Tu Viện Quảng Đức105 Lynch Rd, Fawkner, Vic 3060. Australia. Tel: 9357 3544. quangduc@quangduc.com* Viện Chủ: HT Tâm Phương, Trụ Trì: Nguyên Tạng   

Thần Chú Lăng Nghiêm (bổ túc 2 câu thiếu)

12/12/201516:09(Xem: 7556)
Thần Chú Lăng Nghiêm (bổ túc 2 câu thiếu)
phat-thich-ca-1

Nam Mô A Di Đà Phật,

Kính bạch Chư Tôn Đức,
Con trì chú Lăng-nghiêm, trong đệ nhất đến đoạn tán Phật Dược Sư (Nam-mô bà dà bà đế, bệ sa xà da câu lô phệ trụ rị da,
bát ra ra bà ra xà da, đa tha dà đa da.) thấy có hơi khác lạ so với các đoạn tán Phật khác, nên so lại với bản 
chính Phạn ngữ - thì quả thật là thiếu đoạn cuối (a ra ha đế, tam miệu tam bồ đà da).

 
Con so với bản dịch của ngài Tuyên Hoá thì thấy cũng thiếu - nên có lẽ sai sót nầy bắt đầu từ bản dịch Hán ngữ.


Con kính tường trình để Hoà Thượng và Quí Thượng Toạ xem xét lại, và nếu thấy con nói đúng thì xin chỉnh lại 
để cho thần chú quan trọng nầy được đầy đủ hơn.  

Con kính chúc Hoà Thượng và Quí Thượng Toạ vạn an, pháp luân thường chuyển.
 
Thích Phước Thiệt kính thơ,

***


Nam-Mô Lăng-Nghiêm Hội-Thượng Phật Bồ Tát ( 3 lần )

 

Diệu trạm tổng trì bất động tôn,

Thủ-Lăng-Nghiêm-Vương thế hi hữu,

Tiêu Ngã ức kiếp điên-đảo tưởng.

Bất lịch tăng-kỳ hoạch pháp thân,

Nguyện kim đắc quả thành bảo-vương,

Hườn độ như thị hằng sa chúng,

Tương thử thâm tâm phụng trần sát,

Thị tắc danh vị báo Phật ân:

Phục thỉnh Thế-Tôn vị chứng minh,

Ngũ-trược ác-thế thệ tiên nhập,

Như nhứt chúng sanh vị thành Phật,

Chung bất ư thử thủ nê-hoàn.

Đại-hùng đại-lực đại-từ-bi,

Hi cánh thẩm trừ vi-tế hoặc,

Linh ngã tảo đăng vô -thượng giác,

Ư thập phương giới tọa đạo tràng ;

Thuấn nhã đa tánh khả tiêu vong,

Thước-ca-ra tâm vô động chuyển.

 

Nam-mô thường-trụ thập-phương Phật.

Nam-mô thường-trụ thập-phương Pháp.

Nam-mô thường-trụ thập-phương Tăng.

Nam-mô Thích-Ca Mâu-Ni Phật.

Nam-mô Phật Đảnh Thủ-Lăng-Nghiêm.

Nam-mô Quán-Thế-Âm Bồ-Tát.

Nam-mô Kim-cang Thủ Bồ-tát (Bí Mật Chủ, bổ túc)

Nam-mô Kim-Cang-Tạng Bồ-Tát.

 

Nhĩ thời Thế-Tôn,

Tùng nhục-kế trung,

Dõng bá bảo-quang,

Quang trung dõng xuất ,

Thiên diệp bảo liên,

Hữu hóa Như-Lai,

Tọa bảo hoa trung,

Đảnh phóng thập đạo,

Bá bảo quang-minh,

Nhứt nhứt quang-minh,

Giai biến thị hiện,

Thập hằng hà sa,

Kim-Cang mật tích,

Kình sơn trì sử,

Biến hư-không giới,

Đại chúng ngưỡng quan,

Ủy ái kiêm bảo,

Cầu Phật ai hựu,

Nhứt tâm thính Phật,

Vô-kiến đảnh tướng ,

Phóng quang Như-Lai,

Tuyên thuyết thần chú:

 

Đệ Nhất

 

01. Nam-mô tát đát tha

02. Tô già đa da

03. A ra ha đế

04. Tam-miệu tam bồ đà tỏa

05. Nam mô tát đát tha

06. Phật đà cu tri sắc ni sam

07. Nam-mô tát bà

08. Bột đà bột địa

09. Tát đa bệ tệ

10. Nam-mô tát đa nẩm

11. Tam-miệu tam bồ đà

12. Cu tri nẩm

13. Ta xá ra bà ca

14. Tăng già nẩm

15. Nam-mô lô kê A-La-Hán đa nẩm.

16. Nam-mô tô lô đa ba na nẩm.

17. Nam-mô ta yết rị đà dà di nẩm.

18. Nam-mô lô kê tam-miệu dà đa nẩm.

19. Tam-miệu dà ba ra

20. Để ba đa na nẩm.

21. Nam-mô đề bà ly sắc nỏa.

22. Nam-mô tất đà da

23. Tỳ địa da

24. Đà ra ly sắc nỏa.

25. Xá ba noa

26. Yết ra ha

27. Ta ha ta ra ma tha nẩm

28. Nam-mô bạt ra ha ma ni

29. Nam-mô nhơn dà ra da

30. Nam-mô bà dà bà đế

31. Lô đà ra da.

32. Ô ma bát đế

33. Ta hê dạ da.

34. Nam-mô bà dà bà đế

35. Na ra dả

36. Noa da

37. Bàn dá ma ha tam mộ đà da

38. Nam-mô tất yết rị đa da

39. Nam-mô bà dà bà đế

40. Ma ha ca ra da

41. Địa rị bác lặc na

42. Dà ra tỳ đà ra

43. Ba noa ca ra da.

44. A địa mục đế

45. Thi ma xá na nê

46. Bà tất nê

47. Ma đát rị dà noa

48. Nam-mô tất yết rị đa da

49. Nam-mô bà dà bà đế

50. Đa tha dà đa câu ra da

51. Nam-mô bát đầu ma câu ra da.

52. Nam-mô bạc xà ra câu ra da.

53. Nam-mô ma ni câu ra da

54. Nam-mô dà xà câu ra da

55. Nam-mô bà dà bà đế

56. Đế rị trà

57. Du ra tây na.

58. Ba ra ha ra noa ra xà da

59. Đa tha dà đa da

60. Nam-mô bà dà bà đế

61. Nam-mô A di đa bà da

62. Đa tha dà đa da

63. A ra ha đế.

64. Tam-miệu tam bồ đà da

65. Nam-mô bà dà bà đế

66. A sô bệ da

67. Đa tha dà đa da

68. A ra ha đế

69. Tam-miệu tam bồ đà da

70. Nam-mô bà dà bà đế

71. Bệ xa xà da

72. Câu lô phệ trụ rị da

73. Bác ra bà ra xà da

74. Đa tha dà đa da.

