Tu Viện Quảng Đức105 Lynch Rd, Fawkner, Vic 3060. Australia. Tel: 9357 3544. quangduc@quangduc.com* Viện Chủ: HT Tâm Phương, Trụ Trì: TT Nguyên Tạng   

Quyển thứ ba và tư

07/11/201412:29(Xem: 3525)
Quyển thứ ba và tư

Mật Tạng Bộ 2 _ No.946 (Tr.165 _tr.172)

 

ĐẠI PHẬT ĐẢNH QUẢNG TỤ ĐÀ LA NI KINH

_QUYỂN THỨ TƯ_

 

Hán dịch: Mất tên người dịch

Việt dịch: Sa Môn THÍCH QUẢNG TRÍ

Phục hồi Phạn Chú: HUYỀN THANH

 

(Quyển thứ ba: Vô Úy Bảo Quảng Tụ Như Lai Phật Đảnh Bí Mật Tạng, cũng gọi là Thất Tộc Vương, cũng có tên là Đại Phật Đảnh Nhất Thiết Như Lai Quang Minh Tụ Tất Đát Đa Bát Đát Ra Đại Thần Lực Nhiếp Nhất Thiết Chú Vương Đà La Ni Kinh_ Đại Oai Đức Tối Thắng Kim Luân Tam Muội Chú, phẩm thứ 12. Kinh Bạch Tản Cái Phật Đảnh có một quyển, phần trên có “Tôi nghe như vầy”, phần sau có “ thọ nhận phụng hành”. Vì thời gian có hạn cho nên chẳng kịp ghi chép ra vậy)

 

Đại Phật Đảnh Vô Úy Quảng Tụ Như Lai Phật Đảnh

TRIỆU THỈNH CHƯ PHẬT

_PHẨM THỨ MƯỜI BA_

 

_Tỳ Lô Giá Na Tâm Chú:

“Úm, thập phạ ra ni, hồng” (một bản Ni La)

*)OṂ_  JVALANI  HŪṂ

Bấy giờ, Tối Thắng Tôn Như Lai Tỳ Lô Giá Na Tâm Chú, tụng đủ một trăm ngàn biến sẽ cúng dường tất cả Như Lai xong với nên tụng Nhất Thiết Phật Tâm Chú, lại tụng một trăm ngàn biến thì chỗ làm đều thành, diệt tiêu mọi tội. Hoặc đi, hoặc ngồi thường được tất cả chúng sanh cung kính cúng dường.

_Tỳ Lô Giá Na Tâm Trung Tâm Chú:

“Yểm, tát bà đá tha phó-nhược ra na, đế thệ, ha ra, hồng”

*)OṂ_  TATHĀGATA-JVALANA  TEJA  HĀRA  HŪṂ

 

_A Di Đà Phật Tâm Chú:

“Úm, a mật lợi đa, đế thệ, ha ra, hồng”

*)OṂ_  AMṚTA-TEJE  HĀRA  HŪṂ

Chú nầy tụng mãn một trăm ngàn biến thì Đức Phật A Di Đà tự hiện thân đến, tất cả chư Phật, Bồ Tát, khắp các bốn Chúng: Tỳ Kheo, Tỳ Kheo Ni, Ưu Bà Tắc, Ưu Bà Di, Trời, Long, Dạ xoa v.v… đều cùng được thấy. Sau khi mạng chung, sanh về Thế Giới Cực Lạc, hoa sen hóa sanh, chẳng đi theo thân ở biên địa, hèn kém, tám nạn, sáu nẻo… sanh ra chỗ nào thường được Túc Mạng, nghe nhớ không quên. Nếu cầu nguyện thì đều được thành tựu.

 

_A Di Đà Phật Tâm Trung Tâm Chú:

“Úm, a mật lật đế, hồng hồng”

*)OṂ_  AMṚTE  HŪṂ  HŪṂ

 

_A Súc Phật Tâm Chú: 

“Yểm, khất-sa na, vĩ ca đế, hồng”

*)OṂ_  KṢAṆA  VIGATE  HŪṂ

Chú này, có người tạm nhớ nghĩ đến thì cho đến cung điện của Phạm Thiên đều chấn động lớn. Sau khi mạng chung được sanh về nước của Đức Phật A Súc (Akṣobhya), hoa sen hóa sanh, lại chẳng còn thọ nhận thân trong bào thai nữa, cũng chẳng bị rơi vào thân ở biên địa, giặc cướp thấp hèn (hạ tặc), Địa Ngục, súc sanh… nơi sanh ra thường nhớ Túc Mạng, chẳng quên điều đã được nghe, chuyển nữ thành nam, dùng lời thiết yếu, tất cả đều được

 

_A Súc Phật Tâm Trung Tâm Chú:

“Úm, a quật-súc bà, hà ni, hồng”

*)OṂ  AKṢOBHYA  HĀNI  HŪṂ

 

_Nhất Thiết Như Lai Tối Tôn Tối Thắng Kim Cang Tâm Chú:

“Úm, mạt nhật-ra ni, đát tha già đa, hồng”

*)OṂ_  VAJRAṆI  TATHĀGATA  HŪṂ

 

_Kim Cang Tâm Trung Tâm Chú:

“Úm, mạt bách-ra bạt để, sa la bạt để, đổ sắc tra, hồng”

*)OṂ_  VAJRA-VATI  SARAVATI  DUṢṬA  HŪṂ

 

_Trí Tuệ Quang Minh Như Lai Tâm Chú:

“Úm, nương na phạ bà tư, địa lợi địa lợi, hồng”

*)OṂ_  JÑĀNA-AVABHĀSIN  DHIRI  DHIRI  HŪṂ

Nếu có người tạm thời nghĩ nhớ thì hay diệt được tội của Địa Ngục A Tỳ (Avīci), hết thảy oan gia trái chủ đều chẳng thể xâm hại được, vĩnh viễn hay chặt đứt phiền não của ba Độc (tham, sân, si), được thân thanh tịnh.

 

_Trí Tuệ Quang Minh Như Lai Tâm Trung Tâm Chú:

“Úm, nương na bà đế, hu lỗ hu lỗ, hồng”

*)OṂ_ JÑĀNA-VATI  HURU  HURU  HŪṂ

 

_Thật Tướng Như Lai Tâm Chú:

“Úm, tát đế-dạ bả đế, xã duệ, hồng”

*)OṂ_  SATYA-VATI  JAYE  HŪṂ

Nếu có người tụng Chú này thì thân miệng như mùi thơm của hoa Ưu Bát La (Utpāla)

 

_Bảo Tướng Như Lai Tâm Trung Tâm Chú:

“Úm, bồ đế-da tị lỗ ca nễ, xã duệ, hồng”

*)OṂ_ BODHYA VILOKANE  JAYE  HŪṂ

   

_Kim Diệu Tích Quang Minh Như Lai Tâm Chú:

“Yểm, tô vĩ xỉ đệ, tố lỗ tố lỗ, tắc dĩ ha”

*)OṂ_ SU-VIŚIṢṬA  SURU  SURU  SVĀHĀ

 

_Kim Tích Quang Minh Như Lai Tâm Trung Tâm Chú:

“Yểm bố ra da, bố ra nãi, hồng”

*)OṂ_  PŪRAYA  PŪRṆI  HŪṂ

 

_Diệu Âm Như Lai Tâm Chú:

“Úm, tì lỗ nễ, tì lỗ nễ, hồng

*)OṂ_ VIRUDE  VIRUDE  HŪṂ

 

_Tâm Trung Tâm Chú:

“Úm, bà da, vĩ ca đế, hồng”

*)OṂ_ BHAYA  VIGATE  HŪṂ

 

Bấy giờ, Đức Thế Tôn liền nói Kệ là:

“Đã làm cúng dường với tế lễ

Khen Phật, Bồ Tát với chư Thần

Hiến hoa với đủ thứ hoa quả

Thức ăn trăm vị với mâm quả

Cúng dường Đại Thần với làm Đàn

An nhóm Chiên Cận Lăng, Trầm Hương

Kêu gọi, phát khiển với nghênh tống

Kèm dùng Tâm Chú với Ấn ấy

Hết thảy tội chướng đều tiêu diệt

Tùy ý đọc tụng với thấy nghe

Trăm kiếp, ngàn kiếp thường thấy Phật

Bồ Tát, chư Thần đều ủng hộ

Chỗ làm thành tựu đều thông đạt

Thường phụng các nhóm Pháp: Đàn, Ấn

Chúng sanh trong nẻo ác, nghiệp mỏng

Tám nạn, nghèo túng chẳng đầy đủ

Chẳng đọa vào biên địa, lục súc (sáu con vật nuôi trong nhà)

Công năng như trên nói khó hết

Điều đã cầu nguyện đều như ý

Đều do sức Phật Đảnh Tâm Chú

Khi ấy, Đức Thế Tôn liền nói Liên Hoa Phật Đảnh Căn Bản Tâm Chú:

“Nam mô ra đát na, đát-ra dạ da

Nam mô  a-lợi-da bá lỗ chỉ để ôn phạ-ra da, bồ địa tát đắc-phạ da, ma ha tát  đắc-phạ da, ma ha ca lỗ ni ca da.

