Tu Viện Quảng Đức105 Lynch Rd, Fawkner, Vic 3060. Australia. Tel: 9357 3544. quangduc@quangduc.com* Viện Chủ: HT Tâm Phương, Trụ Trì: TT Nguyên Tạng   

Tường thuật nhanh: Ngày 4 (Thứ năm 7/7/2022) tại Khoá An Cư Kiết Đông - Tu Viện Quảng Đức -Melbourne- Úc Châu.

07/07/202222:53(Xem: 1803)
Tường thuật nhanh: Ngày 4 (Thứ năm 7/7/2022) tại Khoá An Cư Kiết Đông - Tu Viện Quảng Đức -Melbourne- Úc Châu.

Ngày 4 (Thứ năm 7/7/2022) tại Khoá An Cư Kiết Đông 

Tu Viện Quảng Đức -Melbourne- Úc Châu.

Bài viết: Cư Sĩ Huệ Hương
Diễn đọc: Cư Sĩ Diệu Danh

 

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật
Kính bạch Chư Tôn Đức Hoà Thượng chứng minh.
Kính bạch Nhị Vị TT. Thiền Chủ Thích Tâm Phương và Hoá Chủ Thích Nguyên Tạng cùng quý Chư Vị Tăng Ni.
Kính thưa quý Phật Tử tùng Hạ,
Một ngày tu học từ xa mới lại bắt đầu, với khả năng còn kém thấp nhưng hết sức thành tâm được ghi lại những gì thọ nhận trong tuần lễ An Cư Kiết Đông, con kính mạn phép ghi lại những gì đã học được trong ngày 4 này để cúng dường Tam Bảo và Chư Thiên, Hộ Pháp đã quang lâm đến nội giới và ngoại giới của Trường Hạ Quảng Đức.
Kính mong mọi sơ xuất (chắc chắn có) sẽ được niệm tình tha thứ .
Kính trân trọng
5:45am, Thứ Năm, 07/07/2022 HÔ CANH TỌA THIỀN (sáng sớm)
Hô canh: Thượng Tọa Thích Viên Trí
TT Thích Viên Trí đã xướng bài kệ sau 3 hồi chuông ,
Bổn canh dĩ đáo pháp môn khai, Phổ nguyện đồng đăng bát nhã đài. Liễu triệt Tam thừa dung Nhị đế. Cao huyền huệ nhựt tịnh vân mai (mê).
Sanh tử sự đại tăng tốc vô thường niệm Ngưỡng lao đại chúng tỉnh tâm niệm Phật
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật (3)
 
Sau đó các hành giả đã tọa thiền trong 10 mười phút và tiếp tục theo sau là đúng 6:am, thời Công Phu Khuya Lăng Nghiêm và Khai thị
Duy Na Duyệt Chúng: TT Nhuận Chơn & ĐĐ Chúc Hân
Khai thị: Hòa Thượng Thích Tịnh Đạo
Hôm nay dường như thời công phu khuya này đã dùng bản Hán Văn trong bài Sám nên thay vì mỗi ngày thường đến trang 38, nhưng hôm nay con rất ngạc nhiên khi nghe giỡ sang trang 42 và vì từ xa không có tài liệu nên chỉ đọc thầm bảng tiếng Việt của mình …Nhưng TT cũng từ bi đọc kỳ an và kỳ siêu như TT Hoá Chủ Thích Nguyên Tạng trong ngày 3, (hôm qua) hẵng sẽ mang đến cho âm siêu, dương thới mọi lợi lạc vô cùng vậy.

Sau đó TT Hoá Chủ đã ngưỡng bạch tán thán Chư Tôn Đức HT hiện tiền đã tham dự tiếp ngày an cư hôm nay để giới thiệu HT Thích Tịnh Đạo khai thị vài lời trước đại chúng.

