Tu Viện Quảng Đức105 Lynch Rd, Fawkner, Vic 3060. Australia. Tel: 9357 3544. quangduc@quangduc.com* Viện Chủ: HT Tâm Phương, Trụ Trì: TT Nguyên Tạng   

Pháp Hoa Hồng Danh

31/03/201809:06(Xem: 10304)
Pháp Hoa Hồng Danh

Phat thuyet phap 4


PHÁP HOA HỒNG DANH

Đảnh Lễ Chư Phật Tôn Pháp Chư Bồ Tát Tăng

Trong Kinh Diệu Pháp Liên Hoa

Tỳ Kheo Thích Liễu Nguyên biên soạn chú thích

 

 

Lời Giới Thiệu

 

Nam Mô Pháp Hoa Hội Thượng Phật Bồ Tát

 

Kinh Diệu Pháp Liên Hoa là một bộ kinh nổi tiếng trong các kinh điển Đại thừa Phật giáo được Đức Phật thuyết giảng trên đỉnh núi Linh Thứu trong 8 năm cuối cùng của chặng đường thuyết Pháp độ sanh.

 

Về sau bộ Kinh Đại thừa này được ngài Long Thọ (Nagajurna: ? – 150) trích dẫn đưa vào luận Đại Trí Độ và ngài Thế Thân (Vasubandhu: 316 – 396) đã xưng tụng là kinh tối thượng thừa vì áo nghĩa siêu việt hơn các kinh điển khác. Vào thế kỷ thứ 4, ngài Cưu Ma La Thập (Kumarajiva: 344 – 413) đã dịch bộ kinh từ chữ Phạn ra chữ Hán. Ngày nay, kinh Pháp Hoa được dịch nhiều thứ tiếng từ bản Hán dịch này và được nhiều Phật tử trên thế giới nhất là ở những nước theo Phật giáo Đại thừa như Việt Nam, Tây Tạng, Trung Hoa, Mông Cổ, Triều Tiên, Nhật Bản thọ trì, giảng thuyết, đọc tụng hoặc lễ lạy từng câu, từng chữ trong các thời khoá tu tập hàng ngày.

 

Ở Nhật Bản, Ngài Nhật Liên (Nichiren Daishosin: 1222 – 1282) sáng lập Nhật Liên tông lấy bộ kinh Pháp Hoa làm tư tưởng chính và thực hành trở thành tông phái lớn của Phật giáo Nhật Bản chủ trương rằng chỉ thực hành niệm danh hiệu Pháp: Nam mô Diệu Pháp Liên Hoa Kinh – Namu Myòhò Reng – Kyò thì chứng ngộ được toàn bộ yếu nghĩa của kinh Pháp Hoa được Phật giáo Nhật Bản truyền thừa và xiển dương để hướng dẫn tu tập cho người Phật tử Nhật Bản.

 

Sự hành trì niệm danh hiệu tựa kinh Pháp Hoa đối với Nhật liên tông là một pháp môn có nhiều công đức cho hành giả thì cũng vậy, pháp môn lễ lạy Hồng danh chư Phật và Bồ Tát là cách chuyển hoá tâm.

 

Trong 28 phẩm Kinh Pháp Hoa, Đức Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni đã nói về những danh hiệu của những Đức Phật trong quá khứ và vị lai cùng nhiều chư vị Bồ Tát Ma Ha Tát, nay Thượng toạ Thích Liễu Nguyên trích ra để biên soạn thành quyển Pháp Hoa hồng danh đảnh lễ chư Phật Tôn Pháp Chư Bồ Tát Tăng trong kinh Diệu Pháp Liên Hoa để thường hành trì lễ lạy.

 

Đảnh lễ hồng danh chư Phật và Bồ tát thì đạt được công đức thù thắng là ba nghiệp được thanh tịnh thì có thể chứng ngộ Pháp Hoa tam muội. Như trong Phẩm 20 Kinh Pháp Hoa nói rằng, thuở xưa Bồ tát Thường Bất Kinh gặp bất kỳ ai ngài cũng đều lễ lạy khen ngợi: “Tôi chẳng dám khinh quí ngài, quí ngài đều sẽ thành Phật” dù bị mắng nhiếc chê bai ngài cũng chẳng sanh lòng hờn giận. Khi ngài sắp mệnh chung, thì từ nơi giữa hư không nghe trọn hai mươi nghìn muôn ức bài kệ Pháp Hoa của Đức Oai Âm Vương Phật đã nói thuở trước, nghe xong thọ trì liền được sáu căn: nhãn, nhĩ, tỉ, thiệt, thân, ý căn thanh tịnh, rồi sống thêm hai trăm muôn ức na do tha tuổi vì người nói kinh Pháp Hoa nhờ đạt được nghĩa vô ngại, ngôn từ vô ngại sử dụng vô lượng ngôn từ diễn đạt vô lượng nghĩa của kinh Pháp Hoa trong nhiều kiếp số.

 

Lễ lạy hồng danh chư Phật và Bồ Tát có công đức thù thắng như vậy nên phát nguyện tinh tấn thực hành thì người hành giả sẽ được chư Phật gia bị.

 

Trân trọng kính giới thiệu.

Chùa Việt Nam – Los Angeles

Mùa Xuân Mậu Tuất – 2018.

HT Thích Như Minh

 

 

Lời Nói Từ Tâm

 

Pháp Hoa Hồng Danh là bản kinh văn được Tỳ Kheo Bồ Tát Giới Thích Liễu Nguyên kết tập và chú thích về Hồng Danh chư Phật và Bồ Tát Tăng từ trong bản kinh Diệu Pháp Liên Hoa, bản Phạn dịch ra Hán của Pháp Sư Cưu Ma La Thập, Việt dịch: Hoà Thượng Thích Trí Tịnh nxb Tôn Giáo 2007.

 

Con nay hạnh phúc đã được làm người, lại gặp và được thọ trì chánh Pháp của Như Lai. Biết được công ơn của chư Phật thật vô lượng vô biên đối với con và hết thảy chúng sanh. Các ngài đã hành Bồ Tát đạo từ vô lượng kiếp dẫn dắt chúng sanh hành thiện để được sanh vào các cõi an lành, thuyết ba thừa giáo hoá độ chúngsanh giải thoát vòng sanh tử luân hồi khổ đau để đồng thành Phật đạo.

 

Cũng nhờ  duyên lành ấy, con đã được thọ trì Kinh Diệu Pháp Liên Hoa suốt nhiều năm nên có thiện duyên con biết được Đức Phật Thích Ca thuyết về vô lượng chư Phật, Tôn Pháp và vô lượng Bồ Tát Tăng trong Pháp Hoa hải hội, có đầy đủ trong Kinh Diệu Pháp Liên Hoa.

 

Con rất hoan hỉ và an lạc, nay con phát lòng thành kính, nhất tâm đảnh lễ và kết tập bản kinh văn này để những hành giả có duyên cùng đảnh lễ thọ trì tu tập theo chư Phật, Bồ Tát cũng như mười đại nguyện của Phổ Hiền Bồ Tát để sớm được thanh tịnh ba nghiệp, an lạc giải thoát. Nguyện đem công đức nầy, hướng về khắp tất cả, đệ tử và chúng sanh, đều trọn thành Phật đạo.

 

Tỳ Kheo Thích Liễu Nguyên

 

  

 

NGHI THỨC LỄ LẠY

 

TỊNH PHÁP GIỚI CHƠN NGÔN:

Án lam. (7 lần)

 

TỊNH KHẨU NGHIỆP CHƠN NGÔN:

Tu rị tu rị, ma ha tu rị tu tu rị, ta bà ha. (3 lần)

 

TỊNH TAM NGHIỆP CHƠN NGÔN:

Án ta phạ bà phạ, truật đà ta phạ, đạt mạ ta phạ, bà phạ truật độ hám. (3 lần)

 

ÁN THỔ ĐỊA CHƠN NGÔN:

Nam mô tam mãn đa một đà nẫm, án độ rô độ rô, địa vỷ ta bà ha. (3 lần)

 

PHỔ CÚNG DƯỜNG CHƠN NGÔN:

Án nga nga nẳng tam bà phạ phiệt nhựt ra hồng. (3 lần)

 

NGUYỆN HƯƠNG

Nguyện đem lòng thành kính,

Gởi theo đám mây hương.

Phảng phất khắp mười phương.

Cúng dường ngôi Tam Bảo,

Thệ trọn đời giữ đạo,

Theo tự tánh làm lành,

Cùng pháp giới chúng sinh,

Cầu Phật từ gia hộ,

Tâm Bồ Đề kiên cố,

Xa bể khổ nguồn mê,

Chóng quay về bờ Giác.

 

TÁN PHẬT

Đấng Pháp Vương vô thượng

Ba cõi chẳng ai bằng.

Thầy dạy khắp trời người,

Cha lành chung bốn loài.

Quy y tròn một niệm,

Dứt sạch nghiệp ba kỳ,

Xưng dương cùng tán thán,

Ức kiếp không cùng tận.

 

QUÁN TƯỞNG

Phật chúng sanh tánh thường rỗng lặng.

Đạo cảm thông không thể nghĩ bàn,

Lưới đế châu ví đạo tràng,

Mười phương Phật bảo hào quang sáng ngời

Trước bảo tọa thân con ảnh hiện.

Cúi đầu xin thệ nguyện quy y.

 

ĐẢNH LỄ TAM BẢO

Chí Tâm Đảnh Lễ: Nam mô tận hư không, biến pháp giới, quá hiện, vị lai Thập phương chư Phật, Tôn Pháp, Hiền Thánh Tăng, thường trú Tam Bảo. (1 lạy) o

 

Chí Tâm Đảnh Lễ: Nam mô Ta Bà Giáo chủ, Điều Ngự Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Đương Lai Hạ Sanh Di Lặc Tôn Phật, Đại Trí Văn Thù Sư Bồ Tát, Đại Hạnh Phổ Hiền Bồ Tát, Hộ Pháp chư tôn Bồ Tát, Linh Sơn Hội Thượng Phật Bồ Tát.

(1 lạy) o

 

Chí Tâm Đảnh Lễ: Nam Mô Tây Phương Cực Lạc thế giới, đại từ đại bi tiếp dẫn đạo sư A Di Đà Phật, đại bi Quán Thế Âm Bồ Tát, Đại Thế Chí Bồ Tát, đại nguyện Địa Tạng Vương Bồ Tát, Thanh Tịnh Đại Hải Chúng Bồ tát.  (1 lạy) o

 

TÁN LƯ HƯƠNG

Lư hương xạ nhiệt,

Pháp giới mông huân.

Chư Phật hải hội tất diêu văn,

Tùy xứ kiết tường vân.

Thành ý phương ân,

Chư Phật hiện toàn thân.

Nam Mô Hương Vân Cái Bồ Tát Ma Ha Tát( 3 lần )

 

CHÚ ĐẠI BI

Nam Mô Đại Bi Hội Thượng Phật Bồ Tát (3 lần)

Thiên thủ thiên nhãn vô ngại đại bi tâm đà-la-ni. Nam-mô hắc ra đát na, đa ra dạ da. Nam-mô a rị da, bà lô yết đế, thước bát ra da, Bồ-đề tát đỏa bà da, ma ha tát đỏa bà da, ma ha ca lô ni ca da, án tát bàn ra phạt duệ số đát na đát tỏa. Nam-mô tất kiết lật đỏa y mông a rị da, bà lô kiết đế thất Phật ra lăng đà bà.

Nam-mô na ra cẩn trì hê rị ma ha bàn đa sa mế, tát bà a tha đậu thâu bằng, a thệ dựng, tát bà tát đa, na ma bà già, ma phạt đạt đậu, đát điệt tha. Án a bà lô hê, lô ca đế, ca ra đế, di hê dị, ma ha bồ đề tát đỏa, tát bà tát bà, ma ra ma ra, ma hê ma hê, dị đà dựng, cu lô cu lô kiết mông, độ lô độ lô, phạt xà da đế, ma ha phạt xà da đế, đà ra đà ra, địa rị ni, thất Phật ra da, dá ra dá ra. Mạ mạ phạt ma ra, mục đế lệ, y hê y hê, thất na thất na a ra sâm Phật ra xá-lợi, phạt sa phạt sâm, Phật ra xá da, hô lô hô lô ma ra, hô lô hô lô hê rị, ta ra ta ra, tất rị tất rị, tô rô tô rô, bồ-đề dạ bồ-đề dạ, bồ-đà dạ, bồ-đà dạ, di đế rị dạ, na ra cần trì địa rị sắc ni na, ba dạ ma na ta bà ha.

Tất đà dạ ta bà ha. Ma ha tất đà dạ ta bà ha. Tất đà du nghệ thất bàn ra dạ, ta bà ha. Na ra cẩn trì ta bà ha. Ma ra na ra ta bà ha. Tất ra tăng a mục khê da, ta bà ha. Ta bà ma ha, a tất đà dạ, ta bà ha. Giả kiết ra a tất đà dạ, ta bà ha. Ba đà ma yết tất đà dạ, ta bà ha. Na ra cẩn trì bàn đà ra dạ, ta bà ha. Ma bà lị thắng yết ra dạ, ta bà ha. Nam-mô hắc ra đát na, đa ra dạ da. Nam-mô a rị da, bà lô yết đế, thước bàng ra dạ, ta bà ha.

Án tất điện đô, mạn đa ra, bạt đà dạ, ta bà ha. (3 lần)

Nam Mô Thập Phương Thường Trụ Tam Bảo (3 lần)

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật (3 lần)

 

KHAI KINH KỆ

Vô thượng thậm thâm vi diệu pháp.

Bách thiên vạn kiếp nan tao ngộ.

Ngã kim kiến văn đắc thọ trì.

Nguyện giải Như Lai chơn thiệt nghĩa.

 

VĂN PHÁT NGUYỆN

Cúi lạy đấng Tam Giới Tôn

Quy mạng cùng mười phương Phật

Con nay phát nguyện rộng

Thọ trì Pháp Hoa Hồng Danh

Trên đền bốn ơn nặng,

Dưới cứu khổ ba đường.

Nguyện cho người thấy nghe

Đều phát lòng bồ-đề,

Nếu một báo thân này

Sanh qua cõi Cực lạc

 

Nam Mô Pháp Hoa Hội Thượng Phật Bồ Tát (3 lần)

 

 

 

 

ĐẢNH LỄ CHƯ PHẬT TÔN PHÁP BỒ TÁT TĂNG

TRONG KINH DIỆU PHÁP LIÊN HOA

Kinh Diệu Pháp Liên Hoa Quyển Thứ Nhất

Phẩm “Tựa” Thứ Nhất

 

Con rất hoan hỉđược thiện duyên biết được Thế Tôn, Đức Thích Ca Mâu Ni Phật thuyết về vô lượng chư Phật, Tôn Pháp vàvô lượng Bồ Tát Tăng trong Pháp Hoa hội thượng. Nay con phát lòng thành kính, thanh tịnh nhất tâm đảnh lễ:

 

Nam Mô Pháp HoaHội Thượng Quá Khứ Hiện Tại Vị Lai Vô Lượng Chư Phật.

