Tu Viện Quảng Đức105 Lynch Rd, Fawkner, Vic 3060. Australia. Tel: 9357 3544. quangduc@quangduc.com* Viện Chủ: HT Tâm Phương, Trụ Trì: TT Nguyên Tạng   
ht tinh van 2


Cung Tán
Công Hạnh Hoà Thượng Tinh VânThành kính tưởng niệm Hoà Thượng Tân Viên Tịch thượng Tinh hạ Vân
Tông Chủ Phật Quang Sơn Quốc Tế. Kính nguyện Giác Linh Hoà Thượng Cao Đăng Phật Quốc, tái hiện Đàm Hoa, phân thân hoá độ.

Thành kính phân ưu cùng môn đồ pháp quyến Phật Quang Sơn.Thuở nhỏ xuất gia học đạo thiền
Am tường lý Phật độ trần duyên
Dịch kinh viết sách truyền âm pháp
Niệm Phật tham thiền hướng cội nguyên
Dựng xây Phật Viện gìn văn hoá
Kiến lập Quang Sơn hiển đức nguyền
Phật Pháp xương minh ngời ánh tuệ
Tinh Vân Hoà Thượng đạo tâm truyền


Tâm truyền rực sáng khắp Đông Tây
Chùa viện trang nghiêm khắp đó đây
Trống pháp rền âm xua tục lụy
Chuông chùa vọng tiếng chuyển trần say
Nhân lành tỏ rạng hương mầu tỏa
Đức sáng cao ngời đạo diệu bày
Sông núi lưu hình chân Đại Sĩ
Ngày về cõi Phật thượng liên đài..!


Tu Viện An Lạc, California 1:00 am, 07-02-2023
Hậu Học-Thích Chúc Hiền (khể thủ kính đề)


ht tinh van (3)CÔNG VIÊN QUẢ MÃN
Kính họa bài thơ Cung Tán Công Hạnh Hoa Thượng Tinh Vân của Thầy Chúc Hiền
Thành tâm vọng bái Giác Linh Hòa Thượng Tân Viên Tịch thượng Tinh hạ Vân
Tông Chủ Phật Quang Sơn Quốc Tế. Kính nguyện Giác Linh Hoà Thượng Cao Đăng Phật Quốc, hồi nhập Ta Bà, tiếp truyền hạnh nguyện độ tha.
Thành kính phân ưu cùng môn đồ pháp quyến Phật Quang Sơn trên toàn thế giới.
Hiểu rõ chân như nhờ tọa thiền
Tâm tư lắng đọng ngộ nhân duyên
Năm châu giáo Pháp truyền lưu tốt
Bốn biển tịnh tâm hiển bổn nguyên
Đào tạo Tăng tài hoằng chánh giáo
Già lam thành lập vẹn lời nguyền
Quang Sơn Phật viện đầy căn bản
Đức hạnh Tinh Vân mãi lưu truyền.


Lưu truyền Chánh Pháp Đông sang Tây
Giáo dục nghe nhìn hiện đó đây
Xuất bản tạng kinh nhiều tạp chí
Bảo tàng văn hóa Phật Quang xây
Nam Thiên Úc quốc làm cầu nối
Phật Đà Kỷ Niệm Quán trình bày
Tâm hạnh độ đời nay mãn nguyện
Tây phương Cực lạc ngự liên đài.


Chùa Pháp Hoa SA, 09/02/2023
Hậu học, Thích Viên Thành khể thủht tinh van (1)

HÀNH TRẠNG VANG DANH


Kính họa theo vần bài thơ Cung Tán Công Hạnh

Hòa Thượng Tinh Vân của Thầy Chúc Hiền
Kính nguyện Giác Linh Hòa Thượng thượng Tịnh hạ Vân Cao Đăng Phật Quốc.

