai; năm loại mắt hiện tại tức là cái không của năm loại mắt hiện tại. Sáu phép thần thông quá khứ tức là cái không của sáu phép thần thông quá khứ; sáu phép thần thông vị lai tức là cái không của sáu phép thần thông vị lai; sáu phép thần thông hiện tại tức là cái không của sáu phép thần thông hiện tại. Vì sao? Thiện Hiện! Vì trong cái không, năm loại mắt quá khứ, chẳng thể nắm bắt được. Vì sao? Vì năm loại mắt quá khứ tức là không; tánh không cũng không; trong cái không, cái không còn chẳng thể nắm bắt được, huống gì trong cái không, có năm loại mắt quá khứ, có thể nắm bắt được! 

Thiện Hiện! Trong cái không, năm loại mắt vị lai, chẳng thể nắm bắt được. Vì sao? Vì năm loại mắt vị lai tức là không; tánh không cũng không; trong cái không, cái không còn chẳng thể nắm bắt được, huống gì trong cái không, có năm loại mắt vị lai, có thể nắm bắt được! 

Thiện Hiện! Trong cái không, năm loại mắt hiện tại, chẳng thể nắm bắt được. Vì sao? Vì năm loại mắt hiện tại tức là không; tánh không cũng không; trong cái không, cái không còn chẳng thể nắm bắt được, huống gì trong cái không, có năm loại mắt hiện tại, có thể nắm bắt được! 

Thiện Hiện! Trong cái không, năm loại mắt quá khứ, vị lai, hiện tại, chẳng thể nắm bắt được. Vì sao? Vì năm loại mắt quá khứ, vị lai, hiện tại tức là không; tánh không cũng không; trong cái không, cái không còn chẳng thể nắm bắt được, huống gì trong cái không, có năm loại mắt quá khứ, vị lai, hiện tại, có thể nắm bắt được! 

Thiện Hiện! Trong cái không, sáu phép thần thông quá khứ, chẳng thể nắm bắt được. Vì sao? Vì sáu phép thần thông quá khứ tức là không; tánh không cũng không; trong cái không, cái không còn chẳng thể nắm bắt được, huống gì trong cái không, có sáu phép thần thông quá khứ, có thể nắm bắt được! 

Thiện Hiện! Trong cái không, sáu phép thần thông vị lai, chẳng thể nắm bắt được. Vì sao? Vì sáu phép thần thông vị lai tức là không; tánh không cũng không; trong cái không, cái không còn chẳng thể nắm bắt được, huống gì trong cái không, có sáu phép thần thông vị lai, có thể nắm bắt được! 

Thiện Hiện! Trong cái không, sáu phép thần thông hiện tại, chẳng thể nắm bắt được. Vì sao? Vì sáu phép thần thông hiện tại tức là không; tánh không cũng không; trong cái không, cái không còn chẳng thể nắm bắt được, huống gì trong cái không, có sáu phép thần thông hiện tại, có thể nắm bắt được! 

Thiện Hiện! Trong cái không, sáu phép thần thông quá khứ, vị lai, hiện tại, chẳng thể nắm bắt được. Vì sao? Vì sáu phép thần thông quá khứ, vị lai, hiện tại tức là không; tánh không cũng không; trong cái không, cái không còn chẳng thể nắm bắt được, huống gì trong cái không, có sáu phép thần thông quá khứ, vị lai, hiện tại có thể nắm bắt được.

Thiện Hiện! Mười lực của Phật quá khứ tức là cái không của mười lực của Phật quá khứ; mười lực của Phật vị lai tức là cái không của mười lực của Phật vị lai; mười lực của Phật hiện tại tức là cái không của mười lực của Phật hiện tại. Bốn điều không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả, mười tám pháp Phật bất cộng, trí nhất thiết, trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng quá khứ tức là cái không của bốn điều không sợ cho đến trí nhất thiết tướng quá khứ; bốn điều không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả, mười tám pháp Phật bất cộng, trí nhất thiết, trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng vị lai tức là cái không của bốn điều không sợ cho đến trí nhất thiết tướng vị lai; bốn điều không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả, mười tám pháp Phật bất cộng, trí nhất thiết, trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng hiện tại tức là cái không của bốn điều không sợ cho đến trí nhất thiết tướng hiện tại. Vì sao? Thiện Hiện! Vì trong cái không, mười lực của Phật quá khứ, chẳng thể nắm bắt được. Vì sao? Vì mười lực của Phật quá khứ tức là không; tánh không cũng không; trong cái không, cái không còn chẳng thể nắm bắt được, huống gì trong cái không, có mười lực của Phật quá khứ, có thể nắm bắt được! 

Thiện Hiện! Trong cái không, mười lực của Phật vị lai, chẳng thể nắm bắt được. Vì sao? Vì mười lực của Phật vị lai tức là không; tánh không cũng không; trong cái không, cái không còn chẳng thể nắm bắt được, huống gì trong cái không, có mười lực của Phật vị lai, có thể nắm bắt được! 

Thiện Hiện! Trong cái không, mười lực của Phật hiện tại, chẳng thể nắm bắt được. Vì sao? Vì mười lực của Phật hiện tại tức là không; tánh không cũng không; trong cái không, cái không còn chẳng thể nắm bắt được, huống gì trong cái không, có mười lực của Phật hiện tại, có thể nắm bắt được! 

