Tu Viện Quảng Đức105 Lynch Rd, Fawkner, Vic 3060. Australia. Tel: 9357 3544. quangduc@quangduc.com* Viện Chủ: TT Tâm Phương, Trụ Trì: TT Nguyên Tạng   

Tường thuật nhanh: Ngày 4 (Thứ năm 7/7/2022) tại Khoá An Cư Kiết Đông - Tu Viện Quảng Đức -Melbourne- Úc Châu.

07/07/202222:53(Xem: 1170)
Tường thuật nhanh: Ngày 4 (Thứ năm 7/7/2022) tại Khoá An Cư Kiết Đông - Tu Viện Quảng Đức -Melbourne- Úc Châu.

Ngày 4 (Thứ năm 7/7/2022) tại Khoá An Cư Kiết Đông 

Tu Viện Quảng Đức -Melbourne- Úc Châu.

Bài viết: Cư Sĩ Huệ Hương
Diễn đọc: Cư Sĩ Diệu Danh

 

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật
Kính bạch Chư Tôn Đức Hoà Thượng chứng minh.
Kính bạch Nhị Vị TT. Thiền Chủ Thích Tâm Phương và Hoá Chủ Thích Nguyên Tạng cùng quý Chư Vị Tăng Ni.
Kính thưa quý Phật Tử tùng Hạ,
Một ngày tu học từ xa mới lại bắt đầu, với khả năng còn kém thấp nhưng hết sức thành tâm được ghi lại những gì thọ nhận trong tuần lễ An Cư Kiết Đông, con kính mạn phép ghi lại những gì đã học được trong ngày 4 này để cúng dường Tam Bảo và Chư Thiên, Hộ Pháp đã quang lâm đến nội giới và ngoại giới của Trường Hạ Quảng Đức.
Kính mong mọi sơ xuất (chắc chắn có) sẽ được niệm tình tha thứ .
Kính trân trọng
5:45am, Thứ Năm, 07/07/2022 HÔ CANH TỌA THIỀN (sáng sớm)
Hô canh: Thượng Tọa Thích Viên Trí
TT Thích Viên Trí đã xướng bài kệ sau 3 hồi chuông ,
Bổn canh dĩ đáo pháp môn khai, Phổ nguyện đồng đăng bát nhã đài. Liễu triệt Tam thừa dung Nhị đế. Cao huyền huệ nhựt tịnh vân mai (mê).
Sanh tử sự đại tăng tốc vô thường niệm Ngưỡng lao đại chúng tỉnh tâm niệm Phật
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật (3)
 
Sau đó các hành giả đã tọa thiền trong 10 mười phút và tiếp tục theo sau là đúng 6:am, thời Công Phu Khuya Lăng Nghiêm và Khai thị
Duy Na Duyệt Chúng: TT Nhuận Chơn & ĐĐ Chúc Hân
Khai thị: Hòa Thượng Thích Tịnh Đạo
Hôm nay dường như thời công phu khuya này đã dùng bản Hán Văn trong bài Sám nên thay vì mỗi ngày thường đến trang 38, nhưng hôm nay con rất ngạc nhiên khi nghe giỡ sang trang 42 và vì từ xa không có tài liệu nên chỉ đọc thầm bảng tiếng Việt của mình …Nhưng TT cũng từ bi đọc kỳ an và kỳ siêu như TT Hoá Chủ Thích Nguyên Tạng trong ngày 3, (hôm qua) hẵng sẽ mang đến cho âm siêu, dương thới mọi lợi lạc vô cùng vậy.

Sau đó TT Hoá Chủ đã ngưỡng bạch tán thán Chư Tôn Đức HT hiện tiền đã tham dự tiếp ngày an cư hôm nay để giới thiệu HT Thích Tịnh Đạo khai thị vài lời trước đại chúng.

