Tu Viện Quảng Đức105 Lynch Rd, Fawkner, Vic 3060. Australia. Tel: 9357 3544. quangduc@quangduc.com* Viện Chủ: HT Tâm Phương, Trụ Trì: TT Nguyên Tạng   

1. Quyển Thứ Nhất

08/11/201413:37(Xem: 3317)
1. Quyển Thứ Nhất

Mật Tạng Bộ 2_ No.951 (Tr.224 _ Tr.232)

 

KINH NHẤT TỰ ĐẢNH LUÂN VƯƠNG

_QUYỂN THỨ NHẤT_

 

Hán dịch: Đại Đường_Nam Thiên Trúc Tam Tạng BỒ ĐỀ LƯU CHÍ
Việt dịch: Sa Môn THÍCH QUẢNG TRÍ
Phục hồi Phạn Chú: HUYỀN THANH

 

TỰA

_PHẨM THỨ NHẤT_

 

Ta nghe như vầy. Một thời Đức Phật ở nước Ma Kiệt, nơi đạo tràng Kim Cang dưới cây Bồ đề, thành Chánh Giác ở trong đại bảo trướng. Đất nơi bảo trướng do Như Lai cảm ra đầy đủ việc trang nghiêm thanh tịnh, toàn dùng vô lượng thượng diệu trân kỳ, các thứ trang nghiêm tự nhiên mà hiện ra, các màu sắc xen lẫn nhau phát ra ánh sáng lớn. Bánh xe báu kỳ lạ đặc biệt thanh tịnh tròn đầy dùng vô lượng màu sắc xen nhau để nghiêm sức, hiện ra vòng khắp đất ở đạo tràng, mọi lọng báu, phướng, phan đủ màu sắc vi diệu sáng sủa rực rỡ. Võng lưới bảy báu, các thứ diệu hương, dây hoa, che bên trên, tuôn mưa tất cả các thứ báu lớn, tự tại hiện ra nơi cây báu, nhành lá sáng rực, hoa hương thơm ngát. Do thần lực của Đức Phật khiến cho đất của đạo tràng này rộng lớn trang nghiêm thanh tịnh, ánh sáng chiếu khắp. Hết thảy các vật báu đặc biệt kỳ lạ gom lại thành đống, vô lượng thiện căn trang nghiêm đạo tràng. Cây Bồ Đề ấy cao lớn đặc biệt, lưu ly làm cán, các báu làm cành, lá báu rũ xuống như đám mây, đủ các hoa báu màu sắc xen lẫn, đại bảo ma ni dùng làm trái ánh sáng của cây chiếu khắp hết thảy các cõi Phật, hiện ra các thứ làm Phật sự, hiện ra khắp Đại Thừa Nhất Tự Phật Đảnh Luân Vương Tối Diệu Chương Cú Bồ Đề Đạo Giáo. Do thần lực của Đức Phật nên diễn ra các thứ Phạm Âm, tiếng vi diệu ngợi khen vô lượng công đức của Như Lai Nhất Tự Minh Đảnh Luân Vương Chú. Tòa sư tử do Kim Cang tạo thành, cao lớn đẹp đẽ vô cùng, Ma Ni Bảo Vương làm đài, hết thảy hoa báu kỳ diệu, ngọc báu xen lẫn nghiêm sức, chơn châu làm lưới che phủ ở trên, các báu trang nghiêm tuôn ra ánh sáng như  mây chiếu soi mười phương chư Phật Bồ Tát, hiển hiện Giáo phương tiện của Như Lai.

Bấy giờ Đức Thế Tôn ngồi ở tòa này, nơi hết thảy Pháp thành Tối Chánh Giác, thấy biết ba đời thảy đều bình đẳng. Thân ấy hách dịch phóng ra vô lượng cu chi hằng hà sa số ánh sáng mặt trời chiếu sáng các đạo tràng của chư Phật ở tất cả sát hải không có bờ bến ở mười phương… đều ở trong ánh sáng của đạo tràng diễn ra tất cả Pháp Giáo Đạo Hoá của Nhất Tự Đảnh Luân Vương điều phục tất cả hữu tình. Ánh sáng chiếu khắp mười phương không đâu không đến. Hết thảy nơi Thần Biến của tất cả chư Phật qua khứ hiện tại vị lai ở trong ánh sáng đều hiện tất cả các việc tốt đẹp. Các việc khó nghĩ bàn của hết thảy Phật, các thứ trang nghiêm thảy đều hiện ra… cùng với chúng Đại Bật Sô đều là bậc A La Hán hay khéo điều phục, buông bỏ các gánh nặng, dứt hết các Kết Hữu Lậu, không còn phiền não, Giới Phẩm trong sạch, Tâm tịnh giải thoát, Huệ tịnh giải thoát, khéo tu Phật Huệ, chỗ làm đã xong được tự  tại lớn, được lợi ích. Tên các vị đó là: Cụ thọ Xá Lợi Phất, Cụ thọ Ca Diếp Ba, Cụ thọ Na Đề Ca Diếp, Cụ thọ Già Da Ca Diếp, Cụ thọ Đại Ca Diếp Ba, Cụ thọ Đại Mục Kiền Liên, Cụ thọ  Mãn Từ Tử, Cụ thọ Tôn Bạt Nan Đà, Cụ thọ Ô Ba Nan Đà, Cù  thọ Bạt Địa Lợi Ca, Cụ  thọ A Nê Lâu Đà, Cụ  thọ Ca Chiên Diên Tử, Cụ  thọ Ma Ha Câu Hy La, Cụ  thọ Kiều Phạm Bát Đề, Cụ  thọ Đại Kiều Phạm Bát Đề, Cụ  thọ Tôn Na La, Cụ  thọ Đại Tôn Na La, Cụ  thọ Thiện Hiện, Cụ  thọ Kiều Trần Như, Cụ  thọ Chế Để Quân Nhạ La, Cụ  thọ La Hầu La, Cụ  thọ Khánh Hỷ… Chúng Đại Thanh Văn như vậy đều đến dự.

Lại có vô lượng số Đại Bồ Tát Ma Ha Tát, đều được thành tựu các Ba La Mật, công đức sâu rộng như biển lớn không có bờ bến, Như Lai Hạnh Địa, hết thảy Trí Nguyện, Mật Giáo thâm sâu đều đầy đủ hết. Khéo biết tất cả chỗ làm của  hữu tình, dùng trí Kim Cang như ứng, nói Pháp cho họ, khéo vào biển lớn các Pháp thuộc Công Đức của hết thảy Như Lai, tràn khắp trong thân, đi dạo khắp cả Hải Hội các cõi Phật, làm lễ cúng dường chư Phật Như Lai, hết thảy các Địa Đà La Ni biện tài đầy đủ lớn như biển, thảy đều hiểu biết, có vô lượng vô biên thần thông hiện hóa các môn Tam Ma Địa, được vô ngại. Tên các vị ấy là: Kim Cang Tràng Bồ Tát Ma Ha Tát, Quán Thế Âm Bồ Tát Ma Ha Tát, Đắc Đại Thế Bồ Tát Ma Ha Tát, Kim Cang Mật Tích Chủ Bồ Tát Ma Ha Tát, Kim Cang Thắng Ý Bồ Tát Ma Ha Tát, Kiên Cố Ý Bồ Tát Ma Ha Tát, Hư Không Vô Cấu Bồ Tát Ma Ha Tát, Ly Cấu Ý Bồ Tát Ma Ha Tát, Phổ Hiền Bồ Tát Ma Ha Tát, Vô Tận Ý Bồ Tát Ma Ha Tát, Hư Không Thắng Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát, Siêu Tam Giới Bồ Tát Ma Ha Tát, Vô Thắng Trì Bồ Tát Ma Ha Tát, Trị Thế Gian Bồ Tát Ma Ha Tát, Thiên Quan Bồ Tát Ma Ha Tát, Mạn Thù Thất Lợi Đồng Tử Bồ Tát Ma Ha Tát, Nguyệt Quang Đồng Tử Bồ Tát Ma Ha Tát, Bất Tư Nghị Huệ Bồ Tát Ma Ha Tát, Hư Không Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát, Trừ  Nhất Thiết Chướng Bồ Tát Ma Ha Tát, Đại Tấn Tật Bồ Tát Ma Ha Tát, Di Lặc Bồ Tát Ma Ha Tát, Bảo Kế Bồ Tát Ma Ha Tát, Bảo Chưởng Bồ Tát Ma Ha Tát, Thiên Tý Bồ Tát Ma Ha Tát  cùng  với Bồ Tát Ma Ha Tát của nhóm như vậy đều đến dự.

Lại có ba ngàn Đại Thiên Thế Giới vô lượng vô số chư  Thiên, Thiên vương như là: Đế Thích Thiên vương, Đại Phạm Thiên vương, Diễm Ma Pháp Vương, Thủy Thiên Vương, Phong Thiên Vương, Đa Văn Thiên Vương, Tô Tiện Ma Thiên Vương, Tha Hóa Đại Tự Tại Thiên Vương, Na La Diên Thiên Vương, Y Xá Na Thiên Vương, như  vậy cho đến Quang Diễm Thiên Tử, Quảng Quả Thiên Tử, Tịnh Cư Thiên Tử, cùng với các hàng Thiên Vương của nhóm như vậy, bậc có oai đức lớn và quyến thuộc đến dự.

Lại có vô lượng trăm ngàn các Đại Thành Tựu Chú Tiên như là: Thành Tựu Luân Chú Tiên, Thành Tựu Kiếm Chú Tiên, Thành Tựu Kim Cang Xử Chú Tiên, Thành Tựu Liên Hoa Chú Tiên, Thành Tựu Việt Phủ Chú Tiên, Thành Tựu Như Lai Chủng Tộc Đại Minh Chú Tiên, Thành Tựu Liên Hoa Chủng Tộc Chú Tiên, Thành Tựu Kim Cang Chủng Tộc Chú Tiên, Thành Tựu Đại Tự Tại Thiên Chú Tiên, Thành Tựu Na La Diên Thiên Chú Tiên, Thành Tựu Quỷ Mẫu Chủng Tộc Chú Tiên, Thành Tựu Ma Hô La Già Chú Tiên, Thành Tựu Ca Lâu La Chú Tiên, Thành Tựu Long Chú Tiên, Thành Tựu Trà Chỉ Ni Quỷ Chú Tiên, Thành Tựu Dược Xoa Chú Tiên, Thành Tựu Bảo Hiền Mãn Hiền Chú Tiên, Thành Tựu Đa Văn Thiên Vương Chú Tiên, Thành Tựu Thủy Thiên Chú Tiên, Thành Tựu Phạm Thiên Chú Tiên, cùng với các Thành Tựu Chú Tiên của nhóm như vậy, bậc có oai đức lớn đứng đầu đến dự.

Lại có vô lượng trăm ngàn Như Lai Tộc Chúng Chú Vương Sứ Giả, Liên Hoa Tộc Chúng Chú Vương Sứ Giả, Ma Ni Tộc Chúng Chú Vương Sứ Giả, Kim Cang Tộc Chúng Chú Vương Sứ Giả, cùng với Chú Vương Sứ Chúng, bậc có oai đức lớn đứng đầu đến dự.

Lại có Xuất Thế, Thế Gian hết thảy Tháp Thần, Pháp Thần, Hư Không Thần, Hoa Quả Thần, Tư Vị Thần, Miêu Giá Thần, Sơn Thần, Hải Thần, Thần, Châu Thần, Thành Thần, Ấp Thần, Trạch Thần, Nhai Thần, Hạng Thần, Thọ Thần, Tùng Lâm Thần, Thi Đà Lâm Thần, Cung Điện Thần cùng với các Đại Thần Vương của nhóm như vậy, bậc có oai đức lớn đứng đầu đến dự.

Lại có  trăm ức Nhật Thiên Tử, Nguyệt Thiên Tử, Tinh Tú Thiên Tử v..v…. bậc có oai đức lớn đứng đầu đến dự.

Lại có hết thảy Trời, Rồng, Dược Xoa, La Sát, Càn Thát Bà, A Tố Lạc, Ca Lâu La, Khẩn Na La, Ma Hô La Già, Tất Xá Già Quỷ, Bộ Đa Quỷ, Ha Lị Đế Quỷ Mẫu....  bậc có oai đức lớn đứng đầu đến dự.

Lại có Nan Nễ Thấp Bà La Quỷ Vương đứng đầu đến dự. Chủ vô lượng trăm ngàn các Quỷ dùng làm quyến thuộc.

Lại Ma Hê Thủ La Thiên Vương đứng đầu đến dự. Chủ vô lượng trăm ngàn Ngược Quỷ dùng làm quyến thuộc.