Úm, bát đầu-ma đà la, ma-ha du đà  tát đắc-phạ, địa lợi địa lợi, ba la phạ ra   bồ đề tát đắc-phạ, ma nễ, ca na ca, ni mậu đổ-lỗ, thập-phạ ra, bộ sắt đế, đà  ra đà ra, bả ni đa ra ca đà ra mịch  mịch, bạc ca phạm,  tam mạt ra,  tam  mạt đoả đa lợi na lỗ cám, độ-lỗ  độ lỗ, bát đầu mê, tô bát đầu mê, ma-ha bát đầu   mê, vĩ ma la, du đệ, hồng hồng, phán tra, sa ha”

*)NAMO  RATNA-TRAYĀYA

NAMO  ĀRYA-AVALOKITEŚVARĀYA  BODHISATVĀYA  MAHĀ-SATVĀYA  MAHĀ-KĀRUNIKĀYA

OṂ_ PADMA-DHĀRA  MAHĀ-YOGA-SATVA,  DHIRI  DHIRI, PRAVARA-BODHISATVA  MAṆI-KANAKA-NIMIṂDHARA-JVALA  BHUṢITE, DHĀRA  DHĀRA  PĀṆI-DHĀRAKA  DHĀRA,  VIḤ  VIḤ, BHAGAVAṂ  SMARA  SAMANTA-DHARIṆI-LOKAṂ,  DHURU  DHURU, PADME  SU-PADME  MAHĀ-PADME  VIMALA  ŚUDDHE  HŪṂ  HŪṂ  PHAṬ  SVĀHĀ

    

_Liên Hoa Phật Đảnh Tâm Chú:

 “Úm, bát đầu mê, đà ra đà ra, hồng.

*)OṂ_  PADME  DHĀRA  DHĀRA  HŪṂ

 

_Liên Hoa Phật Đảnh Tâm Trung Tâm Chú:

“Úm, bát đầu mê, tất địa, hồng”

*)OṂ_  PADME  SIDDHI  HŪṂ

 

_Liên Hoa Kết Ấn Chú:

“Úm, bát đầu ma yết tì, tam phạ bà, hồng”

*)OṂ_  PADMA-GARBHE  SAṂBHARA  HŪṂ

 

Thân Ấn thứ nhất: cũng dùng để Thỉnh Triệu. Chắp hai tay lại, co hai ngón trỏ như móc câu cách nhau một Thốn (1/3 dm), hai ngón giữa cùng gập đầu ngón trụ nhau, co hai ngón vô danh ngay trong lòng bàn tay, đem ngón cái vịn lóng giữa của ngón vô danh, kèm dựng hai ngón út

Ấn thứ hai: sử dụng chữa bệnh giáng phục con người, là Tâm Trung Tâm Ấn: Dựa theo Thân Ấn lúc trước, dựng thẳng hai ngón trỏ liền thành

Ấn thứ ba: dùng để Phát Khiển: Dựa theo Thân Ấn lúc trước, tay phải dựng thẳng ngón vô danh

Ấn thứ tư: dùng để hô gọi, truy triệu Thần Quỷ: Dựa theo Thân Ấn lúc trước, hai tay dựng thẳng ngón trỏ liền thành

Ấn thứ năm: Chú Sư dùng sai khiến Quỷ: Dựa theo Thân Ấn lúc trước, tay phải dựng thẳng ngón cái liền thành

Ấn Phát Khiển thứ sáu: Dựa theo Thân Ấn lúc trước, tay trái dựng thẳng ngón cái liền thành

 

_Phổ Quang Bồ Tát Căn Bản Chú:

“Nam mô ra đát na đát-ra dạ da.

Nam mô A lị da tam mạn đa chi đà la da, bồ đề tát đỏa da, ma ha tát đỏa da, ma ha ca lô ni ca da

Đát điệt tha: Úm, tam ma tam mạn để, đà la đà la, tam mạn đa, ma ha đa ra đa ra, chiết lị dạ đế, tát ra tát ra, hồng, phạ ra, vật ra, phạ ra đăng ca đà ra, hồng, tắc phạ ha”

*)NAMO  RATNA-TRAYĀYA

NAMO  ĀRYA-SAMANTA-CITRĀYA  BODHI-SATVĀYA   MAHĀ-SATVĀYA  MAHĀ-KĀRUṆIKĀYA

TADYATHĀ: OṂ_ SAMA  SAMANTE,  DHĀRA  DHĀRA,  SAMANTA  MAHĀ-TĀRA  TĀRA-CARYATE,  SARA  SARA  HŪṂ, VARA  VIRA  VARĀṬAKA-DHĀRA, HŪṂ  SVĀHĀ 

 

_Phổ Quang Bồ Tát Tâm Chú:

“Úm, tam mạn đa, ca lợi, hồng”

*)OṂ_  SAMANTA KĀRI  HŪṂ

 

_Phổ Quang Bồ Tát Tâm Trung Tâm Chú:

“Úm, tam mạn đa, bố phiếu nê, hồng”

*)OṂ_  SAMANTA  PŪRṆI  HŪṂ

 

 

_Kim Cang Sân Chấp Kim Cang Tâm Chú:

“Úm, ma ha hiệt-lý đà da, bạt chiết lý, hồng hồng, phán”

*)OṂ_  MAHĀ-HṚDAYA-VAJRI  HŪṂ  HŪṂ  PHAṬ

 

_Thích Ca Mâu Ni Phật Căn Bản Chú:

“Nam mô bạc già phạ đế,  xá  chỉ-dã  mưu  na  duệ, đa tha già đa da, a ra   ha đế, tam miểu tam bộ đà da. Đát điệt tha: Úm, a nhĩ đế, a nhĩ đa tộ duệ, hà   ra hà ra, mễ để-lợi a da,  bà lỗ chỉ đế, ca la ca la, ma ha tam mạt da, tất đệ, bà   ra bạt ra, ma ha bồ đề mạn đồ, vĩ thệ, sa mạt ra, sa ma kiềm, tam ma viêm, bồ đề bồ đề, ma ha bồ đề, tắc phạ ha”  

*)NAMO  RATNA-TRAYĀYA

NAMO  BHAGAVATE  ŚĀKYA-MUṆĀYE  TATHĀGATĀYA  ARHATE  SAMYAKSAṂBUDDHĀYA

TADYATHĀ: OṂ_ AJITE  AJITĀÑCAYA  HĀRA  HĀRA,  MAITREYA, AVALOKITE,  KARA  KARA,  MAHĀ-SAMAYA  SIDDHI  BHARA  BHARA  MAHĀ-BODHI-MAṆḌA  VIJE,  SMARA  SMARA  ATMAKAṂ  SAMAYA  BODHI  BODHI MAHĀ-BODHI  SVĀHĀ

(Bản khác ghi nhận câu Chú này là:

Namo ratna-trayāya

Namo bhagavate śākyamuṇiye tathāgataya arhate samyaksaṃbuddhāya

Tadyathā: Oṃ_ Ajite ajite, aparājite, ajitāñcaya, hāra hāra maitreya avalokite, kara kara, mahā-samaya siddhi, bhara bhara, mahā-bodhi-maṇḍa vija, smara smara, atmakaṃ-samaya, bodhi bodhi mahā-bodhi svāhā)

 

_Thích Ca Mâu Ni Phật Tâm Chú:

“Úm, mạt lý, mạt lý, ma ha mạt lý, tắc phạ ha”

*)OṂ_ MUṆI  MUṆI  MAHĀ-MUṆI  SVĀHĀ

 

_Thích Ca Mâu Ni Phật Tâm Trung Tâm Chú:

“Úm, mạt nễ, mạt nễ, tát ra, sa sất ha”

*)OṂ_  MUṆI  MUṆI  SARA  SVĀHĀ

 

_Thích Ca Mâu Ni Phật Ấn Căn Bản Chú:

“Úm, ma mẫu nễ, đà ra nễ, hồng hồng, phán, tắc phạ ha”

*)OṂ _ MA  MUṆI-DHĀRAṆĪ  HŪṂ  PHAṬ  SVĀHĀ

 

_Thích Ca Mâu Ni Phật Tâm Ấn Chú:

“Úm, tam mạt nễ, thất-lý, hồng, sa tị ha”

*)OṂ_  SAṂ-MUṆI  ŚRĪ  HŪṂ  SVĀHĀ

 

_Thích Ca Mâu Ni Phật Tâm Trung Tâm Chú:

“Úm, a xa, ma nễ, hồng”

*)OṂ_  ĀŚĀ-MAṆI  HŪṂ

 

_Liên Hoa Tạng Chú:

“Nam mô ra đát-na đát la dạ da, Nam mô a lợi da bà lỗ chỉ để thập phạ ra da, bồ đề tát đỏa da, ma ha tát đỏa da, ma ha ca lỗ nễ ca da.