Theo lời TT Hoá Chủ …Là chứng nhân của Thành, Diệt , Hoại, Không, HT Thích Tịnh Đạo từng là Viện Chủ Tu Viện Linh Sơn tại Reservoir (Tây Bắc Melbourne) nhưng nay tạm thời đóng cửa và hy vọng sẽ mở cửa lại một ngày không xa lắm …

Cũng qua lời giới thiệu của TT Hoá Chủ , chúng con mới biết Ngài đã sở đắc về Tổ Sư Thiền nhất là từ giai đoạn Lục Tổ Huệ Năng trở về sau và TT Hoá Chủ đã trân trọng cung thỉnh Ngài thuyết giảng về Thiền Vô Niệm của Lục Tổ …

Lời kính lễ của Ngài bắt đâu cho Khai Thị đã làm con nhận thấy đúng như lời TT Hoá Chủ đã tán dương …Đúng là từ một thiền sư chân chính.
Kính lễ Thập Phương Thường Trụ Tam Bảo
Kính thỉnh Đức Thế Tôn quang lâm trường hạ Quảng Đức
Kính lễ Ngài Ma Ha Ca Diếp cùng thập nhị bát Tổ Sư Ấn và Ngũ Tổ đông độ.
Kính lễ quý thiền sư của dòng phái Trúc Lâm, Tỳ Ni Đa Lưu Chi, Vô Ngôn Thông, Hương Hải, Chân Nguyên …

Những ai đã từng nghe pháp thoại về Tổ Sư Thiền của TT Thích Nguyên Tạng hẳn sẽ hoan hỷ dạt dào trong tâm và nao nao lắng lòng để nghe lời khai thị của Ngài. Và một ngạc nhiên khác khi được nghe Ngài đã dâng lời cảm kích đến HT Thích Nguyên Trực, người đã đồng hành và đồng tâm chia sẻ được cái cốt tủy nhất mà người con Phật phải làm sao buông được cái Tự Ngã của mình vì Thuyết Vô Ngã của Đức Phật nằm trong Tam Pháp Ấn.

HT Thích Tịnh Đạo đã bắt đầu bằng kinh Kim Cang để diễn tả điều ấy trong câu “ NHƯỢC BỒ TÁT HỮU NGÃ TƯỚNG, NHƠN TƯỚNG, CHÚNG SANH TƯỚNG, THỌ GIẢ TƯỚNG, TỨC PHI BỒ TÁT” và “NHƯỢC BỒ TÁT THÔNG ĐẠT VÔ NGÃ PHÁP GIẢ, NHƯ LAI THUYẾT DANH CHƠN THỊ BỒ TÁT”
Sau đó Ngài chứng minh thêm trong Kinh Lăng già Tâm Ấn cũng chủ trương phá bỏ cái Ta…….” Bởi vì tám thức vốn rỗng, năm pháp đều giả. Hai cái ngã (nhân và pháp) dối tự gìn giữ. Ba tánh lầm nương nhau mà lập. Ngàn sai muôn khác chẳng qua một cái mê. Tột trước cùng sau cứu kính trở về niệm hiện tiền.”

day 4 an cu (20)day 4 an cu (21)
Kính bạch HT, vì con là một con mọt nằm trong kinh sách đại thừa và kinh nguyên thủy thường hay sưu tầm và ghi chép lại nên đã tìm về những kinh mà Ngài đã dẫn chứng. Quả đúng như thật, và con thầm tán dương sở đắc của Ngài với kinh Trung Bộ có hai phẩm kinh “ Sáu Sáu” và “ đại kinh Mãn Nguyệt”nói về tự ngã . Con cũng đã học rằng khi bàn về Tự ngã hãy nghe kinh Sáu Sáu bài thứ 148 trong Trung Bộ Kinh 3 có đoạn như sau:

Có ai nói rằng: "Các pháp là tự ngã", như vậy, là không hợp lý. Sự sanh và sự diệt của các pháp đã được thấy. Vì rằng sự sanh và sự diệt đã được thấy, nên phải đưa đến kết luận: "Tự ngã sanh và diệt ở nơi tôi". Do vậy, nếu ai nói rằng: "Các pháp là tự ngã", như vậy là không hợp lý. Như vậy, ý là vô ngã, các pháp là vô ngã. Nếu có ai nói rằng: "Ý thức là tự ngã", như vậy, là không hợp lý. Sự sanh và sự diệt của ý thức đã được thấy. Vì rằng sự sanh và sự diệt đã được thấy, nên phải đưa đến kết luận: "Tự ngã sanh và diệt ở nơi tôi". Do vậy, nếu ai nói rằng: "Ý thức là tự ngã", như vậy là không hợp lý. Như vậy ý là vô ngã, các pháp là vô ngã, ý thức là vô ngã. 

