Tu Viện Quảng Đức105 Lynch Rd, Fawkner, Vic 3060. Australia. Tel: 9357 3544. quangduc@quangduc.com* Viện Chủ: HT Tâm Phương, Trụ Trì: TT Nguyên Tạng   

1. Quyển Thứ Nhất

08/11/201413:22(Xem: 3317)
1. Quyển Thứ Nhất

Mật Tạng Bộ 2_ No.950 (Tr.193_ Tr.198)

 

BỒ ĐỀ TRÀNG SỞ THUYẾT

NHẤT TỰ ĐẢNH LUÂN VƯƠNG KINH

_QUYỂN THỨ NHẤT_

 

Hán dịch: Khai Phủ Nghi Đồng Tam Ty_ Đặc Tiến Thí Hồng Lô Khanh_ Túc Quốc Công, thực ấp gồm ba ngàn hộ_ Ban áo tía tặng Tư Không, tên thụy là Đại Giám, tên hiệu chính là Đại Quảng Trí_Chùa Đại Hưng Thiện_ Tam Tạng Sa Môn BẤT KHÔNG phụng chiếu dịch
Việt dịch: Sa Môn THÍCH QUẢNG TRÍ
 Phục hồi Phạn Chú: HUYỀN THANH

 

TỰA

_PHẨM THỨ NHẤT_

 

Tôi nghe như vầy: Một thời Đức Bạc Già Phạm trụ dưới cây Bồ Đề cùng với chúng Đại Bồ Tát là: Kim Cang Tràng Bồ-Tát Ma-ha-tát, Quán Tự Tại Bồ-Tát Ma-ha-tát, Đắc  Đại Thế Chí Bồ Tát  Ma-ha tát, Kim Cang Thủ  Bí Mật Chủ  Bồ-Tát Ma-ha-tát,  Tịch Tĩnh Tuệ Bồ-Tát Ma-ha-tát, Kim Cang Tuệ Bồ-Tát Ma-ha-tát, Kiên Cố Tuệ  Bồ-Tát Ma-ha-tát, Hư Không Vô Cấu Bồ-Tát Ma-ha-tát, Vô Cấu Tuệ Bồ-Tát Ma-ha-tát, Phổ Hiền Bồ-Tát Ma-ha-tát, Vô Tận Tuệ Bồ-Tát Ma-ha-tát, Hư Không Khố Bồ-Tát Ma-ha-tát, Siêu Tam Giới Bồ-Tát Ma-ha-tát, Trì Vô Năng Thắng Bồ-Tát Ma-ha-tát, Trì Thế Gian Bồ-Tát Ma-ha-tát, Thiên Quan Bồ-Tát Ma-ha-tát, Văn Thù Sư Lợi Đồng Chân Bồ-Tát Ma-ha-tát, Nguyệt Quang Đồng Chân Bồ-Tát Ma-ha-tát, Bất Tư Nghị Tuệ Bồ-Tát Ma-ha-tát, Hư Không Tạng Bồ Tát Ma-ha tát, Trừ Nhất Thiết Cái Chướng Bồ-Tát Ma-ha-tát, Đại Tấn Bồ-Tát Ma-ha-tát, Từ Thị Bồ-Tát Ma-ha-tát, Bảo Kế Bồ-Tát Ma-ha-tát, Bảo Thủ Bồ-Tát Ma-ha-tát, Diệu Tý Bồ-Tát Ma-ha-tát… Nhóm Bồ-Tát Ma-ha-tát như vậy là bậc Thượng Thủ.

Lại cùng với chúng Đại Bật Sô là: Cụ Thọ Xá Lợi Tử,  Cụ Thọ Ca Diếp Ba, Cụ Thọ Na Đề Ca Diếp Ba, Cụ Thọ Đại Ca Diếp Ba, Cụ Thọ Già Da Ca Diếp Ba, Cụ Thọ Mục Kiện Liên, Cụ Thọ Đại Mục Kiện Liên, Cụ Thọ Mãn Từ Tử, Cụ Thọ Nan Đà, Cụ Thọ Ô Ba Nan Đà, Cụ Thọ Hiền Thiện, Cụ Thọ A Nê A Nậu Lâu Đà, Cụ Thọ Ca Chiên Diên Tử, Cụ Thọ Câu Hy La, Cụ Thọ Kiêu Phạm Ba Đề, Cụ Thọ Đại Kiêu Phạm Ba Đề, Cụ Thọ Tôn Đà La, Cụ Thọ Đại Tôn Đà La, Cụ Thọ Tu Bồ Đề, Cụ Thọ Kì Tú Kiêu Trần Như, Cụ Thọ Chế Để Tượng, Cụ Thọ La Hầu La… Nhóm Đại A La Hán như vậy là bậc Thượng Thủ

Lại cùng với vô lượng chư Thiên với các Thiên Tử là: Đế Thích, Phạm Vương, Đại Phạm Vương, Dạ Ma Thiên, Thủy Thiên, Câu Vĩ  La Thiên, Thiện Giới Thiên Tử, Tha Hóa Tự Tại Thiên cho đến Quang Âm, chúng Tịnh Cư Thiên… nhóm Đại Oai Đức Thiên Tử  như vậy là bậc Thượng Thủ.

Lại có vô lượng A Tô La, vô lượng Nghiệt Lộ Trà, vô lượng Khẩn Na La, vô lượng La Sát Sa, vô lượng Tỳ Xá Già, vô lượng chúng Mẫu Thiên, vô lượng chúng Bộ Đa, Na La Diên Thiên, Y Xá Na Thiên cùng với vô lượng chúng Bộ Đa vây quanh. Nan Đề Tự Tại làm Thượng Thủ, Đại Tự Tại Thiên làm Thượng thủ cùng với vô lượng chúng Ngược Quỷ vây quanh. Noã Chỉ Nễ, Tỳ Nữu Thiên cùng vô lượng chúng Ngược quỉ vây quanh. Ở Chúng Hội ấy có hàng Trời với con của Trời, A Tô La, con của A Tô La. Như vậy có tất cả nhóm chúng Trời, Rồng, Dược Xoa, Càn Thát Bà, A Tô La, Khẩn Na La, Ma Hầu La Già, La Sát …

Lại có các vị Trì Minh Thành Tựu là: Luân Thành Tựu, Kiếm Thành Tựu, Kim Cang Chử Kiếm Thành Tựu, Liên Hoa Kiếm Thành Tựu, Việt Phủ Kiếm Thành Tựu, Như Lai Bộ Minh Kiếm Thành Tựu, Liên Hoa Bộ Kiếm Thành Tựu, Kim Cang Bộ Minh thành tựu, Lô Đà La Thiên Kiếm Thành Tựu, Tỳ Nữu Thiên Kiếm Thành Tựu, Mẫu Thiên Chúng Thành Tựu, Ma Hầu La Già Thành Tựu, Nghiệt Lộ Trà Kiếm Thành Tựu, Long Kiếm Thành Tựu, Noã Chỉ Nễ Kiếm Thành Tựu,Dược Xoa Kiếm Thành Tựu, Ma Ni Bạt Nại La Kiếm Thành Tựu, Câu Vĩ La Kiếm Thành Tựu,Thủy Thiên Kiếm Thành Tựu, Phạm Vương Kiếm Thành Tựu, Như vậy vị Trì Minh Kiếm Thành Tựu làm Thượng Thủ cùng với trăm ngàn quyến thuộc cùng đến dự.

Lại có Nhật Nguyệt Thiên Tử làm Thượng thủ, cùng với vô lượng trăm ngàn Tinh Tú vây quanh dùng làm quyến thuộc cùng đến dự.