Nam Mô Ta Bà Thuyết Kinh Giáo Chủ Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật

Nam Mô Quá Khứ Nhật Nguyệt Đăng Minh Phật (1)

Nam Mô Quá Khứ Hai Muôn Đức Phật Cùng Họ Phả - La Đoạ, Đồng Hiệu Nhật Nguyệt Đăng Minh  Phật (2) (Hai mươi nghìn lạy)

Nam Mô Tịnh – ThânPhật (3)

Nam Mô  Quá Khứ Tám Vị Vương Tử: 1. Hữu Ý, 2.Thiện Ý, 3. Vô – Lượng – Ý, 4. Bửu  –  Ý, 5. Tăng Ý, 6. Trừ  –  Nghi – Ý, 7. Hướng – Ý, 8. Pháp – Ý Tuần Tự Thọ Ký Nhau Thành Phật. (4)

Nam Mô Quá Khứ Nhiên Đăng Phật (5)

Nam Mô Đương Lai Di Lặc Tôn Phật (6)

Nam Mô Đại Thừa Diệu Pháp Liên Hoa Quá Khứ Hiện Tại Vị Lai Vô Lượng Tôn Pháp

Nam Mô Pháp Hoa Hội Thượng Quá Khứ Hiện Tại Vị Lai Vô Lượng Bồ Tát Hiền Thánh Tăng

Nam Mô Tám Muôn Vị Đại Bồ Tát Bất Thối Chuyển (7) (Tám mươi nghìn lạy)

Nam Mô Văn – Thù Sư – Lợi Bồ Tát

Nam Mô Quán – Thế –  Âm  Bồ Tát

Nam Mô Đắc – Đại – Thế Bồ Tát

Nam Mô Thường – Tinh – Tấn Bồ Tát

Nam Mô Bất – Hưu – Tức Bồ Tát

Nam Mô  Bửu – Chưởng Bồ Tát

Nam Mô Dược - Vương Bồ Tát

Nam Mô Dõng – Thí  Bồ Tát

Nam Mô  Bửu – Nguyệt Bồ Tát

Nam Mô Nguyệt – Quang Bồ Tát

Nam Mô Mãn – Nguyệt Bồ Tát

Nam Mô Đại – Lực Bồ Tát

Nam Mô Vô – Lượng – Lực Bồ Tát

Nam Mô  Việt – Tam Giới Bồ Tát

Nam Mô Bạt – Đà – Bà – La Bồ Tát

Nam Mô Di – Lặc Bồ Tát

Nam Mô Bửu – Tích Bồ Tát

Nam Mô Đạo – Sư  Bồ Tát

Nam Mô Diệu Quang Bồ Tát (8)

Nam Mô Đức Tạng Bồ Tát (9)

Nam Mô Một Muôn Hai Nghìn Vị A La Hán Hiền Thánh Tăng (10)  (Mười hai nghìn lạy)

Nam Mô A Nhã Kiều  - Trần Như  Hiền Thánh Tăng

Nam Mô Ma – Ha Ca – Diếp Hiền Thánh Tăng

Nam Mô Ưu Lâu Tần – Loa Ca Diếp Hiền Thánh Tăng

Nam Mô Dà – Gia Ca Diếp Hiền Thánh Tăng

Nam Mô Na – Đề Ca – Diếp Hiền Thánh Tăng

Nam Mô Xá – Lợi – Phất Hiền Thánh Tăng

Nam Mô Đại Mục – Kiền – Liên Hiền Thánh Tăng

Nam Mô Ma – Ha Ca – Chiên – Diên Hiền Thánh Tăng

Nam Mô A – Nậu – Lâu – Đà Hiền Thánh Tăng

Nam Mô Kiếp – Tân – Na Hiền Thánh Tăng

Nam Mô Kiều – Phạm – Ba – Đề Hiền Thánh Tăng

Nam Mô Ly – Bà – Đa Hiền Thánh Tăng

Nam Mô Tất – Lăng – Già – Bà – Ta – Bạc – Câu La Hiền Thánh Tăng

Nam Mô Ma – Ha – Câu – Si – La – Nan – Đà Hiền Thánh Tăng

Nam Mô Tôn – Đà – La – Nan – Đà Hiền Thánh Tăng

Nam Mô Phú – Lầu – Na Di – Đa – La – Ni – Tử Hiền Thánh Tăng

Nam Mô Tu Bồ Đề Hiền Thánh Tăng

Nam Mô A – Nan Hiền Thánh Tăng

Nam Mô La Hầu LaHiền Thánh Tăng

 

 

 

 

 

ĐẢNH LỄ CHƯ PHẬT TÔN PHÁP BỒ TÁT TĂNG

TRONG KINH DIỆU PHÁP LIÊN HOA

Kinh Diệu Pháp Liên Hoa Quyển Thứ Nhất

Phẩm “Phương Tiện” Thứ Hai

 

Nam Mô Pháp Hoa Hội Thượng Quá Khứ Hiện Tại Vị Lai Vô Lượng Chư Phật

Nam Mô Ta Bà Thuyết Kinh Giáo Chủ Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật

Nam Mô Đại Thừa Diệu Pháp Liên Hoa Quá Khứ Hiện Tại Vị Lai Vô Lượng Tôn Pháp

Nam Mô Pháp Hoa Hội Thượng Quá Khứ Hiện Tại Vị Lai Vô Lượng Chư Bồ Tát Hiền Thánh Tăng

Nam Mô Xá Lợi Phất Hiền Thánh Tăng

Nam Mô A Nhã – Kiều Trần Như Hiền Thánh Tăng (11)

 

ĐẢNH LỄ CHƯ PHẬT TÔN PHÁP BỒ TÁT TĂNG

TRONG KINH DIỆU PHÁP LIÊN HOA

Kinh Diệu Pháp Liên Hoa Quyển Thứ Hai

Phẩm “Thí Dụ” Thứ Ba

 

Nam Mô Pháp Hoa Hội Thượng Quá Khứ Hiện Tại Vị Lai Vô Lượng Chư Phật

Nam Mô Ta Bà Thuyết Kinh Giáo Chủ Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật

Nam Mô Vị Lai Hoa Quang Phật (12)

Nam Mô Vị Lai Hoa – Túc An – Hành Phật (13)

Nam Mô Đại Thừa Diệu Pháp Liên Hoa Quá Khứ Hiện Tại Vị Lai Vô Lượng Tôn Pháp

Nam Mô Pháp Hoa Hội Thượng Quá Khứ Hiện Tại Vị Lai Vô Lượng Bồ Tát Hiền Thánh Tăng

Nam Mô Kiên – Mãn Bồ Tát (14)

Nam Mô Xá Lợi Phất Hiền Thánh Tăng (15)

 

 

ĐẢNH LỄ CHƯ PHẬT TÔN PHÁP BỒ TÁT TĂNG

TRONG KINH DIỆU PHÁP LIÊN HOA

Kinh Diệu Pháp Liên Hoa Quyến Thứ Hai

Phẩm “Tín Giải” Thứ Tư

 

Nam Mô Pháp Hoa Hội Thượng Quá Khứ Hiện Tại Vị Lai Vô Lượng Chư Phật

Nam Mô Ta Bà Thuyết Kinh Giáo Chủ Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật

Nam Mô Đại Thừa Diệu Pháp Liên Hoa Quá Khứ Hiện Tại Vị Lai Vô Lượng Tôn Pháp

Nam Pháp Hoa Hội Thượng Quá Khứ Hiện Tại Vị Lai Vô Lượng Bồ Tát Hiền Thánh Tăng

Nam Mô Xá Lợi Phất Hiền Thánh Tăng

Nam Mô Huệ - Mạng Tu – Bồ - Đề Hiền Thánh Tăng (16)

Nam Mô Đại Ca – Chiên – Diên Hiền Thánh Tăng

Nam Mô Đại Ca – Diếp Hiền Thánh Tăng

Nam Mô Đại Mục Kiền Liên Hiền Thánh Tăng

 

ĐẢNH LỄ CHƯ PHẬT TÔN PHÁP BỒ TÁT TĂNG

TRONG KINH DIỆU PHÁP LIÊN HOA

Kinh Diệu Pháp Liên Hoa Quyển Thứ Ba

Phẩm “ Dược Thảo Dụ” Thứ Năm

 

Nam MôPháp Hoa Hội Thượng Quá Khứ Hiện Tại Vị Lai Vô Lượng Chư Phật

Nam Mô Ta Bà Thuyết Kinh Giáo Chủ Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật

Nam Mô Đại Thừa Diệu Pháp Liên Hoa Quá Khứ Hiện Tại Vị Lai Vô Lượng Tôn Pháp

Nam Mô Pháp Hoa Hội Thượng Quá Khứ Hiện Tại Vị Lai Vô Lượng Bồ Tát Hiền Thánh Tăng

Nam Mô Ma Ha Ca Diếp Hiền Thánh Tăng (17)

 

ĐẢNH LỄ CHƯ PHẬT TÔN PHÁP BỒ TÁT TĂNG

TRONG KINH DIỆU PHÁP LIÊN HOA

Kinh Diệu Pháp Liên Hoa Quyển Thứ Ba

Phẩm “ Thọ Ký” Thứ Sáu

 

Nam MôPháp Hoa Hội Thượng Quá Khứ Hiện Tại Vị Lai Vô Lượng Chư Phật

Nam Mô Ta Bà Thuyết Kinh, Giáo Chủ Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật

Nam Mô Vị Lai Quang Minh Phật (18)

Nam Mô Vị Lai Danh Tướng Phật (19)

Nam Mô Vị Lai Diêm – Phù – Na – Đề - Kim – Quang Phật (20)

Nam Mô Vị Lai Đa Ma La Bạt Chiên Đàn Hương Phật (21)

Nam Mô Đại Thừa Diệu Pháp Liên Hoa Quá Khứ Hiện Tại Vị Lai Vô Lượng Tôn Pháp

Nam Mô Pháp Hoa Hội Thượng Quá Khứ Hiện Tại Vị Lai Vô Lượng Bồ Tát Hiền Thánh Tăng

Nam Mô Ma Ha Ca Diếp Hiền Thánh Tăng (22)

Nam Mô Đại Mục – Kiền – Liên Hiền Thánh Tăng (23)

Nam Mô Tu – Bồ - Đề  Hiền Thánh Tăng (24)

Nam Mô Đại – Ca – Chiên – Diên Hiền Thánh Tăng (25)

 

 

ĐẢNH LỄ CHƯ PHẬT TÔN PHÁP BỒ TÁT TĂNG

TRONG KINH DIỆU PHÁP LIÊN HOA

Kinh Diệu Pháp Liên Hoa Quyển Thứ Ba

Phẩm “ Hoá – Thành Dụ” Thứ Bảy

 

Nam Mô Pháp Hoa Hội Thượng Quá Khứ Hiện Tại Vị Lai Vô Lượng Chư Phật

Nam Mô Ta Bà Thuyết Kinh Giáo Chủ Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật

Nam Mô Quá Khứ Đại Thông Trí Thắng Phật (26)

Nam Mô Đông Phương Thế Giới A Súc Phật (27)

Nam Mô Đông Phương Thế Giới Tu Di Đảnh Phật (28)

Nam Mô Phương Đông Nam Thế GiớiSư Tử Âm Phật (29)

Nam Mô  Phương Đông Nam Thế Giới Sư Tử Tướng Phật (30)

Nam Mô Nam Phương Thế Giới Hư Không Trụ Phật (31)

Nam Mô Nam Phương Thế Giới Thường Diệt Phật (32)

Nam Mô Phương Tây Nam Thế Giới Đế Tướng Phật (33)

Nam Mô Phương Tây Nam Thế Giới Phạm Tướng Phật (34)

Nam Mô Tây Phương Thế Giới A Di Đà Phật (35)

Nam Mô Tây Phương Thế Giới Độ - Nhứt – Thiết – Thế - Gian – Khổ - Não Phật(36)

Nam Mô Tây Bắc Thế Giới Đa – Ma – La – Bạt – Chiên – Đàn – Hương – Thần – Thông Phật (37)

Nam Mô Tây Bắc Thế Giới Tu – Di – Tướng Phật (38)

Nam Mô Bắc Phương Thế Giới Vân – Tự - Tại Phật (39)

Nam Mô Bắc Phương Thế Giới Vân – Tự - Tại – Vương Phật (40)

Nam Mô Phương Đông Bắc Thế Giới Hoại Nhứt Thiết Thế Gian Bố Uý Phật (41)

Nam Mô Ta Bà Giáo Chủ Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật (42)

Nam Mô Đại Thừa Diệu Pháp Liên Hoa Quá Khứ Hiện Tại Vị Lai Vô Lượng Tôn Pháp

Nam Mô Pháp Hoa Hội Thượng Quá Khứ Hiện Tại Vị Lai Vô Lượng Bồ Tát Hiền Thánh Tăng

Nam Mô Mười Sáu Sa Di Bồ Tát (43)

 

 

ĐẢNH LỄ CHƯ PHẬT TÔN PHÁP BỒ TÁT TĂNG

TRONG KINH DIỆU PHÁP LIÊN HOA

Kinh Diệu Pháp Liên Hoa Quyển Thứ Tư

Phẩm “Ngũ – Bá – Đệ - Tử Thọ - Ký” Thứ Tám

 

Nam Mô Pháp Hoa Hội Thượng Quá Khứ Hiện Tại Vị Lai Vô Lượng Chư Phật

Nam Mô Ta Bà Thuyết Kinh Giáo Chủ Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật

Nam Mô Vị Lai Pháp Minh Phật (44)

Nam Mô Vị Lai Phổ Minh Phật (45)

Nam Mô Vị Lai Năm Trăm Vị A La Hán Thành Phật Đồng Hiệu Phổ Minh Phật (46))(Năm trăm lạy)

Nam Mô Đại Thừa Diệu Pháp Liên Hoa Quá Khứ Hiện Tại Vị Lai Vô Lượng Tôn Pháp

Nam Mô Pháp Hoa Hội Thượng Quá Khứ Hiện Tại Vị Lai Vô Lượng Bồ Tát Hiền Thánh Tăng

Nam Mô Mãn Từ Tử Hiền Thánh Tăng (47)

Nam Mô Đại Ca Diếp Hiền Thánh Tăng (48)

Nam Mô Kiều – Trần – Như Hiền Thánh Tăng (49)

Nam Mô Một Nghìn Hai Trăm Vị Hiền Thánh Tăng (50)(Một nghìn hai trăm lạy)

Nam Mô Năm Trăm Vị A La Hán Hiền Thánh Tăng (51)(Năm trăm lạy)

Nam Mô Ưu Lâu Tần Loa Ca Diếp Hiền Thánh Tăng (52)

Nam Mô Dà Gia Ca Diếp Hiền Thánh Tăng

Nam Mô Na Đề Ca Diếp Hiền Thánh Tăng

Nam Mô Ca Lưu Đà - Di Hiền Thánh Tăng

Nam Mô Ưu Đà Di Hiền Thánh Tăng

Nam Mô A Nậu Lâu Đà Hiền Thánh Tăng

Nam Mô Ly Bà Đa Hiền Thánh Tăng

Nam Mô Kiếp Tân Na Hiền Thánh Tăng

Nam Mô Bạc Câu La Hiền Thánh Tăng

Nam Mô  Châu Đà Tá Hiền Thánh Tăng

Nam Mô Dà Đà Hiền Thánh Tăng

 

