Tu Viện Quảng Đức105 Lynch Rd, Fawkner, Vic 3060. Australia. Tel: 9357 3544. quangduc@quangduc.com* Viện Chủ: HT Tâm Phương, Trụ Trì: TT Nguyên Tạng   

3. Quyển Hạ

08/11/201416:57(Xem: 3629)
3. Quyển Hạ

Mật Tạng Bộ 2_ No.953 (Tr.301_Tr.307)

 

KINH NHẤT TỰ KỲ ĐẶC PHẬT ĐẢNH

_QUYỂN HẠ_

 

Hán dịch: Khai Phủ Nghi Đồng Tam Ty_Đặc Tiến Thí Hồng Lô Khanh_ Túc Quốc Công, thực ấp gồm ba ngàn hộ_ Ban áo tía tặng Tư Không, tên thụy là Đại Giám, tên hiệu chính là Đại Quảng Trí_Chùa Đại Hưng Thiện_Tam Tạng Sa Môn BẤT KHÔNG phụng chiếu dịch
Việt dịch: Sa Môn THÍCH QUẢNG TRÍ
Phục hồi Phạn Chú: HUYỀN THANH

 

ĐIỀU PHỤC NHẤT THIẾT CHƯỚNG TỲ NA DẠ CA THIÊN VƯƠNG

_PHẨM THỨ BẢY_

 

Bấy giờ, Mạn Thù Thất Lợi Đồng Chân Bồ Tát Ma Ha Tát (Maṃjuśrī-kumāra-bhūta) đối với Pháp mà Đức Thế Tôn nói, đã biết rốt ráo xong, liền chắp tay đến gần Đức Thế Tôn, cúi đầu mặt lễ bàn chân của Đức Phật, nhiễu quanh theo bên phải ba vòng rồi lui ra ngồi một bên.

Mạn Thù Thất Lợi Đồng Chân Bồ Tát bạch Phật rằng: “Thế Tôn! Như vậy hữu tình sanh ở bốn sanh (noãn, thai, thấp, hóa) nuôi lớn sanh tử từ vô thủy, ở sáu đường.

Thế Tôn! nhóm hữu tình, biển hữu tình, hữu tình thêm bớt cùng tận chẳng thể được. Vì sao Thế Tôn Như Lai Tam Ma Địa nên thấy sắc tướng gia trì? Như Đức Thế Tôn nói trì Chân Ngôn Vương Bồ Tát Ma Ha Tát này được bất thoái chuyển, cho đến thứ tự chứng Vô Thượng Chánh Đẳng Bồ Đề.

Thế Tôn! Làm thế nào nhập vào Lý Thú của Pháp Môn? Làm thế nào an lập Công Đức của Pháp? Thế nào là Tam Ma Địa Pháp Giới Đại Oai Đức làm rộng rãi nhiếp thị hiện?”

 

Khi ấy, Đức Thế Tôn mỉm cười nói rằng: “Lành thay! Lành thay Mạn Thù Thất Lợi!”

Lại nói: “Lành thay Mạn Thù Thất Lợi! Ông hỏi Như Lai về nghĩa như vậy, lợi ích an vui cho nhiều người, thương xót Pháp người Trời trong Thế Gian”

 

Lúc đó, Đức Phật Thế Tôn mỉm cười, từ miệng mọi loại ánh sáng màu là: xanh, vàng, đỏ, trắng, tím, Phả Chi (Spaṭikā: thủy tinh), màu bạc… chiếu vô lượng Thế Giới cho đến Phạm Thiên, ánh sáng dọi lại che lấp ánh sáng của mặt trời, mặt trăng rồi quay trở lại nhập vào trong miệng của Đức Phật

Bấy giờ, Mạn Thù Thất Lợi Đồng Chân Bồ Tát Ma Ha Tát là người biết tướng, biết tướng xong, dùng nghĩa này, dùng Già Tha tán dương Đức Thế Tôn

“Đấng Diệu Kiến hay hiện sắc tướng

Tám mươi tùy hình rất đoan nghiêm

Tầm quang, diệu quang, viên mãn quang

Như vậy vì con, nói nhân (Hetu) cười

_Bậc nhẫn nhục, mười lực trì tiến

Tinh tấn cao tột, không nghiêng động

Tròng mắt yêu thích nhìn bốn Đế

Vì con nói nhân mỉm cười này

_Phạm Vương, Thiên Chúng với tất cả

Đầu mặt đảnh lễ Đức Như Lai

Chiêm ngưỡng, cung kính rồi quán sát

Vì con nói nhân mỉm cười này

_Như núi khéo hành, hành Diệu Hạnh

Định Tuệ dấy vọt ánh sáng Trí

Sức Giải Thoát bền, thấy chân thật

Vì con nói nhân mỉm cười này

_Thân Tánh Kim Cang bền khó hoại

Na La Diên (Nārāyaṇa) đến Nhân Trung Thắng

Phạm Âm, Diệu Âm, Văn Thù Âm

Vì con nói nhân mỉm cười này

_Đắc được ánh sáng, lìa u ám

Tròng mắt thấy khắp, trụ bình đẳng

Công Đức thù thắng được vững mạnh

Vì con nói nhân mỉm cười này

_Thế Tôn đã chuyển Thắng Pháp Luân

Dùng tiếng Phật Đảnh nơi người, Trời

Kèm Rồng, Dược Xoa với tất cả

Vì con nói nhân mỉm cười này”

 

Bấy giờ, Đảnh Hạnh trì giữ hình Đồng Tử rũ búi tóc làm bậc Thượng Thủ có trăm ngàn loài gây chướng vây quanh, dùng Oai Nộ Oai Thần của Đức Phật, từ chỗ ngồi đứng dậy, trật áo hở vai phải, chắp tay làm lễ Đức Thế Tôn xong, rồi bạch Phật rằng: “Thế Tôn! Con là chủ trong tất cả loài Tỳ Na Dạ Ca gây chướng

Bạch Đức Thế Tôn! Tất cả loài gây chướng tôn phụng con, tất cả loài gây chướng thuộc vào con, xem xét tất cả Tỳ Na Dạ Ca gây chướng rồi bảo rằng: “Các ngươi, Tỳ Na Dạ Ca gây chướng hãy nghe cho kỹ! Loài gây chướng ở tất cả Thế Giới, loại chẳng nhiêu ích nơi người thành tựu, hàng Quỷ Mỵ ác phẫn nộ gây tội

Bạch Đức Thế Tôn! Từ nay về sau, người thành tựu Đảnh Luân đối với Đại Phẫn Nộ Chân Ngôn này, nếu sáng sớm tụng 7 biến

Bạch Đức Thế Tôn! Chúng con đối với tất cả Tỳ Na Dạ Ca gây chướng kia khiến phải xa lìa. Nếu làm thành tựu thì chẳng khiến dấy lên Ma Chướng, chẳng khiến cho thân tâm tán động

Thế Tôn! Nếu người thường dùng Đại Phẫn Nộ Chân Ngôn này làm gia hộ thì người Trì Minh ấy thành tựu Minh Vương vậy. Chúng con làm gia hộ ngăn chận các hình phạt, vì người ấy làm Tức Tai, làm cát tường, làm lợi ích.

Thế Tôn! Từ đây trở về sau, đối với người siêng năng thực hành Đảnh Luân Giáo Vương, người tu Chân Ngôn thì (các ngươi) chẳng nên khởi Tâm gây chướng, nếu Đức Như Lai này biến hóa làm Đại Phẫn Nộ Vương ắt sẽ hủy hoại các người. Nếu có người nhớ niệm thì các ngươi phải dùng gia hộ này. Từ đây trở về sau, người tu Chân Ngôn Hạnh kia đối với Nghi Quỹ của Chân Ngôn Hạnh đã nói: ăn các món mật, mè, hành, tỏi, củ cải Bát Bả Tra … là điều ngăn cấm trong Chân Ngôn Hạnh, người tu Luân Vương Phật Đảnh Chân Ngôn thành tựu, nếu có ăn thì các người chẳng nên chấp lỗi, chẳng nên não hoại, chẳng nên cướp đoạt Tất Địa, chẳng nên khiến cho Tâm tán động. Do Giáo Lệnh của Ta, chẳng nên khởi Tâm ác với người tu Phật Đảnh Chân Ngôn.