Có ai nói rằng: “Ái là tự ngã", như vậy là không hợp lý. Vì rằng sự sanh và sự diệt đã được thấy, nên phải đưa đến kết luận: "Tự ngã sanh và diệt ở nơi tôi". Do vậy nếu có ai nói rằng: "Ái là tự ngã", như vậy là không hợp lý. Như vậy ý là vô ngã, các pháp là vô ngã, ý thức là vô ngã, ý xúc là vô ngã, thọ là vô ngã, ái là vô ngã.
 
Và trong đại kinh Mãn Nguyệt bài thứ 109 cũng trong Trung Bộ Kinh 3 nói về bậc Chơn Bồ tát (Chơn nhân) đã dạy:
“….vị Đa văn Thánh đệ tử, đi đến các bậc Thánh, thuần thục pháp các bậc Thánh, tu tập pháp các bậc Thánh, đi đến các bậc Chơn nhân, thuần thục pháp các bậc Chơn nhân, tu tập pháp các bậc Chơn nhân, không xem sắc như là tự ngã, hay không xem tự ngã như là có sắc, hay không xem sắc như là trong tự ngã, hay không xem tự ngã như là trong sắc; không xem thọ như là tự ngã...., không xem tự ngã như là trong thọ; không xem tưởng như là tự ngã... , hay không xem tự ngã như là trong tưởng; không xem hành như là tự ngã... , hay không xem tự ngã như là trong hành; không xem thức như là tự ngã... , không xem tự ngã như là trong thức. Như vậy, này Tỷ-kheo, là không thân kiến”

Sau đó Ngài lại dẫn chứng Diệu Pháp Liên Hoa Kinh có Thường Bất Khinh và câu kệ trong Pháp Bảo Đàn kinh của Lục Tổ, mà riêng Pháp Vô Niệm Ngài đọc mấy câu thơ bằng Hán Văn nên con chỉ tự mình giải rằng “Vô niệm là Biết,Thây tất cả Pháp mà lòng không nhiễm vương , dính níu. Hãy giữ bổn Tâm mình trong sạch khiến sáu thức ra ngoài sáu cửa, đối với sáu trần dung thông không trở ngại….
Bồ Đề là Tự tánh
Tâm động tức vọng mông
Tịnh tâm trong chỗ vọng
Tâm chánh chướng tiêu vong

Rồi Ngài lại bước sang lĩnh vực Duy Thức học của Thế Thân Bồ Tát để nói về Mạt Na Thức trong khuôn khổ bài viết con không thể ghi lại hết những lời dạy của Ngài để mà chiêm nghiệm dù rằng Ngài đã xin thêm hội chúng thêm năm phút và một phút sau cùng để phổ biến CÁI THẤY của Ngài và cho những hàng hậu học muốn tiếp cận. Tiếc thay khoá An Cư Kiết Hạ chỉ có tuần lễ, hy vọng trong những tháng tới khi ban hoằng pháp của Hội Đồng Điều Hành của Giáo Hội PGVNTH Úc Châu và Tân Tây Lan được tổ chức hàng tuần online qua Zoom sẽ mời Ngài đến chỉ dạy khuyến tấn hàng hậu học chúng con thêm về Thiền Vô Niệm của Lục Tổ. Kính mong lắm thay.

Kính tri ân TT. Hoá Chủ đã giới thiệu hành trạng Ngài về chỗ sở đắc của Tổ Sư Thiền đã giúp cho chúng đệ tử hiểu thêm phần nào môn học Thiền Tông tối thượng này.