 

75. A ra ha đế   (thêm vào cho đủ)

76. Tam-miệu tam bồ đà da  (thêm vào cho đủ)

 

77. Nam-mô bà dà bà đế

78. Tam bổ sư bí đa

79. Tát lân nại ra lặc xà da

80. Đa tha dà đa da

81. A ra ha đế

82. Tam-miệu tam bồ đà da

83. Nam-mô bà dà bà đế

84. Xá kê dã mẫu na duệ

85. Đa tha dà đa da

86. A ra ha đế

87. Tam-miệu tam bồ đà da

88. Nam-mô bà dà bà đế

89. Lặc đát na kê đô ra xà da

90. Đa tha dà đa da

91. A ra ha đế

92. Tam-miệu tam bồ đà da

93. Đế biều

94. Nam-mô tát yết rị đa

95. ế đàm bà dà bà đa

96. Tát đác tha dà đô sắc ni sam

97. Tát đác đa bát đác lam

98. Nam-mô a bà ra thị đam

99. Bác ra đế

100. Dương kỳ ra

101. Tát ra bà

102. Bộ đa yết ra ha

103. Ni yết ra ha

104. Yết ca ra ha ni

105. Bạt ra bí địa da

106. Sất đà nể

107. A ca ra

108. Mật rị trụ

109. Bát rị đác ra da

110. Nảnh yết rị

111. Tát ra bà

112. Bàn đà na

113. Mục xoa ni

114. Tát ra bà

115. Đột sắc tra

116. Đột tất phạp

117. Bát na nể

118. Phạt ra ni

119. Giả đô ra

120. Thất đế nẩm

121. Yết ra ha

122. Ta ha tát ra nhã xà

123. Tỳ đa băng ta na yết rị

124. A sắc tra băng xá đế nẩm

125. Na xoa sát đác ra nhã xà

126. Ba ra tát đà na yết rị

127. A sắc tra nẩm

128. Ma ha yết ra ha nhã xà

129. Tỳ đa băng tát na yết rị

130. Tát bà xá đô lô

131. Nể bà ra nhã xà

132. Hô lam đột tất phạp

133. Nan giá na xá ni

134. Bí sa xá

135. Tất đác ra

136. A kiết ni

137. Ô đà ca ra nhã xà

138. A bát ra thị đa câu ra

139. Ma ha bác ra chiến trì

140. Ma ha điệp đa

141. Ma ha đế xà

142 Ma ha thuế đa xà bà ra

143. Ma ha bạt ra bàn đà ra

144. Bà tất nể

145. A rị da đa ra

146. Tỳ rị câu tri

147. Thệ bà tỳ xà da

148. Bạt xà ra ma lễ để

149. Tỳ xá lô đa

150. Bột đằng dõng ca

151. Bạt xà ra chế hắt na a giá

152. Ma ra chế bà

153. Bát ra chất đa

154. Bạt xà ra thiện trì

155. Tỳ xá ra giá

156. Phiến đa xá

157. Bệ để bà

158. Bổ thị đa

159. Tô ma lô ba

160. Ma ha thuế đa

161. A rị da đa ra

162. Ma ha bà ra a bác ra

163. Bạt xà ra thương yết ra chế bà

164. Bạt xà ra câu ma rị

165. Câu lam đà rị

166. Bạt xà ra hắt tát đa giá

167. Tỳ địa da

168. Kiền dá na

169. Ma rị ca

170. Khuất tô mẫu

171. Bà yết ra đá na

172. Bệ lô giá na

173. Câu rị da

174. Dạ ra thố

175. Sắc ni sam

176. Tỳ chiếc lam bà ma ni giá.

177. Bạt xà ra ca na ca ba ra bà.

178. Lồ xà na

179. Bạt xà ra đốn trỉ giá

180. Thuế đa giá

181. Ca ma ra

182. Sát sa thi

183. Ba ra bà.

184. ế đế di đế

185. Mẫu đà ra

186. Yết noa.

187. Ta bệ ra sám

188. Quật phạm đô

189. ấn thố na mạ mạ tỏa.

 

Đệ Nhị

 

190. Ô Hồng

191. Rị sắc yết noa

192. Bác lặc xá tất đa

193. Tát đác tha

194. Già đô sắc ni sam

195. Hổ hồng đô lô ung

196. Chiêm bà na

197. Hổ hồng đô lô ung

198. Tất đam bà na

199. Hổ hồng đô lô ung

200. Ba ra sắc địa da

201. Tam bác xoa

202. Noa yết ra

203. Hổ hồng đô lô ung

204. Tát bà dược xoa

205. Hắt ra sát ta

206. Yết ra ha nhã xà

207. Tỳ đằng băng tát na yết ra

208. Hổ hồng đô lô ung

209. Giả đô ra

210. Thi để nẩm

211. Yết ra ha

212. Ta ha tát ra nẩm

213. Tỳ đằng băng tát na ra

214. Hổ hồng đô lô ung

215. Ra xoa

216. Bà già phạm

217. Tát đác tha

218. Già đô sắc ni sam

219. Ba ra điểm

220. Xà kiết rị

221. Ma ha ta ha tát ra

222. Bột thọ ta ha tát ra

223. Thất rị sa

224. Câu tri ta ha tát nê

225. Đế lệ a tệ đề thị bà rị đa

226. Tra tra anh ca

227. Ma ha bạt xà lô đà ra

228. Đế rị bồ bà na

229. Man trà ra

230. Ô hồng

231. Ta tất đế

232. Bạt bà đô

233. Mạ mạ

234. ấn thố na mạ mạ tỏa.

 

Đệ Tam

 