 

Các người thấy người tu hành ấy thì nên khởi Tâm Từ, các người không được rời khỏi chỗ của mình (bản xứ). Nếu trái ngược với lời Ta đã nói, đối với người kia mà dấy lên Tâm khác thì (các ngươi) chẳng được ở trong cung vua  A Tra Ca Phạ Để, cung của Kim Cang Thủ Bí Mật Chủ. Trái ngược Giáo Lệnh của Ta thì Ta sẽ trừng phạt làm cho tổn hại. Với hết thảy hàng Trời, Rồng, Dược Xoa, Càn Thát Bà, A Tu La, Ca Lâu La, Khẩn Na La, Ma Hầu La Già, tất cả Ngạ Quỷ, Tỳ Xá Già, Khởi Thi, Tỳ Na Dạ Ca gây chướng, Yết Tra Bố Đan Na, Nõa Cát Ni…khác, chẳng nên đối với người tu Luân Vương Phật Đảnh Chân Ngôn khởi Tâm ác khiến cho Tâm (người ấy) tán động. Nếu hàng ấy với nhóm tùy tùng gây chướng nạn thì Ta dùng chày Kim Cang đập nát đảnh đầu của nhóm ấy. Lời Ta nói đây là sự thật”.

 

_Thời tất cả Chướng Tướng Chủ kia là: Kim Cang Trang Nghiêm, Kim Cang Sách, Kim Cang Trần, Kim Cang Việt Phủ, Kim Cang Cực Tiếu, Kim Cang Thành Trang Nghiêm, Kim Cang Đảnh, Kim Cang Tỳ Na Dạ Ca Năng Đoạn..như vậy cùng với Đại Chướng Tỳ Na Dạ Ca Tướng Chủ khác, từ chỗ ngồi đứng dậy, đến chỗ của Đảnh Hạnh. Đến nơi xong, dùng một âm thanh nói lời này: “Như lệnh đã răn bảo (giáo lệnh), tất cả chúng tôi đều làm theo. Từ nay về sau, chẳng trái vượt Giáo Lệnh của Ngài (Tôn). Nếu trái vượt thì cái đầu bị phá vỡ thành trăm phần”

Lúc đó, Đảnh Hạnh bảo hàng Đại Chướng Tỳ Na Dạ Ca với Tác Chướng Tướng Chủ: “Nay Ta nói người thành tựu Phật Đảnh Chân Ngôn Vương Thành Tựu thời hết thảy Tâm chẳng nhiêu ích khiến chặt đứt thành trăm phần, hết thảy Thiên Thế Tỳ Na Dạ Ca không thể gây chướng nạn”

Nói lời như vậy xong. Đối với hàng Thượng Thủ của tất cả Đại Tác Chướng Tướng Chủ, loài gây chướng trong tất cả Thế Giới, loài cướp đoạt Tất Địa, loài quấy rối người thành tựu. Ta nói Chân Ngôn của chính mình là:

Na mô ra đát-na đát-ra dạ da. Na mô thất chiến-nõa phạ nhật-ra ba nô duệ, ma ha dược khất-xoa tế na ba đa duệ. Úm, hồng phát, hồng hồng, phát phát, sa-phạ ha”

*)NAMO  RATNA-TRAYĀYA

NAMO  ŚCAṆḌA  VAJRA-PĀṆĀYE  MAHĀ-YAKṢA-SENAPATĀYE

OṂ_ HŪṂ  PHAṬ  HŪṂ  HŪṂ  PHAṬ  PHAṬ  SVĀHĀ

 

Lại nữa, khi Đảnh Hạnh nói Chân Ngôn của mình thời tất cả Đại Chướng Tỳ Na Dạ Ca thuộc nhóm Kim Cang Trang Nghiêm ấy đều run rẩy, kinh sợ, choáng váng té xuống, (kêu gọi): “Xin Bí Mật Chủ hãy gia trì cho con!”

Thời Đảnh Hạnh ở chỗ của Đại Chướng Tỳ Na Dạ Ca, dùng đầu ngón tay chỉ vào nhóm ấy, vừa nói Chân Ngôn này thì tất cả đều đứng dậy.

(Đảnh Hạnh) nói lời như vầy: “Ta với Đại Chướng Chủ Như Lai trụ hình Chân Ngôn này, trụ Luân Vương Chân Ngôn Thù Thắng Tam Ma Địa. Từ nay về sau, nếu có ai khởi Tâm ác với người tu Luân Vương Chân Ngôn Đạo thăng tiến thì nên nhớ nghĩ đến Chân Ngôn của Ta ngày hôm nay. Các ngươi đối với người thành tựu kia, chẳng nên khởi Tâm chướng nạn vì chúng ta làm ủng hộ cho kẻ ấy. Do Ta gia hộ nên chẳng có chướng nạn đến gần được.

Này Đại Chướng Tướng Chủ! Ta lược nói, chẳng nên gây chướng nạn. Nếu có làm thì Ta dùng cái chày của mình đập nát đảnh đầu của các ngươi”.

 

_Bấy giờ, Đức Thích Ca Mâu Ni Như Lai làm gia trì như vậy. Do gia trì cho nên Kim Cang Thủ Bí Mật Chủ từ chỗ ngồi đứng dậy, bạch Phật rằng: “Thế Tôn! Con nói Phật Đảnh Chân Ngôn với người tu Chân Ngôn khác: Đại Minh Vương Như Lai Tộc, Liên Hoa Tộc với Tộc của con, làm Pháp Tiên Sự. Do Đại Phẫn Nộ Cam Lộ Quân Trà Lợi Thành Tam Muội Gia này, cho nên thành tựu Phật Đảnh Luân Vương. Do Quán Đảnh cho nên hữu tình cuồng tâm khiến cho chẳng điên cuồng. Thế nên vẽ Mạn Trà La (Maṇḍala) này

Ở bên bờ sông hoặc nơi thanh tịnh khác, đất ấy như lúc trước đã nói Nghi Tắc Luân Vương Mạn Trà La, nên làm Mạn Trà La khoảng bốn khuỷu tay, bốn cửa dùng năm màu vẽ Mạn Trà La, chính giữa vẽ Đức Phật Thế Tôn ngồi trên hoa sen, từ đảnh đầu phát ra ánh sáng. Hai bên trái phải vẽ 8 Tỳ Na Dạ Ca Chúng đều ngồi trên hoa sen, nhóm ấy có tên gọi là: Kim Cang Trang Nghiêm, Kim Cang Trần, Kim Cang Sách, Kim Cang Việt Phủ, Kim Cang Cực Tiếu, Kim Cang Thành Trang Nghiêm, Kim Cang Đảnh, Kim Cang Tỳ Na Dạ Ca Năng Đoạn đều như bản hình.

Thỉnh Phật dùng Bản Chân Ngôn, ngoài ra đều dùng Chân Ngôn này:

“Na mô ra đát-na đát-ra dạ da. Na mô thất chiến-nõa phạ nhật-ra ba nõa duệ, ma ha dược khất-xoa tế na ba đa duệ. Na mạc thất chiến-nõa phạ nhật-ra cú lộ đà da. Úm, hổ lỗ hổ lỗ, để sắt-xá để sắt-xá, mãn đà mãn đà, ha na ha na, a mật-lý đế, hồng, phát, sa-phạ ha

 *)NAMO  RATNA-TRAYĀYA

NAMO  ŚCAṆḌA  VAJRA-PĀṆĀYE  MAHĀ-YAKṢA-SENAPATĀYE

NAMAḤ  ŚCAṆḌA-VAJRA-KRODHĀYA

OṂ_ HURU  HURU, TIṢṬA  TIṢṬA, BANDHA  BANDHA, HANA  HANA, AMṚTE  HŪṂ  PHAṬ  SVĀHĀ

Dùng Đại Phẫn Nộ Vương Chân Ngôn này gia trì vào Ca La Xa (Kalāśa: cái bình), cúng dường mọi thức ăn uống…treo lọng, phướng, phan, đốt đèn bơ…dùng Chân Ngôn này nên làm tất cả gia hộ, Thầy nên ban cho Quán Đảnh, xả thí vật thù thắng nơi Thánh, như trước đã nói Đàn Nghi Quỹ, khiến vào. Làm Quán Đảnh xong, thời tất cả hàng Trời, Rồng, Càn Thát Bà, A Tu La, Ca Lâu La, Khẩn Na La, Ma Hầu La Già v.v… chẳng dám gây chướng nạn. Ở dưới đất A Tu La nữ, Trì Minh Thiên với các loài khác đều tùy thuận. Tất cả Tỳ Na Dạ Ca tộc thấy người Trì Minh thảy đều chạy tan. Từ đây về sau  các độc, điên cuồng, Cổ Độc… đều chẳng được dịp thuận tiện gây hại. Tất cả Minh Chân Ngôn Thánh Chúng đều tùy thuận.