 

Tuổi trẻ xuất gia nhập cửa thiền

Chuyên tâm học đạo đoạn trần duyên 

Từ bi tâm nguyện hoằng dương pháp 

Phật đạo nhân gian rõ bổn nguyên

Hội Phật Quang Sơn Ngài khởi xướng

Triển khai Phật giáo trọn tâm nguyền 

Tinh Vân Hòa Thượng, Ngài thông tuệ 

Tỏa sáng nhân gian Phật pháp truyền 

 

Tâm nguyện từ bi Đông lẫn Tây

Phật kinh ấn tống gởi đó đây 

Nhân gian Tịnh Độ, xua phiền lụy 

Chùa viện dựng lên độ kẻ say

Hành trạng vang danh, hương đức tỏa 

Phật Quang thế giới đã phơi bày

Xứng danh Thạc Đức, Chân Đại sĩ 
Kính nguyện Đại Sư ngự Liên đài.


Nam Mô Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật
Melbourne, 9/2/2023

Phật tử Thanh Phi

 

ht tinh van 6


PHẬT VIỆN TRÙNG HƯNG

Kính họa theo vần bài thơ Cung Tán Công Hạnh

Hòa Thượng Tinh Vân của Thầy Chúc Hiền
Kính nguyện Giác Linh Hòa Thượng thượng Tịnh hạ Vân Cao Đăng Phật Quốc.


Hoa xuân thọ học quyết nương thiền

Trụ vững kinh Thầy sớm cải duyên

Dắt dẫn quần sanh nhờ diệu pháp

Am tường luật luận thuyết tinh nguyên

Tăng nhân lập hạnh yên thuần hoá

Phật viện trùng hưng trọn xứng nguyền

Rạng tỏ danh xưng từ đuốc tuệ

Tinh Vân Hoà Thượng sáng tâm truyềnTâm truyền Người dẫn hướng phương Tây

Đạo hạnh hằng xây cũng chốn này

Khuyến chúng lòng an rời khổ luỵ

Nương trần pháp trọng chuyển đời say

Vì ân đức độ luôn từ toả

Quả luận kinh văn vẫn tuệ bày

Cõi thế nguyền soi lời Đại Sĩ

Trần duyên đã mãn sáng liên đài…9/2/2023

PT. Minh Đạoht tinh van-2


LƯU DANH DƯƠNG THẾ


Kính họa theo vần bài thơ Cung Tán Công Hạnh

Hòa Thượng Tinh Vân của Thầy Chúc Hiền
Kính nguyện Giác Linh Hòa Thượng thượng Tịnh hạ Vân Cao Đăng Phật Quốc.


Chín Bảy năm nương tựa cửa thiền
Quang Sơn Phật lập tạo nhân duyên
Cốt sao nhân loại luôn yên định
Cuộc sống con người được vẹn nguyên
Sách Phật không ngừng biên dịch thuật
Lam viên tu học thỏa tâm nguyền
Tịnh Vân Hòa Thượng danh xuất chúng
Thư viện tàng kinh di bút truyền.Phật tử Á Đông lẫn chốn Tây
Muôn người thương tiếc kể từ đây
Quang Sơn Quốc Tế không còn nữa
Hòa Thượng Tịnh Vân đã giấc say
Phật Quốc Cao Đăng về cõi Tịnh
Danh lưu dương thế trí tâm bày
Thuyền Từ Bát Nhã đưa về chốn
Có vạn Liên Hoa rước thượng đài.