Úm, câu ma lợi bát đầu-ma, yết tỳ, tắc địa-viêm, tất địa, mê tha xương lý đảm  mê, tất lợi duệ xa, tắc phạ ha”  

*)NAMO  RATNA-TRAYĀYA

NAMO  ĀRYA-AVALOKITEŚVARĀYA  BODHI-SATVĀYA  MAHĀ-SATVĀYA  MAHĀ-KĀRUṆIKĀYA

OṂ_ KUMĀRI-PADMA-GARBHE  SIDDHYAṂ  SIDDHE  MEṬHA VṚTĀṂ  ME  ŚRĪYE  CA  SVĀHĀ 

 

_Lại có Pháp, nếu khi Nhật Nguyệt Thực, liền lấy bơ Xích Ngưu tốt với Xương Bồ đều lấy một lạng để ở trong cái bát để trước mặt Phật, làm cái Đàn nhỏ, đem mọi loại hoa quả, thức ăn uống cúng dường. Nếu biết rõ hướng đến muốn ăn mặt trời mặt trăng bằng nhau, tức liền ngồi tụng Chú tám ngàn biến thì bơ ấy liền phóng ánh sáng, liền nên lấy uống, tức được đại thông minh. Một ngay được ba trăm bài Tụng, hết thảy tội báo cũng được tiêu diệt.

Tự lấy một chút Xương Bồ, còn lại đem cho mọi người thì hết thảy người ngậm vào cũng được đại thông minh, hết thảy tội chướng cũng được trừ diệt. Nếu để thuốc ấy trong nhà thì tất cả các Quỷ, Ma ác thảy đều đi xa, chẳng dám đến gần con người.

Nếu có Oan Gia muốn gây não loạn, gom cây Ca La Ni La 108 đoạn, dài 12 ngón tay, thiêu đốt trong lửa, tụng Chú 1008 biến thì hơn một ngàn Do Tuần, hết thảy tất cả Oan Gia, Ma ác thảy đều tránh xa, chẳng dám đến gần người, một lần bỏ đi, sau đó ngàn năm chẳng hiện.

Lấy Hỏa Hôi (tro sau khi dùng lửa thiêu đốt) lúc trước, kết Giới ở bốn mặt của cái thành lớn thì hàng Ma ác, Quỷ Thần, Dạ Xoa, La Sát đều cùng chạy xa đến phương khác, trăm Họ trong thành đều an vui lớn, không có các bệnh hoạn, ngũ cốc được mùa

 

_Lại có Pháp, nếu Quỷ Thần gây bệnh điên cuồng. Lấy Tảo Ma Tử, Lang Khát Tử, Mạn Đà La Tử, Mạn Cao Tử, La Dược Khất-Sa, Mộ La, Ma Tử, Chi Đắc, Lặc Ca, Cam Lệ. Dùng 10 vị thuốc như trên chia bằng nhau, hòa với Mật làm viên. Tụng sân Nộ Kim Cang Chú 1008 biến. Thuốc ấy hay chữa trị 84 ngàn loại bệnh thuộc Quỷ Thấn, đều đem xông ướp thì Quỷ Thần chạy tráng về phương khác, chẳng dám đến gần, loài chẳng chịu bỏ đi đều cùng bị đập tan mất. Hàng Phạm Vương, Tự Tại, Đại Tự Tại, Ma Ha Ca La đều trốn chạy, chẳng dám đến gần. Bệnh của lục súc, bò, ngựa cũng được trừ khỏi.

 

Bấy giờ, Đức Thế Tôn liền nói Kệ là:

“Tất cả bệnh điên cuồng, sốt rét

Phạm Vương, Tự Tại với chư Thiên

Dược Xoa, La Sát và các Quỷ

Nghe Hương Dược này đều chạy trốn

Hết thảy chiến đấu với Oan Gia

Quỷ ác, Người, Trời đều hay phục

Tất cả bệnh: bò, dê, lục súc

Quỷ Thần ngửi hương đều lui tan

Như hiệu lực này chẳng thể bàn

Đều do sức thuốc Thần, Phật Đảnh

   

_Lại có Pháp, nếu muốn sai khiến nữ Dạ Xoa. Vẽ hình nữ Dạ Xoa trên vàng. Nếu không có bạc thì vẽ trên thiếc cũng được. Toàn thân làm hình người nữ mặc mọi loại áo xiêm, Anh Lạc trang nghiêm. Lớn nhỏ tùy ý làm thân người nữ đứng. Ở trước mặt làm một cái Đàn nhỏ màu đỏ, hết thảy thức ăn, quả trái đều cùng màu đỏ, dùng để cúng cường. Liền tụng Sân Nộ Kim Cang Tâm Chú 1008 biến, đốt An Tất Hương. Khi biến số sắp đủ thì tượng ấy liền đứng dậy đi đến nói chuyện, (Chú Sư) cũng đừng sợ hãi, gấp gấp tụng Chú

Nữ Dạ Xoa nói với Chú Sư rằng: “Thái Phó! Ý của Ngài cần vật gì, hãy nói ra”

Chú Sư ấy nói: “Ta muốn cho đến khi Diệt Độ, từ nay trở đi sai khiến ngươi”

Nói như Nguyện, đều cần trong Tâm thì đều tùy theo cho, tất cả như ý. Nếu cần sai khiến lầy vàng, bạc, châu báu, áo xiêm, tài vật… hoặc sống hoặc chín thảy đều hay lấy cho, dù cách xa ngàn dặm vạn dặm đều được

Nếu muốn Chú vào cái bình với cái bát. Liền làm một cái Đàn nhỏ xoa bôi phân bò, để cho khô xong. Lấy bạt chiết la, câu đao, cây kích, cây giáo, cái chày, cây búa, bánh xe cây gậy của hàng Trời (thiên bổng), mỗi mỗi đặt bày khắp bốn phương. Bốn cửa Đàn ấy: đốt hương, đem mọi loại hoa quả, thức ăn uống cúng dường. Đặt cát bình ấy trong Đàn, khi một lần Chú thời đều di động, nơi đã bảo đến thảy đều hay đi đến.

 

_Lại có Pháp, nếu muốn Chú vào loài Rồng. Ở nơi có Rồng, làm một cái Đàn tám khủy tay. Hết thảy chư Phật với các Thiên Thần, mỗi mỗi đều y theo phương hướng với mọi loại trang nghiêm. Lại đem mọi loại thức ăn uống, hỏa quả như lúc trước cúng dường. Thỉnh xong, đốt nhóm hương An Tất Hương, Đàn Hương sao cho khói hương chẳng dứt. Chú Sư kết Giới bốn phương, liền ở trước Đàn, ngồi Kiết Già, tụng Phật Đảnh Tâm Chú 1008 biến thì Rồng ấy liền hiện sa. Muốn sai khiến, hỏi việc quá khứ vị lai thảy đều hay nói rõ.

 

_Lại có Pháp, nếu muốn Chú vào chư Thiên. Nâng hai sợi dây, cái cây với cái nhà, người, các vật của hàng Trời. Dựa theo lúc trước làm cái Đàn nhỏ xoa bôi phân bò, cũng cúng dường Phật. Khi tụng Phật. mỗi mỗi thời ý niệm, tức được tùy tâm.

 

_Lại có Pháp, Chú Sư lấy một cái loa (tù và) đến đứng ở chỗ cao, Chú vào cái Loa 108 biến xong, bắt đầu khởi từ phương Đông, tiếp theo chuyển cái loa này đến bốn phương bốn góc, xoay chuyển theo mặt trời rồi theo thứ tự thổi loa thời hết thảy bệnh sởi, điên cuồng, bệnh sốt rét… với các nhóm bệnh tật đều được trừ khỏi, các hàng Quỷ đó đều bị cột đánh.

 

_Lại có Pháp, nếu muốn cột đánh. Đốt hương xong, nghĩ nhớ Chú này thì tất cả Thần (Devatā) liền tùy bị trói, nói chẳng cần cực nhọc tụng Chú

 

_Lại có Pháp, nếu muốn cho xác chết đứng dậy. Đốt hương, nghĩ nhớ xong thì xác chết mở mắt. Muốn hỏi các việc thì đều tùy theo sự hỏi đáp

 

_Lại có Pháp, nếu muốn sai khiến Quỷ Đồ Chỉ Ni (Ḍākiṇī). Đốt hương, tụng Chú thì tất cả Quỷ Đồ Chỉ Ni tùy theo ý chịu sự sai khiến, cột đánh, phát khiển.

 

_Lại có Pháp, nếu muối sai khiến các Quỷ Thần, chúng Ma Ha Ca La (Mahā-kāla: Đại Hắc Thiên). Đốt hương, tụng Chú thời thảy đều hốt hoảng kinh sợ, tùy theo ý sai khiến, chẳng dám trái ngược, chậm trễ

 

_Lại có Pháp, nếu muốn sai khiến các nữ Quỷ Mỵ với nữ Dạ Xoa, Cô Mỵ, Võng Lượng, Yếm Cổ Quỷ. Đốt hương, tụng Chú thì sai khiến tùy ý. Nếu chẳng tuân theo thì sẽ chạy xa đến phương khác

 

_Lại có Pháp, nếu ở trong rừng Thi Đà đốt hương, tụng Chú thì tất cả đầu lâu trong rừng Thi Đà tự nhiên đánh nhau, nhảy múa, xướng ca rồi bỏ chạy

 

_Lại có Pháp. Nếu có mây ác, mưa ác, sấm, mưa đá, sét đánh sắp đến. Đốt hương, tụng Chú tức diệt tan ngay.

