Tu Viện Quảng Đức105 Lynch Rd, Fawkner, Vic 3060. Australia. Tel: 9357 3544. quangduc@quangduc.com* Viện Chủ: TT Tâm Phương, Trụ Trì: TT Nguyên Tạng   

1. Quyển Thứ Nhất

08/11/201416:44(Xem: 3123)
1. Quyển Thứ Nhất

Mật Tạng Bộ 2_ No.952 (Tr.263_Tr.269)

 

KINH NĂM PHẬT ĐẢNH TAM MUỘI ĐÀ LA NI

_QUYỂN THỨ NHẤT_

 

Hán dịch: Đại Đường_Thiên Trúc Tam Tạng BỒ ĐỀ LƯU CHÍ phụng chiếu dịch
Việt dịch: Sa Môn THÍCH QUẢNG TRÍ
Phục hồi Phạn Chú: HUYỀN THANH

 

TỰA

_PHẨM THỨ NHẤT_

 

Tôi nghe như vầy: Một thời Đức Bạc Già Phạm (Thế Tôn) ở nước Ma Kiệt Đề, bắt đầu thành Chánh Giác tại trướng Đại Bảo Tràng trong Kim Cang Đạo Tràng dưới cây Bồ Đề. Cái trướng báu ở đất ấy đều là Thần Thông, Công Đức Đại Phước của Như Lai tạo thành, thuần dùng vô lượng châu báu thượng diệu, kỳ lạ tự nhiên hiển đầy mọi loại trang nghiêm, mọi hình sắc xen lẫn phát ra ánh sáng lớn. Bánh xe báu đặc biệt kỳ lạ thanh tịnh tròn đầy, dùng vô lượng màu sắc xen lẫn nhau để trang sức, giáp vòng vây quanh mà hiển hiện lọng báu, phướng, phan tỏa ánh sáng rực rỡ, hương màu nhiệm, vòng hoa, lưới võng bảy báu che kín bên trên. Vật báu lớn vô tận, tự tại hiển hiện. Các cây báu, hoa, lá tỏa ánh sáng tươi đẹp. Do Thần Lực của Đức Phật cho nên khiến đất ở Đạo Tràng này rộng rãi đẹp đẽ nghiêm tịnh, ánh sáng chiếu khắp. Hết thảy báu màu nhiệm kỳ lạ đặc biệt gom chứa vô lượng căn lành, nghiêm sức Đạo Tràng.

Cây Bồ Đề ấy cao lớn kỳ lạ, Lưu Ly làm thân, báu màu nhiệm làm cành nhánh, rũ bày lá báu giống như đám mây dầy đặc. Hoa báu đủ màu trợ nhau xen kẽ, Đại Bảo Ma Ni dùng làm quả trái. Ánh sáng ấy chiếu khắp hết thảy cõi Phật, mọi loại hiện hóa bày làm Phật sự. Hiện khắp Nhất Tự Phật Đảnh Chuyển Luân Vương Chú của Đại Thừa, Giáo của Bồ Tát Đạo. Do Thần Lực của Đức Phật cho nên diễn ra mọi loại Phạm Âm, âm thanh màu nhiệm tán dương vô lượng Công Đức của Như Lai, cùng với vô số Đại Bồ Tát đều đến dự. Các vị ấy tên là: Kim Cang Tràng Bồ Tát Ma Ha Tát, Quán Thế Âm Bồ Tát Ma Ha Tát… vô lượng các Đại Bồ Tát đều là bậc Thượng Thủ cùng với hết thảy Đại Chúng Hội ở dưới cây Bồ Đề màu nhiệm, dùng Thần Lực của Phật tụ hội ngồi trong chu vi năm trăm Du Thiện Na mà chẳng chướng ngại lẫn nhau.

Đức Như Lai ở trong ấy, bảo Di Lặc Bồ Tát với các Bồ Tát rằng: “Này ông, Thiện Nam Tử! Cái cây này tức là cái cây mà Phật Bồ Đề đã trang nghiêm. Khi Ta bắt đầu ngồi dưới cái cây này thời liền phá bốn Ma, được chứng Vô Thượng Chánh Đẳng Phật Trí. Các ông cũng nên ngồi ở đất này, khiến cho các ông sẽ được Phật Trí vô thượng”.

Bảo lời này xong, yên lặng chẳng động.

Khi ấy, Kim Cang Mật Tích Thủ Bồ Tát dùng Đức oai thần của Phật, nương vào sức vốn đã Nguyện xưa kia, liền từ chỗ ngồi đứng dậy, trật áo hở vai phải, chỉnh sửa quần áo, quỳ thẳng lưng, chắp tay, cung kính, chiêm ngưỡng, rồi bạch Phật rằng: “Thế Tôn! Nay con xin thưa hỏi về Pháp Như Lai Chánh Giác Chuyển Luân Đảnh Chú. Dùng phương tiện nào khiến chỉ bỏ chút ít công sức liền được thành hướng? Pháp Đại Minh Chú của hết thảy Như Lai. Pháp Gia Hạnh, Đàn Ấn, mọi loại việc…. Pháp Nhất Tự Chuyển Luân Vương, Pháp vào Đại Tam Ma Địa Đàn Xứ, Pháp thành tựu, Pháp niệm tụng, Pháp xoay vần kết Ấn, Pháp bí mật, Pháp tô vẽ tượng, Pháp trừ nghiệp chướng, Pháp giàu có tiền của, Pháp Hàng Ma Oán, Pháp chân thật của hết thảy Như Lai Chủng Tộc với Pháp Vô Ngại Tối Thắng Minh thuộc Thế Gian, Xuất Thế Gian với Pháp hết thảy hữu tình, hữu tình giới, Bồ Tát thành tựu Hạnh, Pháp Đà La Ni… khiến cho hết thảy hữu tình trong cõi Thiệm Bộ Châu này được an vui lớn.

Các hữu tình này dùng sức bí mật của Chuyển Luân Vương Như Lai, hết thảy sẽ được làm Đại Phật Sự. Do hết thảy hữu tình trong cõi Thiệm Bộ Châu này được an vui lớn, liền hay thành tựu Pháp Đảnh Vương này.

Tùy được thành tựu Chú Pháp của hết thảy Thiên Thần, chủng tộc của Thiên Thần. Chú Pháp của hết thảy Rồng, chủng tộc của Rồng. Chú Pháp của hết thảy Dược Xoa, hết thảy chủng tộc của Dược Xoa. Chú Pháp của hết thảy La Sát, hết thảy chủng tộc của La Sát. Chú Pháp của hết thảy Càn Thát Bà với chủng tộc. Chú Pháp của hết thảy A Tố Lạc với chủng tộc. Chú Pháp của hết thảy Ca Lâu La hết thảy chủng tộc của Ca Lâu La. Chú Pháp của Khẩn Na La với chủng tộc. Chú Pháp của Ma Hô Lạc Già với chủng tộc… cho đến Pháp Thế Gian Xuất Thế Gian, hết thảy đều thành tựu không có chỗ chướng ngại, vì các hữu tình làm Đại Trú Xứ, trừ các cấu chướng thành Chú Pháp của con (Kim Cang Mật Tích Thủ Bồ Tát) với thành Pháp Đàn, Ấn, Chú của Quán Âm, các Đại Bồ Tát, bậc Đại Oai Đức, với vô lượng Pháp Đàn, Ấn, Chú khó thành mà hết thảy Như Lai đã nói. Thế nên cúi xin Đức Như Lai Ứng Chánh Đẳng Giác rũ lòng thương, dạy bảo chỉ lối cho hữu tình, vì con mà nói”

Lúc đó, Đức Thế Tôn bảo Kim Cang Mật Tích Thủ rằng: “Lành thay! Lành thay! Các ông hay hỏi Ta Nhất Tự Vương Đảnh Đại Chuyển Luân Vương này thành nhóm Đàn Pháp bí mật mà hết thảy Như Lai đã nói, khiến cho người trì Chú an trụ, siêng năng tu hành.