Con kính tri ân Khoá An Cư Kiết Đông đã cho con những lời khai thị rất quý báu bằng một vài vần thơ vụng …
Học được rằng:
Vô niệm là Biết tất cả Pháp mà không vướng mắc
Pháp vốn tự hoàn hảo dù ngay lúc bất toàn
Thấy NHƯ THỊ sẽ thoát khỏi mọi cực đoan
Nhưng …luyện Đức thu Tâm để “TỰ TỊNH KỲ Ý”
 
Nhân cách lại biểu lộ qua Trí Tuệ và Ý Chí
Thanh khiết, tự trọng , khiêm tốn lại rất cần
Canh chừng lục căn, các bộ phận tâm thân,
Nên nhìn lại chính mình chớ quan tâm người khác !
 
Chư ác mạc tác …khó phân biệt thiện, ác
Mạt Na thức …chấp ngã như bóng với hình
Tu tập thói quen, lạm dụng uy quyền
Sinh Ngã Mạn…mang nhiều lớp áo vọng tưởng
Chỉ có ….
thần lực Đạo pháp, Tôn giáo giúp trưởng dưỡng
Gần gũi người giỏi …như đi giữa trời sương
Thấm nhuần Từ Bi, nhân ái …rộng mở yêu thương
Như Thường Bất Khinh ….” Người sẽ thành Phật”
(thơ Huệ Hương)


day 4 an cu (96)day 4 an cu (99)day 4 an cu (100)day 4 an cu (103)day 4 an cu (106)
Các sinh hoạt bình thường khác như Tảo thực với cháo đậu đỏ, bánh giò, Yaourt, sửa đậu nành , rồi chấp tác và sau đó LỄ KINH PHÁP HOA do TT. Thích Hạnh Minh chủ lễ (mỗi chữ 1 lạy) Nghi thức vẫn giống như ngày 2; 3; nhưng dường như có thêm phần kỳ an và kỳ siêu như thời công phu khuya nữa có lẽ do sự vi diệu cát tường đến chăng ?

Con tin lắm vì những nơi trang nghiêm thanh tịnh Chư Thiên và Long Thần Hộ Pháp vẫn thường quang lâm, kế đến phần PHÁP THOẠI BUỔI SÁNG do NS Thích Nữ Nhật Liên, SC Thích Nữ Nguyên Khai đảm nhiệm …con rất ngạc nhiên khi biết hai nữ Giảng Sư sẽ nói về chủ đề VĂN, TƯ, TU.
Theo sự nhận xét của con đây là một đề tài khó, nhưng hai vị Giảng Sư đã khéo léo dẫn dụ Phật Tử trả lời các câu hỏi theo cảm nghĩ của mình nên cũng sôi động vì có những trường hợp rất lý thú như một Phật Tử tại Tasmania mới vừa quy y tuần trước và 10 ngày sau đã có cơ duyên tham dự khoá an cư kiết đông….

Nhân câu hỏi của Ni Sư Nhật Liên đến hội chúng nghe pháp thoại về cốt lõi của Sự Tu Tập : “Thế nào là Thiện Và Ác trong kệ dưới đây:
“ CHƯ ÁC MẠT TÁC
CHÚNG THIỆN PHỤNG HÀNH
TỰ TỊNH KỲ Ý
LỜI CHƯ PHẬT DẠY,“


day 4 an cu (43)day 4 an cu (51)
Và qua những lời đối đáp, một lời dạy của Đức Đạt Lai Lạt Ma chợt hiện ra trong đầu con “ Đời sống là sự pha trộn không ngừng giữa Thiện, Ác- Chân và Giả- Phúc và Hoạ”. Người sáng suốt là người có thể định tâm , nhận chân đâu là ác , đâu là Thiện, đâu là giả, điều gì là Phúc và điều gì là họa .
Thôi thì như Ni Sư Nhật Liên kết luận cứ giữ trọn được Ngũ giới (không trộm cắp, sát sinh , tà dâm, vọng ngữ, dùng các thứ gây nghiện) thì đã là thiện lắm rồi vì Chúng ta còn là những kẻ bận rộn, mãi mê quay quắt bon chen giữa cuộc đời đầy ganh đua tranh đấu thì liệu có ai tìm được khoảnh khắc yên tĩnh để tâm trí nghỉ ngơi mà chiêm nghiệm cái hay cái dỡ khôn, dại và được mất của chính mình .