 

_Lại có Pháp, nếu ở trong cái thất trống không, đốt hương, tụng Chú thì hết thảy tất cả Ma, Quỷ Thần… tận Báo Thân ấy tùy theo ý chịu sự sai khiến, người tu đều được, giống như nô tỳ

 

_Lại có Pháp, nếu ở bên cạnh hài cốt của xác chết, tụng Chú thì xương cốt ấy hóa làm người, đứng dậy nhảy múa

 

_Lại có Pháp. Nếu ở núi sâu, nơi hoang vắng, đốt hương, tụng Chú thì tất cả loài trùng, hươu, chim, thú đều tự cột đánh

 

_Lại có Pháp, nếu trị Oan Gia. Ở trong rừng Thi Đà, lấy hai thứ muối, bơ hòa với nhau, đốt hương, tụng Chú, một lần Chú thì một lần ném vào trong lửa, như vậy 1008 biến thì tất cả Oan Gia với nơi chiến đấu đều cùng bị tiêu diệt, liền được thắng lợi

 

_Lại có Pháp, nếu muốn cầm giữ Ma Ha Ca La (Đại Hắc Thiên). Ở trước tượng Ma Ha Ca La làm một cái Hương Đàn nhỏ, đem mọi loại thức ăn uống cúng dường. Chú Sư mặc quần áo sạch mới, ngồi ở trước tượng, tụng Phật Đảnh Kim Cang Tâm Chú tám ngàn biến thì tượng ấy phóng ánh sáng lớn, phát ra âm thanh lớn dội lại. Chú Sư an tâm đừng sợ, tụng Chú chẳng dứt tiếng thì Ma Ha Ca La ấy vào trong Đàn ngó nhìn bốn phía. Chú Sư liền đem hương hoa, thức ăn uống để dưới bàn chân, cúng dường

Ma Ha Ca La vui vẻ, khen rằng: “Lành thay! Lành thay! Rất hay làm Pháp, rất hay cúng dường! Ông cần Nguyện gì, nay Ta ban cho ông điều đã nguyện”

Chú Sư được nguyện, dùng Ma Ha Ca La kèm với quyến thuộc, tất cả ước nguyện đều hay tùy theo ý, chẳng lìa nửa bước

 

_Lại có Pháp, nếu muốn cầm giữ Đại Tự Tại Thiên (Maheśvara). Mọi loại như lức trước, Chú Sư tụng Như Lai Kim Cang Tâm Trung Tâm Chú 1008 biến, liền đến góc Đông Nam, hướng mặt về Đàn, đốt An Tất Hương, tụng 108 biến. Lại lấy An Tất Hương, Chú vào 7 biến rồi thiêu đốt, Đại Tự Tại Thiên và quyến thuộc đều cùng hiện thân khen rằng: “Lành thay! Lành thay! Ông hay hưng Đại Cúng Dường như vậy, Nay Ta ban cho ông điều mà ông đã ước nguyện”

Chú Sư đã được nguyện thì tùy theo ý đã cần, đều hay cấp cho, ngày đêm thủ hộ, chẳng lìa nửa bước.

 

_Lại có Pháp, nếu muốn cầm giữ Na La Diên (Nārāyaṇa). Cúng dường như lúc trước, Chú Sư dùng tay vịn hai bàn chân của Na La Diên, tụng Như Lai Kim Cang Tâm Chú tám ngàn biến. Lại lấy An Tất Hương, Chú vào bảy biến rồi thiêu đốt. Na La Diên liền cử động, bảo Chú Sư rằng: “Lành thay! Lành thay! Ông cần nguyện gì, Ta sẽ cho ông”

Chú Sư nói: “Muốn được tất cả như thân của Na La Diên Thiên”. Tức được Nguyện đấy. Do chỗ làm đều được như Na La Diên, nên việc lợi ích thảy đều thành tựu.

Đại Phật Đảnh Vô Úy Bảo Quảng Tụ Như Lai Đảnh

PHÁP THUỐC THƯ HOÀNG với  ĐÀN PHÁP BÍ MẬT

_PHẨM THỨ MƯỜI BỐN_

 

Lấy hai lạng Thư Hoàng để đầy trong vật khí bằng đồng. Chú Sư tắm gội, mặc áo sạch mới, lấy thuốc lúc trước an trí ở trước mặt Phật bên trong Đàn. Chú Sư tụng Phật Đảnh Kim Cang Tâm Chú 1008 biến thì thuốc ấy xuất ra ba loại thành tựu ánh sáng lớn, khói, bọt….

(Thứ nhất, nếu phóng ánh sáng lớn), chấm thuốc trong con mắt, tức liền bay lên hư không, làm vua trong tất cả chúng Ẩn Hình, du hành tự tại, thọ mạng mười ngàn kiếp.

Thứ hai, khói xuất ra. Lấy thuốc chấm trong con mắt thì ở Diêm Phù Đề làm vua trong Lục Tác Thành, thọ mạng mười ngàn kiếp, hết thảy Phục Tàng trong cung Rồng đều hiện ra, ra vào không có khó.

Thứ ba khi bọt xuất ra, chấm thuốc trong con mắt thì Nhất Thiết Như Lai Tâm Bí Mật Căn Bản Chú với Chú Tâm Trung Chú, Đàn Pháp, tất cả Ấn… đều cùng hiện ra. Tất cả quốc vương, quý nhân, phi hậu… đều cùng vui vẻ, cung kính tôn trọng, tùy theo ý cần dùng đều hay cấp cho. Ở tại trong Chúng như hiển ánh sáng mặt trời, hết thảy lời dạy bảo được tôn trọng lưu hành, giống như hiếu kính phụng sự cha mẹ

 

_Lại có Pháp, nếu muốn làm Pháp vào trong lòng đất đến bờ mé Kim Cang. Chú Sư làm cái Đàn ở trước mặt Phật, tắm gội sạch sẽ, mặc áo sạch mới. Bắt đầu từ ngày mồng một của tháng cho đến ngày 15, một ngày một đêm, sáu Thời tụng Phật Đảnh Tâm Chú, mãn 110 biến, thì hết thảy các hàng Quỷ Thần trong đất đều cùng hiện ra. Hô gọi, sai khiến thảy đều tùy ý. Tự thân của Chú Sư hay đến 18 Địa Ngục với bờ mé Kim Cang. Hết thảy chúng sanh trong đó nhìn thấy Chú Sư thì tất cả nghiệp chướng thảy đều tiêu trừ, liền sanh lên cõi Trời.

 

Đàn Pháp bốn khủyu tay của Như Lai Phật Đảnh

 

Bấy giờ, Đức Thế Tôn liền nói Kệ là;

“Muốn làm Như Lai Phật Đảnh Đàn

Đều cần nơi vắng lặng,cạnh nước

Hoa quả, vườn rừng có cỏ lành

Không có cát, xương, đá, gò mả

Chỗ vắng, một mình lìa nhân gian

Bốn phương kết Giới trị đất ấy

Đào sâu một khuỷu, cần đất vàng (đất màu vàng)

Không có đất vàng, chọn thắng xứ

Có thể lấy đất ở chỗ cao

Chọn, trị như Pháp lấp đầy chặt

Nơi chốn như vậy, đại thành tựu”

 

Lấy phân con bò cái màu đen, nếu không có thì bò vàng cũng được. Mùi vị của Phân tùy theo vùng đất, lọc bỏ cặn, hòa với nước nóng thơm, Chú vào bảy biến rồi đem xoa đắp cái Đàn vuông.

Chú Sư ngồi ở góc Đông Bắc, Đệ Tử ngồi ở góc Đông Nam cầm sợi dây trắng  cột buộc

Chú Sư ở góc Đông Nam, Đệ Tử ở góc Tây Bắc, như vậy xoay theo mặt trời chuyển, đến góc Đông Bắc, thứ tự cột buộc

Chú Sư tại phần thứ ba, ngồi ở góc Đông Bắc, Đệ Tử ở góc Đông Nam như lúc trước cột buộc, Như vậy thứ tự xoay một vòng rồi trở lại đến chỗ cũ (bản xứ)

Từ bên trong, khởi làm lối đi giới hạn có năm màu (ngũ sắc giới đạo): thứ nhất là màu vàng, thứ hai là màu trắng, thứ ba là màu đỏ, thứ tư là màu xanh, thứ năm là màu đen. Ba lối đi làm năm màu

Từ giới hạn thứ nhất bên ngoài, làm bốn cửa. Tức lấy nướng nóng thơm xoa tô đất. Dùng Nhũ Cảnh Hương, Long Thỏa Hương làm nước nóng xoa bôi trung tâm, đừng cho dơ bẩn

Trung tâm của giới Đạo ấy vẽ Đức Phật ngồi trên hoa sen, như nhập vào Thiền Định, ở chỗ của cái tòa ấy vẽ làm cái ao rộng như biển (hải trì). Tất cả Địa Thần với các Rồng, Rồng có chín đầu (cửu cảnh long), ngựa biển (hải mã), voi, sư tử, cá, ba ba, rùa, con giải, tất cả cầm thú trong biển đều ở ngay bên trái Đức Phật, ló ra nửa thân, đều cầm hoa quả với nhóm châu báu cúng dường Đức Phật.