235. Ra xà bà dạ

236. Chủ ra bạt dạ

237. A kỳ ni bà dạ

238. Ô đà ca bà dạ

239. Tỳ xa bà dạ

240. Xá tát đa ra bà dạ

241. Bà ra chước yết ra bà dạ

242. Đột sắc xoa bà dạ

243. A xá nể bà dạ

244. A ca ra

245. Mật rị trụ bà dạ

246. Đà ra nị bộ di kiếm

247. Ba già ba đà bà dạ

248. Ô ra ca bà đa bà dạ

249. Lặc xà đàn trà bà dạ

250. Na dà bà dạ

251. Tỳ điều đát bà dạ

252. Tô ba ra noa bà dạ

253. Dược xoa yết ra ha

254. Ra xoa tư yết ra ha

255. Tất rị đa yết ra ha

256. Tỳ xá giá yết ra ha

257. Bô đa yết ra ha

258. Cưu bàn trà yết ra ha

259. Bổ đơn na yết ra ha

260. Ca tra bổ đơn na yết ra ha

261. Tất kiền độ yết ra ha

262. A bá tất ma ra yết ra ha

263. Ô đàn ma đà yết ra ha

264. Xa dạ yết ra ha

265. Hê rị bà đế yết ra ha

266. Xả đa ha rị nẩm

267. Yết bà ha rị nẩm

268. Lô địa ra ha rị nẩm

269. Mang ta ha rị nẩm

270. Mê đà ha rị nẩm

271. Ma xà ha rị nẩm

272. Xà đa ha rị nữ

273. Thị tỷ đa ha rị nẩm

274. Tỳ đa ha rị nẩm

275. Bà đa ha rị nẩm

276. A du giá ha rị nữ

277. Chất đa ha rị nữ

278. Đế sam tát bệ sam

279. Tát bà yết ra ha nẩm

280. Tỳ đà dạ xà

281. Sân đà dạ di

282. Kê ra dạ di

283. Ba rị bạt ra giả ca

284. Hất rị đởm

285. Tỳ đà dạ xà

286. Sân đà dạ di

287. Kê ra dạ di

288. Trà diễn ni

289. Hất rị đởm

290. Tỳ đà dạ xà

291. Sân đà dạ di

292. Kê ra dạ di

293. Ma ha bát du bát đác dạ

294. Lô đà ra

295. Hất rị đởm

296. Tỳ đà dạ xà

297. Sân đà dạ di

298. Kê ra dạ di

299. Na ra dạ noa

300. Hất rị đởm

301. Tỳ đà dạ xà

302. Sân đà dạ di

303. Kê ra dạ di

304. Đát đỏa dà lô trà tây

305. Hất rị đởm

306. Tỳ đà dạ xà

307. Sân đà dạ di

308. Kê ra dạ di

309. Ma ha ca ra

310. Ma đác rị già noa

311. Hất rị đởm

312. Tỳ đà dạ xà

313. Sân đà dạ di

314. Kê ra dạ di

315. Ca ba rị ca

316. Hất rị đởm

317. Tỳ đà dạ xà

318. Sân đà dạ di.

319. Kê ra dạ di

320. Xà dạ yết ra

321. Ma độ yết ra

322. Tát bà ra tha ta đạt na

323. Hất rị đởm

324. Tỳ đà dạ xà

325. Sân dà dạ di

326. Kê ra dạ di

327. Giả đốt ra

328. Bà kỳ nể

329. Hất rị đởm

330. Tỳ đà dạ xà

331. Sân đà dạ di

332. Kê ra dạ di

333. Tỳ rị dương hất rị tri

334. Nan đà kê sa ra

335. Dà noa bác đế

336. Sách hê dạ

337. Hất rị đởm

338. Tỳ đà dạ xà

339. Sân đà dạ di

340. Kê ra dạ di

341. Na yết na xá ra bà noa

342. Hất rị đởm

343. Tỳ đà dạ xà

344. Sân đà dạ di

345. Kê ra dạ di

346. A-la-hán

347. Hất rị đởm

348. Tỳ đà dạ xà

349. Sân đà dạ di

350. Kê ra dạ di

351. Tỳ đa ra dà

352. Hất rị đởm

353. Tỳ đà dạ xà

354. Sân đà dạ di

355. Kê ra dạ di

356. Bạt xà ra ba nể

357. Câu hê dạ câu hê dạ

358. Ca địa bát đế

359. Hất rị đởm

360. Tỳ đà dạ xà

361. Sân đà dạ di

362. Kê ra dạ di

363. Ra xoa vỏng

364. Bà dà phạm

365. ấn thố na mạ mạ tỏa

 

Đệ Tứ

 

366. Bà dà phạm

367. Tát đác đa bát đác ra

368. Nam-mô tý đô đế

369. A tất đa na ra lặc ca

370. Ba ra bà

371. Tất phổ tra

372. Tỳ ca tát đác đa bát đế rị

373. Thập Phật ra thập Phật ra

374. Đà ra đà ra

375. Tần đà ra tần đà ra

376. Sân đà sân đà

377. Hổ hồng hổ hồng.

378. Phấn tra phấn tra phấn tra phấn tra phấn tra.

379. Ta ha

380. Hê hê phấn

381. A mâu ca da phấn

382. A ba ra đề ha da phấn

383. Ba ra bà ra đà phấn

384. A tố ra

385. Tỳ đà ra

386. Ba ca phấn

387. Tát bà đề bệ tệ phấn

388. Tát bà na dà tệ phấn

389. Tát bà dược xoa tệ phấn

390. Tát bà kiền thát bà tệ phấn

391. Tát bà bổ đơn na tệ phấn

392. Ca tra bổ đơn na tệ phấn

393. Tát bà đột lang chỉ đế tệ phấn.

394. Tát bà đột sáp tỷ lê

395. Hất sắc đế tệ phấn

396. Tát bà thập bà lê tệ phấn

397. Tát bà a bá tất ma lê tệ phấn

398. Tát bà xá ra bà noa tệ phấn.

399. Tát bà địa đế kê tệ phấn

400. Tát bà đát ma đà kê tệ phấn

401. Tát bà tệ đà da

402. Ra thệ giá lê tệ phấn

403. Xà dạ yết ra

404. Ma độ yết ra

405. Tát bà ra tha ta đà kê tệ phấn.

406. Tỳ địa dạ

407. Giá lê tệ phấn

408. Giả đô ra

409. Phược kỳ nể tệ phấn

410. Bạt xà ra

411. Câu ma rị;

412. Tỳ đà dạ

413. La thệ tệ phấn

414. Ma ha ba ra đinh dương

415. Xoa kỳ rị tệ phấn

416. Bạt xà ra thương yết ra dạ

417. Ba ra trượng kỳ ra xà da phấn

418. Ma ha ca ra dạ

419. Ma ha mạt đát rị ca noa

420. Nam-mô ta yết rị đa da phấn.

421. Tỷ sắc noa tỳ duệ phấn

422. Bột ra ha mâu ni duệ phấn

423. A kỳ ni duệ phấn

424. Ma ha yết rị duệ phấn

425. yết ra đàn tri duệ phấn

426. Miệc đát rị duệ phấn

427. Lao đát rị duệ phấn

428. Giá văn trà duệ phấn

429. Yết la ra đác rị duệ phấn.

430. Ca bát rị duệ phấn

431. A địa mục chất đa

432. Ca thi ma xá na

433. Bà tư nể duệ phấn

434. Diễn kiết chất

435. Tát đỏa bà tỏa

436. Mạ mạ ấn thố na mạ mạ tỏa.

 

Đệ Ngũ

 

437. Đột sắc tra chất đa

438. A mạt đác rị chất đa

439. Ô xà ha ra

440. Dà ba ha ra

441. Lô địa ra ha ra

442. Ta bà ha ra

443. Ma xà ha ra

444. Xà đa ha ra

445. Thị tỉ đa ha ra

446. Bạt lược dạ ha ra

447. Kiền đà ha ra

448. Bố sữ ba ha ra

449. Phả ra ha ra

450. Bà tả ha ra

451. Bát ba chất đa

452. Đột sắc tra chất đa.