Và con cũng rất tâm đắc khi Ni Sư đã thố lộ không ai có thể dễ dàng dứt bỏ được tánh tham, sân, si đã ngự trị đời đời kiếp kiếp trong con người mình vì còn mong muốn, ao ước là còn vọng cầu…

Tuy nhiên trở về cái HỌC mà Sư Cô Nguyên Khai đã cho rằng ai cũng phải học thì con trộm nghĩ “ nếu có thể chọn cái giỏi của người khác mà học theo thì cái hay, cái tốt đó chắc chắn sau nầy nó cũng tự nhiên theo mình (trích một câu từ Tư Mã Quang binh thư, đời Bắc Tống bên Trung Hoa thời xưa). Vậy thì khoá An Cư Kiết Đông này quả là nơi quy tụ của những bậc đã có sở đắc như HT Tịnh Đạo khai thị sáng nay và quý HT Thích Tịnh Minh, Thích Nguyên Trực rõ ràng sẽ soi sáng con đường đi của mình trên đường tu học là điều hẳn nhiên rồi…khi mình biết Tư duy vậy.
Tiếp theo 11:45 am CÚNG QUÁ ĐƯỜNG và KINH HÀNH NIỆM PHẬT

Hôm nay Ngày thứ năm 7/7/ Sư Cô Phổ Huệ và Phật tử chùa Pháp Vân cúng dường trai phạn : gồm có Cơm- canh khoai Môn, - Olive kho nấm , khô chiên muối xã, lá chanh, gỏi, chè nếp than, trái cây, rau câu.
Sau giờ an tức …giờ đây là thời khóa 2:30pm- 4 pm THỌ TRÌ TỪ BI THỦY SÁM PHÁP Chủ lễ: ĐĐ Thích Hạnh Phẩm
Duy Na- Duyệt Chúng: ĐĐ Đăng Từ - ĐĐ Hoằng Viên
Hôm nay vì đã thấm nhuần lời dạy của HT Thích Trí Quang nên con đã đọc theo từng câu mà như nhấm ngụm từng dòng sữa pháp. Quả thật là an lạc làm sao!
Từ 4:30pm-5pm, là thời CÔNG PHU CHIỀU
Chủ lễ: Sư Cô Thích Nữ Nguyên Khai
5:30 pm Dược thực với bún riêu, chả giò, chè đậu đỏ - bánh su
Sau đó là : THỜI KINH TỊNH ĐỘ từ 7:00 pm đến 7:30 pm
Duy Na - Duyệt Chúng: TT Thích Nguyên Tạng - ĐĐ Thích Đăng Từ
Và PHÁP THOẠI BUỔI TỐI từ 7:30pm-9pm,
Chủ giảng: TT Thích Nhuận Chơn, ĐĐ Thích Hạnh Phẩm

Qua lời giới thiệu của TT Hoá Chủ Thích Nguyên Tạng con được biết TT Nhuận Chơn (Trụ Trì Tu Viện Kim Cang- Đông Nam Melbourne) rất chuyên về nghi lễ và đã được GHPGVNHN tại Úc Châu và Tân Tây Lan tín nhiệm và giao phó chức vụ Trưởng ban Nghi lễ và Đại Đức Hạnh Phẩm sẽ lên Thượng Toạ chừng vài tuần nữa (Trụ trì Tu Viện Từ Ân- cách xa Tu Viện Kim Cang chừng 3km) là vị Giảng Sư về Phật Pháp online mỗi tuần từ khi đại dịch đến nay.