Thế nên, Mật Tích Thủ! Các ông hãy lắng nghe! Hãy nghe cho kỹ! Nay Ta tuyên nói điều mà hết thảy Như Lai xưa kia sớm nói, hết thảy Như Lai đời vị lai cũng sẽ nói”

 

_Bấy giờ, Đức Thích Ca Mâu Ni Như Lai liền dùng Phật Nhãn quán sát vòng hết tất cả hữu tình trong hết thảy Thế Giới, tất cả hữu tình trong hết thảy Thế Giới ở đời vị lai, mội một nhóm Phước, Nguyện, Lực...ṇơi đã gieo trồng căn lành xưa kia, rồi bảo các Bồ Tát rằng: “Này Thiện Nam Tử! Các ông nghĩ nhớ Nhất Tự Chuyển Luân Vương Chú, hết thảy Tối Thắng Tam Ma Địa Tốt Bất Tư Nghị Thần Thông Lực Xứ mà hết thảy Như Lai đã nói. Pháp này hay ở hết thảy Thế Giới làm Đại Phật Sự”.

Khi ấy, các Bồ Tát Ma Ha Tát kia nương theo sự dạy bảo của Đức Phật đều dùng Tâm nhớ đến Nhất Tự Chuyển Luân Vương Tam Ma Địa Xứ. Chỉ trừ Quán Thế Âm Bồ Tát, Kim Cang Mật Tích Bồ Tát. Tại sao thế? Vì Đức Phật gia bị vậy.

 

NGŨ PHẬT ĐẢNH LUÂN VƯƠNG ĐÀ LA NI

NHẬP TAM MA ĐỊA GIA TRÌ HIỂN ĐỨC

_PHẨM THỨ HAI_

 

Bấy giờ, Đức Thế Tôn nhập vào Phật Thần Biến Đại Tam Ma Địa. Khi nhập vào Tam Ma Địa thời nghĩ nhớ vòng khắp hết thảy cõi hữu tình. Liền dùng căn lành đã tu hành gom chứa vô lượng sáu Ba La Mật trong vô lượng cu tri căng già sa đẳng kiếp, từ 32 tướng Đại Trượng Phu phóng ánh sáng lớn. Trên mỗi một tướng đều hiện Pháp Ấn, mỗi mỗi đều có ánh sáng của chủng tộc vây quanh. Ở phần cao nhất trên đảnh đầu phóng hiện ra vô lượng trăm ngàn ánh sáng, ấng sáng ấy có đủ màu sắc chiếu khắp mười phương, hữu tình trong đó gặp ánh sáng này đều cùng cảnh ngộ. Ánh sáng ấy quay trở lại, nhiễu quang Đức Phật ba vòng, rồi đểu trở lại tướng như cũ.

Khi Đức Thích Ca Như Lai phóng ánh sáng này xong, từ Tam Ma Địa an lành từ từ đứng dậy, quán các cõi Phật như vua Sư Tử với quán Hội Chúng, rồi bảo Kim Cang Mật Tích Thủ Bồ Tát rằng: “Nay ông hãy nghe cho kỹ! Pháp Nhất Tự Đảnh Luân Vương Chú, bốn Ô Sắt Nị Sa Chú Vương, Phật Nhãn Hào Tướng Chú Vương. Nhóm Chú Vương này là bàn tay, bàn chân của Như Lai, là cái môi của Như Lai, là cái miệng của Như Lai, là vua chuyển bánh xe Pháp làm lợi ích lớn cho hết thảy hữu tình.

Nếu hết thảy hàng Bồ Tát với các người, hàng người trong Thế Giới này, hay y theo Pháp đọc tụng, thọ trì Nhất Tự Luân Vương Đảnh Minh này thì hết thảy tất cả chư Thiên, người đời, mọi loại Quỷ Thần đều không thể hại, làm các phá hoại. Do đây sẽ được hết thảy an vui, thọ nhận vô lượng Phước, hành Đại Từ Bi, trụ Địa chẳng thoái lùi, không có các nạn: buồn bực, bệnh tật, lửa, nước, đao, vua chúa… không có các nhóm độc hại.

Nhất Tự Xuất Sanh Tam Ma Địa Luân Vương Chú này của Ta. Nếu có Bồ Tát mới học Đại Thừa với các hành người, tin tưởng, hướng về, tụng trì, viết chéo, đeo mang. Liền được vô lượng Đại Oai Đức Thiên ủng hộ, các Trời Rồng ác chẳng dám gây chướng não, thường được an ổn.

Nếu người viết chép, nên khiến tắm gội sạch sẽ, mặc áo sạch mới, như Pháp giữa Trai Giới, ngồi ở bên cạnh Đàn, cầm vỏ cây hoa dùng Hùng Hoàng viết Chú, bố thí cho Bí Sô, Bí Sô Ni cột buộc góc áo Cà Sa rồi đeo giữ.

Nếu quốc vương, vương tộc, đại thần, liêu tá (quan lại), các tộc tính nam, tộc tính nữ đeo mang thì đều đội trên đầu hoặc cột buộc trên cổ hoặc trên cổ tay, cánh tay… liền được an ổn, trừ các tai não, thường được chư Thiên xem xét, kính trọng, khen ngợi đều khiến cho chẳng bị đọa vào các ẻo ác.

Này Kim Cang Mật Tích Thủ! Đại Chú Vương này cũng hay diệt các Tai Tinh (sao xấu gây tai họa), biến quái… là an vui lớn, cũng hay nhiết phục hết thảy tám Bộ Trời Rồng, Quỷ Thần… cũng hay thành tựu các Chú của Đương Bộ”.

 

_Lại bảo Kim Cang Mật Tích Thủ: “Chú của Bạch Tản Cái Phật Đảnh Vương, Siêu Đảnh Vương, Thắng Đảnh Vương, Quang Tụ Đảnh Vương của hết thảy Như Lai này đồng ngang bằng, trụ ở trong Tam Ma Địa (Samādhi) của hết thảy Như Lai, Thần Lực đều ngang bằng, rộng lớn vô lượng. Do chẳng thể theo kịp Nhất Tự Minh Đảnh Luân Vương Tối Thượng Tam Ma Địa Chú. Vì sao là tối thượng không có ngang bằng? Vì Như Lai Nhãn Chú, Hào Tướng Chú, nhóm Chú: Nha, Thủ, Bát, Cà Sa, Chuyển Pháp Luân của Như Lai Từ Bi Nan Thắng … cùng nói Chú này mới được vô thượng.

Lại từ tiếng rống của Đại Bi Đại Từ Đại Trượng Phu mà hết thảy các Đại Bồ Tát chẳng thể tồi hoại, hết thảy chư Phật tùy vui gia bị, làm ánh sáng Đại Trí phá các hắc ám, bền nhiễm Tịnh Tuệ hay làm tướng Phước oai đức cát tường, tối thắng trong Thế Gian, không dơ bẩn, thanh tịnh, dõng mãnh, bền chắc, hiện bốn Vô Úy, làm Thiện Tuệ thâm sâu, Trí tối thắng rộng lớn vô lượng, hay làm oai đức ánh sáng lớn mười Lực Kim Cang không có gián đoạn (Vô Gián Kim Cang thập lực) phá các ám chướng, nhập vào các Phật Trí, hay thành hết thảy Trí Tuệ, Công Đức vạn hạnh của các Đại Bồ Tát, hay làm hết thảy nơi chốn của Đại Oai Đức dõng mãnh vắng lặng cao lớn không có chướng ngại, hay đối với hết thảy hữu tình có nghiệp ác làm nơi chốn Đại Từ, hay hiện nơi chốn Thần Lực Tam Ma Địa của hết thảy Như Lai.

Liền nói Nhất Tự Minh Đảnh Luân Vương Chú là:

“Na mưu sa mạn đa bột đà nam. Úm, bộ-lộ-hộ-hồng”

NAMO  SAMANTA-BUDDHĀNĀṂ_ OṂ_ BHRŪṂ

 

Khi Đức Như Lai nói Nhất Tự Đảnh Minh Chú này thời căng già sa đẳng ba ngàn Đại Thiên Thế Giới, một thời chấn động theo sáu cách, như ở Thiệm Bộ Châu có gió mạnh thổi các rừng rậm, cây cỏ...trong đó, hết thảy các Sơn Vương cũng đều chấn động, hết thảy tận nguồn biển đều sôi sục phun trào lên. Do Thần Lực của Đức Phật nên hết thảy cung Ma dấy khởi lửa lớn khắp, các Ma trong đó vị lửa áp bức thảy đều hoảng sợ, xưng Phật, quy y… hết thảy khổ tại Địa Ngục đều được ngưng dứt.

