Tu Viện Quảng Đức105 Lynch Rd, Fawkner, Vic 3060. Australia. Tel: 9357 3544. quangduc@quangduc.com* Viện Chủ: HT Tâm Phương, Trụ Trì: TT Nguyên Tạng   

Tất Cả Như Lai Nói Bài Tán 108 Tên Của Phật Đỉnh Luân Vương

08/11/201417:25(Xem: 5130)
Tất Cả Như Lai Nói Bài Tán 108 Tên Của Phật Đỉnh Luân Vương

Mật Tạng Bộ 2 _ No.960 (Tr.330)

 

TẤT CẢ NHƯ LAI NÓI

BÀI TÁN 108 TÊN CỦA PHẬT ĐỈNH LUÂN VƯƠNG

 

Hán dịch: Tây Thiên Dịch Kinh Tam Tạng_ Triều Tán Đại Phu Thí Hồng Lô Khanh_ Truyền Pháp Đại Sư (kẻ bầy tôi là) THI HỘ phụng chiếu dịch
Việt dịch: HUYỀN THANH

 

Bấy giờ tất cả Như Lai nói 108 tên của Vô Lượng Công Đức Đại Minh Chú Chủ Chuyển Luân Vương. Liền nói Tán là:

Quy mệnh Tối Thượng Sư

Nhất Thiết Thế Gian Chủ

Luôn ôm Đại Từ Bi

Hiển dương Đại Danh Xưng

Thập Lực Đại Trượng Phu

Phước Đức vượt ba cõi

Đầy đủ tất cả tướng

Cùng làm nhóm Phước lớn

Lại tên Đại Tự Tại

Nhất Thiết Phật Đỉnh Vương

Chuyển tất cả Chú Luân

Thành tựu câu Chính Pháp

Thánh Trí khéo thông đạt

Tất cả đều giải thoát

Luôn làm Đại Chủ Tể

Vượt tất cả hàng Trời

Làm tượng Đại Thiền Định

Bình đẳng nhìn chúng sinh

Đầy đủ Trí vô biên

Không thật, không chẳng thật

Không một cũng không hai

Hiệu là Đại Tiên Thiên

Rat hiếm có ở đời

Xưa nay tướng Tịch Diệt

Trong sạch mà không dơ

Khéo vào Tính không tận

Rộng lớn không sợ hãi

Chẳng đoạn cũng chẳng phá

Không tưởng cũng chẳng không (Amogha: Bất Không)

Hay buông xả vạn Hữu

Chẳng dính như hư không

Diệu Sắc (Surūpa:hình chất màu nhiệm) tức Không Sắc (Śūnya-rūpa: hình chất trống rỗng)

Tướng hiền (thiện tướng) sinh điềm lành (thiện thụy)

Vắng lặng thường quyết định

Ý lành (thiện ý) sinh Diệu Phạm (Su-brahma)

Làm tượng trong Trời ấy

Tự tại rộng vô biên

Công Đức nhiều vô biên

Tâm miệng khó nghĩ bàn

Vô đẳng vô đẳng đẳng

Chân Tượng (tượng chân thật) rộng vô biên

Rốt ráo không thể hơn (vô năng thắng)

Trong vô biên Thế Giới

Tất cả đều cung kính

Chủ tất cả Chú Tượng

Tượng này chưa từng có

Tượng hiền (thiện tượng) khó có tượng

Thiên Nhãn với ba mắt

Ba giải thoát chân thật

Thật Ngữ (lời chân thật) thật vắng lặng

Thật Pháp (Pháp chân thật) trụ thật tế

Suy nghĩ Diệu Pháp Thân

Lặng sáng (trạm nhiên) thường lâu bền

Tính không dơ, quyết định

Phong Thiên và Nguyệt Thiên

Nhật Quang với Diệu Ý

Văn tự, băm sáu (36) chữ

Một Chú, Nhất Tự Vương

Một Trí, tất cả Trí

Tự Tại, Đại Tự Tại

Phạm Thiên, Na La Diên

Một Phật, một Pháp Tướng

Một Trời ở một Chúng

Một định, một tương ứng

Trong tất cả Thế Gian

Cao đàm (bàn luận cao cả) mọi Diệu Pháp

Dùng ánh sáng Thần Thông

Hóa sáng tất cả chốn

Sức uy đức đại quang (ánh sáng to lớn)

Làm chủ tất cả Trời

Chủ tất cả Phật Pháp

Chủ tất cả Pháp Trí

Nhóm Công Đức không tận

Đấy tên trăm lẻ tám (108)

 

TẤT CẢ NHƯ LAI NÓI

BÀI TÁN 108 TÊN CỦA PHẬT ĐỈNH LUÂN VƯƠNG

_ Hết_

23/02/2010

 

 

 

 

Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn
facebook youtube google-plus linkedin twitter blog
Nguyện đem công đức này, trang nghiêm Phật Tịnh Độ, trên đền bốn ơn nặng, dưới cứu khổ ba đường,
nếu có người thấy nghe, đều phát lòng Bồ Đề, hết một báo thân này, sinh qua cõi Cực Lạc.

May the Merit and virtue,accrued from this work, adorn the Buddhas pureland,
Repay the four great kindnesses above, andrelieve the suffering of those on the three paths below,
may those who see or hear of these efforts generates Bodhi Mind, spend their lives devoted to the Buddha Dharma,
the Land of Ultimate Bliss.

Quang Duc Buddhist Welfare Association of Victoria
Tu Viện Quảng Đức | Quang Duc Monastery
Senior Venerable Thich Tam Phuong | Senior Venerable Thich Nguyen Tang
Address: Quang Duc Monastery, 105 Lynch Road, Fawkner, Vic.3060 Australia
Tel: 61.03.9357 3544 ; Fax: 61.03.9357 3600
Website: http://www.quangduc.com ; http://www.tuvienquangduc.com.au (old)
Xin gửi Xin gửi bài mới và ý kiến đóng góp đến Ban Biên Tập qua địa chỉ:
quangduc@quangduc.com , tvquangduc@bigpond.com
KHÁCH VIẾNG THĂM
110,220,567