Thiện Hiện! Trong cái không, mười lực của Phật quá khứ, vị lai, hiện tại, chẳng thể nắm bắt được. Vì sao? Vì mười lực của Phật quá khứ, vị lai, hiện tại tức là không; tánh không cũng không; trong cái không, cái không còn chẳng thể nắm bắt được, huống gì trong cái không, có mười lực của Phật quá khứ, vị lai, hiện tại, có thể nắm bắt được! 

Thiện Hiện! Trong cái không, bốn điều không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả, mười tám pháp Phật bất cộng, trí nhất thiết, trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng quá khứ, chẳng thể nắm bắt được. Vì sao? Vì bốn điều không sợ cho đến trí nhất thiết tướng quá khứ tức là không; tánh không cũng không; trong cái không, cái không còn chẳng thể nắm bắt được, huống gì trong cái không, có bốn điều không sợ cho đến trí nhất thiết tướng quá khứ, có thể nắm bắt được! 

Thiện Hiện! Trong cái không, bốn điều không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả, mười tám pháp Phật bất cộng, trí nhất thiết, trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng vị lai, chẳng thể nắm bắt được. Vì sao? Vì bốn điều không sợ cho đến trí nhất thiết tướng vị lai tức là không; tánh không cũng không; trong cái không, cái không còn chẳng thể nắm bắt được, huống gì trong cái không, có bốn điều không sợ cho đến trí nhất thiết tướng vị lai, có thể nắm bắt được! 

Thiện Hiện! Trong cái không, bốn điều không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả, mười tám pháp Phật bất cộng, trí nhất thiết, trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng hiện tại, chẳng thể nắm bắt được. Vì sao? Vì bốn điều không sợ cho đến trí nhất thiết tướng hiện tại tức là không; tánh không cũng không; trong cái không, cái không còn chẳng thể nắm bắt được, huống gì trong cái không, có bốn điều không sợ cho đến trí nhất thiết tướng hiện tại, có thể nắm bắt được! 

Thiện Hiện! Trong cái không, bốn điều không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả, mười tám pháp Phật bất cộng, trí nhất thiết, trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng quá khứ, vị lai, hiện tại, chẳng thể nắm bắt được. Vì sao? Vì bốn điều không sợ cho đến trí nhất thiết tướng quá khứ, vị lai, hiện tại tức là không; tánh không cũng không; trong cái không, cái không còn chẳng thể nắm bắt được, huống gì trong cái không, có bốn điều không sợ cho đến trí nhất thiết tướng quá khứ, vị lai, hiện tại có thể nắm bắt được.

Thiện Hiện! Dị sanh quá khứ tức là cái không của dị sanh quá khứ; dị sanh vị lai tức là cái không của dị sanh vị lai; dị sanh hiện tại tức là cái không của dị sanh hiện tại. Thanh-văn, Độc-giác, Bồ-tát, Như Lai quá khứ tức là cái không của Thanh-văn, Độc-giác, Bồ-tát, Như Lai quá khứ; Thanh-văn, Độc-giác, Bồ-tát, Như Lai vị lai tức là cái không của Thanh-văn, Độc-giác, Bồ-tát, Như Lai vị lai; Thanh-văn, Độc-giác, Bồ-tát, Như Lai hiện tại tức là cái không của Thanh-văn, Độc-giác, Bồ-tát, Như Lai hiện tại. Vì sao? Thiện Hiện! Vì trong cái không, dị sanh quá khứ, chẳng thể nắm bắt được. Vì sao? Vì dị sanh quá khứ tức là không; tánh không cũng không; trong cái không, cái không còn chẳng thể nắm bắt được, huống gì trong cái không, có dị sanh quá khứ, có thể nắm bắt được! 

Thiện Hiện! Trong cái không, dị sanh vị lai, chẳng thể nắm bắt được. Vì sao? Vì dị sanh vị lai tức là không; tánh không cũng không; trong cái không, cái không còn chẳng thể nắm bắt được, huống gì trong cái không, có dị sanh vị lai, có thể nắm bắt được! 

Thiện Hiện! Trong cái không, dị sanh hiện tại, chẳng thể nắm bắt được. Vì sao? Vì dị sanh hiện tại tức là không; tánh không cũng không; trong cái không, cái không còn chẳng thể nắm bắt được, huống gì trong cái không, có dị sanh hiện tại, có thể nắm bắt được! 

Thiện Hiện! Trong cái không, dị sanh quá khứ, vị lai, hiện tại, chẳng thể nắm bắt được. Vì sao? Vì dị sanh quá khứ, vị lai, hiện tại tức là không; tánh không cũng không; trong cái không, cái không còn chẳng thể nắm bắt được, huống gì trong cái không, có dị sanh quá khứ, vị lai, hiện tại có thể nắm bắt được. Vì ngã, hữu tình cho đến cái biết, cái thấy, chẳng thể nắm bắt được! 

Thiện Hiện! Trong cái không, Thanh-văn, Độc-giác, Bồ-tát, Như Lai quá khứ, chẳng thể nắm bắt được. Vì sao? Vì Thanh-văn, Độc-giác, Bồ-tát, Như Lai quá khứ tức là không; tánh không cũng không; trong cái không, cái không còn chẳng thể nắm bắt được, huống gì trong cái không, có Thanh-văn, Độc-giác, Bồ-tát, Như Lai quá khứ, có thể nắm bắt được! 