Khi Đức Thế Tôn hiện làm đại oai đức của Nhất Tự Minh Đảnh Luân Vương thời đột nhiên biến thân trạng như Đại Luân Vương, hiện đủ bảy quyến thuộc báu viên mãn, trong mỗi một báu đều phóng đại quang luân (bánh xe ánh sáng to lớn) chiếu vô biên hết thảy báu Pháp, một thời hiện ra phóng đủ loại ánh sáng báu. Đại Luân Vương này ngồi trên tòa báu, thân hách dịch phóng mọi loại ánh sáng chiếu hết thảy giống như đống vàng ròng.

Trong Hội: hữu tình, quyến thuộc của hữu tình không có một ai có thể dòm ngó, chiêm ngưỡng. Hết thảy các Đại Bồ Tát trong Hội này như nhóm Di Lặc cũng không có ai có thể dòm ngó, chiêm ngưỡng. Quán Thế Âm Bồ Tát, Kim Cang Mật Tích Thủ Bồ Tát do oai thần của Phật đột nhiên mê loạn té xuống đất.

Lúc đó các vị Đại Oai Đức Thiên là: Đại Tự Tại Tại Thiên, Na La Diên Thiên, Đế Thích Thiên, Câu Phế La Thiên, Bà Lỗ Na Thiên, Diệm Ma Pháp Vương cho đến hết thảy các Thiên Thần, hết thảy Quỷ Thần có oai đức lớn…cầm nắm bánh xe, cây kích, cái chày, sợi dây, cây côn (bổng), cây gậy với các khí trượng trong tay quyến thuộc thảy đều rớt té

Khi ấy, Đại Luân Vương hiện ánh sáng Đại Bi khiến cho các Bồ Tát nhớ nghĩ Bồ Đề Thần Thông Tam Ma Địa. Lúc đó, hết thảy các Đại Long Thần, Dược Xoa, La Sát, Càn Thát Bà, tám Bộ… một thời ru rẩy sợ hãi, lông trên thân dựng đứng, không thể quán nhìn tư mạo, oai quang của Đại Luân Vương. Thời chỉ Đẳng Tâm (Tâm bình đẳng đối với hết thảy kẻ oán, người thân” quy Phật Thế Tôn: “Nam mô Phật Đà, nam mô Phật Đà” (NAMO BUDDHA, NAMO  BUDDHA)

 

_Bấy giờ, Đức Thế Tôn làm cho Quán Thế Âm Bồ Tát, Kim Cang Mật Tích Thủ Bồ Tát với các Đại Chúng được thức tỉnh, cho nên trong khoảng phút chốc, ẩn thân oai đức này, quay trở lại tướng Như Lai, nói Nhất Thiết Phật Nhãn Đại Minh Chú Mẫu này bảo kẻ rất đáng sợ khó điều phục, ấy là muốn thành tựu hết thảy việc, địa vị của Nhất Thiết Minh Đảnh Chuyển Luân Vương Chú thuộc Thế Gian (Laukika), Xuất Thế Gian (Lokottara) diệt các tranh luận. Chú này tức là Mẫu Chú của hết thảy chủng tộc của Phật. Lại là mẹ sanh ra nuôi dưỡng của hết thảy các Đại Bồ Tát, lại là Chú của năm loại mắt của chư Phật.

Liền nói Chú là:

“Na ma tát phạ đá nga đế biều, la ha tệ, tam miểu tam bột thê tệ. Úm, lỗ lỗ, tắc phổ lỗ, nhập phạ la, để sắt tha, tất đà, lô giả nỉ, tát phạ lạt tha, sa đà nễ, sa ha”

NAMAḤ  SARVA  TATHĀHATEBHYU ARHATEBHYAḤ  SAMYAKSAṂBUDDHEBHYAḤ

OṂ_ RU  RU, SPHURU  JVALA  TIṢṬA  SIDDHA  LOCANI  SARVA-ARTHA  SĀDHANE  SVĀHĀ

Nói Nhất Thiết Phật Nhãn Chú này xong thời Quán Thế Âm Bồ Tát, Kim Cang Mật Tích Thủ Bồ Tát đã tỉnh lại xong, từ mặt đất đứng dậy. Các bậc có oai đức ấy, hết thảy Thiên Chúng đều được Bổn Tâm ưa thích, an vui đều cầm khí trượng vốn có của mình, chuyên Tâm quy Phật, chiêm ngưỡng khen rằng: “Bạch Đức Thế Tôn! Thật hiếm có! Bạch Đấng Thiện Thệ! Thật hiếm có!”

 

Thời hai vị Đại Sĩ chắp tay bạch Phật rằng: “Thế Tôn! Hôm nay vì sao Đức Như Lai đặc biệt hóa nhóm ánh sáng lớn của tướng Chuyển Luân Vương, rất là kỳ lạ, hiếm có, vốn chưa từng thấy?”

Đức Như Lai bảo rằng: “Này Đại Thiện Nam Tử! Đây là tướng Đảnh Luân Vương nắm giữ Môn Tam Ma Địa Hình Tướng Thần Biến của chư Phật. Ví như các ông tụ tập hiện việc chẳng thể nghĩ bàn của mọi loại oai đức, các tượng Thần Biến trong Đại Đàn. Như Lai cũng thế, như vậy chấn hiện Đại Chuyển Luân Vương có thân sắc, tư mạo, oai đức đặc biệt lạ kỳ ,

Đảnh Luân Vương này là thân an trụ tối thắng Tam Ma Địa của hết thảy Như Lai. Hết thảy tất cả các Đại Bồ Tát không thể vượt qua được, hết thảy Chú Vương cũng không có ai hơn được. Nếu ở tại phương xứ có người tụng Chú này thì trong năm Du Thiện Na, hết thảy Chú Vương thuộc Thế Gian, Xuất Thế Gian đều không có thành trụ.

Nếu ông đồng ở phương xứ này đã nói Đại Chú gia trì thì nói chung cũng không có thành trụ. Nếu có người niệm Đảnh Vương Chú này, liền được tất cả Đại Chú thuộc Thế Gian, Xuất Thế Gian đều hoàn thành được hết.

Toàn bộ hết thảy Pháp Chú mà ông đã nói, tụng trì không có hiệu nghiệm, liền dùng Chú này để thường trợ tụng, liền được thành tựu trong năm Du Thiện Na, hết thảy Bồ Tát, Kim Cang, Chú Thần, tám Bộ Trời Rồng đều chẳng trụ vào hiện tướng thành tựu.

Lại oai đức Thần Lực của hết thảy Tối Đại Vương Chú khác cũng chẳng thể che khuất được Đại Luân Vương Chú này. Tại sao thế? Vì Chú này có oai thần tối tôn kỳ lạ đặc biệt không có bạn ngang bằng (vô đẳng lữ), các Bồ Tát mười Địa cũng sợ oai đức thần lực của Chú này, huống chi là chư Thiên.

Nếu mỗi khi tụng Chuyển Luân Vương Chú này thì trước tiên nên tụng Phật Nhãn Chú bảy biến, đủ số rồi mới an tụng Đảnh Luân Vương Chú này. Thời Số xong rồi, lại tụng Phật Nhãn Chú bảy biến, liền được an ổn không có các nhiễu não”.

 

_Bấy giờ, Đức Thế Tôn lại ở trên Tòa, hiện hết thảy Phật gia bị cho thân của Bạch Tản Cái Đảnh Chú Vương. Vào lúc đó, ngay trên đảnh đầu, khắp bờ mé hư không của ba ngàn Đại Thiên Thế Giới hợp hiện một cái lọng, cũng chẳng tiếp chạm gây lo lắng cho hữu tình ở trong hư không (không cư hữu tình)

Khi ấy, hai vị Bồ Tát Quán Thế Âm, Kim Cang Thủ chắp tay bạch rằng: “Thế Tôn! Thần Biến như vậy là Nhân Duyên gì mà đột nhiên biến biện ngàn hình trạng to lớn như dù lọng trụ trên đảnh đầu của Phật, chẳng thấy bờ mé, không có gì chẳng hiểu biết được?”