Lại Trà Chỉ Ni Quỷ Vương đứng đầu đến dự. Chủ vô lượng trăm ngàn Trà Chỉ Ni Quỷ làm quyến thuộc

Ở trong Chúng Hội, lại có vô lượng chư Thiên, Thiên Tử, A Tố Lạc, A Tố Lạc Tử, Đại Tỳ Na Dạ Ca thuộc phương khác, bậc có oai đức lớn đứng đầu đến dự.

Như  vậy ba ngàn Đại Thiên Thế Giới hết thảy chư  Thiên, chư  Đại Chú Tiên, Rồng, Thần, Quỷ v..v… do thần lực của Đức Phật, nơi gốc Bồ Đề chung quanh năm trăm du thiện na, cùng tập họp Chúng đến dự, cùng ngồi nơi tòa mà không có chật chội.

Lúc đó Đức Như Lai bảo Di Lặc Bồ Tát Ma Ha Tát với các Bồ Tát Ma Ha Tát rằng: “Thiện Nam Tử ! Cây này là cây đã được tất cả Bồ Đề trang nghiêm. Đầu tiên Ta ngồi dưới cây này, liền phá bốn Ma được chứng Vô Thượng Chánh Đẳng Bồ Đề. Các ngươi cũng nên ngồi ở đất này, khiến các ngươi sẽ chứng Vô Thượng Chánh Đẳng Bồ Đề của chư Phật"

Nói lời này xong, yên lặng tịch nhiên, không động đậy.

Bấy giờ Kim Cang Mật Tích Chủ Bồ Tát do nương nhờ oai đức của Phật, nhớ lại chỗ nguyện lực từ  trước, liền từ chỗ ngồi đứng dậy, trịch vai áo bên phải, sửa sang y phục, quỳ thẳng lưng, chắp tay cung kính chiêm ngưỡng bạch rằng: "Thế Tôn ! Nay con xin hỏi Đấng Như Lai Ứng Chánh Đẳng Giác! Nhất Tự Phật Đảnh Luân Vương Chú Giáo, dùng phương tiện nào thực hiện chút ít công lực liền được thành tựu Nhất Thiết Như Lai Nhất Tự Đảnh Luân Vương,  Pháp Đại Minh Chú tối thắng không ngại thuộc Thế Gian và Xuất Thế Gian, Pháp họa vẽ đồ tượng, Pháp tắm gội, Gia Hạnh, Ấn Đàn, nhập vào Tam Ma Địa, Pháp Xứ thành tựu Pháp thượng trung hạ, Pháp ngồi, Pháp nằm, Pháp tụng, Pháp trì Pháp Luân kết ấn, Pháp bí mật sâu, Pháp chứng thần thông, Pháp trừ nghiệp chướng, Pháp đại an ẩn, Pháp đại phong nhiêu, Pháp hàng ma oán, Pháp của các Chú chân thật thuộc hết thảy Chủng Tộc của Như Lai, Pháp tự quán đảnh, Pháp Hộ Ma Đàn,  Pháp các thời phần,  Pháp chọn lựa đất (trạch địa).... cho đến rộng khắp hết thảy hữu tình và cõi hữu tình Bồ tát thành tựu  Hành Pháp, Chú Pháp khiến cho tất cả hữu tình của cõi Thiệm Bộ Châu này được đại an lạc,

Các hữu tình này dùng sức của Nhất Tự Đảnh Luân Vương Như Lai Chú, hết thảy sẽ được làm Phật sự lớn. Do nhân duyên này hết thảy hữu tình của cõi Thiệm Bộ Châu được đại an lạc. Tức hay thành tựu Đảnh Luân Vương Pháp và được thành tựu Chú Pháp của hết thảy Thiên, hết thảy Thiên Thần chủng tộc. Chú Pháp của hết thảy Rồng, hết thảy Long chủng tộc. Chú Pháp của hết thảy Dạ xoa, hết thảy Dạ Xoa chủng tộc. Chú Pháp của hết thảy La Sát, hết thảy La sát chủng tộc. Chú Pháp của hết thảy Càn Thát Bà, hết thảy Càn Thát Bà chủng tộc. Chú Pháp của hết thảy A Tố Lạc, hết thảy A Tố Lạc chủng tộc. Chú Pháp của hết thảy Ca Lâu La, hết thảy Ca Lâu La chủng tộc. Chú Pháp của hết thảy Khẩn Na La, hết thảy Khẩn Na La chủng tộc . Chú Pháp của hết thảy Ma Hô La Già, hết thảy Ma Hô La Già chủng tộc.... cho đến Pháp thuộc Thế Gian và Xuất Thế Gian thảy đều thành tựu không có chướng ngại. Vì các hữu tình làm nơi quay về, trừ các cấu chướng, thành Chú Pháp của con với thành Chú Pháp Ấn Đàn của Quán Thế Âm Bồ tát,  các Đại bồ tát, các bậc có oai đức lớn và thành vô lượng chủng loại Ấn Đàn, Chú Pháp, nơi chốn (xứ) khó thành mà hết thảy Như Lai đã nói. Cúi xin Đức Như Lai Ứng Chánh Đẳng Giác thương xót dạy bảo hữu tình, vì con mà nói ra".

Lúc đó, Thế Tôn bảo Kim Cang Mật Tích Chủ Bồ Tát rằng: "Lành thay! Lành thay Bí Mật Chủ! Ông hay vì hết thảy hữu tình đời sau, làm đại lợi ích mà hỏi Ta Chương Cú tối thượng của Nhất Tự Phật Đảnh Luân Vương thành tựu nhóm Pháp Chú Đàn mà hết thảy Như Lai đã nói, khiến cho các Chú Giả trụ lối nẻo cố gắng tu hành (cần tu)

Vì thế, này Mật Tích Chủ ! Ông nên lắng nghe ! Lắng nghe ! Hãy khéo suy nghĩ nhớ giữ ! Nay Ta vì ông phân biệt giải nói Nhất Thiết Như Lai Nhất Tự Đảnh Luân Vương Vô Thượng Pháp Mẫu khiến các Phật Tử được Pháp Nhãn tịnh. Ta thấy hết thảy Như Lai xưa kia đã nói ra, hết thảy Như Lai đời sau sẽ nói, Ta với hết thảy Như Lai ở các cõi nước hiện tại trong mười phương,  nay nói ra".

 

_Bấy giờ Đức Thích Ca Mâu Ni Như Lai Ứng Chánh Biến Tri, Minh Hạnh Viên Mãn, Thiện Thệ, Thế Gian Giải, Vô Thượng Trượng Phu Điều Ngự Sĩ, Thiên Nhân Sư, Phật Thế Tôn liền dùng Pháp Nhãn xem xét vòng khắp hết thảy hữu tình, hữu tình giới thuộc tất cả cõi nước quá, hiện, vị lai ở mười phương với hết thảy hữu tình, hữu tình giới trong ba ngàn Đại Thiên Thế Giới này: mỗi một nơi chốn (xứ), căn lành, Nguyện Lực, Nhân phát ra từ xa xưa, rồi bảo các Bồ Tát Ma Ha tát rằng: "Thiện Nam Tử nhớ niệm Nhất Thiết Như Lai Nhất Tự Đảnh Luân Vương Chú, hết thảy Đại Tam Ma Địa tối thắng, nơi chỗ có sức thần thông không thể nghĩ bàn. Pháp này hay ở nơi hết thảy Thế Giới, làm Phật Sự lớn".

Thời các Bồ Tát Ma Ha Tát được Đức Phật dạy bảo, đều nhớ niệm nơi Nhất Tự Phật Đảnh Luân Vương Tam Ma Địa Pháp. Chỉ trừ Quán Thế Âm Bồ tát, Kim Cang Mật Tích Chủ Bồ Tát. Tại sao thế ? Do thần lực của Đức Phật vậy.

Bấy giờ Đức Thế Tôn ngồi tại đất phước Kim Cang dưới cội Bồ Đề, liền nhập vào Nhất Thiết Như Lai Nhất Tự Đảnh Luân Vương Thần Biến Đại Tam Ma Địa, cùng lúc hết thảy Như Lai trong cõi nước hiện tại ở mười phương đều ngồi tại đất phước Kim Cang dưới cội Bồ Đề, cũng đều cùng vào Nhất Thiết Như Lai Nhất Tự Đảnh Luân Vương Thần Biến Đại Tam Ma Địa. Ngay khi Đức Thế Tôn nhập Thần Biến Tam Ma Địa đó, thời nhớ nghĩ đến khắp mười phương: tất cả hữu tình, hữu tình giới trong cõi nước thuộc ba đời... với hết thảy hữu tình, hữu tình giới trong ba ngàn Đại Thiên Thế Giới này,  tức dùng vô lượng cu chi hằng hà sa đại kiếp đã tu tập gom chứa vô lượng căn lành của Bố Thí, Tịnh Giới, An Nhẫn, Tinh Tấn, Tịnh Lự, Bát Nhã, Khổ Hạnh... Từ ba mươi hai tướng Đại Trượng Phu phóng ra ánh sáng lớn, ấy là: trên đảnh, lông mày, sợi lông trắng xoay theo bên phải ở tam tinh (hào), mắt, tai, mũi, mái tóc, gò má, môi, miệng, răng, chân răng, vòm miệng, răng nanh, cằm, vai, khuỷu tay, cánh tay, ngực, vú, tim, rốn, tướng chữ trên ngực (chỗ chữ Vạn), bắp đùi đầu gối, bắp chân, gót chân, cổ tay, lòng bàn tay, lưng, ngón tay....

Như Lai Thiên Bức Chuyển Luân Pháp Ấn, Như Lai Như Ý Ấn, Như Lai Sóc Ấn, Như Lai Tích Trượng Ấn, Như Lai Tâm Ấn, Như Lai Nan Thắng Phẫn Nộ Đảnh Luân Vương Tam Ma Địa Nan Thắng Ấn, Như Lai Đại Từ, Như Lai Đại Bi, Như Lai Tam Ma Địa, Như Lai Vô Úy, Thọ Chúng Ký Biệt Như Lai Đại Minh Chú Vương...

Tướng xứ như vậy, mỗi mỗi đều phóng vô lượng ánh sáng. Ánh sáng ấy đều có ánh sáng của chủng tộc vây quanh trang nghiêm, cuối cùng ở trên đảnh phóng vô lượng vô số trăm ngàn ánh sáng kỳ đặc thù thắng. Ánh sáng ấy đều có đủ mọi loại màu sắc như là: Xanh, vàng, đỏ, trắng, hồng, ánh sáng đủ màu. Ánh sáng này sáng chói chiếu khắp mười phương vô lượng vô số các cõi Phật với tất cả Địa Ngục, Bàng Sanh, các cõi trong ba ngàn Đại Thiên Thế Giới này, hữu tình có nghiệp đen, tất cả tội não...thảy đều trừ sạch. Tất cả Hạnh Hóa Trì Chú Bồ Tát gặp được ánh sáng này thảy đều thành tựu

Như đây hiện ra hết xong. Ánh sáng thuộc vô lượng Đại Phước của Như Lai đó rộng chiếu thấm nhuần, hiển hiện không thể nghĩ bàn, trải qua giây lát làm lợi lạc lớn. Nhổ hết thảy nghiệp khổ của các hữu tình. Ánh sáng lại che rợp hằng hà sa số tất cả cõi Phật, tất cả cõi Ma, cung điện của Ma, nơi sáng tỏ của Ma... Ánh sáng đều chiếu khắp Thế Giới của nhóm ấy, bên trên đến Trời Hữu Đảnh, bên  dưới đến Địa Ngục A Tỳ, các hữu tình trong đó gặp được ánh sáng này đều cùng thức tỉnh, thân tâm vui vẻ. Ánh sáng lại quay về nhiễu quanh Đức Phật ba vòng, rồi đều trở lại tướng cũ (bổn tướng).

 

_Khi ấy Đức Thích Ca Mâu Ni Như Lai phóng ánh sáng này xong, từ Tam Ma Địa an ổn đứng đậy, quán các cõi Phật với quán Hội Chúng như  Sư Tử Vương bảo Kim Cang Mật Tích Chủ Bồ Tát rằng: "Nay ông hãy lắng nghe!  Nhất Tự Phật Đảnh Luân Vương Đại Minh Chú Vương, Phật Nhãn Chú Vương, bốn Ô Sắt Nị Sái Minh Chú Chú Vương. Chú Vương của nhóm này là bàn tay của Như Lai (Như Lai Thủ), là môi của Như Lai (Như Lai Thần), là miệng của Như Lai (Như Lai Khẩu), Chuyển Pháp Luân Vương, ban lợi ích lớn cho hết thảy hữu tình.