Theo lời TT Hoá Chủ …Là chứng nhân của Thành, Diệt , Hoại, Không, HT Thích Tịnh Đạo từng là Viện Chủ Tu Viện Linh Sơn tại Reservoir (Tây Bắc Melbourne) nhưng nay tạm thời đóng cửa và hy vọng sẽ mở cửa lại một ngày không xa lắm …

Cũng qua lời giới thiệu của TT Hoá Chủ , chúng con mới biết Ngài đã sở đắc về Tổ Sư Thiền nhất là từ giai đoạn Lục Tổ Huệ Năng trở về sau và TT Hoá Chủ đã trân trọng cung thỉnh Ngài thuyết giảng về Thiền Vô Niệm của Lục Tổ …

Lời kính lễ của Ngài bắt đâu cho Khai Thị đã làm con nhận thấy đúng như lời TT Hoá Chủ đã tán dương …Đúng là từ một thiền sư chân chính.
Kính lễ Thập Phương Thường Trụ Tam Bảo
Kính thỉnh Đức Thế Tôn quang lâm trường hạ Quảng Đức
Kính lễ Ngài Ma Ha Ca Diếp cùng thập nhị bát Tổ Sư Ấn và Ngũ Tổ đông độ.
Kính lễ quý thiền sư của dòng phái Trúc Lâm, Tỳ Ni Đa Lưu Chi, Vô Ngôn Thông, Hương Hải, Chân Nguyên …

Những ai đã từng nghe pháp thoại về Tổ Sư Thiền của TT Thích Nguyên Tạng hẳn sẽ hoan hỷ dạt dào trong tâm và nao nao lắng lòng để nghe lời khai thị của Ngài. Và một ngạc nhiên khác khi được nghe Ngài đã dâng lời cảm kích đến HT Thích Nguyên Trực, người đã đồng hành và đồng tâm chia sẻ được cái cốt tủy nhất mà người con Phật phải làm sao buông được cái Tự Ngã của mình vì Thuyết Vô Ngã của Đức Phật nằm trong Tam Pháp Ấn.

HT Thích Tịnh Đạo đã bắt đầu bằng kinh Kim Cang để diễn tả điều ấy trong câu “ NHƯỢC BỒ TÁT HỮU NGÃ TƯỚNG, NHƠN TƯỚNG, CHÚNG SANH TƯỚNG, THỌ GIẢ TƯỚNG, TỨC PHI BỒ TÁT” và “NHƯỢC BỒ TÁT THÔNG ĐẠT VÔ NGÃ PHÁP GIẢ, NHƯ LAI THUYẾT DANH CHƠN THỊ BỒ TÁT”
Sau đó Ngài chứng minh thêm trong Kinh Lăng già Tâm Ấn cũng chủ trương phá bỏ cái Ta…….” Bởi vì tám thức vốn rỗng, năm pháp đều giả. Hai cái ngã (nhân và pháp) dối tự gìn giữ. Ba tánh lầm nương nhau mà lập. Ngàn sai muôn khác chẳng qua một cái mê. Tột trước cùng sau cứu kính trở về niệm hiện tiền.”

day 4 an cu (20)day 4 an cu (21)
Kính bạch HT, vì con là một con mọt nằm trong kinh sách đại thừa và kinh nguyên thủy thường hay sưu tầm và ghi chép lại nên đã tìm về những kinh mà Ngài đã dẫn chứng. Quả đúng như thật, và con thầm tán dương sở đắc của Ngài với kinh Trung Bộ có hai phẩm kinh “ Sáu Sáu” và “ đại kinh Mãn Nguyệt”nói về tự ngã . Con cũng đã học rằng khi bàn về Tự ngã hãy nghe kinh Sáu Sáu bài thứ 148 trong Trung Bộ Kinh 3 có đoạn như sau:

Có ai nói rằng: "Các pháp là tự ngã", như vậy, là không hợp lý. Sự sanh và sự diệt của các pháp đã được thấy. Vì rằng sự sanh và sự diệt đã được thấy, nên phải đưa đến kết luận: "Tự ngã sanh và diệt ở nơi tôi". Do vậy, nếu ai nói rằng: "Các pháp là tự ngã", như vậy là không hợp lý. Như vậy, ý là vô ngã, các pháp là vô ngã. Nếu có ai nói rằng: "Ý thức là tự ngã", như vậy, là không hợp lý. Sự sanh và sự diệt của ý thức đã được thấy. Vì rằng sự sanh và sự diệt đã được thấy, nên phải đưa đến kết luận: "Tự ngã sanh và diệt ở nơi tôi". Do vậy, nếu ai nói rằng: "Ý thức là tự ngã", như vậy là không hợp lý. Như vậy ý là vô ngã, các pháp là vô ngã, ý thức là vô ngã. 