Đức Thế Tôn bảo rằng: “Đây là vô lượng Như Lai cùng nhau nói Bạch Tản Cái Đảnh Vương. Lại là vô biên Sắc Bảo (vật báu có hình sắc), vô biên âm thanh của hết thảy Như Lai. Chuông lắc tay báu, lưới võng của hết thảy Như Lai hiển hiện vòng khắp trang nghiêm dù lọng ánh sáng của chư Phật Thế Tôn chẳng thể nghĩ bàn. Nhất Thiết Như Lai Bạch Tản Cái Vương, Ta vì Tản Cái hiện dù lọng này khiến cho các hữu tình mau được thành tựu. Nên biết, ở đây hiện Nhất Thiết Chư Phật Bạch Tản Cái Đảnh Vương này thì hết thảy Bồ Tát, bậc Đại Oai Đức cùng nhau suy nghĩ đo lường cùng tận, cũng chẳng thể biết. Giả sử các Phật Tử trải qua trăm ngàn cu chi Kiếp xem xét suy nghĩ mé trước, mé giữa… cũng chẳng thấy chẳng biết.

Lúc đó, Đức Tích Ca Mâu Ni Như Lai ngửa xem Bạch Tản Cái Vương trên đảnh đầu, chấn Thần Lực của Phật nắm giữ ánh sáng thân tướng của Bạch Tản Cái Chú Vương.

Liền nói Chú là

“Na ma sa mạn đá bột đà nam. Úm, đát tha nghiệt đô sắt nật sa, a na phạ lô chỉ đá, mỗ thuật đà na. Úm, hồng, ma ma ma ma, hổ-hồng, nễ”

NAMAḤ  SAMANTA-BUDDHĀNĀṂ_ OṂ_ SARVA TATHĀGATOṢṆĪṢA  ANĀVALOKITA  MURDHĀNA_ OṂ  HŪṂ  MAMA  MAMA  HŪṂ  NĪḤ

Khi Đức Phật nói Chú này thời ba ngàn Đại Thiên chấn động theo sáu cách. Khi ấy, Đức Thế Tôn bảo các Bồ Tát Ma Ha Tát: “Bảch Tản Cái Đảnh Vương này hay thành hay nhiếp hết thảy nhóm Chú. Sực của Chú Vương này chẳng trống rỗng, không có chướng ngại, dõng mãnh không có ngăn ngại, không có hàng nào ngang bằng được”.

 

_Bấy giờ, Đức Thế Tôn vì lợi cho hữu tình, lại hiện Đại Quang Tụ Chú. Hết thảy Thần Lực, oai đức của Chú Này đồng nhất với câu Kim Cương có sức oai thần của Nhất Tự Đảnh Vương Luân Vương.

Liền nói Chú là:

(Quy mạng đồng với bên trên)

“Úm, đát tha nghiệt đô sắt nật sa, a na phạ lộ chỉ đá, mỗ thuật đà na, đế thù la thủy, hổ-hồng, nhập phạ la, nhập phạ la, đà cả đà cả, nại la, nhĩ nại la, sân na sân na, tần na tần na, hổ hổ hồng, phán tra, phán tra, sa ha”

NAMAḤ  SAMANTA-BUDDHĀNĀṂ_ OṂ_ SARVA TATHĀGATOṢṆĪṢA  ANĀVALOKITA  MURDHĀNA_ TEJORAŚI  HŪṂ  JVALA  JVALA, DHAKA  DHAKA, VIDARA  VIDRARA, CCHINDA  CCHINDA, BHINDA  BHINDA, HŪṂ  PHAṬ  PHAṬ  SVĀHĀ

Nói Chú này xong, ở đảnh đầu của Đức Như Lai phóng ánh sáng lớn tràn đầy ba ngàn Đại Thiên Thế Giới. Ánh sáng biến đất ấy rộng lớn khắp thành hiện hoa sen báu lớn, Đức Như Lai ngồi bên trong, ánh sáng báu đủ màu lớp lớp sáng rực hợp đầy cõi Đại Thiên giáp vòng bờ mé hư không, hết thảy hoa báu làm cái dù lọng, dùng mọi loại chuông lắc tay báu, mọi loại trang nghiêm giáp vòng Đại Thiên để làm tường vách, thuần báu vô giá để nghiêm sức, nền thềm bực cũng trang nghiêm mọi báu.

Ở trong Hội này, hết thảy các Đại Bồ Tát nhìn thấy Thần Biến này đều mừng rỡ vui vẻ được đại an lạc. Hết thảy Chú Pháp Thế Gian Xuất Thế Gian đã thành tựu thảy đều đoạn hoại. Tại sao thế? Do sức của Đại Quang Tụ đồng với Đảnh Luân Vương, cho nên Tâm đã nhớ niệm Quang Tụ Chú này chặt phá Chú khác, tức đều chặt phá… chỉ trừ Nhất Tự Luân Chú Vương, Bạch Tản Cái Chú, Siêu Đảnh Chú Vương, Phật Nhãn Mẫu Chú, Phật Ngũ Tự Tâm Chú… còn lại hết thảy các Pháp Thế Gian Xuất Thế Gian đều hay chặt cắt, đánh đập điều phục, thu nhiếp, hô gọi…Ở lúc trước, nếu có người trì Chú được đại chứng nghiệm, tạm đọc tạm tụng Quang Tụ Chú liền được mau chóng tồi phục hết thảy Quỷ Thần.

Này Kim Cang Một Tích Chủ! Quang Tụ Vương Chú này đừng tụng ở nơi bất tịnh hôi dơ uế ác, chỗ tắm giặt, nơi đi tiêu tiểu… không được tụng ở nơi không có tháp Xá Lợi của Phật… Đừng đối trước mặt hết thảy Chú, Chú Tượng, các hữu tình của Đàn Hội, tạm vọng tụng Quang Tụ Vương Chú này. Tại sao thế? Vì  Quang Tụ Vương Chú này đồng với sức của Nhất Tự Luân Vương, cho nên chỉ ở nơi có tháp Xá Lợi của Phật, nơi thanh tịnh vắng vẻ, nơi ở đảnh núi cao, nơi hang động của danh sơn,  nơi thù thắng bên bờ biển, bãi cù lao xa xăm trong biển. Tại sao thế? Vì Quang Tụ Vương Chú này có oai đức mạnh lớn, hay hủy hoại khiến cho oai đức của sức Chú của ta với người khác đều không có thành hướng

Nếu Thiện Nam Tử, Thiện Nữ Nhân ưa thích trì tụng Quang Tụ Vương Chú này thời trước tiên tụng Nhất Tự Luân Vương Chú với Phật Nhãn Chú đều bảy biến xong rồi mới tụng Chú này tức được oai đức lớn, bốn Đại (đất, nước, gió, lửa) an ổn, thân thể da dẻ sáng bóng, thông ngộ Biện Trí

Này ông, Mật Tích Thủ! Quang Vương Chú này, nếu thành tựu tức ngang với thành tựu Tam Ma Địa của Nhất Tự Luân Vương Chú, cũng hay thành tựu hết thảy việc, hay làm ánh sáng chiếu soi hết thảy. Chú này từ Nhất Thiết Lực Tam Ma Địa của hết thảy Như Lai phun chảy hiện ra. Chú này không có nơi gia trì lực của hết thảy Như Lai, vì hiện vô lượng oai đức của hết thảy các Đại Bồ Tát”.

 

_Bấy giờ, Đức Thế Tôn vì an vui cho hết thảy hữu tình, cho nên lại nói Cao Đảnh Vương Chú là:

“Na ma sa mạn đá bột đà nam. Úm, nhập phạ la, nhập phạ la, niệp tệ đặc già đố sắt nị sa, độ na độ na, hổ hổ hồng”

NAMAḤ  SAMANTA  BUDDHĀNĀṂ

OṂ_  JVALA  JVALA  DĪPYA  DĪPYODGATOṢṆĪṢA  DHUNA  DHUNA  HŪṂ

Nói Chú Thần này như bên trên. Nếu người nam, người nữ hiền thiện ưa thích thành tựu Nhất Tự Luân Vương Chú, nên khiến cho trong ngoài nghiêm sức tinh khiết. Lấy vỏ cây hoa hoặc trên lụa, giấy… dùng Hùng Hoàng viết Cao Đảnh Vương Chú này, đeo ở vai, cánh tay kèm trì Chú này, tức mau thành tựu.