Thiện Hiện! Trong cái không, Thanh-văn, Độc-giác, Bồ-tát, Như Lai vị lai, chẳng thể nắm bắt được. Vì sao? Vì Thanh-văn, Độc-giác, Bồ-tát, Như Lai vị lai tức là không; tánh không cũng không; trong cái không, cái không còn chẳng thể nắm bắt được, huống gì trong cái không, có Thanh-văn, Độc-giác, Bồ-tát, Như Lai vị lai, có thể nắm bắt được! 

Thiện Hiện! Trong cái không, Thanh-văn, Độc-giác, Bồ-tát, Như Lai hiện tại, chẳng thể nắm bắt được. Vì sao? Vì Thanh-văn, Độc-giác, Bồ-tát, Như Lai hiện tại tức là không; tánh không cũng không; trong cái không, cái không còn chẳng thể nắm bắt được, huống gì trong cái không, có Thanh-văn, Độc-giác, Bồ-tát, Như Lai hiện tại, có thể nắm bắt được! 

Thiện Hiện! Trong cái không, Thanh-văn, Độc-giác, Bồ-tát, Như Lai quá khứ, vị lai, hiện tại, chẳng thể nắm bắt được. Vì sao? Vì Thanh-văn, Độc-giác, Bồ-tát, Như Lai quá khứ, vị lai, hiện tại tức là không; tánh không cũng không; trong cái không, cái không còn chẳng thể nắm bắt được, huống gì trong cái không, có Thanh-văn, Độc-giác, Bồ-tát, Như Lai quá khứ, vị lai, hiện tại, có thể nắm bắt được. Vì ngã, hữu tình cho đến cái biết, cái thấy, chẳng thể nắm bắt được.

Lại nữa, Thiện Hiện! Sắc đời trước, chẳng thể nắm bắt được; sắc đời sau, chẳng thể nắm bắt được; sắc đời giữa, chẳng thể nắm bắt được; trong cái bình đẳng của ba đời, sắc chẳng thể nắm bắt được. Vì sao? Thiện Hiện! Vì trong cái bình đẳng, sắc của quá khứ, vị lai, hiện tại, đều chẳng thể nắm bắt được. Vì sao? Vì trong cái bình đẳng, tánh bình đẳng còn chẳng thể nắm bắt được, huống gì trong cái bình đẳng, có sắc của quá khứ, vị lai, hiện tại, có thể nắm bắt được! 

Thiện Hiện! Thọ, tưởng, hành, thức đời trước, chẳng thể nắm bắt được; thọ, tưởng, hành, thức đời sau, chẳng thể nắm bắt được; thọ, tưởng, hành, thức đời giữa, chẳng thể nắm bắt được. Trong cái bình đẳng của ba đời, thọ, tưởng, hành, thức, cũng chẳng thể nắm bắt được. Vì sao? Thiện Hiện! Vì trong cái bình đẳng, thọ, tưởng, hành, thức của quá khứ, vị lai, hiện tại, đều chẳng thể nắm bắt được. Vì sao? Vì trong cái bình đẳng, tánh bình đẳng còn chẳng thể nắm bắt được, huống gì trong cái bình đẳng, có thọ, tưởng, hành, thức quá khứ, vị lai, hiện tại, có thể nắm bắt được.

Thiện Hiện! Nhãn xứ đời trước, chẳng thể nắm bắt được; nhãn xứ đời sau, chẳng thể nắm bắt được; nhãn xứ đời giữa, chẳng thể nắm bắt được. Trong cái bình đẳng của ba đời, nhãn xứ, cũng chẳng thể nắm bắt được. Vì sao? Thiện Hiện! Vì trong cái bình đẳng, nhãn xứ quá khứ, vị lai, hiện tại, đều chẳng thể nắm bắt được. Vì sao? Vì trong cái bình đẳng, tánh bình đẳng còn chẳng thể nắm bắt được, huống gì trong cái bình đẳng, có nhãn xứ quá khứ, vị lai, hiện tại, có thể nắm bắt được! 

Thiện Hiện! Nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xứ đời trước, chẳng thể nắm bắt được; nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xứ đời sau, chẳng thể nắm bắt được; nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xứ đời giữa, chẳng thể nắm bắt được. Trong cái bình đẳng của ba đời, nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xứ, cũng chẳng thể nắm bắt được. Vì sao? Thiện Hiện! Vì trong cái bình đẳng, nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xứ quá khứ, vị lai, hiện tại, đều chẳng thể nắm bắt được. Vì sao? Vì trong cái bình đẳng, tánh bình đẳng còn chẳng thể nắm bắt được, huống gì trong cái bình đẳng, có nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xứ quá khứ, vị lai, hiện tại có thể nắm bắt được.

Thiện Hiện! Sắc xứ đời trước, chẳng thể nắm bắt được; sắc xứ đời sau, chẳng thể nắm bắt được; sắc xứ đời giữa, chẳng thể nắm bắt được. Trong cái bình đẳng của ba đời, sắc xứ cũng chẳng thể nắm bắt được. Vì sao? Thiện Hiện! Vì trong cái bình đẳng, sắc xứ quá khứ, vị lai, hiện tại, đều chẳng thể nắm bắt được. Vì sao? Vì trong cái bình đẳng, tánh bình đẳng còn chẳng thể nắm bắt được, huống gì trong cái bình đẳng, có sắc xứ quá khứ, vị lai, hiện tại, có thể nắm bắt được! 