Nếu tất cả hàng Bồ Tát Ma Ha Tát với các Bật Sô, Bật Sô Ni, Ô Ba Sách Ca, Ô Ba Tư Ca, các hàng tộc tánh nam, tộc tánh nữ  của Thế Giới này đều hay y theo Pháp đầy đủ, đọc tụng thọ trì Nhất Tự Đảnh Luân Vương Đại Minh Chú như vậy thì hết thảy tất cả các Trời, người đời, mọi loại Quỷ Thần đều không thể hại, làm các việc phá hoại... Người đó sẽ được tất cả an thọ (an ổn sống lâu), vô lượng phước lạc, hành Đại Từ Bi, trụ Bất Thoái Địa, không có các phiền não bệnh tật, lửa không thể hại, nước không thể cuốn chìm, đao không thế gây thương tích, không bị trúng thuốc độc, rắn độc.

Một chữ này của Ta sanh ra Tam Ma Địa Đảnh Luân Vương Chú. Nếu có kẻ mới học Đại Thừa Bồ Tát Ma Ha Tát với các hạng người tin tưởng hướng theo, tụng trì, viết chép, đeo mang...liền được an ổn, vì được vô lượng Đại Oai Đức Thiên thường ủng hộ. Các Trời, Rồng, Tỳ Na Dạ Ca ác chẳng thể gây chướng não.

Nếu người viết chép, nên tắm gội sạch sẽ, mặc quần áo mới sạch,  như Pháp Trai Giới, ngồi bên cạnh Đàn, dùng Hùng hoàng viết Chú trên vỏ cây hoa rồi đem cho các Bật Sô, Bật Sô Ni để trong chéo áo Cà Sa, cung kính mà đeo

Nếu có Quốc vương, vương tộc, phi hậu, đại thần, các kẻ giúp việc trong cung điện các hàng tộc tính nam, tộc tính nữ … vui vẻ đeo mang, đều đội trên đầu, hoặc buộc trên cổ, hoặc trên cổ tay, cánh tay...liền được an ổn, trừ các chướng não, Võng Lượng tật ách... thường được chư  Thiên quán kính ngợi khen, sẽ chẳng bị đọa vào các cõi của ác đạo.

Này Mật Tích Chủ ! Đại Chú Vương này cũng hay diệt các Tai Tinh Biến Quái ban cho đại an lạc, cũng hay nhiếp phục hết thảy Trời, Rồng, tám Bộ Quỷ Thần, cũng hay thành tựu các Chú, nghiệp duyên vô thượng".

 

_Lại bảo Kim Cang Mật Tích Chủ Bồ Tát rằng: “Tất cả Như Lai Bạch Tản Cái Phật Đảnh Luân Vương Chú, Cao Đảnh Luân Vương Chú, Thắng Đảnh Luân Vương Chú, Quang Tụ Đảnh Luân Vương Chú đó ngang bằng trụ ở trong hết thảy Như Lai Tam Ma Địa,  Thần Lực đều rộng lớn vô lượng như nhau...nhưng chẳng thể theo kịp sức của  Nhất Tự Phật Đảnh Luân Vương Tối Thượng Đại Minh Chú. Tại sao Chú này lại hơn hết không có gì sánh bằng? Ví như  Như Lai Phật Nhãn Minh Chú, Phật Hào Tướng Chú, Tồi Toái Đảnh Luân Vương Chú, Nan Thắng Phẫn Nộ Vương Chú, hợp lại mà nói Chú này. Do nhân duyên này được gọi là Tối Thượng Vô Đẳng Lữ (bạn)

Lại từ Đại Bi Đại Trượng Phu Đại Sư Tử Hống, tất cả các hàng Đại Bồ Tát Ma Ha Tát không thể tồi hoại, Thần Thông oai đức của tất cả chư Phật khánh hộ gia bị làm  ánh sáng Đại Trí phá các tối tăm. Tịnh Huệ sâu bền hay làm cát tường, tướng Phước, oai đức, tối thắng của Thế Gian. Thanh tịnh không nhơ, bền vững mạnh mẽ. Hiệu bốn Vô Úy hay làm xa lìa sanh, bốn Trí không ngại, bốn Trí niệm trụ, Trí không quên mất… rộng lớn vô lượng. Hay làm oai đức Đại Quang thuộc mười Lực của Vô Gián Kim Cang diệt các cấu chướng, nhập vào Phật Trí. Hay làm Công Đức thuộc vạn hạnh của tất cả các Đại Bồ Tát, tướng tốt của Như Lai, Nhất Thiết Trí Trí. Hay làm tất cả Pháp dõng mãnh tịch tịch, phướng Định Pháp cao không chướng ngại, chốn Đại Oai Đức hay cho tất cả hữu tình có nghiệp ác. Làm nơi của Đạo Thánh Đế, Đại Từ, Đại Bi, Đại Hỷ, Đại Xả. Hay hiện Thần Lực của tất cả Như Lai, Vô Thượng Bồ Đề, chỗ của Đại Minh Kính Trí Tam Ma Địa”.     

 

_Khi ấy Đức Thế Tôn vì hiển sức đại oai đức của Nhất Tự Phật Đảnh Luân Vương, liền biến thân tướng như Đại Chuyển Luân Vương đầy đủ bảy báu quyến thuộc viên mãn, một thời hiển hiện. Trong mỗi một báu đều phóng ra đại quang luân chiếu vô biên, tất cả Pháp Bảo cùng lúc hiện ra, phóng ánh sáng báu đủ màu. Đại Chuyển Luân Vương đó ngồi ở trên tòa, thân dung hách dịch, phóng mọi loại ánh sáng, ánh chiếu tất cả như vàng đúc trong lò.

Liền nói Nhất Tự Phật Đảnh Luân Vương Chú là:

“Na mạc tam mạn đả (1) bột đà nam (2) Úm-hồng (3) bột-lâm, hồng (4)”

NAMAḤ  SAMANTA  BUDDHĀNĀṂ _ OṂ  _ BHRŪṂ  HŪṂ

 

Khi Đức Như Lai nói Chú này thời hằng hà sa đẳng ba ngàn Đại Thiên Thế Giới một lúc chấn động sáu lần như Thiệm Bộ Châu bị gió lốc mạnh thổi bay các thứ cây cỏ trong rừng rậm. Trong đấy hết thảy núi Tô Di Sơn Vương cũng đều chấn động mạnh. Hết thảy sông, biển thảy đều tuôn trào. Do Thần Lực của Đức Phật nên hết thảy cung Ma đều bị lửa lớn dấy lên khắp cả, trong đấy các Ma bị lửa bức bách thảy đều hoảng sợ,  lên tiếng quy y Phật thì hết thảy nỗi khổ ở Địa Ngục đều tiêu tan ngừng dứt.

Hữu Tình cùng với quyến thuộc trong Hội, không một ai có thể nhìn ngó chiêm ngưỡng. Hết thảy các Đại Bồ Tát như nhóm của Di Lặc cũng không một ai có thể thể nhìn ngó chiêm ngưỡng.

Quán Thế Âm Bồ Tát, Kim Cang Mật Tích Chủ Bồ Tát do oai thần của Đức Phật bỗng nhiên trong giây lát mê man té xuống đất.

Khi ấy các Đại Oai Đức Thiên kia như là: Đại Tự Tại Thiên, Na La Diên Thiên, Đế Thích Thiên, Câu Ma La Thiên, Bà Rô Nõa Thiên, Diễm Ma Pháp Vương, cho đến hết thảy chư Thiên, Thiên Thần, hết thảy Thần Quỷ, bậc có oai đức lớn….cầm nắm bánh xe, cây kích, cái chày, sợi dây, cây côn, cây xoa và các kẻ theo hầu… các khí trượng cầm ở tay thảy đều rớt xuống.

Đây là các Bồ Tát do sức gia trì của Đức Phật, nhớ niệm Nhất Tự Phật Đảnh Luân Vương Bồ Đề Thần Thông Đại Tam Ma Địa của tất cả Như Lai.

Lúc đó, hết thảy chư Thiên, Rồng, Thần, Dược Xoa, La Sát, Càn Thát Bà, A Tố Lạc, Ca Lâu La, Khẩn Na La, Ma Hô La Dà, Thiên Thần, Quỷ ..v.v…. một thời run rẩy sợ hãi, toàn thân dựng đứng lông tóc, không dám nhìn xem oai quang đẹp đẽ của Đại Pháp Luân Vương, chỉ một lòng quy Phật Thế Tôn

“Nam mô Phật Đà, nam mô Phật Đà”

[NAMO  BUDDHA_ NAMO  BUDDHA]

 

_Bấy giờ Đức Thế Tôn vì khiến cho Quán Thế Âm Bồ Tát, Kim Cang Mật Tích Chủ Bồ Tát với các Đại Chúng được tỉnh lại, trong khoảng phút chốc ẩn dời thân đấy, hoàn lại tướng Như Lai rồi bảo Di Lặc Bồ Tát Ma Ha Tát rằng: "Ta nay lại nói Nhất Thiết Phật Nhãn Đại Minh Mẫu Chú để ngưng dứt loài đáng sợ khó điều phục. Vì muốn thành tựu Thế Xuất Thế Gian, hết thảy Phật Đảnh Đại Luân Vương Chú, hết thảy sự việc để diệt các tranh luận. Chú đấy tức là Mẫu Chú của hết thảy chủng tộc của chư Phật, lại là mẹ sanh nuôi dưỡng của hết thảy chư Đại Bồ Tát, lại là Phật Nhãn Minh Chú của chư Phật.

Liền nói Chú là:

“Na mạc tát phạ đả đà nga đế biều (1) la hạt mịch (2) tam miệu tam bột thê mịch (3) Úm-hồng (4) rô rô (5) tắc phổ rô (6) nhập phạ la, để sắt đà tha (7) tất đà, lô giả nễ (8) tát phạ lạt đà, sa đà nễ (9) tốt phạ ha (10)”

NAMAḤ  SARVA  TATHĀGATEBHYAḤ ARHATEBHYAḤ  SAMYAKSAṂBUDDHEBHYAḤ _ OṂ  _ RURU SPHURU JVALA TIṢṬA  SIDDHA  LOCANI – SARVĀRTHA   SĀDHANE – SVĀHĀ.

Nói Nhất Thiết Phật Nhãn Chú này xong, thời Quán Thế Âm Bồ Tát, Kim Cang Mật Tích Chủ Bồ Tát ấy, do oai lực của Chú, liền tỉnh lại rồi đứng dậy. Các vị có oai đức ấy, tất cả Thiên Chúng đều được lại Bổn Tâm, sung sướng an vui, mỗi mỗi vị đều cầm lại khí trượng của mình, chuyên tâm quy Phật, chiêm ngưỡng khen rằng: “Bạch Đức Thế Tôn! Thật là hiếm có! Bạch đấng Thiện Thệ ! Thật là hiếm có”.

 

Thời Quán Thế Âm Bồ Tát, Kim Cang Mật Tích Chủ Bồ Tát, chắp tay chiêm ngưỡng cung kính thưa rằng: “Thế Tôn! Vì sao Đức Như Lai hôm nay lại đặc biệt hóa ra thân Đại Chuyển Luân Vương có nhóm hào quang lớn ? Thật lạ kỳ hiếm có!  Từ xưa chưa từng thấy”.

Đức Như Lai bảo rằng: “Này Đại Thiện Nam Tử ! Đây là Nhất Tự Phật Đảnh Đại Pháp Luân Vương nắm giữ Hình Tướng Thần Biến Tam Ma Địa Môn của chư Phật.

Đại Thiện Nam Tử! Ví như các ông  tập hội Đại Đàn, hiện mọi loại oai đức, các tượng Thần Biến, việc không thể nghĩ bàn….thời Như Lai cũng thế, như vậy  chấn hiện sắc thân đặc biệt kỳ lạ, dáng mạo, oai đức của Đại Pháp Luân Vương

Đại Thiện Nam Tử! Đảnh Luân Vương này chính là hết thảy Như Lai an trụ thân Tam Ma Địa tối thắng,  hết thảy tất cả các Đại Bồ Tát không thể vượt qua, tất cả Chú Vương cũng không thể vượt qua nổi.

Đại Thiện Nam Tử ! Nơi chốn  có người trì Chú này thì hết thảy Chú Vương trong năm du thiện na Xuất Thế, Thế Gian đều không có thành trụ. Các ông đồng ở nơi chốn đã nói này, gia trì Đại Chú cũng không có thành trụ. Nếu có người niệm Nhất Tự Phật Đảnh Luân Vương Chú này, liền được hết thảy Đại Chú Xuất Thế, Thế Gian đều thành biện hết.