Bên phải là Tận Khủng Bố Thần có tám cánh tay với mọi loại vật báu trang nghiêm đều y như Pháp. Vị Thần ấy có hình dạng như Ma Ha Ca La (Mahā-kāla)

Bên phải Đức Phật, ở góc Đông Bắc lại làm một núi Tu Di với lầu gác, cung điện bảy báu. Trên điện vẽ A Tu La Thần, vị Thần ấy có bốn cánh tay, tay phải ôm mặt trời, tay trái ôm mặt trăng, tay trái bên dưới ôm cây gậy, tay phải bên dưới ôm hoa sen

Bên phải, phía bên trong vẽ Hỏa Thần Tự Thiên Phạm Thiên có cái đầu sư tử với các thứ tạp, kèm theo Rồng với Giao Long có năm cái đầu, bảy cái đầu đều ở trong nước ló ra nửa thân, với hai bên trái phải thứ nhất vẽ Chước Ca La (Cakra: bánh xe), làm một người cầm bánh xe

Lại có một vị Thần, tay cầm Kim Cang Bạt Chiết La

Lại làm một vị Thần, tay cầm Để-Lý Lộc La Văn

Làm một vị Thần, tay cầm Mưu Sáo Yết La

Lại làm một vị Thần, tay cầm cây nhọn bén

Lại làm một vị Thần, tay cầm cây đao

Lại làm một vị Thần, tay cầm cây búa

Lại làm một vị Thần, tay cầm Thiên Bổng

Lại làm một vị Thần, tay cầm Quân Trà (Kuṇḍa, hay Agni-kuṇḍa: lò lửa)

Lại làm một vị Thần, tay cầm cây giáo hoa sen (liên hoa sáo)

Bốn cửa đều nên đặt để Rồng, Rồng có năm đầu, bảy đầu, chín đầu, ba đầu đều tùy theo phương an trí. Phương Đông là Rồng xanh chín đầu, phương Nam là Rồng đỏ bảy đầu, phương Tây là Rồng trắng năm đầu, phương Bắc là Rồng đen ba đầu. Mọi loại để trong Đàn là nhóm bảy báu, vàng, bạc… lụa ngũ sắc. 49 phần tiền của nhóm vàng, bạc đều Chú vào 108 biến. Phan, hoa, lọng báu, mọi loại trang nghiêm, các nhóm vật với vẽ Đàn đều dùng nước keo

Họa Sư ấy thọ nhận tám Giới, trì Trai, tắm gội, sau đó mới vẽ, rất cần như Pháp. Mọi loại thức ăn uống có trăm mùi vị đều phải tinh khiết. Khi hạ thức ăn xuống thời dùng vật khí bằng vàng, bạc, đồng… Nên có bốn vật khí, cái bình tốt, mới. Phàm cái bình cũng được

 

Năm cái lò Diên Hương năm màu, lấy nước Đàn Hương, cây cọc dài 4 ngón tay đóng ở bốn góc của Nội Đàn. Lấy bốn cây cọc bằng đồng dài 12 ngón tay, từ lớp thứ hai, đóng ở bốn góc. Lấy cây cọc bằng gỗ Kiếp Địa La dài 16 ngón tay, đóng ở bốn góc của Ngoại Đàn

Tiếp theo, dùng chỉ ngũ sắc quây ở bên trên. Lại lấy 5 cây cọc bằng sắt đều dài 4 ngón tay, đóng một cây ở trung tâm, bốn cây còn lại thì đóng tại bốn góc bên ngoài chỗ ngồi của Chú Sư.

Chư Thần, mỗi mỗi đều nên cúng dường riêng. Ba viên Không Thuần Sắc Hoan Hỷ Đoàn, quả trái cùng hòa chung tạo làm ba viên. Ba viên Không Xiểu Hoan Hỷ Đoàn, ba mâm để mọi loại thức ăn uống có trăm mùi vị.  Mỗi thứ: sữa, Lạc, nước uống Bồ Đào, Mật, Thạch Mật… đều có ba bát. Để mão Trời, vòng hoa bên cạnh Đức Phật đều có ba cái. Còn lại đều lấy một cái làm Thải Hoa (hoa được chế tác bằng lụa màu) gắn ở trên mão, tức là Hoa Quan (mão hoa).

Lấy hạt cải trắng, hoa lúa gạo gòa chung với nhau, Chú vào bảy biến tán rải bốn phương bảy lần, thành kết Đại Giới Tịnh Đàn, sau đó hộ thân, tác ấn trên cổ (?đầu) gọi là Quán Đảnh

Lấy một nửa nước cốt có năm vị, tụng Chú 21 biến, lấy ra một chút, tắm gội sạch sẽ, mặc áo sạch mới, sau đó hướng mặt về phương Đông, ngồi Kiết Già, kết Trước Giáp ấn (Ấn mặc áo giáp), liền tác suy nghĩ rằng: “Nay Ta mặc áo giáp Kim Cang không gì có thể hủy hoại được”. Liền tụng Sân Nộ Vương Tâm Chú một trăm ngàn biến xong thì Thần (Devatā) trong Đàn đều cùng cử động. Chú Sư nên định Tâm, đừng sanh hoảng sợ. Tiếp theo, tụng Như Lai Liên Hoa Bí Mật Tạng Quảng Tụ Phật Đảnh Tâm Chú tám ngàn biến. Tụng xong, từ phương Nam có một con rắn lớn đi đến, miệng mắt phóng ánh sáng, mặt giận kỳ dị, liền vào trong Đàn, ở trước mặt chư Phật, khoanh tròn thân mà ngồi, ngó nhìn bốn hướng. Chú Sư ấy chẳng nên kinh sợ, gấp gấp tụng Chú đừng để gián đoạn, lấy mọi loại thức ăn uống, hương hoa cúng dường con rắn ấy.

Con rắn ấy liền nói với Chú Sư rằng: “Ông làm việc gì? Ông cầu nguyện điều gì?”

Chú Sư đáp rằng: “Ta chẳng cần vật, chỉ muốn vào bờ mé Kim Cang”

_”Vì sao muốn vào bờ mé Kim Cang này?”

Chú Sư đáp rằng: “Ta chẳng gây tổn hại cho Thần, chư Thần Dạ Xoa. Ta vì thương xót tất cả chúng sanh, muốn cứu bạt chúng sanh”

_Con rắn bảo Chú Sư rằng: “Cần mọi loại tài vật với các châu báu, nay ông nhận lấy”

Chú Sư nói: “Ta chẳng vì tiền thọ nhận sự cay đắng đấy. Vì cứu bạt tất cả chúng sinh cho nên cần thiết vào trong bờ mé Kim Cang này. Nguyện sớm cho thành tựu”

Con rắn ấy muốn bỏ chạy không chịu ban cho nguyện. Liền lấy xương người chết làm một cây cọc, liền tụng Như Lai Sân Nộ Kim Cang Tâm Chú, chú vào 21 biến, liền đóng phía trước chỗ con rắn ngồi. Con rắn bảo rằng: “Chú Sư! Ông rất bạc tình, vì sao đóng vào tim của ta?”.

Chú Sư ấy lại tụng Sân Nộ Tâm Chú chú vào hạt cải trắng tám ngàn biến rồi đánh ném vào cổ con rắn, con rắn liền cúi đầu mặt sát đất, trong miệng phun ra nước bọt.

Chú Sư liền đứng dậy, lấy nước bọt ấy chia ra làm ba phần, phần thứ nhất hòa trong Du Vương với hạt cải trắng. Phần thứ hai hòa hợp trong Thư Hoàng Nhãn Dược với Diên Thọ Dược. Phần thứ ba hòa trong Điểm Dược lúc trước

 

_Chú Sư lại ngồi xuống, lấy hạt cải trắng, tụng Chú Sân Nộ Kim Cang Tâm Chú, Sân Tâm Chú 108 biến rồi đánh ném trong Đàn thì hàng Địa Thần với Kim Cang Tế Thần, Tôn Na Lý Thần… hàng Thần này liền đứng dậy đi đến. Chú Sư ấy lập Kết Giới, đóng cọc không cho nhổ lên, không cho con rắn chạy đi, cây cọc ấy bất động chẳng nhổ lên

Chú Sư thấy lay động, liền đem mọi loại hương hoa, thức ăn uống cúng dường xong rồi chú vào hạt cải trắng ném đánh thì các hàng Thần cùng nhau hạ xuống nói rằng: “Chú Sư! Ông cần vật gì?”