Thiện Hiện! Thanh, hương, vị, xúc, pháp xứ đời trước, chẳng thể nắm bắt được; thanh, hương, vị, xúc, pháp xứ đời sau, chẳng thể nắm bắt được; thanh, hương, vị, xúc, pháp xứ đời giữa, chẳng thể nắm bắt được. Trong cái bình đẳng của ba đời, thanh, hương, vị, xúc, pháp xứ, cũng chẳng thể nắm bắt được. Vì sao? Thiện Hiện! Vì trong cái bình đẳng, thanh, hương, vị, xúc, pháp xứ quá khứ, vị lai, hiện tại, đều chẳng thể nắm bắt được. Vì sao? Vì trong cái bình đẳng, tánh bình đẳng, còn chẳng thể nắm bắt được, huống gì trong cái bình đẳng, có thanh, hương, vị, xúc, pháp xứ quá khứ, vị lai, hiện tại, có thể nắm bắt được.

Thiện Hiện! Nhãn giới đời trước, chẳng thể nắm bắt được; nhãn giới đời sau, chẳng thể nắm bắt được; nhãn giới đời giữa, chẳng thể nắm bắt được. Trong cái bình đẳng của ba đời, nhãn giới cũng chẳng thể nắm bắt được. Vì sao? Thiện Hiện! Vì trong cái bình đẳng, nhãn giới quá khứ, vị lai, hiện tại, đều chẳng thể nắm bắt được. Vì sao? Vì trong cái bình đẳng, tánh bình đẳng, còn chẳng thể nắm bắt được, huống gì trong cái bình đẳng, có nhãn giới quá khứ, vị lai, hiện tại, có thể nắm bắt được! 

Thiện Hiện! Sắc giới, nhãn thức giới và nhãn xúc cùng các thọ do nhãn xúc làm duyên sanh ra trong đời trước, chẳng thể nắm bắt được; sắc giới, nhãn thức giới và nhãn xúc cùng các thọ do nhãn xúc làm duyên sanh ra trong đời sau, chẳng thể nắm bắt được; sắc giới, nhãn thức giới và nhãn xúc cùng các thọ do nhãn xúc làm duyên sanh ra trong đời giữa, chẳng thể nắm bắt được. Trong cái bình đẳng của ba đời, sắc giới, nhãn thức giới và nhãn xúc cùng các thọ do nhãn xúc làm duyên sanh ra, cũng chẳng thể nắm bắt được. Vì sao? Thiện Hiện! Vì trong cái bình đẳng, sắc giới, nhãn thức giới và nhãn xúc cùng các thọ do nhãn xúc làm duyên sanh ra trong quá khứ, vị lai, hiện tại, đều chẳng thể nắm bắt được. Vì sao? Vì trong cái bình đẳng, tánh bình đẳng, còn chẳng thể nắm bắt được, huống gì trong cái bình đẳng, có sắc giới, nhãn thức giới và nhãn xúc cùng các thọ do nhãn xúc làm duyên sanh ra trong quá khứ, vị lai, hiện tại, có thể nắm bắt được.

Thiện Hiện! Nhĩ giới đời trước, chẳng thể nắm bắt được; nhĩ giới đời sau, chẳng thể nắm bắt được; nhĩ giới đời giữa, chẳng thể nắm bắt được. Trong cái bình đẳng của ba đời, nhĩ giới cũng chẳng thể nắm bắt được. Vì sao? Thiện Hiện! Vì trong cái bình đẳng, nhĩ giới quá khứ, vị lai, hiện tại, đều chẳng thể nắm bắt được. Vì sao? Vì trong cái bình đẳng, tánh bình đẳng, còn chẳng thể nắm bắt được, huống gì trong cái bình đẳng, có nhĩ giới quá khứ, vị lai, hiện tại, có thể nắm bắt được! 

Thiện Hiện! Thanh giới, nhĩ thức giới và nhĩ xúc cùng các thọ do nhĩ xúc làm duyên sanh ra trong đời trước, chẳng thể nắm bắt được; thanh giới, nhĩ thức giới và nhĩ xúc cùng các thọ do nhĩ xúc làm duyên sanh ra trong đời sau, chẳng thể nắm bắt được; thanh giới, nhĩ thức giới và nhĩ xúc cùng các thọ do nhĩ xúc làm duyên sanh ra trong đời giữa, chẳng thể nắm bắt được. Trong cái bình đẳng của ba đời, thanh giới, nhĩ thức giới và nhĩ xúc cùng các thọ do nhĩ xúc làm duyên sanh ra, cũng chẳng thể nắm bắt được. Vì sao? Thiện Hiện! Vì trong cái bình đẳng, thanh giới, nhĩ thức giới và nhĩ xúc cùng các thọ do nhĩ xúc làm duyên sanh ra trong quá khứ, vị lai, hiện tại, đều chẳng thể nắm bắt được. Vì sao? Vì trong cái bình đẳng, tánh bình đẳng còn chẳng thể nắm bắt được, huống gì trong cái bình đẳng, có thanh giới, nhĩ thức giới và nhĩ xúc cùng các thọ do nhĩ xúc làm duyên sanh ra trong quá khứ, vị lai, hiện tại, có thể nắm bắt được.

Thiện Hiện! Tỷ giới đời trước, chẳng thể nắm bắt được; tỷ giới đời sau, chẳng thể nắm bắt được; tỷ giới đời giữa, chẳng thể nắm bắt được. Trong cái bình đẳng của ba đời, tỷ giới cũng chẳng thể nắm bắt được. Vì sao? Thiện Hiện! Vì trong cái bình đẳng, tỷ giới quá khứ, vị lai, hiện tại, đều chẳng thể nắm bắt được. Vì sao? Vì trong cái bình đẳng, tánh bình đẳng còn chẳng thể nắm bắt được, huống gì trong cái bình đẳng, có tỷ giới quá khứ, vị lai, hiện tại, có thể nắm bắt được! 