Có ai nói rằng: “Ái là tự ngã", như vậy là không hợp lý. Vì rằng sự sanh và sự diệt đã được thấy, nên phải đưa đến kết luận: "Tự ngã sanh và diệt ở nơi tôi". Do vậy nếu có ai nói rằng: "Ái là tự ngã", như vậy là không hợp lý. Như vậy ý là vô ngã, các pháp là vô ngã, ý thức là vô ngã, ý xúc là vô ngã, thọ là vô ngã, ái là vô ngã.
 
Và trong đại kinh Mãn Nguyệt bài thứ 109 cũng trong Trung Bộ Kinh 3 nói về bậc Chơn Bồ tát (Chơn nhân) đã dạy:
“….vị Đa văn Thánh đệ tử, đi đến các bậc Thánh, thuần thục pháp các bậc Thánh, tu tập pháp các bậc Thánh, đi đến các bậc Chơn nhân, thuần thục pháp các bậc Chơn nhân, tu tập pháp các bậc Chơn nhân, không xem sắc như là tự ngã, hay không xem tự ngã như là có sắc, hay không xem sắc như là trong tự ngã, hay không xem tự ngã như là trong sắc; không xem thọ như là tự ngã...., không xem tự ngã như là trong thọ; không xem tưởng như là tự ngã... , hay không xem tự ngã như là trong tưởng; không xem hành như là tự ngã... , hay không xem tự ngã như là trong hành; không xem thức như là tự ngã... , không xem tự ngã như là trong thức. Như vậy, này Tỷ-kheo, là không thân kiến”

Sau đó Ngài lại dẫn chứng Diệu Pháp Liên Hoa Kinh có Thường Bất Khinh và câu kệ trong Pháp Bảo Đàn kinh của Lục Tổ, mà riêng Pháp Vô Niệm Ngài đọc mấy câu thơ bằng Hán Văn nên con chỉ tự mình giải rằng “Vô niệm là Biết,Thây tất cả Pháp mà lòng không nhiễm vương , dính níu. Hãy giữ bổn Tâm mình trong sạch khiến sáu thức ra ngoài sáu cửa, đối với sáu trần dung thông không trở ngại….
Bồ Đề là Tự tánh
Tâm động tức vọng mông
Tịnh tâm trong chỗ vọng
Tâm chánh chướng tiêu vong

Rồi Ngài lại bước sang lĩnh vực Duy Thức học của Thế Thân Bồ Tát để nói về Mạt Na Thức trong khuôn khổ bài viết con không thể ghi lại hết những lời dạy của Ngài để mà chiêm nghiệm dù rằng Ngài đã xin thêm hội chúng thêm năm phút và một phút sau cùng để phổ biến CÁI THẤY của Ngài và cho những hàng hậu học muốn tiếp cận. Tiếc thay khoá An Cư Kiết Hạ chỉ có tuần lễ, hy vọng trong những tháng tới khi ban hoằng pháp của Hội Đồng Điều Hành của Giáo Hội PGVNTH Úc Châu và Tân Tây Lan được tổ chức hàng tuần online qua Zoom sẽ mời Ngài đến chỉ dạy khuyến tấn hàng hậu học chúng con thêm về Thiền Vô Niệm của Lục Tổ. Kính mong lắm thay.

Kính tri ân TT. Hoá Chủ đã giới thiệu hành trạng Ngài về chỗ sở đắc của Tổ Sư Thiền đã giúp cho chúng đệ tử hiểu thêm phần nào môn học Thiền Tông tối thượng này.

Con kính tri ân Khoá An Cư Kiết Đông đã cho con những lời khai thị rất quý báu bằng một vài vần thơ vụng …
Học được rằng:
Vô niệm là Biết tất cả Pháp mà không vướng mắc
Pháp vốn tự hoàn hảo dù ngay lúc bất toàn
Thấy NHƯ THỊ sẽ thoát khỏi mọi cực đoan
Nhưng …luyện Đức thu Tâm để “TỰ TỊNH KỲ Ý”
 
Nhân cách lại biểu lộ qua Trí Tuệ và Ý Chí
Thanh khiết, tự trọng , khiêm tốn lại rất cần
Canh chừng lục căn, các bộ phận tâm thân,
Nên nhìn lại chính mình chớ quan tâm người khác !
 