Hết thảy Chú Pháp mà các ông đã nói, tụng trì không có hiệu nghiệm. Nếu dùng Chú này rồi thường trợ tụng, sẽ mau được thành tựu. Năm du thiện na hết thảy Bồ Tát, Kim Cang, Chú Thần, tám Bộ Trời Rồng đều không trụ nhập hiện tướng thành tựu,

Lại oai đức thần lực của hết thảy Tối Đại Chú Vương khác cũng không thể sánh kịp Đại Nhất Tự Đảnh Luân Vương Chú này. Tại sao thế? Vì Chú này có oai thần rất tôn quý (tối tôn), rất đặc biệt (tối đặc) không có bạn bè ngang bằng, hết thảy các Đại Bồ Tát trong mười Địa cũng sợ oai đức thần lực của chú đấy, huống chi là chư Thiên có oai lực nhỏ

Nếu thường tụng Nhất Tự Đảnh Luân Vương Chú này, thời trước tiên nên tụng Phật Nhãn Chú này bảy biến xong, rồi mới có thể an Tâm tụng Nhất Tự Đảnh Luân Vương Chú đấy, tụng đủ biến số xong, lại tụng Phật Nhãn Chú bảy biến, liền được an ổn không có các nhiễu não”

 

_Bấy giờ Đức Thế Tôn lại ngồi trên tòa, hiện ra hào quang của hết thảy chư Phật gia bị cho thân của Bạch Tán Cái Đảnh Luân Vương Chú Vương, tức ở nơi trên đảnh hợp hiện ra một cái lọng tỏa ánh sáng rực rỡ kỳ lạ, che khắp bờ mé hư không trống rỗng trong ba ngàn Đại Thiên Thế Giới, nhưng không làm xúc não hữu tình ngụ trong hư không.

Khi ấy Quán Thế Âm Bồ Tát, Kim Cang Mật Tích Chủ Bồ Tát chắp tay cung kính chiêm ngưỡng, rồi bạch rằng: “Thế Tôn! Thần Biến như vậy là tướng của vật gì mà đột nhiên biến Đại Thiên có hình dạng như cái dù lọng, trụ trên đảnh của Phật không thấy bờ mé, không có gì chẳng phân biệt hiểu biết được?”

 

Lúc đó Đức Thế Tôn lại bảo nhóm Kim Cang Mật Tích Chủ Bồ Tát rằng: “ Nay Ta chính thức nhập vào Tam Ma Địa Nhất Thiết Như Lai Vô Lượng Quang Minh Bạch Tản Cái Đảnh Luân Vương, do đấy mà hiện bày Thể của hình trạng của Bạch Tản Cái Đảnh Luân Chú Vương Chú mà hết thảy chư Như Lai ba đời đã cùng nhau tuyên nói.

Bạch Tản Cái này chính là vô lượng sắc bảo (vật báu có hình thể màu sắc khác nhau), vô lượng âm thanh, hết thảy báu Như Ý, chuông lắc tay, lưới, võng của hết thảy Như Lai, trang nghiêm vòng khắp…hiển hiện dù lọng ánh sáng của chư Phật Thế Tôn không thể nghĩ bàn. Nay Ta hiện Nhất Thiết Như Lai Bạch Tản Cái Đảnh Luân Vương này, vì khiến cho trừ bỏ mọi thứ tội chướng của hết thảy hữu tình.

Nay Nhất Thiết Như Lai Bạch Tản Cái Đảnh Luân Vương này, thời hết thảy Bồ Tát, bậc có oai đức lớn cùng nhau suy nghĩ đo lường, cũng chẳng rõ biết được. Giả sử các Phật Tử trụ hơn trăm ngàn câu chi Đại Kiếp, quán sát suy nghĩ bờ mé phía trước, bờ mé ở giữa, bờ mé phía sau  của Bạch Tản Cái này, cũng chẳng thấu tỏ được”

Bấy giờ Đức Thích Ca Mâu Ni Như Lai ngước lên xem xét  Bạch Tản Cái Đảnh Luân Vương trên đảnh, khởi động Thần Lực của Phật, đột nhiên biến ra sắc thân của Bạch Tản Cái Đảnh Luân Chú Vương, liền nói Chú là:

“Na mạc sa mạn đả (1) bột đà nẫm (2) Úm-hồng (3) đả đà nga đố sắc nị sái (4) bế nẵng phạ lộ chỉ đả mỗ thúc đà (5) Úm-hồng (6) ma ma (7) hổ-hồng nịch (8)”

NAMAḤ  SAMANTA  BUDDHĀNĀṂ 

OṂ  _  TATHĀGATOṢṆĪṢA  ANAVALOKITA  MŪRDHA

OṂ  _ MAMA  HŪṂ  NĪḤ

Khi nói Chú này thời ba ngàn Đại Thiên Thế Giới, sáu lần chấn động. Lúc đó Đức Thế Tôn bảo chư Bồ Tát Ma Ha Tát: “Bạch Tản Cái Đảnh Luân Chú Vương này hay thành hay nhiếp hết thảy nhóm Chú, sức của Chú Vương đấy chẳng trống rỗng (bất không), không có Chướng,  dũng mãnh không có ngăn ngại, không có gì sánh bằng"

 

_Bấy giờ Đức Thế Tôn lại vì Kim Cang Mật Tích Chủ Bồ Tát mà nói: “ Nay Ta lại nhập vào Nhất Thiết Chư Phật Quang Minh Oai Đức Đại Tam Ma Địa nói rõ oai đức thần lực của Quang Tụ Đảnh Luân Vương Chú. Vì diệt mọi loại tội chướng của hết thảy hữu tình. Vì đoạn hoại hết thảy Chú Lực thuộc Thế Gian và Xuất Thế Gian. Chú đấy chính là nơi mà vô lượng các Đại Bồ Tát đã khen ngợi, lại là Quang Tụ Đảnh Luân Vương Chú của vô lượng cu chi căng già sa số chư Phật Như Lai. Chú đấy có hết thảy sức oai đức thần thông quang minh, cũng dùng Nhất Tự Phật Đảnh Luân Vương Oai Đức Thành Tựu Kim Cang Chú Cú.

Liền nói Chú là:

“Na mạc sa mạn đả (1) bột đà nam (2) Úm-hồng (3) đả đà nga đố sắc nị sái (4)  bế nẵng phạ lộ chỉ đả mẫu khuyển đà (5) đế thiệu la thỉ (6) hổ-hồng (7) nhập phạ la nhập phạ la (8) đà ca đà ca (9) na la na la nhị (10) nhị na ra nhị na ra (11) sân na sân na (12) tần na tần na (13) hổ-hồng hổ-hồng phấn (14) tốt-phạ ha (15)”

*) NAMAḤ  SAMANTA  BUDDHĀNĀṂ  APRATIHATA-ŚASANĀNĀṂ _ OṂ _ TATHĀGATOṢṆĪṢA  ANAVALOKITA  MŪRDHA-TEJORĀŚI  HŪṂ_ JVALA  JVALA_ DHAKA  DHAKA_ VIDHAKA  VIDHAKA_ DARA  DARA_ VIDARA  VIDARA_ CCHINDA  CCHINDA_ BHINDA  BHINDA _ HŪṂ  HŪṂ  PHAṬ  PHAṬ _ SVĀHĀ

Khi nói chú này, thời lúc đó Đức Như Lai liền dùng vô lượng oai đức rộng lớn, trên đảnh đầu phóng ra ánh sáng lớn chiếu đầy ba ngàn Đại Thiên Thế Giới, tận khắp  đất ấy, rộng khắp thành hiện hoa sen báu lớn trong Hội của Như Lai, ánh sáng báu đủ màu lớp lớp chiếu sáng. Ngay trên đảnh đầu của Đức Phật, hết thảy hoa báu làm thành dù lọng che cõi Đại Thiên, trùm đầy bờ mé hư không, dùng các lưới báu trang nghiêm xung quanh. Nhóm hương hoa màu nhiệm, chuỗi Anh Lạc, nửa vành trăng… Chuông lắc tay báu, chuông vàng rũ bày nơi nơi. Đại Bảo Ma Ni, các loại phất trần…xen kẽ nhau trang sức. Xung quanh ba ngàn Đại Thiên Thế Giới, hết thảy trân kỳ làm tường vách, các báu vô giá dùng làm trang sức các bậc thềm, cửa lớn, cửa sổ đều dùng các báu trang nghiêm. Các báu ấy phóng ra lửa sáng lớn, chiếu sáng lẫn nhau.

Hết thảy chư Đại Bồ tát trong Hội đấy, nhìn thấy Thần Biến này, thấy điều chưa từng thấy, vui mừng hớn hở được đại an lạc. Hết thảy Chú Pháp Xuất Thế, Thế Gian đã được thành tựu thảy đều bị chặt đứt. Vì sao thế? Do sức của kho tàng ánh sáng lớn (đại quang tạng) giống như Nhất Tự Phật Đảnh Luân Vương Chú.

Này Mật Tích Chủ! Nhất Thiết Như Lai Quang Tụ Chiếu Đảnh Luân Vương Chú này hay chiếu khắp ba ngàn Đại Thiên Thế Giới, bên trên đến Trời Hữu Đảnh, bên dưới đến Địa ngục A Tỳ. Hết thảy ánh sáng lớn cùng che lấp hết ánh sáng Ma Chúng của cung điện của các Ma

Này Mật Tích Chủ! Quang Vương Chú đấy, Tâm đã nghĩ nhớ phá đứt Chú khác, liền đều phá đứt, chỉ trừ Nhất Tự Phật Đảnh Luân Vương Chú, Bạch Tản Cái Đảnh Luân Vương Chú, Cao Đảnh Luân Vương Chú, Thắng Đảnh Luân Vương Chú, Phật Nhãn Mẫu Chú, Phật Ngũ Tự Tâm Chú. Ngoài ra hết thảy các Chú Xuất Thế, Thế Gian đều hay phá đứt, đánh đập điều phục, kêu gọi đều đến trước mặt. Nếu có người trì Chú được chứng nghiệm lớn, tạm thời đọc tụng Quang Vương Chú, liền hay tồi phục hết thảy Quỷ Thần, thuần hóa sai khiến.

Này Mật Tích Chủ! Quang Vương Chú này, đừng ở nơi bất tịnh, hôi thối, tanh tưởi, đại tiểu tiện… đọc tụng thọ trì, cũng không được thọ trì đọc tụng ở nơi không có tháp thờ Xá lợi của Phật, cũng không được đối trước hết thảy các Chú Đàn Hội, chú vào tượng, trước mặt các hữu tình, càn bậy tụng Chú này.

Vì sao vậy? Quang vương Chú này giống như sức của Nhất Tự Đảnh Luân Vương Chú có oai đức lớn, chỉ trừ các nơi như chỗ có tháp Xá Lợi của Phật, chỗ Phật nói pháp, nơi Không Nhàn thanh tịnh, nơi đảnh núi cao, nơi hang núi có tiếng tăm, nơi tốt đẹp bên bờ biển, nơi cù lao ngoài biển.

Vì sao vậy? Do Quang Vương Chú này có oai đức rất mạnh mẽ hay làm hoại Đạo Lực của ta và kẻ khác, Công Đức đều không có thành mong ước được.

Nếu có Thiện Nam Tử muốn thọ trì đọc tụng Quang Vương Chú này, đến các chỗ như trên mà thọ trì như Pháp, thời trước cần tụng Nhất Tự Đảnh Luân Vương Chú với Phật Nhãn Chú, đều bảy biến xong, sau đó tụng Quang Tụ Vương Chú sẽ được oai đức lớn, bốn nghi (đi, đứng, nằm, ngồi) an ổn, da dẻ sáng sủa, thông ngộ Biện Trí

Mật Tích Chủ! Quang Vương Chú này, nếu được thành tựu tức bằng thành tựu Nhất Tự Phật Đảnh Luân Vương Chú Đại Tam Ma Địa. Ông lại nên biết quang minh oai đức của Quang Vương Chú này đều là thần lực quang minh oai đức của hết thảy chư Phật, hay hiện tăng trưởng phước thiện oai đức của hết thảy hữu tình, trừ sạch mọi tội chướng, hay đập phá chặt đứt oai đức thần lực của hết thảy các Chú, khéo hay điều phục hết thảy ác hữu tình khác, khéo hay làm thành hết thảy việc, hay làm ánh sáng chiếu soi hết thảy.

 

_Bấy giờ, Đức Thế Tôn lại vì Kim Cang Mật Tích Chủ Bồ Tát mà nói rằng: “Nay Ta lại nhập vào Nhất Thiết Như Lai Dõng Mãnh Xuất Hiện Thần Thông Tam Ma Địa, nói rõ thần thông oai đức của Cao Đảnh Luân Vương Chú, trừ các phiền não tội chướng của hết thảy hữu tình trong tam giới. Chú này chính là chỗ hết thảy Như Lai gia trì thần lực, vì muốn cho hết thảy các Đại Bồ Tát tu hành, hiện ra vô lượng oai đức, dõng mãnh tinh tấn được đại an lạc

Liền nói Chú rằng:

« Nẵng mạc sai mạn đả (1) bột đà nam (2), hồng (3) nhập phạ la, nhập phạ la (4) tư nễ tệ tư phiếu (5) nga đố sắc nị sái (6) độ na độ na (7) hồ-hồng (8) ».

