Tu Viện Quảng Đức105 Lynch Rd, Fawkner, Vic 3060. Australia. Tel: 9357 3544. quangduc@quangduc.com* Viện Chủ: HT Tâm Phương, Trụ Trì: TT Nguyên Tạng   

Bài 4

25/06/201621:41(Xem: 3741)
Bài 4

KINH PHỔ MÔN

GIẢI NGHĨA
Kinh Diệu Pháp Liên Hoa

Quyển Thứ Bảy

Phẩm Thứ Hai Mươi Lăm:

“Quán Thế Âm Bồ Tát Phổ Môn

Hán dịch: Tam Tạng Pháp Sư Cưu Ma La Thập

Việt dịch: Hòa ThượngThích Trí Tịnh

(Tiếp theo)

Toàn Không

 

KINH VĂN 4:

62 ỨC BỒ TÁT = QUÁN THẾ ÂM

Nếu có chúng sanh cung kính lễ lạy Quán-Thế-Âm Bồ-Tát, thì phước đức chẳng luống mất. Cho nên chúng sanh đều phải thọ trì danh hiệu Quán-Thế-Âm Bồ-Tát.

 

Vô Tận Ý! Nếu có người thọ trì danh tự của sáu mươi hai ức hằng-hà-sa Bồ-Tát lại trọn đời cúng dường đồ ăn uống y phục, giường nằm, thuốc thang. Ý ông nghĩ sao? Công đức của người thiện-nam-tử, thiện-nữ-nhơn đó có nhiều chăng?

 

Vô-Tận-Ý thưa: "Bạch Thế-Tôn! Rất nhiều".Phật nói: "Nếu lại có người thọ trì danh hiệu Quán-Thế-Âm Bồ-Tát, nhẫn đến một thời lễ lạy cúng dường, thì phước của hai người đó bằng nhau không khác, trong trăm nghìn ức kiếp không thể cùng tận.

 

Vô-Tận-Ý! Thọ trì danh hiệu Quán-Thế-Âm Bồ-Tát được vô lượng vô biên phước đức lợi ích như thế."

 

GIẢI NGHĨA:

 “Nếu có chúng sanh cung kính lễ lạy Quán-Thế-Âm Bồ-Tát”: Nghĩa là nếu có người nào một lòng tôn trọng tuân theo việc tu hành mà quán sát suy gẫm và ngưng làm ba điều sai trái của Thân là: hành hạ sát hại mạng chúng sinh, trộm cướplừa gạt của cải tiền bạc tài sản của người khác, hãm hiếp tà dâm với đàn bà trẻ con.

Chấm dứt bốn điều sai trái của Miệng là: nói dối như có nói không không nói có, nói thêu dệt thêm bớt làm sai sự thật, nói đâm thọc khiến hai bên thù nghịch nhau, nói ác làm người khác đau khổ như mắng nhiếc chửi bới nguyền rủa. Từ bỏ ba điều xấu của Ý là: tham lam đủ thứ, cái gì cũng muốn có, sân hận giận thù,đụng chuyện gì cũng có thể nổi giận, si mê bao gồm cả tà kiến kiêu mạn tật đố ganh tị v.v…

Quán sát những thứ này để thấy rõ chúng là ung nhọt, là gai nhọn, là mìn bom, rồi xa lià chấm dứt hết thảy, đó là “Kính lễ Quan Thế Âm Bồ Tát”thì sẽ đạt được vô lượng công đức, nên Đức Phật nói cho nênphúc đức chẳng luống mất”.Tại sao?

Vì chúng ta tránh làm tất cả các điều ác, thì chúng ta không tạo nghiệp dữ, không tạo nghiệp dữ thì không phải nhận lãnh qủa báo dữ. Chúng ta chỉ làm việc lành thì chúng ta gặt hái qủa báo lành, do đó phúc đức chẳng thể mất là vậy.

“Cho nên chúng sanh đều phải thọ trì danh hiệu Quán-Thế-Âm Bồ-Tát”: Nghĩa là vì lợi ích như thế, nên chúng sinh phải nhận lãnh thụ trì việc quán sát các việc từ suy nghĩ, lời nói, đến việc làm, để rồi lià bỏ, chấm dứt các điều sai trái, nên nói “chúng sanh đều phải thọ trì danh hiệu Quán-Thế-Âm Bồ-Tát” là vậy.

Chẳng phải là cung kính lễ lạy van xin hình tượng Quán Thế Âm để được cứu vớt tai qua nạn khỏi đâu, chẳng phải trì tụng tên Ngài Quán Thế Âm để cầu xin giúp đỡ việc này việc khác đâu mà lầm lẫn lớn đó. Lễ lạy là để tỏ lòng tôn kính Bồ Tát Quán Thế Âm tu hành nghiêm túc đã đạt tới bậc Bồ Tát Đẳng giác và dẫn dắt chúng sinh tu hành trên con đường Phật đạo để thoát khổ.

Vô Tận Ý! Nếu có người thọ trì danh tự của sáu mươi hai ức hằng-hà-sa Bồ-Tát lại trọn đời cúng dường đồ ăn uống, y phục, giường nằm, thuốc thang. Ý ông nghĩ sao? Công đức của người thiện-nam-tử, thiện-nữ-nhơn đó có nhiều chăng?