Chư ác mạc tác …khó phân biệt thiện, ác
Mạt Na thức …chấp ngã như bóng với hình
Tu tập thói quen, lạm dụng uy quyền
Sinh Ngã Mạn…mang nhiều lớp áo vọng tưởng
Chỉ có ….
thần lực Đạo pháp, Tôn giáo giúp trưởng dưỡng
Gần gũi người giỏi …như đi giữa trời sương
Thấm nhuần Từ Bi, nhân ái …rộng mở yêu thương
Như Thường Bất Khinh ….” Người sẽ thành Phật”
(thơ Huệ Hương)


day 4 an cu (96)day 4 an cu (99)day 4 an cu (100)day 4 an cu (103)day 4 an cu (106)
Các sinh hoạt bình thường khác như Tảo thực với cháo đậu đỏ, bánh giò, Yaourt, sửa đậu nành , rồi chấp tác và sau đó LỄ KINH PHÁP HOA do TT. Thích Hạnh Minh chủ lễ (mỗi chữ 1 lạy) Nghi thức vẫn giống như ngày 2; 3; nhưng dường như có thêm phần kỳ an và kỳ siêu như thời công phu khuya nữa có lẽ do sự vi diệu cát tường đến chăng ?

Con tin lắm vì những nơi trang nghiêm thanh tịnh Chư Thiên và Long Thần Hộ Pháp vẫn thường quang lâm, kế đến phần PHÁP THOẠI BUỔI SÁNG do NS Thích Nữ Nhật Liên, SC Thích Nữ Nguyên Khai đảm nhiệm …con rất ngạc nhiên khi biết hai nữ Giảng Sư sẽ nói về chủ đề VĂN, TƯ, TU.
Theo sự nhận xét của con đây là một đề tài khó, nhưng hai vị Giảng Sư đã khéo léo dẫn dụ Phật Tử trả lời các câu hỏi theo cảm nghĩ của mình nên cũng sôi động vì có những trường hợp rất lý thú như một Phật Tử tại Tasmania mới vừa quy y tuần trước và 10 ngày sau đã có cơ duyên tham dự khoá an cư kiết đông….

Nhân câu hỏi của Ni Sư Nhật Liên đến hội chúng nghe pháp thoại về cốt lõi của Sự Tu Tập : “Thế nào là Thiện Và Ác trong kệ dưới đây:
“ CHƯ ÁC MẠT TÁC
CHÚNG THIỆN PHỤNG HÀNH
TỰ TỊNH KỲ Ý
LỜI CHƯ PHẬT DẠY,“


day 4 an cu (43)day 4 an cu (51)
Và qua những lời đối đáp, một lời dạy của Đức Đạt Lai Lạt Ma chợt hiện ra trong đầu con “ Đời sống là sự pha trộn không ngừng giữa Thiện, Ác- Chân và Giả- Phúc và Hoạ”. Người sáng suốt là người có thể định tâm , nhận chân đâu là ác , đâu là Thiện, đâu là giả, điều gì là Phúc và điều gì là họa .
Thôi thì như Ni Sư Nhật Liên kết luận cứ giữ trọn được Ngũ giới (không trộm cắp, sát sinh , tà dâm, vọng ngữ, dùng các thứ gây nghiện) thì đã là thiện lắm rồi vì Chúng ta còn là những kẻ bận rộn, mãi mê quay quắt bon chen giữa cuộc đời đầy ganh đua tranh đấu thì liệu có ai tìm được khoảnh khắc yên tĩnh để tâm trí nghỉ ngơi mà chiêm nghiệm cái hay cái dỡ khôn, dại và được mất của chính mình .