NAMAḤ  SAMANTA  BUDDHĀNĀṂ

OṂ_  JVALA  JVALA  DĪPYA  DĪPYODGATOṢṆĪṢA  DHUNA  DHUNA  HŪṂ

Khi nói Chú này thời ba ngàn Đại Thiên Thế Giới sáu lần chấn động, hết thảy Trời, Rồng, Dạ Xoa, La Sát, Càn Thát Bà, A Tố Lạc, Ca Lâu La, Khẩn Na La, Ma Hô La Già v.v…  thảy đều mê man, mất đại oai đức, hết thảy các Tỳ Na Dạ Ca ác bị lửa thiêu đốt, kêu la kinh hoàng.  

Này Mật Tích Chủ! Cao Đảnh Luân Vương Chú này tức là sức của Nhất Thiết Chư Phật Như Lai Tối Đại Thần Thông Dõng Mãnh Tinh Tấn Tam Ma Địa. Nếu Thiện Nam Tử ưa muốn thành tựu  Nhất Tự Phật Đảnh Luân Vương Chú, nên cần trang sức trong ngoài sạch sẽ, dùng vỏ cây hoa hoặc giấy lấy tre trắng sạch (ngày xưa không có giấy nên viết lên vỏ cây hoa hoặc trên thẻ tre), lụa… dùng Hùng Hoàng viết Cao Đảnh Luân Vương Chú này, rồi mang đeo nơi vai, cánh tay, cùng trì Chú này sẽ mau được thành tựu.

Nếu có quốc vương, vương tộc, phi hậu, Đại thần, quan thuộc, nam nữ có lòng tin trong sạch, hết thảy nhân dân… tin Chú này thời cũng khiến cho viết chép, đội trên đảnh, đeo mang ở cổ, cánh tay… sẽ được mọi người kính trọng, chẳng dám xâm nhiễu, tai cấu tiêu diệt, sẽ được đầy đủ Biện Tài, tướng tốt lành.

Nếu có quân tướng và các binh chúng tin kính Chú này thời cũng khiến cho viết chép, treo nơi lá cờ và đội trên đảnh, đeo ở cánh tay v.v…  đi vào quân trận kia thì quân kia tự thần phục không tàn hại nhau. Vì sao vậy? Do sức gia trì của các Như Lai vậy.

Này Mật Tích Chủ! Cao Đảnh Luân Vương Chú này, nếu các Bồ Tát tu  trì, liền được vô lượng Như Lai gia trì oai lực dõng mãnh, hết thảy các Ma, chư Thiên, Thần, Quỷ sợ hãi không dám gần gũi để gây não hại.

Nếu có người thành tựu Cao Đảnh Luân Vương Chú này, liền được vô lượng thắng phước oai đức, được đồng với sức của Nhất Tự Phật Đảnh Luân Vương Chú. Vì sao vậy? Do sức Tam Ma Địa của chư Như Lai gia trì vậy”.

 

_Bấy giờ Đức Thế Tôn bảo Kim Cang Mật Tích Chủ Bồ Tát rằng: “Nay Ta lại nhập vào Nhất Thiết Như Lai Bất Tư Nghị Thần Thông Đại Tam Ma Địa, hiển nói thần thông oai đức của Thắng Đảnh Luân Vương Chú. Vì diệt mọi loại khổ của tất cả hữu tình trong hết thảy Địa Ngục, nẻo ác… cho nên vì họ hiện Nhất Thiết Như Lai Bất Tư Nghị Thần Thông Đại Tam Ma Địa

Liền nói Chú rằng:

“Na mạc sái mạn đả (1) bột đà nam (2) Úm-hồng (3) nhập phạ la (4) nhạ diệu sắt nị sái (5) bạn đà bạn đà (7) na ma na ma (8) nột rô mãng, nột rô mãng (9) hác (10) khiếm nẵng (11) hổ hồng (12)”

NAMAḤ  SAMANTA  BUDDHĀNĀṂ

OṂ_  JVALA  JAYOṢṆĪṢA, JVALA  JVALA, BANDHA  BANDHA, DAMA  DAMA, DRŪṂ  DRŪṂ, HĀḤ  HĀḤ, HANA  HANA, HŪṂ

Khi nói Chú này thời Đại Thiên Giới này với các cõi Phật, hết thảy đều sáu lần chấn động, dùng oai đức của Phật hiện Thần Biến này, hết thảy khắp cả hữu tình đều không hoảng sợ, khiến cho mọi loại cực khổ của mọi hữu tình ác trong Địa Ngục đều ngưng dứt, chư ngạ quỷ ấy một thời đều được ăn uống các món ngon ngọt, no đủ

Này Mật Tích Chủ! Thắng Đảnh Luân Vương Chú này là điều mà căng già sa chư Phật Như Lai thần thông biến hóa đã diễn nói. Vì muốn cho hết thảy hữu tình bị các sự sợ hãi...được an vui, cho nên nói ra.

Mật Tích Chủ! Chú này ở tại nơi nào mà có người tạm quán, đọc thì hết thảy các Ma chẳng vào bên trong được, huống chi là thọ trì.

Nếu có Thiện Nam Tử ngày đêm tinh cần, đọc tụng, thọ trì Thắng Đảnh Luân Vương Chú này thì chẳng bao lâu sẽ Môn Bất Tư Nghị Giới Thần Thông Thần Biến Tam Ma Địa, được các Trời, người cung kính quán lễ, được Thân tích chứa Công Đức chẳng thể nghĩ bàn.

Nếu người có niềm tin chắc thật học Đại Thừa, lại hay tin tưởng hướng về Nhất Tự Phật Đảnh Luân Vương Minh Thắng Chương Cú, hay thường khẩn thiết tinh tấn đọc tụng thọ trì, sẽ mau chứng Nhất Thiết Như Lai Thâm Bất Tư Nghị Bình Đẳng Thần Thông Tối Thắng Thần Thông Trí Tam Ma Địa, vượt qua Phước Thọ tốt đẹp của các hữu tình, được người tôn trọng.

Này Mật Tích Chủ! Như vậy tinh cần thọ trì Thắng Đảnh Luân Vương Chú thì người này không lâu cũng được Thần Thông. Hết thảy hàng Thiên Ma, Tỳ Na Dạ Ca, Quỷ Thần ác… đều không dám gần gũi, nếu gặp người này liền đều bỏ chạy, mất đại oai đức.

Mật Tích Chủ! Nếu người tin tưởng, tu chứng thành Chú này, tức đồng với chứng thành Nhất Tự Phật Đảnh Luân Vương Minh Thắng Chương Cú, hay khởi Thần Thông đi vào Địa Ngục độ thoát tội khổ của hết thảy hữu tình.

Mật Tích Chủ! Chú này có vô lượng vô biên thần thông oai đức, nay Ta lược nói chút phần, nếu Ta rộng nói thì trong vô lượng kiếp ngợi khen công đức này cũng chẳng thể hết”.

 

_Bấy giờ Đức Thế Tôn bảo các Bồ Tát Ma Ha Tát rằng: “Thiện Nam Tử! Năm Đỉnh Luân Vương Minh Chú Chương Cú này từ Nhất Thiết Như Lai Thần Thông Uy Lực Đại Tam Ma Địa sinh ra, lưu hiện. Giả sử Ta ở trăm ngàn cu chi đại kiếp, nói thần thông công đức của nhóm Chú này cũng chẳng thể hết. Nay Ta chỉ vì lợi ích độ thoát hết thảy hữu tình, lược nói chút ít. Nếu Như Lai trụ trong trăm ngàn cu chi đại kiếp, nói nhóm Chú của năm Đỉnh Luân Vương Chủng Tộc cũng không thể hết mỗi một bờ mé của năm Chủng Tộc Chú

Này Mật Tích Chủ! Nếu có Thiện Nam Tử ở chỗ của vô lượng Phật Thế Tôn, dùng hết thảy nhóm vật: quần áo, giường nằm, thuốc thang, đồ ăn uống, tài bảo bên trên, ngày ngày ba thời đem đến cúng dường, trải qua trăm ngàn kiếp thì trăm ngàn phần Công Đức đã được, chẳng bằng một phần Công Đức của người trong hai mươi mốt ngày,  y theo pháp, trì năm Đảnh Luân Vương Minh Thắng Chương Cú. Vì sao vậy? Vì người đọc tụng, thọ trì trì năm Đảnh Luân Vương Minh Thắng Chương Cú này được thành tựu thì người này quyết định được Bất Thoát Bồ Tát Địa, sắc tướng oai đức thù đặc trong ba cõi, bền chắc tinh tấn vượt qua sanh, già, chết.

Đế Thích, hết thảy chư Thiên đại oai đức trong Dục Giới (Kāma-dhātu), thấy người thành tựu năm Đảnh Luân Vương Chú, chẳng từ chỗ ngồi đứng dậy để nghinh đón, thì cái đầu bị phá vỡ làm bảy phần như  nhánh cây A lê

Oai đức thần lực, ánh sáng của thân Đại Tự Tại Thiên, Đế Thích Thiên, Na La Diên Thiên, Đa Văn Thiên Vương, với các hàng Trời… đều bị ánh sáng oai đức của người trì Chú của năm Đảnh Luân Vương che lấp không hiện được, oai quang của người này luôn rực rỡ màu nhiệm hơn chư Thiên gấp ức trăm ngàn vạn lần.

Lại có người đại phước thuẩn Thiện Đức, tin tưởng, ý ưa thích thành Chú này, liền nên như Pháp viết chép Kinh này, đọc tụng thọ trì, thường dùng hương xoa bôi, hương bột, hương đốt, hoa quả, đồ ăn uống mà cúng dường. Người này nếu thấy và tin Thần Thông, oai đức mười lực, hết thảy Pháp thâm sâu của Đức Phật, hành Bồ Tát Thừa (Bodhisatva-yāna) liền nên vì họ mà nói, không được keo kiệt giữ lấy cho riêng mình, tức được thành tựu trong trăm ngàn kiếp không bị đọa vào Địa Ngục, được Túc Mạng Trí, cho đến A Nậu Đa La Tam Miệu Tam Bồ Đề (Vô Thượng Chính Đẳng Chính Giác), thường được hết thảy tám Bộ Trời, Rồng kính ngưỡng vệ hộ, hết thảy các Ma chẳng gây nhiễu hại, nói lời dạy bảo thì người đều kính nhận, khi mạng chung thời như  nhập vào Tĩnh Lự (Dhyāna: Thiền Định)

Này Mật Tích Chủ! Nếu có Thiện Nam Tử thuộc giòng tộc cao quý, cha mẹ chân chánh, sanh vào ngày có (Nakṣatra) tốt, đầy đủ các căn, thân thể đoan nghiêm tốt đẹp, màu da trắng đỏ, không lộ lóng xương. Cánh tay, bàn tay nhỏ nhắn, không ngắn không xấu, không mập không gầy, móng tay đỏ hồng, chân như Lộc Vương (vua nai), hai mắt cá bằng đầy, răng không thưa gãy cũng không vàng đen mà trắng đều đặn. Mắt không bị lé, màng mắt màu xanh lục vàng. Mũi không to lớn, môi không sứt, mặt không ốm xấu, da dẻ sáng bóng, không bị Giới Lại, phong thấp, lậu, ghẻ… Không tham sắc dục, không bị Tỳ Na Dạ Ca gây não loạn, Phước Đức Trí Tuệ thanh tịnh viên mãn, Tánh tự quy y Phật Bồ Tát, Pháp, Tăng…không tin, không làm theo chư  Thiên, Thiên thần, Tà Thần, Quỷ v.v… thường không lười biếng, nhiếp tâm tinh tấn, chỉ ham tu học Đạo Giáo của Đại Thừa, ý muốn viên mãn Đại Nguyện của Bồ Tát, vượt khỏi cảnh Ma hướng đến Bồ Tát Địa. Người như  vậy hợp với Kinh này, thành tựu Chú này.

Này Mật Tích Chủ! Nếu  thấy người như  vậy thì  kính làm bạn lành, nên dùng mọi loại phương tiện vì kẻ ấy nói công đức tu hành Pháp Giáo của Chú này, nên khiến cho người này mau được thành tựu năm Đại Luân Vương Minh Thắng Pháp Địa

Mật Tích Chủ! Chú Vương Kinh này ở vô lượng cõi Phật khó được thấy nghe. Nếu được nghe đều là Thần Lực của Như Lai gia bị. Nếu được Kinh này tức là thân thuộc của Như Lai Chủng Tộc (Tathāgata-kulāya). Vì sao vậy? Vì Như Lai Chú Tam Ma Địa Vương này, thật khó nghĩ bàn; trong các Chú là tối thượng tối thắng, là đại đệ nhất. Nhóm hữu tình này cần phải quyết định sanh Tâm tối thượng thành năm Đảnh Luân Vương Chú này.