Trong đây, vừa mới Quán Đảnh thì người Trì Minh đã phát khởi thành tựu, tất cả đều hộ được, quả báo của hữu tình ấy là được Thánh Cam Lộ Quân Trà Lợi Quán Đảnh Pháp. Như người chẳng có niềm tin trong sạch, kẻ kiêu mạn lừa dối, người chẳng cung kính Sư Trưởng… thì chẳng nên cho vào Quán Đảnh. Chỉ nên khiến người có niềm tin trong sạch, người cầu La Nhạ (vua chúa) yêu kính, cầu Thượng Thượng Thành Tựu… do bảy lần Quán Đảnh, người ất đem hết thảy vật báu thù thắng cúng thí Thánh Chúng với Thầy thì Phước của kẻ ấy hơn bảy Luân Vương. Gặp được Mạn Trà La này, do vào đây được Quán Đảnh, một lòng trụ các Cấm Cụ tinh tấn không tham dính, đủ Giới khiến Thầy hoan hỉ, thì tất cả đều được không có nghi ngờ”.

 

_Bấy giờ, Quán Tự Tại Bồ Tát Ma Ha Tát, do sức Oai Thần của Đức Phật, từ chỗ ngồi đứng dậy, trật áo hở vai phải, quỳ gối phải sát đất, nơi đài hoa sen trước Đức Thế Tôn, chắp tay lễ xong, bạch Phật rằng: “Thế Tôn! Người tu Phật Đảnh Chân Ngôn Vương, con nói hộ trì, khiến cho tất cả làm Phước Báo, khiến cho tất cả Tỳ Na Dạ Ca ác khởi Tâm Từ, thật bền chắc trong Tộc của con, từ hoa sen của con sanh ra Đại Chân Ngôn Vương. Nay con xin nói”.

Đức Phật nói: “Nay ông hãy nói, vì lợi ích hữu tình, Đại Bi tăng ích tất cả làm thành tựu. Ông từ hoa sen của mình đã sanh ra Đại Phẫn Nộ Vương nên cần phải nói. Người tu Phật Đảnh Chân Ngôn làm lợi ích an vui cho Trời, Người”.

 

Thời Quán Tự Tại Bồ Tát Ma Ha Tát (Avalokiteśvara) cùng với Đắc Đại Thế Bồ Tát (Mahā-sthāma-prāpta) nhiễu quanh Đức Phật Thích Ca Mâu Ni (Śākya-muṇi) theo bên phải bảy vòng, nhập vào Liên Hoa Hỏa cảnh giác tên là Đại Bồ Tát Tam Ma Địa, nói Đại Chân Ngôn này:

“Na mô ra đát-na đát-ra dạ da. Na mô a lý-dã phạ lô cát đế thấp-phạ ra da, mạo địa tát đát-phạ dã, ma ha tát đát-phạ da, ma ha mạo địa tát đát-phạ nô chỉ-nương đa da, độ na độ na, đà ra đà ra, mạo địa tát đát-phạ, bát-ra để bán ninh, na ha na ha, bả già bả già, a yết lý-sái sa da, a yết lý-sái sa da, hồng phát  

*)NAMO  RATNA-TRAYĀYA

NAMO  ĀRYA-AVALOKITEŚVARĀYA  BODHISATVĀYA  MAHĀ-SATVĀYA  MAHĀ-BODHISATVA  ANUJÑĀTĀYA_ DHUNA  DHUNA, DHARA  DHARA, BODHI-SATVA   PRATIPANNA,  DAHA  DAHA, PACA  PACA, ĀKARṢĀYA  ĀKARṢĀYA  SVĀHĀ

Đại Bồ Tát vừa nói Phẫn Nộ Vương Chân Ngôn thời hàng Ma Hê Thủ La, Đế Thích, Diễm Ma, Thủy Thiên, Câu Vĩ La, Na La Diên với Ca Lâu La, Khẩn Na La, Ma Hầu La Già, tất cả Tập Hội cùng với các hàng Thiên khác, Mẫu Thiên, Bộ Đa, Tỳ Na Dạ Ca gây chướng.. đều từ chỗ ngồi đứng dậy, quy y với Đức Thế Tôn: “Nguyện xin Đức Thế Tôn cứu giúp con! Nguyện xin Đức Thiện Thệ cứu giúp con! Bạch Đức Thế Tôn! Ánh sáng của vị Đại Bồ Tát ấy bức não khiến chúng con đều mất Thần Thông của mình”.

 

Bấy giờ, Đức Thích Ca Mâu Ni Phật, búng ngón tay khiến Quán Tự Tại Bồ Tát Ma Ha Tát đứng dậy. Trong khoảng sát na Quán Tự Tại Bồ Tát Ma Ha Tát từ Bồ Tát Tam Ma Địa ấy, không nháy mắt quán nhìn Đức Phật. Quán xong, bảo tất cả hàng Ma Hê Thủ La, Đế Thích, Phạm Vương Thiên rằng: “Nếu có Thiện Nam Tử, Thiện Nữ Nhân, tu Phật Đảnh Luân Vương này, nếu trì kinh này thì sáng sớm rải hoa làm Mạn Trà La, đem nhóm hương xoa bôi, hoa … dùng niềm tin trong sạch đọc, thực hành Chân Ngôn Hạnh của Bồ Tát thời các ông, Nhân Giả đối với người thành tựu, tất cả Thiên Vương, tất cả A Tu La, tất cả Long Vương, tất cả Ca Lâu La Vương, tất cả Tỳ Xá Già Quỷ Thần Vương….đều đối với người thành tựu Luân Vương Phật Đảnh làm ủng hộ. Khi đang tu thời các ông nên cúng dường các nhóm vật. Nơi người ấy dấy lên chướng nạn, nếu người tu Luân Vương Phật Đảnh Chân Ngôn, thì Ta từ hoa sen đã sanh ra Phẫn Nộ Vương, nếu người thường tụng thì Ta tự sẽ gia hộ cho người ấy. Tại sao vậy? Vì Như Lai trụ nơi hình Luân Vương này.

Thế nên Thiện Nam Tử! Như vậy, người tu Luân Vương Phật Đảnh Chân Ngôn thì Bồ Tát trụ Thập Địa còn làm gia hộ. Như vậy Thiên Vương các ông cùng với tùy tùng quyến thuộc …cũng đối với người siêng tu Bồ Tát Hạnh ấy, quán tưởng như Đức Phật”

Hàng Trời ấy đều nói lời này: “Đại Bồ Tát! Từ đây trở về sau, người tu Luân Vương Phật Đảnh Chân Ngôn này, nếu xưng Tôn Chân Ngôn của Ngài. Pháp Giáo này, nếu đọc hoặc tin tưởng trong sạch… thì đối với người ấy đều làm ủng hộ, khiến cho người ấy có Oai Lực, Niệm Lực, Tinh Tấn Tuệ Lực, Tam Ma Địa Lực… được quả báo. Do Tôn Chân Ngôn của Ngài làm cảnh giác, chúng con đều làm, dùng sự gia trì của Đức Phật cho đến làm tất cả lợi ích… đều vâng theo sự dạy bảo (phụng giáo)”.