Lại có vô lượng Như Lai Tộc, Liên Hoa Tộc, Kim Cang Tộc, vô lượng Minh Vương Sứ Giả, chúng Nữ Sứ Giả, Kim Cang Tỳ Na Dạ Ca cùng khắp hết chúng Thế Gian Xuất Thế Gian không có dư sót. Tất cả núi, sông, ao, vườn, đường sá, ngã tư đường: Thần Rừng, Thần Cây, Thần Sông, Thần Thành quách, Thần thôn làng, Thần Thi lâm, Thần Ô Sa Đá La, Thần Ác Mộng, Thần Địa Để, Thần Cung Điện… nhóm Thượng Thủ như vậy…cho đến ở trong ba ngàn Đại Thiên Thế Giới: Trời, Rồng, Dược Xoa, La Sát Sa, Càn Thát Bà, A Tô La, Nghiệt Lộ Trà, Khẩn Na La, Ma Hô La Già với các Mẫu Thiên, Ngược Đại Ngược Tỳ Na Dạ Ca, Ngạ Quỷ, Đại Ngạ Quỷ, Tất Xá Già, Dược Xoa, La Sát Sa có Đại Oai Đức đều cùng với quyến thuộc có Đại Oai Đức đều đến Bồ Đề Đạo Tràng đứng trụ trong năm trăm do tuần, Đại Tập Hội Chúng do Oai Thần của Phật gia trì cho nên không có chèn ép lẫn nhau.

Lúc đó, Đức Thế Tôn trụ ở lầu gác báu lớn Như Lai Cát Tường Trang Nghiêm Ma Ni Bảo Tạng, bảo Ngài Từ Thị là Thượng Thủ của nhóm Bồ Tát rằng: “Này Thiện Nam Tử! Cây Bồ Đề Tràng Trang Nghiêm này là nơi mà Ta đã ngồi, dùng đập tan bốn Ma, chứng Phật Trí vô thượng. Các ông đều nên ngồi ở chỗ đó thì Nhất Thiết Trí, Phật Trí đều được sinh ra”

Đức Thế Tôn nói lời đó xong, liền yên lặng mà trụ.

 

Bấy giờ, Kim Cang Thủ Bí Mật Chủ Bồ Tát nương theo sức Oai Thần với Bản Nguyện của Đức Phật, từ chỗ ngồi đứng dậy, trật áo hở vai phải, quỳ gối phải sát đất, chắp tay hướng về phía Đức Phật làm lễ rồi bạch Phật rằng: “Thế Tôn! Con xin hỏi Đức Thế Tôn Như Lai Ứng Chánh Đẳng Giác về phương tiện khác để tu Phật Đảnh Chân Ngôn…Chân Ngôn Minh Giáo, tu tập Gia Hạnh, an bày Mạn Trà La Ấn Khế mà tất cả Như Lai đã nói, để dễ thành tựu sự nghiệp.

Nhất Tự Chuyển Luân Vương Phật Đảnh nhập vào Đại Tam Ma Địa Án Mạn Trà La.  Quỹ Tắc, niệm tụng, Ấn của nơi thành tựu… an bày sự nghiệp tối thắng.  Pháp vẽ tượng bí mật, Pháp: Chỉ Ma (chận đứng Ma), Tức Tai, Tăng Ích, Điều Phục. Như vậy: sự chân thật của tất cả Như Lai Bộ, Minh Chân Ngôn của tất cả Thế Gian Xuất Thế Gian, tối thắng chẳng bị kẻ khác xâm phạm đến. Chân Ngôn Hạnh Thành Tựu của Bồ Tát trong cõi chúng sanh vô tận… do đây mà tất cả các hữu tình đắc được sự an vui.

Do Phật Đảnh Luân Vương này mà chúng sanh ở Thiệm Bộ Châu (Jambu-dvīpa), người tu Chân Ngôn của tất cả Như Lai làm Đại Phật Sự.

Do đây mà chúng sanh trong Thế Giới Thiệm Bộ Châu được tất cả an vui, hay kham nhận thành tựu. Tất cả hàng Trời, tất cả Thiên Tộc, tất cả Dược Xoa, tất cả Dược Xoa Tộc, tất cả Khẩn Na La, tất cả Ma Hô La Già, tất cả Rồng, tất cả Long Tộc… tất cả Trời, Rồng, Dược Xoa, Càn Thát Bà, A Tô La, Nghiệt Lộ Trà, Khẩn Na La, Ma Hô La Già, Người… do Ấn Chân Ngôn của Thế Gian Xuất Thế Gian cho nên làm lợi ích, được thành tựu, chẳng khiến cho bị áp bức, khiến an Tôn Vị (vị của các Tôn)

Tất cả hữu tình do tu Phật Đảnh Chân Ngôn trừ tất cả khổ não, khiến cho thành tựu Chân Ngôn Tộc của con. Hiển ánh sáng Đại Bồ Tát Chân Ngôn Hạnh của hàng Quán Tự Tại. Thành tựu Pháp Yếu của Ấn, Mạn Trà La mà tất cả Như Lai đã nói. Khiến cho dễ thành tựu sự khó thành tựu của Chân Ngôn, Ấn, Mạn Trà La mà vô lượng Như Lai đã nói. Nguyện xin Đức Như Lai Ứng Chánh Đẳng Giác nói Lý Thú, Pháp Cú, Pháp Yếu

 

Khải bạch điều ấy xong. Bấy giờ, Đức Thế Tôn bảo Kim Cang Thủ Bí Mật Chủ rằng:  “Lành thay! Lành thay Bí Mật Chủ! Ông vì lợi ích an vui cho tất cả chúng sanh. Ông hay hỏi Như Lai về các việc như vầy: Chân Ngôn Hạnh, sự tinh cần trụ trì của Luân Vương Phật Đảnh Thành Tựu, Chân Ngôn mà tất cả Như Lai đã nói. Thế nên, Kim Cang Thủ! Ta sẽ vì ông nói, chư Phật đời trước đã nói, chư Phật vị lai cũng sẽ nói”.

Khi ấy, Đức Thích Ca Mâu Ni Như Lai dùng con mắt Phật xem xét tất cả Thế Giới.  Xem xét xong, vì hữu tình đời vị lai, sức Phước của Bản Nguyện gia trì quán sát xong, bảo tất cả chúng Đại Bồ Tát rằng: “Này Thiện Nam Tử! Các ông nhớ nghĩ đến Luân Vương Nhất Tự, Nhập Nhất Thiết Pháp Tam Ma Địa, làm Thần Biến kỳ đặc chẳng thể nghĩ bàn, ở tất cả Thế Giới làm Đại Phật Sự, câu tối thắng trong Tam Ma Địa… mà tất cả Như Lai đã nói… thảy đều tác Ý”

Thời tất cả Bồ Tát thảy đều tác ý nhớ nghĩ đến Nhất Thiết Phật Đảnh Luân Vương Đại  Chân Ngôn Vương với câu Tam Ma Địa. Chỉ trừ Bí Mật Chủ, Quán Tự Tại Đại Bồ Tát là do Đức Như Lai gia trì.

Lúc đó, Đức Thế Tôn ngồi dưới cây Bồ Đề, ở đất sanh Đại Phước. Khi Đức Như Lai nhập vào Phật Du Hý Tam Ma Địa thời tất cả Như Lai thảy đều nhập vào Tam Ma Địa này. Khi ấy, Đức Thế Tôn nghĩ nhớ nhiếp thọ tất cả Chúng Sanh Giới. Vô lượng hằng hà sa câu chi kiếp gom chứa Ba La Mật (Pāramita) của nhóm Thí (Dāna), Giới (Śīla), Nhẫn (Kṣānti), vô lượng Khổ Hạnh (Duṣkara-caryā) khó hành…. Từ tướng Đại Trượng Phu phóng ra ánh sáng, ấy là: ánh sáng từ phía sau đảnh đầu, từ tướng Bạch Hào (Ūrṇa: sợi lông màu trắng xoay theo bên phải ở tam tinh), từ lông mày, từ con mắt, từ lỗ mũi, từ lỗ tai, từ môi, từ cái đầu, từ áo Cà Sa, từ bắp tay, từ bàn tay, từ lỗ rốn, từ hai vú, từ khoảng giữa hai vú, từ cái cổ, từ hai bắp đùi, từ hai bắp chân, từ hai mắt cá chân… như vậy từ chỗ ngồi, từ hai bàn chân.  