Nếu có hữu tình cầu được Kinh này, thanh tịnh như Pháp, hoặc lại viết chép, hoặc lại đọc tụng Chú này Kinh này… thời nên biết người này ắt liền được năm Đảnh Luân Vương Chú Tam Ma Địa Vương. Chặt đứt hẳn dòng yêu đương (ái lưu), vô minh, kết tặc (tên gọi khác của phiền não); Tâm: giận dữ, si hại, ngu ngốc… ắt được chư  Thiên cung kính cúng dường hỗ trợ.

 

KINH NHẤT TỰ PHẬT ĐẢNH LUÂN VƯƠNG

PHÁP VẼ TƯỢNG

_PHẨM THỨ HAI_

 

_Bấy giờ Đức Thích Ca Mâu Ni Như Lai lại dùng Phật-Nhãn (Buddha-cakṣu) quán sát Hội Chúng này rồi bảo Kim Cang Mật Tích Chủ Bồ Tát Ma Ha Tát rằng: “Thiện Nam Tử! Ông hãy lắng nghe! Tượng của Nhất Tự Phật Đảnh Luân Vương này, là Tượng mà vô lượng căng già sa cu chi chư Phật cùng chung tuyên nói. Đối với hết thảy Biến Tượng của Thế (Laukia), Xuất Thế Gian (Lokottara) thì Tượng này lợi ích tối thượng cho hết thảy hữu tình bị Chướng Luy (sự trở ngại và phiền não của nghiệp ác). Tượng này tức là Thần Thông biến hóa của hết thảy Như Lai, hình dung tướng tốt, mão, giải mũ, áo quần… vận chuyển hóa độ hết thảy hữu tình tội cấu, lên Tối Tam Ma Địa của bờ Niết Bàn

Người vẽ tượng này. Trước kia đã từng vào Đảnh Luân Vương Quán Đảnh Vô Thắng Pháp Đàn này, thọ nhận đầy đủ câu Chú, Ấn Pháp từ tay của A Xà Lê (Acārya). Hoặc lại đi vào Thắng Đảnh Vương Đàn rồi, được thành tựu, được A Xà Lê ấn khả khen ngợi, cầu chứng Xuất Thế Đại Niết Bàn Xứ. Hành Nhân như vậy mới có thể vẽ tượng.

Chánh mạng, khiến Thiện Tín Đồng nữ thuộc Bà La Môn tịnh hạnh, hoặc Thiện Tín Đồng Nữ có cha mẹ chân chánh thuộc mạng đại tánh chủng tộc, dạy bảo hộ trì thanh tịnh, lấy tơ không có thô xấu, dệt làm tấm vải, không dùng dao chặt cắt, rộng khoảng bốn khuỷu tay, dài khoảng sáu khuỷu tay, hoặc rộng ba khuỷu tay, dài năm khuỷu tay. Nếu không dệt được như  vậy, cũng có thể tìm mua vải sạch trắng tốt, không được trả giá. Mua được rồi, dùng nước hương sạch như Pháp thấm giặt, rồi tô vẽ bên trong. Chén đựng màu sắclà vật mới sạch, không được dùng nước keo da, điều hòa màu sắc, lấy nước keo thơm mà trộn màu, hoặc lấy Giáo Pháp, Quỹ Tắc trong Như Lai Chủng Tộc (Tathāgata-kulāya), vẽ tượng cũng được

Vẽ tượng này, nên ở nơi tháng Thần Thông của tất cả Phật, tô vẽ màu sắc. Ấy là tháng giêng, tháng năm, tháng chín… Liền ở nhóm tháng này, ngày mồng một của tháng, hoặc ngày mười lăm thì bắt đầu họa vẽ.

Nơi vẽ tượng ấy, nên ở Đường Điện của Phật, hoặc ở trong núi, hang động của Tiên Nhân. Nơi này vuông tròn, trong trăm bước không có các nước hôi thối, cũng không có loài trùng, trong trẻo sạch sẽ. Chỗ đất vẽ tượng, ngày ngày như Pháp lấy nước hương xoa bôi rưới vảy

Người vẽ tượng ấy, các Căn đầy đủ đoan chánh tốt đẹp tánh tình hiền thiện chân chính, đủ năm gốc rễ của niềm tin. Khi họa vẽ phải thọ tám Trai Giới, một lần ra vào phải tắm gội thay quần áo mới sạch, cắt đứt các sự đàm luận.

Trước tiên, ngay chính giữa vẽ cây Bồ Đề với cành lá hoa quả bằng các báu trang nghiêm, như cây Như Ý xen kẽ đều nhau nhau. Cành nhánh bảy báu, mọi hoa lá báu, viên ngọc trắng làm nhụy, viên ngọc đỏ làm tua, mọi báu Lưu Ly dùng làm các quả. Hoặc các cành mọc ra mọi loại báu, hoặc có cành mọc ra mọi loại mầm báu, hoặc có cành nổi lên mọi loại mây báu, hoặc có cành tuôn mưa các giọt nước Cam Lồ,  hoặc có cành treo các áo báu của cõi Trời, hoặc có cành treo các chuông, mõ, khánh báu. Hoặc có cành mọc ra San Hô, Hổ Phách, Xích Châu, Mã Não… Ở giữa các cành vẽ mây, ánh sáng, sấm chớp. Trên các cành hoa lá lại vẽ Bạch Hạc, Khổng Tước, Ca Lăng Tần Già, Cộng Mạng Chi Điểu với các loài chim đẹp.  Nơi đất vẽ bảy báu tràn đầy để trang nghiêm

Bên dưới cái cây ở đất ấy, vẽ Đức Thích Ca Mâu Ni Như Lai đủ ba mươi hai tướng Đại Nhân, tám mươi vẻ đẹp, sau lưng có hào quang tròn, ngồi Kiết Già trên tòa sư tử, làm tướng Thuyết Pháp, mắt nhìn Nhất Tự Đảnh Luân Vương, trên Đảnh phóng ra lửa sáng lớn đủ màu, tay phải co lại giơ lòng bàn tay hướng lên, ngón cái vịn đầu ngón giữa, ba ngón kia hơi co bung duỗi, ngửa tay trái để trên đầu gối trái, làm Thí Vô Úy

Bên phải Đức Phật, vẽ Phổ Hiền Bồ Tát mặt mắt vui vẻ, ngồi Kiết Già, tay cầm cây phất trắng.

Bên trái Đức Phật, vẽ Di Lặc Bồ Tát mặt mắt vui vẻ, ngồi Kiết Già, tay cầm cây phất trắng.

Ngay phía trước tòa của Đức Phật, bên phải vẽ Nhất Tự Đảnh Luân Vương, thân tướng màu vàng ròng, chiêm ngưỡng Đức Như Lai. Tay trái cầm hoa sen nở, trên đài hoa vẽ một bánh xe vàng dựng đứng, giương lòng bàn tay phải, sau lưng có hào quang tròn.

Ngay phía trước tòa của Đức Phật, bên trái vẽ Bạch Tản Cái Đảnh Luân Vương, thân tướng màu vàng ròng, nhìn Nhất Tự Đảnh Luân Vương. Tay trái để ngang ngực cầm hoa sen nở, trên đài hoa vẽ cái lọng trắng, tay phải cầm hoa sen chưa nở hoặc nở một nửa, sau lưng có hào quang tròn.

Lại phía sau Bạch Tản Cái Đảnh Luân Vương, vẽ Cao Đảnh Luân Vương, thân tướng màu vàng ròng, nhìn Nhất Tự Đảnh Luân Vương, tay trái cầm quả Nhĩ Nhạ Bố La Ca, tay phải cầm hoa Ưu Bát La màu xanh, sau lưng có hào quang tròn.

Lại phía sau Nhất Tự Đảnh Luân Vương, vẽ Quang Tụ Đảnh Luân Vương, thân tướng màu vàng ròng, nhìn Nhất Tự Đảnh Luân Vương, tay trái cầm hoa sen nở, ở trên đài hoa vẽ Phật Tâm Ấn có lửa rực vây quanh, tay phải để ngang ngực cầm viên ngọc Như Ý, thân có hào quang tròn, làm mọi loại màu sắc.

Lại phía sau Quang Tụ Đảnh Luân Vương, vẽ Thắng Đảnh Luân Vương, thân tướng màu vàng ròng, tay trái cầm hoa sen nở, ở trên đài hoa vẽ cây kiếm đứng thẳng. Tay phải cầm viên ngọc báu Như Ý, thân có hào quang tròn, nhìn Nhất Tự Đảnh Luân Vương.

Năm Đảnh Luân Vương này, mặt mắt vui vẻ, thân tướng hình dạng đều như Bồ tát, đầu đội mão, Anh Lạc, vòng, xuyến, quần áo trang nghiêm nơi thân, đều ngồi Bàn Già trên hoa sen trắng.

Lại bên phải Nhất Tự Đảnh Luân Vương, vẽ Chủ Binh Thần, mặt mắt vui vẻ, nhìn Nhất Tự Đảnh Luân Vương, tay trái để bên cạnh ngực cầm cây giáo (sóc), trên cây giáo vẽ treo dây lụa, tay phải cầm chày Kim cang, thân mặc áo giáp, ngồi Bán Già.

Lại ngay trước tòa của Đức Phật, bên phải vẽ Quán Thế Âm Bồ Tát, thân màu vàng trắng, ngồi Kiết Già, tay trái để bên cạnh ngực cầm hoa sen nở, tay phải giương lòng bàn tay, co lại, nhìn Đức Phật.

Lại ngay trước tòa của Đức Phật, bên trái vẽ Kim Cang Mật Tích Chủ Bồ Tát, thân màu đỏ tía, ngồi Kiết Già, tay trái để bên cạnh ngực cầm chày Kim Cương, tay phải giương lòng bàn tay, co lại, nhìn Đức Phật.

Tiếp theo, phía sau Phổ Hiền Bồ Tát, vẽ Mạn Thù Thất Lợi Đồng Tử Bồ Tát, tay trái để bên cạnh ngực cầm hoa sen nở, ở trên đài hoa vẽ chày Kim Cang ba chia đứng, tay phải co khuỷu tay, ngửa lòng bàn tay, đem ngón cái, ngón giữa vịn đầu nhau, ba ngón kia hơi co, bung duỗi

 

Tiếp theo, vẽ Vô Cấu Tuệ Bồ Tát, tay trái cầm hoa sen nở, ở trên đài hoa vẽ cái loa  nằm ngang, tay phải co cạnh bên trên, giương lòng bàn tay.

Tiếp theo, vẽ Tịch Tĩnh Tuệ Bồ Tát, tay trái để bên cạnh ngực cầm chày Kim Cang, ngửa tay phải để trên đùi phải.

Tiếp theo, vẽ Vô Lượng Tuệ Bồ Tát,  tay trái để bên cạnh ngực cầm hoa sen nở, ở trên đài hoa vẽ bánh xe dựng đứng, tay phải cầm viên ngọc Như Ý.

Tiếp theo, vẽ Hư Không Tạng Bồ Tát, tay trái để ngang ngực cầm hoa, ngửa tay phải cầm viên ngọc Như Ý để trên đùi phải

Tiếp theo, vẽ Hư Không Vô Cấu Tạng Bồ Tát, tay trái cầm chày Kim Cang, tay phải giương lòng bàn tay.

Tiếp theo, vẽ Đại Tuệ Bồ Tát, tay trái cầm hoa sen nở, ở trên đài hoa vẽ viên ngọc Như Ý chung quanh rực lửa, cạnh bàn tay phải ở bên trong giương lòng bàn tay

Nhóm Bồ Tát này, mặt mắt vui vẻ, thân tướng màu vàng ròng, đều dùng mão báu, anh lạc, vòng ,xuyến, các thứ y phục trang nghiêm,ngồi Bán Già trên tòa sen báu.

Tiếp theo, phía sau Di Lặc Bồ Tát, vẽ Phật Nhãn Bồ Tát, mặt mắt hiền hậu, ngước nhìn Hội Chúng, tay trái cầm hoa sen nở, ở trên đài hoa vẽ Phật Tâm Ấn, hai bên cạnh Ấn  đều vẽ một con mắt, tay phải cầm viên ngọc Như Ý.

Tiếp theo, vẽ Phật Hào Tướng Bồ Tát, mặt mắt hiền hậu, tay trái cầm hoa sen nở, ở trên đài hoa vẽ Phật Hào Tướng Ấn, xung quanh rực lửa, tay phải hơi nắm lại để bên hông phải, nhìn Nhất Tự Đảnh Luân Vương.

Tiếp theo, vẽ Như Lai Sóc Bồ Tát, mặt mắt hiền hậu, tay trái để ngay rốn, tay phải cầm cây giáo, trên cây giáo vẽ treo dây lụa.

Tiếp theo, vẽ Như Lai Nha Bồ Tát, mặt mắt hiền hậu, tay trái cầm hoa sen nở, ở trên đài hoa vẽ Phật Nha Ấn, tay phải để ngang ngực.