Và con cũng rất tâm đắc khi Ni Sư đã thố lộ không ai có thể dễ dàng dứt bỏ được tánh tham, sân, si đã ngự trị đời đời kiếp kiếp trong con người mình vì còn mong muốn, ao ước là còn vọng cầu…

Tuy nhiên trở về cái HỌC mà Sư Cô Nguyên Khai đã cho rằng ai cũng phải học thì con trộm nghĩ “ nếu có thể chọn cái giỏi của người khác mà học theo thì cái hay, cái tốt đó chắc chắn sau nầy nó cũng tự nhiên theo mình (trích một câu từ Tư Mã Quang binh thư, đời Bắc Tống bên Trung Hoa thời xưa). Vậy thì khoá An Cư Kiết Đông này quả là nơi quy tụ của những bậc đã có sở đắc như HT Tịnh Đạo khai thị sáng nay và quý HT Thích Tịnh Minh, Thích Nguyên Trực rõ ràng sẽ soi sáng con đường đi của mình trên đường tu học là điều hẳn nhiên rồi…khi mình biết Tư duy vậy.
Tiếp theo 11:45 am CÚNG QUÁ ĐƯỜNG và KINH HÀNH NIỆM PHẬT

Hôm nay Ngày thứ năm 7/7/ Sư Cô Phổ Huệ và Phật tử chùa Pháp Vân cúng dường trai phạn : gồm có Cơm- canh khoai Môn, - Olive kho nấm , khô chiên muối xã, lá chanh, gỏi, chè nếp than, trái cây, rau câu.
Sau giờ an tức …giờ đây là thời khóa 2:30pm- 4 pm THỌ TRÌ TỪ BI THỦY SÁM PHÁP Chủ lễ: ĐĐ Thích Hạnh Phẩm
Duy Na- Duyệt Chúng: ĐĐ Đăng Từ - ĐĐ Hoằng Viên
Hôm nay vì đã thấm nhuần lời dạy của HT Thích Trí Quang nên con đã đọc theo từng câu mà như nhấm ngụm từng dòng sữa pháp. Quả thật là an lạc làm sao!
Từ 4:30pm-5pm, là thời CÔNG PHU CHIỀU
Chủ lễ: Sư Cô Thích Nữ Nguyên Khai
5:30 pm Dược thực với bún riêu, chả giò, chè đậu đỏ - bánh su
Sau đó là : THỜI KINH TỊNH ĐỘ từ 7:00 pm đến 7:30 pm
Duy Na - Duyệt Chúng: TT Thích Nguyên Tạng - ĐĐ Thích Đăng Từ
Và PHÁP THOẠI BUỔI TỐI từ 7:30pm-9pm,
Chủ giảng: TT Thích Nhuận Chơn, ĐĐ Thích Hạnh Phẩm

Qua lời giới thiệu của TT Hoá Chủ Thích Nguyên Tạng con được biết TT Nhuận Chơn (Trụ Trì Tu Viện Kim Cang- Đông Nam Melbourne) rất chuyên về nghi lễ và đã được GHPGVNHN tại Úc Châu và Tân Tây Lan tín nhiệm và giao phó chức vụ Trưởng ban Nghi lễ và Đại Đức Hạnh Phẩm sẽ lên Thượng Toạ chừng vài tuần nữa (Trụ trì Tu Viện Từ Ân- cách xa Tu Viện Kim Cang chừng 3km) là vị Giảng Sư về Phật Pháp online mỗi tuần từ khi đại dịch đến nay.

Chủ đề được thảo luận tuy rất quen thuộc cho những ai thường đi thọ bát quan trai và tham dự các khóa tu học nhưng thật ra đúng như lời hai Ngài Giảng Sư thì Bài cúng Quả Đường thật ra đối với Tăng Ni là một pháp tu và cũng không riêng cho hàng Phật tử tại gia vì từ buổi trai phạn này đại chúng sẽ biết trân quý thức ăn hơn trong đời sống hằng ngày.

Con cũng tâm đắc khi thấy tại Tu Viện Quảng Đức không có in ra những bản copy để phân phát trước giờ cúng quả đường, riêng bản thân con vẫn còn luôn giữ và mang theo mỗi khi đi tu học.

day 4 an cu (171)day 4 an cu (183)