Chủ đề được thảo luận tuy rất quen thuộc cho những ai thường đi thọ bát quan trai và tham dự các khóa tu học nhưng thật ra đúng như lời hai Ngài Giảng Sư thì Bài cúng Quả Đường thật ra đối với Tăng Ni là một pháp tu và cũng không riêng cho hàng Phật tử tại gia vì từ buổi trai phạn này đại chúng sẽ biết trân quý thức ăn hơn trong đời sống hằng ngày.

Con cũng tâm đắc khi thấy tại Tu Viện Quảng Đức không có in ra những bản copy để phân phát trước giờ cúng quả đường, riêng bản thân con vẫn còn luôn giữ và mang theo mỗi khi đi tu học.

day 4 an cu (171)day 4 an cu (183)

Kính trân trọng cám ơn Đại Đức Hạnh Phẩm đã giới thiệu phần quan trọng nhất trong bài cúng Quả Đường sau khi niệm CÚNG DƯỜNG THANH TỊNH PHÁP THÂN TỲ LÔ GIÁ NA PHẬT, Viên mãn Báo thân Lô Xá Na Phật, Thiên Bá Ức Hoá Thân Thích Ca Mâu Ni Phật …để rồi ĐĐ giải thích “ TAM ĐỨC, LỤC VỊ, CÚNG PHẬT CẬP TĂNG …” mà trong đó ý nghĩa Tam Đức bao gồm Thanh Tịnh, Nhu Nhuyến, và Như Pháp cũng nhân đây ĐĐ đã giải thích chữ Như Pháp cho một Phật Tử rằng “Như Pháp là đúng với tiêu chuẩn theo tinh thần Phật Pháp.” Và sau đó với Lục Vị của đời sống ( nếu cay, đắng thì nguyện chuyển hoá nghiệp lực , còn nếu được ngọt ngào thì miệng hãy nở một nụ cười) nghĩa là lúc nào cũng trong sáng cúng dường Phật

Cũng nhờ sự chỉ dẫn của TT Nhuận Chơn, mà con mới biết khi chấp trì là lúc quý Tăng Ni phải dành một chút LƯƠNG PHẠN ( sớt ra để vào 1 chén nhỏ kế bên) và khi Tam Đề, Ngũ Quán là yếu tố để người Phật Tử khởi năng lượng thanh tịnh tiếp xúc với Ông Phật bên trong mình.

Tuy các Ngài dùng Hán Văn khi đọc Ngũ Quán nhưng bản thân con đã có bảng chữ Việt, kính xin được ghi lại để mọi người tuỳ nghi .
NGŨ QUÁN :
1- Kể công nhiều ít so với chỗ kia đem đến
2-Xét lại Đức hạnh mình đủ hay thiếu mà thọ của cúng dường
3- Ngừa tâm xa lìa các tội lỗi : Tham, sân, si là cội gốc
4- Chính là vị thuốc hay để chửa lành bịnh khô gầy
5- Vì thành đạo nghiệp nên thọ cơm này
Kính tri ân nhị vị Giảng Sư đã tạo buổi pháp thoại thật sôi động và hữu ích .
Và đã đến 9:30 pm HÔ CANH TỌA THIỀN (buổi tối)
Hô canh: Thượng Tọa Thích Hạnh Minh

Bài kệ được xướng như sau
Nhứt canh dĩ đáo thượng thiền sàng,
Tam nghiệp tịnh trừ đổ thánh nhan.
Thâm tín Phật ngôn hằng niệm Phật,
Chỉ tu nhứt hướng vãng Tây Phương. 
Sanh tử sự đại vô thường tăng tốc niệm
Ngưỡng lao đại chúng các các nhứt tâm niệm Phật.
Nam Mô A Di Đà Phật (3)


day 4 an cu (186)Lời kết
Tuy mỗi ngày cũng vẫn một thời biểu giống nhau, nhưng mỗi ngày có những lời khai thị và những buổi pháp thoại đánh động sự tỉnh thức, và lồng trong mỗi tiết mục mỗi vị đã dùng khả năng chuyên môn mình trong mỗi địa hạt đã đem lại cho hội chúng niềm hoan hỷ trên bước đường tu học.
Hôm nay đã qua nửa chặng đường mà tinh thần tu học của chúng Phật Tử vãn còn phấn khởi như ngày khai Hạ.