453. Lao đà ra chất đa

454. Dược xoa yết ra ha

455. Ra sát ta yết ra ha

456. Bế lệ đa yết ra ha

457. Tỳ xá giá yết ra ha

458. Bộ đa yết ra ha

459. Cưu bàn trà yết ra ha

460. Tất kiền đà yết ra ha

461. Ô đát ma đà yết ra ha

462. Xa dạ yết ra ha

463. A bá tất ma ra yết ra ha.

464. Trạch khê cách

465. Trà kỳ ni yết ra ha

466. Rị Phật đế yết ra ha

467. Xà di ca yết ra ha

468. Xá câu ni yết ra ha

469. Lao đà ra

470. Nan địa ca yết ra ha

471. A lam bà yết ra ha

472. Kiền độ ba ni yết ra ha

473. Thập phạt ra

474. Yên ca hê ca

475. Trị đế dược ca

476. Đát lệ đế dược ca

477. Giả đột thác ca

478. Ni đề thập phạt ra

479. Tỉ sam ma thập phạt ra

480. Bạt để ca

481. Tỷ để ca

482. Thất lệ sắc mật ca

483. Ta nể bát để ca

484. Tát bà thập phạt ra

485. Thất lô kiết đế

486. Mạt đà bệ đạt lô chế kiếm

487. A ỷ lô kiềm

488. Mục khê lô kiềm

489. Yết rị đột lô kiềm

490. Yết ra ha

491. Yết lam yết noa du lam

492. Đản đa du lam

493. Hất rị dạ du lam

494. Mạt mạ du lam

495. Bạt rị thất bà du lam

496. Tỷ lật sắc tra du lam

497. Ô đà ra du lam

498. Yết tri du lam

499. Bạt tất đế du lam

500. Ô lô du lam

501 Thường dà du lam

502. Hắc tất đa du lam

503. Bạt đà du lam

504. Ta phòng án dà

505. Bát ra trượng dà du lam

506. Bộ đa tỷ đa trà

507. Trà kỳ ni

508. Thập bà ra

509. Đà đột lô ca

510. Kiến đốt lô kiết tri

511. Bà lộ đa tỳ

512. Tát bát lô

513. Ha lăng già

514. Du sa đát ra

515. Ta na yết ra

516. Tỳ sa dụ ca

517. A kỳ ni

518. Ô đà ca

519. Mạt ra bệ ra

520. Kiến đa ra

521. A ca ra

522. Mật rị đốt

523. Đát liểm bộ ca

524. Địa lật lặc tra

525. Tỷ rị sắc chất ca

526. Tát bà na câu ra

527. Tứ dẫn dà tệ

528. Yết ra rị dược xoa

529. Đác ra sô

530. Mạt ra thị

531. Phệ đế sam

532. Ta bệ sam

533. Tất đát đa bát đác ra

534. Ma ha bạt xà lô

535. Sắc ni sam

536. Ma ha bát lặc trượng kỳ lam

537. Dạ ba đột đà

538. Xá dụ xà na

539. Biện đát lệ noa

540. Tỳ đà da

541. Bàn đàm ca lô di

542. Đế thù

543. Bàn đàm ca lô di

544. Bát ra tỳ đà

545. Bàn đàm ca lô di

546. Đát điệt tha

 

547. Án

548. A na lệ

549. Tỳ xá đề

550. Bệ ra

551. Bạt xà ra

552. Đà rị

553. Bàn đà bàn đà nể

554. Bạt xà ra bán ni phấn

555. Hổ hồng đô lô ung phấn

556. Ta bà ha.

 phat thich ca

 Kính bạch Hòa Thượng và Quí Thượng Tọa,
 
Con vừa tìm được một ấn bản Phạn ngữ khác của thần chú Thủ-lăng-nghiêm, phần tán Phật nằm ở câu 12 . Câu Phạn ngữ tán Phật Dược Sư (cuối trang 1) nguyên văn là:  

 

NAMO BHĀGAVATE BHAISHAJYA-GURU-VAIDURYA-PRABHA-RĀJĀYA TATHAGATAYA ARHATE SAMYAK-SAMBUDDHĀYA.


Trong tiếng Việt là :
 
70. Nam-mô bà dà bà đế
71. Bệ xa xà da
72. Câu lô phệ trụ rị da
73. Bác ra bà ra xà da
74. Đa tha dà đa da.

 
rõ ràng là thiếu "a ra ha đế tam miệu tam bồ đà da", không còn chút nghi ngờ nào nữa (đây là văn bản thứ hai, khác văn bản trước mà con đã dùng để kiểm chứng).
 
Con xin gởi tài liệu kèm theo đây để Hòa Thượng và Quí Thượng Tọa chắc chắn hơn về chỗ sai sót nầy của bản thần chú Lăng-nghiêm Việt và Hán ngữ. Con kính mong quí Ngài thông báo rộng rãi, để thần chú tối quan trọng nầy được đầy đủ hơn - đúng theo tâm nguyện của ngài Tuyên Hóa.
 
Câu tán Phật Dược Sư Phạn ngữ nầy nằm ở cuối trang 1 của tài liệu, con có gạch dưới và làm nghiêng để dễ nhận.
 
Con kính chúc Hòa thượng và Quí Thượng Tọa vạn an.
 
Phước Thiệt kính thơ,


Phat thichca

1 NAMO SARVA TATHĀGATA SUGATĀYA ARHATE SAMYAK-SAMBUDDHĀYA

Give Praise to all the Exalted One, The Well Attained One, The perfected disciple, the Perfectly Self-Awakened One!

2 NAMO SARVA TATHĀGATA KOTI UṢṆĪṢAYA

Give Praise to all (sarva) the Perfect Ones' top (koti) crown of the head (uṣṇīṣa).

3 NAMAH SARVA BUDDHA BODHISATTVEBHYAH

Give Praise to all Buddhas (Enlightened beings) Buddhasattvas (Enlightened sentient beings)

4 NAMO SAPTĀNĀM SAMYAK-SAMBUDDHA KOTĪNĀṂ, SA-ŚRĀVAKA SAMGHĀNĀṂ

Give Praise to seven(SAPTANAM) billion(KOTINAM) Perfectly Enligntened Beings, The Hearers (SRAVAKA), Solitary Once Returners (Conditionally Enlightened Ones)!

5 NAMO LOKE ARHANTĀNĀM

Give Praise to the foremost Arhants in the world!

6 NAMO SROTA ĀPANNĀNĀM

Give Praise to (1st stage) Stream-winner!

7 NAMO SAKRIDĀGAMĪNĀM

Give Praise to (2nd stage) the One-returners!

8 NAMO ANĀGAMĪNĀM

Give Praise to (3rd stage) the Non-returners!

9 NAMO LOKE SAMYAG-GATĀNĀM SAMYAK-PRATIPANNĀNĀM

Give Praise to those devotees who have properly accepted, they're: "SAMYAK", proper and equal; "PRATIPANNA", not returning.

10 NAMO RATNA-TRAYĀYA

Give Praise to the Three(tray) Gems(ratna): Buddha, Dharma and Sangha.

11 NAMO BHĀGAVATE DRIDHA-SŪRA SENĀ PRA-HARANA RĀJĀYA, TATHĀGATAYA ARHATE SAMYAK-SAMBUDDHAYA

Give Praise to World Honoured firm demigod flighting king, the Perfect One, The perfected disciple, the Perfectly Self-Awakened One!

12 NAMO BHĀGAVATE AMITĀBHĀYA TATHĀGATĀYA ARHATE SAMYAK-SAMBUDDHĀYA.

Give Praise to World honoured Amitabah(Infinite light), the Perfect One, The perfected disciple, the Perfectly Self-Awakened One!

NAMO BHĀGAVATE AKSHOBHYAYA TATHAGATAYA ARHATE SAMYAK-SAMBUDDHĀYA.

Give Praise to World honoured Askhobhya (Immovable), the Perfect One, The perfected disciple, Perfectly Self-Awakened One!

NAMO BHĀGAVATE BHAISHAJYA-GURU-VAIDURYA-PRABHA-RĀJĀYA TATHAGATAYA ARHATE SAMYAK-SAMBUDDHĀYA.

Give Praise to World Honoured Medicine-teacher-lipis-light-king, the Perfect One, The perfected disciple, Perfectly Self-Awakened One!

NAMO BHĀGAVATE SAMPUSHPITA SALENDRA RAJAYA TATHAGATAYA ARHATE SAMYAK-SAMBUDDHĀYA.

Give Praise to World Honoured lotus-salendra tree-king, the Perfect One, The perfected disciple, Perfectly Self-Awakened One!

NAMO BHĀGAVATE SAKYAMUNAYE TATHAGATAYA ARHATE SAMYAK-SAMBUDDHĀYA.

Give Praise to World Honoured Sakyamuni, the Perfect One, The perfected disciple, Perfectly Self-Awakened One!

NAMO BHĀGAVATE RATNA KUSUMA KETU RAJAYA TATHAGATAYA ARHATE SAMYAK-SAMBUDDHĀYA.

World Honourable Jewel-flower-flag-king, the Perfect One, The perfected disciple, Perfectly Self-Awakened One!