Kính trân trọng cám ơn Đại Đức Hạnh Phẩm đã giới thiệu phần quan trọng nhất trong bài cúng Quả Đường sau khi niệm CÚNG DƯỜNG THANH TỊNH PHÁP THÂN TỲ LÔ GIÁ NA PHẬT, Viên mãn Báo thân Lô Xá Na Phật, Thiên Bá Ức Hoá Thân Thích Ca Mâu Ni Phật …để rồi ĐĐ giải thích “ TAM ĐỨC, LỤC VỊ, CÚNG PHẬT CẬP TĂNG …” mà trong đó ý nghĩa Tam Đức bao gồm Thanh Tịnh, Nhu Nhuyến, và Như Pháp cũng nhân đây ĐĐ đã giải thích chữ Như Pháp cho một Phật Tử rằng “Như Pháp là đúng với tiêu chuẩn theo tinh thần Phật Pháp.” Và sau đó với Lục Vị của đời sống ( nếu cay, đắng thì nguyện chuyển hoá nghiệp lực , còn nếu được ngọt ngào thì miệng hãy nở một nụ cười) nghĩa là lúc nào cũng trong sáng cúng dường Phật

Cũng nhờ sự chỉ dẫn của TT Nhuận Chơn, mà con mới biết khi chấp trì là lúc quý Tăng Ni phải dành một chút LƯƠNG PHẠN ( sớt ra để vào 1 chén nhỏ kế bên) và khi Tam Đề, Ngũ Quán là yếu tố để người Phật Tử khởi năng lượng thanh tịnh tiếp xúc với Ông Phật bên trong mình.

Tuy các Ngài dùng Hán Văn khi đọc Ngũ Quán nhưng bản thân con đã có bảng chữ Việt, kính xin được ghi lại để mọi người tuỳ nghi .
NGŨ QUÁN :
1- Kể công nhiều ít so với chỗ kia đem đến
2-Xét lại Đức hạnh mình đủ hay thiếu mà thọ của cúng dường
3- Ngừa tâm xa lìa các tội lỗi : Tham, sân, si là cội gốc
4- Chính là vị thuốc hay để chửa lành bịnh khô gầy
5- Vì thành đạo nghiệp nên thọ cơm này
Kính tri ân nhị vị Giảng Sư đã tạo buổi pháp thoại thật sôi động và hữu ích .
Và đã đến 9:30 pm HÔ CANH TỌA THIỀN (buổi tối)
Hô canh: Thượng Tọa Thích Hạnh Minh

Bài kệ được xướng như sau
Nhứt canh dĩ đáo thượng thiền sàng,
Tam nghiệp tịnh trừ đổ thánh nhan.
Thâm tín Phật ngôn hằng niệm Phật,
Chỉ tu nhứt hướng vãng Tây Phương. 
Sanh tử sự đại vô thường tăng tốc niệm
Ngưỡng lao đại chúng các các nhứt tâm niệm Phật.
Nam Mô A Di Đà Phật (3)


day 4 an cu (186)Lời kết
Tuy mỗi ngày cũng vẫn một thời biểu giống nhau, nhưng mỗi ngày có những lời khai thị và những buổi pháp thoại đánh động sự tỉnh thức, và lồng trong mỗi tiết mục mỗi vị đã dùng khả năng chuyên môn mình trong mỗi địa hạt đã đem lại cho hội chúng niềm hoan hỷ trên bước đường tu học.
Hôm nay đã qua nửa chặng đường mà tinh thần tu học của chúng Phật Tử vãn còn phấn khởi như ngày khai Hạ.

Một lần nữa kính đa tạ nhị vị TT Thiền Chủ và Hoá Chủ đã giúp chúng đệ tử có cơ hội tu học và tinh tấn để hoàn thành đúng vai trò người Phật Tử tại gia.
Kính chúc quý Ngài pháp thể khinh an, pháp giới vô ngại và bảo trọng sức khỏe trong mùa đông giá lạnh năm nay.