Một lần nữa kính đa tạ nhị vị TT Thiền Chủ và Hoá Chủ đã giúp chúng đệ tử có cơ hội tu học và tinh tấn để hoàn thành đúng vai trò người Phật Tử tại gia.
Kính chúc quý Ngài pháp thể khinh an, pháp giới vô ngại và bảo trọng sức khỏe trong mùa đông giá lạnh năm nay.

Nam Mô Công Đức Lâm Bồ Tát Ma Ha Tát
Nguyện cầu hồng ân Tam Bảo chứng minh và gia hộ cho khóa An Cư được trang nghiêm thanh tịnh thập phần viên mãn.
Ghi nhanh trọn ngày 4 (7/7/2022) của Khoá An Cư Kiết Đông tại Tu Viện Quảng Đức - Melbourne
Huệ Hương
Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn
22/09/2023(Xem: 367)
Hằng năm Gia Đình Phật tử Quảng Đức đều tổ chức lễ hội Tết Trung Thu cho các em thiếu nhi Việt Nam, năm nay ngoài việc trao tặng lòng đèn và bánh Trung Thu cho các em, Trường có tổ chức thi hát và đọc thơ, văn, ca dao, tục ngữ về truyền thống văn hóa Việt Nam và Tết Trung Thu VN. Kính mời quý đồng hương Phật tử đưa con em của mình về tham dự vào lúc 4 giờ đến 9 giờ ngày Thứ Bảy ngày 30-09-2023 ( nhằm 16-08-Quý Mão) tại Tu Viện Quảng Đức, 105 Lynch Road, Fawkner, Vic 3060.
10/09/2023(Xem: 406)
Thông Báo Thay Thư Mời tham dự Tiệc Chay Gây Quỹ Xây Dựng Hậu Tổ và Linh Đường Tu Viện Quảng Đức, Melbourne, Úc Châu (Chủ Nhật 12/11/2023)
22/08/2023(Xem: 1529)
Thông Báo thay Thư Mời tham dự Lễ Vu Lan PL 2567 tại Tu Viện Quảng Đức, Chủ Nhật 27/8/2023
05/04/2023(Xem: 16415)
Trang nhà Quảng Đức vừa thành lập Youtube Channel với nickname: Quang Duc Productions để phổ biến tất cả những video bài giảng của Chư Tôn Đức Tăng Ni trong các Khóa Tu Học Phật Pháp Úc Châu trong 20 năm qua và vài mươi năm tới. Do vậy, kính mời Chư Tôn Đức và quý Phật tử từ bi hoan hỷ vào link này (bên dưới) và bấm vào chữ “Subscribed” & cái chuông bên cạnh (đầu trang bên phải) để khi có clip mới thì sẽ được tự động sẽ nhận Thông báo,xin lưu ý, chỉ bấm 1 lần duy nhất thôi, nếu bấm 2 lần sẽ vô hiệu hóa, phải bấm lại lần 3), xin Chư Tôn Đức và quý Phật tử hoan hỷ giúp phổ biến thông báo này dùm để ủng hộ Trang Nhà Quảng Đức. Chân thành cảm ơn Chư Tôn Đức và quý Phật tử.
18/09/2023(Xem: 499)
Niềm vui sống đời dâng hiến (vần thơ kính mừng khánh tuế lần thứ 69 Hòa Thượng Viện Chủ Tu Viện Quảng Đức Thích Thông Mẫn, 18/9/2023), Có thể… chính lối sống mình, làm thức tỉnh ? Bao người thoát ra giấc ngủ mê lầm Tự tin độc lập hơn với bản thân Vì cuộc đời không hề có những định luật, Cũng như giá trị một người không đo lường bằng tiêu chuẩn thiết lập !
30/05/2023(Xem: 1932)
Khấp Báo Tang Lễ Huynh Trưởng Cấp Dũng Nguyên Tín Nguyễn Châu (1924-2023)
22/05/2023(Xem: 1209)