 

 

ĐẢNH LỄ CHƯ PHẬT TÔN PHÁP BỒ TÁT TĂNG

TRONG KINH DIỆU PHÁP LIÊN HOA

Kinh Diệu Pháp Liên Hoa Quyển Thứ Tư

Phẩm “ Thọ Học Vô – Học Nhơn Ký” Thứ Chín

 

Nam Mô Pháp Hoa Hội Thượng Quá Khứ Hiện Tại Vị Lai Vô Lượng Chư Phật

Nam Mô Ta Bà Thuyết Kinh Giáo Chủ Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật

Nam Mô Vị Lai Sơn Hải Huệ Tự Tại Thông Vương Phật (53)

Nam Mô Vị Lai Đạo Thất Bửu Hoa Phật (54)

Nam Mô Vị Lai Hai Ngàn Vị Phật Đồng Một Hiệu Bửu Tướng Phật (55) (Hai nghìn lạy)

Nam Mô Đại Thừa Diệu Pháp Liên Hoa Quá Khứ Hiện Tại Vị Lai Vô Lượng Tôn Pháp

Nam Mô Pháp Hoa Hội Thượng Quá Khứ Hiện Tại Vị Lai Vô Lượng Bồ Tát Hiền Thánh Tăng

Nam Mô A Nan Hiền Thánh Tăng (56)

Nam Mô La Hầu La Hiền Thánh Tăng (57)

Nam Mô Hai Ngàn Vị Bực Hữu Học Cùng Vô Học Hiền Thánh Tăng (58)

 

 

ĐẢNH LỄ CHƯ PHẬT TÔN PHÁP BỒ TÁT TĂNG

TRONG KINH DIỆU PHÁP LIÊN HOA

Kinh Diệu Pháp Liên Hoa Quyển Thứ Tư

Phẩm “Pháp Sư” Thứ Mười

 

Nam Mô Pháp Hoa Hội Thượng Quá Khứ Hiện Tại Vị Lai Vô Lượng Chư Phật

Nam Mô Ta Bà Thuyết Kinh, Giáo Chủ Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật

Nam Mô Đại Thừa Diệu Pháp Liên Hoa Quá Khứ Hiện Tại Vị Lai Vô Lượng Tôn Pháp

Nam Mô Pháp Hoa Hội Thượng Quá Khứ Hiện Tại Vị Lai Vô LượngHiền Thánh Tăng

Nam Mô Dược Vương Bồ Tát. (59)

 

ĐẢNH LỄ CHƯ PHẬT TÔN PHÁP BỒ TÁT TĂNG

TRONG KINH DIỆU PHÁP LIÊN HOA

Kinh Diệu Pháp Liên Hoa Quyển Thứ Tư

Phẩm “Hiện Bảo Tháp” Thứ Mười Một

 

Nam Mô Pháp Hoa Hội Thượng Quá Khứ Hiện Tại Vị Lai Vô Lượng Chư Phật

Nam Mô Ta Bà Thuyết Kinh Giáo Chủ Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật

Nam Mô Quá Khứ Đa Bửu Phật (60)

Nam Mô Đại Thừa Diệu Pháp Liên Hoa Quá Khứ Hiện Tại Vị Lai Vô Lượng Tôn Pháp

Nam Mô Pháp Hoa Hội Thượng Quá Khứ Hiện Tại Vị Lai Vô Lượng Bồ Tát Hiền Thánh Tăng

Nam Mô Đại Nhạo Thuyết Bồ Tát (61)

 

ĐẢNH LỄ CHƯ PHẬT TÔN PHÁP BỒ TÁT TĂNG

TRONG KINH DIỆU PHÁP LIÊN HOA

Kinh Diệu Pháp Liên Hoa Quyển Thứ Tư

Phẩm “ Đề - Bà – Đạt – Đa” Thứ Mười Hai

 

Nam Mô Pháp Hoa Hội Thượng Quá Khứ Hiện Tại Vị Lai Vô Lượng Chư Phật

Nam Mô Ta Bà Thuyết Kinh, Giáo Chủ Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật

Nam Mô Quá Khứ Đa Bảo Phật (62)

Nam Mô Vị Lai Thiên Vương Phật (63)

Nam Mô Long Nữ Phật (64)

Nam Mô Đại Thừa Diệu Pháp Liên Hoa Quá Khứ Hiện Tại Vị Lai Vô Lượng Tôn Pháp

Nam Mô Pháp Hoa Hội Thượng Quá Khứ Hiện Tại Vị Lai Vô Lượng Bồ Tát Hiền Thánh Tăng

Nam Mô Trí Tích Bồ Tát (65)

Nam Mô Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát (66)

Nam Mô Xá Lợi Phất Hiền Thánh Tăng (67)

 

 

ĐẢNH LỄ CHƯ PHẬT TÔN PHÁP BỒ TÁT TĂNG

TRONG KINH DIỆU PHÁP LIÊN HOA

Kinh Diệu Pháp Liên Hoa Quyển Thứ Tư

Phẩm “ Trì” Thứ Mười Ba

 

Nam Mô Pháp Hoa Hội Thượng Quá Khứ Hiện Tại Vị Lai Vô Lượng Chư Phật

Nam Mô Ta Bà Thuyết Kinh, Giáo Chủ Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật

Nam Mô Vị Lai Nhứt Thiết Chúng Sanh Hỷ Kiến Phật (68)

Nam Mô Vị Lai Cụ Túc Thiên Vạn Quang Tướng Phật (69)

Nam Mô Đại Thừa Diệu Pháp Liên Hoa Quá Khứ Hiện Tại Vị Lai Vô Lượng Tôn Pháp

Nam Mô Pháp Hoa Hội Thượng Quá Khứ Hiện Tại Vị Lai Vô Lượng Bồ Tát Hiền Thánh Tăng

Nam Mô Dược Vương Bồ Tát (70)

Nam Mô Đại Nhạo Thuyết Bồ Tát (71)

Nam Mô Sáu Nghìn Bồ Tát Tuần Tự Thọ Ký Đặng Đạo Vô Thượng Chánh Đẳng Chánh Giác (72) (Sáu nghìn lạy)

Nam Mô Tám Mươi Muôn Ức Na Do Tha Vị Đại Bồ Tát (73)

Nam Mô Tám Trăm Vị A La Hán Hiền Thánh Tăng (74) (Tám trăm lạy)

 

ĐẢNH LỄ CHƯ PHẬT TÔN PHÁP BỒ TÁT TĂNG

TRONG KINH DIỆU PHÁP LIÊN HOA

Kinh Diệu Pháp Liên Hoa Quyển Thứ Năm

Phẩm “An Lạc Hạnh” Thứ Mười Bốn

 

Nam Mô Pháp Hoa Hội Thượng Quá Khứ Hiện Tại Vị Lai Vô Lượng Chư Phật

Nam Mô Ta Bà Thuyết Kinh Giáo Chủ Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật

Nam Mô Đại Thừa Diệu Pháp Liên Hoa Quá Khứ Hiện Tại Vị Lai Vô Lượng Tôn Pháp

Nam Mô Pháp Hoa Hội Thượng Quá Khứ Hiện Tại Vị Lai Vô Lượng Bồ Tát Hiền Thánh Tăng

Nam Mô Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát (75)

 

ĐẢNH LỄ CHƯ PHẬT TÔN PHÁP BỒ TÁT TĂNG

TRONG KINH DIỆU PHÁP LIÊN HOA

Kinh Diệu Pháp Liên Hoa Quyển Thứ Năm

Phẩm “Tùng Địa Dũng Xuất” Thứ Mười Lăm

 

Nam Mô Pháp Hoa Hội Thượng Quá Khứ Hiện Tại Vị Lai Vô Lượng Chư Phật

Nam Mô Ta Bà Thuyết Kinh Giáo Chủ Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật

Nam Mô Vô Lượng Nghìn Muôn Ức Hoá Thân Thích Ca Mâu Ni Phật (76)

Nam Mô Đại Thừa Diệu Pháp Liên Hoa Quá Khứ Hiện Tại Vị Lai Vô Lượng Tôn Pháp

Nam Mô Pháp Hoa Hội Thượng Quá Khứ Hiện Tại Vị Lai Vô Lượng Bồ Tát Hiền Thánh Tăng

Nam Mô Di Lặc Bồ Tát (77)

Nam Mô Thượng Hạnh Bồ Tát (78)

Nam Mô Vô Biên Hạnh Bồ Tát

Nam Mô Tịnh Hạnh Bồ Tát

Nam Mô An Lập Hạnh Bồ Tát

Nam Mô A Dật Đa Bồ Tát (79)

 

 

ĐẢNH LỄ CHƯ PHẬT TÔN PHÁP BỒ TÁT TĂNG

TRONG KINH DIỆU PHÁP LIÊN HOA

Kinh Diệu Pháp Liên Hoa Quyển Thứ Năm

Phẩm “Như – Lai Thọ - Lượng” Thứ Mười Sáu

 

Nam Mô Pháp Hoa Hội Thượng Quá Khứ Hiện Tại Vị Lai Vô Lượng Chư Phật

Nam Mô Ta Bà Thuyết Kinh, Giáo Chủ Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật

Nam Mô Nhiên Đăng Phật (80)

Nam Mô Đại Thừa Diệu Pháp Liên Hoa Quá Khứ Hiện Tại Vị Lai Vô Lượng Tôn Pháp

Nam Mô Pháp Hoa Hội Thượng Quá Khứ Hiện Tại Vị Lai Vô Lượng Bồ Tát Hiền Thánh Tăng

Nam Mô Di Lặc Bồ Tát (81)

 

 

 

 

ĐẢNH LỄ CHƯ PHẬT TÔN PHÁP BỒ TÁT TĂNG

TRONG KINH DIỆU PHÁP LIÊN HOA

Kinh Diệu Pháp Liên Hoa Quyển Thứ Năm

Phẩm “Phân – Biệt Công – Đức” Thứ Mười Bảy

 

Nam Mô Pháp Hoa Hội Thượng Quá Khứ Hiện Tại Vị Lai Vô Lượng Chư Phật

Nam Mô Ta Bà Thuyết Kinh Giáo Chủ Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật

Nam Mô  Quá Khứ Đa – Bảo Phật (82)

Nam Mô Đại Thừa Diệu Pháp Liên Hoa Quá Khứ Hiện Tại Vị Lai Vô Lượng Tôn Pháp

Nam Mô Pháp Hoa Hội Thượng Quá Khứ Hiện Tại Vị Lai Vô Lượng Bồ Tát Hiền Thánh Tăng

Nam Mô Di Lặc Bồ Tát (83)

Nam Mô A Dật Đa Bồ Tát (84)

 

 

ĐẢNH LỄ CHƯ PHẬT TÔN PHÁP BỒ TÁT TĂNG

TRONG KINH DIỆU PHÁP LIÊN HOA

Kinh Diệu Pháp Liên Hoa Quyển Thứ Sáu

Phẩm “Tuỳ Hỷ Công – Đức” Thứ Mười Tám

 

Nam Mô Pháp Hoa Hội Thượng Quá Khứ Hiện Tại Vị Lai Vô Lượng Chư Phật

Nam Mô Ta Bà Thuyết Kinh Giáo Chủ Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật

Nam Mô Đại Thừa Diệu Pháp Liên Hoa Quá Khứ Hiện Tại Vị Lai Vô Lượng Tôn Pháp

Nam Mô Pháp Hoa Hội Thượng Quá Khứ Hiện Tại Vị Lai Vô Lượng Bồ Tát Hiền Thánh Tăng

Nam Mô Di Lặc Bồ Tát (85)

Nam Mô A Dật Đa Bồ Tát (86)

 

ĐẢNH LỄ CHƯ PHẬT TÔN PHÁP BỒ TÁT TĂNG

TRONG KINH DIỆU PHÁP LIÊN HOA

Kinh Diệu Pháp Liên Hoa Quyển Thứ Sáu

Phẩm “Pháp Sư Công Đức” Thứ Mười Chín

 

Nam Mô Pháp Hoa Hội Thượng Quá Khứ Hiện Tại Vị Lai Vô Lượng Chư Phật

Nam Mô Ta Bà Thuyết Kinh Giáo Chủ Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật

Nam Mô Đại Thừa Diệu Pháp Liên Hoa Quá Khứ Hiện Tại Vị Lai Vô Lượng Tôn Pháp

Nam Mô Pháp Hoa Hội Thượng Quá Khứ Hiện Tại Vị Lai Vô Lượng Bồ Tát Hiền Thánh Tăng

Nam Mô Thường Tinh Tấn Bồ Tát (87)

 

 

ĐẢNH LỄ CHƯ PHẬT TÔN PHÁP BỒ TÁT TĂNG

TRONG KINH DIỆU PHÁP LIÊN HOA

Kinh Diệu Pháp Liên Hoa Quyển Thứ Sáu

Phẩm “Thường Bát Khinh Bồ Tát” Thứ Hai Mươi

 

Nam Mô Pháp Hoa Hội Thượng Quá Khứ Hiện Tại Vị Lai Vô Lượng Chư Phật

Nam Mô Ta Bà Thuyết Kinh Giáo Chủ Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật

Nam Mô Quá Khứ Oai Âm Vương Phật (88)

Nam Mô Quá Khứ Hai Muôn Ức Đồng Hiệu Oai Âm Vương Phật (89)(20 nghìn tỷ lạy)

Nam Mô Hai Nghìn Ức Đồng Hiệu Nhật Nguyệt Đăng Minh Phật (90) (200 tỷ lạy)

Nam Mô Hai Nghìn Ức Đồng Hiệu Vân Tự Tại Đăng Vương Phật (91) (200 tỷ lạy)

Nam Mô Đại Thừa Diệu Pháp Liên Hoa Quá Khứ Hiện Tại Vị Lai Vô Lượng Tôn Pháp

Nam Mô Pháp Hoa Hội Thượng Quá Khứ Hiện Tại Vị Lai Vô Lượng Bồ Tát Hiền Thánh Tăng

Nam Mô Đắc Đại Thế Bồ Tát (92)

Nam Mô Thường Bất Khinh Bồ Tát (93)

Nam Mô Bạt Đà La Bồ Tát Cùng Năm Trăm Vị Bồ Tát (94) (Năm trăm lẻ một lạy)

 

 

ĐẢNH LỄ CHƯ PHẬT TÔN PHÁP BỒ TÁT TĂNG

TRONG KINH DIỆU PHÁP LIÊN HOA

Kinh Diệu Pháp Liên Hoa Quyển Thứ Sáu

Phẩm “Như – Lai Thần – Lực” Thứ Hai Mươi Mốt

 

Nam Mô Pháp Hoa Hội Thượng Quá Khứ Hiện Tại Vị Lai Vô Lượng Chư Phật

Nam Mô Ta Bà Thuyết Kinh Giáo Chủ Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật

Nam Mô Đại Thừa Diệu Pháp Liên Hoa Quá Khứ Hiện Tại Vị Lai Vô Lượng Tôn Pháp

Nam Mô Pháp Hoa Hội Thượng Quá Khứ Hiện Tại Vị Lai Vô Lượng Bồ Tát Tăng

 

 