Nếu quốc vương, vương tộc, đại thần, liêu tá (Quan lại), nam nữ có niềm tin trong sạch, hết thảy mọi người tin tưởng Chú này… cũng khiến viết chép đội trên đảnh, đẹo ở khuỷu tay, cánh cánh tay… ắt được mọi người kính mến, mà chẳng gây xâm não, tai cấu, tiêu diệt… sẽ  được biện tài, viên mãn Phước Tướng.

Nếu có quân tướng với các binh chúng tin kính Chú này, cũng khiến viết chép treo cột ở cây cờ,  với đội trên đầu, đeo trên cánh tay… khi đi đến trận của quân khác thì chúng đều tự thần phục, chẳng bị tàn hại. Tại sao thế? Vì  sức của chư Như Lai gia trì vậy.

Chú này có oai lực đồng với sức của Nhất Tự Luân Vương, là nhóm sức gia trì của các Như Lai Tam Ma Địa

 

_Khi ấy, Đức Thích Ca Mâu Ni Như Lai lại hiển bày oai đức thần thông chẳng thể nghĩ bàn, khiến diệt mọi loại khổ ở hết thảy Địa Ngục, nẻo ác… nhập vào nơi Tam Ma Địa oai đức thần thông của hết thảy Như Lai.

Liền nói Nhất Thiết Như Lai Thắng Đảnh Vương Chú là:

(Quy mạng đồng với bên trên)

“Úm, nhập phạ la thệ dữu sắt nật sa, nhập phạ la, nhập phạ la, bạn đà bạn đà, ná ma ná ma, nột lỗ ma, nột lỗ mãng, nột lỗ mãng, hác củ, khả na, hổ-hồng”

NAMAḤ  SAMANTA  BUDDHĀNĀṂ

OṂ_  JVALA  JAYOṢṆĪṢA, JVALA  JVALA, BANDHA  BANDHA, DAMA  DAMA, DRŪṂ  DRŪṂ  DRŪṂ, HĀḤ  HĀḤ, HANA, HŪṂ

Khi nói Chú này thời oai đức của Chú này khiến cho mọi loại đói khổ mọi hữu tình ác ở các Địa Ngục đều ngưng dứt hết, một thời được thức ăn ngon ngọt, món ăn ngon đẹp.

Này Mật Tích! Thắng Đảnh Vương Chú này là thần thông biến hóa của căng già sa đẳng chư Phật. Ở phương xứ nào, có người tạm quán sát, đọc lên thì hết thảy các Ma liền chẳng vào bên trong được, huống chi là người thọ trì.

Mật Tích! Có người tinh cần thọ trì Thắng Đảnh Vương thì người này không có gì chẳng được thần thông. Chú này cũng đồng với Nhất Tự Luân Vương Chú, hay khởi thần thông, đi vào Địa Ngục độ thoát hết thảy khổ nặng nề của hữu tình.

Này Mật Tích! Chú này có công đức vô lượng vô biên. Nay Ta lược nói chút ít vậy”.

 

_Bấy giờ, Đức Thế Tôn bảo các Bồ Tát rằng: ‘Năm Đảnh Vương Chú này từ Lực Tam Ma Địa của hết thảy Như Lai tuôn ra. Nay Ta lược nói chút phần.

Này Mật Tích! Nếu có Thiện Nam Tử, Thiện Nữ Nhân ở chỗ của vô lượng Đức Phật, đem quần áo, giường nằm, tòa ngối, thuốc thang, thức ăn uống, tài bảo, hết thảy nhóm vật thượng diệu.. ngày ngày ba thời cầm dùng cúng dường trải qua trăm ngàn Kiếp thời trăm phần, ngàn phần Công Đức đã được chẳng bằng một phần Công Đức của người ở 21 ngày, y theo Pháp trì năm Đảnh Luân Vương này, huống chi là đọc tụng, thọ trì nhóm Chú Vương này, được thành tựu, quyết định Địa của Bất Thoái Bồ Tát. Hết thảy chư Thiên, bậc Đại Oai Đức nhìn thấy người thành tựu năm Đảnh Vương này mà chẳng rời khỏi tòa ngồi, đứng lên nghênh tiếp… kẻ trái nghịch thì cái đầu bị phá vỡ làm bảy phần, hết thảy oai quang của chư Thiên đều bị che lấp chẳng thể hiện. Oai quang của người này vượt hơn chư Thiên gấp trăm ngàn vạn lần.

Nếu người có Đại Phước, thuần Thiện Đức ưa thích thành Phật, tức nên như Pháp viết chép, tụng trì Kinh này. Thường đem hương xoa bôi, hương bột, hương đốt, hoa, quả, thức ăn uống để cúng dường

Nếu thấy có người tin tưởng Thần Thông, Oai Đức, hết thảy Pháp thâm sâu của Đức Phật, thực hành Bồ Tát Hạnh, liền nên vì người đó nói, đừng có keo kiệt… liền thành tựu. Ở trăm ngàn kiếp chẳng bị rơi vào Địa Ngục, được Túc Mạng Trí, cho đến A Nậu Đại Bồ Đề. Hết thảy chẳng thể gây nhiễu hại, Giáo Mạng đã diễn nói thì người đều kính nhận. Nếu khi hết mạng thời như nhập vào Tĩnh Lự (Dhyāna: thiền định).

Này Mật Tích! Nếu người có Phước Đức, đoan chánh, không có các khuyết lậu, dung mạo viên mãn, thường chẳng lười biếng, chỉ ưa thích tu học Đạo Giáo của Đại Thừa, viên mãn Đại Nguyện của Bồ Tát, vượt qua mọi cảnh Ma, hướng đến Bồ Tát Địa,  thời người như vậy khiến được Kinh này, thành tựu Chú này.

Mật Tích! Nếu thấy người này thì nên kính làm bạn lành (thiện hữu), nên đem mọi loại phương tiện vì họ nói Công Đức của Pháp Môn này, dạy truyền Nghi Pháp thời người này liền được thành tựu Đại Ngũ Đảnh Vương Chú này.

Mật Tích! Chú Vương Kinh này ở vô lượng cõi Phật, khó được thấy nghe. Nếu được nghe thì đều là Thần Lực gia bị của Như Lai. Nếu được Kinh này tức là Chủng Tộc của Như Lai. Tại sao thế? Vì Như Lai Chú Tam Ma Địa Vương này thật khó nghĩ bàn, nên biết Chú Tôn này là tối thượng tối thắng trong hết thảy Chú. Các hữu tình này cần phải quyết định sanh Tâm tối thượng, thành năm Đảnh Luân Vương Chú này.

Nếu có hữu tình được gặp Kinh này thì thanh tịnh như Pháp, hoặc viết hoặc tụng Chú này, Kinh này. Nên biết người này tức liền sẽ được năm Đảnh Chú Tam Ma Địa Vương, chặt cắt giặc oán kết (kết tặc), tâm giận dữ, tâm oán hận, tâm ganh tỵ, tâm hại… tức được chư Thiên cung kính cúng dường, đi theo giúp đỡ”.

 

NHẤT TỰ ĐẢNH VƯƠNG HỌA TƯỢNG PHÁP

_PHẨM THỨ BA_

 

Bấy giờ, Đức Thích Ca Mâu Ni Như Lai vì lợi cho hết thảy hữu tình, dùng Phật Nhãn quán nhìn Đại Chúng trong Hội rồi bảo Kim Cang Mật Tích Thủ: “Tượng của Đại Minh Vương Chú Đảnh Luân Vương được hết thảy Phật nói, trong hết thảy tượng vẽ thuộc Thế Gian Xuất Thế Gian là cao hơn hết, Tượng này có hình tốt vắng lặng, Anh Lạc, quần áo… hay xoay vần hết thảy hữu tình có tội dơ bẩn đến bờ Niết Bàn, Tam Ma Địa tối thắng. Tượng này là chỗ Thần Thông biến hóa của Đức Phật.

Nếu có người định vẽ tượng Luân Vương thì trước kia đã từng vào Đảnh Luân Quán Đảnh Vô Thắng Đàn, tay được trao cho đầy đủ câu Chú, Ấn Pháp, Pháp Thức, vào Tối Thắng Đảnh Vương Đẳng Đàn đã thành tựu. Ấy là được A Xà Lê ngợi khen ấn khả, cầu chứng nơi Đại Niết Bàn xuất Thế. Hành Nhân như vậy mới nên vẽ tượng.