 

Nhất Tự Kỳ Đặc Phật Đảnh Kinh

THÀNH TỰU TỐI THẮNG

_PHẨM THỨ TÁM_

Bấy giờ, Đức Thích Ca Mâu Ni Như Lai lại bảo Kim Cang Thủ Bí Mật Chủ rằng: “Lại nữa, Bí Mật Chủ! Nay Ta nói Nghiệp thành tựu của Luân Vương Phật Đảnh. Ông hãy nghe cho kỹ! Tất cả sự nghiệp thành tựu của Quyến Thuộc Chân Ngôn Tâm với Tùy Tâm Y theo Nghi Quỹ của Căn Bản Chân Ngôn làm Pháp Tiên Sự xong, ở chuồng bò, người thành tựu dùng bàn tay đè lên vật thành tựu

“Ngưu Hoàng hoặc Thư Hoàng

Hoặc lại tất cả báu

Quỷ Thần kính yêu nên

Người Trí tụng trăm tám (108 biến)

Thắng Nghi thanh tịnh ấy

Thương xót các hữu tình

Một lòng phải quyết định

Vật ấy được ánh sáng

Nếu ấm (noãn) được Không Hành (đi trong hư không)

Khói thành là tối thắng

Quang (lửa sáng) bay đi an lành

Lúc ấy được Luân Vương

Do khói được ẩn thân

Ấm áp thành Kính Ái

Nơi thành tựu nhóm vật

Thành tựu đều không ngại

Lễ kính Đại Chế Để (Miếu thờ to lớn)

Với làm Tốt Đổ Ba (cái tháp)

Người ít Phước, thành tựu

Quyết định chẳng nên nghi

Mạn Trà La Quán Đảnh

Ân cần nên đi vào

Thấy được Mạn Trà La

Ân cần nhận Quán Đảnh

Diệt hai tội quá hiện (quá khứ với hiện tại)

Lo sợ với các Mỵ

Câu triệu các loại Phàm

Rộng cúng dường tượng Phật

Sau đó, dùng hoa sen

Cháo sữa với bơ, mật

Ngàn số nên Hộ Ma

Tụng xong, Trời phó triệu

Đế Thích với Xá Chi (vợ Đế Thích)

Há sợ các loại vua

Nên làm việc câu triệu

Việc màu nhiệm cõi Trời

Với các việc nhân gian

Hay làm tất cả việc

Do tụng Đảnh Luân Vương

Các độc, hình bạo ác

Các Mỵ oai lực mạnh

Các bệnh tật khó chữa

Khéo làm các sự nghiệp

 

Định ý tụng ngàn tám (1008 biến)

_Nếu làm các việc nhỏ

Nơi các việc Hàng Phục

Các sự nghiệp tương ứng

Hạt cải đỏ (xích giới tử) với mè (du ma)

Độc, đắng bằng ngón cái

Tất cả nên Hộ Ma

Khiến giúp việc kia sanh

Cây Bồ Đề màu nhiệm

Cát Tường hạ Thiên xứ (Thành Khúc Nữ là nơi Đức Phật từ trên Trời Đâu Suất đi xuống)

Chỗ chuyển bánh xe Pháp

Nơi thị hiện Thần Thông

Linh Thứu (Gṛdhra-kuṭa), Phệ Xá Ly (Vaiśālī)

Với rừng Lâm Tỳ Ni (Lumbinī)

Thành Câu Thi (Kuśi-nagara), các chỗ

Mau chóng hiện thành tựu

Cho đến Phật Chân Ngôn

Tất cả thành, không nghi

Nơi ấy không chướng ngại

Không có Ma não hại

Thế nên, ở chỗ ấy

Nói mau chóng thành tựu

Với nơi vắng lặng khác

Ở ngọn núi, sông lớn

Ao thích ý, sông Hằng

Ở nơi thù thắng ấy

Như vậy, nói nơi chốn

An Tượng, chẳng loạn ý

Theo Thầy được Quán Đảnh

Sau đó làm thành tựu

Tiên Hạnh như Nghi Quỹ

Nên làm việc như vậy

Bảy tháng, Đại Cần Dũng

Tâm với Tùy Tâm Minh

Dùng Giáp ân cần hộ

Nên ở phần Thần Thông (tháng 1, tháng 5, tháng 9)

Ân cần làm niệm tụng

Đủ tháng khởi thành tựu

Cúng dường nơi tượng Phật

Nên cúng tam bạch thực (3 món ăn màu trắng)

Cúng hiến tất cả Phật

Bồ Tát với Thanh Văn

Tùy sức với Duyên Giác

Nên hiến Kim Cang Thủ

Thức ăn uống cúng dường

Tức trên tòa cỏ tranh

Ngồi theo thế Kiết Già’

 

Một lòng hiến thân của mình cho Phật Bồ Tát. Đốt Trầm Thủy Hương cúng dường Đức Phật , ban thức ăn cho tất cả Quỷ Thần với Ngạ Quỷ, Tỳ Xá Già… Liền kết Đại Phẫn Nộ Vô Năng Thắng Ấn nơi các chướng nạn, dùng Chân Ngôn tương ứng ném đánh thì tất cả loài gây chướng đều tan hoại. Do Ấn này tương ứng: đem hai tay giao chéo nhau, cùng hợp mặt hai Cái (2 ngón trỏ) đều co lóng bên trên, bên phải đè bên trái, đem hai Luân (2 ngón cái) đều đè móng ba ngón còn lại.

Phàm kết Ấn này, trước tiên quán thân của mình là Vô Năng Thắng Phẫn Nộ Vương, gia trì làm hình đáng sợ, ló nanh chó lên trên, mọi loại đầu mắt có ánh sáng rực rỡ, dùng mọi loại Rồng làm chuỗi Anh Lạc, thân cao tám vạn bốn ngàn do tuần, có vô lượng cánh tay cầm các khí trượng, ánh sáng như thời tận Kiếp chiếu sáng, hai môi bặm lại.  Quán xong, nên dùng Bản Ấn gia trì năm chỗ trên thân mình, kết Ấn để ngang trái tim, tường Ấn là sợi dây Kim Cang, chân phải đứng theo thế Dư Hiệt Đa Lý Trà, tùy theo chỗ của Ma mà đánh, tức tất cả Chướng đều lui tan

“Tên Phẫn Nộ Vương Ấn

Hay hoại tất cả chướng

Như Đế Thích thành tựu

Trượng Phu, Na La Diên

Với Đại Oai Đức khác

Mau chóng hoại chư Thiên

Ấn như vậy, sức lớn

Tương ứng, chẳng lâu hoại

Không có các hữu tình

Cõi chúng sanh đã được

Dùng Ấn này mau chóng

Được điều phục, không nghi

Hay trừ tất cả độc

Vừa niệm, trừ các Ma

Các hữu tình bạc ác

Với các nhóm Rồng ác

Các Ma, Đại Chướng Chủ

Mau chóng đều diệt trừ

Làm các việc, không nghi”

Như vậy, Đại Ấn Vô Năng Thắng Đại Phẫn Nộ Vương này nơi Phật Đảnh dạy bảo người tu hành, nên dùng ở chỗ có tất cả Đại Chướng, hoàn thành tất cả sự nghiệp

Tức người Trì Minh đối trước tượng, đốt 1008 chén đèn bơ, có bạn giúp đỡ (trợ bạn) làm ích lợi hữu tình, khởi Đại Bi, kết Luân Vương Căn Bản Ấn niệm tụng cho đến nửa đêm tức có tướng hiện ra. Người trì Chân Ngôn nên biết ta quyết định thành tựu. Tượng cử động thành động đất, liền lấy nhóm hương hoa đã để lúc trước, cúng dường Phật Bồ Tát với tượng, với tất cả Kim Cang Bộ. Hiến hương hoa xong, đốt Trầm Thủy Hương nơi Kim Cang Thủ, dâng hiến dùng Đảnh Luân Vương Căn Bản Chân Ngôn.