ĐẢNH LỄ CHƯ PHẬT TÔN PHÁP BỒ TÁT TĂNG

TRONG KINH DIỆU PHÁP LIÊN HOA

Kinh Diệu Pháp Liên Hoa Quyển Thứ Sáu

Phẩm “Chúc – Luỵ” Thứ Hai Mươi Hai

 

Nam Mô Pháp Hoa Hội Thượng Quá Khứ Hiện Tại Vị Lai Vô Lượng Chư Phật

Nam Mô Ta Bà Thuyết Kinh Giáo Chủ Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật

Nam Mô Mười Phương Hoá Thân Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật (95)

Nam Mô Quá Khứ Đa Bảo Phật (96)

Nam Mô Đại Thừa Diệu Pháp Liên Hoa Quá Khứ Hiện Tại Vị Lai Vô Lượng Tôn Pháp

Nam Mô Pháp Hoa Hội Thượng Quá Khứ Hiện Tại Vị Lai Vô Lượng Bồ Tát Hiền Thánh Tăng

Nam Mô Xá Lợi Phất Hiền Thánh Tăng (97)

 

ĐẢNH LỄ CHƯ PHẬT TÔN PHÁP BỒ TÁT TĂNG

TRONG KINH DIỆU PHÁP LIÊN HOA

Kinh Diệu Pháp Liên Hoa Quyển Thứ Sáu

Phẩm “Dược – Vương Bồ - Tát Bổn – Sự” Thứ Hai Mươi Ba

 

Nam Mô Pháp Hoa Hội Thượng Quá Khứ Hiện Tại Vị Lai Vô Lượng Chư Phật

Nam Mô Ta Bà Thuyết Kinh Giáo Chủ Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật

Nam Mô Quá Khứ Nhựt Nguyệt Tịnh Minh Đức Phật (98)

Nam Mô Quá Khứ Đa Bảo Phật (99)

Nam Mô Đại Thừa Diệu Pháp Liên Hoa Quá Khứ Hiện Tại Vị Lai Vô Lượng Tôn Pháp

Nam Mô Pháp Hoa Hội Thượng Quá Khứ Hiện Tại Vị Lai Vô Lượng Bồ Tát Hiền Thánh Tăng

Nam Mô Dược Vương Bồ Tát (100)

Nam Mô Tú Vương Hoa Bồ Tát (101)

Nam Mô Nhứt Thiết Chúng Sanh Hỷ Kiến Bồ Tát (102)

Nam Mô Tám Mươi Ức Đại Bồ Tát

Nam Mô Hai Mươi Hằng Hà Sa Thanh Văn Hiền Thánh Tăng

 

 

ĐẢNH LỄ CHƯ PHẬT TÔN PHÁP BỒ TÁT TĂNG

TRONG KINH DIỆU PHÁP LIÊN HOA

Kinh Diệu Pháp Liên Hoa Quyển Thứ Bảy

Phẩm “Diệu –  Âm Bồ Tát” Thứ Hai Mươi Bốn

 

Nam Mô Pháp Hoa Hội Thượng Quá Khứ Hiện Tại Vị Lai Vô Lượng Chư Phật

Nam Mô Ta Bà Thuyết Kinh Giáo Chủ Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật

Nam Mô Tịnh Hoa Tú Vương Trí Phật (103)

Nam Mô Quá Khứ Đa Bảo Phật (104)

Nam Mô Quá Khứ Vân Lôi Âm Vương Phật(105)

Nam Mô Đại Thừa Diệu Pháp Liên Hoa Quá Khứ Hiện Tại Vị Lai Vô Lượng Tôn Pháp

Nam Mô Pháp Hoa Hội Thượng Quá Khứ Hiện Tại Vị Lai Vô Lượng Bồ Tát Tăng

Nam Mô Diệu Âm Bồ Tát (106)

Nam Mô Văn Thù Sư Lợi Pháp Vương Tử Bồ Tát (107)

Nam Mô Dược Vương Bồ Tát

Nam Mô Dõng Thí Bồ Tát (108)

Nam Mô Tú Vương Hoa Bồ Tát

Nam Mô Thượng Hạnh Ý Bồ Tát

Nam Mô Trang Nghiêm Vương Bồ Tát (109)

Nam Mô Dược Thượng Bồ Tát

Nam Mô Tám Muôn Bốn Nghìn Bồ Tát Cùng Đến Cõi Ta Bà Với Ngài Diệu Âm Bồ Tát (110) (Tám mươi bốn nghìn lạy)

Nam Mô Hoa Đức Bồ Tát (111)

Nam Mô Đắc Cần Tinh Tấn Lực Bồ Tát (112)

 

 

ĐẢNH LỄ CHƯ PHẬT TÔN PHÁP BỒ TÁT TĂNG

TRONG KINH DIỆU PHÁP LIÊN HOA

Kinh Diệu Pháp Liên Hoa Quyển Thứ Bảy

Phẩm “Quán – Thế - Âm Bồ - Tát Phổ Môn” Thứ Hai Mươi Lăm

 

Nam Mô Pháp Hoa Hội Thượng Quá Khứ Hiện Tại Vị Lai Vô Lượng Chư Phật

Nam Mô Ta Bà Thuyết Kinh Giáo Chủ Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật

Nam Mô Đại Thừa Diệu Pháp Liên Hoa Quá Khứ Hiện Tại Vị Lai Vô Lượng Tôn Pháp

Nam Mô Pháp Hoa Hội Thượng Quá Khứ Hiện Tại Vị Lai Vô Lượng Hiền Thánh Tăng

Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát (113)

Nam Mô Vô Tận Ý Bồ Tát (114)

 

 

ĐẢNH LỄ CHƯ PHẬT TÔN PHÁP BỒ TÁT TĂNG

TRONG KINH DIỆU PHÁP LIÊN HOA

Kinh Diệu Pháp Liên Hoa Quyển Thứ Bảy

Phẩm “Đà – La – Ni” Thứ Hai Mươi Sáu

 

Nam Mô Pháp Hoa Hội Thượng Quá Khứ Hiện Tại Vị Lai Vô Lượng Chư Phật

Nam Mô Ta Bà Thuyết Kinh Giáo Chủ Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật

Nam Mô Đại Thừa Diệu Pháp Liên Hoa Quá Khứ Hiện Tại Vị Lai Vô Lượng Tôn Pháp

Nam Mô Pháp Hoa Hội Thượng Quá Khứ Hiện Tại Vị Lai Vô Lượng Bồ Tát Tăng

Nam Mô Dược Vương Bồ Tát (115)

Nam Mô Dõng Thí Bồ Tát (116)

 

 

ĐẢNH LỄ CHƯ PHẬT TÔN PHÁP BỒ TÁT TĂNG

TRONG KINH DIỆU PHÁP LIÊN HOA

Kinh Diệu Pháp Liên Hoa Quyển Thứ Bảy

Phẩm “Diệu – Trang – Nghiêm Vương Bổn – Sự” Thứ Hai Mươi Bảy

 

Nam Mô Pháp Hoa Hội Thượng Quá Khứ Hiện Tại Vị Lai Vô Lượng Chư Phật

Nam Mô Ta Bà Thuyết Kinh Giáo Chủ Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật

Nam Mô Quá Khứ Vân Lôi Âm Tú Vương Hoa Trí Phật (117)

Nam Mô Vị Lai Ta La Thọ Vương Phật (118)

Nam Mô Đại Thừa Diệu Pháp Liên Hoa Quá Khứ Hiện Tại Vị Lai Vô Lượng Tôn Pháp

Nam Mô Pháp Hoa Hội Thượng Quá Khứ Hiện Tại Vị Lai Vô Lượng Bồ Tát Tăng

Nam Mô Tịnh Tạng Bồ Tát

Nam Mô Tịnh Nhãn Bồ Tát (119)

Nam Mô Hoa Đức Bồ Tát (200)

Nam Mô Quang Chiếu Trang Nghiêm Tướng Bồ Tát (201)

Nam Mô Dược Vương Bồ Tát

Nam Mô Dược Thượng Bồ Tát (202)

 

 

ĐẢNH LỄ CHƯ PHẬT TÔN PHÁP BỒ TÁT TĂNG

TRONG KINH DIỆU PHÁP LIÊN HOA

Kinh Diệu Pháp Liên Hoa Quyển Thứ Bảy

Phẩm “Phổ - Hiền Bồ - Tát Khuyến Phát” Thứ Hai Mươi Tám


 

Nam Mô Pháp Hoa Hội Thượng Quá Khứ Hiện Tại Vị Lai Vô Lượng Chư Phật

Nam Mô Ta Bà Thuyết Kinh Giáo Chủ Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật

Nam Mô Bảo Oai Đức Thượng Vương Phật (203)

Nam Mô Đại Thừa Diệu Pháp Liên Hoa Quá Khứ Hiện Tại Vị Lai Vô Lượng Tôn Pháp

Nam Mô Pháp Hoa Hội Thượng Quá Khứ Hiện Tại Vị Lai Vô Lượng Bồ Tát Tăng

Nam Mô Di Lặc Bồ Tát (204)

Nam Mô Phổ Hiền Bồ Tát (205)

Nam Mô Xá Lợi Phất Hiền Thánh Tăng (206)

MA HA BÁT NHÃ BA LA MẬT ĐA TÂM KINH

Quán Tự Tại Bồ tát hành thâm Bát nhã Ba la mật đa thời, chiếu kiến ngũ uẩn giai không độ nhứt thiết khổ ách.

Xá Lợi Tử! Sắc bất dị không, không bất dị sắc; sắc tức thị không, không tức thị sắc; thọ, tưởng, hành, thức, diệc phục như thị. Xá Lợi Tử! Thị chư pháp không tướng: bất sanh, bất diệt, bất cấu, bất tịnh, bất tăng, bất giảm. Thị cố không trung vô sắc, vô thọ, tưởng, hành, thức; vô nhãn, nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý; vô sắc, thinh, hương, vị xúc, pháp; vô nhãn giới nãi chí vô ý thức giới; vô vô minh, diệc vô vô minh tận; nãi chí vô lão tử, diệc vô lão tử tận; vô khổ, tập, diệt, đạo; vô trí diệc vô đắc. Dĩ vô sở đắc cố, Bồ đề tát đỏa y Bát nhã Ba la mật đa cố, tâm vô quái ngại, vô quái ngại cố, vô hữu khủng bố, viễn ly điên đảo mộng tưởng cứu cánh Niết bàn.

Tam thế chư Phật y Bát nhã Ba la mật đa cố, đắc a nậu Đa la tam miệu tam Bồ đề.

Cố tri Bát nhã Ba la mật đa, thị đại thần chú, thị đại minh chú, thị Vô thượng chú, thị vô đẳng đẳng chú, năng trừ nhứt thiết khổ chơn thiệt bất hư.

Cố thuyết Bát nhã Ba la mật đa chú, tức thuyết chú viết:

“Yết đế yết đế, ba la yết đế, ba la tăng yết đế, Bồ đề tát bà ha.” (3 lần)

VÃNG SANH QUYẾT ĐỊNH CHƠN NGÔN

Nam mô A di đa bà dạ, đa tha già đa dạ, đa điệt dạ tha. A di rị đô bà tỳ, a di rị đa, tất đam bà tỳ. A di rị đa, tỳ ca lan đế. A di rị đa, tỳ ca lan đa, già di nị, già già na, chỉ đa ca lệ ta bà ha. (3 lần)

Khể thủ Tây phương An lạc quốc
Tiếp dẫn chúng sanh đại đạo sư
Ngã kim phát nguyện nguyện vãng sanh
Duy nguyện từ bi ai nhiếp thọ.
Ngã kim phổ vị tứ ân tam hữu
Cập pháp giới chúng sanh cầu ư chư Phật
Nhứt thừa Vô thượng Bồ đề đạo cố,
Chuyên tâm trì niệm A Di Đà Phật,
Vạn đức hồng danh kỳ sanh Tịnh độ.
Duy nguyện Từ Phụ A Di Đà Phật,
Ai lân nhiếp thọ từ bi gia hộ.
A Di Đà Phật thân kim sắc,
Tướng hảo quang minh vô đẳng luân.
Bạch hào uyển chuyển ngũ Tu di,
Hám mục trừng thanh tứ đại hải.
Quang Trung hóa Phật vô số ức,
Hóa Bồ tát chúng diệc vô biên,
Tứ thập bát nguyện độ chúng sanh,
Cửu phẩm hàm linh đăng bỉ ngạn.
Nam mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Đại Từ Đại Bi Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật
Nam Mô A Di Đà Phật (30 lần)
Nam mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ tát (3 lần)
Nam mô Đại Thế Chí Bồ tát (3 lần)
Nam mô Địa Tạng Vương Bồ tát (3 lần)
Nam mô Thanh Tịnh Đại Hải Chúng Bồ tát (3 lần)

SÁM NGUYỆN

Đệ tử chúng đẳng, hiện thị sanh tử phàm phu, tội chướng thâm trọng, luân hồi lục đạo, khổ bất khả ngôn; kim ngộ tri thức, đắc văn A Di Đà danh hiệu, bổn nguyện công đức, nhứt tâm xưng niệm, cầu nguyện vãng sanh, nguyện Phật từ bi bất xả, ai lân nhiếp thọ, đệ tử chúng đẳng, bất thức Phật thân, tướng hảo quang minh, nguyện Phật thị hiện, linh ngã đắc kiến cập kiến Quán Âm Thế Chí chư Bồ tát chúng, bỉ thế giới trung, thanh tịnh trang nghiêm, quang minh diệu tướng đẳng, linh ngã liễu liễu đắc kiến, A Di Đà Phật.

Ngã kim trì niệm A Di Đà
Tức phát Bồ đề quảng đại nguyện:
Nguyện ngã định huệ tốc viên minh
Nguyện ngã công đức giai thành tựu
Nguyện ngã thắng phước biến trang nghiêm
Nguyện cộng chúng sanh thành Phật đạo.
Vãng tích sở tạo chư ác nghiệp
Giai do vô thỉ tham sân si
Tùng thân ngữ ý chi sở sanh
Nhứt thiết ngã kim giai sám hối.
Nguyện ngã lâm dục mạng chung thời
Tận trừ nhứt thiết chư chướng ngại
Diện kiến ngã Phật A Di Đà
Tức đắc vãng sanh Cực Lạc quốc.
Ngã ký vãng sanh Cực Lạc dĩ

Hiện tiền thành tựu thử đại nguyện
Nhứt thiết viên mãn tận vô dư
Lợi lạc nhứt thiết chúng sanh giới.
Ngã Phật chúng hội hàm thanh tịnh,
Ngã thời ư thắng liên hoa sanh
Thân đỗ Như Lai Vô Lượng Quang
Hiện tiền thọ ngã Bồ đề ký.
Mong ngã Như Lai thọ ký dĩ
Hóa thân vô số bá cu chi
Trí lực quảng đại biến thập phương
Phổ lợi nhứt thiết chúng sanh giới
Chúng sanh vô biên thệ nguyện độ.
Phiền não vô tận thệ nguyện đoạn,
Pháp môn vô lượng thệ nguyện học,
Phật đạo Vô thượng thệ nguyện thành.
Nguyện sanh Tây Phương Tịnh độ trung,
Cửu phẩm liên hoa vi phụ mẫu,
Hoa khai kiến Phật ngộ vô sanh,
Bất thối Bồ tát vi bạn lữ.
Nguyện dĩ thử công đức
Trang nghiêm Phật Tịnh độ
Thượng báo tứ trọng ân
Hạ tế tam đồ khổ.
Nhược hữu kiến văn giả
Tức phát Bồ đề tâm,
Tận thử nhứt báo thân,
Đồng sanh Cực Lạc Quốc,
Tận thử nhứt báo thân
Đồng sanh An Dưỡng Quốc.