Thiện Hiện! Hương giới, tỷ thức giới và tỷ xúc cùng các thọ do tỷ xúc làm duyên sanh ra trong đời trước, chẳng thể nắm bắt được; hương giới, tỷ thức giới và tỷ xúc cùng các thọ do tỷ xúc làm duyên sanh ra trong đời sau, chẳng thể nắm bắt được; hương giới, tỷ thức giới và tỷ xúc cùng các thọ do tỷ xúc làm duyên sanh ra trong đời giữa, chẳng thể nắm bắt được. Trong cái bình đẳng của ba đời, hương giới, tỷ thức giới và tỷ xúc cùng các thọ do tỷ xúc làm duyên sanh ra, cũng chẳng thể nắm bắt được. Vì sao? Thiện Hiện! Vì trong cái bình đẳng, hương giới, tỷ thức giới và tỷ xúc cùng các thọ do tỷ xúc làm duyên sanh ra trong quá khứ, vị lai, hiện tại đều chẳng thể nắm bắt được. Vì sao? Vì trong cái bình đẳng, tánh bình đẳng còn chẳng thể nắm bắt được, huống gì trong cái bình đẳng, có hương giới, tỷ thức giới và tỷ xúc cùng các thọ do tỷ xúc làm duyên sanh ra trong quá khứ, vị lai, hiện tại, có thể nắm bắt được.

Thiện Hiện! Thiệt giới đời trước, chẳng thể nắm bắt được; thiệt giới đời sau, chẳng thể nắm bắt được; thiệt giới đời giữa, chẳng thể nắm bắt được. Trong cái bình đẳng của ba đời, thiệt giới, cũng chẳng thể nắm bắt được. Vì sao? Thiện Hiện! Vì trong cái bình đẳng, thiệt giới quá khứ, vị lai, hiện tại, đều chẳng thể nắm bắt được. Vì sao? Vì trong cái bình đẳng, tánh bình đẳng còn chẳng thể nắm bắt được, huống gì trong cái bình đẳng, có thiệt giới quá khứ, vị lai, hiện tại, có thể nắm bắt được! 

Thiện Hiện! Vị giới, thiệt thức giới và thiệt xúc cùng các thọ do thiệt xúc làm duyên sanh ra trong đời trước, chẳng thể nắm bắt được; vị giới, thiệt thức giới và thiệt xúc cùng các thọ do thiệt xúc làm duyên sanh ra trong đời sau, chẳng thể nắm bắt được; vị giới, thiệt thức giới và thiệt xúc cùng các thọ do thiệt xúc làm duyên sanh ra trong đời giữa, chẳng thể nắm bắt được. Trong cái bình đẳng của ba đời, vị giới, thiệt thức giới và thiệt xúc cùng các thọ do thiệt xúc làm duyên sanh ra, cũng chẳng thể nắm bắt được. Vì sao? Thiện Hiện! Vì trong cái bình đẳng, vị giới, thiệt thức giới và thiệt xúc cùng các thọ do thiệt xúc làm duyên sanh ra trong quá khứ, vị lai, hiện tại, đều chẳng thể nắm bắt được. Vì sao? Vì trong cái bình đẳng, tánh bình đẳng còn chẳng thể nắm bắt được, huống gì trong cái bình đẳng, có vị giới, thiệt thức giới và thiệt xúc cùng các thọ do thiệt xúc làm duyên sanh ra trong quá khứ, vị lai, hiện tại, có thể nắm bắt được.

Thiện Hiện! Thân giới đời trước, chẳng thể nắm bắt được; thân giới đời sau, chẳng thể nắm bắt được; thân giới đời giữa, chẳng thể nắm bắt được. Trong cái bình đẳng của ba đời, thân giới cũng chẳng thể nắm bắt được. Vì sao? Thiện Hiện! Vì trong cái bình đẳng, thân giới quá khứ, vị lai, hiện tại, đều chẳng thể nắm bắt được. Vì sao? Vì trong cái bình đẳng, tánh bình đẳng còn chẳng thể nắm bắt được, huống gì trong cái bình đẳng, có thân giới quá khứ, vị lai, hiện tại, có thể nắm bắt được! 

Thiện Hiện! Xúc giới, thân thức giới và thân xúc cùng các thọ do thân xúc làm duyên sanh ra trong đời trước, chẳng thể nắm bắt được; xúc giới, thân thức giới và thân xúc cùng các thọ do thân xúc làm duyên sanh ra trong đời sau, chẳng thể nắm bắt được; xúc giới, thân thức giới và thân xúc cùng các thọ do thân xúc làm duyên sanh ra trong đời giữa, chẳng thể nắm bắt được. Trong cái bình đẳng của ba đời, xúc giới, thân thức giới và thân xúc cùng các thọ do thân xúc làm duyên sanh ra, cũng chẳng thể nắm bắt được. Vì sao? Thiện Hiện! Vì trong cái bình đẳng, xúc giới, thân thức giới và thân xúc cùng các thọ do thân xúc làm duyên sanh ra trong quá khứ, vị lai, hiện tại, đều chẳng thể nắm bắt được. Vì sao? Vì trong cái bình đẳng, tánh bình đẳng còn chẳng thể nắm bắt được, huống gì trong cái bình đẳng, có xúc giới, thân thức giới và thân xúc cùng các thọ do thân xúc làm duyên sanh ra trong quá khứ, vị lai, hiện tại, có thể nắm bắt được.