Lại ngồi Kiết Già, kết Ấn, chuyên chú một ý niệm tụng cho đến sáng thởi ở khoảng trung gian, tức thấy Phật Thế Tôn, liền được năm Thần Thông, được Đại Địa Bồ Tát, biết ngôn ngữ oai nghi của tất cả hữu tình, được Thần Cảnh Thông, cho đến thân trên tuôn ra nước, thân dưới phát ra lửa, đi đến chỗ của Đế Thích thành tựu. Kẻ nhìn thấy người thành tựu đều cùng nhau bay trong hư không, có vô lượng Trì Minh vây quanh, muốn đi đến đâu đều tùy ý liền đến, vô lượng đời sau đắc được Bồ Tát Hạnh, oai đức không thể so sánh, một thân hiện nhiều thân, nhiều thân hiện một thân, làm trăm ngàn vô lượng biến hóa. Vách đá với nước .. đều qua lại không ngại, tùy ý trụ trong đời. Nhóm như vậy do thấy Như Lai được trăm ngàn Công Đức, được Văn Trì Đà La Ni, khi kiếp hoại thì qua Thế Giới khác”.

 

_Bấy giờ, Đức Thích Ca Mâu Ni Như Lai quán sát Kim Cang Thủ Bí Mật Chủ nói Đại Thành Tựu. Lúc trước đã nói nơi chốn, làm Pháp Tiên Sự… Ở nơi thanh tịnh an tượng Bổn Tôn, vào lúc trăng tròn của phần Thần Thông (tháng 1, tháng 5, tháng 9), có trợ bạn hoặc không có trợ bạn,  kiên cố dõng mãnh một ngày một đêm, ở trước tượng cúng dường rộng lớn, dâng ba món thức ăn màu trắng và ban thức ăn cho các Quỷ Thần, có Chuyển Luân Vương Mạn Trà La

A Xà Lê họa Mạn Trà La, hoặc theo Thầy được ấn khả, nên tự vẽ không có lỗi lầm. Ở trong Mạn Trà La trương tượng làm hộ giúp, kết Phương Ngung Giới đều dùng Chân Ngôn, tất cả Ấn Khế đã nói như lúc trước. Ngồi Kiết Già, dùng Bản Chân Ngôn nghênh thỉnh Bản Tôn,. Dùng tất cả hoa trắng với hoa có mùi thơm nên cúng dường tất cả Phật, Bồ Tát, Thanh Văn, Duyên Giác, tùy theo nhóm thức ăn uống có được mà cúng dường. Liền định ý quán Kim Cang Thủ mà làm cúng dường lớn. Ân cần cúng dường Kim Cang Câu, Kim Cang Quyền Bồ Tát,. Dùng hương hoa cúng dường bậc Trí của Kim Cang Bộ khác. Liền ngồi Kiết Già đối trước mặt Phật, dùng lửa không có khói đốt Trầm Thủy Hương 1008 biến, tụng mà Hộ Ma, tức hiện chướng nạn, mọi loại hình ác. Dùng Phẫn Nộ Vương Ấn đánh tức chúng liền bỏ chạy bốn phương.

“Chân Ngôn Ấn tương ứng

Nên ném đánh bốn phương

Dẫu khiến là Thiên Vương

Với hiện bày Đế Thích

Thế Gian Dục Tự Tại

Ma Thiên Đại Ba Tuần

Hoặc tự Đảnh Hạnh Tôn

Phẫn Nộ Vương sẽ hoại

Oai lực Ấn Chân Ngôn

 

Bấy giờ, Đức Thích Ca Mâu Ni nói Già Tha (Kệ Tụng) này:

“Đại Tự Tại Thiên Vương

Hoặc Phạm, Na La Diên

Nhật Thiên hoặc Hỏa Thiên

Thủy, Nguyệt Thiên, Diệm ma

Loại trụ nơi hoang vắng

Xoa Vương (vua dạ xoa), Câu Vĩ  La

Ấn Chân Ngôn như Giáo

Sát na liền diệt hoại”

 

Tức người thành tựu, tất cả đều dùng Đại Phẫn Nộ Vương Vô Năng Thắng, khiến ngưng dứt tùy theo nơi nào đến gây chướng nạn. Trước tiên gia trì vào nhóm hạt cải trắng, khiến Trợ Bạn ném rải, hoặc tự mình ném.

Trước tiên để riêng hương hoa, mỗi mỗi gia tri ném rải Đảnh Luân Vương, Tâm quán niệm Kim Cang Thủ Bí Mật Chủ, khiến cảnh giác gia trì, tức ma chướng đều ngưng dứt. Từ Phật Đảnh Vương phóng ra ánh sáng, chiếu sáng ba ngàn Đại Thiên Thế Giới, che lấp tất cả cung Trời. Vì cảnh giác Kim Cang Thủ, cho nên ánh sáng cảnh giác càng thêm chiếu sáng Thân, từ trong cung của mình vô lượng trăm ngàn Trì Minh Minh Vương Thượng Thủ, Kim Cang Tướng, Tô Ma Hô, Đảnh Hạnh, cùng với Trì Minh Vô Lượng Thắng Tuệ Nữ Sứ Giả, Thượng Thủ Minh Vương Phi đều đủ cả, vô lượng Đại Bồ Tát trước sau vây quanh, vô lượng Sứ Giả nữ, Chế Tra Chế Phụng Giáo với Nữ Phụng Giáo, vô số câu chi thiên Ấn Khế, câu chi Luân Vương đều đi đến ban Nguyên cho người thành tựu.  Do Bản Nguyện trước kia, cho nên Đức Phật Thế Tôn chẳng có nói sai. Khi Bí Mật Chủ đến thời ở khoảng trung gian ấy, tất cả ba ngàn Đại Thiên Thế Giới chấn động theo sáu cách. Tất cả Trời, Rồng, Dược xoa, Càn Thát Bà, A Tu La, Ca Lâu La, Khẩn Na La, Ma Hầu La Già… đủ mọi sắc loại cúng dường nơi Kim Cang Thủ. Tất cả hữu tình ở Địa Ngục trong khoảng sát na được an vui, ngay lúc ấy không có một hữu tình nào làm hại lẫn nhau. Tất cả Thế Gian, Xuất Thế Gian, người tu Chân Ngôn Minh, do Bồ Tát gia trì đều được thành tựu.

Tức Hành Giả đã để nước hương, Át Già lúc trước. Kim Cang Thủ xoa đảnh đầu Hành Giả mà khen rằng: “Lành thay! Lành thay Đại Tát Đỏa! Lành thay Đại Trượng Phu!”. Như vậy, Bồ Tát đều ngợi khen. Do Kim Cang Thủ vừa mới xoa đảnh đầu, cho nên tất cả hàng Trời, Rồng, Dược Xoa với Trời Tịnh Cư tuôn mưa hoa, ở trên hư không đều tấu âm nhạc. Tất cả cỏ cây với núi non đều hướng về Kim Cang Thủ Bồ Tát cúi đầu, không có một hữu tình nào có thể gây tổn hoại. Tức Kim Cang Thủ Bí mật Chủ hay điều phục vô lượng hữu tình khó điều phục. Do Đại Bồ Tát yêu thương (Maitra: Từ) gia trì Hành Giả trao cho chày Kim Cang: “Này Đại Tát Đỏa! Chày Kim Cang này vì khiến điều phục hữu tình khó điều phục, đắc được Bồ Tát Địa cho nên dùng yêu thương (Từ) gia trì Tam Ma Địa Kim Cang. Thiện Nam Tử dùng điều này mà ngươi làm lợi ích cho hữu tình, nơi Phật Thế Tôn cầm cây phất vàng, nơi Phật Thế Tôn hộ trì Giáo Lệnh, nơi Bồ Tát Hạnh ân cần làm”

 

_Bí Mật Chủ nói như vậy xong, trong giây lát ẩn mất chẳng hiện. Khoảng sát na ấy Hành Giả như Kim Cang Thủ khó nhìn thấy cùng với quyến thuộc, cho đến thấy người và người được thấy đều bay trong hư không tràn đầy ánh sáng, chư Thiên khen ngợi tuôn mưa hoa, hữu tình ưa thích đều bay trong hư không, được làm Bồ Tát, đươc Thần Thông, điều phục kẻ khó điều phục, không ai có thể đối địch nổi, làm Đại Trì Minh Chuyển Luân Vương tùy ý trụ nơi đời cùng trăm ngày quyến thuộc bay trong hư không, đến vô lượng Thế Giới thấy Phật nghe Pháp đều được hiểu rõ, biết tất cả Thần Thông du hí, cùng trụ với Đại Bồ Tát, lại đến Thế Giới Cực Lạc thấy Đức Vô Lượng Thọ Như Lai, với thấy Mạn Thù Thất Lợi Bồ Tát với Bồ Tát khác, đều dùng tướng Đại Nhân trang nghiêm, đầu có đảnh kế, dùng mọi loại Chân Ngôn Giáo làm lợi ích cho chúng sanh.