Strasbourg 09.02.2023
Diệu Đạo_Phổ Hiền/Pháp

DỊCH SÁCH IN KINH KHẮP MỌI MIỀN


Kính họa theo vần bài thơ Cung Tán Công Hạnh

Hòa Thượng Tinh Vân của Thầy Chúc Hiền
Kính nguyện Giác Linh Hòa Thượng thượng Tịnh hạ Vân Cao Đăng Phật Quốc.Đồng chơn nhập đạo đến cửa Thiền
Ngộ lý vô thường cảm phước duyên
Sở học thậm thâm vang Pháp giới
Dịch sách in kinh khắp mọi miền
Phật viện dựng xây trao mối đạo
Kiến lập Quang Sơn thỏa chí nguyền
Xiển dương Chánh Pháp ngời Tam Bảo
Tinh Vân Hòa Thượng rõ chân truyền


Chân truyền rực sáng khắp đó đây
Phước báo trang nghiêm tự viện đầy
Tường quang chiếu sáng ngời kim cổ
Vang danh âm vọng chuyển trần ai
Nhân gian cảm niệm thanh lương tỏa
Cõi thế nghiêng mình đạo hạnh thay
Chín bảy cõi trần nhân đức đủ
Liên Hoa thượng phẩm đón chân Ngài


Jacksonvill, Florida 9/2/2022
CHÂU NGỌC


 
ht tinh van 6


TRẦN GIAN LƯU DẤU


Kính họa vần bài thơ Thầy Thích Chúc Hiền:

Cung Tán Công Hạnh Hoà Thượng Tinh Vân
Thành kính tưởng niệm Hoà Thượng Tân Viên Tịch thượng Tinh

hạ Vân Tông Chủ Phật Quang Sơn Quốc Tế. Kính nguyện Giác Linh

Hoà Thượng Cao Đăng Phật Quốc, tái hiện Đàm Hoa, phân thân hoá độ.
Thành kính phân ưu cùng môn đồ pháp quyến Phật Quang Sơn.Nhiều năm xuất sĩ dựng cửa thiền
Niệm thiện hành thiền tạo phúc duyên
Chỉ mong huân nhập nguồn tịnh pháp
Thắp sáng tương lai cội chân nguyên
Kiến tạo Phật học Quang Sơn viện
Giáo huấn môn sinh trọn ước nguyền
Xiển dương Phật đạo ngời đuốc tuệ
Soi sáng tương lai bóng chân truyền


Phật pháp nở hoa khắp Đông Tây
Muôn lòng an tịnh hướng về đây
Hồi chuông tịnh độ tan niềm tục
Tiếng trống vang lòng tỉnh giấc mê
Danh Ngài tựa ánh dương lan tỏa
Đức trọng nghìn thu ngát hương bay
Quê hương lưu bước chân Đại Sĩ
Cực lạc vãng sanh cảnh liên đài...!Germany ngày 09-02-2023

Trần Đan Hàht tinh van-14

DỊCH SÁCH IN KINH KHẮP MỌI MIỀN


Kính họa theo vần bài thơ Cung Tán Công Hạnh

Hòa Thượng Tinh Vân của Thầy Chúc Hiền
Kính nguyện Giác Linh Hòa Thượng thượng Tịnh hạ Vân Cao Đăng Phật Quốc.


Con đường tu học hướng đến thiền
Căn lành phát khởi trọn lành duyên.
Xây chùa, hoằng pháp khai nguồn sáng
Đào tạo Tăng tài lập kỷ nguyên.
Phật Quang Sơn Tự đem an lạc
Đại Tạng soạn biên thoả ước nguyền.
Công trình vĩ đại vang khắp chốn
Một đời cống hiến mãi lưu truyền.


Lưu truyền chánh pháp rạng đông Tây
Hoà Thượng Tinh Vân hiện cõi này.
Truyền bá nâng cao dòng Phật pháp
Thăng hoa cuộc sống chốn trần ai.
Tài cao vun đắp tâm ngời sáng
Đức trọng bồi xây hạnh hiển bày.
Phật sự hoàn thành cho hậu thế
Hào quang rực rỡ cõi liên đài.