Nơi Pháp Luân Ấn của Như Lai. Như vậy, từ nơi của báu Chân Đa Ma Ni, nơi Thước Cật Để Tam Muội của Như Lai, nơi của Tích Trượng Ấn. Như vậy, từ nơi Tâm Ấn của tất cả Như Lai, từ nơi của Vô Năng Thắng Phẫn Nộ Chuyển Luân Vương Nhập Tam Ma Địa Vô Năng Thắng Ấn. Như vậy, từ nơi Đại Từ, nơi Đại Bi của tất cả Như Lai, nơi Tam Ma Địa của tất cả Như Lai. Như vậy từ nơi Vô Úy (không có sợ hãi), từ     nơi Ký Biệt. Nư vậy thừ nơi Chân Ngôn Minh của tất cả Như Lai… phóng ánh sáng, ở tất cả ánh sáng, vô lượng ánh sáng dùng làm quyến thuộc. Từ đảnh đầu của Đức Phật phóng ra vô lượng trăm ngàn ánh sáng đủ mọi loại sắc màu: xanh, vàng, đỏ, trắng, tím chiếu vô lượng cõi Phật, chiếu tất cả Địa Ngục, Bàng Sanh trong ba ngàn Đại Thiên Thế Giới này đều trừ dứt bụi ngăn che, ngưng dứt tất cả khổ, dụng lập tất cả Chân Ngôn Hạnh nơi tất cả Bồ Tát làm tất cả Nghĩa Lợi, thành tựu Phước lớn trang nghiêm, tất cả an vui dễ thành tựu. Ở khoảng sát na làm tất cả nghĩa lợi thành tựu xong, ở cung điện của Ma trong hằng hà sa số Thế Giới của Phật đều khiến cho suy sụp, che lấp tất cả ánh sáng của Ma… cho đến chiếu sáng Hữu Đảnh (trời Sắc Cứu Cánh), bên dưới đến tất cả nơi ở biên tế.  Sự màu nhiệm của ánh sáng cảnh giác tất cả hữu tình, rồi lại xoay theo bên phải nhiễu quanh Đức Thế Tôn ba vòng xong, mỗi mỗi đều lặn mất vào chỗ cũ.

 

Bồ Đề Tràng Sở Thuyết Nhất Tự Đảnh Luân Vương Kinh

HIỆN BÀY ĐẠI OAI ĐỨC  CỦA CHÂN NGÔN

_PHẨM THỨ HAI_

 

Bấy giờ, Đưc Thích Ca Mâu Ni Như Lai từ Tam Muội khởi dậy, dùng con mắt Phật xem xét tất cả cõi Phật, tất cả Thiên Tập Hội ấy, như Sư Tử phấn tấn, bảo Kim Cang Thủ Bí Mật Chủ rằng: “Kim Cang Thủ! Nay ông hãy lắng nghe Nhất Tự Phật Đảnh Đại Minh Vương với bốn Đại Phật Đảnh, nhóm Hào Tướng… Minh Phi làm đại lợi ích thành tựu, Như Lai Thủ, Như Lai Bát, Như Lai Thần, Như Lai Khẩu, Đại Minh Vương của nhóm Pháp Luân. Hết thảy tất cả Chúng Sanh Giới, nơi tất cả hữu tình siêng năng tu Phật Đảnh Chân Ngôn Hạnh, nhóm Bồ Tát với tất cả hữu tình thọ trì Bồ Tát Thừa (Bodhisatva-yāna), Bật Sô, Bật Sô Ni, Ổ Ba Tắc Ca, Ổ Ba Tư Ca… chẳng bị tất Trời, Thế Gian làm hại, đắc được Bất Thoái Chuyển, tất cả đều được an vui, tất cả khổ não trong tất cả nơi chốn thảy đều trừ diệt. Tất cả thảy đều khởi Đại Từ Hạnh, đồng với tướng của một mùi vị, chẳng bị lửa thiêu đốt, chẳng bị nước cuốn trôi, chẳng bị đao gây vết thương, chẳng bị trúng độc, chẳng bị rắn cắn, chẳng bị tất cả tai nạn.

Tất cả Như Lai đã nói Đại Chân Ngôn Minh Vương. Bồ tát thọ trì  với hữu tình trong sạch tin tưởng Đại Thừa (Mahā-yāna), Bồ Tát Thừa (Bodhisatva-yāna) từ Tam Ma Địa của tất cả Như Lai này sanh ra. Người thọ trì Đại Chân Ngôn với người thọ trì Đại Minh Vương khác, nên dùng Ngưu Hoàng viết Chân Ngôn này  trên vỏ cây hoa, để trong búi tóc trên đầu. Nếu Bật Sô, Bật Sô Ni thì chép Đà La Ni này để trong áo Cà Sa. Nếu Ổ Ba Tắc Ca, Ổ Ba Tư Ca thì cột buộc ở cánh tay, bàn tay hoặc đeo dưới cổ. Nếu quốc vương đeo thì không bị quân địch nơi khác xâm nhiễu. Ngày đêm, lúc ngủ lúc thức đều được an lành. Hiền Thánh chư Thiên có Đại Oai Đức thường ủng hộ. Như vậy với các hữu tình khác, nếu người hay trì giữ Pháp này, Hành Giả siêng năng tu Chân Ngôn thì ở tất cả  nơi chốn đều được vô ngại. Tất cả mọi người nhìn thấy đều vui vẻ, xa lìa tất cả khổ, được tất cả an vui. Tất cả Người, Trời cung kính cúng dường. Tất cả Trời, Rồng, Càn Thát Bà, A Tô La, Nghiệt Lộ Trà, Khẩn Na La, Ma Ma Hô La Già, Ngạ Quỷ, Tất Xá Già, Tất cả Tỳ Na Dạ Ca gây Chướng khố điều phục… chẳng dám đến gần, xa lìa sự sợ hãi trong nẻo ác.

Này Bí Mật Chủ! Câu Chân Ngôn của Đại Minh Vương này với Minh Phi. Tất cả hữu tình siêng năng tu Bồ Tát Hạnh với người tu Phật Đảnh Chân Ngôn… dùng điều này làm việc tốt lành, ngưng dứt tai nạn. Sao ác (ác tinh) lăng bức đều được ngưng diệt, làm Ngĩa lợi cho tất cả chúng sanh. Câu triệu tất cả Trời, Rồng, Dược Xoa

Bí Mật Chủ! Ta lược nói vì người tu Phật Đảnh Chân Ngôn, mau chóng được Tất Địa (Siddhi), khiến làm tất cả sự nghiệp”.