Thiện Hiện! Ý giới đời trước, chẳng thể nắm bắt được; ý giới đời sau, chẳng thể nắm bắt được; ý giới đời giữa, chẳng thể nắm bắt được. Trong cái bình đẳng của ba đời, ý giới cũng chẳng thể nắm bắt được. Vì sao? Thiện Hiện! Vì trong cái bình đẳng, ý giới quá khứ, vị lai, hiện tại, đều chẳng thể nắm bắt được. Vì sao? Vì trong cái bình đẳng, tánh bình đẳng còn chẳng thể nắm bắt được, huống gì trong cái bình đẳng, có ý giới quá khứ, vị lai, hiện tại, có thể nắm bắt được! 

Thiện Hiện! Pháp giới, ý thức giới và ý xúc cùng các thọ do ý xúc làm duyên sanh ra trong đời trước, chẳng thể nắm bắt được; pháp giới, ý thức giới và ý xúc cùng các thọ do ý xúc làm duyên sanh ra trong đời sau, chẳng thể nắm bắt được; pháp giới, ý thức giới và ý xúc cùng các thọ do ý xúc làm duyên sanh ra trong đời giữa, chẳng thể nắm bắt được. Trong cái bình đẳng của ba đời, pháp giới, ý thức giới và ý xúc cùng các thọ do ý xúc làm duyên sanh ra, cũng chẳng thể nắm bắt được. Vì sao? Thiện Hiện! Vì trong cái bình đẳng, pháp giới, ý thức giới và ý xúc cùng các thọ do ý xúc làm duyên sanh ra trong quá khứ, vị lai, hiện tại, đều chẳng thể nắm bắt được. Vì sao? Vì trong cái bình đẳng, tánh bình đẳng còn chẳng thể nắm bắt được, huống gì trong cái bình đẳng, có pháp giới, ý thức giới và ý xúc cùng các thọ do ý xúc làm duyên sanh ra trong quá khứ, vị lai, hiện tại, có thể nắm bắt được.

Thiện Hiện! Địa giới đời trước, chẳng thể nắm bắt được; địa giới đời sau, chẳng thể nắm bắt được; địa giới đời giữa, chẳng thể nắm bắt được. Trong cái bình đẳng của ba đời, địa giới, cũng chẳng thể nắm bắt được. Vì sao? Thiện Hiện! Vì trong cái bình đẳng, địa giới quá khứ, vị lai, hiện tại, đều chẳng thể nắm bắt được. Vì sao? Vì trong cái bình đẳng, tánh bình đẳng còn chẳng thể nắm bắt được, huống gì trong cái bình đẳng, có địa giới quá khứ, vị lai, hiện tại, có thể nắm bắt được! 

Thiện Hiện! Thủy, hỏa, phong, không, thức giới đời trước, chẳng thể nắm bắt được; thủy, hỏa, phong, không, thức giới đời sau, chẳng thể nắm bắt được; thủy, hỏa, phong, không, thức giới đời giữa, chẳng thể nắm bắt được. Trong cái bình đẳng của ba đời, thủy, hỏa, phong, không, thức giới, cũng chẳng thể nắm bắt được. Vì sao? Thiện Hiện! Vì trong cái bình đẳng, thủy, hỏa, phong, không, thức giới quá khứ, vị lai, hiện tại, đều chẳng thể nắm bắt được. Vì sao? Vì trong cái bình đẳng, tánh bình đẳng còn chẳng thể nắm bắt được, huống gì trong cái bình đẳng, có thủy, hỏa, phong, không, thức giới quá khứ, vị lai, hiện tại, có thể nắm bắt được.

Thiện Hiện! Vô minh đời trước, chẳng thể nắm bắt được; vô minh đời sau, chẳng thể nắm bắt được; vô minh đời giữa, chẳng thể nắm bắt được. Trong cái bình đẳng của ba đời, vô minh cũng chẳng thể nắm bắt được. Vì sao? Thiện Hiện! Vì trong cái bình đẳng, vô minh quá khứ, vị lai, hiện tại, đều chẳng thể nắm bắt được. Vì sao? Vì trong cái bình đẳng, tánh bình đẳng còn chẳng thể nắm bắt được, huống gì trong cái bình đẳng, có vô minh quá khứ, vị lai, hiện tại, có thể nắm bắt được!  

Thiện Hiện! Hành, thức, danh sắc, lục xứ, xúc, thọ, ái, thủ, hữu, sanh, lão tử, sầu, than, khổ, ưu, não đời trước, chẳng thể nắm bắt được; hành, thức, danh sắc, lục xứ, xúc, thọ, ái, thủ, hữu, sanh, lão tử, sầu, than, khổ, ưu, não đời sau, chẳng thể nắm bắt được; hành, thức, danh sắc, lục xứ, xúc, thọ, ái, thủ, hữu, sanh, lão tử, sầu, than, khổ, ưu, não đời giữa, chẳng thể nắm bắt được. Trong cái bình đẳng của ba đời, hành cho đến lão tử, sầu, than, khổ, ưu, não, cũng chẳng thể nắm bắt được. Vì sao? Thiện Hiện! Vì trong cái bình đẳng, hành cho đến lão tử, sầu, than, khổ, ưu, não quá khứ, vị lai, hiện tại, đều chẳng thể nắm bắt được. Vì sao? Vì trong cái bình đẳng, tánh bình đẳng còn chẳng thể nắm bắt được, huống gì trong cái bình đẳng, có hành cho đến lão tử, sầu, than, khổ, ưu, não quá khứ, vị lai, hiện tại, có thể nắm bắt được.