Trưa nay, Thứ Hai 22/5/2023, HT Hội Chủ Thích Tâm Minh, TT Tổng Thư Ký Thích Nguyên Tạng, NS Tổng Vụ Trưởng TV Từ Thiện TN Tâm Lạc, NS Tổng Vụ Phó TV Từ Thiện TN Thành Liên, SC Thư Ký TV Từ Thiện TN Huệ Nhẫn cùng một số Phật tử thuộc Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất Hải Ngoại tại Úc Đại Lợi-Tân Tây Lan đã có chuyến thăm viếng Tòa Đại Sứ Thổ Nhĩ Kỳ và trao tấm cheque $55,000 Úc kim để giúp nạn nhân động đất tại Thổ Nhĩ Kỳ vào đầu tháng 2 vừa qua.
23/04/2023(Xem: 4226)
Thông Báo Thay Thư Mời tham dự Đại Lễ Phật Đản 2647 và Lễ Tưởng Niệm 60 Năm (1963-2023) Bồ Tát Thích Quảng Đức tự thiêu để Bảo Tồn Đạo Pháp
04/04/2023(Xem: 1431)
96 học sinh tiểu học viếng Tu Viện Quảng Đức: ngày 8/3/2023, Sáu Thầy, Cô giáo cùng 96 học sinh lớp 4 thuộc Trường Tiểu Học Fawkner, đã viếng thăm và tìm hiểu giáo lý Đạo Phật; TT Trụ Trì Thích Nguyên Tạng đã tiếp phái đoàn, hướng dẫn ngồi thiền và giảng giải giáo lý cơ bản cho các em. Phần lớn các em là học sinh da trắng Úc theo đạo Thiên Chúa, đã tỏ ra rất thích thú khi nghe về giáo lý ăn chay, vô thường và sự tái sinh của người quá cố, có nghĩa là sau khi chết có thể trở lại làm người, có thể đọa lạc vào loài cầm thú hay rơi vào địa ngục, ngạ quỷ... Đây là những điều mới mẻ đối với các em. Hằng năm có nhiều trường tiểu học trong tiểu bang thường đưa các em đến Tu Viện Quảng Đức để tham quan, tìm hiểu về kiến trúc, văn hóa và giáo lý Đạo Phật, sau khi về lại trường, các học sinh sẽ viết 1 bài essay về buổi học ngoại khóa của mình, đây là 1 nét sinh hoạt đặc biệt của học đường tại Úc châu.
facebook youtube google-plus linkedin twitter blog
Nguyện đem công đức này, trang nghiêm Phật Tịnh Độ, trên đền bốn ơn nặng, dưới cứu khổ ba đường,
nếu có người thấy nghe, đều phát lòng Bồ Đề, hết một báo thân này, sinh qua cõi Cực Lạc.

May the Merit and virtue,accrued from this work, adorn the Buddhas pureland,
Repay the four great kindnesses above, andrelieve the suffering of those on the three paths below,
may those who see or hear of these efforts generates Bodhi Mind, spend their lives devoted to the Buddha Dharma,
the Land of Ultimate Bliss.

Quang Duc Buddhist Welfare Association of Victoria
Tu Viện Quảng Đức | Quang Duc Monastery
Senior Venerable Thich Tam Phuong | Senior Venerable Thich Nguyen Tang
Address: Quang Duc Monastery, 105 Lynch Road, Fawkner, Vic.3060 Australia
Tel: 61.03.9357 3544 ; Fax: 61.03.9357 3600
Website: http://www.quangduc.com ; http://www.tuvienquangduc.com.au (old)
Xin gửi Xin gửi bài mới và ý kiến đóng góp đến Ban Biên Tập qua địa chỉ:
quangduc@quangduc.com , tvquangduc@bigpond.com
KHÁCH VIẾNG THĂM
110,220,567