Chú Sư đáp rằng: “Ta nguyện cần vào trong bờ mé Kim Cang”

“Nay ta ban cho ông Nguyện Cầu này tùy theo ý đều được”

Nguyện xong, liền thấy trong Đàn có lỗ hổng, trong lỗ hổng có ánh sáng. Chú Sư liền lấy thư Hoàng Nhãn Dược chấm vào hai mi mắt thì thanh tịnh như mặt trời phóng ánh sáng. Lấy Điểm Dược lúc trước chấm vào hai bắp tay, hai vai, giữa hai vai, hai lỗ tai, chân tóc, dưới lỗ mũi, trên miệng, trên chỗ kín. Điểm như vậy xong thì như mặc áo giáp Kim Cang, hết thảy các Quỷ trong đất đều chẳng thể gây hại.

Do Điểm Dược này với Nhãn Dược liền được ẩn hình. Liền tụng Vô Úy Phật Đảnh Bí Mật Tạng Chú 21 biến, Sân Nộ Vương Tâm Chú nghĩ nhớ trong Tâm, liền vào bờ mé Kim Cang với các cung của Địa Thần, Tôn Na Lý…

Đã vào cung xong, liền thấy trong mỗi mỗi dòng nước lớn có các Rồng, Rắn. Chú Sư liền lấy thuốc lúc trước hòa với Cao Du màu đỏ xoa bôi thân của mình với trên hạt cải trắng rồi rái tán trong nước thì nước ấy khô cạn, Rồng Rắn đều cùng nhau hiện đến. Liền đi vào cung Rồng thấy các báu lưu ly trong ngoài sáng tỏ. Trong phút chốc liền thấy trong đá hiện ra miệng con cá Ma Kiệt (Makara), con cá ấy giận dữ, mặt rất xấu ác, ló hai răng nanh lên trên, cái lưỡi dài 40 Do Tuần, mặt rộng 100 Do Tuần, nghiến răng. Con cá ấy tiến dần đến gần Chú Sư, Chú Sư chẳng được lối đi chính, hướng theo bên phải đi thì nhìn thấy chỗ con cá ẩn nấp, dài hơn 10 Trượng. Chỗ ẩn nấp  (ẩn xứ) ấy tên là Thiên Quật. Liền tụng Sân Nộ Kim Cang Chú chú vào hạt cải trắng, đánh ném 21 lần thì cây cọc tự rơi xuống, liền thành cái cửa lớn, bên trong nhìn thấy hai cây đao lớn, Chú Sư ở khoảng giữa hai cây đao, an lành mà đi vào. Khi sắp đi vào thì thấy một La Sát, mặt cực xấu ác, chỉ có một con mắt, ló hai răng nanh. Chú Sư liền hướng theo phía phải, bên cạnh con mắt mà đi, chẳng được cách xa, dần dần đi gần sát, đến chỗ của con mắt ấy, liền tụng Chú này

Hô lỗ, hô lỗ, chiên trà lợi, sách”

*)HURU  HURU  CAṆḌALI  SAḤ

Liền tụng Chú này chú vào hạt cải trắng, đánh ném La Sát lúc trước. Đánh ném xong thì La Sát ấy liền kinh sợ bỏ chạy về hướng Nam, chẳng biết chỗ đi đến. Chạy xong thì hết sức, liền chẳng thể cử động

Chú Sư tùy theo phía sau lưng, ở khoảng giữa ấy, liền thấy một Phong Môn Tế, tụng Tâm Chú, lấy hạt cải trắng với dầu lúc trước tán rải dính bên trong cửa, liền đi vào, tức gặp Thủy Thần. Lấy hạt cải trắng lúc trước đánh ném thì (vị Thủy Thần) tự nhiên tránh đường. (Chú Sư) đi dần dần vào, lại gặp cánh cửa của Địa Thần, lại chú vào hạt cải trắng đánh ném vào cái cửa thì cửa liền tự mở. Lại đi dần dần vào, lại gặp một cái cửa, bên trong cửa có cái Đàn lớn, ở trên Đàn có mọi loại Thần, bốn mặt có mọi loại hoa báu, vườn, rừng, ao tắm, các cây có đủ loại quả… đều do bảy báo tạo thành. Ở bốn bên của cái Đàn ấy có nhiều Thiên Nữ với mọi loại trang nghiêm, mão trời, chuỗi Anh Lạc, trâm cài, khuyên đeo tai, vòng, xuyến, vật dụng bảy báu nghiêm thân, hương xoa bôi, hương bột, hương xông ướp tỏa hơi thơm phức, dung mạo đoan chánh như hoa sen hồng, tay cầm cái bình báu. Có vị  cầm cây nhọn bén, có vị cầm cây đao, có vị cầm cái chuông, có vị cầm Kim Cang, có vị cầm cái loa, có vị cầm cái Ấn, có vị cầm Khế, có vị tấu mọi loại âm nhạc với ca vịnh, có vị cầm mọi loại lọng báu với phan, hoa… Tướng tốt như bên trên đều đi đến trước mặt Chú Sư. Đây tức gọi là Nội Tối Thắng Thành Tựu Thân, tức liền trụ ở Đại Vô Cấu Tế

Lại có Thiên Nữ đi đến, dâng vòng hoa báu. Chú Sư nhận lấy, yên lặng chẳng nói, dần dần sau sâu đến Đại Bảo Tế thấy một cái Viên Trì (vườn rừng có ao đầm), bốn bên có mọi loại hoa quả vây quanh, đất ấy được trang nghiêm bằng bảy báu, cát vàng rải mặt đất, vi diệu mỹ lệ, sắc tướng đoan nghiêm, Trong ấy lại có bốn cái ao, phương Đông có Lộ Phao (?Cam Lộ), phương Nam là Hương Thủy (nước thơm), phương Tây tên là Bảo Quang (ánh sáng báu), phương Bắc là Diệu Nhũ (Sữa màu nhiệm)

Chú Sư ở ao chính giữa, liền tắm gội thì hết thảy các sự dơ bẩn đều được tiêu diệt. Liền vào cái ao báu, từ ao tắm gội xong đi ra, liền vào ao sữa thơm tắm gội xong, liền vào ao Đàn Hương, từ ao Hương đi ra, lại vào ao Cam Lộ… thứ tự tắm gội dùng Lại Khẩu với kết Giới. Ra khỏi ao liền bay lên hư không, đảnh đầu có búi tóc xoắn ốc của Đức Phật, đầu tóc xanh biếc, sắc thân như vàng ròng, trụ Thọ Mạng 92 ức trăm ngàn kiếp. Mười phương chư Phật với Bồ Tát, tất cả đều hiện thân, du hành mười phương không có nơi nào chẳng tự tại, được thành tựu lớn, các chúng Thiên Nhân tìm kiếm đi theo ủng hộ, cúng dường tất cả, trong Kim Cang Tế (bờ mé Kim Cang) thành tựu Tối Tôn Vương, Đại Chú Sư của 92 Thiên đều quy y, bên trong làm Đệ Tử, 99 ức trăm ngàn cu chi Chúng, Mỹ Nữ của cung Trời đều đến vây quanh Chú Sư, chí Tâm cung kính. Khi mạng chung thời như lửa  làm tan bơ, không có mọi khổ, liền đến Thế Giới Cực Lạc, hoa sen hóa sanh, nơi sanh ra thường nhớ Túc Mạng

Tất cả Tam Muội, Bí Mật Tạng, Chú Ấn của Như Lai Tộc với  vô số Yết Ba Tích của Đàn Tộc …. chẳng  quên như nước chảy, đi trên cỗ xe nương theo mặt trời. Lại cảm được vô Cấu Liên Hoa Quảng Tự Đại Sư Tử Phật Đảnh Như Lai Bí Mật Ma Ni Bảo Tạng Đà La Ni Phật Đảnh Chú, chữ vàng ròng trên cánh sen bảy báu lại đầy đủ Nghĩa Vị như thọ trì lúc trước, nương theo hư không hạ xuống trước mặt Chú Sư. Nhân đây cho nên được Đại Bồ Đề (Mahā-bodhi) cho đến thành Phật

 

Đại Phật Đảnh Vô Úy Bảo Quảng Tụ Như Lai Phật Đảnh

BIỆN THẤT CHỦNG PHẬT ĐẢNH TRÌ TỤNG BIẾN SỐ THÀNH TỰU

_PHẨM THỨ MƯỜI LĂM_

 

Bấy giờ, Vô Cấu Bảo Quảng Tụ Bí Mật Tạng Như Lai Phật Đảnh Tâm Chú trước mắt nhìn thấy Quả chẳng thể so sánh được, chẳng thể nghĩ bàn, được hiện Quả Báo, hay làm mọi loại biến hiện, thành tựu việc lớn.