 

Đức Thế Tôn nói như vậy xong, bảo Kim Cang Thủ: “Đây là điều mà tất cả Như Lai đã nói: Đại Chân Ngôn Vương, Đại Phật Đảnh, Bạch Tán Cái Phật Đảnh, Cao Phật Đảnh, Thắng Phật Đảnh, Quang Tụ Phật Đảnh. Như vậy, Đại Phật Đảnh Chân Ngôn Vương, nhập vào tất cả Như Lai Tam Ma Địa, sức siêng năng mạnh mẽ ngang bằng nhau, đều thành tựu Tam Ma Địa thù thắng. Nhất Tự Đảnh Luân Vương, Phật Nhãn, Hào Tướng, Đại Từ Đại Bi Phật Nha, kèm với Vô Năng Thắng, Như Lai Thủ, Như Lai Bát, Như Lai Cà Sa, Như Lai Pháp Luân kèm với hàng Minh Phi nói: từ Đại Bi Phấn Tấn, Tướng Đại Trượng Phu, Sư Tử Hống tuôn ra… tất cả Bồ Tát chẳng thể tồi hoại, tất cả Phật gia trì cùng nhau tùy vui, Đại Tuệ chiếu soi nơi u ám khiến làm ánh sáng. Dùng Trí thâm sâu làm không có bụi dơ (vô trần cấu) khiến làm cát tường, Tôn Quý tối thắng trong tất cả Thế Gian. Làm bốn nơi không có sợ hãi (vô sở úy) tối thắng không có bụi, không có dơ. Khiến làm Tuệ đoan nghiêm. Khiến làm Trí thù thắng rộng lớn vô lượng, Khiến làm thân Kim Cang Câu Tỏa bền chắc dũng mãnh. Khiến làm mười Lực. Khiến làm Đại Oai Đức. Khiến phủi trừ ngu ám. Khiến làm tất cả Phật Trí. Khiến làm Đại Hộ cho Tạng Công Đức của tất cả Bồ Tát. Hay khiến cho được Nhất Thiết Trí (Sarva-jñā). Hay khiến cho được câu thanh tịnh. Khiến làm Oai Đức dũng mãnh không có ngăn ngại. Khiến làm Tuệ tối thắng. Khiến cho chúng sanh có chủng tánh khó điều phục sanh Tâm Từ (Maitra-citta). Hay làmNhất Thiết Như Lai Sí Thịnh Tam Ma Địa, Đại Chân Ngôn Minh Vương, Nhất Tự Phật Đảnh Luân Vương… rồi nói Chân Ngôn là:

“Nẵng mạc tam mãn đà một đà nam. Úm, bộ lỗ úm

*)NAMAḤ  SAMANTA-BUDDHĀNĀṂ _ OṂ  BHRŪṂ

Đức Thích Ca Mâu Ni Thế Tôn vừa nói Chân Ngôn này, ví như Thiệm Bộ Châu nổi cơn gió lớn thổi tất cả rừng cây, rừng rậm, cỏ thuốc, lá với hoa quả thảy đều chấn động. Như vậy, vừa nói Luân Vương Nhất Tự Chân Ngôn này thì ba ngàn Đại Thiên Thế Giới chấn động theo sáu cách. Núi Tu Di Lô (Sumeru) cũng đều chấn động, biển lớn phun trào với hằng hà sa Thế Giới thảy đều chấn động, Hang núi với biển giống như lá cỏ. Tất cả núi, rừng, sông, biển thảy đều chấn động. Tất cả cung Ma như một đám lửa cháy rực. Do sức oai thần gia trì của Đức Phật cho nên thảy đều khủng bố chúng Ma, chư Thiên đều tự chẳng an Quy y Phật Thế Tôn. Trong tất cả Thế Giới, hữu tình ở nẻo Na Lạc Ca (Nāraka: Địa Ngục) thảy đều được an vui.

 

Bấy giờ, Đức Thế Tôn tác Thần Lực như vậy gia trì. Vì khiến hiển hiện Luân Vương Phật Đảnh cho nên tự thân làm hình Chuyển Luân Vương với tướng Công Đức trang nghiêm, thành tựu bảy báu, tất cả ánh sáng rực rỡ chiếu soi chóa lòa. Dùng vô lượng Pháp trang nghiêm xen kẽ nhau nghiêm sức tòa Đại Luân Vương Sư Tử mà ngồi. Tất cả ánh sáng tròn trịa chiếu soi rực rỡ như hình giáp vòng của bánh xe, thành một tụ ánh sáng. Không có một hữu tình, chúng hữu tình nào ở ngay bờ mé ấy mà dám mở mắt ngắm nhìn. Hết thảy Đại Bồ Tát của nhóm Từ Thị ấy trong khoảnh Sát Na cũng chẳng thể mở mắt mà nhìn ngắm.

Khi ấy, Quán Tự Tại Bồ Tát, Kim Cang Bí Mật Chủ Bồ Tát do oai lực của Đức Phật, trong khoảng Sát Na (Kṣana: khoảng thời gian cực ngắn), Mô Hô Luật (Muhūrta:khoảng thời gian bằng một cái nháy mắt) bị choáng váng té xuống đất

Tức tất cả khí trượng của hàng Đại Oai Đức Ma Hê Thủ La Thiên, Đế Thích Thiên, Tỳ Nữu Thiên, Dạ Ma Thiên, Thủy Thiên, Câu Vĩ La Thiên, Phong Thiên, Nghiệt Lộ Trà, Khẩn Na La, Ma Hô La Già ấy thảy đều rơi xuống. Cây Tam Kích Xoa của Ma Hê Thủ La rơi xuống, chày Kim Cang của Đế Thích rơi xuống, bánh xe của Tỳ Nu4u Thiên rơi xuống. Cây bổng của Câu Vĩ La, sợi dây của Thủy Thiên, tất cả khí trượng của tất cả chư Thiên có đại oai đức như vậy đều rơi xuống đất. Tinh Khí, Oai Lực, Thần Thông đều bị đoạt mất. 

Do Chuyển Luân Đại Chân Ngôn Minh Vương gia trì cho nên tất cả Bồ Tát nhớ niệm Bồ Đề Du Hý Tam Muội

Tất cả hàng Trời, Rồng, Dược Xoa, Càn Thát Bà, A Tô La, Nghiệt Lộ Trà, Khẩn Na La, Ma Hô La Già đều quy y Phật Thế Tôn, thảy đều run rẩy như lá Ba Tiêu (tàu lá chuối), lông trên thân dựng đứng, chẳng thể kham nhẫn quán sát hình sắc của Đại Luân Vương Chân Ngôn

 

Bấy giờ, Đức Thế Tôn ẩn hình sắc Đại Luân Vương, trong khoảng sát na nói Đại Minh Phi mà tất cả Như Lai đã nói, hay ngưng dứt tất cả hữu tình khó điều phục, hay thành tựu tất cả Phật Đảnh Luân Vương, hay ngưng dứt tất cả đấu tranh kiện tụng. Tất cả Như Lai Bộ Chân Ngôn Mẫu, tất cả Bồ Tát Mẫu vì khiến cho Quán Tự Tại Bồ Tát, Kim Cang Thủ Bí Mật Chủ đứng dậy cho nên nói Phật Nhãn này là điều mà tất cả Phật đã nói, hay thành tựu tất cả nghĩa lợi, mau chóng thành tựu Luân Vương Phật Đảnh, cho nên nói Chân Ngôn là: 

“Nẵng mạc tát phạ đát tha nghiệt đế biều (1) hạt-ra tì-dược (2) tam miệu tam Bồ đệ tì-dược (3) Úm (4) rô rô, tắc phổ rô (5) nhập phạ ra (6) để sắt-xá (7) tất đà lộ tả nễ (8) tát phạ ra-tha, sa đát nễ (9) sa-phạ ha”

NAMAḤ  SARVA TATHĀGATEBHYU  ARHATEBHYAḤ   SAMYAKSAṂBUDDHEBHYAḤ

OṂ_  RURU  SPHURU  JVALA  TIṢṬA  SIDDHA  LOCANE  SARVĀRTHA  SĀDHANE  SVĀHĀ

Nói Phật Nhãn Đà La Ni này xong, thời Quán Tự Tại Bồ Tát, Kim Cang Thủ Bí Mật Chủ thảy đều đứng dậy…cho đến hết thảy Chúng Hội của tất cả hàng Trời, mỗi mỗi đều được lại Thần Thông như cũ, đều lại cầm khí trượng của mình, đều quy y Phật Thế Tôn, Tâm rất vui vẻ, giận dữ nhín, quán sát Đức Như Lai rồi đều khen ngợi rằng: “Ô hô! Thật là kỳ lạ!”