Chánh mạng, chánh hạnh đối với Thiện Đồng Nữ của nhà Bà La Môn có tịnh hạnh, hoặc sai khiến Đồng nữ Thiện Tín chân chánh có cha mẹ thuộc đại tánh chủng tộc,  dạy bảo thanh tịnh hộ giúp se bện tơ, dệt tấm vải kín mịn, đừng dùng dao cắt đoạn, rộng khoảng bốn khuỷu tay, dài sáu khuỷu tay, không có dính chạm dơ uế, cũng không dùng sợi tơ dơ xấu… rồi lấy tấm vải này vẽ  tượng. Hoặc rộng ba khuỷu tay, dài năm khuỷu tay, nếu không đủ sức dệt làm tấm vải như vậy thì  cũng có thể tìm cầu vải tốt đẹp sạch sẽ. Khi mua không được trả giá.

Cầm được vật xong, dùng nước thơm sạch như Pháp ngâm giặt rồi mới được tô vẽ màu sắc. Dùng cái chén sạch mới đựng màu sắc điều hòa, đừng dùng nước keo nấu bẳng da thú, dùng hương làm keo đều hòa màu sắc để vẽ. Hoặc lấy Quy Tắc của Giáo Pháp trong Như Lai Chủng Tộc để vẽ Tượng cũng được.

Người vẽ tượng này nên dùng tháng Thần Thông của hết thảy Phật, vẽ màu trang sức. Ấy là tháng giêng, tháng năm, tháng chín, dùng nhóm tháng này. Vào ngày thứ nhất hoặc ngày 15 của tháng thì bắt đầu ra công mô phỏng vẽ.

Nơi vẽ tượng ấy, ở điện đường của Phật, hoặc sườn núi thanh tịnh, hang của Tiên Nhân….Nhìn ngắm tướng vuông tròn một trăm Bộ không có dơ bẩn hôi thối, nước lại không có loài trùng, trong sạch tinh khiết. Ngay ở đất để vẽ, ngày ngày như Pháp dùng nước thơm xoa tô rưới vảy.

Chọn người vẽ có tướng, đầy đủ các căn, tánh lại chân chánh, đủ năm căn của Tín (Tín, Tấn, Niệm, Định, Tuệ). Nếu khi vẽ màu thời thọ tám Trai Giới, một lần đi ra thì một lần tắm gội, mặc áo sạch mới, cắt đứt các đàm luận.

Trước tiên, ngay chính giữa vẽ cây Bồ Đề, mọi loại báu trang nghiêm cành lá hoa quả như cây Như Ý xen lẫn đều khác nhau: cành nhánh bảy báu, lá hoa bảy báu, trân châu làm nhụy, Xích Châu làm tua râu, mọi báu Lưu Ly dùng làm các quả. Hoặc có cành sanh ra mọi loại mầm quả, hoặc có cành sanh ra mọi loại mây báu, hoặc có cành sanh ra Cam Lộ như cơn mưa, hoặc có cành treo áo mọi báu của cõi Trời, hoặc có cành treo chuông lắc tay báu, chuông, khánh…hoặc có cành sanh ra San Hô, Hổ Phách, Xích Châu, Mã Não… khoảng giữa hai cái cành vẽ điện sáng như mây. Trên hoa, cành lá lại vẽ nhóm chim: Bạch Hạc, chim công, Ca Lăng Tần Già, Anh Vũ, Xá Lợi, Cộng Mạng với các con chim đẹp. Cái ao ấy vẽ bảy báu đầy khắp trang nghiêm.

Bên dưới cái cây ở đất như vậy vẽ hình Như Lai, ngồi Kiết Già trên tòa Sư Tử, bày tướng Thuyết Pháp, đủ 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp… thân phóng hào quang tròn có lửa sáng lớn.

Ở hai bên trái phải của Phật Đảnh có Luân Vương vây quanh mà ngồi

Thứ nhất, bên dưới tòa, ở bên phải, vẽ Đảnh Luân Vương với thân tướng màu vàng ròng, chiêm ngưỡng Đức Như Lai, ngồi trên hoa sen trắng, thân có hào quang tròn.

Tiếp theo bên dưới tòa của Đức Phật, ở bên trái vẽ Bạch Tản Cái Đảnh Vương như thân hình Bồ Tát với trang phục, tướng trạng có oai đức lớn quán nhìn Đảnh Luân Vương… thân tướng màu vàng ròng, thân có hào quang tròn, tay cầm hoa sen, ngồi trên tòa hoa sen.

Tiếp theo, phía sau Bạch Tản Cái Đảnh Vương, vẽ Siêu Thắng Đảnh Vương cũng như thân hình Bồ Tát với trang phục, tướng trạng đủ oai đức lớn quán nhìn Đảnh Luân Vương…tay cầm quả Nhĩ Nhạ Bố La ca, ngồi trên hoa sen trắng

Tiếp theo, bên phải Đảnh Luân Vương vẽ Quang Tụ Đảnh Vương với thân tướng màu vàng ròng, thân có hào quang tròn, làm mọi loại màu sắc, cầm viên ngọc Như Ý, ngồi trên tòa hoa sen.

Tiếp theo, bên trái Đảnh Luân Vương vẽ Chủ Binh Thần, tay phải che úp trên đầu gối trái ban cho sự không sợ hãi, tay trái giương lòng bàn tay, ngồi trên hoa sen trắng.

Tiếp theo, ở phía sau Quang Tụ Đảnh Vương vẽ Thắng Đảnh Vương thân tướng màu vàng ròng, ngồi KIết Già quán nhìn Đảnh Luân Vương, tay trái cầm viên ngọc Như Ý, tay phải ngửa trên đầu gối phải ban cho sự không sợ hãi, thân có hào quang tròn, ngồi trên tòa hoa sen.

Tiếp theo, ở cạnh bên phải Đức Phật vẽ Phổ Hiền Bồ Tát ngồi Kiết Già, tay cầm cây phất trắng

Tiếp theo, ở cạnh bên trái Đức Phật vẽ Di Lặc Bồ Tát ngồi Kiết Già, tay cầm cây phất trắng

Tiếp theo bên dưới tòa của Đức Phật, ngay phía trước, ở bên phải vẽ Quán Thế Âm Bồ Tát, bên trái vẽ Kim Cang Mật Tích Thủ Bồ Tát đều khom mình ngửa nhìn, ngồi Kiết Già trên hoa sen báu.

Tiếp theo, ở phía sau Phổ Hiền Bồ Tát vẽ Mạn Thù Thất Lợi Đồng Tử Bồ Tát, tiếp đến vẽ Vô Cấu Tuệ Bồ Tát, tiếp đến vẽ Tịch Tĩnh Tuệ Bồ Tát, tiếp đến vẽ Vô Tận Ý Tuệ Bồ Tát, tiếp đến vẽ Hư Không Tạng Bồ Tát, tiếp đến vẽ Hư Không Vô Cấu Tạng Bồ Tát, tiếp đến vẽ Đại Tuệ Bồ Tát. Nhóm Bồ Tát như vậy có thân tướng vàng ròng, chắp tay cung kính khom mình, ngồi Kiết Già trên hoa sen báu, đều dùng mọi loại mão bảy báu, các trang phục báu, Anh Lạc, vòng, xuyến của cõi Trời để trang nghiêm.

Tiếp theo, ở phía sau Di Lặc Bồ Tát vẽ Phật Nhãn Tôn Giả Bồ Tát với hình dạng đan nghiêm, rất có Từ Bi, thân tướng màu vàng ròng, mắt quán nhìn Hội Chúng, dùng trang phục của cõi Trời trang nghiêm khắp thân, tay phải cầm viên ngọc Như Ý, tay trái ngửa trên đầu gối trái ban cho sự không sợ hãi, ngồi Kiết Già trên tòa hoa sen.

Tiếp theo, vẽ Phật Hào Tướng Bồ Tát đồng với hình dạng của Phật Mẫu, thân tướng màu vàng ròng, tay phải cầm hoa sen, tay trái ngửa trên đầu gối trái ban cho sự không sợ hãi, ngồi trên tòa hoa sen, mắt quán nhìn Luân Vương.

Tiếp theo, bên dưới tòa của Phật Nhãn Bồ Tát vẽ Tốn Na Lợi Đại Minh Chú Vương giống như Phật Mẫu, thân tướng màu trắng, tay phải cầm hoa sen, để lòng bàn tay trái ngang ngực, dùng các quần áo trang nghiêm khắp thân, ngồi trên tảng đá báu, mắt quán nhìn Đức Phật.