 

THẦN CHÚ DƯỢC XOA

Trời, A – tu – la, Dạ xoa thảy
Đến nghe  pháp đó nên chí tâm
Ủng hộ Phật pháp khiến thường còn
Mỗi vị siêng tu lời Phật dạy.
Bao nhiêu người nghe đến chốn này
Hoặc trên đất liền hoặc hư không
Thường với người đời sanh lòng từ.
Ngày đêm tự mình nương pháp ở.
Nguyện các thế giới thường an ổn
Vô viên phước trí lợi quần sanh
Bao nhiêu tội chướng thảy tiêu trừ
Xa lìa các khổ về viên tịch.
Hằng dùng giới hương xoa vóc sáng
Thường trì định phục để giúp thân
Hoa mầu bồ đề khắp trang nghiêm
Tuỳ theo chỗ ở thường an lạc.
Nam mô Hộ Pháp Vi Đà Tôn Thiên Bồ Tát Ma Ha Tát (3 lần)

 

HỒI HƯỚNG

Phúng kinh công-đức thù thắng hạnh,

Vô-biên thắng phước giai hồi-hướng,

Phổ nguyện pháp-giới chư chúng-sanh

Tốc vãng Vô-lượng-Quang Phật sát.

 

Nguyện tiêu tam chướng trừ phiền não,

Nguyện đắc trí-huệ chơn minh liễu,

Phổ nguyện tội-chướng tất tiêu-trừ,

Thế thế thường hành Bồ-tát đạo.

 

Nguyện sanh Tây-phương tịnh độ trung,

Cửu phẩm liên hoa vi phụ mẫu,

Hoa khai kiến Phật ngộ vô-sanh,

Bất thối Bồ Tát vi bạn lữ.

 

PHỤC NGUYỆN 

Nam Mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Đại Từ Đại Bi A Di Đà Phật Liên Tòa Chứng Minh.

Phục Nguyện Thượng Chúc Phật Nhật Tăng Huy Pháp Luân Thường Chuyển, Phong Điều Vũ Thuận, Quốc Thái Dân An, Thế Giới Hòa Bình Chúng Sanh An Lạc.

Chúng Con Nguyện Đem Công Đức Này Hồi Hướng Trang Nghiêm Tây Phương Phật Tịnh Độ, Trên Đền Bốn Ơn Nặng, Dưới Cứu Khổ Ba Đường, Xin Hồi Hướng Oan Gia Trái Chủ Trong Nhiều Đời Nhiều Kiếp, Cũng Như Hiện Tại, Hữu Hình Và Vô Hình, Nếu Có Ai Thấy Nghe Điều Phát Tâm Bồ Đề, Hết Một Báo Thân Này Sanh Qua Cõi Cực Lạc.

Chúng Con Nguyện Cầu Đức Phật A Di Đà Thuỳ Từ Chấn Tích Quang Lâm Phóng Ngọc Hào Quang Gia Hộ Cho Tất Cả Chúng Con Biết Trước Giờ Lâm Chung, Thân Không Tật Bệnh Tâm Không Hôn Mê, Nhất Tâm Niệm Phật. Phật Và Thánh Chúng Tay Cầm Đài Vàng, Tiếp Dẫn Chúng Con Vãng Sanh Về Tây Phương Cực Lạc.

Chúng Con Nguyện Cầu Đức Quán Thế Âm Bồ Tát Thuỳ Từ Chấn Tích Quang Lâm, Gia Hộ Cho Chúng Con Cùng Tất Cả Chúng Sanh, Thân Tâm Thường An Lạc, Tật Bệnh Tiêu Trừ, Căn Lành Tăng Trưởng, Phước Huệ Trang Nghiêm. Xuân Đa Các Khánh, Hạ Bảo Bình An, Thu Tống Tam Tai, Đông Nghinh Bách Phước, Một Hậu Đắc Kiến Phật A Di Đà Được Ngài Thọ Ký.

Chúng Con Nguyện Cầu Đức Phật A Di Đà, Thị Từ Chấn Tích Quang Lâm, Phóng Ngọc Hào Quang, Tiếp Dẫn Chư Hương Linh, Vong Linh, Cửu Huyền Thất Tổ, Thập Nhị Loại Cô Hồn, Ngạ Quỷ Hà Xa, Hữu Vị Vô Danh, Hữu Danh Vô Vị, Nam Nữ Thương Vong Lai Đáo Phật Tiền, Thính Pháp Văn Kinh, Tóc Thoát Mê Đồ Siêu Sanh Tịnh Độ.

Phổ Nguyện Âm Siêu Dương Thới , Pháp Giới Chúng Sanh, Tình Dữ Vô Tình, Đồng Sanh Cực lạc, Đồng Kiến Di Đà, Đồng ngộ Vô Sanh, Đồng Thành Phật Đạo.

 

TAM TỰ QUY-Y

Tự quy-y Phật, đương nguyện chúng-sanh, thể giải đại đạo, phát vô thượng tâm. (1 lạy)

Tự quy-y Pháp, đương nguyện chúng-sanh, thâm nhập kinh tạng, trí-tuệ như hải. (1 lạy)

Tự quy-y Tăng, đương nguyện chúng-sanh, thống lý đại-chúng, nhứt thiết vô ngại. (1 lạy) 

 

Nguyện đem công đức này

Hướng về khắp tất cả

Đệ tử và chúng sanh

Đều trọn thành Phật đạo.

 

 

 

PHẦN CHÚ THÍCH VÀ GHI CHÚ CỦA CÁC PHẨM

 

1. Chú Thích Phẩm: “Tựa” Thứ Nhất

 

(1) HT. Thích Trí Tịnh: Kinh Diệu Pháp Liên Hoa, nxb Tôn Giáo 2007 tr 38: Các Thiện nam tử! Như vô lượng vô biên a tăng kỳ kiếp về trước. Bấy giờ có, Đức Phật hiệu Nhựt – Nguyệt Đăng – Minh Như Lai, Ứng Cúng, Chánh Biến Tri, Minh Hạnh Túc, Thiện Thệ, Thế Gian giải, Vô Thượng Sĩ, Điều Ngự Điều Ngự Trượng Phu, Thiên Nhơn Sư, Phật Thế - Tôn, diễn nói chánh pháp….

(2) HT. Thích Trí Tịnh: Kinh Diệu Pháp Liên Hoa, nxb Tôn Giáo 2007 tr 39: Kế lại có Đức Phật cũng hiệu Nhựt – Nguyệt Đăng Minh, lại có Đức Phật cũng hiệu Nhựt – Nguyệt Đăng Minh. Như thế đến hai muôn Đức Phật đều đồng một tên hiệu Nhựt – Nguyệt Đăng – Minh, lại cùng đồng một họ, họ Phả - La – Đoạ.

(3) HT. Thích Trí Tịnh: Kinh Diệu Pháp Liên Hoa, nxb Tôn Giáo 2007 tr 42: Khi đó có vị Bồ tát, tên Đức – Tạng, Đức Phật Nhựt – Nguyệt Đăng – Minh liền thọ ký cho, bảo các Tỳ kheo rằng: “Ông Đức – Tạng Bồ tát này kế đây sẽ thành Phật hiệu là Tịnh – Thân Như Lai, Ứng cúng, Chánh đẳng Chánh giác”.

(4) HT. Thích Trí Tịnh: Kinh Diệu Pháp Liên Hoa, nxb Tôn Giáo 2007 tr 43: Các vị Vương tử đó cúng dường vô lượng trăm nghìn muôn ức Đức Phật đều thành Phật đạo. Vị thành Phật rốt sau hết, hiệu là Nhiên – Đăng.

(5) HT. Thích Trí Tịnh: Kinh Diệu Pháp Liên Hoa, nxb Tôn Giáo 2007 tr 43: Các vị Vương tử đó cúng dường vô lượng trăm nghìn muôn ức Đức Phật đều thành Phật đạo. Vị thành Phật rốt sau hết, hiệu là Nhiên – Đăng.

(6) HT. Thích Trí Tịnh: Kinh Diệu Pháp Liên Hoa, nxb Tôn Giáo 2007 tr 50 – 51: Diệu – Quang Pháp sư đó

Có một người để tử

Tâm thường ưu biếng trễ

Tham ưa nơi danh lợi…

Nên gọi là Cầu – danh

Cũng tu các nghiệp lành

Đặng thấy vô số Phật, …

Nay gặp đấng Thích – Ca

Sau đây sẽ thành Phật

Hiệu rằng: Phật Di – Lặc

Rộng độ hằng chúng sanh

Số đông đến vô lượng.

 

(7) HT. Thích Trí Tịnh: Kinh Diệu Pháp Liên Hoa, nxb Tôn Giáo 2007 tr 20: Bực đại Bồ tát tám muôn người đều không thối chuyển ở nơi đạo Vô thượng Chánh Đẳng Chánh giác…

(8) HT. Thích Trí Tịnh: Kinh Diệu Pháp Liên Hoa, nxb Tôn Giáo 2007 tr 41: Bấy giờ Đức Nhựt – Nguyệt Đăng – Minh từ trong chánh định mà dậy, vì Diệu – Quang Bồ Tát nói kinh đại – thừa tên “ Diệu Pháp Liên Hoa Giáo Bồ tát Pháp Phật sở Hộ - Niệm”, trải qua sáu mươi tiểu kiếp chẳng rời chỗ ngồi.

 

Ghi chú: Ngài Diệu Quang Bồ Tát chính là Ngài Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát.

 

(9) HT. Thích Trí Tịnh: Kinh Diệu Pháp Liên Hoa, nxb Tôn Giáo 2007 tr 42: Khi đó có vị Bồ tát, tên Đức – Tạng, Đức Phật Nhựt – Nguyệt Đăng – Minh liền thọ ký cho, bảo các Tỳ kheo rằng: “Ông Đức – Tạng Bồ tát này kế đây sẽ thành Phật hiệu là Tịnh – Thân Như Lai, Ứng cúng, Chánh đẳng Chánh giác”.

 

(10) HT. Thích Trí Tịnh: Kinh Diệu Pháp Liên Hoa, nxb Tôn Giáo tr 19: Tôi nghe như thế này: một thuở nọ đức Phật ở trong núi Kỳ - Xà – Quật, nơi thành Vương – Xá cùng chúng đại Tỳ Kheo một muôn hai nghìn người câu hội. Các vị đó đều là bậc A – La – Hán, các lậu đã hết…

 

Ghi chú: Hai Muôn Đức Phật Cùng Họ Phả - La Đoạ, Đồng Hiệu Nhật Nguyệt Đăng Minh  Phật =  20.000 (Hai Mươi Nghìn) Đức Phật Cùng Họ Phả - La Đoạ, Đồng Hiệu Nhật Nguyệt Đăng Minh  Phật

 

 

2. Chú Thích Phẩm: “Phương Tiện” Thứ Hai

 

(11) HT. Thích Trí Tịnh: Kinh Diệu Pháp Liên Hoa, nxb Tôn Giáo 2007 tr 58: Khi đó trong chúng có hàng Thanh văn lậu tận A la hán, ngài A – Nhã – Kiều – Trần Như v.v…

 

 

3. Chú Thích Phẩm “ Thí Dụ” Thứ Ba

 

(12) HT. Thích Trí Tịnh: Kinh Diệu Pháp Liên Hoa, nxb Tôn Giáo 2007 tr 106: Xá Lợi Phất! Ông đến đời vị lai, quá vô lượng vô biên bất khả tư nghị kiếp, cúng dường bao nhiêu nghìn muôn ức Phật, phụng trì chánh pháp đầy đủ đạo tu hành của Bồ tát, sẽ thành Phật hiệu là Hoa – Quang Như – Lai…

 

(13) HT. Thích Trí Tịnh: Kinh Diệu Pháp Liên Hoa, nxb Tôn Giáo 2007 tr 108: Đức Hoa – Quang Như – Lai quá mười hai tiểu kiếp thọ ký đạo Vô thượng Chánh đẳng Chánh giác cho Kiên – Mãn Bồ tát mà bảo các Tỳ kheo: Ông Kiên – Mãn Bồ tát này kế đây sẽ thành Phật hiệu là Hoa – Túc An – Hành Như – Lai …

 

(14) HT. Thích Trí Tịnh: Kinh Diệu Pháp Liên Hoa, nxb Tôn Giáo 2007 tr 108: Mãn Bồ tát mà bảo các Tỳ kheo: Ông Kiên – Mãn Bồ tát này kế đây sẽ thành Phật hiệu là Hoa – Túc An – Hành Như – Lai …

 

(15) HT. Thích Trí Tịnh: Kinh Diệu Pháp Liên Hoa, nxb Tôn Giáo 2007 tr 118: Phật bảo ngài Xá – Lợi – Phất: “hay thay! Hay thay!...”

 

 

4. Chú Thích Phẩm: “Tín Giải” Thứ Tư

 

 

(16) HT. Thích Trí Tịnh: Kinh Diệu Pháp Liên Hoa, nxb Tôn Giáo 2007 tr 154: Lúc bấy giờ, các Ngài Huệ - Mạng Tu – Bồ - Đề, Đại Ca – Chiên – Diên, Đại Ca – Diếp, Đại Mục – Kiền – Liên,…

 

5. Chú Thích Phẩm: “Dược Thảo Dụ” Thứ Năm

 

(17) HT. Thích Trí Tịnh: Kinh Diệu Pháp Liên Hoa, nxb Tôn Giáo 2007 tr 187: Ca Diếp nên nên biết! Đức Như – Lai là vua của các pháp ….