 

Quán Tự Tại Bồ Tát, Kim Cang Thủ Bí Mật Chủ bạch với Đức Thích Ca Mâu Ni Ứng Chánh Đẳng Giác rằng: “Thế Tôn! Đây là việc đặc biệt kỳ lạ nào?

Bạch Đức Thế Tôn! Chưa từng thấy Như Lai trì giữ tụ ánh sáng của hình Đảnh Luân Vương này! Đây là việc kỳ lạ hiếm có gì?”

Đức Phật nói: “Thiện Nam Tử! Trì Đảnh Luân Vương Sắc Hình Tam Ma Địa, là Phật Du Hý Thần Thông của tất cả chư Phật Thế Tôn.

Thiện Nam Tử! Như ở Đại Mạn Trà La Tập Hội, các ông làm thân Chân Ngôn biến hóa, trụ chẳng thể nghĩ bàn; hiển bày Đại Oai Đức. Như vậy! Như vậy! Như Lai trụ thân hình sắc của Chuyển Luân Vương Chân Ngôn mà hiển bày

Thiện Nam Tử! Phật Đảnh Chuyển Luân Vương này là thân Chân Ngôn của tất cả Như Lai, trụ Tam Ma Địa tối thắng. Tất cả các Đại Bồ Tát với tất cả Chân Ngôn Minh Vương Minh Phi, tất cả chư Thiên không thể trái vượt.

Thiện Nam Tử! Có Chân Ngôn Chuyển Luân Vương Phật Đảnh này. Nếu nơi chốn  có người tụng trì thì bên trong 500 Do Tuần: Tất cả Minh Thế Gian Xuất Thế Gian chẳng thể lưu thông, chẳng thành tựu. Chân Ngôn thanh tịnh mà các ông đã nói, nơi Chân Ngôn gia trì chẳng thành tựu, cũng chẳng thể đến, cũng chẳng hiện oai đức. Nếu vừa nhớ niệm Chân Ngôn này thì tất cả Chân Ngôn Tất Địa Thế Gian Xuất Thế Gian đều thành tựu. Thân Chân Ngôn mà các ông đã nói gia trì mà tất cả chẳng thể thành tựu, chẳng hiện ứng nghiệm…dùng Chân Ngôn này sẽ ứng thành tựu. Địa phương bên trong 500 Do Tuần: Trời, Rồng, Dược Xoa, Càn Thát Bà, A Tô La, Nghiệt Lộ Trà, Ca Lâu La, Khẩn Na La, Ma Hô La Già, Bồ Tát trụ Thân Chân Ngôn ở nơi chẳng thể kham nhẫn trụ, chẳng du hành, chẳng thành tựu, chẳng cho hiện nghiệm, chẳng cho Tất Địa. Tại sao thế? Do trụ Phật Đảnh Luân Vương Tam Ma Địa này thì không có gì  lấn áp được, trừ Phật Nhãn Chân Ngôn Tam Muội Gia.Dùng Chân Ngôn này, tụng 7 biến tức thân ấy vắng lặng. Nếu chẳng như thế thì Oai Đức ấy không thể kham nhẫn.  Người tu Chân Ngôn ấy đều nên tụng Phật Nhãn Chân Ngôn này ở lúc đầu lúc sau. Bồ Tát Thập Địa còn chẳng thể kham nhẫn oai đức của Luân Vương này, huống chi là Thiên Vương, hữu tình loại nhỏ khác”.

 

Bấy giờ, Đức Thế Tôn hiển oai đức của Phật Đảnh, muốn hiện oai đức dù lọng (tản cái) của Phật, dù lọng (tản cái) của tất cả Phật gia trì. Lúc đó, tức trụ ở thân của Bạch Tản Cái Phật Đảnh Vương như hình dù lọng, che trùm ba ngàn Đại Thiên Thế Giới, không có một hữu tình nào gây chướng ngại được. Hình dù lọng trắng thảy đều che ở đảnh đầu của Phật. Tản Cái Đảnh ấy ở ngay trong đảnh đầu của Như Lai.

Quán Tự Tại Bồ Tát, Kim Cang Thủ Bí Mật Chủ Bồ Tát hỏi Phật Thế Tôn rằng: “Thế Tôn! Đây là thứ gì? Sắc hình của dù lọng che trùm ba ngàn Đại Thiên Thế Giới mà trụ ở trên đảnh đầu của Đức Thế Tôn, chẳng thấy bờ mé ấy, chẳng thể quán sát nhìn ngắm được, chẳng thể đến bờ mé ấy”

Đức Phật nói: “Này Nhân Giả! Đây gọi là Bạch Tản Cái Phật Đảnh Vương (Sitāta-patra-buddhoṣṇīṣa-rāja) là nơi mà vô lượng Như Lai cùng nhau tuyên nói. Báu có vô lượng màu sắc của tất cả Như Lai: âm thanh tràn khắp, tất cả báu Chân Đa Ma Ni (Cintāmaṇi) xen kẽ nhau, lưới ngọc báu tràn khắp hiện trước mặt, trang nghiêm  chẳng thể nghĩ bàn, mà làm ảnh hiện dù lọng của chư Phật Thế Tôn này. Dù lọng của tất cả Như Lai thành dù lọng của Phật Đảnh Vương khiến cho hữu tình mau chóng thành tựu. Dù lọng của tất cả chư Phật này có tên là Bạch Tản Cái (Sitāta-patra). Bậc Đại Oai Đức Bồ Tát chẳng thể được bờ mé ấy, ở ngàn câu chi Kiếp so lường cũng chẳng được bờ mé ấy, cũng chẳng thể thấy bờ mé ấy”    

Thời Đức Thế Tôn Thích Ca Mâu Ni quán sát Phật Đảnh Vương, dùng uy lực Thần Thông của mình gia trì, trụ thân hình Chân Ngôn, rồi nói Chân Ngôn là:

“Nẵng mạc tam mãn đà một đà nam. Úm, đát tha nghiệt đổ sắt-nê sa, a na phạ lộ cát đa mẫu lật-đà. Úm, ma ma ma ma, hồng nặc

*)NAMAḤ  SAMANTA-BUDDHĀNĀṂ

OṂ_  TATHĀGATOṢṆĪṢA  ANAVALOKITA  MŪRDHA

OṂ_  MAMA  MAMA  HŪM  NĪ

Ngay lúc ấy thời ba ngàn Đại Thiên Thế Giới đều chấn động, chao đảo

Khi ấy, Đức Thế Tôn bảo các Bồ Tát rằng: “ Này các Bồ Tát! Bạch Tản Cái Phật Đảnh Chân Ngôn này hay thành tựu tất cả Chân Ngôn, hay câu triệu Đại Minh Vương Bất Không Vô Ngại Dũng Mãnh đó

 

Bấy giờ, Đức Thế Tôn hiển dương oai đức của Phật Đảnh Vương, làm các việc lợi ích cho tất cả hữu tình, hay trừ các tai hoạ bức bách, hay chặt đứt Chân Ngôn Thế Gian Xuất Thế Gian. Dùng câu Chân Ngôn này làm gia trì thì vô lượng Bồ Tát đều khen ngợi. Vô lượng câu chi Phật nói Phật Đảnh Vương Quang Tụ này, khiến hiện đại oai đức,  là câu Kim Cang oai quang của Luân Vương Phật Đảnh, rồi nói Chân Ngôn là:

“Nẵng mạc tam mãn đa một đà nẫm (1) Úm (2) đát tha nghiệt đổ sắt-ni sa (3) a na phạ lộ chỉ đế (4) mẫu lật-đà (5) đế nho ra thủy (6) hồng (7) nhập phạ la, nhập phạ la (8) đà ca đà ca (9) na ra na ra (10) vĩ na ra, vĩ na ra (11) sân ra sân na (12) tần na tần na (13) hồng hồng phán tra phán tra (14) sa-phạ ha

*)NAMAḤ  SAMANTA-BUDDHĀNĀṂ

OṂ_  TATHĀGATOṢṆĪṢA  ANAVALOKITA  MŪRDHA  TEJORĀŚI  HŪṂ,  JVALA  JVALA,  DHAKA  DHAKA, VIDHAKA  VIDHAKA, DARA  DARA, VIDARA  VIDARA  CCHINDA  CCHINDA, BHINDA  BHINDA, HŪṂ  HŪṂ  PHAṬ  PHAṬ   SVĀHĀ

 

Nói Chân Ngôn này xong thời ba ngàn Đại Thiên Thế Giới như hình cái đèn lửa báu vô lượng xen kẽ nhau chiếu sáng cùng với màu hoa sen, nhụy báu Đế Thanh (Indra-nīla-mukta) tỏa lửa sáng rực, rồi hiện bờ mé của tất cả hư không, tất cả báu gom lại làm cái trướng báu, treo chuông khánh xen kẽ nhau, tất cả  trang nghiêm nhóm ánh sáng (quang tụ), dùng sức biến hoá làm Giới Đạo (lối đi giới hạn) của cái cửa, đủ mọi loại khiến cho tràn khắp cả.  Do oai đức của Phật hiện bày che trùm khắp cõi hư không, gia trì mà trụ. Khiến cho tất cả Bồ Tát đều vui vẻ, tất cả đắc được an vui. Từ đảnh đầu của Đức Phật phóng ra ánh sáng, khiến cho oai lực của tất cả Chân Ngôn Minh Thế Gian Xuất Thế Gian đều bị đoạn hoại, khiến phá đoạt sự gia trì ấy khiến chẳng thành tựu. Tại sao thế? Vì bị Đại Oai Quang che lấp vậy.

 

Khi ấy, Đức Thế Tôn bảo Kim Cang Thủ Bí Mật Chủ rằng: “Bí Mật Chủ! Ánh sáng của tất cả Như Lai này chiếu sáng Quang Tụ Phật Đảnh. Do ánh sáng này chiếu khắp ba ngàn Đại Thiên Thế Giới, bên dưới đến bờ mé của Địa Ngục Vô Gián (Avīci), cho đến Hữu Đảnh (Akaniṣṭha: Sắc Cứu Cánh Thiên) chiếu sáng, tất cả cung Ma thảy đều suy sụp, ở bờ mé của hư không làm chiếu sáng.

Này Kim Cang Thủ! Phật Đảnh Vương này hay chặt đứt tất cả Chân Ngôn. Vừa mới tụng Chân Ngôn này thì tùy theo ý của người tu hành: khiến chặt đứt, khiến phá, khiến hoại Chân Ngôn Thế Gian Xuất Thế Gian, chỉ trừ Luân Vương Phật Đảnh, Bạch Tản Cái Chủ Phật Đảnh, Cao Phật Đảnh, Thắng Phật Đảnh, Phật Nhãn, Ngũ Tự Như Lai Tâm… ngoài ra tất cả Chân Ngôn Thế Gian Xuất Thế Gian khác đều bị đoạn hoại, khiến đánh, khiến giáng phục, khiến cột trói, khiến nhiếp lấy…. Người tu hành nếu vừa mới xưng tên, vừa mới tụng thì tùy theo ý mà Quỷ Mỵ khó điều phục: bị hoại, bị đánh, khiến cho bỏ chạy, khiến bị lăng nhục…

Này Kim Cang Thủ! Quang Tụ Phật Đảnh này chẳng nên tụng trì không phải chỗ (phi xứ), nên tụng trì ở nơi có Xá Lợi, nơi mà Hiền Thánh, các Tôn đã nhiếp thọ. Tại sao thế? Vì Quang Tụ Phật Đảnh này có oai đức ngang bằng với oai đức của Luân Vương! Nếu chẳng như vậy tức bị thương hại, tức chúng Thánh chẳng giáng lâm, các Ma được dịp thuận tiện gây hại

Cần biết ở nơi thanh tịnh, nơi có Xá lợi, nơi có Thánh Nhân đắc Đạo… trước tiên, dùng Tam Muội Gia (Samaya) gia trì, lại dùng Luân Vương Tam Muội Gia Phật Nhãn gia trì… nếu làm sai khác tức bị thương tổn, tuy tu hành lâu dài cũng chẳng thành tựu.

Quang Tụ Đại Chân Ngôn Vương này, chẳng được tự ý tụng ở chỗ của người tu Chân Ngôn khác. Tại sao thế? Vì làm cho oai đức của Chân Ngôn Chủ ấy bị tổn hại.  Nên biết ở nơi nhàn tịnh, hoặc ở bờ sông, hoặc ở bên cạnh cái ao, hoặc ở bờ biển, hoặc ở sườn núi, hoặc ở hang động, hoặc nơi có Chế Để (Caitye: tháp miếu) do Thánh Nhân tạo làm…. Thì người tu hành ấy được đại oai đức, đầy đủ sức lực, đủ đại tinh tấn, đủ niệm, đủ Tuệ, ngang đồng với Bộ khác, được Tất Địa, oai quang, oai đức giống như Luân Vương Chân Ngôn Thành Tựu, Này Bí Mật Chủ! Minh Vương này hay sanh Oai Đức chẳng thể nghĩ bàn.

Bí Mật Chủ! Đây là oai nghiêm của Như Lai, ánh sáng của Như Lai, sự gia trì của Như Lai, oai đức ánh sáng của tất cả chư Phật, Thể của ánh sáng, Tánh của ánh sáng cùng với oai đức của tất cả hữu tình… hay sanh Tánh của oai quang

Này Kim Cang Thủ! (Pháp này) hay chặt đứt tất cả Chân Ngôn, hay điều phục kẻ khó điều phục, hay hoại oai lực của Chân Ngôn khác. Đây là đại oai đức, đại Thần Thông hay thành biện (hoàn thành) tất cả việc”

  

Lúc đó, Đức Thế Tôn lại quán sát Pháp Giới (Dharma-dhatu) vô tận, biết xong vì lợi ích của chúng sanh, cho nên hay khiến cho nhóm Lực Tam Ma Địa của Như Lai lưu hành. Do sự dũng mãnh thuộc sức vô biên của tất cả Bồ Tát, cho nên nói nơi mà tất cả Phật đã gia trì, tu tất cả Chân Ngôn ban cho an vui. Liền nói Chân Ngôn là:

Nẵng mô tam mãn đa một đà nẫm. Úm, nhập phạ la, nhập phạ la, nễ tỉ-dã nễ tỉ-dữu na-nghiệt đô sắt-ni sa, độ na độ na, hồng

*)NAMAḤ  SAMANTA-BUDDHĀNĀṂ

OṂ_  JVALA  JVALA,  DĪPYA  DĪPYODGATOṢṆĪṢA,  DHUNA  DHUNA  HŪṂ

Bấy giờ, tất cả Thế Giới thảy đều chấn động. Tất cả Trời, Rồng, Dược Xoa, Càn Thát Bà, A Tô La, Nghiệt Lộ Trà, Khẩn Na La, Ma Hô La Già… đều choáng váng, mê muội, rối loạn, đều bị mất Thần Thông, loài khó điều phục bị thiêu đốt, Tỳ Na Dạ Ca phát ra tiếng Ha Ha.