Tiếp theo, bên dưới tòa của Phật Nhãn Bồ Tát, vẽ Tôn Na Lợi Đại Minh Chú Vương, mặt mắt hiền hậu, tay trái cầm chày Kim Cang, tay phải cầm hoa sen, mắt nhìn Đức Như Lai.

Nhóm Bồ Tát này, thân tướng màu vàng ròng, đều dùng mão hoa, Anh Lạc, vòng, xuyến, các thứ y phục để nghiêm sức, ngồi Bán Già trên hoa sen báu.

Lại phía sau Kim Cang Mật Tích Chủ Bồ Tát, vẽ Quân Trà Lợi Kim Cang Đồng Tử,  vẽ Kim Cang Tướng Đồng Tử, vẽ Thiện Tý Kim Cang Đồng Tử, vẽ Mỗ Thúc Đà Nhứ Ca Kim Cang Đồng Tử. Bốn Đồng Tử này thân đều màu đỏ rực, đều cầm chày Kim Cang, dung mạo vui vẻ, đều dùng vòng hoa, báu, Anh Lạc, vòng, xuyến, quần áo màu nhiệm của cõi Trời để trang nghiêm thân, ngồi Bán Già trên hoa sen.

Lại phía sau Quan Thế Âm Bồ Tát, vẽ Mã Đầu Quan Thế Âm Đại Minh Chú Vương, thân màu đỏ tía, mặt mắt giận dữ, tay phải dựng thẳng bên cạnh ngực cầm cây búa, tay trái co phần bên trên cầm hoa sen, cọng lá sen…đều dùng rắn làm anh lạc, cổ tay đeo xuyến báu, cánh tay đeo dải áo báu, đầu đội mão hoa, eo mang áo quần, ngồi trên hoa sen báu, nhìn Nhất Tự Đảnh Luân Vương.

Tiếp theo, phía sau Mã Đầu Quán Thế Âm, vẽ Liên Hoa Tôn Na Lợi Bồ Tát, thân màu vàng trắng, dung mạo hiền hậu, tay phải cầm sợi dây, tay trái để bên dưới, thân ngồi trên tòa hoa sen.

Tiếp theo, phía sau Tôn Na Lợi Bồ Tát, vẽ Bát Thứ Noa Xả Phạ Lợi Thần, thân màu xanh lục, dung mạo hiền hậu, có bốn tay, một tay cầm sợi dây, một tay cầm cây búa, một tay cầm quả trái báu, một tay Thí Vô Úy, ngồi trên tòa hoa sen.

Tiếp theo, bên trái Đảnh Luân Vương, vẽ Nan Thắng Phẫn Nộ Vương có bốn mặt, bốn cánh tay, thân màu trắng, làm tướng xem xét. Thân hình, bàn tay, cánh tay, bàn chân, thấp lùn, ngắn nhỏ. Nơi eo vẽ da cọp, dùng rắn làm vòng đeo tai, dùng Đức Xoa Ca Long Vương làm dây lưng, Bà Tu Cát Long Vương làm dây quấn bắp tay, các rắn độc quấn nơi thân, cánh tay, cẳng chân v.v…  tóc dựng lên làm mão, khắp thân rực lửa, đứng trên hoa sen đỏ. Bên phải: thứ nhất cầm chày Kim cang, tay thứ hai đem ngón giữa, ngón vô danh, ngón út nắm lại làm quyền, lấy ngón cái đè lên trên, duỗi thẳng ngón trỏ, co khuỷu tay hướng lên trên. Bên trái: tay thứ nhất cầm cái xoa ba chia, tay thứ hai cầm búa. Mặt lớn ở chính giữa trợn mắt há miệng, phun ra mọi ánh sáng, mắt nhìn Đức Như Lai. Mặt bên phải nhìn Nhất Tự Đảnh Luân Vương. Mặt bên trái nhìn người trì Chú. Mặt trên đảnh nhìn Hội Chúng của Đức Phật.

Tiếp theo, bên dưới Phẫn Nộ Vương, vẽ Địa Thiên Thần, mặt mắt vui vẻ, thân màu trắng, tay trái để ngang ngực cầm cái hộp báu, tay phải co phần bên  trên cầm bình Táo Quán báu, miệng bình ló ra cành lá sen, quỳ thẳng lưng, ngồi trên đất báu

Tiếp theo, phía sau Địa Thiên Thần, Di Liên Thiền Hà Thần, mặt mắt vui vẻ, thân màu trắng lợt, chắp tay cung kính, trên đầu vẽ bảy cái đầu Xà Long.

Tiếp theo, phía sau Thần Sông Di Liên Thiền, vẽ Ca Lý Ca Long Vương bảy đầu, vẽ Mẫu Chỉ Lân Đà Long vương bảy đầu, quỳ thẳng lưng chiêm ngưỡng Đức Như Lai, một vị nâng hoa báu, một vị nâng viên ngọc báu.

Này Mật Tích Chủ! Hai vị Long Vương này đã từng cúng dường vô lượng vô số hết thảy chư Phật.

Lại ở bên dưới tòa của Kim Cang Mật Tích Chủ Bồ Tát, vẽ Tối Thắng Minh Vương Kim Cang Bồ Tát, thân màu vàng đỏ, cau mày trợn mắt, một mắt nơi giữa hai chân mày (tam tinh), ló nanh chó lên trên, ngồi Bán Già, tay phải chống cây đao dài, tay trái để ngang ngực cầm chày Kim Cang.

Tiếp theo, vẽ Khả Úy Kim Cang Bồ Tát, thân màu vàng đỏ, cau mày trợn mắt, ló nanh chó lên trên, ngồi Bán Già, tay phải chống cây Tam Kích Xoa, tay trái ngửa co cầm chày Kim Cang một chia.

Tiếp theo, vẽ Hoàng Nhãn Kim Cang Bồ Tát, thân màu vàng trắng, diện mạo vui vẻ ngồi Bán Già, tay phải co hướng vào trong giương lòng bàn tay, tay trái co để lên hông trái cầm hoa sen nở , ở trên đài hoa vẽ chày Kim Cang ba chia dựng đứng.

Tiếp theo, vẽ Quân Trà Lợi Kim Cang Bồ Tát có tám cánh tay, ba con mắt, ló nanh chó lên trên, ngồi Bán Già, thân làm màu xanh, một tay cầm chày Kim Cang ba chia, một tay cầm cây Tam Kích Xoa,  một tay cầm bánh xe, một tay cầm cây búa,  một tay Thí Vô Úy, một tay cầm sợi dây, tay hai tay kết Ấn. 

Tiếp theo, phía sau vẽ Đại Độ Để Sứ Giả, thân màu trắng đỏ, mặt mắt giận dữ, một tay cầm sợi dây, một tay để ngang ngực dựng đứng cầm cây búa.

Lại bên dưới tòa của Tối Thắng Minh Vương Kim Cang Bồ Tát,  vẽ A Nan Đả Long Vương chín đầu, vẽ Vô Nhiệt Não long vương năm đầu, vẽ Sa Già La Long Vương bảy đầu, đều quỳ thẳng lưng chiêm ngưỡng đức Như Lai, vị thứ nhất nâng viên ngọc báu, vị thứ hai nâng hoa sen. Nhóm Long Vương này, mặt mắt vui vẻ, dạng như Thiên Thần, trên đầu vẽ đầu Rồng ló ra.

Tiếp theo, bên trái Đại Tuệ Bồ Tát, vẽ Bán Noa La Bà Tỉ Nê Quán Thế Âm Mẫu Bồ Tát, thân tướng màu trắng, tay phải cầm hoa sen nở, ở trên đài hoa vẽ viên ngọc báu Như Ý, ngửa tay trái giữa để trên đùi trái ban cho vô úy.

Bên dưới tòa của Quán Thế Âm Mẫu Bồ Tát này,  vẽ Đa La Bồ Tát, thân màu vàng trắng, tay phải cầm hoa Ưu Bát La màu xanh, tay trái ban cho vô úy.

Tiếp theo, vẽ Tỳ Cu Chi Bồ Tát, thân màu hồng trắng, có ba con mắt, bốn cánh tay, một tay cầm gậy báu Như Ý, một tay cầm cái bình Quân Trì, một tay cầm tràng hạt (sổ châu), một tay cầm hoa sen.

Tiếp theo, phía sau Phật Hào Tướng Bồ Tát, vẽ Ma Mạc Kê Kim Cang Mẫu Bồ Tát, thân màu trắng xanh, tay phải cầm Bát Nhã Phạm Giáp (rương Kinh Bát Nhã), tay trái cầm báu bàn cho vô úy, thân trạng dung mạo như Bát Nhã Bồ Tát. Kim Cang Mẫu này là mẹ của hết thảy chư Phật Bồ Tát Kim cang,

Tiếp theo, phía sau Kim Cang Mẫu, vẽ Ương Cu Thi Kim Cang Bồ Tát, tay phải cầm chày Kim cang, tay trái ngửa để trên đùi.

Tiếp theo, vẽ Chấp Kim Cang Quyền Kim Cang Bồ Tát, tay trái để ngang ngực tác Chấp Kim Cang Quyền Ấn, tay phải ngửa để trên đùi.

Tiếp theo, vẽ Kim Cang Bạc Kim Cang Bồ Tát, tay trái cầm chày Kim cang, tay phải giương lòng bàn tay.

Nhóm Kim Cang này, mặt mắt hiền hậu, đủ Đại Minh Chú, sức oai đức lớn, vệ hộ hết thảy. Kim Cang với Bồ Tát như vậy đều dùng mão, Anh Lạc, vòng, xuyến y phục đề trang nghiêm, ngồi Bán Già trên tòa hoa sen.

Trên cây Bồ Đề với hai bên cạnh, vẽ chư  Thiên, Thiên Tử tấu mọi thứ nhạc Trời, với vẽ tám Tịnh Cư Thiên Chúng, bay quanh trên cây đều cỡi mây đi, đều dùng tay nâng rải mọi loại hoa để cúng dường Đức Phật.

Tiếp theo, bên trái Đức Phật, ở mặt góc Đông Bắc, vẽ Đề Đầu Lại Tra Thiên Vương, tay trái cầm cây giáo, tay phải giương lòng bàn tay

Tiếp theo, bên trái Đức Phật, ở mặt góc Đông Nam, vẽ Tỳ Lỗ Sá Ca Thiên Vương, tay trái cầm cây giáo, tay phải giương lòng bàn tay

Tiếp theo, bên phải Đức Phật, ở mặt góc Tây Nam, vẽ Tỳ Lỗ Bác Khất Sái Thiên Vương, tay trái cầm Giáo, tay phải cầm chày Kim Cang.

Tiếp theo, bên phải Đức Phật, ở mặt góc Tây Bắc, vẽ Đa Văn Thiên Vương, tay trái cầm giáo, tay phải cầm chày Kim Cang.

Nhóm Hộ Thế Thiên Vương này đều mặc áo giáp trang sức, ngồi Bán Già.

Lại phía sau Đề Đầu Lại Tra Thiên Vương, vẽ Y Xá Na Thiên Thần, với vẽ Bộ Đa Quỷ Vương.

Lại, phía sau Tỳ Lỗ Sá Ca Thiên Vương, vẽ Hỏa Thiên Thần, với vẽ Khổ Hạnh Tiên Chúng.

Lại, phía sau Tỳ Lỗ Bác Khất Sái Thiên Vương, vẽ La Sát Vương với vẽ tùy tùng.

Lại, phía sau Đa Văn Thiên Vương, vẽ Phong Thiên Thần với vẽ tùy tùng.

Lại ngay trên cây Bồ Đề, trong hư không, bên phải, vẽ Đại Phạm Thiên Vương, phía sau vẽ hai  Phạm Chúng Thiên

Trong hư không, bên trái vẽ Đế Thích Thiên Vương, phía sau vẽ hai Thích Chúng Thiên.

Lại, ở bên phải Tỳ Lỗ Sá Ca Thiên Vương, vẽ Diêm Ma Vương ngồi trên con trâu đang nằm

Nhóm Thiên Thần Quỷ như vậy đều tự khoác mọi loại trang sức

Tiếp theo, bên dưới Nan Thắng Phẫn Nộ Thần, ở bên trái vẽ người trì Chú, quỳ thẳng lưng, cong tay cầm lư hương, nhìn Đảnh Luân Vương.

Lại, bên dưới tòa của Đức Phật, ở mặt bên của bức tranh, vẽ dòng sông Hy Liên Thiền.