 

6. Chú Thích Phẩm: “Thọ Ký” Thứ Sáu

 

(18) HT. Thích Trí Tịnh: Kinh Diệu Pháp Liên Hoa, nxb Tôn Giáo 2007 tr 202: “Ông Ma – Ha Ca – Diếp, … ở nơi thân rốt sau đặng thành Phật hiệu là Quang – Minh Như – Lai …”

 

(19) HT. Thích Trí Tịnh: Kinh Diệu Pháp Liên Hoa, nxb Tôn Giáo 2007 tr 207: “Ông Tu – Bồ - Đề đây …, ở thân rốt sau đặng thành Phật hiệu: Danh Tướng Như – Lai, …”

 

(20) HT. Thích Trí Tịnh: Kinh Diệu Pháp Liên Hoa, nxb Tôn Giáo 2007 tr 210 - 211 … ông Đại – Ca – Chiên – Diên nầy …, đủ đạo Bồ tát sẽ đặng làm Phật hiệu Diêm – Phù – Na – Đề - Kim – Quang Như – Lai …”

 

(21) HT. Thích Trí Tịnh: Kinh Diệu Pháp Liên Hoa, nxb Tôn Giáo 2007 tr 213 – 214: “… ông Đại Mục Kiền Liên đây …, rồi sẽ đặng thành Phật hiệu: Đa Ma La Bạt Chiên Đàn Hương Như – Lai …”

(22) HT. Thích Trí Tịnh: Kinh Diệu Pháp Liên Hoa, nxb Tôn Giáo 2007 tr 202: “Ông Ma – Ha Ca – Diếp, đệ tử của Ta, ở đời vị lai …”

 

(23) HT. Thích Trí Tịnh: Kinh Diệu Pháp Liên Hoa, nxb Tôn Giáo 2007 tr 213: “Ta nay nói với các ông, ông Đại Mục Kiền Liên đây sẽ dùng các món đồ cúng, …”

 

(24) HT. Thích Trí Tịnh: Kinh Diệu Pháp Liên Hoa, nxb Tôn Giáo 2007 tr 207: “Ông Tu – Bồ - Đề đây đến đời vị lai …”

 

(25) HT. Thích Trí Tịnh: Kinh Diệu Pháp Liên Hoa, nxb Tôn Giáo 2007 tr 210: “Ta nay nói với các ông, ông Đại – Ca – Chiên – Diên này ở đời sẽ tới, …”

 

7. Chú Thích Phẩm: “Hoá Thành Dụ” Thứ Bảy

 

(26) HT. Thích Trí Tịnh: Kinh Diệu Pháp Liên Hoa, nxb Tôn Giáo 2007 tr 215: “Thuở quá khứ vô lượng vô biên bất khả tư nghị a tăng kỳ kiếp đã qua, lúc bấy giờ có Đức Phật hiệu Đại Thông Trí Thắng Như – Lai, …”

 

(27) HT. Thích Trí Tịnh: Kinh Diệu Pháp Liên Hoa, nxb Tôn Giáo 2007 tr 244: Hai vị Sa di làm Phật ở phương Đông: Vị thứ nhất tên là A Súc ở nước hoan hỷ…

 

(28) HT. Thích Trí Tịnh: Kinh Diệu Pháp Liên Hoa, nxb Tôn Giáo 2007 tr 244: Hai vị Sa di làm Phật ở phương Đông: …, vị thứ hai tên là Tu Di Đảnh.

 

(29) HT. Thích Trí Tịnh: Kinh Diệu Pháp Liên Hoa, nxb Tôn Giáo 2007 tr 244 – 245: Hai vị làm Phật ở phương Đông nam: Vị thứ nhứt tên là Sư Tử Âm.

 

(30) HT. Thích Trí Tịnh: Kinh Diệu Pháp Liên Hoa, nxb Tôn Giáo 2007 tr 245: …, vị thứ hai tên là Sư Tử Tướng.

 

(31) HT. Thích Trí Tịnh: Kinh Diệu Pháp Liên Hoa, nxb Tôn Giáo tr 245: Hai vị làm Phật ở phương Nam: Vị thứ nhứt tên là Hư Không Trụ.

 

(32) HT. Thích Trí Tịnh: Kinh Diệu Pháp Liên Hoa, nxb Tôn Giáo 2007 tr 245: …vị thứ hai tên là Thường Diệt.

 

(33) HT. Thích Trí Tịnh: Kinh Diệu Pháp Liên Hoa, nxb Tôn Giáo 2007 tr 245: Hai vị làm Phật ở phương Tây nam: Vị thứ nhứt tên là Đế Tướng.

(34) HT. Thích Trí Tịnh: Kinh Diệu Pháp Liên Hoa, nxb Tôn Giáo 2007 tr 245: Hai vị làm Phật ở phương Tây nam: …, vị thứ hai tên là Phạm Tướng.

 

(35) HT. Thích Trí Tịnh: Kinh Diệu Pháp Liên Hoa, nxb Tôn Giáo 2007 tr 245: Hai vị làm Phật ở phương Tây: Vị thứ nhứt tên là A Di Đà.

 

(36) HT. Thích Trí Tịnh: Kinh Diệu Pháp Liên Hoa, nxb Tôn Giáo 2007 tr 245: Hai vị làm Phật ở phương Tây: …, vị thứ hai tên là Độ - Nhứt – Thiết - Thế - Gian – Khổ - Não.

 

(37) HT. Thích Trí Tịnh: Kinh Diệu Pháp Liên Hoa, nxb Tôn Giáo 2007 tr 245: Hai vị làm Phật ở phương Tây Bắc: Vị thứ nhứt tên là Đa – Ma – La – Bạt – Chiên – Đàn – Hương – Thần – Thông.

 

(38) HT. Thích Trí Tịnh: Kinh Diệu Pháp Liên Hoa, nxb Tôn Giáo 2007 tr 245: Hai vị làm Phật ở phương Tây Bắc: …, vị thứ hai tên là Tu – Di – Tướng.

 

(39) HT. Thích Trí Tịnh: Kinh Diệu Pháp Liên Hoa, nxb Tôn Giáo 2007 tr 245: Hai vị làm Phật ở phương Bắc: Vị thứ nhứt tên là Vân – Tự - Tại.

 

(40) HT. Thích Trí Tịnh: Kinh Diệu Pháp Liên Hoa, nxb Tôn Giáo 2007 tr 245: Hai vị làm Phật ở phương Bắc: …, vị thứ hai tên là: Vân – Tự - Tại – Vương.

 

(41) HT. Thích Trí Tịnh: Kinh Diệu Pháp Liên Hoa, nxb Tôn Giáo 2007 tr 245: Một vị làm Phật ở phương Đông – bắc hiệu Hoại Nhứt Thiết Thế Gian Bố Uý.

 

(42) HT. Thích Trí Tịnh: Kinh Diệu Pháp Liên Hoa, nxb Tôn Giáo 2007 tr 245: Vị thứ mười sáu, chính ta là Thích – Ca – Mâu – Ni Phật ở cõi Ta bà thành Vô thượng Chánh đẳng Chánh giác.

 

(43) HT. Thích Trí Tịnh: Kinh Diệu Pháp Liên Hoa, nxb Tôn Giáo 2007 tr 243: “Mười sáu vị Bồ tát Sa di này rất là ít có, các căn thông lẹ trí tuệ sáng láng, …”

 

 

8. Chú Thích Phẩm:“Ngũ – Bá – Đệ - Tử Thọ - Ký” Thứ Tám

 

(44) HT. Thích Trí Tịnh: Kinh Diệu Pháp Liên Hoa, nxb Tôn Giáo 2007 tr 270: Qua vô lượng kiếp sau, ông (Ngài Mãn Từ Tử cũng chính là Ngài Phú Lâu Na) sẽ ở nơi cõi này thành Vô Lượng Chánh đẳng Chánh giác, hiệu là: Pháp Minh Như – Lai…

 

(45) HT. Thích Trí Tịnh: Kinh Diệu Pháp Liên Hoa, nxb Tôn Giáo 2007 tr 276: Trong chúng đó, đệ tử lớn của ta là Kiều – Trần – Như Tỳ kheo, sẽ cúng dường sáu muôn hai nghìn ức Đức Phật, vậy sau đặng thành Phật hiệu là Phổ Minh Như – Lai…

 

(46) HT. Thích Trí Tịnh: Kinh Diệu Pháp Liên Hoa, nxb Tôn Giáo 2007 tr 276 – 277: Năm trăm vị A la hán; Ông Ưu Lâu Tần Loa Ca Diếp, Ông Dà Gia Ca Diếp, ông Na Đề Ca Diếp v.v… đều sẽ đặng đạo Vô Thượng Chánh đẳng Chánh giác, đều đồng một hiệu là Phổ Minh.

 

(47)HT. Thích Trí Tịnh: Kinh Diệu Pháp Liên Hoa, nxb Tôn Giáo 2007 tr 267: Lúc bấy giờ, Ngài Mãn Từ Tử từ nơi Đức Phật nghe trí tuệ phương tiện tuỳ cơ nghi nói pháp như thế…

 

(48) HT. Thích Trí Tịnh: Kinh Diệu Pháp Liên Hoa, nxb Tôn Giáo 2007 tr 276: Đức Phật biết tâm niệm của các vị đó nên nói với ngài Đại Ca Diếp: “Một nghìn hai trăm vị A La hán đó, nay ta sẽ hiện tiền thứ tự mà thọ ký đạo Vô thượng Chánh đẳng Chánh giác”.

 

(49) HT. Thích Trí Tịnh: Kinh Diệu Pháp Liên Hoa, nxb Tôn Giáo 2007 tr 276: Trong chúng đó, đệ tử lớn của ta là Kiều – Trần – Như Tỳ kheo, sẽ cúng dường sáu muôn hai nghìn ức Đức Phật, vậy sau đặng thành Phật hiệu là Phổ Minh Như – Lai…

 

(50) HT. Thích Trí Tịnh: Kinh Diệu Pháp Liên Hoa, nxb Tôn Giáo 2007 tr 276: Bấy giờ, một nghìn hai trăm vị A la hán, bực tâm tự tại…

 

(51) HT. Thích Trí Tịnh: Kinh Diệu Pháp Liên Hoa, nxb Tôn Giáo 2007 tr 276: Năm trăm vị A la hán; Ông Ưu Lâu Tần Loa Ca Diếp, Ông Dà Gia Ca Diếp, ông Na Đề Ca Diếp v.v…

 

(52) HT. Thích Trí Tịnh: Kinh Diệu Pháp Liên Hoa, nxb Tôn Giáo 2007 tr276: Năm trăm vị A la hán; Ông Ưu Lâu Tần Loa Ca Diếp, Ông Dà Gia Ca Diếp, ông Na Đề Ca Diếp v.v

 

Ghi chú: Các chúng Thanh Văn khác vắng mặt Đức Phật cũng thọ ký và dạy ngài Đại Ca Diếp rằng:

“Ca – Diếp! Ông đã biết

Năm trăm vị tự tại

Các chúng Thanh văn khác

Cũng sẽ làm như thế

Vị nào vắng mặt đây

Ông nên vì tuyên nói”

(HT. Thích Trí Tịnh: Kinh Diệu Pháp Liên Hoa, nxb Tôn Giáo 2007 tr 178 – 179)

 

9. Chú Thích Phẩm: “ Thọ Học Vô – Học Nhơn Ký” Thứ Chín

 

(53) HT. Thích Trí Tịnh: Kinh Diệu Pháp Liên Hoa, nxb Tôn Giáo 2007 tr 285: Bấy giờ, Đức Phật bảo A Nan: “ Ông ở đời sau sẽ đặng làm Phật hiệu là Sơn Hải Huệ Tự Tại Thông Vương Như Lai.

 

(54) HT. Thích Trí Tịnh: Kinh Diệu Pháp Liên Hoa, nxb Tôn Giáo 2007 tr 288 – 289: Bấy giờ, Phật bảo ông La Hầu La: “Ông ở đời sau sẽ đặng làm Phật, hiệu: Đạo Thất Bửu Hoa, Như Lai, Ứng cúng…

 

(55) HT. Thích Trí Tịnh: Kinh Diệu Pháp Liên Hoa, nxb Tôn Giáo 2007 tr 290 – 291: Bấy giờ, Đức Phật – Thế Tôn thấy bực hữu học cùng vô học hai ngàn người, chí ý hoà dịu vắng lặng trong sạch, …

An Nan! Các người sẽ cúng dường các Đức Như Lai như số vi trần trong năm mươi thế giới, cung kính tôn trọng hộ trì pháp tạng. Rốt sau đồng thời ở cõi nước trong mười phương đều đặng thành Phật, đều đồng một hiệu Bửu Tướng Như Lai.

 

(56) HT. Thích Trí Tịnh: Kinh Diệu Pháp Liên Hoa, nxb Tôn Giáo 2007 tr 284: Bấy giờ, ngài A Nan và ngài La Hầu La nghĩ nghư vậy: “Chúng ta tự suy nghĩ, nếu được thọ ký thời sung sướng lắm”.

 

(57) HT. Thích Trí Tịnh: Kinh Diệu Pháp Liên Hoa, nxb Tôn Giáo 2007 tr 284: Bấy giờ, ngài A Nan và ngài La Hầu La nghĩ nghư vậy: “Chúng ta tự suy nghĩ, nếu được thọ ký thời sung sướng lắm”.

 

(58) HT. Thích Trí Tịnh: Kinh Diệu Pháp Liên Hoa, nxb Tôn Giáo 2007 tr 290: Bấy giờ, Đức Phật – Thế Tôn thấy bực hữu học cùng vô học hai ngàn người, chí ý hoà dịu vắng lặng trong sạch…

 

10. Chú Thích Phẩm: “Pháp Sư” Thứ Mười

 

(59) HT. Thích Trí Tịnh: Kinh Diệu Pháp Liên Hoa, nxb Tôn Giáo 2007 tr 293: Lúc bấy giờ, Đức Thế - Tôn nhơn nói với Dược Vương Bồ tát để bảo tám muôn đại sĩ rằng: Dược Vương!

 

11. Chú Thích Phẩm: “Hiện Bảo Tháp” Thứ Mười Một

 

(60) HT. Thích Trí Tịnh: Kinh Diệu Pháp Liên Hoa, nxb Tôn Giáo 2007 tr 310: Lúc đó, Phật bảo ngài Đại Nhạo Thuyết Bồ tát: “Trong tháp báu này có toàn thân Như – Lai, thời quá khứ về trước, cách đây vô lượng nghìn muôn ức vô số cõi nước ở phương đông có nước tên Bảo Tịnh, trong nước đó có Phật hiệu là Đa Bảo, …

 

(61) HT. Thích Trí Tịnh: Kinh Diệu Pháp Liên Hoa, nxb Tôn Giáo 2007 tr 311: Bấy giờ ngài Đại Nhạo – Thuyết Bồ tát do sức thần của Đức Như – Lai mà bạch Phật rằng: “Bạch Thế - Tôn! …

 

 

Ghi chú: Trong phẩm nầy từ trang 312 đến 315 chư Phật trong mười phương đều sai các vị Thị Giả Bồ Tát đến thăm hỏi Đức Phật Thích Ca và Đức Phật Đa Bảo. Lại thêm Đức Phật Thích Ca đã hợp phân thân Phật Ngài đang hoá độ và có các vị Bồ tát thị giả và vô lượng chư Bồ Tát khác.

 

12. Chú Thích Phẩm :“ Đề - Bà – Đạt – Đa” Thứ Mười Hai

 

(62) HT. Thích Trí Tịnh: Kinh Diệu Pháp Liên Hoa, nxb Tôn Giáo 2007 tr 333: Bấy giờ, ở hạ phương vị Bồ tát theo hầu Đức Đa Bảo Như – Lai tên là Trí Tích bạch với Đức Đa Bảo Phật nên trở về bổn quốc …

 

(63) HT. Thích Trí Tịnh: Kinh Diệu Pháp Liên Hoa, nxb Tôn Giáo 2007 tr 331: Phật bảo hàng tứ chúng rằng: “ Qua vô lượng kiếp về sau, ông Đề Bà Đạt Đa sẽ đặng thành Phật hiệu là Thiên Vương Như – Lai, …

 

(64) HT. Thích Trí Tịnh: Kinh Diệu Pháp Liên Hoa, nxb Tôn Giáo 2007 tr 339: Khi ấy trong cõi Ta Bà hàng Bồ tát Thanh văn, Trời, rồng, bát bộ, nhơn cùng phi nhơn đều thấy Long Nữ kia thành Phật khắp vì hằng nhơn thiên trong hội nói Pháp.