13 NAMO BHĀGAVATE TATHAGATA-KULAYA. NAMO BHĀGAVATE PADMA-KULAYA. NAMO BHĀGAVATE VAJRA-KULAYA.

Give Praise to the World Honoured Buddha dividsion, Give Praise to the World Honoured Lotus division, Give Praise to the World Honoured Diamond (Thunderbolt) division, Lotus division, Diamond (thunderbolt) division

NAMO BHĀGAVATE MANI KULAYA, NAMO BHĀGAVATE GAJA KULAYA, (kumara-kulaya, naga-kulaya).

Give praise to the World Honoured Jewel division, Give praise to World Honoured Elephant division, (Son division, Dragon division).

14 NAMO DEVA-RSHĪNĀM.

Give Praise to of all the sages(ṛṣīṇām) amongst the demigods(deva).

15 NAMO SIDDHA VIDYĀ-DHARANAM.

Give Praise to all Dhara(Goddess Earth, the supporters of all), perfection (siddha) in knowledge(vidyā).

16 NAMO SIDDHA VIDYĀ DHARA RISHINAM,

Give Praise to all Goddess earth, the seers, inspired ones, perfection in knowledge.

17 SAPA-ANU-GRAHA SAMARTHANAM.

to those who are capable(samartha) to overpower(anu graha) curse(sapa).

18 NAMO BRAHMÂNE.

Salute Brahmâ, the creator god

19 NAMO INDRĀYA.

Salute Indra, the Sky, Master of Gods

20 NAMO BHĀGAVATE RUDRAYA, UMA-PATI SAHEYAYA.

Salute World Honoured Rudra (Śiva), Destroyer, his wife Umâ and family.

21 NAMO NĀRĀYAṆAYA LAKSHMI SAHEYAYA PANCA MAHA-MUDRA NAMAS-KRITAYA.

Salute the Creator of men (nārāyaṇa: title of Vishnu); Lakshmi, Goddess of fortune and prosperity and her family, and those belonged to the 5 great seals

22 NAMO MAHĀ-KĀLAYA

Give Praise to Mahâkâla, the great(mahā) darkness, the Great Destructor

23 TRIPURA-NAGARA-VIDRĀ-ĀPAṆA-KĀRĀYA, ADHI-MUKTIKA-ŚMAŚĀNA-VASINI MĀTṚ-GAṆA NAMAS-KṚTĀYA.

Give Praise to those do(kara) forsake the commercial streets(āpaṇa) of three-planes cities(nagara), those like to live in the crematorium (śmaśāna) and groups(gaṇa) that adore the maternal demons(mātṛ),

24 EBHYO NAMAS-KṚTVĀ, IMĀN BHAGAVANTAS TATHĀGATOṢṆIṢAṂ SITA-Ā-TAPATRAṂ.   NAMO APARĀJITAM PRATY-ANGIRAṂ.

for this(imām) do(kṛtvā) taking refuge in the Honourable white parasol. Give Praise to the invincible(aparājita) dharani converse(praty) all evils.

25 SARVA DEVA NAMAS-KṚTAṂ.

respected by all heavenly beings

26 SARVA DEVEBHYAH PUJITAṂ.

served by all heavenly beings

27 SARVA-DEVA-ĪŚ CA PARI-PĀLITĀM.

And(ca) fully(pari) protected (pālitām) by all Lord of lords (deva-īśa)

28 SARVA BHŪTA GRAHA NIGRAHA-KARYĀṂ.

all ghost (bhūta) planets(graha) are in destruction (nigraha)

29 PARA VIDYĀ CHEDANA-KARYĀṂ.

the black magic of enermy are dissipating (chedana)

30 DUR-DĀNTĀNAṂ SATTVANAṂ DAMAKAṂ DUṢṬĀNĀṂ NIVĀRAṆYĀṂ.

uncontrollable, strong bad actions are vanishing

31 AKĀLA-MṚTYU PRA-ŚAMANA-KARYĀṂ.

sudden dead vanishing

32 SARVA BANDHANA MOKṢAṆA-KARYĀṂ.

liberated from all bondages of worldly attachments

33 SARVA DUṢṬA DUḤ-SVAPNA NIVĀRAṆYĀṂ.

Eradicates every vicious nightmare

34 CATUR-AŚĪTĪNĀṂ GRAHA SAHASRĀNĀṂ VIDHVAṂSANA-KARYĀṂ.

(the beings of) eighty-four thousand evil planets are vanquished.

35 AṢṬA-VIṂŚATĪNĀṂ NAKṢATRĀNAṂ PRA-SĀDANA-KARYĀṂ.

(the beings of) the 28 planets (beings) are purifying

36 AṢṬĀNĀṂ MAHĀ-GRAHĀNĀṂ VIDHVAṂSANA-KARYĀṂ.

(the beings of) 8 big evil planets are vanquished

37 SARVA ŚATRU NIVĀRAṆYĀṂ.

every ememy (śatru) is stopping

38 GHORĀṂ DUḤ-SVAPNĀNĀṂ CA NĀŚANYĀṂ.

horrible(ghoram) bad dream (svapana) and curse are vanishing

39 VIṢHA ŚASTRA AGNI UDAKA UT-TARAṆYĀṂ.

carry through posion, war, fire and fluid

40 APARĀJITĀ-GHORĀ, MAHĀ-BALA-CAṆḌĀṂ, MAHĀ-DĪPTAṂ, MAHĀ-TEJAṂ, MAHĀ-ŚVETAṂ JVALA, MAHĀ-BALA

Undefeated magic, great power, great glowing(diptam), great white(svetam) heat, great strength(bala)

41 ŚRIYĀ PĀṆḌARA-VĀSINYĀṂ ĀRYA-TĀRĀ

With fortune, in white cloth, Holy Tara

42 BHṚI-KUṬYĀṂ CED VĀJĀṂ VAJRA-MALA-ITIS,

In anger, as victory(vijaya) female Thunderbolt holder

43 VI-ŚRUTĀṂ, PADMAKAṂ, VAJRA-JIHVAḤ CA MĀLĀ CE IVA APARĀJITĀ-VAJRA-DAṆḌĪ

Renowned, lotus-like, Vajra(diamond) tongue and garland, and like invincible Thunder-bolt staff

44 VIŚĀLĀ CA ŚĀNTA VAIDEHA PŪJITAH, SAUMĪ RŪPA, MAHĀ-ŚVETĀ-ĀRYA-TĀRĀ,

Wide, silent, moon offering great white Holy Tara

45 MAHĀ-BALA APARAJITA, VAJRA SAṂKALĀ CED IVA VAJRA-KAUMĀRĪ

Great strength, undefeated vajra matted, and as a Vajra Kumârî("The Girl"),

46 KULAṂ-DHĀRIḤ, VAJRA HASTĀ CA MAHĀ VIDYĀ

(7) Divisions holder, Vajra hand and great magic

47 TATHĀ KĀñCANAH MALIKĀḤ, KUSUMBHA-RATNA

Like that golden garlands(mālī), red gems

48 CED IVA VAIROCANA KUDA-ARTHOṢṆĪṢĀ,

and like light shining universally from the crown of head(turban-uṣṇīṣa)

49 VI-JṚMBHA MĀNĀ CA VAJRA KANAKA PRABHA LOCANĀ,

like the eye blow and(ca) the dimand eye like the golden light

50 VAJRA-TUṆḌĪ CA ŚVETĀ CA KAMALA-AKṢAḤ, ŚAŚI-PRABHĀ,

vajra mouth, and white, and pink face, brightness of the moon

51 ITY-ĀDI MUDRA GAṆAḤ, SARVE RAKṢAṂ KURVANTU MAMA ASYA.

all these happy beings to be my guards.