Lúc đó, Đức Thế Tôn bảo Bí Mật Chủ rằng: “Bí Mật Chủ! Đây gọi là Cao Phật Đảnh Vương, là sức Tam Ma Địa của tất cả Như Lai, Đại Lực đại tinh tấn dũng mãnh. Nếu có Thiện Nam Tử, Thiện Nữ Nhân tu tập Luân Vương Phật Đảnh với người có niềm tin trong sạch khác, thì đi đến chỗ chiến đấu, luận lý, tranh tụng…tất cả nơi chốn, nếu tụng thì nơi đã đến thảy đều được thắng.

Hoặc có Đại Quốc Vương tin tưởng trong sạch nơi Phật Pháp. Dùng Ngưu Hoàng viết Chân Ngôn này ở trên vỏ cây hoa hoặc trên lụa… rồi cột trên Kỳ Đạo (cây cờ lớn trang sức bằng lông chim), hoặc đeo dưới cổ   rồi đi thì  quân địch ở nơi khác (tha địch) nếu nhìn thấy tức liền bị phá bại, quân nơi khác tan rã chẳng thể cứu nhau. Tại sao thế? Do Thần Lực của Như Lai gia trì vậy.

Hoặc Ổ Ba Tắc Ca, Ổ Ba Tư Ca khác… đeo đội ở trên đầu, thì người ấy được oai đức, thanh tịnh cát tường, oai quang oai lực cát khánh, chẳng bị kẻ khác lấn ép, được biện tài cát tường.

Này Bí Mật Chủ! Ta lược nói, nếu Bồ Tát trì Pháp này sẽ được vô lượng sức lực mạnh mẽ, được Như Lai gia trì, tất cả các Ma chẳng thể gây hại, tất cả chư Thiên chẳng dám ép bức…Người tu Đại Chân Ngôn này không có gì ngang bằng, oai lực đều được thành tựu như thành tựu ngang đồng với Chuyển Luân Vương Chân Ngôn. Tại sao thế? Vì là nơi mà Thần Lực của  tất cả Như Lai đã gia trì, là sức của Tam Ma Địa. Đây là Cao Đảnh Vương”.

 

Bấy giờ, Đức Thế Tôn Thích Ca Mâu Ni Như Lai hiện thần thông oai đức, vì muốn diệt dứt tất cả tội, tồi hoại tất cả nẻo ác, trừ dứt nỗi khổ trong Na Lạc Ca (Địa ngục) … cho nên hiện Thần Thông của Hạnh chẳng thể nghĩ bàn, hiện Thiền Thông, Oai Đức gom chứa của tất cả Như Lai. Phật Đảnh Chân Ngôn Vương này là điều mà tất cả Phật đã tuyên nói. Chân Ngôn là:

“Thần mô tam mãn đa một đà nẫm. Úm, nhập phạ ra, nhạ dữu sắt-ni sa, nhập phạ la nhập phạ la, mãn đà na ma, mãn đà na ma, nổ-lỗ ma, nổ-lỗ ma, nổ-lỗ ma, hác, hạ na,  hồng

*)NAMAḤ  SAMANTA-BUDDHĀNĀṂ

OṂ_  JVALA  JVALOṢṆĪṢA, JVALA  JVALA, BANDHA  DAMA,  BANDHA DAMA , DRŪṂ  DRŪṂ DRŪṂ, HĀḤ  HANA, HŪṂ

(Bản khác ghi nhận Chân Ngôn này là:

*)NAMAḤ  SAMANTA-BUDDHĀNĀṂ

OṂ_  JVALA  JVALOṢṆĪṢA, JVALA  JVALA, BANDHA  BANDHA, DAMA DAMA, DRŪṂ  DRŪṂ, HĀḤ  HĀḤ, HANA HANA, HŪṂ)

 

Vừa mới nói Chân Ngôn đó thì Thế Giới này với tất cả cõi Phật đều chấn động theo sáu cách, không có một hữu tình nào bị khổ đói khát. Dùng sức Oai Thần của tất cả Phật hiện Đại Oai Đức cho nên tất cả sự khổ não đói khát trong Địa Ngục thảy đều ngưng dứt, tất cả hữu tình đều được ăn uống. Hằng hà sa số đẳng Như Lai cùng nhau tuyên nói, vì làm lợi ích cho hữu tình đang rất sợ hãi, cho nên hiện bày Đại Thần Thông.

Này Kim Cang Thủ! Nơi chốn có Phật Đảnh Vương này lưu bày thì tất cả Ma chẳng được dịp thuận tiện gây hại, huống chi người tu hành. Nếu có Thiện Nam Tử, Thiện Nữ Nhân thường nhớ niệm Chân Ngôn Vương này, lại hay trì tụng thì người ấy đắc được Thần Thông Thành Tựu chẳng thể nghĩ bàn, đủ Đại Tinh Tấn Thần Thông Viên Mãn, tất cả chư Thiên lễ kính, chẳng bao lâu thì người ấy được Công Đức chẳng thể nghĩ bàn.

Nếu có người thành tựu Chân Ngôn Vương, hoặc có người tin tưởng trong sạch nơi Đại Thừa, hoặc người tu tập Luân Vương Phật Đảnh… thì người ấy được Thần Thông chẳng thể nghĩ bàn tương ứng, là tối thắng ở trong tất cả hữu tình, chẳng nên nghi ngờ. Được Thần Thông của Phật, đạt được ước nguyện đã mong cầu không có ngăn ngại. Tất cả Thần Thông bình đẳng chân thật vô úy, tất cả Thời đều ngang đồng với chư Phật.

Kim Cang Thủ! Nếu người tu hành Thắng Phật Đảnh Chân Ngôn thì chẳng bao lâu được thành tựu Thần Thông tự tại. Ở khoảng sát na các hữu tình khó điều phục nhìn thấy thảy đều bỏ chạy. Nếu có người tu tập Chân Ngôn Thành Tựu này thì cùng với  Chuyển Luân Vương Chân Ngôn Thành Tựu ngang bằng không có khá. Ở trong Địa Ngục cũng tác Thần Thông, vì  hữu tình ở Địa Ngục làm lợi ích, cho nên tất cả hữu tình như vậy trừ đứt được nỗi khổ đói khát. Ta lược nói chút phẩn: Phật Đảnh Vương Tam Ma Địa có Thần Thông sí thịnh vô lượng vô biên, một Kiếp chẳng thể nói Phước Lợi Công Đức ấy. Chút phần mà Ta nói là điều mà Đức Thế Tôn đã nói”

 

Bấy giờ, Đức Thế Tôn lại bảo tất cả chúng Bồ Tát: “Này Thiện Nam Tử! Nhóm Phật Đảnh Vương trụ ở Thân Tam Ma Địa Chân Ngôn của tất cả Như Lai, dù ngàn câu chi kiếp cũng chẳng thể nói hết Công Đức ấy, vì thương xót tất cả hữu tình mà nói chút phần. Nếu xưng dương Công Đức chẳng thể nghĩ bàn của Phật Đảnh Vương Tộc  đấy thì ngàn câu chi kiếp nếu Đức Như Lai nói cũng không thể cùng tận được bờ mé ấy. Bản thân của Như Lai là Phật Đảnh Chân Ngôn Vương, Đại Oai Đức của Luân Vương Nếu ngàn Đức Phật ở câu chi kiếp khen ngợi cũng chẳng thể cùng tận được bờ mé ấy.

Nếu có Thiện nam tử, Thiện Nữ Nhân đem thức ăn uống, quần áo, thuốc thang, mọi loại vật dụng… cúng dường một trăm Đức Phật, nếu có người tụng Luân Vương này thọ trì thì Phước gom tụ được không có gì ngang bằng được.