 

(65) HT. Thích Trí Tịnh: Kinh Diệu Pháp Liên Hoa, nxb Tôn Giáo 2007 tr 333: Bấy giờ, ở hạ phương vị Bồ tát theo hầu Đức Đa Bảo Như – Lai tên là Trí Tích bạch với Đức Đa Bảo Phật nên trở về bổn quốc …

 

(66) HT. Thích Trí Tịnh: Kinh Diệu Pháp Liên Hoa, nxb Tôn Giáo 2007 tr 333: Lúc đó ngài Văn Thù Sư Lợi ngồi hoa sen ngìn cánh lớn như bánh xe, …

(67) HT. Thích Trí Tịnh: Kinh Diệu Pháp Liên Hoa, nxb Tôn Giáo 2007 tr 339: Trí Tích Bồ tát và ngài Xá – Lợi Phất tất cả trong chúng hội yên lặng mà tin nhận đó.

 

Ghi chú: Trong phầm này ở trăng 334 có nói rằng Bồ Tát Văn Thù Sư Lợi đã hoá độ vô lượng Thanh Văn chứng thành vô lượng Bồ Tát từ nơi cung rồng Ta Kiệt La: “ Ngài Văn Thù Sư Lợi nói: Số đó vô lượng không thể tính kể, chẳng phải miệng nói được, chẳng phải tâm lường được…”

 

Lại tiếp ở trang 339 khi Long Nữ Thành Phật, ngài đã hoá độ “vô lượng chúng sanh nghe pháp tỏ ngộ đặng bực Bất thối chuyển, vô lượng chúng sanh đặng lãnh lời thọ ký thành Phật…, cõi Ta bà ba nghìn chúng sanh trụ bực Bất thối, ba ngìn chúng sanh phát lòng Bồ đề mà đăng lãnh lời thọ ký.”

 

 

 

 

13. Chú Thích Phẩm: “Trì” Thứ Mười Ba

 

(68) HT. Thích Trí Tịnh: Kinh Diệu Pháp Liên Hoa, nxb Tôn Giáo 2007 tr 341 – 342: Kiều Đàm Di! ….Ngươi lần lần đủ đạo hạnh Bồ tát như thế sẽ đặng thành Phật hiệu là Nhứt Thiết Chúng Sanh Hỷ Kiến Như – Lai…

 

(69) HT. Thích Trí Tịnh: Kinh Diệu Pháp Liên Hoa, nxb Tôn Giáo 2007 tr 342 – 343: Phật bảo bà Gia Thâu Đà la: “Ngươi ở đời sau … ở trong trong cõi Thiện Quốc sẽ đặng thành Phật hiệu là Cụ Túc Thiên Vạn Quang Tướng Như – Lai.

 

(70) HT. Thích Trí Tịnh: Kinh Diệu Pháp Liên Hoa, nxb Tôn Giáo 2007 tr 340: Lúc bấy giờ, ngài Dược Vương đại Bồ tát và ngài Đại Nhạo Thuyết Bồ tát Ma ha tát …

 

(71) HT. Thích Trí Tịnh: Kinh Diệu Pháp Liên Hoa, nxb Tôn Giáo 2007 tr 340: Lúc bấy giờ, ngài Dược Vương đại Bồ tát và ngài Đại Nhạo Thuyết Bồ tát Ma ha tát …

 

(72) HT. Thích Trí Tịnh: Kinh Diệu Pháp Liên Hoa, nxb Tôn Giáo 2007 tr 342: Kiều Đàm Di! Đức Nhứt Thiết Chúng Sanh Hỷ Kiến Phật đó và sáu nghìn Bồ tát tuần tự thọ ký đặng đạo Vô thượng Chánh đẳng Chánh giác.

 

(73) HT. Thích Trí Tịnh: Kinh Diệu Pháp Liên Hoa, nxb Tôn Giáo 2007 tr 343: Bấy giờ, Đức Thế - Tôn nhìn tám mươi muôn ức na do tha vị đại Bồ tát, …

 

(74) HT. Thích Trí Tịnh: Kinh Diệu Pháp Liên Hoa, nxb Tôn Giáo 2007 tr 340: Lúc đó, trong chúng có năm trăm vị A La Hán đã đặng thọ ký…

 

 

Ghi chú:

Trong phẩm “Trì” thứ 13 này đức Phật có nhắc đến hai Thánh Tỳ Kheo Ni là Kiều Đàm Di và Gia Thâu Đà La và đã được Đức Phật thọ ký. Tất cả tỷ kheo ni và hàng Phật tử cần lễ lạy hai Ngài:

 

Nam Mô Kiều Đàm Di Tỳ Kheo Ni Hiền Thánh Tăng

Nam Mô Gia Thâu Đà La Tỳ Kheo Ni Hiền Thánh Tăng

 

 

14. Chú Thích Phẩm: “An Lạc Hạnh” Thứ Mười Bốn

 

(75) HT. Thích Trí Tịnh: Kinh Diệu Pháp Liên Hoa, nxb Tôn Giáo 2007 tr 355: Lúc bấy giờ, ngài Văn Thù Sư Lợi đại Bồ tát bạch Phật rằng: …

 

 

15. Chú Thích Phẩm: “Tùng Địa Dũng Xuất” Thứ Mười Lăm

 

(76) HT. Thích Trí Tịnh: Kinh Diệu Pháp Liên Hoa, nxb Tôn Giáo 2007 tr 391: Khi ấy các vị Phật của Đức Thích – Ca Mâu – Ni phân thân, từ vô lượng nghìn muôn ức cõi nước …

 

(77) HT. Thích Trí Tịnh: Kinh Diệu Pháp Liên Hoa, nxb Tôn Giáo 2007 tr 387: Bấy giờ, ngài Di – Lặc Bồ tát cùng tám nghìn hằng hà sa các chúng Bồ tát …

 

(78) HT. Thích Trí Tịnh: Kinh Diệu Pháp Liên Hoa, nxb Tôn Giáo 2007 tr 385: 1. Thượng Hạnh 2. Vô Biên Hạnh. 3. Tịnh Hạnh 4. An Lập Hạnh. Bốn vị Bồ tát này là bực thượng thủ Xướng đạo sư trong chúng đó.

 

(79) HT. Thích Trí Tịnh: Kinh Diệu Pháp Liên Hoa, nxb Tôn Giáo 2007 tr 392: Bấy giờ, Đức Thích – Ca Mâu – Ni Phật bảo ngài Di – Lặc Bồ Tát: “ Hay thay! Hay thay! A Dật Đa”

 

 

Ghi chú:

 

Trong phẩm này ở trang 382 có hai đoạn nói về số lượng chư Đại Bồ Tát rất đông: “1. Lúc bấy giờ, các vị Đại Bồ Tát ở cõi nước phương khác đông hơn số cát của tám sông Hằng… chắp tay mà bạch Phật rằng: …” hoặc đoạn: “ Vì cõi Ta bà của ta tự có chúng đại Bồ Tát số đông bằng số cát của sáu muôn sông Hằng.”  Sáu muôn sông Hằng  = 60.000 số cát ở sông Hằng, con sông lớn nhất Ấn Độ.

 

Hoặc ở trang 387 ở đoạn: “6.  Bấy giờ, ngài Di – Lặc Bồ tát cùng tám nghìn hằng hà sa các chúng Bồ tát đều nghĩ rằng: …”

 

 

16. Chú Thích Phẩm: “Như – Lai Thọ - Lượng” Thứ Mười Sáu

 

(80) HT. Thích Trí Tịnh: Kinh Diệu Pháp Liên Hoa, nxb Tôn Giáo 2007 tr 404: Các thiện nam tử! Nơi chặng giữa đó ta nói Phật Nhiên Đăng v.v …

 

(81) HT. Thích Trí Tịnh: Kinh Diệu Pháp Liên Hoa, nxb Tôn Giáo 2007 tr 402: Lúc đó, đại chúng Bồ tát, ngài Di – Lặc làm đầu, …

 

 

 

17. Chú Thích Phẩm: “Phân – Biệt Công – Đức” Thứ Mười Bảy

 

(82) HT. Thích Trí Tịnh: Kinh Diệu Pháp Liên Hoa, nxb Tôn Giáo 2007 tr 418: và rải Đức Thích – Ca Mâu – Ni Phật cùng Đức Đa Bửu Phật …

 

(83) HT. Thích Trí Tịnh: Kinh Diệu Pháp Liên Hoa, nxb Tôn Giáo 2007 tr 416: Khi đó, Đức Thế - Tôn bảo ngài Di – Lặc đại Bồ tát …

 

(84) HT. Thích Trí Tịnh: Kinh Diệu Pháp Liên Hoa, nxb Tôn Giáo 2007 tr 430: A Dật Đa! Nếu sau khi ta diệt độ …

 

 

 

Ghi chú:

1.Trong phẩm nầy từ trang 416 – 417 đức Phật đã mô tả đến vô lượng chư đại Bồ Tát: “Lại có đại Bồ tát nghìn lần gấp bội đặng môn “Văn trì đà la ni”. Lại có một thế giới vi trần số đại Bồ tát đặng “Nhạo thuyết vô ngại biện tài” …

2.Ngài A Dật Đa Bồ Tát cũng chính là Bồ Tát Di Lặc

 

18. Chú Thích Phẩm:“Tuỳ Hỷ Công – Đức” Thứ Mười Tám

 

(85) HT. Thích Trí Tịnh: Kinh Diệu Pháp Liên Hoa, nxb Tôn Giáo 2007 tr 443: Lúc bấy giờ, Ngài Di – Lặc Đại Bồ tát bạch Phật rằng: …

 

(86) HT. Thích Trí Tịnh: Kinh Diệu Pháp Liên Hoa, nxb Tôn Giáo 2007 tr 444: A Dật Đa! Công đức tuỳ hỷ của thiện nam tử, thiện nữ nhơn thứ năm mươi đó, ta nay nói, …

 

19. Chú Thích Phẩm: “Pháp Sư Công Đức” Thứ Mười Chín

 

(87) HT. Thích Trí Tịnh: Kinh Diệu Pháp Liên Hoa, nxb Tôn Giáo 2007 tr 451: Lúc bấy giờ, Phật bảo ngài Thường Tinh Tấn Đại Bồ tát rằng: …

 

 

20. Chú Thích Phẩm: “Thường Bất Khinh Bồ Tát” Thứ Hai Mươi

 

(88) HT. Thích Trí Tịnh: Kinh Diệu Pháp Liên Hoa, nxb Tôn Giáo 2007 tr 477: Đắc Đại Thế! Đức Oai Âm Vương Phật đó sống lâu bốn mươi vạn ức na do tha hằng hà sa kiếp;

 

(89) HT. Thích Trí Tịnh: Kinh Diệu Pháp Liên Hoa, nxb Tôn Giáo 2007 tr 477: Sau khi chánh pháp tượng pháp diệt hết, trong cõi nước đó lại có Phật ra đời cũng hiệu là Oai Âm Vương Như Lai, …, cứ thứ lớp như thế có hai muôn ức Đức Phật đều đồng một hiệu.

 

(90) HT. Thích Trí Tịnh: Kinh Diệu Pháp Liên Hoa, nxb Tôn Giáo 2007 tr 480: Sau khi mạng chung đặng gặp hai nghìn ức Phật đều hiệu Nhựt Nguyệt Đăng Minh, …

 

(91)HT. Thích Trí Tịnh: Kinh Diệu Pháp Liên Hoa, nxb Tôn Giáo 2007 tr 480: Do nhân duyên đó lại gặp hai nghìn ức Phật đồng hiệu là Vân Tự Tại Đăng Vương, …

 

(92) HT. Thích Trí Tịnh: Kinh Diệu Pháp Liên Hoa, nxb Tôn Giáo 2007 tr 476: Đắc Đại Thế! Về thuở xưa quá vô lượng vô biên bất khả tư nghị,

 

(93) HT. Thích Trí Tịnh: Kinh Diệu Pháp Liên Hoa, nxb Tôn Giáo 2007 tr 478: Bấy giờ, có vị Bồ tát Tỳ kheo tên Thường Bất khinh, Đắc Đại Thế vì cớ gì tên là Thường Bất Khinh?

(94) HT. Thích Trí Tịnh: Kinh Diệu Pháp Liên Hoa, nxb Tôn Giáo 2007 tr 482: Chính là nay trong hội này bọn ông Bạt Đà Bà La năm trăm vị Bồ tát, …

 

Ghi chú:

 

 1. Hai Muôn Ức Đức Phật Đồng Hiệu Oai Âm Vương  = 2 * 10.000 * 100.000.000  =  20.000.000.000.000 (20 Nghìn Tỷ) Đức Oai Âm Vương Phật.

 

 1. Hai Nghìn Ức Đức Phật Đồng Hiệu Nhựt Nguyệt Đăng Minh = 2.000 * 100.000.000 = 200.000.000.000 (200 Tỷ) Đức Nhựt Nguyệt Đăng Minh Phật.

 

 1. Hai Nghìn Ức Đức Phật Đồng Hiệu Vân Tự Đại Đăng Vương = 2.000 * 100.000.000 = 200.000.000.000 (200 Tỷ) Đức Vân Tự Đại Đăng Vương Phật.

 

 

21. Chú Thích Phẩm: “Như – Lai Thần – Lực” Thứ Hai Mươi Mốt

 

Ghi chú: Trong phẩm Như – Lai Thần – Lực này trang 488 có đoạn: Lúc Đức Thích Ca Mâu Ni Phật và các Đức Phật dưới cây báu hiện sức thần thông mãn trăm nghìn năm vậy sau mới hườn nhiếp tướng lưỡi,

 

 

22. Chú Thích Phẩm: “Chúc – Luỵ” Thứ Hai Mươi Hai

 

(95) HT. Thích Trí Tịnh: Kinh Diệu Pháp Liên Hoa, nxb Tôn Giáo 2007 tr 497: Khi đó Thích Ca Mâu Ni Phật khiến các Đức Phật phân thân ở mười phương đến, …

 

(96) HT. Thích Trí Tịnh: Kinh Diệu Pháp Liên Hoa, nxb Tôn Giáo 2007 tr 497: Phật nói lời đó rồi, vô lượng các Đức Phật phân thân ở mười phương ngồi trên toà sư tử dưới cây báu, và Phật Đa Bảo, cùng vô biên vô số đại chúng Bồ tát, bực thượng hạnh thảy, ngài Xá Lợi Phất …

 

(97) HT. Thích Trí Tịnh: Kinh Diệu Pháp Liên Hoa, nxb Tôn Giáo 2007 tr 497: cùng vô biên vô số đại chúng Bồ tát, bực thượng hạnh thảy, ngài Xá Lợi Phất …

 

 

Ghi chú: Trong phẩm “Chúc Luỵ” này ở trang 497 có đoạn nói về vô lượng chư Phật: “Phật nói lời đó rồi, vô lượng các Đức Phật phân thân ở mười phương ngồi trên toà sư tử dưới cây báu, và Phật Đa Bảo, cùng vô biên vô số đại chúng Bồ tát, bực thượng hạnh thảy, ngài Xá Lợi Phất …

 

23. Chú Thích Phẩm: “Dược – Vương Bồ - Tát Bổn – Sự” Thứ Hai Mươi Ba

 

(98) HT. Thích Trí Tịnh: Kinh Diệu Pháp Liên Hoa, nxb Tôn Giáo 2007 tr 498: “Về thuở quá khứ vô lượng hằng hà sa kiếp trước, có Phật hiệu Nhựt Nguyệt Tịnh Minh Đức Như – Lai, …

 

(99) HT. Thích Trí Tịnh: Kinh Diệu Pháp Liên Hoa, nxb Tôn Giáo 2007 tr 514: Đức Đa Bảo Như Lai ở trong tháp báu, khen ngài Tú Vương Hoa Bồ tát rằng: “Hay thay! Hay thay! Tú Vương Hoa!