Ta lược nói cho đến thứ tự ngồi Bồ Đề Tràng, chứng Vô Thượng Chánh Đẳng Bồ Đề,   Tất cả tối thắng thành tựu như vậy chẳng nên trao cho người chẳng thọ Quán Đảnh, người ác với người chẳng phát Tâm Bồ Đề, người ở Nhị Lệ Xa (biên địa hạ tiện) chẳng gom chứa Tư Lương, người hủy báng Hòa Thượng A Xà Lê.

Ngươi như Thuyết tu hành, tất cả đều thành tựu.

 

Nhất Tự Kỳ Đặc Phật Đảnh Kinh

BỒ TÁT TẠNG

_PHẨM THỨ CHÍN_

 

Bấy giờ, Đức Thích Ca Mâu Ni Như Lai nhập vào Nhiếp Nhất Thiết Phật Đảnh Năng Tồi Nhất Thiết Tam Ma Địa. Do Đức Phật vừa mới nhập vào Tam Ma Địa này, thời lúc ấy ba ngàn Đại Thiên Thế Giới chấn động theo sáu cách, phát ra vô biên ánh sáng. Dùng ánh sáng ấy chiếu sáng cho đến vô lượng Thế Giới ở mười phương đều vòng khắp tất cả. Dùng ánh sáng lớn ấy chiếu sáng: ở phương Đông có Đức Kim Cang Tràng Như Lai làm Thượng Thủ, hằng hà sa số đẳng Như Lai như vậy. Phương Tây có Đức Vô Lượng Thọ Như Lai làm Thượng Thủ., như vậy tất cả nhiếp nhập vào Phật Đảnh Vương, do nhập vào Tồi Nhất Thiết Ma Tam Ma Địa. Như vậy phương Bắc có Đức Quang Minh Vương Như Lai làm Thượng Thủ. Như vậy phương Nam có Đức Đế Thích Tràng Như Lai làm Thượng Thủ. Như vậy phương trên có Đức Thắng Đấu Chiến Như Lai làm Thượng Thủ. Như vậy phương dưới có Đức bảo Liên Hoa Sơn Vương Như Lai làm Thượng Thủ. Như vậy, tất cả Như Lai ở mười phương đều nhập vào Đảnh Luân Vương Chân Ngôn. Nhóm ấy đều nhập vào Năng Tồi Nhất Thiết Ma Tam Ma Địa. Hết thảy cung Ma trong tất cả Thế Giới ấy đều như một đống lửa lớn. Hết thảy chúng Thiên Tử của Ma Giới kêu gào kinh sợ, khắp thân tuôn mồ hôi, đều mất Thần Thông của mình. Tất cả Bồ Tát vì cúng dường Đức Phật Thích Ca Mâu Ni cho nên bên trên từ hư không tuôn mưa hoa, hoặc tuôn mưa cây Kiếp Thụ…. Nhóm mây hoa sen, Ngưu Đầu, Chiên Đàn, áo, lụa… che mưa. Hết thảy hữu tình sanh trong các nẻo Địa Ngục, Bàng Sanh, Ngạ Quỷ… trong khoảng Sát Na đều được an vui tối thắng, lìa tất cả khổ bức        

 

Bấy giờ, Đức Thích Ca Mâu Ni Như Lai từ Tam Ma Địa ấy đứng dậy, bảo Kim Cang Thủ Bí Mật Chủ rằng: “Này Kim Cang Thủ! Nay ông thọ nhận Đại Phẫn Nộ Vương này, tất cả Như Lai đã nói, vì người thành tựu Đảnh Luân Vương Chân Ngôn, khiến làm gia hộ. Như vậy tất cả Như Lai trong tất cả Thế Giới đều từ Tam Ma Địa ấy khởi dậy, mỗi mỗi đều ở trong Thế Giới vì Bồ Tát kia nói”

Khi ấy, Kim Cang Thủ Bí Mật Nhủ, nhiễu quanh Đức Thích Ca Mâu Ni Như Lai Ứng Cúng Chánh Biến tri trăm ngàn vòng, rồi quay trở lại ngồi ở tòa hoa sen báu, đứng quán sát không nháy mắt, Quán xong bạch với Đức Thế Tôn rằng: “Thế Tôn! Nguyện xin nói Đại Phẫn Nộ Vương, vì con thành tựu, cho nên thành tựu tu Đảnh Luân Vương Chân Ngôn Bồ Tát Ma Ha Tát”.

Thời Đức Thích Ca Mâu Ni Như Lai dùng niềm vui của ý mình, như tiếng trống hiển sướng, như tiếng biển, như tiếng sấm lớn, thâm sâu khéo léo màu nhiệm, mọi loại đẹp đẽ rộng lớn như tiếng Ca Lăng Tần Già, mạnh mẽ cảnh báo vô biên Thế Giới. Dùng Như Lai Hống mãn tất cả ý nguyện, khiến cho tất cả Bồ Tát vui thích. Đức Thế Tôn Thích Ca Mâu Ni Như Lai bình đẳng trụ ba ngàn Đại Thiên Thế Giới, nói Vô Năng Thắng Đại Phẫn Nộ Vương:

“Nam mô tam mạn đa một đà nam, a bát-ra để ha đa xá sa na nam. Úm, hồng, nhĩ nõa lý trí tra, hồng hồng, phát, sa-phạ ha 

*)NAMO  SAMANTA-BUDDHĀNĀṂ  APRATIHATA-ŚASANĀNĀṂ

OṂ_ HŪṂ  JINA-ṚṬIṬA  HŪṂ  HŪṂ  PHAṬ  SVĀHĀ

 

Này Kim Cang Thủ! Đây gọi là Vô Năng Thắng Đại Phẫn Nộ hay đập tan tất cả Tỳ Na Dạ Ca gây chướng, hay vượt qua tất cả Ma Đạo, hay điều phục tất cả hàng Tỳ Na Dạ Ca gây chướng ác, Trời, Rồng, Dược Xoa, Càn Thát Bà, A Tu La, Ca Lâu La, Khẩn Na La, Ma Hầu La Già... là điều mà vô lượng trăm ngàn cau chi Phật đã nói, hay chặt đứt tất cả Chân Ngôn Phẫn Nộ thuộc Thế Gian Xuất Thế Gian, hay làm lợi ích cho người tu tất cả Phật Đảnh Chân Ngôn, hay đập tan vô lượng trăm ngàn câu chi Ma, hay hộ giúp người tu Luân Vương Chân Ngôn, tất cả Thời điều phục tất cả Ma chướng, nhiếp nhập vào Đảnh Luân Vương Tam Ma Địa”.

 

Khi Thế Tôn nói Đại Phẫn Nộ Vương thời trong khoảng sát na: chữ, câu, ngôn thuyết  do oai thần của Phật ở Tập hội Mạn Trà La này phát ra tiếng sư tử rống rất đáng sợ, hiện hình bạo nộ

Đức Thế Tôn Thích Ca Mâu Ni Phật vì thương xót hữu tình khó điều phục, cho nên làm việc của Như Lai, biến hóa Đại Phẫn Nộ, lợi ích cho Bồ Tát Ma Ta Tát siêng tu Đảnh Luân Chân Ngôn Hạnh, hiện bày Tát Bà Nhã (Sarva-jñā: Nhất Thiết Trí) cho nên phát ra tiếng sư tử rống.