Liền nói Già Đà (Gāthā: Kệ Tụng) là:

“_Nếu người Trí tu hành

Tối Thắng Chân Ngôn Vương

Liền thành làm Bồ Đề

Được địa vị chẳng nghi

Vì chẳng sanh, chẳng diệt

Người trì Phật Đảnh này

Oai Đức không ai bằng

Sắc Lực chẳng nghĩ bàn

Ba đời không gì bằng

Chúng sanh: thân, giới khác (khác nhau)

Người thành tựu Phật Đảnh

Không có ai ngang đồng

_Nếu tự thân Đế Thích (Indra)

Hoặc Oai Đức Thiên khác

Trong tất cả Thế Giới

Hàng Đại Lực Dục Giới (Kāma-dhātu)

Thấy người tu Đảnh Luân

Chẳng đứng dậy nghênh tiếp

Đầu bị vỡ bảy phần

Giống như ngọn Lan Hương

_Tự Tại (Īśvara) với Đế Thích (Indra)

Thủy Thiên (Varuṇa), Câu Vĩ La (Kubera)

Dược Xoa (Yakṣa) đại oai đức

Mất ánh sáng, suy sụp

Ngàn ánh sáng rực rỡ

Chiếu sáng khắp chư Thiên”

 

Nếu có Đại Trượng Phu thành tựu Đại Chân Ngôn Vương, hoặc đọc hoặc tụng hoặc thọ trì, cho đến viết chép Kinh Quyển, hoặc viến trên vỏ cây hoa, hoặc đeo giữ, hoặc xoa tô Đàn, hoặc dùng bùn thơm xoa tô đất, rải hoa, đốt hương, bột hương… đem Kinh Quyển để ở trong Đàn rồi làm cúng dường….thọ trì, đọc tụng Pháp Yếu này vì người khác diễn nói, xem xét Căn Tánh cao, thấp của chúng sanh ấy rồi vì họ tuyên nói.

Người siêng tu Bồ Tát Hạnh thì ân cần mà diễn bày ắt đắc được Như Lai Sí Thịnh Tam Ma Địa. Người có niềm tin trong sạch nơi Đại Thừa rốt ráo bền chắc thì nên trao truyền cho họ Ngôn Giáo của Như Lai, có thể vì họ diễn bày rồi vì họ nói, chẳng nên keo kiệt… thường được Túc Mạng Trí, chẳng bị rơi vào nẻo ác,  vượt qua ngàn kiếp sinh tử lưu chuyển, chứng Vô Thượng Chánh Đẳng Giác, tất cả Trời Rồng thường sẽ ủng hộ, Ngôn Âm có đủ oai khiến người ưa thích nghe. Tất cả hữu tình ưa thích, thương mến, an vui. Buông xả tuổi thọ thì chẳng bị các Ma xâm phạm quấy nhiễu   

Nếu có Thiện Nam Tử, Thiện Nữ Nhân, Đại Hữu Tình bền chắc nhập vào Đại Thừa. Do mãn nguyện cho nên tu Chân Ngôn của Như Lai Tộc (Buddha-kulāya). Người này có đủ Phước, đại oai đức là nơi được Hiền Thánh nhiếp thọ, chẳng quy y loài khác, chỉ quy hướng đến Phật Bồ Tát, vượt qua Ý Thú của tất cả Ma Đạo. Các căn chẳng bị thiếu, thân sắc vàng trắng sáng bóng, sanh ở nơi thanh tịnh của Thắng Tộc (giòng tộc thù thắng), sanh vào lúc có sao (Nakṣatra) tốt, tròn đầy thân tướng của bậc Đại Cần Dũng, chẳng quá mập, chẳng quá gầy cũng chẳng thấy khô cằn tiều tụy, móng ngón như đồng đỏ, xưng mắt cá chân đầy đặn bằng phẳng, thân hình cao lớn, da thịt trắng tinh, răng chẳng quá tròn chẳng đen thưa, mắt chẳng bị lé với có màu vàng xanh lục, chẳng bị ghẻ lở, chẳng tham nhiễm, chẳng bị Tỳ Na Dạ Ca nắm giữ, thân tướng ứng với đầu tròn đầy đặn, gân mạch ngay ngắn bằng phẳng….

Nay Ta lược nói Tướng ấy. Hữu tình sanh ở Đại Tộc có phước lớn, oai đức lớn thì nói Pháp Yếu này. Thiện Nam Tử, Thiện Nữ Nhân đó nếu được Phật Đảnh Chân Ngôn này ắt sẽ thành tựu, vì hữu tình ấy mà diễn bày, rồi nên kính lễ cẩn thận, đừng nên chẳng cho ắt nên trao cho. Nếu được Phật Đảnh Chân Ngôn này ắt sẽ thành tựu.

Nếu có người được hữu tình bền chắc này thì Luân Vương Phật Đảnh ắt sẽ thành tựu. Pháp yếu sâu xa này ở trong Thế Giới khác rất khó được nghe. Nơi này, do Như Lai gia trì nên ở nhiều Thế Giới khác được nghe.

Nếu có người, một lần được nghe qua tai thì nên biết đều là nơi gia trì của Luân Vương Tam Ma Địa, nên biết như vậy.

Nếu có người được Pháp Yếu tu hành của Như Lai Tộc này, được đến ở trong lòng bàn tay thì đều là Như Lai gia trì. Tại sao thế? Vì đều là nơi mà Chân Ngôn chẳng thể nghĩ bàn, Tam Ma Địa, Đỉnh Luân Chân Ngôn Thân của Như Lai đã dựng lập

Câu Chân Ngôn cực lớn trong tất cả Chân Ngôn này là Pháp Yếu chẳng thể nghĩ bàn của Đảnh Vương Tam Ma Địa, cần phải biết. Thế nên hữu tình ấy ắt nên cầu Như Lai Chân Ngôn Thành Tựu.

Nếu Pháp Yếu này, viết chép Kinh Quyển, hoặc tụng ở ngay nơi cư trú thì vô lượng Trời, Người, Thế Gian đều làm cúng dường. Đắc được Tam Ma Địa Sí Thịnh Pháp Cú này thì người ấy không có Tâm Tăng Thượng giận dữ

 

BỒ ĐỀ TRƯỜNG SỞ THUYẾT NHẤT TỰ ĐẢNH LUÂN VƯƠNG KINH

_QUYỂN THỨ NHẤT (Hết)_

 

Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn
facebook youtube google-plus linkedin twitter blog
Nguyện đem công đức này, trang nghiêm Phật Tịnh Độ, trên đền bốn ơn nặng, dưới cứu khổ ba đường,
nếu có người thấy nghe, đều phát lòng Bồ Đề, hết một báo thân này, sinh qua cõi Cực Lạc.

May the Merit and virtue,accrued from this work, adorn the Buddhas pureland,
Repay the four great kindnesses above, andrelieve the suffering of those on the three paths below,
may those who see or hear of these efforts generates Bodhi Mind, spend their lives devoted to the Buddha Dharma,
the Land of Ultimate Bliss.

Quang Duc Buddhist Welfare Association of Victoria
Tu Viện Quảng Đức | Quang Duc Monastery
Senior Venerable Thich Tam Phuong | Senior Venerable Thich Nguyen Tang
Address: Quang Duc Monastery, 105 Lynch Road, Fawkner, Vic.3060 Australia
Tel: 61.03.9357 3544 ; Fax: 61.03.9357 3600
Website: http://www.quangduc.com ; http://www.tuvienquangduc.com.au (old)
Xin gửi Xin gửi bài mới và ý kiến đóng góp đến Ban Biên Tập qua địa chỉ:
quangduc@quangduc.com , tvquangduc@bigpond.com
KHÁCH VIẾNG THĂM
110,220,567