 

(100) HT. Thích Trí Tịnh: Kinh Diệu Pháp Liên Hoa, nxb Tôn Giáo 2007 tr 498: “Thế Tôn! Ngài Dược Vương Bồ tát dạo đi nơi cõi Ta bà như thế nào?

 

(101) HT. Thích Trí Tịnh: Kinh Diệu Pháp Liên Hoa, nxb Tôn Giáo 2007 tr 498: Lúc đó, Phật bảo ngài Tú Vương Hoa Bồ tát: …

 

(102) HT. Thích Trí Tịnh: Kinh Diệu Pháp Liên Hoa, nxb Tôn Giáo 2007 tr 500: Ngài Nhứt Thiết Chúng Sanh Hỷ Kiến Bồ tát đó ưa tu tập khổ hạnh, …

 

Ghi chú:

 

 1. Ngài Nhứt Thiết Chúng Sanh Hỷ Kiến Bồ Tát nay chính là Dược Vương Bồ Tát.
 2. Trong phẩm: “Dược – Vương Bồ - Tát Bổn Sự” này ở trang 514 có đoạn: “Lúc Đức Phật nói phẩm “Dược Vương Bồ tát Bổn sự” này, có tám muôn bốn nghìn Bồ tát đặng “Giải nhứt thiết chúng sanh ngữ ngôn đà la ni”

 

24.Chú Thích Phẩm: “Diệu – Âm Bồ Tát” Thứ Hai Mươi Bốn

 

(103) HT. Thích Trí Tịnh: Kinh Diệu Pháp Liên Hoa, nxb Tôn Giáo 2007 tr 523: Qua khỏi số cõi đó có thế giới tên Tịnh Quang Trang Nghiêm. Nước đó có Phật hiệu: Tịnh Hoa Tú Vương Trí Như Lai, …

 

(104) HT. Thích Trí Tịnh: Kinh Diệu Pháp Liên Hoa, nxb Tôn Giáo 2007 tr 528: Tức thời Đức Đa Bảo Phật bảo Bồ tát đó rằng: “Thiện nam tử đến đây! Văn Thù Sư Lợi Pháp Vương Tử muốn thấy thân của ông”.

 

(105) HT. Thích Trí Tịnh: Kinh Diệu Pháp Liên Hoa, nxb Tôn Giáo 2007 tr 530: Đức Phật bảo ngài Hoa Đức Bồ tát: “Thuở quá khứ có Phật hiệu Vân Lôi Âm Vương Như Lai, …”

 

(106) HT. Thích Trí Tịnh: Kinh Diệu Pháp Liên Hoa, nxb Tôn Giáo 2007 tr 524: Lúc đó, trong nước Nhứt thiết Tịnh Quang trang nghiêm có một vị Bồ tát tên là Diệu Âm,

 

(107) HT. Thích Trí Tịnh: Kinh Diệu Pháp Liên Hoa, nxb Tôn Giáo 2007 tr 525: cùng để ra mắt Ngài Văn Thù Sư Lợi Pháp Vương Tử Bồ Tát, Dược Vương Bồ Tát, …

 

(108) HT. Thích Trí Tịnh: Kinh Diệu Pháp Liên Hoa, nxb Tôn Giáo 2007 tr 525: cùng để ra mắt … Dõng Thí Bồ Tát, Tú Vương Hoa Bồ tát, …

 

(109) HT. Thích Trí Tịnh: Kinh Diệu Pháp Liên Hoa, nxb Tôn Giáo 2007 tr 525: cùng để ra mắt … Trang Nghiêm Vương Bồ tát, Dược Thượng Bồ tát.

 

(110) ) HT. Thích Trí Tịnh: Kinh Diệu Pháp Liên Hoa, nxb Tôn Giáo 2007 tr 527: “Đó là Diệu Âm Bồ tát từ cõi nước của Đức Tịnh Hoa Tú Vương Trí Phật muốn cùng tám muôn bốn nghìn Bồ tát vây quanh đến cõi Ta bà này.

 

(111) HT. Thích Trí Tịnh: Kinh Diệu Pháp Liên Hoa, nxb Tôn Giáo 2007 tr 530: Lúc bấy giờ, ngài Hoa Đức Bồ tát bạch Phật rằng: Thế Tôn! Ngài Diệu Âm Bồ tát trồng cội lành gì, tu công đức gì, mà có sức thần thông như thế?”

 

(112) HT. Thích Trí Tịnh: Kinh Diệu Pháp Liên Hoa, nxb Tôn Giáo 2007 tr 535: ra mắt Đức Thích Ca Mâu Ni Phật và ra mắt tháp Đức Đa Bảo Phật … Đắc Cần Tinh Tấn Lực Bồ tát…

 

Ghi chú:

 1. Trong phẩm: “Diệu – Âm Bồ Tát” trang 523 lúc Đức Phật Tịnh Hoa Tú Vương Trí thuyết pháp: “được vô lượng vô biên đại chúng Bồ tát cung kính vây quanh, mà vì chúng nói pháp”
 2. Trong phẩm: “Diệu – Âm Bồ Tát” trang 534 có đoạn nói về số lượng Bồ tát rất đông: Lúc nói phẩm” Diệu Âm Bồ tát” nầy những Bồ tát cùng đi chung với Diệu Âm Bồ tát tám muôn bốn nghìn người đều đặng: “Hiện nhứt thiết sắc thân tam muội”. Vô lượng Bồ tát trong cõi ta bà này cũng đặng tam muội đó và Đà la ni.

 

 

25. Chú Thích Phẩm “Quán – Thế - Âm Bồ - Tát Phổ Môn” Thứ Hai Mươi Lăm

 

(113) HT. Thích Trí Tịnh: Kinh Diệu Pháp Liên Hoa, nxb Tôn Giáo 2007 tr 536: “Thế Tôn! Ngài Quán Thế Âm Bồ tát do nhơn duyên gì mà tên là Quán Thế Âm?”

 

(114) HT. Thích Trí Tịnh: Kinh Diệu Pháp Liên Hoa, nxb Tôn Giáo 2007 tr 536: Phật bảo ngài Vô Tận Ý Bồ tát: “Thiện nam tử!

 

 

26. Chú Thích Phẩm “Đà – La – Ni” Thứ Hai Mươi Sáu

 

(115) HT. Thích Trí Tịnh: Kinh Diệu Pháp Liên Hoa, nxb Tôn Giáo 2007 tr 552: Lúc đó, ngài Dược Vương Bồ tát bạch Phật rằng: “Thế Tôn! Con nay sẽ cho người nói kinh Pháp Hoa chú đà la ni để giữ gìn đó.

 

(116) HT. Thích Trí Tịnh: Kinh Diệu Pháp Liên Hoa, nxb Tôn Giáo 2007 tr 553: Lúc bấy giờ, ngài Dõng thí Bồ tát bạch Phật rằng: “Thế Tôn! Con cũng vì ủng hộ người đọc tụng thọ trì kinh Pháp Hoa mà nói chú Đà la ni.

 

Ghi chú:

 

 1. Trong phẩm “Đà – La – Ni” Thứ Hai Mươi Sáu trang 552 có đoạn: “Thế Tôn! Thần chú đà la ni nầy là của sáu mươi hai ức hằng sa các Đức Phật nói.”
 2. Hoặc ở trang 553 có đoạn: “Thế Tôn! Thần chú Đà la ni này của hằng hà sa các Đức Phật nói,”
 3. Hay ở trang 554: Thế Tôn! Thần chú Đà la ni này là của bốn mươi hai ức các Đức Phật nói.

 

 

27. Chú Thích: Phẩm “Diệu – Trang – Nghiêm Vương Bổn – Sự” Thứ Hai Mươi Bảy

 

(117) HT. Thích Trí Tịnh: Kinh Diệu Pháp Liên Hoa, nxb Tôn Giáo 2007 tr 558: Về thuở xưa, cách đây vô lượng vô biên bất khả tư nghì a tăng kỳ kiếp, có Đức Phật hiệu là Vân Lôi Âm Tú Vương Hoa Trí Như Lai, …

 

(118) HT. Thích Trí Tịnh: Kinh Diệu Pháp Liên Hoa, nxb Tôn Giáo 2007 tr 564: Vị vua này ở trong pháp ta làm Tỳ kheo siêng rồng tu tập các món trợ Phật đạo pháp, sẽ đặng làm Phật hiệu Ta La Thọ Vương,

 

(119) HT. Thích Trí Tịnh: Kinh Diệu Pháp Liên Hoa, nxb Tôn Giáo 2007 tr 563: Tịnh Nhãn Bồ tát từ lâu đã thông đạt nơi “Pháp Hoa tam muội”. Tịnh tạng Bồ tát đã từ vô lượng trăm nghìn muôn ức kiếp, thông đạt môn “Ly chư ác thú tam muội”

 

(200) ) HT. Thích Trí Tịnh: Kinh Diệu Pháp Liên Hoa, nxb Tôn Giáo 2007 tr 567: Vua Diệu Trang Nghiêm đâu phải người nào lạ, nay chính là Hoa Đức Bồ tát.

 

(201) HT. Thích Trí Tịnh: Kinh Diệu Pháp Liên Hoa, nxb Tôn Giáo 2007 tr 567: Bà Tịnh Đức phu nhân nay chính là Quang Chiếu Trang Nghiêm Tướng Bồ tát.

 

(202) ) HT. Thích Trí Tịnh: Kinh Diệu Pháp Liên Hoa, nxb Tôn Giáo 2007 tr 568: Hai người con … sanh vào trong cung vua, nay chính là Dược Vương Bồ tát cùng Dược Thượng Bồ tát.

 

Ghi chú:

 

 1. Vua Diệu Trang Nghiêm nay chính là Hoa Đức Bồ Tát. Bà Tịnh Đức phu nhân nay chính là Quang Chiếu Trang Nghiêm Tướng Bồ tát.
 2. Hai người con Tịnh Tạng Bồ tát và Tịnh Nhãn Bồ tát nay chính là Dược Vương Bồ tát và Dược Thượng Bồ tát.
 3. Trong phẩm “Diệu – Trang – Nghiêm Vương Bổn – Sự” nầy ở trang 568 có đoạn: “Dược Vương và Dược Thượng Bồ tát này thành tựu các công đức lớn như thế, đã ở chổ vô lượng trămg nhìn muốn ức các Đức Phật trồng các cội công đức, …”

  

28. Chú Thích: Phẩm “Phổ - Hiền Bồ - Tát Khuyến Phát” Thức Hai Mươi Tám

 

 

(203) HT. Thích Trí Tịnh: Kinh Diệu Pháp Liên Hoa, nxb Tôn Giáo 2007 tr 569: “Thế Tôn! Con ở nơi nước của Đức Bảo Oai Đức Thượng Vương Phật…”

 

(204) HT. Thích Trí Tịnh: Kinh Diệu Pháp Liên Hoa, nxb Tôn Giáo 2007 tr 574: Đức Di Lặc Bồ tát có ba mươi hai tướng chúng đại Bồ tát cùng nhau vây quanh.

 

(205) HT. Thích Trí Tịnh: Kinh Diệu Pháp Liên Hoa, nxb Tôn Giáo 2007 tr 575: Ta sẽ dùng sức thần thông giữ gìn người hay thọ trì danh hiệu Phổ Hiền Bồ tát.

 

(206) HT. Thích Trí Tịnh: Kinh Diệu Pháp Liên Hoa, nxb Tôn Giáo 2007 tr 578: Lúc Phật nói kinh này, Phổ Hiền … các vị Bồ tát, Xá Lợi Phất …

 

Ghi chú: Trong phẩm “Phổ - Hiền Bồ - Tát Khuyến Phát” trang 570 có đoạn: “Thế Tôn! Con ở nơi nước của Đức Bảo Oai Đức Thượng Vương Phật, xa nghe cõi Ta bà này nói kinh Pháp Hoa, nên cùng với vô lượng vô biên trăm nghìn muôn ức chúng Bồ tát đồng đến để nghe thọ.

 

Kính gởi đến chư hành giả: Biết được Hồng Danh Chư Phật và Bồ Tát Tăng là một phước đức rất lớn. Lại thêm phát tâm lễ lạy thọ trì nữa thì công đức càng thù thắng hơn.Đến khi đầy đủ công đức tất cả chúng ta đều gặp được chư Phật và được Ngài thọ ký. Cũng với tâm nguyện đó nên tác giả đã thành tâm biên soạn bản Pháp Hoa Hồng Danh này để Chư Hành Giả cùng thọ trì, nế có chổ nào còn thiếu sót rất mong các Ngài cùng chư hành giả góp ý để công trình Phật sự được thập phần viên mãn. Kính chúc tất cả quý hành giả luôn tin tấn an vui tu tập trong Mười Phương Pháp Giới Phổ Hiền Vương Bồ Tát Ma Ha Tát.

 

Nam Mô Pháp Hoa Hội Thượng Vô Lượng Chư Phật Bồ Tát Tăng thuỳ từ chứng minh gia hộ

Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn
facebook youtube google-plus linkedin twitter blog
Nguyện đem công đức này, trang nghiêm Phật Tịnh Độ, trên đền bốn ơn nặng, dưới cứu khổ ba đường,
nếu có người thấy nghe, đều phát lòng Bồ Đề, hết một báo thân này, sinh qua cõi Cực Lạc.

May the Merit and virtue,accrued from this work, adorn the Buddhas pureland,
Repay the four great kindnesses above, andrelieve the suffering of those on the three paths below,
may those who see or hear of these efforts generates Bodhi Mind, spend their lives devoted to the Buddha Dharma,
the Land of Ultimate Bliss.

Quang Duc Buddhist Welfare Association of Victoria
Tu Viện Quảng Đức | Quang Duc Monastery
Senior Venerable Thich Tam Phuong | Senior Venerable Thich Nguyen Tang
Address: Quang Duc Monastery, 105 Lynch Road, Fawkner, Vic.3060 Australia
Tel: 61.03.9357 3544 ; Fax: 61.03.9357 3600
Website: http://www.quangduc.com ; http://www.tuvienquangduc.com.au (old)
Xin gửi Xin gửi bài mới và ý kiến đóng góp đến Ban Biên Tập qua địa chỉ:
quangduc@quangduc.com , tvquangduc@bigpond.com
KHÁCH VIẾNG THĂM
110,220,567