Thiện Hiện! Bố thí Ba-la-mật-đa đời trước, chẳng thể nắm bắt được; bố thí Ba-la-mật-đa đời sau, chẳng thể nắm bắt được; bố thí Ba-la-mật-đa đời giữa, chẳng thể nắm bắt được. Trong cái bình đẳng của ba đời, bố thí Ba-la-mật-đa, cũng chẳng thể nắm bắt được. Vì sao? Thiện Hiện! Vì trong cái bình đẳng, bố thí Ba-la-mật-đa quá khứ, vị lai, hiện tại, đều chẳng thể nắm bắt được. Vì sao? Vì trong cái bình đẳng, tánh bình đẳng còn chẳng thể nắm bắt được, huống gì trong cái bình đẳng, có bố thí Ba-la-mật-đa quá khứ, vị lai, hiện tại, có thể nắm bắt được! 

Thiện Hiện! Tịnh giới, an nhẫn, tinh tấn, tịnh lự, Bát-nhã Ba-la-mật-đa đời trước, chẳng thể nắm bắt được; tịnh giới, an nhẫn, tinh tấn, tịnh lự, Bát-nhã Ba-la-mật-đa đời sau, chẳng thể nắm bắt được; tịnh giới, an nhẫn, tinh tấn, tịnh lự, Bát-nhã Ba-la-mật-đa đời giữa, chẳng thể nắm bắt được. Trong cái bình đẳng của ba đời, tịnh giới, an nhẫn, tinh tấn, tịnh lự, Bát-nhã Ba-la-mật-đa, cũng chẳng thể nắm bắt được. Vì sao? Thiện Hiện! Vì trong cái bình đẳng, tịnh giới, an nhẫn, tinh tấn, tịnh lự, Bát-nhã Ba-la-mật-đa quá khứ, vị lai, hiện tại, đều chẳng thể nắm bắt được. Vì sao? Vì trong cái bình đẳng, tánh bình đẳng còn chẳng thể nắm bắt được, huống gì trong cái bình đẳng, có tịnh giới, an nhẫn, tinh tấn, tịnh lự, Bát-nhã Ba-la-mật-đa quá khứ, vị lai, hiện tại, có thể nắm bắt được.

Thiện Hiện! Bốn tịnh lự đời trước, chẳng thể nắm bắt được; bốn tịnh lự đời sau, chẳng thể nắm bắt được; bốn tịnh lự đời giữa, chẳng thể nắm bắt được. Trong cái bình đẳng của ba đời, bốn tịnh lự cũng chẳng thể nắm bắt được. Vì sao? Thiện Hiện! Vì trong cái bình đẳng, bốn tịnh lự quá khứ, vị lai, hiện tại, đều chẳng thể nắm bắt được. Vì sao? Vì trong cái bình đẳng, tánh bình đẳng còn chẳng thể nắm bắt được, huống gì trong cái bình đẳng, có bốn tịnh lự quá khứ, vị lai, hiện tại, có thể nắm bắt được! 

Thiện Hiện! Bốn vô lượng, bốn định vô sắc đời trước, chẳng thể nắm bắt được; bốn vô lượng, bốn định vô sắc đời sau, chẳng thể nắm bắt được; bốn vô lượng, bốn định vô sắc đời giữa, chẳng thể nắm bắt được. Trong cái bình đẳng của ba đời, bốn vô lượng, bốn định vô sắc, cũng chẳng thể nắm bắt được. Vì sao? Thiện Hiện! Vì trong cái bình đẳng, bốn vô lượng, bốn định vô sắc quá khứ, vị lai, hiện tại, đều chẳng thể nắm bắt được. Vì sao? Vì trong cái bình đẳng, tánh bình đẳng còn chẳng thể nắm bắt được, huống gì trong cái bình đẳng, có bốn vô lượng, bốn định vô sắc quá khứ, vị lai, hiện tại, có thể nắm bắt được.

Thiện Hiện! Bốn niệm trụ đời trước, chẳng thể nắm bắt được; bốn niệm trụ đời sau, chẳng thể nắm bắt được; bốn niệm trụ đời giữa, chẳng thể nắm bắt được. Trong cái bình đẳng của ba đời, bốn niệm trụ cũng chẳng thể nắm bắt được. Vì sao? Thiện Hiện! Vì trong cái bình đẳng, bốn niệm trụ quá khứ, vị lai, hiện tại, đều chẳng thể nắm bắt được. Vì sao? Vì trong cái bình đẳng, tánh bình đẳng còn chẳng thể nắm bắt được, huống gì trong cái bình đẳng, có bốn niệm trụ quá khứ, vị lai, hiện tại, có thể nắm bắt được! 

Thiện Hiện! Bốn chánh đoạn, bốn thần túc, năm căn, năm lực, bảy chi đẳng giác, tám chi thánh đạo đời trước, chẳng thể nắm bắt được; bốn chánh đoạn cho đến tám chi thánh đạo đời sau, chẳng thể nắm bắt được; bốn chánh đoạn cho đến tám chi thánh đạo đời giữa, chẳng thể nắm bắt được. Trong cái bình đẳng của ba đời, bốn chánh đoạn cho đến tám chi thánh đạo, cũng chẳng thể nắm bắt được. Vì sao? Thiện Hiện! Vì trong cái bình đẳng, bốn chánh đoạn cho đến tám chi thánh đạo quá khứ, vị lai, hiện tại, đều chẳng thể nắm bắt được. Vì sao? Vì trong cái bình đẳng, tánh bình đẳng còn chẳng thể nắm bắt được, huống gì trong cái bình đẳng, có bốn chánh đoạn cho đến tám chi thánh đạo quá khứ, vị lai, hiện tại, có thể nắm bắt được.