Tiếp theo, phía sau Kim Cang Mật Tích Thủ Bồ Tát vẽ Quân Noa Lợi Đồng Tử Kim Cang. Tiếp theo vẽ Kim Cang Tướng Đồng Tử, Thiện Tý Đồng Tử, Mộ Vặn Đà Như Ca Đồng Tử. Nhóm Đồng Tử này có dung mạo vui vẻ, đều dùng bảy báu, Anh Lạc, quần áo, vật dụng trang nghiêm.

Tiếp theo, phía sau Quán Thế Âm Bồ Tát vẽ Mã Đầu Quán Thế Âm Đại Minh Chú Vương, mặt mắt giận dữ, thân tướng màu đỏ, dùng rắn làm Anh Lạc, cổ tay đeo xuyến báu, cánh tay đeo vòng báu, đội mão hoa sen, mắt quán nhìn Luân Vương, eo khoác quần áo, ngồi trên hoa sen báu.

Tiếp theo, vẽ Liên Hoa Tốn Na Lợi Bồ Tát, tay phải cầm sợi dây, tay trái rũ xuống thân, ngồi trên tòa hoa sen.

 

Tiếp theo, vẽ Bát Lạt Noa Xả Phạ Lợi Chú Thần, thân có bốn tay, một tay cầm sợi dây, một tay cầm cây búa, một tay Thí Vô Úy, một tay cầm quả báu, ngồi trên hoa sen.

Tiếp theo, phía sau Đảnh Luân Vương vẽ Nan Thắng Phấn Nộ Vương có bốn mặt bốn cánh tay, thân tướng màu trắng, bày tướng bụng phệ, thấp lùn như Chu Nho (người chưa thành niên), nơi eo vẽ da cọp, dùng rắn làm vòng đeo tai, Đức Xoa Ca Long Vương làm dây lưng, Bà Tu Cát Long Vương dùng làm vòng đeo ở bắp tay, các loài ác độc xen nhau trang nghiêm khắp thân, tóc búi lên làm mão, khắp thân rực lửa, đứng trên hoa sen báu. Bên phải: tay thứ nhất cầm chày Kim cang, tay thứ hai đem ngón giữa, ngón vô danh, ngón út nắm lại làm quyền, lấy ngón cái đè lên trên, duỗi thẳng ngón trỏ, co khuỷu tay hướng lên trên. Bên trái: tay thứ nhất cầm Tam Kích Xoa (cây giáo có ba chia), tay thứ hai cầm cây búa. Khuôn mặt lớn chính giữa trợn mắt há  há miệng, trong miệng tuôn ra các tia sáng, mắt quán nhìn Đức Phật. Mặt bên phải quán nhìn Đảnh Luân Vương. Mặt bên trái quán nhìn người trì Chú. Mặt trên đảnh đầu  nhìn Hội Chúng của Như Lai.

Tiếp theo, bên dưới Phấn Nộ Vương vẽ Địa Thiên Thần, thân tướng màu trắng, tay cầm cái hộp báu, quỳ thẳng lưng mà ngồi trên đất báu.

Tiếp theo, bên phải Địa Thiên Thần vẽ Hi Liên Thiền Hà Thần, thân màu trắng xanh, chắp tay cung kính, trên đầu vẽ bảy cái đầu Xà Long.

Tiếp theo, phía sau Hi Liên Thiền Hà Thần vẽ Thất Đầu Ca Lý Đại Long Vương, Mẫu Chỉ Lân Đà Thất Đầu Long Vương đều quỳ, lòng bàn nâng hoa sen báu, viên ngọc báu, nhiêm ngưỡng Đức Như Lai. Hai vị Rồng này đã từng cúng dường vô lượng vô số hết thảy chư Phật.

Lại, bên trái Địa Thiên Thần vẽ A Nan Đà Cửu Đầu Long Vương, Vô Nhiệt Não Ngũ Đầu Long Vương, Sa Già La Thất Đầu Long Vương đều quỳ, lòng bàn tay nâng hoa sen, bày báu, chiêm ngưỡng Đức Như Lai.

Tiếp theo, bên phải Đại Tuệ Bồ Tát vẽ Bán Noa La Bà Tứ Nễ Quán Âm Mẫu. Bồ Tát này có thân tướng màu trắng, khoác áo báu màu nhiệm, vòng xuyến bảy báu, đầu đội mão, Anh Lạc, vật dụng trang nghiêm thân. Tay phải cầm vật báu, tay trái ngửa trên đầu gối trái ban cho sự không sợ hãi, ngồi trên tòa hoa sen.

Tiếp theo, phía sau Phật Hào Tướng Bồ Tát vẽ Ma Mạc Kế Kim Cang Mẫu, thân tướng màu trắng xanh, cũng có bảy báu, Anh Lạc, quần áo, vật dụng trang nghiêm. Tay phải cầm rương Kinh Bát Nhã, tay trái cầm vật báu ban cho sự không sợ hãi. Thề của thân, đầu, mặt mỗi mỗi như Bát Nhã Ba La Mật Bồ Tát, ngồi trên hoa sen báu. Vị Bồ Tát này tức là mẹ của hết thảy chư Phật, Bồ Tát, Kim Cang.

Tiếp theo, phía sau Kim Cang Mẫu vẽ Ương Thí Nữ Kim Cang, tiếp theo vẽ Kim Cang Quyền Nữ Kim Cang, tiếp theo vẽ Kim Cang Bạc Nữ Kim Cang. Nhóm Kim Cang này đều dùng vật dụng trang phục màu trắng trang nghiêm của Thế Gian, thân ngồi trên tòa hoa sen, là quyến thuộc theo hầu Kim Cang Mẫu. Nhóm Kim Cang này có đủ sức mạnh to lớn của Đại Oai Đức Minh Chú, hay vệ hộ.

Tiếp theo, bên dưới Quán Âm Mẫu vẽ Đa La Nữ Bồ Tát, thân màu trắng vàng, tay phải cầm hoa Ưu Bát La xanh, tay trái ban cho sự không sợ hãi, cũng dùng mọi loại quần áo, Anh Lạc, vật dụng trang nghiêm… ngồi trên tòa hoa sen.

Tiếp theo, phía sau vẽ Tỳ Cu Chi Nữ Bồ Tát, thân tướng màu trắng, có ba con mắt, bốn cánh tay. Một tay cầm cây gậy Như Ý, một tay cầm cái bình Quân Trì, một tay cầm tràng hạt, một tay cầm hoa sen.

Lại ở trên bức tranh, hai góc bên trái bên phải đều vẽ chư Thiên, mỗi một vị Trời đều tấu nhạc của cõi Trời.

Tiếp theo, ở bên trên Đức Phật vẽ tám Tịnh Cư Thiên Chúng rải mọi loại hoa để cúng dường Đức Phật.

Mặt bên phương Đông của bức tranh, vẽ Đề Đầu Lại Tra Thiên Vương. Mặt phía Nam vẽ Diệm Ma Vương. Mặt phía Tây vẽ Thủy Thiên. Mặt phía bắc vẽ Câu Phế La Thiên Vương. Bốn vị Thiên vương này gọi là Hộ Thế Thiên Vương.

Mặt góc Đông Bắc vẽ Hệ Xá Na Thiên Thần với Bộ Đa Quỷ

Mặt góc Đông Nam vẽ Hỏa Thiên Thần với Khổ Hạnh Tiên

Mặt góc Tây Nam vẽ La Sát Vương với Bộc Tùng (thuộc hạ, tôi tớ hầu cận)

Mặt góc Tây Bắc vẽ Phong Thiên Thần với Bộc Tùng.

Ngay bên trên cây Bồ Đề vẽ Đại Phạm Thiên với Phạm Chúng Thiên.

Tiếp theo, bên dưới Nan Thắng Phấn Nộ Thần vẽ người trì Chú, quỳ thẳng lưng chiêm ngưỡng, tay bưng lư hương, quán nhìn Đảnh Luân Vương.

Bên dưới hội của Phật Tòa vẽ giòng sông Hi Liên Thiền

Lúc đó, Đức Thế Tôn bảo Kim Cang Mật Tích Thủ: “Tượng này tức là Pháp Đại Họa Tượng của Đại Đảnh Luân Vương là điều mà hết thảy Phật cùng nhau tuyên nói.