Đức Như Lai gia trì hình tượng như vậy, hình đáng sợ, ló nanh chó lên trên, lộ mọi loại đầu, ánh mắt sáng lòa, dùng mọi loại Rồng làm chuỗi Anh Lạc, thân cao tám vạn bốn ngàn do tuần, có vô lượng cánh tay cầm các thứ khí trượng, ánh sáng chiếu rực như kiếp tận, hai môi bặm lại. Tất cả hàng Tinh Diệu, Trời, Rồng, Dược Xoa, Càn Thát Bà, A Tu La ...đều tồi phục, ở tất cả ba ngàn Đại Thiên Thế Giới do oai quang chiếu đến che lấp, trừ ánh sángcủa Phật với Bồ Tát trụ bBất Tư Nghị Giải Thoát Tam Ma Địa ngoài ra các ánh sáng khác đều không chiếu sáng được, tại sao thế? vì do gia trì vậy”.

 

Thời Đại Phẫn Nộ Vương  nhiễu quanh Đức Thích Ca Mâu Ni Phật theo bên phải rồi bạch với Đức Thế Tôn rằng: “Đại Tinh Tấn hiện bày Giáo Lệnh. Con làm thế nào để y  theo sự dạy bảo của Đức Như Lai mà trụ?”.

Đức Phật bảo Đại Phẫn Nộ: “Ông đến nơi có người thực hành Gia Hạnh của tất cả Phật Bồ Tát, làm lợi ích an vui, khiến cho đắc được bất Thoái Chuyển Bồ Tát Địa, khiến nhập vào tất cả Như Lai Giáo, an lập Như Lai Giáo, vì tu tất cả Phật Bồ Tát Hạnh, nhập vào Đại Thừa…điều phục hữu tình ác, kẻ có Tâm tội lỗi hung bạo khó điều phục, hủy hoại Phật Pháp, Tỳ Na Dạ Ca gây chướng khó điều phục… dùng thân hình như vậy khiến thọ ba Quy Y, khiến cho tất cả kẻ khó điều phục phát Tâm nơi Vô Thượng Chánh Đẳng Bồ Đề, ở tất cả Thế Giới làm Phật sự, sẽ thành lợi ích an lạc cho chúng sanh, được Đạo giải thoát vô thượng”.

 

Thời Đại Phẩn Nộ Vương vì lợi ích chúng sanh, cho nên biến hóa Đại Phẫn Nộ Vương trong ba ngàn Đại Thiên Thế Giới này dùng tiếng Hồng (HŪṂ) tràn đầy khắp, thành tựu Chân Ngôn mà tất cả Như Lai đã nói, làm tất cả Phật Bồ Tát Hạnh, dùng sự gia trì của tất cả Như Lai, lại nói Chân Ngôn này:

“Nam mô tam mạn đa một đà nam, a bát-ra để ha đa xá sa na nam. Úm, hồng, nhĩ nõa lý trí tra, hồng hồng, phát, sa-phạ ha 

*)NAMO  SAMANTA-BUDDHĀNĀṂ  APRATIHATA-ŚASANĀNĀṂ

OṂ_ HŪṂ  JINA-ṚṬIṬA  HŪṂ  HŪṂ  PHAṬ  SVĀHĀ

Lúc đó, Đức Như Lai đã được Thắng Tam Ma Địa Phẫn Nộ Vương nơi câu Chân Ngôn thành tựu, thời nhìn thấy tất cả Đại Địa như kiếp hỏa, tất cả ba ngàn Đại Thiên Thế Giới rúng động, cực rúng động, rúng động khắp, lay động, cực lay động, lay động khắp... như vậy Thế Giới này chấn động theo sáu cách. Tất cả cung điện của Trời, Rồng, Dược Xoa, Càn Thát Bà, A Tu La, Ca Lâu La, Khẩn Na La, Ma Hầu La Già... cung của Ma đều chấn động, ánh sáng rực rỡ khắp nơi,... tất cả hàng Trời bị mất Thần Thông của mình đều run rẩy, tất cả Tỳ Na Dạ Ca khó điều phục đều buồn rầu... do bị ánh sáng bức não nên đều quy y Phật, Pháp, Tăng, đều nói lời như vầy: “Thế Tôn! Từ đây về sau, chúng con đều làm lợi ích cho tất cả hữu tình”

Tất cả Tỳ Na Dạ Ca gây chướng với và nhóm Quỷ Mỵ có Đại Oai Đức khó điều phục..đi đến chỗ của Đức Thế Tôn, cúi đầu mặt lễ bàn chân của Đức Phật, dùng một âm thanh nói lời này: “Thế Tôn! Ở hết thảy thời Mạt sau này, người muốn thành tựu Đảnh Luân Vương Chân Ngôn, nếu tụng thời chúng con ban cho thành tựu”

Bấy giờ, Đức Thế Tôn vì Tỳ Na Dạ Ca gây chướng ấy, khen ngợi rằng: “Lành thay! Lành thay! Đại Chướng Tỳ Na Dạ Ca khéo nói lời này, Như Lai đều tùy vui”.

 

Thời tất cả Tỳ Na Dạ Ca gây chướng ấy, dùng âm thanh nói lời này: “Thế Tôn! Vì Thiện Nam Tử kia siêng tu Đảnh Luân Chân Ngôn mà làm gia hộ tăng thêm sức niệm ấy”

 

_Bấy giờ, Thiên Đế Thích cúi đầu mặt lễ bàn chân của Đức Phật, rồi bạch Phật rằng: “Thế Tôn! Con theo nhiều Đức Như Lai, được nghe nói Chân Ngôn Hạnh.

Thế Tôn! Nếu lại được vào Chuyển Luân Vương Tam Ma Địa biến hóa thì ở Đảnh Luân Vương Tam Ma Địa này được hữu tình không có nghi ngờ, gom chứa vô lượng căn lành.

Thế Tôn! Nếu có người tu được vào Phật Đảnh Chân Ngôn Hạnh, nếu thọ trì đọc tụng vì người khác nói. Bạch Đức Thế Tôn! Chúng con sẽ cùng với hàng tùy tùng vì Thiện Nam Tử ấy mà làm thừa sự”

 

_Thời bốn vị Đại Thiên Vương cùng với quyến thuộc, bạch Phật rằng: “Nơi chốn ở thôn ấp, tụ lạc, vương thành (cái thành của vua chúa)... thành tựu Phật Đảnh Luân Vương này, hoặc lưu hành ở nơi chỗ niệm tụng.

Thế Tôn! Con với quân quyến thuộc, tùy tùng làm gia hộ trong năm do tuần 

Thế Tôn! Nếu thành tựu niệm tụng Minh Vương thì chúng con, bốn Thiên vương, cùng với quyến thuộc đi đến chỗ ấy cung kính hầu hạ Hành Giả. Nơi tu Luân Vương Chân Ngôn thì tất cả Tỳ Na Dạ Ca gây chướng mong cầu dịp thuận tiện, ắt chẳng được dịp thuận tiện nào để gây hại”.

 

_Khi ấy, Đức Thế Tôn bảo Kim Cang Thủ rằng: “Này Bí Mật Chủ! Ông hãy nói Chân Ngôn của mình (tự Chân Ngôn), vì người tu Đảnh Luân Vương Chân Ngôn hủy hoại chướng, nên thủ hộ, ngưng dứt tai vạn, được cát tường”

Lúc đó, Kim Cang Thủ được Giáo Lệnh của Đức Thế Tôn, dùng sức oai thần của Phật, nói Tự Tâm Tứ Tự Chân Ngôn Minh Vương:

“Nam mô tam mạn đa một đà nam, a bát-ra để ha đa xá sa na nam. Phạ nhật-ra, hồng phạ 

*)NAMO  SAMANTA-BUDDHĀNĀṂ  APRATIHATA-ŚASANĀNĀṂ

VAJRA  HŪṂ  VAḤ

Khi Kim Cang Thủ nói Đại Minh Vương Chân Ngôn thời ba ngàn Đại Thiên Thế Giới này chấn động theo sáu cách, mười phương ở trong hư không, Tỳ Na Dạ Ca kêu ra tiếng A Ha.