Nam Mô Công Đức Lâm Bồ Tát Ma Ha Tát
Nguyện cầu hồng ân Tam Bảo chứng minh và gia hộ cho khóa An Cư được trang nghiêm thanh tịnh thập phần viên mãn.
Ghi nhanh trọn ngày 4 (7/7/2022) của Khoá An Cư Kiết Đông tại Tu Viện Quảng Đức - Melbourne
Huệ Hương
Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn
29/09/2022(Xem: 106)
Từ Á Châu sang Úc Châu Tiếng chuông tỉnh thức vẫn mầu nhiệm vang Tu Viện Quảng Đức Đạo Tràng An lành hạnh phúc chúa chan khắp miền
09/09/2022(Xem: 991)
Tết Trung Thu 2022 tại Tu Viện Quảng Đức, Melbourne, Úc Châu từ 6 giờ đến 9 giờ tối thứ bảy ngày 10/09/2022 (Rằm tháng 8 Nhâm Dần) tại Tu Viện Quảng Đức, 105 Lynch Road, Fawkner, Vic 3060.
03/07/2022(Xem: 4419)
“Nếu Hạ lạp trang nghiêm đời tu sĩ, thì An cư là năng lượng dẫn đến Đạo Bồ Đề”. Sau 2 năm đóng cửa vì đại dịch Covid-19, nay chính phủ Úc cho mở cửa sinh hoạt trở lại, được sự chứng minh và đồng thuận của Đức Trưởng Lão Hòa Thượng Thích Huyền Tôn cùng Chư Tôn Đức Tăng Đoàn Victoria, Tịnh Nghiệp Đạo Tràng Tu Viện Quảng Đức sẽ tổ chức khóa An Cư Kiết Đông một tuần lễ từ ngày 4 đến ngày 10 tháng 7 năm 2022, thay mặt Đạo Tràng Tu Viện Quảng Đức thành tâm cung thỉnh Chư Tôn Đức Tăng Ni tại tiểu bang Victoria cùng về dự khóa An Cư này và kính mời quý Phật tử gần xa hoan hỷ về tham dự tùng hạ, công phu, công quả, nghe pháp thoại trong dịp này. Chương trình dự kiến như sau: 🌷Lễ Khai Hạ: Thứ Hai, 4/7/2022: 8:00am: Chư Tăng Ni và Phật tử câu hội và ổn định chỗ ở. 9:00am: Lễ kiết giới trường, công bố nội quy tu học, lịch giảng pháp..v.v… 11:30am: Quá đường, kinh hành niệm Phật. 🌷Lễ Giải Hạ: Chủ Nhật, 10/07/2022: 8:am: Lễ Xả Giới Tự Tứ, Bế Mạc Khóa An Cư, 12:30pm: Lễ Trai Tăng Cú
29/05/2022(Xem: 1376)
Trong hoàn cảnh, chùa là một khoảng đất trống không có gì ngoài ngôi chánh điện, chúng con cũng đã cố gắng cùng với các Đạo hữu Phật tử ổn định mọi mặt, tạo dựng ngôi nhà tu học bằng vòm mái tôn cho 120- 140 Phật tử lân cận đến tu tập mỗi kỳ hai tháng.Chùa chưa có nhà Tổ, nhà bếp, nhà ăn, nơi vệ sinh tập thể cho chúng về tu tập. Chính vì vậy, tháng 3/2020 chúng con khởi duyên đặt đá xây nhà bếp thì đại dịch covid 19 bùng phát, tiếp đến trận lụt lịch sử tháng 9/2020 xảy ra buộc chúng con phải dừng công trình xây dựng, hoãn mọi sự kêu gọi. Hôm nay, con vẫn biết cuộc sống khắp nơi còn đang khó khăn nhưng vì ngôi nhà chung Thanh Xuân, chúng con tha thiết kêu gọi quý ân nhân, quý Phật tử gần xa chung một bàn tay giúp con, giúp chùa gieo duyên thiện lành công đức.
15/04/2022(Xem: 2411)
Ngược dòng thời gian, cách đây 2646 năm, Bồ tát Hộ Minh từ cung trời Đâu Suất thị hiện giáng trần qua hiện thân của Thái tử Tất Đạt Đa, con của Vua Tịnh Phạn và Hoàng hậu Maya
01/04/2022(Xem: 4296)
Có những cái chết âm thầm lặng lẽ. Người nằm xuống rồi ra đi với chiếc quan tài đơn sơ được vùi trong đáy mồ hoang lạnh. Có những cái chết khổ sở, đau đớn, tủi nhục, tức tưởi, đành ôm mối hận ngàn đời vẫn chưa rửa sạch. Có những cái chết vinh quang hiển hách, . . .
08/03/2022(Xem: 4271)