Thiện Hiện! Pháp môn giải thoát không đời trước, chẳng thể nắm bắt được; pháp môn giải thoát không đời sau, chẳng thể nắm bắt được; pháp môn giải thoát không đời giữa, chẳng thể nắm bắt được. Trong cái bình đẳng của ba đời, pháp môn giải thoát không, cũng chẳng thể nắm bắt được. Vì sao? Thiện Hiện! Vì trong cái bình đẳng, pháp môn giải thoát không quá khứ, vị lai, hiện tại, đều chẳng thể nắm bắt được. Vì sao? Vì trong cái bình đẳng, tánh bình đẳng còn chẳng thể nắm bắt được, huống gì trong cái bình đẳng, có pháp môn giải thoát không quá khứ, vị lai, hiện tại, có thể nắm bắt được! 

Thiện Hiện! Pháp môn giải thoát vô tướng, vô nguyện đời trước, chẳng thể nắm bắt được; pháp môn giải thoát vô tướng, vô nguyện đời sau, chẳng thể nắm bắt được; pháp môn giải thoát vô tướng, vô nguyện đời giữa, chẳng thể nắm bắt được. Trong cái bình đẳng của ba đời, pháp môn giải thoát vô tướng, vô nguyện, cũng chẳng thể nắm bắt được. Vì sao? Thiện Hiện! Vì trong cái bình đẳng, pháp môn giải thoát vô tướng, vô nguyện quá khứ, vị lai, hiện tại, đều chẳng thể nắm bắt được. Vì sao? Vì trong cái bình đẳng, tánh bình đẳng còn chẳng thể nắm bắt được, huống gì trong cái bình đẳng, có pháp môn giải thoát vô tướng, vô nguyện quá khứ, vị lai, hiện tại, có thể nắm bắt được.

Thiện Hiện! Năm loại mắt đời trước, chẳng thể nắm bắt được; năm loại mắt đời sau, chẳng thể nắm bắt được; năm loại mắt đời giữa, chẳng thể nắm bắt được. Trong cái bình đẳng của ba đời, năm loại mắt, cũng chẳng thể nắm bắt được. Vì sao? Thiện Hiện! Vì trong cái bình đẳng, năm loại mắt quá khứ, vị lai, hiện tại, đều chẳng thể nắm bắt được. Vì sao? Vì trong cái bình đẳng, tánh bình đẳng còn chẳng thể nắm bắt được, huống gì trong cái bình đẳng, có năm loại mắt quá khứ, vị lai, hiện tại, có thể nắm bắt được! 

Thiện Hiện! Sáu phép thần thông đời trước, chẳng thể nắm bắt được; sáu phép thần thông đời sau, chẳng thể nắm bắt được; sáu phép thần thông đời giữa, chẳng thể nắm bắt được. Trong cái bình đẳng của ba đời, sáu phép thần thông, cũng chẳng thể nắm bắt được. Vì sao? Thiện Hiện! Vì trong cái bình đẳng, sáu phép thần thông quá khứ, vị lai, hiện tại, đều chẳng thể nắm bắt được. Vì sao? Vì trong cái bình đẳng, tánh bình đẳng còn chẳng thể nắm bắt được, huống gì trong cái bình đẳng, có sáu phép thần thông quá khứ, vị lai, hiện tại, có thể nắm bắt được.

Thiện Hiện! Mười lực của Phật đời trước, chẳng thể nắm bắt được; mười lực của Phật đời sau, chẳng thể nắm bắt được; mười lực của Phật đời giữa, chẳng thể nắm bắt được. Trong cái bình đẳng của ba đời, mười lực của Phật, cũng chẳng thể nắm bắt được. Vì sao? Thiện Hiện! Vì trong cái bình đẳng, mười lực của Phật quá khứ, vị lai, hiện tại, đều chẳng thể nắm bắt được. Vì sao? Vì trong cái bình đẳng, tánh bình đẳng còn chẳng thể nắm bắt được, huống gì trong cái bình đẳng, có mười lực của Phật quá khứ, vị lai, hiện tại, có thể nắm bắt được! 

Thiện Hiện! Bốn điều không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả, mười tám pháp Phật bất cộng, trí nhất thiết, trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng đời trước, chẳng thể nắm bắt được; bốn điều không sợ cho đến trí nhất thiết tướng đời sau, chẳng thể nắm bắt được; bốn điều không sợ cho đến trí nhất thiết tướng đời giữa, chẳng thể nắm bắt được. Trong cái bình đẳng của ba đời, bốn điều không sợ cho đến trí nhất thiết tướng, cũng chẳng thể nắm bắt được. Vì sao? Thiện Hiện! Vì trong cái bình đẳng, bốn điều không sợ cho đến trí nhất thiết tướng quá khứ, vị lai, hiện tại, đều chẳng thể nắm bắt được. Vì sao? Vì trong cái bình đẳng, tánh bình đẳng còn chẳng thể nắm bắt được, huống gì trong cái bình đẳng, có bốn điều không sợ cho đến trí nhất thiết tướng quá khứ, vị lai, hiện tại, có thể nắm bắt được.

 

Quyển thứ 60

Hết

 

Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn