Tu Viện Quảng Đức105 Lynch Rd, Fawkner, Vic 3060. Australia. Tel: 9357 3544. quangduc@quangduc.com* Viện Chủ: HT Tâm Phương, Trụ Trì: TT Nguyên Tạng   

2. Quyển Trung

08/11/201416:56(Xem: 3320)
2. Quyển Trung

Mật Tạng Bộ 2_ No.953 (Tr.294_Tr.301)

 

KINH NHẤT TỰ KỲ ĐẶC PHẬT ĐẢNH

_QUYỂN TRUNG_

 

Hán dịch: Khai Phủ Nghi Đồng Tam Ty_Đặc Tiến Thí Hồng Lô Khanh_ Túc Quốc Công, thực ấp gồm ba ngàn hộ_ Ban áo tía tặng Tư Không, tên thụy là Đại Giám, tên hiệu chính là Đại Quảng Trí_Chùa Đại Hưng Thiện_Tam Tạng Sa Môn BẤT KHÔNG phụng chiếu dịch
Việt dịch: Sa Môn THÍCH QUẢNG TRÍ

 

THÀNH TỰU TỲ NA DẠ CA

_PHẨM THỨ NĂM_

 

Ở cái bình phong an tượng Phật, khởi Tâm thương xót tất cả hữu tình. Chọn tháng Thần Thông (tháng 1, tháng 5, tháng 9) ba thời tắm gội, ba thời thay áo, một thời tụng riêng 1008 biến, cho đến tròn đủ tháng, vào ngày cuối kỳ thì ngày đêm chẳng ăn, làm một y Tăng Già Lê (Saṃghātī: áo có chín Điều). Lấy lụa trắng giặt tẩy cho sạch rồi nhuộm màu, khéo may vá ứng với lượng. Dùng tất cả hương xoa bôi, đem bùn hương xoa tô một cái Đàn, để Cà Sa (Kaṣāya) trong Đàn, thắp 1008 chén đèn bơ. Toàn thân làm lễ với  tất cả Phật, Bồ Tát rồi nói lời này: “Con thực hành Bồ Tát Hạnh”. Phát Tâm như vậy, ngồi Kiết Già, đưa tay trái đè lên Cà Sa, niệm tụng cho đến khi thân bay lên hư không như mặt trời mới mọc, lễ tất cả Phật Bồ Tát, xưng tên của Nhất Tự Đảnh Luân Vương. Vừa mới xưng tên liền  được sức không có ai vượt hơn được (vô siêu thắng lực), đi đến chỗ của Kim Cang Thủ Bồ Tát. Tất cả hàng Trời, Rồng, Dạ xoa, Càn thát Bà, A Tu La, Ca Lâu La, Khẩn Na La,  Ma Hầu La Dà v.v… đều làm lễ, nói lời này: “Chúng tôi làm được việc gì?”. Nếu ném áo Tăng Già Lê  thì các nhóm ấy đều té xuống đất, lại dùng Tâm khiến cho đứng dậy.

_Lại có Pháp. Làm Pháp Tiên Sự (việc làm trước tiên): Ở  ngọn núi, hoặc bên cạnh ao, hoặc các chỗ khác. Ăn rau, lúa tẻ hoặc uống sữa hoặc đi xin ăn… lễ Phật nói tội, làm Công Đức tùy hỷ, tụng hai mươi lạc xoa thì hết thảy chỗ đã làm đều được thành tựu.

 

_Lại có Pháp. Muốn khiến cấm chỉ, giết hại khiến cho kẻ kia hôn mê, cấm khí trượng. Vẽ bốn Ấn Mạn Trà La, hoặc vẽ Liên Hoa Quang Quảng Đại Mạn Trà La, tùy theo sức cúng dường thức ăn uống. Ở chỗ của Nhất Kế La Sát Tôn (Eka-jaṭā-rākṣasa) đối trước cửa làm cái phan màu xanh

Cây phan ấy làm ba cái cọc hình chày Kim Cang. Ở bên trên phan dùng Lỗ Địa La (Rudhira: máu) của mình vẽ chày Kim Cang ba chia (tam cổ Kim Cang Chử), ở giữa vẽ Nhất Tự Đảnh Luân Chân Ngôn kèm vẽ hình dạng của Luân Vương rồi treo trên cây trúc. Bên dưới cây cây trúc, lấy bột đầu lâu làm cái Đàn như hình chày Kim Cang, ở giữa làm lò Hộ Ma, bốn bên lò có chày Kim Cang một chia (Độc Cổ Kim Cang Chử) nối tiếp vây quanh. Dùng cây Át Già nhóm lửa, lấy xương Ma Nô Sa (xương người) với Lỗ Địa La (máu) kèm với  thuốc độc hòa chung với nhau rồi gia trì, mỗi biến mỗi thiêu đốt, cho đến 108 biến. Đối trước quân trận, tức quân chúng kia như bị mù, mê loạn… tất cả khí trượng trên tay đều bị rơi xuống, đều bị cấm chỉ.

 

_Lại có Pháp. Muốn khiến quân địch bị té ngã thời khiến người làm thuốc lấy máu ở năm chi của con người, bỏ vào lò làm Hộ Ma ắt trong chớp mắt quân kia ngã tùy ý cột trói, nếu muốn khiến tức tai. Lấy bơ, mật hòa long hoa hộ ma, tức được an lạc.

_Lại có Pháp, muối phá tan quân địch. Niệm tụng khiến cho quân ấy đến gần thời hoặc làm Mạn Trà La lúc trước với cây phan ấy, ở trước quân ấy, lõa thể tán phát, kết Bị Giáp với Tường Ấn, ba thời đều tụng 108 biến, thiêu đốt thịt Ma Nô Sa (thịt người) với Lỗ Địa La (máu) hòa với thuốc độc Hộ Ma. Ban đêm, Hành Giả nằm trên tấm da bò để ngủ hoặc tùy ý ngủ

Làm như vậy xong, giả sử quân kia được Câu Ma La Thiên, Phạm Thiên, Ma Hê Thủ La, Đế Thích gia hộ doanh trại ấy thì trong bảy ngày nhất định phản lại, đánh lẫn nhau, bỏ chạy, tâm sanh khổ não, không thể thấy nhau. Cho đến trong khoảng mười lăm ngày các quân kia đều bị cột trói, không một ai có thể cử động…Chẳng y thero Nghi Quỹ, giận dữ ở trước quân trận, tùy ý làm Pháp, hoặc y các Giáo khác làm Hộ Ma đều được thành tựu.

 

_Lại có Pháp. Lấy Sanh Ngưu Tô làm hình Ma Ni, ở trước tượng dùng diệu hương hoa rải tán trên Đàn, lấy ba lá Bồ Đề để Tô châu (hạt ngọc bằng bơ) niệm tụng, cho đến khi ấm áp, lấy nuốt vào không cho đụng vào răng. Vừa mới ăn xong, dùng Tâm suy nghĩ thì tất cả đều phát sanh, sức mạnh chống lại một ngàn Trượng Phu (Puruṣa), tùy ý muốn hiện các thân sống lâu một kiếp. Vừa mới xưng chữ Hồng (HŪṂ) thì núi non thành ấp, miếu Trời  đều bị hư hoại, tùy chỗ có vật Hộ Ma, trong trăm do tuần xưng tên người kia với La Nạ Tất Đế Lợi  đều bị câu móc.

 

_Lại có Pháp nghiệm biết Phục Tàng (kho tàng bị che lấp). Lấy Ngưu Hoàng, bơ, mỡ rắn, Hùng Hoàng, vỏ cây Át Ca làm cây đuốc, lại gần chỗ cách phục tàng khoảng một khuỷu tay, đốt đuốc gia trì 21 biến, quay cây đuốc tùy theo lửa lớn nhỏ thì biết phục tàng cũng như vậy. Nếu có chướng nạn, cũng dùng Chân Ngôn này che chở phòng bị.

 

_Lại có Pháp. Ở nơi thanh nhàn, chốn A Lan Nhã (Araṇya), an tượng Phật ở trước Tốt Đổ Ba (cái tháp), ba thời tắm gội, ba thời thay áo, ba thời mỗi thời tụng riêng 1008 biến. Bắt đầu  từ đầu ngày cho đến lúc trăng tròn, suốt ngày đêm trong ngày ấy không ăn, dùng hoa Tô Mạt Na ở trước Tượng làm cái trướng, dùng mọi loại hương xoa bôi, vòng hoa, hương đốt… cúng dường, thắp 108 chén đèn bơ với mọi thức ăn uống… hiến Phật. Ngồi Kiết Già, có trợ bạn hoặc không có bạn, khởi Tâm Đại Từ Bi, đủ đại tinh tấn, niệm tụng cho đến khi nhìn thấy (tương kiến): mây, âm thanh, cành phan, vòng hoa trong Đạo Tràng lay động, đèn lửa sáng hơn, từ tượng Phật phóng ánh sáng, tượng cử động… Nếu thấy các tướng như vậy thì  hết thảy điều mong muốn đều được thành tựu.

 

_Tiếp theo, nói nói Thành Tựu tối thắng, vào Đại A La Nhã (Mahā-araṇya) hoặc bên bờ sông lớn làm vô úy. An tượng Phật ở chỗ ấy, luôn định ý, ăn củ và trái cây, tụng 21 lạc xoa biến, niệm tụng xong tùy  sức làm cúng dường. Để Ngưu Hoàng trên lá sen làm Tam Ba Đa Hộ Ma (Samāpta-homa: Hộ Ma thành tựu) xong, ngồi Kiết Già, an ở trong lòng hai bàn tay, niệm tụng cho đến khi ba tướng hiện ra:

Nếu ấm áp thì Chuyển Luân Thành Vương càn tác kính yêu, huống chi là sợ Hữu Tình khác, được sống thọ ngàn năm

Nếu bốc khói thì làm vua tối thắng trong An Đạt Đà Na thành tựu, một ngày đi ngàn dặm rồi quay lại. Đối với An Đạt Đà Na trong tất cả thành tựu, Tâm nghĩ sanh tất cả thức ăn uống, làm tất cả Thần Biến, ở An Đạt Đà Na bên cạnh Đế Thích thì làm sao còn sợ các hữu tình khác, thân có ánh sáng màu nhiệm, thọ mạng một ngàn câu chi tuổi

Nếu bốc lửa, vừa mới xoa bôi thân thì tự nhiên tóc trở thành màu lưu ly xanh biếc, thân như màu mặt trời mới mọc, có 28 tướng khó nhìn ngắm, điều phục kẻ khó điều phục, tùy theo ý muốn hiện thân ý mau chóng. Tất cả hàng Phạm Thiên chẳng thể gây tổn hại không có nghi, thân tỏa hào quang chiếu sáng trong chu vi một do tuần, được Thần Thông Cảnh Trí, sống lâu một Đại kiếp, có vô lượng trăm ngàn Trì Minh dùng làm quyến thuộc, có Đại Oai Đức. Chiến đấu với hàng Trời, A Tu La được Vô Năng Thắng. Đến chỗ Đế Thích thì được Đế Thích chia cho nửa tòa ngồi, được Bồ Tát ban cho vị trí ngang bằng, thừa sự vô lượng chư Phật, Tâm không có ham muốn (dục) khuynh đảo vô lượng cõi Phật, cho đến tùy theo thứ tự được Bồ Tát Địa (Bodhi-satva-bhūmi)

 

_Lại có Pháp. Lại nói Pháp Tối Thắng Thành Tựu khác, làm Pháp Tiên Sự xong, dựng lập Mạn Trà La, theo Thầy được Quán Đảnh, trì tám Giới, thành tựu Tam Quy, phát Tâm Bồ Đề làm thành tựu. Ở nhà trống hoặc núi, nơi hoang vắng, hoặc ngưu lan (chuồng bò)… nơi đây có các loại đất, nước  xa bùn dơ hôi thối. Ở nơi thành tựu lúc trước, đào đất sâu đến đầu gối, loại bỏ ngói, gạch, than, đá… dùng Nhất Tự Đảnh Luân Tâm Chân Ngôn gia trì vào nước, rưới vảy nơi ấy, liền lấy hương, đất khác lấp đầy chỗ đã đào, làm Duyên Khởi Tạng Tốt Đổ Ba (cái tháp Duyên Khởi Tạng) rồi an tượng  

Ở trước chỗ ấy, ban đêm tắm gội thay sạch mới. Đem hương xoa bôi, hoa, hương đốt tác Khải Thỉnh… Tất cả nhóm Tịch Trừ dùng Nhất Tự Luân Tâm tụng 30 lạc xoa, đủ số rồi dùng ba thứ sắt thép làm chày Kim Cang, bảo người thợ đúc thọ tám Giới, làm một ngàn Tam Ba Đa Hộ Ma xong. Vào ngày 4, ngày 14 của kỳ Hắc Nguyệt lấy hạt cải trắng đựng đầy trong cái chén sành để ở chỗ ấy, ngồi trên tòa cỏ tranh, làm Nghi Quỹ Cúng Dường, tất cả thức ăn uống mà ý ưa thích đều phụng hiến, lấy tay đè lên chày Kim Cang, niệm tụng cho đến khi tỏa lửa sáng. Vừa mới tỏa ánh sáng xong đều cùng với quyến thuộc hiện ở hư không, sắc tướng như Kim Cang Thủ, hay điều phục kẻ khó điều phục, trong các thành tựu là hơn hết. Tất cả hàng Trời, Rồng, Dạ xoa, đều làm lễ, chẳng tránh né Đạo, được ánh sáng chiếu vào thân vượtt qua mười cõi nước Phật, dạo chơi vô lượng Thế Giới, cùng ngàn quyến thuộc sống lâu một Đại Kiếp, khi chết sanh vào cung của Kim Cang Thủ.

 

_Lại có Pháp. Vì người bệnh gia trì vào nước 7 biến rồi  đem cho họ uống, liền được khỏi bệnh. Nếu bị Mỵ gây bệnh, dùng hạt cải trắng Hộ Ma thì nhóm mỵ ấy đều chạy tan

 

_Lại có Pháp. Ở bên bờ biển, an tượng Bản Tôn, y theo Nghi Quỹ, tụng một lạc xoa thì  Sa Già La Long Vương (Sāgara-nāga-rāja: Hải Long Vương) khiến vào cung của mình, ở trong ấy cầu báu Như Ý, được tùy theo sự ưa muốn, biến hiện thân, tự ý đi lại.

 

_Lại có Pháp. An tượng Bản Tôn ở hang A Tu La, tụng một lạc xoa thì A Tu La nữ hiện ra dẫn Hành Giả vào. Vào xong,cầu thuốc sống lâu của A Tu La đều được hoặc trụ ở trong đó.

_Lại có Pháp. Ở một Tốt Đổ ba (cái tháp) đi xin ăn, làm Pháp Tiên Sự, tụng mười vạn biến xong rồi, vào ngày 8 của kỳ Hắc Nguyệt, ngày đêm không ăn, tùy sức cúng dường thức ăn uống, niệm tụng cho đến khi bóng ảnh của mình ẩn đi, được sức không ai hơn, sống lâu một vạn năm. Nếu đầu tiên chẳng thành tựu, lại làm pháp Tiên Sự sau đó nên cầu thành tựu, đến lần thứ tám, giả sử người có tội Vô Gián cũng được thành tựu.

 

_Lại có Pháp. Dùng vòng hoa đỏ, mặc áo đỏ, tay cầm Khư Tra Võng Ca (Khaṭvaṅga: cây gậy đầu lâu), lấy 7 gò kiến ở Xa Ma Xa Na (Śma-śana: nơi bỏ xác người chết) làm  Tốt Đổ Ba (cái tháp) lượng như khuỷu tay của Đức Như Lai, an Duyên Khởi Kệ đối trước mặt, uống sữa ăn cơm hoặc đi xin ăn. Ở trước tháp, yên lặng tụng một lạc xoa, thì nơi đó hiện ra mọi loại dạng ác đáng sợ, ắt không nên sợ hãi. Vào ngày 14 của kỳ  Hắc Nguyệt, ngày đêm không ăn,  cúng dường rộng lớn nơi Tốt Đổ Ba, đều bố thí thức ăn cho tất cả Quỷ Thần. Dùng hương, hoa, hương đốt… cúng dường Khư Tra Võng Ca (Khaṭvaṅga: cây gậy đầu lâu), mặc giáp trụ, Giới của nhóm Tường (Tường Giới…) ngồi Kiết Già niệm tụng  cho đến khi Khư Tra Võng Ca phát ra ánh sáng, tức Khư Tra Võng Ca thành tựu, liền cầm lấy, ở Hiền Chúng được kính yêu, các vị kia đều tuân phụng Khư Tra Võng Ca ấy. Ở nơi khác, ban đêm đem cắm xuống đất tại nơi không người thì tự nhiên thành cung điện với, tất cả báu trang nghiêm, Thiên Nữ thừa sự, Trượng Phu làm theo lời dạy bảo, có một ngàn quyến thuộc, tất cả yêu thích, sống lâu năm ngàn năm… khi nhổ (Khư Tra Võng Ca) lên thì biến mất

 

_Lại có Pháp. Lấy sắt Bổ Sa làm bánh xe (Cakra: luân) lượng nhỏ bé bén nhọn, có mười hai cây căm. Làm Pháp Tiên Sự xong. Ở bên bờ sông, đảnh núi, nơi có tháp Xá Lợi… an tượng Bản Tôn, tùy theo thứ tự cúng dường như lúc trước. Dùng nhóm hương màu xanh cúng dường bánh xe, bố thí thức ăn cho các Quỷ Thần khác. Ngồi Kiết Già, hai tay cầm bánh xe, từ hoàng hôn bắt đầu niệm tụng cho đến khi có tướng hiện ra, có gió thơm nổi lên trong không trung nghe tiếng ha ha, cát lị cát lị, tất cả núi đều chấn động, tất cả biển bị kích động… không nên sợ hãi, sau lại niệm tụng làm một quang tụ (đống ánh sáng) vây quanh người trì tụng. Người ấy cầm bánh xe, trong nháy mắt liền đến cõi Trời A Ca Ni Tra (Sắc Cứu Cánh Thiên) cùng ngang bằng với Bồ Tát, sống lâu một Đại Kiếp.  Ở Trung Kiếp thấy Đức Phật ra đời, tức từ đây về sau theo thứ tự vượt lên Bồ Tát Địa, khi thân tan  hoại thì sanh vào cung điện của Trì  Kim Cang.

Nếu ở nơi không có tháp Xá Lợi, tụng Nhất Tự Đảnh Luân Vương Chân ngôn với nơi chẳng thanh tịnh, không có mưa. Tại sao vậy? Vì nạn vua chúa nổi lên, chẳng  phải là chỗ niệm tụng, cho nên thân bị tật bệnh, có tai nạn lớn.

 

_Lại có Pháp: nói  thành tựu cây kiếm. Lấy sắt Bố Sa làm cây kiếm, người đúc kiếm chẳng thiếu các Căn làm cây kiếm khoảng một khuỷu tay, không có bạn chí dũng mãnh bền chắc hoặc có bạn, làm Pháp Tiên Sự ở trên đảnh núi, làm Tốt Đổ Ba Duyên Khởi Tạng, làm cúng dường rộng lớn, phát Tâm Bồ Đề lợi ích tất cả hữu tình đối trước Tháp tỏ bày (phát lộ) v.v… tùy hỷ tất cả Công Đức, ngồi trên chiếu cỏ tranh tròn, dùng tay phải cầm cây kiếm, bắt đầu từ hoàng hôn cho đến sáng, lúc tướng hiện ra thời tay huy động ánh sáng như sao băng (lưu tinh) có đến cả ngàn đường sáng. Ánh sáng ấy chiếu sáng người Trì Minh, lúc đó Đại Trì Minh Vương đều lại quán đảnh, Hành Giả ấy cùng quyến thuộc đều đi trong hư không, trong khoảng sát na dạo chơi cõi này, đi  không có ngăn ngại, chiếu sáng bên trong năm Do Tuần.

 

 

_Lại có Pháp: nói thành tựu Hiền Bình. Do Bồ Tát thành tựu điều này thì hay dứt hết thảy sự đói khát khổ não của hữu tình. Ở chỗ có tháp Xá Lợi, đi xin ăn thật nghiêm nghị, an tượng Bản Tôn yên lặng trải cỏ tranh để nghỉ ngơi, y theo Kinh Trì Minh nói điều cấm kị khéo léo, niệm tụng một năm. Vào kỳ Bạch Nguyệt, Hắc Nguyệt… ba ngày ba đêm không ăn, làm cúng dường rộng lớn nơi tượng, lấy Ca La Sa (Kalaśa: cái bình) có đáy không đen, đổ đầy các loại hạt giống, các vật báu, thuốc… đối trước tượng, ngồi Kiết Già, dùng tay phải đè lên miệng bình, niệm tụng, cho đến khi tất cả vật ở bên trong phát ra tiếng Yết Nõa Yết Nõa. Lại niệm tụng cho đến khi các vật lại hiện ra. Cái bình ấy tác tiếng Yết Nõa Yết Nỏa thì nên biết được thành tựu. Liền ở chỗ của cái này suy nghĩ voi, ngựa, xe cộ, báu Chân Đa Ma Ni với các vật, Tất Để Lợi… tức trong bình sinh ra, tùy ý lấy thuốc ban cho tất cả hữu tình.

 

_Lại có Pháp. Chỗ kia có Dược Xoa nữ hiện ra nơi ứng nghiệm. Làm Pháp Tiên Sự xong, ở chỗ ấy niệm tụng, xoa tô một Mạn Trà La nhỏ. Dng cây Khư Đà La (Khadira) nhúm lửa ba đêm xong, lấy hạt cải trắng Hộ Ma 1008 biến thì Dược Xoa Nữ liền đi đến tùy theo ý bảo Dược Xoa Nữ rằng: “Cho ta thuốc trường niên”. Được thuốc xong,  uống vào thì sống lâu một kiếp. Nếu (Dược Xoa Nữ) chẳng đến thì lấy hạt cải trắng hòa với Lỗ Địa La (Rudhira: máu) của mình, thiêu đót 1008 biến, tác tiếng ha ha, tức đi đến.  Trước tiên chẳng nên làm, nếu làm thì Dược Xoa Nữ kia bị tổn hoại.

 

_Lại có Pháp. Uống sữa, ăn lúa mạch, an tượng Bản Tôn ở chỗ có tháp Xá Lợi,tụng niệm một năm. Vào ngày 8 của kỳ Hắc Nguyệt, liền cúng dường thức ăn uốn nơi Phật Thế Tôn, y theo Nghi Quỹ phụng hiến, đối trước tượng nhúm lửa, đốt gỗ của cây Ni Cồ Đà, ba vị ngọt… thiêu đốt 1008 biến thì Câu Vĩ La Dược Xoa (Kubera-yakṣa) đều đến, chẳng nên sợ hãi. Đem nước hương đã để lúc trước, hiến Át Già thì hành Dược Xoa ấy nói rằng: “Tôn giả có việc gì mà hô gọi chúng tôi?”. Hành Giả liền bảo rằng: “Hãy làm Phụng Giáo cho ta”. Làm điều đó xong thì ẩn mất không hiện ra. Tức được thành tựu chúng Dược Xoa, đều ban cho sự ưa thích mong cầu, cầu thuốc Trường Niên màu nhiệm của cõi Trời đều được, cấp cho trăm ngàn quyến thuộc đủ thức ăn uống có sáu mùi vị, chỗ mong cầu đều được.

 

_Lại có Pháp. Muốn khiến Phạm Vương, Tỳ Nữu, Ma Hê Thủ La kính yêu. Ở kỳ Hắc Nguyệt, đối trước tượng Bản Tôn, dùng than không có khói, lấy viên An Tất Hương ba thời hòa với bơ Hộ Ma một ngàn biến thì nữa đêm đều đi đến tùy theo sự muốn thỉnh, cầu thuốc Trường Niên với điều mong cầu… đều được.

 

_Lại có Pháp khiến cho La Nhạ (Rāja: vua chúa) kính yêu. Ở trước tượng Bản Tôn, lấy Nhũ Mộc nhúm lửa, đem hạt cải trắng hòa với ba vị ngọt Hộ Ma 1008 biến, bảy ngày ba thời thì vị chủ của bốn châu hai đi đến kính yêu

 

_Lại có Pháp muốn cho loại La Nhạ (Rāja: vua chúa) kính yêu. Lấy cây Át Già nhúm lửa, 7 ngày 3 thời, dùng Xích Giới Tử (hạt cải đỏ) Hộ Ma

 

_Lại có Pháp khiến cho tất cả Quỷ Thần kính yêu. Lấy muối hòa với Lỗ Địa La (máu) Hộ Ma liền được.

 

_Lại có Pháp. Chỗ kia là nơi có Phạm, La Sát và các loại Quỷ Thần cư trú. Đến chỗ ấy, trụ Cấm Giới, tụng mười vạn biến…liền được đại phục tàng, hoặc hay khiến xua đuổi kẻ khác.

 

_Lại có Pháp, chẳng lựa chọn ngày sao Tú trực (Nhật Tú) cũng chẳng Trai Giới, Trước hết, làm Pháp Tiên Sự, lấy Một Lật Đa Ma Nô Sa (Mṛta-manuṣa: người chết) chưa bị hư hoại, tắm rửa sạch sẽ, trang nghiêm, an Ma Nô Sa ở trong Xa Ma Xa Na (Śma-śana) hướng đầu về phương Đông, Hành Nhân ngồi đối diện, dùng cây cọc Khư Đà La cột buộc, bố thí thức ăn cho Quỷ Thần, bốn phương đều để cây kiếm hộ trì, Hành Giả ngồi trên trái tim của Ma Nô Sa, lấy bột sắt gia trì rồi bỏ vào trong miệng (xác chết), cho đến khi lè lưỡi ra thì mau chóng cầm cây đao bén bén cắt lấy, tức thành cây kiếm màu hoa sen xanh. Do cầm cây kiếm này cùng quyến thuộc đi trong hư không, tất cả Trì Minh không thể tự hoại, làm vua ở trong tất cả Trì Minh, sống lâu một đại kiếp, khi thân hoại thì sanh vào cõi Trời.

“Ngọn Kế La (Kế La phong) đẹp ý

Ngọn Man (Man phong) đủ đoan nghiêm

Ở đỉnh ngọn núi vàng (Kim phong)

Nơi người thành tựu

Ngọn lớn (đại phong) của Di Lô (Meru: Tu Di)

Nơi sen xanh, đỏ đẹp

Núi Tần Đà ưa thích

Hang báu Kim Cang Đế

Núi Viên Hội đẹp ý

Chốn Ma Lại Tiên Sơn

Với ở núi Đại Đế

Núi Tuyết với Hương Chủy

Nơi đẹp ý như vậy

Nhàn tĩnh đầy an lạc

Trì Minh Nữ cùng với

Nhạc Thiên Nữ ca vịnh

Cùng Thiên Nữ dạo chơi

Vui đùa thật tối thắng

Người Trì Minh du hành

Như Đế Thích (Indra), Xá Chi (Śaci:vợ của Đế Thích)

Không người đối địch nổi

Được nẻo không ngại ấy

Lưu chuyển khắp mọi nơi

Đủ Công Đức như vậy

Trì Minh thường du hành

Nếu tu Chân Ngôn Minh, hoặc chẳng thành tựu thì cùng với Nhất Tự Đảnh Luân này tụng chung với nhau, đối trước tượng Phật cúng dường Đức Phật, niệm tụng, liền ở trước tượng ngủ nghĩ, ở trong mộng thấy Chân Ngôn thêm bớt, khiến cho Chân Ngônđầy đủ. Đối trước tượng đốt củi Nhũ Mộc, dùng bơ Hộ Ma 1008 biến thì Bản Tôn ấy tức thành tựu, Pháp này đến lần thứ bảy mời được dùng,  nếu chẳng như thế tức bị hoại.

 

 

_Lại có Pháp, muốn làm A Tỳ Già Lỗ (Abhicāruka: Hàng phục), đến chỗ Xa Ma Xa Na (Śama-śana) dùng cậy củi ở Xa Ma Xa Na nhóm lửa, lấy tro thiêu đốt xác chết Hộ Ma 1008 biến trên thì Đế Thích còn phải từ chỗ ở của mình di chuyển đến

 

_Lại có Pháp, muốn khiến loại La Nhạ (Rāja:vua chúa ), Ma La (Māra: loài Ma). Mặc áo ướt dùng bàn chân đạp trên (tượng Oan Gia), ngâm nga tụng Nhất Tự Đảnh Luân cho đến khi áo khô, như vậy thân của oan gia liền bị khô héo.

 

_Lại có Pháp. Lấy Khương Thạch mỗi mỗi gia trì. Đối trước thành với thôn ấp, trụ đó bảy đêm, qua bảy đêm vì Đại Ma Lê lại khiến Tức Tai. Ở trước tượng lấy sữa Hộ Ma 1008 biến, dùng nước thơm gia trì 108 biến, rưới vảy bốn phương của cái thành với thôn ấp kia, liền được ngưng dứt (tai nạn).

 

_Lại có Pháp. Nếu có người tổn hoại Tam Bảo mà muốn khiến cho họ điều phục thì trụ phương tiện khéo léo, vì kẻ ấy đi đến Xa Ma Xa Na, dùng tro thiêu đốt xác chết làm hình của người ấy. Hành Nhân trần truồng, xỏa tóc y theo Nghi A Tỳ Già Lỗ Ca, tụng Nhất Tự Đảnh Luân 1008 biến, thì kẻ kia liền bị La Sát nắm giữ. Trừ thân của mình ra, người trì tụng khác chẳng thể giải được. Đây là phương tiện khéo của Bồ Tát, người có chủng Tính của Bồ Tát mới nên làm

 

_Lại có Pháp. Lấy lửa trong nhà Chiên Đà La, đi đến Xa Ma Xa Na, lấy cây trong đó mà đốt lửa. Lấy Khổ Hồ Tử xưng tên người kia hoặc nghĩ nhớ đến, Hộ Ma 1008 biến, tức kẻ kia bị bệnh sốt rét nặng. Muốn khiến giải trừ, đối trước tượng, tắm rửa tượng Phật, tụng Chân Ngôn, lấy nước tắm rửa tượng rải trên thân kẻ ấy.

 

_Lại có Pháp. Muốn khiến tồi diệt, lấy xương Ma Nô Sa (xương người) dài tám ngón tay làm cây cọc, gia trì 1008 biến rồng đóng dưới cửa nhà oan gia, ắt tất cả tài vật đều tan hết. Lấy cây cọc ra, liền giải trừ.

 

_Lại có Pháp. Ở Xa Ma Xa Na thiêu đốt tử khoáng hòa với Lỗ Địa La (máu) Hộ Ma 1008 biến, kẻ kia liền ngưng dứt.

 

_Lại có Pháp, nếu muốn quán đảnh cho ta người. Lấy bốn cái bình có đáy không đen, lấy nước trong dòng sông, đựng đầy tất cả vật với hương kèm với hạt giống rồi an trong cái bình ấy, gia trì 1008 biến, bảo đệ tử hoặc người trông coi sự việc, tự rưới rót đảnh đầu thì tất cả tai chướng đấu tranh kiện tụng, tất cả chướng nạn đều được giải thoát.

 

_Lại có Pháp. Ở trước Tốt Đổ Ba (cái tháp) có Xá Lợi, an tượng Bản Tôn, uống sữa ăn lúa mạch, tùy theo sứccúng dường, tụng Chân Ngôn ba lạc xoa, tức hay phá nhóm việc mê loạn, ngu si

 

_Lại có Pháp. Ba thời xưng tội, tùy hỉ, khuyến thỉnh, phát nguyện ưa thích làm. Hoặc uống nước ăn Sa (?) xuống sông lớn nước đến ngực, tụng ba lạc xoa. Muốn khiến kính yêu, ẩn thân, thành tựu nhóm việc Hùng Hoàng,  Thư Hoàng…. đều hay thành tựu.

 

_Lại có Pháp. Ba đêm không ăn, đứng một mình ở phía Nam của Xa Ma Xa Na, không có bạn, tụng một lạc xoa, tức kham nhận được tất cả sự việc.

 

_Lại có Pháp. Nếu có Rồng ác khó điều phục, hoại Phật pháp, tổ hoại hữu tình mà muốn khiến điều phục thì ba đêm không ăn, ở chỗ của Rồng, lấy hạt cải trắng hòa với chất độc với Lỗ Địa La (máu) Hộ Ma, thì Rồng ấy từ trong ao vọt lên, trong khoảng bảy ngày chỗ làm đều thành, chỗ cầu đều được. Nếu Rồng chẳng đi ra, niệm tụng đến hai lạc xoa, hoặc ba lạc xoa thì Rồng kia liền chết, trong ao Rồng có mùi hôi thối bay lên.

 

_Lại có Pháp. Gia trì vào bàn chân trái bảy biến, dùng sự giận dữ đạp lên mặt đất, tụng Nhất Tự Đảnh Luân Vương và tụng thêm chữ Hồng (HŪṂ) tức cấm chỉ voi, ngựa xe, bộ binh…

 

_Lại có Pháp khiến oan gia, Ma La (loài Ma). Đi đến chỗ Xa Ma Xa Na, lấy tro ở xa ma xa na, giận dữ làm hình người kia, gia trì vào cây đao bén, chặt từ chân lên từng đoạn rồi ở  Xa Ma Xa Na Hộ Ma, đến ngày thứ bảy thì mạng người kia chẳng còn.

 

_Lại có Pháp. Nếu ở quân trận, ở cung vua. Hoặc nói tụng nơi tụng, thời được thắng

 

_Lại có Pháp. Dùng Du Ma (mè) Hộ Ma thì nam nữ kính yêu

 

_Lại có Pháp. Gia trì vào ngón trỏ phải bảy biến, hoặc nghĩ đến loại La Nhạ (vua chúa) hoặc kẻ khác, đều được kính yêu. Tức dùng ngón tay này chỉ vào voi, trâu... thì nhóm ấy đều hay bị cấm chỉ.

 

_Lại có Pháp, muốn tự mình thành tựu.  Vào trong Xa Ma Xa Na mua Mãng Sa (Māṃsa : thịt), dùng Nhất Tự Đảnh Luân Vương gia trì bảy biến hộ thân, triệu Long Để Lợi với Trì Minh Để Lợi cũng dùng Chân Ngôn này câu triệu.

 

_Lại có Pháp. Lấy cây sét đánh dài mười hai ngón tay làm chày Kim Cang. Ở trong Xa Ma Xa Na niệm tụng ba lạc xoa thì then cài cửa bên trong bên ngoài của A Tu La đều gãy mở.

 

_Lại có Pháp. Dùng Nhất Tự Đảnh Luân Vương gia thêm chữ Hồng thì hay cấm chỉ quân nơi khác. Nếu chưa thành tựu thì phẫn nộ tụng cũng hay cấm chỉ quân nơi khác. Nếu thành tựu thì khiến cây gãy đổ hay hoại tất cả Minh (Vidya). Chân Ngôn kèm với chữ Hồng, tụng ở trong Xa Ma Xa Na thì được gia hộ.

 

_Lại có Pháp. Lấy sắt Bổ Sa, bảo người thợ đúc thọ tám Giới làm chày Kim Cang. Ở Xa Ma Xa Na thọ tám Giới, Tâm chẳng tán động, làm Pháp Tiên Sự, tay cầm chày Kim Cang tụng mười lạc xoa. Vào lúc nửa đêm trong ngày mười bốn của kỳ Hắc Nguyệt,  đem tất cả hương, hoa, hương đốt, thức ăn uống, đèn sáng… làm Nghi Quỹ cúng dường Đức Phật, tay trái cầm chày Kim Cang, ngồi Kiết Già niệm tụng. Vào lúc sáng sớm thời chày ấy phóng ngàn ánh sáng rực rỡ. Do cầm chày này liền được thành tựu, vừa phát tâm tức cùng quyến thuộc bay lên hư không, hay trị phạt tất cả Trì Minh, oai quang không ai có thể ngang bằng. Đế Thích ban cho nửa tòa ngồi, làm Đại Trì Minh Vương, trụ một đại kiếp, cầm chày Kim Cang tùy ý du hành.

 

_Lại có Pháp. Bị bệnh sốt rét bốn ngày phát bệnh một lần, kèm với nhóm Cổ Độc…thì gia trì tức được trừ khiển.

 

_Lại có Pháp. Ở Xa Ma Xa Na làm hình Xa Đổ Lô (Śatrū: oan gia), dùng chân trái đạp lên trái tim, lấy ngón trỏ phải chỉ nghĩ đến, kèm với chữ Hồng tụng Nhất Tự Đảnh Luân Vương một ngàn biến, tức kẻ kia trong giây lát kia bị diệt hoại, lại cũng dùng Chân Ngôn này đẩy lui, hay khiến cho ngưng dứt.

 

_Lại có Pháp. Lấy tro ở Xa Ma Xa Na làm hình Xa Đổ Lô (Śatrū: oan gia), dùng cây cọc Khư Đà La, tụng Chân Ngôn, đóng ở đảnh đầu, tức thời bị diệt hoại

 

_Lại có Pháp. Lấy hạt cải trắng, ở Xa Ma Xa Na gia trì mười vạn biến thì hay làm bẻ gẫy làm rớt tất cả then cài cửa, xích khóa nhà…

 

_Lại có Pháp. ở Xa Ma Xa Na lấy Một Lật Đa Bổ Lỗ Sa (Mṛta-puruṣa: xác chết của kẻ Trượng Phu) chưa bị tổn hoại,  y theo Pháp tắm gội sạch sẽ trang nghiêm, cho Quỷ Thần ở bốn phương ăn uống, ngồi ở trên tim của người ấy, Chú vào hạt cải trắng, một lần tụng thì một lần ném vào miệng kẻ ấy, cho đến khi lè lưỡi ra, dùng cây đao bén cắt lưỡi liền thành cây kiếm. Do cầm cây kiếm này, làm vua trong tất cả Trì Minh, có sức mạnh không ai bì kịp, tùy ý du hành trong Thế Giới này.

 

_Lại có Pháp. Ở Tốt Đổ Ba (cái tháp) có Xá Lợi, đem  nhóm hương với thức ăn uống cúng dường đủ một tháng, đối trước tượng đốt Trầm Thủy Hương ngày đêm niệm tụng tức nơi sáng sớm thỉnh Tăng lần lượt nên cúng dường nơi Đại Chúng ấy, cầu Tất Địa. Liền dùng Nghi Quỹ này, ngồi Kiết Già niệm tụng, tức được thành tựu Bất Tư Nghị Vương sống lâu, đều được thành tựu Văn Trì.

 

_Lại có Pháp. Làm Pháp Tiên Sự xong, ở nơi thanh tịnh, nơi tháp có Xá Lợi mãn một tháng, ngày đêm không ăn, phát Tâm ân trọng, lấy Cồ Ma Di (Gomaya: phân bò) chưa rớt xuống đất xoa tô Đàn. Lấy tám cái bình đựng đầy nước với các hạt giống, thuốc ... đeo mọi loại vòng hoa ở cổ. Đem mọi loại hương đốt:  Huân Lục, Trầm Thủy, Đàn Hương hòa chung với nước đã được chứa đầy ấy, buông xả thân của mình phụng hiến tất cả Phật Bồ Tát, ngồi Kiết Già niệm tụng, cho đến khi từ đảnh đầuphát ra ánh sáng, xoay nhiễu theo bên phải người Trì Tụng, rồi ẩn vào thân Hành Giả, tức được Thân thành tựu.  Tức thân ấy tỏa ánh sáng trong khoảng sát na liền được tóc xoắn như dạng 16 tuổi, có năm Thần Thông, oai quang như vàng ròng chiếu sáng, cùng quyến thuộc đi trong hư không. Tất cả thành tựu của Trời, Rồng, Dược Xoa, Càn Thát Bà,  A Tu La, Ca Lâu La, Khẩn Na La, Ma Hầu La Già…., Ma Hầu La Già đều kính lễ, trong khoảng Sát Na (Kṣana: thời gian cực nhỏ), Lạp Phược (Lava: 7200 sát na), phút chốc đi khắp vô lượng Thế Giới Phật, thực hành Phạm Hạnh, Tâm Dục không nghiêng động, nơi đi qua được Đế Thích chia nửa tòa ngồi, oai đức không thể so sánh. Ở Thế Giới Phật vượt qua chỗ nghĩ bàn, thấy vô lượng Đức Phật, từ nơi ấy được nghe Pháp đều được sự hiểu biết thù thắng. Như vậy thứ tự tu Bồ Tát Hạnh thời ở Bồ Tát Hạnh được nhập vào Điều Phục Thiện Xảo Phương Tiện Hạnh, chẳng từ sức của Tam Ma Địa ấy, tổn giảm tùy ý mà trụ cho đến thọ sanh.

 

_Lại có Pháp. Vào trong dòng nước, niệm tụng một lạc xoa. Tác công ấy xong thì muốn khiến cho người bị bệnh sốt rét được giải thoát.  Lấy bơ, mật trộn lại Hộ Ma tức được trừ khỏi.  Nếu làm Tức Tai thì thêm chữ Tát-phạ ha (Svāhā)

_Lại có Pháp. Ở nơi thanh tịnh, an tượng Bản Tôn, đem một ngàn hoa Câu Na Vệ (tên gọi riêng của Trúc Đào) ném lên tượng,  xưng tên kẻ kia, một lần xưng thì một lần ném, ắt khiến cho kẻ ấy với chủng tộc đều được kính yêu.

 

_Lại có Pháp. Nếu muốn ngưng dứt chướng nạn, mặc áo ướt phẫn nộ niệm tụng, lấy du ma (mè), bạch giới tử (hạt cải trắng) hòa chung với bơ, thiêu đốt 108 biến. Ba ngày, một ngày ba thời thì đều trừ diệt được tất cả Ma Chướng.

 

_Lại có Pháp. Ở trên đảnh núi, uống sữa, lấy tất cả hương làm chày Kim Cang dài 12 ngón tay hoặc 6 ngón tay, tay trái cầm chày niệm tụng cho đến khi phát ra tướng ấm áp, khói, ánh sáng. Nếu thấy khói thì được làm vua trong An Đát Đà Na thành tựu. Nếu ấm áp, cầm chày Kim Cang thì ai nhìn thấy người ấy đều kính yêu. Nếu tỏa ánh sáng liền được Trì Minh Tiên

 

_Lại có Pháp. Lấy Tố Lộ Đa Nhạ Na, trước tiên dùng một ngàn Tam Ba Đa Hộ Ma, cho đến khi Nhật Thực thì gia trì 108 biến, để ở trong miệng, niệm tụng cho đến hết mặt trời trở lại như cũ, bảo Bà La Môn nữ nghiền nát, gia trì 1008 biến, đem chấm vào mắt tức được An Đát Đà Na, tất cả bậc thành tựu An Đát Đà Na đều không thể tự ẩn mất.

 

_Lại có Pháp, cầu Ngữ Thành Tựu. Làm Pháp Tiên Sự, ở nơi thanh tịnh, an tượng Bản Tôn,  lần lượt ban đồ thức ăn cho tất cả Trời, Rồng, Dược Xoa….Ở trước tượng làm cái lò Hộ Ma, lấy hoa sen xanh hòa với ba vị ngọt Hộ Ma mười vạn biến, tức thành tựu. Nhiễu quanh theo bên phải tượng Bản Tôn, rồi đối trước tượng niệm tụng. Các ngày khác, tùy sức đặt bày tăng thêm cúng dường, cầu thành tựu. Từ đây trở về sau, tất cả chỉ dùng lời nói, đều được thuận theo.

 

_Lại có Pháp. Lấy An Tất Hương làm thành viên, ba thời Hộ Ma, mỗi thời 108 biến, thì điều mà  ý ưa thích đều được viên mãn. Nếu bị Quỷ Mỵ nắm giữ thì gia trì Chú vào sợi mà đeo.

 

_Lại có Pháp. Lấy mè, hạt cải trắng hòa với bơ, bảy ngày đối trước tượng Hộ Ma, thì điều đã mong cầu đều được.

 

_Lại có Pháp, khiến cho nam nữ kính yêu. Lấy sáp làm hình người ấy, trì tụng Nhất Tự Đảnh Luân, đem dầu đắng (khổ du) đổ đầy bụng kẻ ấy, dùng bảy gai nhọn Ma Na đâm chích 7 chỗ nối khớp xương, hơ gai nhọn trên lửa Khư Đà La, gia trì 108 biến, bảy đêm tức được việc mong cầu.

 

_Lại có Pháp, muốn xua đuổi người khác. Giã hạt cải đỏ (xích giới tử) thành  bột, làm hình người ấy, rồi chặt đứt từ bàn chân phải, bỏ vào trong lửa than Khư Đà La, tụng Chân Ngôn, Hộ Ma bảy ngày liền được như nguyện.

 

_Lại có Pháp, khiến cho thân của mình ngưng dứt tai nạn. Ở tháp có Xá Lợi, an tượng Bản Tôn, đem nhóm hương hoa…cúng dường. Lấy cái bình mới chứa đầy nước thơm, kèm tất cả thuốc với các vật báu… gia trì  108 biến. Lấy sợi dây thừng chẳng bị cắt đứt, cột cổ bình, rưới tắm thân của mình sẽ lìa được tất cả tội, tất cả chướng nạn.

 

_Lại có Pháp. Gia trì vào Thanh Mộc Hương 108 biến, ngậm trong miệng rồi cùng người nói chuyện, ắt đều được kính yêu. Luận lý ở chỗ quan phủ đếu được thắng.

 

_Lại có Pháp. Lấy hoa màu vàng bỏ vào lửa Khư Đà La, Hộ Ma một ngàn bông hoa sẽ được ngàn lạng vàng

 

_Lại có Pháp. Lấy muối làm hình người khác, nơi lửa Khư Đà La gia trì một ngàn biến Hộ Ma thì chỗ cầu kẻ kia đều được kính yêu.

 

Này Bí Mật Chủ! Tất cả nhóm Thế Gian Xuất Thế Gian như vậy thì Luân Vương Phật Đảnh đều hay làm

“Trời, Rồng, Dược Xoa Vương

Ngạ Quỷ, La Sát ác

Với các Bộ Đa khác

Thấy trì tụng, tiêu sạch

Ngưng dứt các Thiên Pháp

Cổ Độc, Bộ Đa Na

Thường trong tay Hành Nhân

Tội kia chẳng thể được

Tất cả cầu thành tựu

Người tương ứng sẽ được

Giáo đến tay người ấy

Mau chóng làm các lợi”

 

Bấy giờ, Kim Cang Thủ Bí mật Chủ bạch Phật rằng: “Hữu tình kia dùng Phước lớn nhiếp nhận. Giáo này sẽ được đến tay người ấy.

Thế Tôn! Con cũng nhiếp nhận hữu tình ấy, khiến cho Giáo này vào tay người ấy, ở tất cả cõi hữu tình thì Minh Vương này hay làm tất cả sự nghiệp, hay diệt tất cả sự sợ hãi, thường làm gia hộ tiền tài lúa đậu, tăng trưởng thọ mạng, không có bệnh, đều trừ được tám vạn Quỷ Mỵ Tộc, dứt hết thảy Pháp ếm đối, cái chết chẳng đúng thời, ngưng dứt khắp lửa độc, lợi ích tất cả hữu tình, hay trừ tất cả bệnh, haychặt đứt tất cả Chấp Diệu, siêng năng mạnh mẽ như Sư Tử, thương xót tất cả hữu tình, cho nên tác Thuyết như vậy”

 

Thời Đức Thế Tôn bảo Kim Cang Thủ Bí mật Chủ rằng: “Nay Ta nói công năng khiến trừ tất cả tội, trừ tất cả bệnh. Ông nên nghe cho kỹ!

Này Kim Cang Thủ! Nếu bị tất cả Quỷ Mỵ gây tai vạ, gia trì vào sợi dây năm màu cột vào bàn tay, hộ thân. Lấy tro gia trì kết Phương Ngung Giới, gia trì vào nước. Tất cả bệnh sốt rét, dùng sợi dây gia trì rồi cột buộc cho ta người (tự tha) khiến trừ tất cả tội. Đem hạt cải trắng hòa với bơ Hộ Ma sẽ khiến tăng thêm thọ mạng. Dùng hoa Câu Tô Ma gia trì cúng dường Phật Thế Tôn.

_Lại có Pháp. Dùng hoa Tô Ma Na gia trì 108 biến, rồi ném trong hư không liền được trời quang đãng không có mây.

 

_Lại có Pháp, gia trì vào nước, vì người kia, xưng tên rồi cho uống, sẽ khiến ccho kẻ ấy được kính yêu.

 

_Lại có Pháp. Dùng cành Câu Na Vệ gia trì bảy biến, hướng về nơi có mưa đá tuôn xuống mà đánh thì mưa đá liền dời đi.  Mây ác cũng dùng Pháp này

_Lại có Pháp, kết Phương Ngung Giới dùng cây cọc Khư Đà La. Dùng nước hoặc hạt cải trắng cột buộc Tỳ Na Dạ Ca

 

_Lại có Pháp. Tất cả bệnh thì gia trì sợi dây năm màu cho đeo tức trừ khỏi. Tất cả Quỷ Mỵ, tất cả bệnh thì Hộ Ma liền ngưng dứt. Gia trì vào hoa quả rồi đem cho người kia sẽ được kính yêu.

 

_Lại có Pháp. Gia trì vào thức ăn uống rồi đem cho người đều được kính yêu

 

_Lại có Pháp. Làm cây cóc sắt gia trì thì đối với tất cả sự sợ hãi, tất cả chướng nạn đều được gia hộ. Trời với Quỷ Thấn, La Sát không dám trái vượt đến gần cây cọc. Ở tất cả chỗ sợ hãi được gia hộ trong một do tuần kết Giới.

 

_Lại có Pháp, muốn cấm chất độc. Gia trì vào sợi dây 7 biến rồi cột vào Nhũ Mộc (cây có nhựa như sữa) thì tất cả chất độc đều tiêu. Hết thảy chỗ có độc dùng đất hoặc hạt cải trắng hoặc nước gia trì mà dùng, đều được trừ khỏi. Tất cả bệnh, gia trì vào sợi dây năm màu 108 biến rồi đeo cột cho người bệnh tức được trừ khỏi. Đốt Trầm Thủy Hương hoặc Huân Lục Hương thì hay trừ tất cả bệnh sốt rét. Tất cả chỗ đáng sợ, tụng Minh Vương này đều được không sợ hãi (vô úy).

 

_Lại có Pháp. Gia trì vào cỏ tranh, quét tất cả độc. Ở chỗ tù tội cột trói, tụng tức giải thoát được sự cột trói. Người bị sốt rét, gia trì vào sợi dây rồi đeo nơi eo liền khỏi bệnh

 

_Lại có Pháp, Tự hộ thân của mình thì dùng Tâm tụng. Trâu bò gia súc bị bệnh dịch thì gia trì vào sợi dây màu đen rồi đem cột nơi cổ liền khỏi bệnh

 

_Lại có Pháp. Người bị Pháp Ấn ác, gia trì vào sợi dây trắng bảy biến, thắt gút rồi đeo trên thân liền trừ được.

 

_Lại có Pháp. Kết Phương Ngung Giới thì dùng hạt cải trắng

 

_Lại có Pháp. Bị tai vạ Phong Mỵ thì gia trì vào dầu rồi cho uống, liền khỏi

 

_Lại có Pháp. Bị đau mắt thì gia trì vào nước rồi cho tẩy rửa, liền khỏi

 

_Lại có Pháp. Bị Dược Xoa nắm giữ thì gia trì vào nước rồi rưới vảy, liền được giải thoát

 

又法餓鬼所持及癲癎加持線與繫得愈。

hựu   Pháp   ngạ quỷ sở trì  cập điên   giản   gia trì tuyến   dữ  hệ   đắc   dũ   。

Lại có Pháp. Bị Ngạ Quỷ nắm giữ với điên cuồng thì gia trì vào sợi dây rồi cho đeo, liền được khỏi

 

_Lại có Pháp. Ngăn cấm Rồng, dùng cành Câu Na Vệ. Phá các Ấn thì dùng tro. Ngăn giặc thì gia trì vào khối đất bảy biến rồi ném vứt bốn phương

 

_Lại có Pháp. Muốn mong cầu việc thì tắm gội sạch sẽ, mặc áo sạch mới, đối trước tượng, một ngày một đêm không ăn, đốt Huân Lục Hương, tụng Chân Ngôn 108 biến, liền ngủ nghỉ  trước tượng thì trong mộng nói việc thiện ác, chỗ cầu mong đều chỉ bảo.

_Lại có Pháp. Muốn dừng mưa dầm, vào trong nước, niệm tụng thì tất cả đều ngưng. Cầu mưa thì cũng vào trong nước, niệm tụng, tùy ý nhiều ít

 

_Lại có Pháp. Muốn cầu thức ăn. Vào đầu ngày, ở thôn ấp, đứng đối trước cổng thành, gia trì vào hoa Tô Ma Na 108 biến rối hướng về cửa thành mà ném, sau đó vào thành, không cầu sẽ được thức ăn chẳng cần cầu đều dư đủ.

 

_Lại có Pháp. Trẻ con bị Quỷ Mỵ nắm giữ, viết Nhất Tự Đảnh Luân Vương trên vỏ cây hoa rồi cho đeo dưới cổ, liền khỏi bệnh

 

_Lại có Pháp. Thường niệm tụng thì mọi người đều được kính yêu.

 

_Lại có Pháp. Vào cung vua, gia trì vào nước 108 biến, dùng xoa bôi mặt thì La Nhạ (vua chúa) cùng các kẻ quần thần đều kính yêu

 

_Lại có Pháp. Gia trì vào nhóm áo, hương hoa, anh lạc…hoặc đem cho người hoặc tự mặc thì đều được kính yêu.

 

_Lại có Pháp. Gia trì vào các thức ăn uống 108 biến, rồi xưng tên người kia, nghĩ nhớ rồi ăn, tức được kính yêu.

 

_Lại có Pháp. Bị sưng nhọt .. gia trì vào bùn bảy biến rồi xoa bôi, liền khỏi bệnh.

Ta lược nói chỗ làm đều được thành tựu”

 

Lúc đó, Đức Thế Tôn bảo Kim Cang Thủ Bí Mật Chủ rằng: “Thiện Nam Tử! Nhất Tự Đảnh Luân Vương như vậy hay làm tất cả sự nghiệp, tất cả Phật đã nói Giáo Lệnh không có ngăn ngại, vô lượng na do tha trăm ngàn câu chi Phật đã nói, nay Ta cũng nói. Nay Ta nói Phước Lợi

Này Bí Mật Chủ! Ông hãy lắng nghe! Hãy nghe cho kỹ! Tất cả Phật đã nói, tất cả Bồ Tát tùy vui.

Bí Mật Chủ! Nếu có Đại Minh Vương Luân Vương Phật Đảnh này, hoặc hay thọ trì đọc tụng, hoặc nghe diễn nói, cho đến viết chép Kinh Quyển, cúng dường niệm tụng… thì người ấy chẳng bị rơi vào nẻo ác, chẳng làm Ngạ Quỷ Dược Xoa, chẳng nghèo túng, chẳng bị tất cả tội, tất cả hữu tình đều được kính yêu, tất cả đều được tùy thuận, nơi sanh ra đều được Túc Mạng, tất cả Quỷ Mỵ chẳng dựa dính thân, ấy là: Thiên Mỵ hoặc Long Mỵ, hoặc Anh Hài mỵ, hoặc La Sát Mỵ, hoặc Khẩn Na La Mỵ, hoặc Ma Hầu La Già Mỵ, hoặc Bổ Đát Na Mỵ, hoặc Yết Tra Bổ Đát Na Mỵ, hoặc Tỳ Xá Già Mỵ, hoặc Ca Lâu La Mỵ, hoặc A Tu La Mỵ, hoặc chư Mẫu Thiên Mỵ, hoặc Cưu Bàn Trà Mỵ… Đao gậy không dính vào thân, không bị vướng vào chất độc, lửa, nước… Chẳng sanh vào nơi có tất cả kẻ địch, đói kém, hoang vắng…hết thảy nhọt độc, phù thủng, Cổ Mỵ, Khởi Thi (xác chết đứng dậy đi), làm pháp không lành… đều được giải thoát. Tất cả Trời, Rồng, Dược Xoa, A Tu La, Ca Lâu La, Khẩn Na La, Ma Hầu La Già đều lễ kính.

 

Thiện Nam Tử! Nay Ta lược nói. Hết thảy tất cả tai nạn, tất cả điều kia đều chẳng thể gây hại cho người ấy được. Tại sao thế? Vì là Cảnh Giới của Phật, cảnh Sở Hành của vô lượng Phật, vô lượng Tam Ma Địa du hý của vô lượng Phật Thế Tôn

Này Bí Mật Chủ! TTất cả Như Lai trong Hiền Kiếp này nói, Phật quá khứ, vị lai, hiện tại nói,nay Ta cũng nói, hằng hà sa số đồng tên Như Lai nói, đều tùy hỉ

Nếu có Thiện Nam Tử, Thiện Nữ Nhân, ở đời sau thời sau Tỳ Kheo, Tỳ Kheo Ni, Ưu Bà Tắc, Ưu Bà Di… tắm gội sạch sẽ, đối trước mặt Phật làm cúng dường, tụng trì Minh Vương Chân Ngôn này, nếu thành tựu nghe phước lợi như vậy mà sanh niềm tin trong sạch, sẽ sanh lên cõi Trời, được oai đức lớn của hàng Trời. Nếu sanh trong loài người sẽ làm vua, được Túc Mạng Trí. Ơ trong đời này niệm tụng được lìa tất cả tật bệnh, nếu được thành tựu thì thân người này từ đây về sau vào nhập vào cảnh giới của Bồ Tát, dạo chơi vô lượng Thế Giới Phật, như tất cả Như Lai du hí.

 

Nhất Tự Kỳ Đặc Phật Đảnh Kinh

THUYẾT PHÁP

_PHẨM  THỨ SÁU_

 

Bấy giờ, Tịch Tĩnh Tuệ Bồ Tát Ma Ha Tát là em của Kim Cang Thủ Bồ Tát, từ trong tập hội của Đại Chúng ấy đứng dậy, chắp tay lễ Phật. Vì cúng dường Đức Thế Tôn nên cỡi vòng đại chân châu vô giá đeo ở cổ,  dùng bàn tay phải cầm nắm rồi dâng lên Đức Thế Tôn, nói báo đáp màu nhiệm, nói Già Đà (Gāthā: Kệ Tụng) này khen ngợi Đức Phật

“Tiếng Đảnh ở ba cõi

Các hữu tình vui thích

Tiếng tối thắng của Phật

Hiện Ngữ được vinh thịnh

Hết thảy Phật trụ Pháp

Điều Ngự kia nói pháp

Nơi sanh bậc Đẳng Giác

Thế Tôn được Bồ Đề

Đấng chuyển Diệu Pháp Luân

Xưa kia tu tròn đủ

Chư Phật ngồi tòa nầy

Thế gian không người sánh

Ở mỗi mỗi đất ấy

Đều thành như Kim Cang

Nay đối trước Thế Tôn

Được thấy làm cát tường

Quá khứ làm cát tường

Ai lại nghe Diệu Pháp

Trước đây lại cát tường

Cát tường kia cũng thế

Nghe Giáo ấy không hoại

Kẻ Trí Tuệ chánh trụ

Nơi ấy thường tưởng Trời

Cũng quán, tưởng cha mẹ

Thân giáo, tưởng chị em

Đều thấy bậc vô úy

Trước tu thuận Giáo Lệnh

Nơi Thi La (Śīla: Giới trong mát) tối thắng

Do kia ở  Pháp Vương

Nương cậy được cúng dường

Như vòng hoa Mạt Lợi

Gió thổi hương thơm lừng

Mè tạp làm thành dầu

Hương ấy cũng thơm phức

Hình sắc Tôn khôn sánh

Quần phẩm khó tính lường

Thâm sâu với oai đức

Danh Sắc với Thần Thông

_Nay, ở nơi đất này

Con quán, tưởng cao rộng

Làm sao các nam nữ

Tán dương chút Công Đức

Nếu nay, người được nghe

Nghe Pháp sanh niềm tin

Nếu người hay xả thí

Ở trong Giáo Thế Tôn

Nếu hướng vào Phi Gia (xuất gia)

Ở trong Giáo Thích Vương

Con đối với tất cả

Thương xót, tưởng thân tộc

Như muỗi mòng trong không

Như  trâu, ếch biển lớn

Như vậy, Công Đức Phật

Nơi khen như mộng nói

Như con ở Thiên Vương

Tán dương bậc Công Đức

Hoặc Công Đức tiếng Phật (Phật thanh)

Tùy sức, con khen ngợi

Cung kính, cầm cúng dường

Chuỗi ngọc báu vô giá

Dùng căn thắng thiện này

Hữu tình đều như Phật”

 

Khi Tịch Tĩnh Tuệ Bồ Tát Ma Ha Tát, dùng Già Tha tán dương Đức Thế Tôn xong, lại bạch Phật rằng: “Bồ Tát có bao nhiêu Pháp thành tựu để tu Phật Đảnh Luân Vương Nhất Thiết Như Lai Tam Ma Địa Sí Thịnh này?

Bấy giờ, Đức Thế Tôn dùng Già Tha đáp Tịch Tĩnh Tuệ Bồ Tát Ma Ha Tát rằng:

“Nếu có Tâm Từ, Tâm thanh tịnh

Chẳng thô, mềm mại đầy đủ niệm

Hộ Cấm, chánh trực tu Phạm Hạnh

Người ấy thành tựu Minh Vương này

Hết thảy lìa tội, chẳng làm ác

Tăng trưởng thường tịch, lìa giận dữ

Người có như vậy thành Minh Vương

_Hiềm hận người khác với đùa cợt

Như vậy nơi người, thường chẳng làm

Chẳng dòm dài ngắn nơi người khác

Người có như vậy thành Minh Vương

_Nếu ở Phật pháp đủ Công Đức

Thường hay cung kính và cúng dường

Chẳng đánh, chẳng chế diễu người khác

Ấy đều thành tựu Minh Vương này

_Không có ganh ghét, không nhờn láo

Chẳng lợi cho người thì chẳng làm

Chẳng gây lỗi lầm với người khác

Như vậy thành tựu Chân Ngôn Vương”

 

Này Thiện Nam Tử! Ta thừa sự cúng dường sáu mươi câu chi Phật, nơi câu chi Phật ấy chẳng tu  Phạm Hạnh, cầu Pháp siêng tu hành, từ nơi ấy thọ nhận Đại Minh Vương lưu bố rộng rãi, do căn lành ấy liền được Công Đức rộng lớn, oai đức như vậy.

Thiện Nam Tử! Tam Ma Địa chẳng thể nghĩ bàn của tất cả Như Lai rất thù thắng, cho nên Bồ Tát hộ giữ thân, khẩu, ý  tu trì Nhất Tự Đảnh Luân Vương

Như vậy! Như vậy Thiện Nam Tử! Như Lai đối với tất cả hữu tình, dùng hình Chân Ngôn làm bạn tốt (thiện hữu)”

 

Tịch Tĩnh Tuệ nói lời này: “Thế Tôn! Thiện Nam Tử, Thiện Nữ Nhân cung kính tưởng như bạn tốt, nên tập Đại Minh Vương, nên thừa sự cúng dường. Tại sao thế?”

_”Này Tịch Tĩnh Tuệ! Nếu đối với Thiện Tri Thức mà gần gũi tu tập thì được thành Thiện Pháp, nghe Pháp Thiện Diệu, dùng ý thiện ưa thích liền được Thiện Gia Hạnh. Dùng Thiện Nghiệp hướng đến chỗ Thiện, được Trợ Bạn tốt, chẳng gây nghiệp tội. Làm Thiện Gia Hạnh hướng đến nơi thiện xong, thừa sự trợ bạn tốt chẳng gây nghiệp ác. Đã chẳng làm ác thì đối với người khác sẽ hộ giữ ý của người khác, viên mãn Đạo Bồ Đề, trụ Đạo, kham nhận có sức mạnh đối với hữu tình trụ Ác Đạo mà làm nghĩa lợi. Thế nên Thịch Tĩnh Tuệ! Gần gũi bạn tốt thì tất cả Công Đức đều được viên mãn, đều được xưng tán”

 

Thời Tịch Tĩnh Tuệ Bồ Tát Ma Ha Tát bạch Phật rằng: “Thế Tôn! Bồ Tát Ma Ha Tát có bao nhiêu Pháp thành tựu để mau chứng Vô Thượng Chánh Đẳng Bồ Đề, được Pháp Nhẫn thâm sâu?”

Đức Phật bảo Thịch Tĩnh Tuệ Bồ Tát: “Có bốn Pháp thành tựu, mau chứng Vô Thượng Chánh Đẳng Bồ Đề, được Pháp Nhẫn thâm sâu. Thế nào là bốn?

Vào Duyên Sanh Pháp Trí, vào Vô Chúng Sanh Vô Nhân Vô Thọ Giả, nơi Không Pháp Tánh quyết định cảnh giới thắng giải, xa lìa hai Kiến Đoạn Thường. Bốn Pháp như vậy: Tiền Tế (quá khứ) thanh tịnh, Hậu Tế (vị lai) chẳng đến, ba đời bình đẳng, đã thấy tại Trí. Như vậy là bốn Pháp

Lại có bốn Pháp. Phật Tính nên quán, Phật Sắc Tính nói yếm tăng (?chán ghét), Như Lai dùng con mắt Tuệ, tức Tuệ Nhãn thanh tịnh. Như vậy là bốn Pháp

Lại có bốn Viên Mãn Ba La Mật: chẳng bỏ bốn Nhiếp Pháp, dùng phương tiện khéo léo, không có người quyết định, phát sanh Đại Bi.

Này Thanh Tĩnh Tuệ! Bốn Pháp như vậy, Bồ Tát Ma Ha Tát thành tựu, mau chúng Vô Thượng Chánh Đẳng Bồ Đề, nơi Pháp Nhẫn thâm sâu”

 

Khi Đức Thế Tôn ở chỗ này nói bốn Pháp thời vô lượng Bồ Tát được Vô Sanh Pháp Nhẫn, vô lượng Trời, Rồng, Dược Xoa, Càn Thát Bà, A Tu La, Ca Lâu La, Khẩn Na La, Ma Hầu La Già phát Tâm Vô Thượng Chánh Đẳng Bồ Đề.

 

Bấy giờ, Đức Thế Tôn nói Già Tha này:

 “Lý Thú Pháp như vậy

Chánh Đẳng Giác đã nói

Dio tu Chân Ngôn này

Tất cả làm Như Lai

Nếu thích vượt sanh tử

Nếu muốn chặt các Kết

Làm tất cả Y Chỉ

Tu lâu nơi Hạnh này

Khiến khởi tưởng thù thắng

Ta hướng nơi đoan nghiêm

Suy nghĩ chuyển lời này

Thường tu Hạnh bình đẳng

Chẳng làm Bất Đẳng Hạnh

Liền thành Bồ Tát Vị (địa vị của Bồ Tát)”

 

NHẤT TỰ KỲ ĐẶC PHẬT ĐẢNH KINH

_QUYỂN TRUNG (Hết)_

 

Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn
facebook youtube google-plus linkedin twitter blog
Nguyện đem công đức này, trang nghiêm Phật Tịnh Độ, trên đền bốn ơn nặng, dưới cứu khổ ba đường,
nếu có người thấy nghe, đều phát lòng Bồ Đề, hết một báo thân này, sinh qua cõi Cực Lạc.

May the Merit and virtue,accrued from this work, adorn the Buddhas pureland,
Repay the four great kindnesses above, andrelieve the suffering of those on the three paths below,
may those who see or hear of these efforts generates Bodhi Mind, spend their lives devoted to the Buddha Dharma,
the Land of Ultimate Bliss.

Quang Duc Buddhist Welfare Association of Victoria
Tu Viện Quảng Đức | Quang Duc Monastery
Senior Venerable Thich Tam Phuong | Senior Venerable Thich Nguyen Tang
Address: Quang Duc Monastery, 105 Lynch Road, Fawkner, Vic.3060 Australia
Tel: 61.03.9357 3544 ; Fax: 61.03.9357 3600
Website: http://www.quangduc.com ; http://www.tuvienquangduc.com.au (old)
Xin gửi Xin gửi bài mới và ý kiến đóng góp đến Ban Biên Tập qua địa chỉ:
quangduc@quangduc.com , tvquangduc@bigpond.com
KHÁCH VIẾNG THĂM
110,220,567