Khi ấy lại nói: một chữ, hai chữ, ba chữ, bốn chữ, năm chữ, sáu chữ, bảy chữ, tám chữ, chín chữ cho đến mười chữ đọc tụng, thành tựu tất cả không có nghi ngờ, thân này hiện được Quả Báo huống chi là vị lai. Tất cả nạn nghèo túng; nạn biên địa, hèn kém, khổ ách; nạn lúa đậu mắc mỏ, đói khát; tội: năm nghịch, bốn trọng, mười ác, bảy nghịch… cũng tụng Chú này thảy đều trừ diệt, đầy đủ sáu Ba La Mật. Các Đại Thiết Đức, căn lành thảy đều viên mãn. Tất cả Như Lai đều nói rằng: “Đây là con của Ta”. Chư Phật quá khú vị lai hiện tại nói rằng: “Đây là con trưởng của Ta, địa vị đều ở Thập Địa, mau chứng Vô Thượng Chánh Đẳng Bồ Đề, chuyển bánh xe Pháp lớn, nói Tỳ Lô Giá Na Thích Ca Mậu Ni Phật giáng phục bốn Ma, chế phục các Ngoại Đạo, khiến các chúng sanh được Đại Bồ Đề đến Bất Thoái Chuyển”

Nếu lại có người tạm đọc Chú này thì hết thảy Công Đức cao như Tu Di (Sumeru), thường khen ngợi tam Bảo, thương xót người, Trời khiến được độ thoát khổ sanh già bệnh chết, lìa hẳn ba Độc. Hoặc đọc, hoặc tụng, hoặc viết chép thì hết thảy Công Đức nói chẳng thể hết, liền được Pháp Ấn Đàn Chú của tất cả Phật Đảnh thường ở ngay trong lòng bàn tay, đều tùy theo điều đã nguyện, mau được thành tựu.

 

Khi ấy, Đức Thích Ca Mâu Ni Phật trên tòa Sư Tử, đọc tụng Công Đức của Đại Pháp Vương Như Lai Bí Mật Tâm Tạng Đà La Ni thảy đều đầy đủ số chữ của Nhất Thiết Phật Đảnh Chú. Liền nói Chú là:

“Hồng” (đây là Nhất Tự Chú)

*)HŪṂ

 

“Úm, cu-số-hồng (đây là Nhị Tự Chú)

輆 汙

*)OṂ_ KṢAṂ

 

“Úm, bả cảnh-bán (?bả đầu mô) sắc nị sa (đây là Ngũ Tự Chú)

輆 悜晨矺好

*)OṂ_  PADMOṢṆĪṢA

 

“Úm, thị phạ ra, hê rị đà duệ (đây là Lục Tự Chú)

輆捂匑岝叨

*)OṂ_ JVALA  HṚDAYE

 

“Úm, tát ma cụ hê-duệ, hồng, địa lị ca (đây là Thất Tự Chú)

輆 屹亙么卓 猲 呤掤

*)OṂ_  SAMA-GUHYE  HŪṂ  DHṚK

 

“Yểm, mạt ni bá nỗ-mê mạn nỗ lý (đây là Bát Tự Chú)

輆 亙竘悜晚 亙汔印

*)OṂ_ MAṆI-PADME  MAṆḌALI

 

“Úm, a địa sắt-tra na, du đệ, hồng phán (đây là Cửu Tự Chú)

輆 唒囚蚚矧 圩渃 猲 傋誆

*)OṂ_ ADHIṢṬANA  ŚUDDHE  HŪṂ  PHAṬ

 

“Úm, a mâu ca mạt ni bạt thu mưu sắc nị sa (đây là Thập Tự Chú)

輆 唒伕瓮 亙仗 悜晨矺好

*)OṂ_  AMOGHA MAṆI  PADMOṢṆĪṢA 

(Trong Tạng không thấy ba chữ, bốn chữ)

 

Mười Đại Chú Liên Hoa Bí Tạng Tạng Chú của nhóm như vậy, Ta đã mỗi mỗi nói. Nếu có người tác Thập Đại Đà La Ni Như Lai Tâm Ấn Đàn Pháp này, đọc tụng, thọ trì Chú này liền được diệt tội, cũng thấy Pháp này liền được thành tựu. Nơi mà con mắt đã nhìn thấy, điều mà Tâm đã mong muốn… liền được thành tựu, quá khứ vị lai hiện tại đều được thành tựu”.

 

Bấy giờ, Đức Thế Tôn liền nói Kệ là:

“Chẳng chọn ngày tốt với thời tiết

Chẳng cần sao tốt với trì Trai

Chỉ biết tụng Chú, ắt thành tựu

Chẳng nên nghi ngờ, sanh phiền não

Thứ nhất đốt hương cúng dường Phật

Quả trái, ăn uống làm Hương Đàn

Chỉ nên thanh tịnh tụng Chú này

Mãn tất cả Nguyện, được thành Phật”

 

_Tiếp theo nói Nhất Tự Chú Pháp (Pháp của Chú có một chữ). Nếu muốn thành tựu Pháp của Chú có một chữ, tụng Chú một trăm ngàn biến, chỉ cần thương xót nhìn các chúng sanh giống như con một, chặt đứt Tham Sân Si, tụng mãn một trăm ngàn biến xong liền được địa vị thứ nhất (đệ nhất vị), trăm ngàn cu chi Như Lai tùy hỷ khen ngợi. Ở chỗ của trăm ngàn cu chi Như Lai gieo trồng căn lành, liền được cái miệng Trí Tuệ (Trí Tuệ Khẩu) của Pháp thứ nhất. Lại được kéo dài tuổi thọ, sống lâu, Phước Đức… tức chứng Nhất Thiết Như Lai Bí Mật Tam Muội Quán Đảnh, được căn lành rộng lớn. Tất cả Như Lai hứa cho Giáo Giới, hay trừ tất cả nhóm nghiệp: bốn trọng, năm Nghịch...Sau khi diệt độ liền sanh vào Thế Giới Cực Lạc, hoa sen hóa sanh, nơi sanh ra thường nhớ Túc Mạng, đại tự tại… gọi là Địa Vị thứ nhất (đệ nhất vị).

 

_Đệ Nhị Tự Phật Đảnh Chú (?Chú Phật Đảnh có hai chữ).

Nếu muốn thành tựu, tụng Đệ Nhị Tự (?Chú có hai chữ) này liền được địa vị thứ hai, được hai ngàn cu chi trăm ngàn Như Lai tùy hỷ khen ngợi, được căn lành lớn, Phước Đức vô lượng vô biên, hiện được Bảo Quang Đà La Ni, rồi nhìn thấy Vô Cấu Quang Như Lai, vào được Vô Cấu Quang Minh Phật Đảnh Đàn, được thấy Nhất Thiết Như Lai Bí Mật Tam Muội, được thấy Nhất Thiết Như Lai Đại Ấn Pháp, được Đại Bồ Đề Chủng Chủng Trang Nghiêm Phật Đảnh. Hiện báo (quả báo đời hiện tại) thọ nhận đại an lạc, tất cả Như Lai tùy hỷ ban cho thành tựu nguyện, sau khi diệt độ, sanh vào nước của Vô Ưu Phật, hoa sen hóa sanh, nơi sanh ra thường nhớ Túc Mạng.

 

_Đệ Tam Tự Chú Công Năng Pháp (?Pháp công năng của Chú có ba chữ)

Nếu muốn thành tựu Đệ Tam Tự Chú (?Chú có ba chữ), tụng mãn một trăm ngàn ngàn biến xong, liền được địa vị thứ ba, được Thiện Diện Đà La Ni, được Phổ Độ Biến Hiện Phật Đảnh Đà La Ni. Trong khoảng một lần tụng, được ba cu chi Như Lai tùy hỷ khen ngợi, Phước Đức vô lượng, căn lành rộng lớn, được thấy thân có màu vàng ròng của Liên Hoa Tạng Như Lai A Nậu Đa La Tam Miệu Tam Bồ Đề (Liên Hoa Tạng Như Lai Vô Thượng Chánh Đẳng Chánh Giác), Đức Như Lai duỗi bàn tay trái xoa đảnh đầu của Chú Sư, nói rằng: “Ông sanh trong nước của Ta, là con của Ta, sau khi diệt độ, sanh trong cõi nước của Vô Cấu Liên Hoa Nguyệt Quang Như Lai. Nơi sanh ra thường nhớ Túc Mạng, sống thọ a tăng kỳ Kiếp”.