52 OM!

53 ṚṢIH-GANA-PRA-SASTA TATHĀGATOṢṆIṢA SITA-Ā-TAPATRAṂ.

White parasol on the World Honoured One's crown of the head is praised by all gods

54 HŪṂ BHRŪṂ JAMBHANA. HŪṂ BHRŪṂ STAMBHANA. HŪṂ BHRŪṂ MOHANA. HŪṂ BHRŪṂ MATHANA.

Hum Bhrum (noise of thunder) shatter, defeat; Hum Bhrum! make them faint, destroy

55 HŪṂ BHRŪṂ PARA VIDYA SAM-BHAKSHANA-KARA.

Hum Bhrum! Destroy all victorious black magic.

56 HŪṂ BHRŪṂ SARVA DUSHTANAM STAMBHANA-KARA.

Hum Vhrum! Defeat all angry beings.

57 HŪṂ BHRŪṂ SARVA YAKṢHA RAKṢASA GRAHANAṂ VIDHVAṂSANA-KARA.

Hum Bhrum! all ugly, fierce demons, Demons that eat human flesh, are vanquished (vidhvamsana).

58 HŪṂ BHRŪṂ CATURASITINAM GRAHA SAHASRANAM VINĀŚANA-KARA.

Hum Bhrum! make destruction(vināśana) of all 84 thousand evil planets

59 HŪṂ BHRŪṂ AṢṬA-VIMSATINAṂ NAKṢATRANAṂ PRA-SADANA-KARA.

Hum Bhrum! Purify twenty eight planets (beings)

60 HŪṂ BHRŪṂ AṢṬANAṂ MAHA GRAHANAṂ VIDHVAṂSANA-KARA.

Hum Bhrum! Beings of 8 great evil planets are vanquished.

61 RAKSHA RAKSHA MĀM.

(Please!) Protect, protect me

62 BHAGAVĀN TATHĀGATOṢṆIṢAḤ,

World Honoured Perfect One's top crown of the head

63 MAHĀ PRATY-ANGIRE, MAHĀ SAHASRA-BHUJE, SAHASRA-SIRSHAI, KOTI SATA SAHASRA-NETRE,

In great defend, in great mighty arms, in thousand heads, in billion(koti) eyes(netre)

64 ABHEDYA JVALITA NATANAKA, MAHĀ VAJRA-DHARA TRIBHUVANA MANDALA,

The light of diamond stone are glittering; great diamond mandala of 3 realms,

65 OṂ, SVASTI BHAVATU MAMA, RĀJA-BHAYA, CORA-BHAYA, AGNI-BHAYA, UDAKA-BHAYA, VISHA-BHAYA, SASTRA-BHAYA, PARACAKRA-BHAYA, DUR-BHIKSHA-BHAYA, ASANI-BHAYA, AKĀLA-MRITYU-BHAYA, DHARANI-BHUMI-KAMPA-BHAYA, ULKĀ-PĀTA-BHAYA, RĀJA-DANDA-BHAYA, NAGĀ-BHAYA, VIDYUT-BHAYA, SUPARNIN-BHAYA,

Om! Please bless me: terror of Kings, robbers, fire, flood, poison, war, enemy, huger, thunder, sudden dead, earthquake, falling star, king's sword, dragon, lighting and great beast.

66 DEVA-GRAHA, NAGĀ-GRAHA, YAKṢHA-GRAHA, GANDHARVA-GRAHA, ASURA-GRAHA, GARUDA-GRAHA, KIMNARA-GRAHA, MAHORAGA-GRAHA, RAKṢHASA-GRAHA, PRETA-GRAHA, PISĀCA-GRAHA, BHUTA-GRAHA, PUTANA-GRAHA, KATAPUTANA-GRAHA, KUMBHANDA-GRAHA, SKANDA-GRAHA, UNMADA-GRAHA, CHAYA-GRAHA, APA-SMĀRA-GRAHA, DĀKA-ḌĀKINĪ-GRAHA, REVATI-GRAHA,

Planets of heavenly beings, dragons, Ugly spirits, Spirits feed on incense, Demons, Golden Eagles, Non-human, Great Serpents, Spirits feed on human flesh, Hungry ghost, (KATAPUTANA) Ghost feed on corpses, (PISACA)ghost that haunt cemeteries,

67 OJA-Ā-HARINYĀ, GARBHA-Ā-HARINYĀ, JĀTA-Ā-HARINYĀ, JĪVITA-Ā-HARINYĀ, RUDHIRA-Ā-HARINYĀ, VASĀ-Ā-HARINYĀ, MĀMSA-Ā-HARINYĀ, MEDHA-Ā-HARINYĀ, MAJJĀ-Ā-HARINYĀ, VĀNTA-Ā-HARINYĀ, ASUCYA-Ā-HARINYĀ, CITTA-Ā-HARINYĀ,

human vitality eater, fetus eater, new-born eater, life(jīvita) eater, blood eater, fat(vasā) eater, flesh eater, marrow(majjā) eater, vomit eater, filth eater, heart eater.

68 TEṢĀṂ SARVEṢAṂ SARVA GRAHANAM VIDYĀM CHIDAYAMI KĪLAYAMI

Nail and stop the black magic from all and the other planets

69 PARI-VRĀJAKA-KṚTAM VIDYĀṂ CHIDAYAMI KĪLAYAMI

Nail and stop the black magic done(kṛtam) by non buddhist followers

DĀKA ḌĀKINĪ KṚTAM VIDYĀṂ CHIDAYAMI KĪLAYAMI

Nail and stop the black magic of male/female sky dancer (daka/dakini)

MAHA-PASUPATI RUDRA KṚTAM VIDYĀṂ CHIDAYAMI KĪLAYAMI

Nail and stop the black magic of King of great beast, Rudra (Śiva) the destroyer

TATTVA GARUDA SAHEYA KṚTAM VIDYĀṂ CHIDAYAMI KĪLAYAMI

Nail and stop the black magic of true Golden Eagle (Garuda),

MAHÂ-KÂLA MATRI-GANA KṚTAM VIDYĀṂ CHIDAYAMI KĪLAYAMI

Nail and stop the black magic of Mahâkâla, Lord of Darkness

KĀPĀLIKA KṚTAM VIDYĀṂ CHIDAYAMI KĪLAYAMI

Nail and stop the black magic of the Shiva's followers

JAYAKARA-MADHUKARA SARVARTHA-SADHANA KṚTAM VIDYĀṂ CHIDAYAMI KĪLAYAMI

Nail and stop the black magic of the Victorious one of evil actions

CATUR-BHAGINI KṚTAM VIDYĀṂ CHIDAYAMI KĪLAYAMI

Nail and stop the black magic of the Four Sisters(bhāgina)

BHRINGI-RITI NANDIKESVARA GANAPATI SAHEYA KṚTAM VIDYĀṂ CHIDAYAMI KĪLAYAMI

Nail and stop the black magic of Nandikesvara, the Chief Attendant of Siva with bull's face

NAGNA SRAMANA KṚTAM VIDYĀṂ CHIDAYAMI KĪLAYAMI

Nail and stop the black magic of naked (naga) one who performs acts of mortification or austerity,