Nghĩa là: Hãy suy nghĩ xem, nếu có người thụ trì tụng tên của vô số vô lượng Bồ Tát, lại trọn đời cúng dường đồ ăn uống, y phục, giường nằm, thuốc thang cho vô lượng Bồ Tát ấy, thì công đức có nhiều không?

Vô-Tận-Ý thưa: "Bạch Thế-Tôn! Rất nhiều", Phật nói: "Nếu lại có người thọ trì danh hiệu Quán-Thế-Âm Bồ-Tát, nhẫn đến một thời lễ lạy cúng dường, thì phước của hai người đó bằng nhau không khác, trong trăm nghìn ức kiếp không thể cùng tận”.

Đoạn Kinh này, Bồ Tát Vô Tận Ý thưa rằng người cung kính lễ lạy và cúng dàng vô lượng Bồ Tát có rất nhiều công đức; Đức Phật nói đại ý: Thế mà người thọ trì danh hiệu Quán Thế Âm Bồ Tát chỉ trong một thời lễ lạy cúng dường.

Ý Phật nói là thời gian không lâu ví như trong nửa giờ hay một giờ thôi, thì phước của hai người đó bằng nhau không khác, tại sao lại bằng nhau được? Vô lượng các vị Bồ Tát kia cũng là các bậc Thánh, cũng có vô số vị là Đẳng giác Bồ Tát, sao vô lượng Bồ Tát như thế mà chỉ ngang bằng một Bồ Tát Quán Thế Âm?                        

Bởi vì dù là vô lượng Bồ Tát, nhưng người ấy chỉ có lễ lạy, niệm danh hiệu thôi, tức là lễ bái cầu xin, thì phúc đức chẳng có là bao, rồi bố thí cúng dàng cho vô số Bồ Tát ấy, vì bố thí nên có tâm vui vẻ, có tâm vui vẻ nên khi ngồi thiền hay niệm Phật dễ đạt được định tâm.

Còn người thọ trì danh hiệu Quán-Thế-Âm Bồ-Tát nghĩa là người tu quán sát những ý nghĩ những vọng tưởng để thấy chúng là giả, là không thật, cần phải loại bỏ, chấm dứt, đoạn lià, như vậy người ấy sẽ có cơ hội đạt được tâm định tĩnh.

Như thế thì 2 cách khác nhau mà cùng đưa tới công đức của tâm định tĩnh như nhau; do đó Đức Phật nói “phước của hai người đó bằng nhau không khác”, luôn luôn như vậy, lúc nào cũng thế, phúc đức của hai người đó đều bằng nhau, nên Ngài nói: “trong trăm nghìn ức kiếp không thể cùng tận”, là vậy.

Vô-Tận-Ý! Thọ trì danh hiệu Quán-Thế-Âm Bồ-Tát được vô lượng vô biên phước đức lợi ích như thế."

Câu kinh này có ý nghĩa là người tu quán sát từ những ý nghĩ lời nói việc làm để thấy những việc nào gây tai hại thì xa lià rời bỏ. Quán sát những vọng tưởng để thấy chúng là giả, là không thật, cần phải loại bỏ, chấm dứt, đoạn lià.

Như vậy, người ấy sẽ đạt được tâm định tĩnh trong thiền định, từ tâm định tĩnh sẽ đạt trí huệ, có trí huệ sẽ tiến tới giải thoát.Đây là công đức to lớn nhất đối với sinh tử luân hồi khổải trầm luân của chúng sinh, vì vậy cho nên Đức Phật khẳng định: “Thọ trì danh hiệu Quán-Thế-Âm Bồ-Tát được vô lượng vô biên phước đức lợi ích như thế" là vậy.

Chứ chẳng phải với ý nghĩa rằng niệm danh hiệu Ngài Quán Thế Âm với mục đích mong mỏi cầu xin Ngài ban cho vô số các điều mong muốnđâu. Như muốn sinh con trai được con trai tài giỏi, muốn sinh con gái được sinh con gái đẹp như tiên giáng thế, muốn được giàu sang, được địa vị danh giá, được hết bệnh tật v.v… theo ý của mình, đây là sai lầm vậy.

(Còn tiếp)

Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn
facebook youtube google-plus linkedin twitter blog
Nguyện đem công đức này, trang nghiêm Phật Tịnh Độ, trên đền bốn ơn nặng, dưới cứu khổ ba đường,
nếu có người thấy nghe, đều phát lòng Bồ Đề, hết một báo thân này, sinh qua cõi Cực Lạc.

May the Merit and virtue,accrued from this work, adorn the Buddhas pureland,
Repay the four great kindnesses above, andrelieve the suffering of those on the three paths below,
may those who see or hear of these efforts generates Bodhi Mind, spend their lives devoted to the Buddha Dharma,
the Land of Ultimate Bliss.

Quang Duc Buddhist Welfare Association of Victoria
Tu Viện Quảng Đức | Quang Duc Monastery
Senior Venerable Thich Tam Phuong | Senior Venerable Thich Nguyen Tang
Address: Quang Duc Monastery, 105 Lynch Road, Fawkner, Vic.3060 Australia
Tel: 61.03.9357 3544 ; Fax: 61.03.9357 3600
Website: http://www.quangduc.com ; http://www.tuvienquangduc.com.au (old)
Xin gửi Xin gửi bài mới và ý kiến đóng góp đến Ban Biên Tập qua địa chỉ:
quangduc@quangduc.com , tvquangduc@bigpond.com
KHÁCH VIẾNG THĂM
50,000,000