Khi ấy, Đức Thế Tôn bảo Kim Cang Mật Tích Chủ Bồ Tát rằng: “Tượng này tức là Nhất Tự Phật Đảnh Luân Vương Đại Biến Tượng Pháp, là điều mà hết thảy chư Phật cùng nhau tuyên nói. Nếu người có Trí gặp được Tượng này, sanh tưởng hiếm có, tin vui quán lễ, đốt hương cúng dường, ghi nhớ, khen ngợi, gìn giữ thì người này liền được đời này, đời sau sống lâu không sai, tội nặng đã gây tạo trong cu chi kiếp liền đều diệt hết.

Nếu có người thọ trì hết thảy Phật Đảnh Chú, Phật Chủng Tộc Chú, Chư Thiên Bồ Tát Chủng Tộc Chú, hết thảy Kim Cang Chủng Tộc Chú, cùng các Chú khác. Nếu đã thành nghiệm hoặc chưa thành nghiệm… đối trước Tượng này như Pháp xoa tô Đàn, mọi loại cúng dường, làm Bổn Chú Pháp, thì mau được Bổn Chú Tối Thượng thành tựu mọi việc cầu nguyện”.

 

_Bấy giờ Đức Thích Ca Mâu Ni Như Lai lại vì Kim Cang Mật Tích Chủ Bồ Tát mà bảo rằng: “Ông hãy lắng nghe! Bạch Tản Cái Đảnh Luân Vương Biến Tượng Họa Pháp là điều mà căng già sa cu chi Phật vì bạt tế các hữu tình mà nói.

Nếu vẽ tượng thời Pháp dệt may, mua vải, vẽ tượng… đều dựa theo phương cách lúc trước, tròn ba khuỷu tay.

Chính giữa vẽ cây Bồ Đề. Ngay dưới cây Bồ Đề, vẽ Đức Thích Ca Mâu Ni Như Lai, đủ tướng đại nhân, thân màu vàng ròng, bày tướng Thuyết Pháp, ngồi Kiết Già trên tòa Sư Tử.

Bên phải Đức Phật, vẽ Kim Cang Mật Tích Chủ Bồ Tát, mặt mắt vui vẻ, thân màu đỏ tía, tay phải cầm chày Kim Cang, tay trái cầm cây phất trắng.

Bên trái Đức Phật, vẽ Tịnh Cư Thiên Vương, mặt mắt vui vẻ, thân màu hồng trắng, tay trái để ngang ngực cầm hoa sen nở, tay phải nắm lần tràng hạt (sổ châu).

Tiếp theo, ngay phía trước Đức Phật, dựa theo lúc trước, vẽ Bạch Tản Cái Đảnh Luân Vương

Bên trên cây Bồ Đề, ở hai bên trái phải, đều vẽ một vị Củ Luật Bà Thiên, dạng như đứa trẻ trần truồng, thân màu hồng trắng, tay cầm sợi dây báu, đều nương trụ trong mây.

Trong hư không trên cây, ở hai bên trái phải, cùng chung tòa ngồi, vẽ sáu Tịnh Cư  Thiên Chúng đều nâng rải hoa, đều nương trụ trong mây.

Lại, ở bên phải Đức Phật, vẽ người trì Chú, quỳ thẳng lưng chiêm ngưỡng, tay cầm lư hương, trên dưới bốn phía vẽ các hoa báu.

Này Mật Tích Chủ! Đây gọi là  Bạch Tản Cái Đảnh Luân Vương Biến Tượng Họa Pháp, sẽ hay thành cứu giúp hết thảy hữu tình, việc của các Phước Nghiệp”

 

_Lại bảo Kim Cang Mật Tích Chủ Bồ Tát rằng: “Ta lại tiếp theo nói Quang Tụ Đảnh Luân Vương Biến Tượng Họa Pháp. Tượng này là chư Phật nói, đối với Thế, Xuất Thế Gian được tối thắng thượng, thành lợi ích cho Đạo Pháp vô thượng của hữu tình.

Nếu vẽ tượng thời Pháp dệt may, mua vải, Pháp vẽ tượng… đều dựa theo Pháp lúc trước, lượng ấy khoảng ba khuỷu tay,  hoặc vuông vức một khuỷu tay.

Chính giữa, vẽ núi báu với mọi thứ trang sức. Bên dưới núi vẽ cây Bồ Đề. Ngay bên dưới cây, vẽ Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, thân màu vàng ròng, đủ tướng đại nhân, ngồi Kiết Già, trên đảnh phóng mọi loại lửa sáng rực, bày tướng Thuyết Pháp, ngồi ở hoa sen trắng trên tòa sư tử báu.

Bên phải Đức Phật, vẽ Kim Cang Mật Tích Chủ Bồ Tát, mặt mắt vui vẻ, thân màu đỏ tía, tay phải cầm chày Kim Cang, tay trái cầm cây phất trắng.

Bên trái Đức Phật, vẽ Quán Thế Âm Bồ Tát, mặt mắt vui vẻ, thân màu vàng trắng, tay phải cầm chày hoa sen, tay trái cầm cây phất trắng.

Ngay phía trước Tòa của Đức Phật, dựa theo lúc trước, vẽ Quang Tụ Đảnh Luân Vương

Hai bên trái phải của cây, vẽ một Củ Luật Bà Thiên, hình trạng dựa theo lúc trước, tay cầm sợi dây báu, đều nương trụ trong mây.

Trong hư không trên cây, ở hai bên trái phải, cùng chung tòa ngồi, vẽ sáu Tịnh Cư  Thiên Chúng đều nâng rải hoa, đều nương trụ trong mây.

Lại bên dưới tòa của Đức Phật, ở bên phải, vẽ người trì Chú, quỳ thẳng lưng chiêm ngưỡng Đức Phật, tay cầm lư hương.

Đất của cây Bồ Đề này, vẽ làm bảy báu

Lại, bên dưới tòa của Đức Phật, vẽ nước biển lớn, trong đấy vẽ nhiều hoa sen, loài cá, loài thú.

Này Mật Tích Chủ! Tượng Quang Tụ Đảnh Luân Vương này, hay dẫn đưa hữu tình thành các Pháp của Quả, được khiến cho thoát các nạn”.

 

_Lại bảo Kim Cang Mật Tích Chủ Bồ Tát rằng: “Ta lại tiếp theo nói Cao Đảnh Luân Vương Tượng. Tượng này là chư Phật vì thương xót hữu tình, vì lợi ích cho nên nói.

Nếu vẽ tượng thời Pháp dệt may, mua vải, Pháp vẽ tượng… đều dựa theo Pháp lúc trước, vuông tròn khoảng ba khuỷu tay,  hoặc vuông vức một khuỷu tay.

Chính giữa vẽ cây Bồ Đề. Ngay bên dưới cây, vẽ Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, thân màu vàng ròng, đủ tướng đại nhân, ngồi Kiết Già, bày tướng Thuyết Pháp, tay phải để trên đầu gối phải ban cho vô úy, ngửa tay trái để dưới rốn, trên đảnh phóng mọi ánh sáng

Bên phải Đức Phật, vẽ Kim Cang Mật Tích Chủ Bồ Tát, mặt mắt vui vẻ, thân màu đỏ tía, tay phải cầm chày Kim Cang, tay trái cầm cây phất trắng.

Bên trái Đức Phật, vẽ Quán Thế Âm Bồ Tát, mặt mắt vui vẻ, thân màu vàng trắng, tay phải cầm chày hoa sen, tay trái cầm cây phất trắng.

Ngay phía trước Tòa của Đức Phật, dựa theo lúc trước, vẽ Cao Đảnh Luân Vương

Hai bên trái phải của cây, đều vẽ một Củ Luật Bà Thiên, hình trạng dựa theo lúc trước, tay cầm sợi dây báu, đều nương trụ trong mây.

Lại bên trên, trong hư không trên cây, ở hai bên trái phải, cùng chung tòa ngồi, vẽ sáu Tịnh Cư  Thiên Chúng đều nương trụ trong mây, đều nâng rải hoa cúng đường Đức Phật

Lại bên dưới tòa của Đức Phật, ở bên phải, vẽ người trì Chú, quỳ thẳng lưng chiêm ngưỡng Đức Phật, tay cầm lư hương.

Này Mật Tích Chủ! Tượng Cao Đảnh Luân Vương này, thành tấn hết thảy Nguyện Pháp của hữu tình, giải thoát các nạn”.

 

_Lại bảo Kim Cang Mật Tích Chủ Bồ Tát rằng: “Ta lại tiếp theo nói Thắng Đảnh Luân Vương Tượng. Tượng này tức là hết thãy chư Phật vì thương xót hữu tình mà nói.

Nếu vẽ tượng thời Pháp dệt may, mua vải, Pháp vẽ tượng… đều dựa theo Pháp lúc trước, vuông vức khoảng ba khuỷu tay,  hoặc vuông vức một khuỷu tay.

Chính giữa vẽ cây Bồ Đề. Ngay bên dưới cây, vẽ Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, thân màu vàng ròng, đủ tướng đại nhân, ngồi Kiết Già, bày tướng Thuyết Pháp, tay phải giương lòng bàn tay, tay trái để trên đầu gối trái, trên đảnh phóng mọi ánh sáng , ngồi trên tòa Sư Tử

Bên phải Đức Phật, vẽ Kim Cang Mật Tích Chủ Bồ Tát, mặt mắt vui vẻ, thân màu đỏ tía, tay phải cầm chày Kim Cang, tay trái cầm cây phất trắng.

Bên trái Đức Phật, vẽ Tịnh Cư Thiên Vương, mặt mắt vui vẻ, thân màu hồng trắng, tay phải cầm hoa sen, tay trái cầm cây phất trắng

Ngay phía trước Tòa của Đức Phật, dựa theo lúc trước, vẽ Thắng Đảnh Luân Vương

Lại ở trên cái cây, hai bên trái phải dựa theo lúc trước đều vẽ một Cự Luật Bà Thiên, đều cầm sợi dây báu, đều nương trụ trong mây.

Lại bên trên, trong hư không trên cây, ở hai bên trái phải, cùng chung tòa ngồi, vẽ sáu Tịnh Cư  Thiên Chúng đều nương trụ trong mây, đều nâng rải hoa cúng đường Đức Phật

Lại ở bên phải tòa của Đức Phật, vẽ người trì Chú, quỳ thẳng lưng chiêm ngưỡng Đức Phật, tay cầm lư hương.

Này Mật Tích Chủ! Tượng Thắng Đảnh Luân Vương này, nhổ bứt cứu thoát hết thảy Khổ Chướng của hữu tình. Ông nên biết rõ, chư Phật Bồ Tát đều có vô lượng Sắc Thân biến dịch, đưa dẫn, khuyên nhủ, hiện hóa, bày ra Biến Tượng này vì muốn thành tựu cho người trì Chú. Thế nên Người có Trí nên thường chính đúng phát Tâm Từ, Tâm Bi, Tâm Hỷ, Tâm Xả, Tâm bố Thí, Tâm Nhẫn Nại, Tâm Tịnh Giới, Tâm Tinh Tiến, Tâm Tĩnh Lự, Tâm Bát Nhã để nhổ bứt cứu độ hết thảy hữu tình, tùy theo nơi chỗ, được lụa trắng, vải, miếng ván v.v… một khuỷu tay, nửa khuỷu tay đều có thể họa vẽ, trang nghiêm cúng dường, tức được căn lành Đại Vô Thượng, sẽ thành địa vị của năm Đảnh Luân Vương Tam Ma Địa, trụ chứng Thập Địa (Daśa-bhūmi) cho đến Bồ Đề (Bodhi) rốt ráo chẳng thoái lùi.

 

KINH NHẤT TỰ ĐẢNH LUÂN VƯƠNG

_QUYỂN THỨ NHẤT (Hết)_

Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn
facebook youtube google-plus linkedin twitter blog
Nguyện đem công đức này, trang nghiêm Phật Tịnh Độ, trên đền bốn ơn nặng, dưới cứu khổ ba đường,
nếu có người thấy nghe, đều phát lòng Bồ Đề, hết một báo thân này, sinh qua cõi Cực Lạc.

May the Merit and virtue,accrued from this work, adorn the Buddhas pureland,
Repay the four great kindnesses above, andrelieve the suffering of those on the three paths below,
may those who see or hear of these efforts generates Bodhi Mind, spend their lives devoted to the Buddha Dharma,
the Land of Ultimate Bliss.

Quang Duc Buddhist Welfare Association of Victoria
Tu Viện Quảng Đức | Quang Duc Monastery
Senior Venerable Thich Tam Phuong | Senior Venerable Thich Nguyen Tang
Address: Quang Duc Monastery, 105 Lynch Road, Fawkner, Vic.3060 Australia
Tel: 61.03.9357 3544 ; Fax: 61.03.9357 3600
Website: http://www.quangduc.com ; http://www.tuvienquangduc.com.au (old)
Xin gửi Xin gửi bài mới và ý kiến đóng góp đến Ban Biên Tập qua địa chỉ:
quangduc@quangduc.com , tvquangduc@bigpond.com
KHÁCH VIẾNG THĂM
110,220,567