ARHANTA KṚTAM VIDYĀṂ CHIDAYAMI KĪLAYAMI

Nail and stop the black magic of the Arahats

VITA-RAGA KṚTAM VIDYĀṂ CHIDAYAMI KĪLAYAMI

Nail and stop the black magic of those who are freed from(vita) attachment(raga)

BRAHMA KṚTAM VIDYĀṂ CHIDAYAMI KĪLAYAMI

Nail and stop the black magic from the Brahma, the Creator

RUDRA KṚTAM VIDYĀṂ CHIDAYAMI KĪLAYAMI

Nail and stop the black magic of the Shiva (Rudra), the Destroyer

NARAYANA KṚTAM VIDYĀṂ CHIDAYAMI KĪLAYAMI

Nail and stop the black magic of Vishnu (Narayana), God Preserver

VAJRA-PĀNI GUHYAKADHIPATI KṚTAM VIDYĀṂ CHIDAYAMI KĪLAYAMI

Nail and stop the black magic of Vajra-holding, diamond-pounder god;

70 RAKSHA RAKSHA MĀM BHAGAVAN SITATAPATRA NAMO ASTUTE.

In praising and praying to the World honoured White Parasol: please save me, save me!

71 ASITA-NALA-ARAKA-PRABHA-SPHUTA-VI-KAS, SITA-Ā-TAPATRE,

Inside white parasol, spread the light like the sun(arka) from the black weed

72 JVARA JVARA, DHAKKA DHAKKA, VI-DHAKKA VI-DHAKKA, DARA DARA, VI-DARA VI-DARA,CHIDA-CHIDA, BHIDA BHIDA,

Brightness! Cutting

73 HŪM HŪM PHAT PHAT SVĀHĀ. HEHE PHAT.

(sound of destruction)

74 AMOGHĀYA PHAT. APRATIHATĀYA PHAT.

to the invincible, unfailing, infallible, spotless one, phat! to unimpeded one, phat!

75 VARA-PRADĀYA PHAT. ASURA VIDĀRAKĀYA PHAT.

One offer people all benediction, phat!

76 SARVA DEVEBHYAH PHAT. SARVA NĀGEBHYAH PHAT.

To all heavenly beings: Phat! To all Dragon families: Phat!

SARVA YAKSHEBHYAH PHAT. SARVA GANDHARVEBHYAH PHAT.

To all Ugly Ghosts, Phat! To all celestial musicians Phat!

SARVA ASUREBHYAH PHAT. SARVA GARUDEBHYAH PHAT.

to all Demigods Phat! to all Golden Eagle, Phat!

SARVA KIMNAREBHYAH PHAT. SARVA MAHORAGEBHYAH PHAT.

to all KIMNARA, half-human, half-animal musician, Phat! to all Great Serpent Phat!

77 SARVA RĀKSHASEBHYAH PHAT!   SARVA BHUTEBHYAH PHAT!   SARVA PISACEBHYAH PHAT!̣ SARVA KUMBHANDEBHYAH PHAT!   SARVA PUTANEBHYAH PHAT!   SARVA KATA PUTANEBHYAH PHAT!̣ SARVA DUR-LANGHITEBHYAH PHAT!   SARVA DUSH-PREKSHITEBHYAH PHAT!̣

To all Rakshas(protector, but not always evil beings), Phat! all ghosts, Phat! all meat eating ghosts, Phat! all Bottle shaped ghosts, Phat! all stinky ghosts, Phat! extremely sticky ghosts, Phat!

78 SARVA JVAREBHYAH PHAT!   SARVA KRITYA KĀRMANI KAKHORDEBHYAH PHAT!   SARVA APA-SMAREBHYAH PHAT! SARVA SRAMANEBHYAH PHAT!   SARVA TIRTHIKEBHYAH PHAT!   SARVA UNMADEBHYAH PHAT! SARVA VIDYA ACHARYEBHYAH PHAT!

To all ghosts who cause plagues, Phat! (Sramana) One who performs acts of mortification or austerity, phat! those not belonged to Buddhism(tirthika) phat! lunatics (unmada) phat!

79 JAYAKARA-MADHUKARA SARVATHA-SADHAKEBHYO VIDYĀ ĀCHARYEBHYAH PHAT!   CATUR-BHAGHINIBHYAH PHAT!̣

To victory one, to Chief preceptors of congregation of ascetics-monks(Aacharyas), phat!

80 VAJRA KAUMĀRI KULAṂ DHARI VIDYARAJEBHYAḤ PHAT!   MAHĀ PRATY-ANGIREBHYAH PHAT!

To thunderbolt Kaumârî (1 of 7 mothers) Phat! to great wizzards aganist black magic, Phat!

81 VAJRA SAṂKALAYA, PRATY-ANGIRA RĀJĀYA PHAT!   MAHĀ-KĀLĀYA, MATRI-GANA NAMAS-KRITAYA PHAT!

to diamond lock, against black magic king, Phat! to Lord of darkness, to worshipper of divine mother, Phat!

82 INDRĀYA PHAT. BRĀHMANAYA PHAT. RUDRĀYA PHAT. VISHNUYA PHAT.

To Indra, lord of heaven, Phat! To Brahmâ, Creator, Phat! To Rudra, Destroyer Phat! To Vishnu, Preserver Phat!

83 VAIṢṆAVIYE PHAT. BRAHMIYE PHAT. VARAHIYE PHAT. AGNIYE PHAT. MAHA-KALIYE PHAT. RAUDRIYE PHAT. KALA-DANDIYE PHAT. AINDRIYE PHAT. MATRIYE PHAT. CAMUNDIYE PHAT. KĀLĀ-RATRIYE PHAT. KAPALIYE PHAT.

To (7 mothers): to Vaisnavi, Phat! to Brâhmî, Phat!, to Raudri, Phat! to Mother of fire(agni) Phat! to Mother of Darkness, Phat!

84 ADHI-MUKTIKA ŚMAŚĀNA VASINIYE PHAT.

To those who like to live in the the crematorium (śmaśāna), Phat!

85 YE KE-CID SATTVA MAMA, DUSHTA-CITTĀ, PAPA-CITTĀ, RAUDRA-CITTĀ, VI-DVE-SHA-CITTĀ, AMITRA-CITTĀ,

Whoever have my heart(thought) of violence, sin, anger, envy, hatred;

86 UT-PADAYANTI, KILAYANTI, MANTRAYANTI, JAPANTI, CYUT HANTI.

raise the thought to nail it, to think about it, to say it, to burn it.

87 OJA-ĀHĀRĀ, GARBHA-ĀHĀRĀ, RUDHIRA-ĀHĀRĀ, MĀMSA-ĀHĀRĀ, MEDHA-ĀHĀRĀ, MAJJĀ-ĀHĀRĀ, VASA-ĀHĀRĀ, JĀTA-ĀHĀRĀ, JIVITA-ĀHĀRĀ, BALYA-ĀHĀRĀ, MĀLYA-ĀHĀRĀ, GANDHA-ĀHĀRĀ, PUSPA-ĀHĀRĀ, PHALA-ĀHĀRĀ, SASYA-ĀHĀRĀ.

(15 ghosts:) Human vitality eating ghost, embryo eating ghost, blood eating ghost,

88 PĀPA-CITTĀ, DUSHTA-CITTĀ, RAUDRA-CITTĀ,

sinful heart, violent heart, angry heart.