Jacksonville, Florida 9/2/2023

Cư sĩ Tâm Minh
le tang-ht tinh van (27)


CUNG TÁN
CÔNG HẠNH HOÀ THƯỢNG TINH VÂN

Kính họa theo vần bài thơ Cung Tán Công Hạnh

Hòa Thượng Tinh Vân của Thầy Chúc Hiền
Kính nguyện Giác Linh Hòa Thượng thượng Tịnh hạ Vân Cao Đăng Phật Quốc.Thiếu thời ly gia nương cửa Thiền
Học Đạo tu hành quả thâm uyên
Hoằng truyền Chánh Pháp dịch Kinh sách
Tham Thiền Phật hiệu niệm tinh chuyên
Lập nên Phật Viện gốc văn hoá
Quang Sơn Quốc Tế hiển đức nguyền
Xiển dương Đạo Pháp ngời công hạnh
Tinh Vân Hoà Thượng bậc uyên nguyên

Uyên nguyên Đại Sĩ rạng Đông Tây
Trang nghiêm Thiền Viện khắp nơi này
Trống Pháp xua tan bao phiền luỵ
Chuông Chùa vang vọng bạt mê say
Hạnh lành lan toả hương từ ái
Đức sáng thanh cao đạo diệu bày
Bóng hình Hoà Thượng lưu sông núi
Ngài về cõi Phật nhẹ mây bay!

Quảng An Houston, TX USA


ht tinh van (3)

CUNG TÁN CÔNG HẠNH

HÒA THƯỢNG Thượng TINH hạ VÂN

Kính họa theo vần bài thơ Cung Tán Công Hạnh

Hòa Thượng Tinh Vân của Thầy Chúc Hiền
Kính nguyện Giác Linh Hòa Thượng thượng Tịnh hạ Vân Cao Đăng Phật Quốc.

*

Đồng ấu anh hoa thuận lẽ thiền

Quy nguyên trực chỉ tiệp tiền duyên

Kệ kinh Phật Đạo như như pháp

Trước tác huyền ca lý lý nguyên

Phật viện trùng trùng duy Độ tịnh

Quang Sơn điệp điệp rạng tâm nguyền

TINH VÂN thị cát tường vân ảnh

Phổ chấn triều âm thượng đạo truyền.

Mười phương phổ chiếu đích Phương tây

La võng trùng trùng Lạc Quốc đây

Diệu pháp Ca lăng tần nhạo thuyết

Chân nguyên Cộng mạng điểu sâm say

Di Đà lục tự tinh thành niệm

Phúc tuệ song tu ảnh hiễn bày

Ngũ trược ta bà phi chướng ngại

Quang dương diệu lý trước linh đài.HẠNH PHƯƠNG

Thứ Hai 20.2.2023

Phật lịch 2566 .
Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn
facebook youtube google-plus linkedin twitter blog
Nguyện đem công đức này, trang nghiêm Phật Tịnh Độ, trên đền bốn ơn nặng, dưới cứu khổ ba đường,
nếu có người thấy nghe, đều phát lòng Bồ Đề, hết một báo thân này, sinh qua cõi Cực Lạc.

May the Merit and virtue,accrued from this work, adorn the Buddhas pureland,
Repay the four great kindnesses above, andrelieve the suffering of those on the three paths below,
may those who see or hear of these efforts generates Bodhi Mind, spend their lives devoted to the Buddha Dharma,
the Land of Ultimate Bliss.

Quang Duc Buddhist Welfare Association of Victoria
Tu Viện Quảng Đức | Quang Duc Monastery
Senior Venerable Thich Tam Phuong | Senior Venerable Thich Nguyen Tang
Address: Quang Duc Monastery, 105 Lynch Road, Fawkner, Vic.3060 Australia
Tel: 61.03.9357 3544 ; Fax: 61.03.9357 3600
Website: http://www.quangduc.com ; http://www.tuvienquangduc.com.au (old)
Xin gửi Xin gửi bài mới và ý kiến đóng góp đến Ban Biên Tập qua địa chỉ:
quangduc@quangduc.com , tvquangduc@bigpond.com
KHÁCH VIẾNG THĂM
50,000,000