Nếu có người Trí gặp thấy Tượng này, liền tin tưởng, quán lễ, đốt hương cúng dường thì đời này sẽ nhận được Phước Lạc lớn. Tội nặng đã làm trong cu chi kiếp, liền được diệt hết.

Nếu có người trì các Phật Đảnh Chú, Phật Chủng Tộc Chú, Chư Đại Bồ Tát Chủng Tộc Chú, Kim Cang Chủng Tộc Chú với Chú khác. Hoặc đã thành, hoặc chưa thành nghiệm thì đối trước Tượng này làm Bổn Chú Pháp sẽ mau được Pháp đã mong cầu thành tựu tối thượng của Bổn Chú.

 

NGŨ ĐẢNH VƯƠNG TAM MA ĐỊA

THẦN BIẾN GIA TRÌ HÓA TƯỢNG

_PHẨM THỨ TƯ_

 

Bấy giờ, Đức Phật Thích Ca Mâu Ni bảo Kim Cang Mật Tích Thủ rằng: “Ông hãy nghe cho kỹ! Pháp Biến Tượng Họa của Bạch Tản Cái Đảnh Vương là điều mà hằng hà cu chi Phật vì các hữu tình ngày sau mà nói

Nếu người vẽ tượng hộ giữ Pháp se dệt, vẽ tượng… dựa theo lúc trước, vuông tròn ba khuỷu tay.

Chính giữa vẽ cây Bồ Đề. Ngay bên dưới cây vẽ Đức Phật Thích Ca Mau Ni đủ tướng Đại Nhân, thân màu trắng vàng, bày tướng Thuyết Pháp, ngồi trên tòa Sư Tử.

Bên phải Đức Phật vẽ Kim Cang Mật Tích Thủ, thân màu đỏ tía, tay phải cầm chày Kim Cang, tay trái cầm Bạch Hồng Thoát Sắc (phẩm vật có màu hồng trắng phai nhạt dần), chắp tay cung kính.

Tiếp theo, ngay trước mặt Đức Phật vẽ bạch Tản Cái Đảnh Vương, thân trạng màu vàng ròng, đầy đủ mọi tướng, tay cầm hoa sen.

Bên trên cây Bồ Đề, ở hai bên trái phải đều vẽ Củ Luật Bà Thiên, tay cầm sợi dây báu.

Bên trên, trong hư không vẽ tám Tịnh Cư Thiên đều dùng lòng bàn tay rải hoa, nương cỡi đám mây mọi báu.

Ở bên phải tòa của Đức Phật vẽ người trì Chú, quỳ sát đất chiêm ngưỡng, tay bưng lư hương

Bên trên, bên dưới, bốn mặt đều vẽ hoa tràn khắp.

Này Mật Tích Thủ! Đây gọi là Bạch Tản Cái Đảnh Vương Biến Tượng Họa Pháp

_Lại bảo Kim Cang Mật Tích Thủ rằng: “Ta sẽ lại nói Quang Tụ Đảnh Vương Biến Tượng Họa Pháp. Pháp vẽ như bên trên kết hộ, hoặc vuông tròn ba khuỷu tay, một khuỷu tay.

Bên dưới cây Bồ Đề vẽ Đức Phật Thích Ca Mâu Ni ngồi Kiết Già, phóng mọi loại lửa ánh sáng báu, bày tướng Thuyết Pháp, ngồi trong hoa se trên tòa Sư Tử báu.

Bên trên cái cây, hai bên trái phải vẽ Củ Luật Bà Thiên, tay cầm sợi dây báu

Lại ở bên trên, trong hư không vẽ tám Tịnh Cư Thiên đều dùng lòng bàn tay rải hoa, nương cỡi đám mây mọi báu.

Bên dưới tòa, ở bên phải vẽ người trì Chú, quỳ thẳng lưng, chiêm ngưỡng Đức Phật, tay bưng lư hương

Phía sau Đức Phật vẽ ngọn núi với mọi loại trang nghiêm

Ngay bên dưới tòa của Đức Phật vẽ nước biển lớn, trong nước phần lớn vẽ hoa sen, cá, thú…

Này Mật Tích Thủ! Đây gọi là Quang Tụ Đảnh Vương Tượng, là chư Phật nói để dẫn lối cho hữu tình thành tực các Pháp, khiến cho thoát nạn.

 

_Tiếp theo nói Siêu Đảnh Vương Tượng. Nếu người vẽ tượng đã sửa trị được Pháp se dệt như bên trên. Hoặc vuông tròn ba khuỷu tay. Một khuỷu tay.

Bên dưới cây Bồ Đề vẽ Đức Phật thuyết Pháp như bên trên, duỗi ngửa bàn tay phải trên đầu gối phải ban cho sự không sợ hãi, tay trái ngửa nằm ngang để ngay bên dưới rốn, đảnh phóng mọi ánh sáng.

Bên trên cái cây, hai bên trái phải vẽ Củ Luật Bà Thiên như lúc trước.

Tám Tịnh Cư Thiên cũng như bên trên

Vẽ người trì Chú cũng như bên trên

Đây gọi là Siêu Đảnh Vương Tượng là hết thảy Phật vì thương xót hữu tình mà nói.

 

_Tiếp theo nói Thắng Đảnh Vương Tượng. Nếu vẽ đều như bên trên

Bên dưới cây Bồ Đề vẽ Đức Phật thuyết Pháp, tay phải giương lòng bàn tay, tay trái tùy ý vẽ, cũng có tòa Sư Tử, đảnh phóng mọi ánh sáng.

Bên trên cây, ở hai bên trái phải cũng giống như vậy

Tám Tịnh Cư Thiên cũng giống như vậy

Người trì Chú cũng giống như vậy

Đây gọi là Thắng Đảnh Vương Tượng, là hết thảy Phật vì lợi cho hữu tình mà nói.

 _Lại nữa, Mật Tích Chủ! Ông nên biết hết! Chư Phật, Bồ Tát có vô lượng sắc thân, biến hóa dẫn lối cho hữu tình. Hữu tình vì muốn thành tựu nhóm Chú này thì nên thường chính đúng phát Tâm Từ Bi, Tâm Hỷ, Tâm Xả, Tâm Bố Thí, Tâm Nhẫn, Tâm Trì Giới, Tâm Tinh Tấn, Tâm Tĩnh Lự, Tâm Bát Nhã Ba La Mật, Tâm Vô Thượng Bồ Đề … lợi ích cho hữu tình. Tùy theo phương tìm được vải vóc, giấy, bảng gỗ… một khuỷu tay, nửa khuỷu tay… đều có thể vẽ mà cúng dường, tức được Tối Thượng Thành Tựu Ngũ Đảnh Luân Vương Tam Ma Địa, hay khiến cho Hành Giả mau được chẳng thoái lùi.

 

KINH NĂM PHẬT ĐẢNH TAM MUỘI ĐÀ LA NI

_QUYỂN THỨ NHẤT (Hết)_

Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn
facebook youtube google-plus linkedin twitter blog
Nguyện đem công đức này, trang nghiêm Phật Tịnh Độ, trên đền bốn ơn nặng, dưới cứu khổ ba đường,
nếu có người thấy nghe, đều phát lòng Bồ Đề, hết một báo thân này, sinh qua cõi Cực Lạc.

May the Merit and virtue,accrued from this work, adorn the Buddhas pureland,
Repay the four great kindnesses above, andrelieve the suffering of those on the three paths below,
may those who see or hear of these efforts generates Bodhi Mind, spend their lives devoted to the Buddha Dharma,
the Land of Ultimate Bliss.

Quang Duc Buddhist Welfare Association of Victoria
Tu Viện Quảng Đức | Quang Duc Monastery
Senior Venerable Thich Tam Phuong | Senior Venerable Thich Nguyen Tang
Address: Quang Duc Monastery, 105 Lynch Road, Fawkner, Vic.3060 Australia
Tel: 61.03.9357 3544 ; Fax: 61.03.9357 3600
Website: http://www.quangduc.com ; http://www.tuvienquangduc.com.au (old)
Xin gửi Xin gửi bài mới và ý kiến đóng góp đến Ban Biên Tập qua địa chỉ:
quangduc@quangduc.com , tvquangduc@bigpond.com
KHÁCH VIẾNG THĂM
99,493,019