89 DEVA-GRAHĀ, NAGA-GRAHĀ, YAKSHA-GRAHĀ, GANDHARVA-GRAHĀ, ASURA-GRAHĀ, GARUDA-GRAHĀ, KIMNARA-GRAHĀ, MAHORAGA-GRAHĀ, RAKSHASA-GRAHĀ, PRETA-GRAHĀ, PISACA-GRAHĀ, BHUTA-GRAHĀ,

Planets (graha) of Heavenly beings, Dragons, Ugly ghost, Heavenly musicians(GANDHARVA), Demons (demi god), Golden Eagle, Great serpent, Demons who eat human flesh, Hungry spirits (PRETA), Pisca, Ghosts,

PUTANA-GRAHĀ, KATAPUTANA-GRAHĀ, KUMBHANDA-GRAHĀ, SKANDA-GRAHĀ, UNMADA-GRAHĀ, CHAYA-GRAHĀ, APA-SMARA-GRAHĀ, DAKA-DAKINI-GRAHĀ, REVATI-GRAHĀ,

Planets of stinking spirits (putana), KATAPUTANA, spirits who devour human vitality (kumbhanda), God of war(Skanda), lunatics (unmada), Chaya, APA-SMARA, male & female skywalker, REVATI,

JAMIKA-GRAHĀ, SAKUNI-GRAHĀ, MATRI-NANDI-GRAHĀ, MUSHTIKA-GRAHĀ, KANTHAPANINI-GRAHĀ, MISHIKA-MAHISHAKA-GRAHĀ, MRIGARAJA-GRAHĀ, MATRIKA-GRAHĀ, KAMINI-GRAHĀ, MUKHA-MANDIKA-GRAHĀ, LAMBA-GRAHĀ.

Planets of JAMIKA, SAKUNI, MATRI-NANDI, MUSHTIKA, KANTHAPANINI, MISHIKA-MAHISHAKA, MRIGARAJA, MATRIKA, KAMINI, MUKHA-MANDIKA and LAMBA.

90 JVARĀH, EKĀHIKA, DVAITIYAKA, TRAITIYAKĀH, CĀTURTHAKA, NITYA-JVARA, VISHAMA-JVARA, VATIKA, PAITTIKA, SLAISHMIKA, SAM-NIPATIKA, SARVA-JVARĀH, SIRORTIH, ARDHAVABHEDAKA, AROCAKA,

Heat sickness, one day heat sickness, 2 days heat sickness, 3 days heat sickness, 4 days heat sickness, frequent heat sickness, serious heat sickness,

91 AKSHI ROGAM, MUKHA ROGAM, HĀRDA ROGAM, GHRANA ŚŪLAM, KARNA ŚŪLAM,

Eye disease, mouth disease, heart disease, noise ache, ear ache,

DANTA ŚŪLAM, HRIDAYA ŚŪLAM, MARMAN ŚŪLAM, PARSVA ŚŪLAM, PRISHTHA ŚŪLAM,

tooth ache, heart burn, joint pain, rib pain, back pain,

UDARA ŚŪLAM, KATI ŚŪLAM, VASTI ŚŪLAM, URU ŚŪLAM, NAKHA ŚŪLAM,

stomach ache, waist pain, bladder pain, calf pain, finger nail pain,

HASTA ŚŪLAM, PADA ŚŪLAM, SARVA ANGA-PRATYANGA ŚŪLAM;

hand pain, foot pain, every joint pain;

92 BHŪTA- VETĀDA- DĀKA- ḌĀKINĪ-JVARĀḤ

Fever caused by ghost, corpse-raising demon, male skywalker, female skywalker/dancer;

DADRŪ, KAṆḌŪH, KITIBHA, LUTA, VAISARPA, LOHA-LINGA;

skin disease, itches, reddish (loha) private part(linga)

93 SASTRA SAM-GARA, VISHA YOGA, AGNI UDAKA, MĀRA VAIRA KĀNTĀRA, AKĀLA-MRITYU;

war, black magic, fire, fluid, diaster, sudden dead

94 TRY-AMBUKA, TRAI-LĀTA, VRISCIKA, SARPA, NAKULA, SIṂHA, VYAGHRA, RIKSHA, TARAKSHA,

Bee, Horse Bee, scorpion, sanke, squirrel, lion, tiger, bear, leopard,

CAMARA.   JIVI BHI TESHĀM SARVESHĀM.

rihnoceros. Escape From all these horrors.

Note- Escape from: 87 fifteen ghosts, 88 bad thoughts, 89 evil planets, 90 sickness, 91 pains, 92 diseases, 93 disasters and 94 beasts.

95 MAHĀ SITATAPATRA, MAHĀ VAJROSHNISHA, MAHĀ PRATY-ANGIRAM,

Great white parosal, Great Vajar head of crown, Great Dharani against evil

96 YĀVAT DVADASA YOJANA ABHY-ANTARENA SIMA BANDHAM KAROMI.

All within(antarena) as long as (yavat) 12 yojana(1 yojana=7 Km), I shall execute (karomi) the bondage (Bandham) of boundry (sima) -I mark the boundry with..

DISA BANDHAM KAROMI. PARA VIDYA BANDHAM KAROMI. TEJO BANDHAM KAROMI. HASTA BANDHAM KAROMI. PADA BANDHAM KAROMI, SARVA ANGA-PRATYANGA BANDHAM KAROMI.

I shall execute Direction(disa) bondage, hand(hasta) bondage, foot(pada) bondage, all body(anga) bondage,

97 TADYATHĀ: OM! ANALE ANALE, VISADA VISADA, BANDHA BANDHA, BANDHANI BANDHANI, VIRA VAJRA-PANI PHAT, HUM BHRŪM PHAT SVĀHĀ.

Thus (like this): Om! The brave Thunderbolt holder, Phat! in fire, in fire, bright, bright, binding, promising, holding (this mantra) Hum! Bhrum! So be it!

NAMO SARVA TATHĀGATA SUGATAYA ARHATE SAMYAK-SAMBUDDHĀYA, SIDHYANTU MANTRA-PADĀ SVĀHĀ.

Give praise to all World Honoured one, Well attended One, The perfected disciple, Perfectly Self-Awakened One! May these words of invocation be successful, So Be it!

Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn
facebook youtube google-plus linkedin twitter blog
Nguyện đem công đức này, trang nghiêm Phật Tịnh Độ, trên đền bốn ơn nặng, dưới cứu khổ ba đường,
nếu có người thấy nghe, đều phát lòng Bồ Đề, hết một báo thân này, sinh qua cõi Cực Lạc.

May the Merit and virtue,accrued from this work, adorn the Buddhas pureland,
Repay the four great kindnesses above, andrelieve the suffering of those on the three paths below,
may those who see or hear of these efforts generates Bodhi Mind, spend their lives devoted to the Buddha Dharma,
the Land of Ultimate Bliss.

Quang Duc Buddhist Welfare Association of Victoria
Tu Viện Quảng Đức | Quang Duc Monastery
Senior Venerable Thich Tam Phuong | Senior Venerable Thich Nguyen Tang
Address: Quang Duc Monastery, 105 Lynch Road, Fawkner, Vic.3060 Australia
Tel: 61.03.9357 3544 ; Fax: 61.03.9357 3600
Website: http://www.quangduc.com ; http://www.tuvienquangduc.com.au (old)
Xin gửi Xin gửi bài mới và ý kiến đóng góp đến Ban Biên Tập qua địa chỉ:
quangduc@quangduc.com , tvquangduc@bigpond.com
KHÁCH VIẾNG THĂM
100,236,914