Qua thông tin của truyền thông đại chúng ( các đài truyền Úc và Vietface tivi) suốt 2 tuần qua tiểu bang New South Wales và Queensland, Úc Châu, đã hứng chịu những cơn mưa như trút nước chưa từng có trong nhiều thập niên qua, từ đó dẫn đến những cơn lũ lụt lớn, khiến cho hàng nghìn người phải sơ tán và nước lũ cũng cuốn trôi nhiều tài sản, gia súc, phá hủy các tuyến đường giao thông giữa 2 tiểu bang miền đông nước Úc này. Riêng tại New South Wales, có hơn 11 vùng hiện bị ngập nước là: Chipping Norton, East Hills, Georges Hall, Holsworhy, Lansvale, Milperra, Moorebank, Warwick Farm, Sandy Point, Pleasure Point, Picnic Point.Trong khi tại tiểu bang Queensland có hơn 18.000 ngôi nhà ở phía đông nam Queensland được cho là đã bị ngập lụt, và gần 60.000 ngôi nhà khác trên toàn khu vực bị mất điện. Tính cho đến giờ này chúng tôi đang viết thư ngỏ này vào 9 giờ sáng 8/3/2022, tiểu bang Queensland có 13 người chết và NSW có 4 người tử vong vì trận lụt kinh hoàng này.
30/01/2022(Xem: 4056)
MỪNG XUÂN DI LẶC – NHÂN DẦN 2022 Phật Lịch: 2566 - Tây Lịch: 2022 - Việt Lịch: 4901 Nam Mô Đương Lai Hạ Sanh Từ Thị Di Lặc Tôn Phật. Kính gởi: Chư Tôn Thiền Đức Tăng Ni & Đồng Hương Phật tử gần xa, Đông tàn, chấm dứt một năm qua Xuân đến, hân hoan khắp mọi nhà Quảng Đức mừng Xuân cùng khấn nguyện Nhâm Dần, hỷ sự tỏa lan xa. Lại một lần nữa mùa Xuân dân tộc lại trở về với tất cả niềm hoan hỷ trong nụ cười của Đức Phật Di Lặc, một Bậc Giác Ngộ giáng sinh trong ngày đầu năm mới, mang ý nghĩa quan trọng rằng: Mùa Xuân Di Lặc sẽ đem đến cho mọi người, mọi nhà cùng muôn loài những gì tốt đẹp nhất trong cuộc sống. Nhân dịp đầu năm mới, xin thành tâm kính chúc Chư Tôn Hòa Thượng, Chư Thượng Tọa Đại Đức Tăng Ni, quý vị lãnh đạo các Tôn giáo, các cấp Chính quyền Úc-Việt, các Hội đoàn, Đoàn thể, quý vị đại diện các cơ quan Truyền thông, Báo chí, quý vị thân hào nhân sĩ, quý ân nhân, thân hữu, quý đồng hương Phật tử xa gần một năm mới Nhâm Dần 2022: Đạo tâm kiên cố, Đạo niệm tinh chuyê
facebook youtube google-plus linkedin twitter blog
Nguyện đem công đức này, trang nghiêm Phật Tịnh Độ, trên đền bốn ơn nặng, dưới cứu khổ ba đường,
nếu có người thấy nghe, đều phát lòng Bồ Đề, hết một báo thân này, sinh qua cõi Cực Lạc.

May the Merit and virtue,accrued from this work, adorn the Buddhas pureland,
Repay the four great kindnesses above, andrelieve the suffering of those on the three paths below,
may those who see or hear of these efforts generates Bodhi Mind, spend their lives devoted to the Buddha Dharma,
the Land of Ultimate Bliss.

Quang Duc Buddhist Welfare Association of Victoria
Tu Viện Quảng Đức | Quang Duc Monastery
Senior Venerable Thich Tam Phuong | Senior Venerable Thich Nguyen Tang
Address: Quang Duc Monastery, 105 Lynch Road, Fawkner, Vic.3060 Australia
Tel: 61.03.9357 3544 ; Fax: 61.03.9357 3600
Website: http://www.quangduc.com ; http://www.tuvienquangduc.com.au (old)
Xin gửi Xin gửi bài mới và ý kiến đóng góp đến Ban Biên Tập qua địa chỉ:
quangduc@quangduc.com , tvquangduc@bigpond.com
KHÁCH VIẾNG THĂM
99,501,702