Thời Kim Cang Thủ nói lời như vầy: “Thế Tôn! Nếu có người thành tựu Luân Vương Phật Đảnh Chân Ngôn. Thiện Nam Tử, Thiện Nữ Nhân, Tỳ Kheo, Tỳ Kheo Ni… phát Tâm Bồ Đề, ba thời tụng Chân Ngôn của con một biến thì tất cả Tỳ Na Dạ Ca gây chướng chẳng được đến gần. Con vì người Trì Minh ấy, cầm chày Kim Cang làm gia hộ, tất cả thời ban cho thành tựu Chân Ngôn Minh của Hành Giả ấy”

 

_Khi ấy, Đức Thế Tôn bảo Kim Cang Thủ rằng: “Này Bí Mật Chủ! Nếu thọ trì Luân Vương Phật Đảnh Đại Minh Vương này, Tam Muội tối thắng của tất cả Như Lai… Hoặc đọc hoặc vì người khác rộng nói, hiển bày, vì nhiều hữu tình trong đêm dài làm lợi ích an lạc, vì chứng Như Lai Trí (Tathāgata-jñāna) cho nên tu hành. Nếu có Thiện Nam Tử, Thiện Nữ Nhân, hoặc thành, hoặc đọc, hoặc cúng dường, hoặc thường niệm tụng… thì người ấy chẳng bao lâu ắt mau chứng Vô Thượng Chánh Đẳng Bồ Đề

 

_Bấy giờ, Đức Thế Tôn bảo Thượng Thủ Phổ Hiền Bồ Tát Đẳng: “Thiện Nam Tử ở a tăng kỳ câu chi kiếp gom chứa Chánh Đẳng Bồ Đề, Ta tùy vui nơi pháp yếu như vậy, được Phật gia trì nhiếp thọ. Sau khi Như Lai vào Niết Bàn, trong thời mạt, ở Thiệm Bộ Châu (Jambu-dvīpa) có hữu tình gom chứa căn lành, viết chép Kinh, cuộn giữ Kinh nơi bàn tay. Nếu lại có Thiện Nam Tử, Thiện Nữ Nhân, Trời, Rồng, Dược xoa Vương, Đại La Sát Vương… gom chứa căn lành, đắc được Vô Thượng Chánh Đẳng Bồ Đề, ẩn thân nơi chúng sanh mà gia hộ”

Thời Bồ Tát Thượng Thủ của nhóm Phổ Hiền bạch Phật rằng: “Thế Tôn! Lạ kỳ thay Pháp Giáo này!

Thế Tôn! Chúng con vì Thiện Nam Tử, Thiện Nữ Nhân  siêng tu Đảnh Luân ấy. Nay Vô Thượng Bồ Đề mà Đức Như Lai đã gom chứa trong vô số trăm ngàn na do tha kiếp, chúng con sẽ hộ giữ. Nơi loại như vậy, hoặc thọ trì, hoặc đọc tụng cho đến viết chép Kinh Quyển, hoặc gia trì thêm sức niệm của kẻ ấy . Do sức niệm này, nghe Pháp Giáo của loại như vậy, hoặc nghe viên chứng, sẽ thọ trì đọc tụng viết chép”.

 

_Khi ấy, Đức Thế Tôn bảo Thiên Chú rằng: “Thiên Tử ở nơi chốn lưu chuyển Pháp Giáo này thì các ông nên tác tưởng chuyển bánh xe Pháp. Như vậy, Thiện Nam Tử nếu cúng dường Chánh Pháp thì nên biết như cúng dường nơi Ta. Tại sao thế? Này Thiên Tử! vì Pháp Thân là thân của Như Lai, nếu cúng dường Pháp tức là cúng dường Như Lai”

Lúc đó, Đức Thế Tôn nói Già Tha (Kệ Tụng):

“Trì Giới, trụ Lan Nhã

Thành ấp với tụ lạc

Nếu muốn Thượng Thành Tựu

Chẳng chê bai, lừa dối

Thường làm nơi lợi ích”

 

_Bấy giờ, Đức Thế Tôn bảo Mạn Thù Thất Lợi Bồ Tát Đồng Tử: “Bồ Tát Ma Ha Tát tu Phật Đảnh Chân Ngôn như vậy, đắc được Pháp như vậy, tu Chân Ngôn Hạnh mãn tất cả Pháp của Bồ Tát. Này Đồng Tử! Ta lược nói được vô lượng Pháp Thần Thông của Bồ Tát, ở đây lại nói Pháp khéo léo của Phật Đảnh Chân Ngôn Hạnh

Thời vô lượng trăm ngàn Bồ Tát ở chỗ của Đức Thế Tôn, tự cởi mọi loại chuỗi Anh Lạc bằng vàng, bạc, trân châu từ cổ của mình… vì cúng dường Pháp cho nên xả thí cúng dường.

Khi ấy, Đức Thế Tôn bảo tất cả Chúng Hội rằng: “Nếu có thành tựu Minh Vương này, nơi Bồ Tát Hạnh ấy, từ đây buông xả hết cho đến ngồi Bồ Đề Trường… sẽ chẳng rơi vào nẻo ác, chẳng sanh vào dòng tộc hèn kém, chẳng tệ ác, chẳng đoản thọ, thọ mạng lâu dài, khéo thành thục hữu tình, thành tựu cõi Phật, chẳng mê hoặc Tâm Bồ Đề, nơi sanh ra nhớ Túc Mạng, được Văn Trì chẳng quên, tập hội không tận, thường ưa thích vắng lặng, thành tựu Phước lớn của Đại Biện Tự Tại, hình sắc màu nhiệm chẳng khuyết giảm, lời nói có đủ oai khiến người ưa thích nghe, khéo thừa sự tất cả Như Lai, khéo mãn tất cả Ba La Mật, là nơi nhiếp thọ của bạn tốt, xa lìa bạn ác. Trời, Rồng, Dược Xoa, Bộ Đa, Mỵ, Mẫu Thiên, Tỳ Xá Già, Khẩn Na La, Ma Hầu La Già… chẳng thể tự hoại, lìa tất cả bệnh tật, chẳng bị chết yểu không đúng thời, đều được thành tựu tất cả Minh (Vidya), tất cả chỗ đã phát khởi đều khéo hay làm, dùng phương tiện thiện diệu hay thành tựu tất cả sự nghiệp. 

Này Thiện Nam Tử! Ta lược nói: người thành tựu Đảnh Luân Chân Ngôn, đắc được vô lượng Công Đức, phước lợi. Tất cả Thư Luận, Công Xảo của Thế Gian đều hay biết, cho đến ngồi Bồ Đề Trường

_Đức Thế Tôn nói Kinh này xong thời Đại Bồ Tát Ma Ha Tát ấy với Thanh Văn, tất cả hàng Trời, Rồng, Dược Xoa, Càn Thát Bà, A Tu La, Khẩn Na La, Ma Hầu La Già, Người, Phi Nhân… tất cả Tập Hội ấy nghe điều mà Đức Phật đã nói, đều rất vui vẻ, tin nhận phụng hành

 

NHẤT TỰ KỲ ĐẶC PHẬT ĐẢNH KINH

_QUYỂN HẠ (Hết)_

 

Hiệu chỉnh xong một Bộ gồm 3 quyển vào ngày 04/09/2014

 

 

Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn
facebook youtube google-plus linkedin twitter blog
Nguyện đem công đức này, trang nghiêm Phật Tịnh Độ, trên đền bốn ơn nặng, dưới cứu khổ ba đường,
nếu có người thấy nghe, đều phát lòng Bồ Đề, hết một báo thân này, sinh qua cõi Cực Lạc.

May the Merit and virtue,accrued from this work, adorn the Buddhas pureland,
Repay the four great kindnesses above, andrelieve the suffering of those on the three paths below,
may those who see or hear of these efforts generates Bodhi Mind, spend their lives devoted to the Buddha Dharma,
the Land of Ultimate Bliss.

Quang Duc Buddhist Welfare Association of Victoria
Tu Viện Quảng Đức | Quang Duc Monastery
Senior Venerable Thich Tam Phuong | Senior Venerable Thich Nguyen Tang
Address: Quang Duc Monastery, 105 Lynch Road, Fawkner, Vic.3060 Australia
Tel: 61.03.9357 3544 ; Fax: 61.03.9357 3600
Website: http://www.quangduc.com ; http://www.tuvienquangduc.com.au (old)
Xin gửi Xin gửi bài mới và ý kiến đóng góp đến Ban Biên Tập qua địa chỉ:
quangduc@quangduc.com , tvquangduc@bigpond.com
KHÁCH VIẾNG THĂM
110,220,567