 

_Đệ Tứ Tự Chú Công Đức Pháp (?Pháp Công Đức của Chú có bốn chữ)

Nếu muốn thành tựu Chú này, trước tiên tụng một trăm ngàn biến xong, liền vào Địa thứ tư. Được thanh tịnh, không có dơ bẩn, không so sánh được, tối thắng. Được Vô Cấu Pháp Quang Minh Tam Muội, được Bảo Trung Tôn Thắng Đà La Ni, được bốn cu chi trăm ngàn Như Lai tùy hỷ khen ngợi, được Phước Lợi lớn, sanh căn lành lớn. Lại được vô biên Công Đức trang nghiêm, một lần tụng thì được diện kiến Đức Bảo Thắng Như Lai tác tiếng hiền thiện bảo rằng: “Lành thay! Lành thay! Nay ông sanh vào cõi nước Trang Nghiêm. Sau khi diệt độ, sanh vào Thế Giới Bình Đẳng Bảo Trang Nghiêm, nơi được sanh ra là hoa sen hóa sanh, đầy đủ mọi loại, đời đời thường nhớ Túc Mạng”

 

_Đệ Ngũ Tự Chú Công Năng Pháp (?Pháp công năng của Chú có 5 chữ)

Nếu muốn thành tựu Ngũ Tự Chú (Chú có 5 chữ), trước tiên tụng đủ số xong, được năm cu chi trăm ngàn Như Lai đều đi đến tùy hỷ khen ngợi, sanh căn lành, được vô lượng Phước. Cũng tụng Chú này, được diện kiến Bảo Nguyệt Như Lai Tam Miệu Tam Phật Đà hiện bốn Chúng ấy ở trong biển lớn. Đức Như Lai khen rằng: “Lành thay! Lành thay! Ông tác Chú này, nay công năng sanh Địa thứ năm tên là vÔ Cấu Nguyệt Quang Minh Tam Ma Địa, lại được tên gọi là Nguyệt Quang Minh Bảo Tràng Phan Đà La Ni, Đức Bảo Nguyệt Như Lai nói: “Thiện Nam Tử này ắt sanh vào nước của Ta, sau khi mạng chung thời được năm cu chi trăm ngàn Như Lai hiện ra trước mặt, bảo rằng: “Thiện Nam Tử! Ông đừng sợ! Ông có Phước Đức lớn, tự nhiên hóa sanh trong hoa sen báu ở thế giới của Vô Cấu Nguyệt Như Lai, đầy đủ mọi thứ, thường nhớ Túc Mạng, được Địa thứ năm

 

_Đệ Lục Tự Chú Công Năng Pháp (?Pháp công năng của Chú có 6 chữ)

Nếu muốn thành tựu Lục Tự Chú (Chú có 6 chữ), tụng một trăm ngàn biến xong, được vào Địa Vị thứ sáu, được Nhất Thiết Pháp Quá Khứ Vị Lai Hiện Tại Trang Nghiêm Thế Giới Tam Ma Địa, được Phổ Quảng Đà La Ni, liền được Đức Vô Cấu Nguyệt Quang Minh Liên Hoa Tạng Vương Như Lai vô thượng tác mọi loại biến hiện, Chú Sư được nhìn thấy, Đức Phật bảo Chú Sư rằng: “Lành thay! Lành thay! Nguyện cho ông sớm thành Ma Ni Phật Đảnh Quảng Tụ Quang Minh Đại Đàn Ấn Pháp, mau được Bất Thoái Chuyển, sáu cu chi trăm ngàn Như Lai tùy hỷ khen ngợi, một lần tụng thời thảy đều đầy đủ mọi loại Công Đức, được căn lành lớn. tất cả Trời Rồng đều đến cúng dường tùy hỷ, liền thành Quán Đảnh trong tất cả Tộc, hiện được thọ mạng sáu ngàn tuổi. Sau khi diệt độ, được sanh vào Thế Giới của Phổ Phật, hoa sen hóa sanh, nôi sanh ra thường nhớ Túc Mạng, tất cả chúng sanh cung kính lễ bái”

 

_Đệ Thất Tự Chú Công Năng Pháp (?Pháp công năng của Chú có 7 chữ)

Nếu muốn thành tựu Pháp này, trước tiên tụng Chú một trăm ngàn biến xong, liền được Địa Vị thứ bảy, bảy cu chi trăm ngàn Như Lai hiện ra, tùy hỷ khen ngợi, thấy Đức Phổ Biến Quang Minh Như Lai duỗi bàn tay xoa đảnh đầu Thọ Ký rằng: “Lành thay! Lành thay Thiện Nam Tử! Ông được sanh vào cõi nước của Phổ Cát Tường Như Lai Phật, hoa sen hóa sanh, mọi loại trang nghiêm”. Khi mạng chung thời sanh vào Thế Giới của Phổ Biến Cát Tường Như Lai, nơi sanh ra, thường nhớ Túc Mạng, diện kiến tất cả Như Lai.

 

_Đệ Bát Tự Chú Công Năng Pháp (?Pháp công năng của Chú có 8 chữ)

Nếu muốn thành tựu Chú này, trước tiên tụng Chú này một trăm ngàn biến xong, liền được địa vị Bát Địa Bồ Tát, được thấy Bí Mật Tam Muội Tộc Đàn của tất cả Như Lai, Quán Đảnh, tất cả Văn Trì chẳng quên. Liền nói năm Tộc: Thứ nhất là Như Lai Tộc (Tathāgata-kulāya), thứ hai là Liên Hoa Tộc (Padma-kulāya), thứ ba là Kim Cang Tộc (Vajra-kulāya), thứ tư là Ma Ni Tộc (Maṇi-kulāya), thứ năm là Đại Tam Muội Tộc (Mahā-samādhi-kulāya). Các Tộc như bên trên đều tùy theo miệng chẳng sợ Kim Cang, chẳng thể phá được. Các Đức Như Lai: Tối Thắng Như Lai, Kim Cang Tụ Như Lai, A Súc Như Lai, A Di Đà Như Lai, Tỳ Lô Giá Na Như Lai, Bảo Quang Như Lai… nếu người nhớ giữ, xưng tên thì đều đi đền hiện thân. Nếu người tụng Chú này thời các Đức Như Lai ấy khen rằng: “Lành thay! Lành thay! Tùy hỷ ban cho Nguyện của ông, được Bất Thoái của tất cả Như Lai, như trăm ngàn Như Lai A La Hán Tam Miệu Tam Bồ Đề (Tathāgatāya  arhate  samyasaṃbuddhāya: Như Lai Ứng Cúng Chánh Đẳng Chánh Giác), được căn lành lớn, vô lượng Công Đức. Được thấy tất cả Như Lai hiện ra trước mặt, Đức Như Lai khen rằng: ‘Thiện Nam Tử! Ông tùy theo Ta, sau này sanh vào nước của chư Phật, được A Nậu Đa La Bất Thoái Chuyển Bồ Đề

 

_Đệ Cửu Tự Chú Công Năng Pháp (?Pháp công năng của Chú có 9 chữ)

Nếu muốn thành tựu Cửu Tự Chú (Chú có 9 chữ) này, trước tiên tụng đủ một trăm ngàn biến xong, được Địa Bất Thoái thứ chín, điều mong cầu đều tùy theo ý, tất cả Như Lai tại cõi nước của mình (bản quốc), Phật Trí rộng khắp đều hiện ra hết, được chín cu chi trăm ngàn Như Lai tùy hỷ khen ngợi, được Công Đức lớn, tăng trưởng vô lượng vô biên Phước Lực như núi Tu Di rồi nói Pháp, mọi loại biến hiện, trụ Bất Động Địa (Acala-bhūmi), được Bất Thoái Chuyển.

 

_Đệ Thập Tự Chú Công Năng (?Công năng của Chú có 6 chữ)

Nếu muốn thành tựu, trước tiên tụng Chú này đủ một trăm ngàn biến. Chú xong liền được Bất Thoái Chuyển Đệ Thập Địa Bồ Tát. Nếu Chú Sư thân thường đội Như Lai Phật Đảnh Chú trên đảnh đầu, liền được năm loại mắt thanh tịnh, được sanh Trí Tuệ, căn lành của tất cả Như Lai, được mười cu chi hằng hà sa na dữu đa trăm ngàn vạn ức Như Lai cúng dường. Xong rồi liền được viên mãn mọi loại Công Đức chẳng thể nói chẳng thể nghĩ lường của mười cu chi hằng hà sa na dữu đa trăm ngàn vạn ức Như Lai

Trên đảnh đầu của Chú Sư ấy phóng ánh sáng lớn, diện kiến mười cu chi hằng sa trăm ngàn vạn ức Như Lai, khen ngợi rằng: “Lành thay! Lành thay! Thân này của ông được Đại Dũng Mãnh Tam Muội, Vô Cấu Liên Hoa Phật Đảnh Tam Muội, Sư Tử Hống Tam Muội, Bảo Tràng Tam Muội, Bảo Tộc Tam Muội, Đại Đà La Ni Tam Muội, Điện Quang Tam Muội, Kim Cang Giới Tam Muội, Chủng Chủng Biến Hiện Tam Muội, Nhất Thiết Như Lai Hứa Khả Tam Muội, Tịnh Quang Tam Muội, Vô Cấu Quang Phật Đảnh Tam Muội

 

Nếu có người tụng trì, nghĩ nhớ, đều được các Đại Tam Muội đã nói như trên. Nếu người có tụng trì, có nghĩ nhớ, có cúng dường thời được các Tam Muội đã nói như trên.

Mười Đại Đà La Ni bên trên. Nếu có người mỗi này thường tụng, nghĩ nhớ với chuyển đọc Tâm Đà La Ni Kinh này thời được Đại Diên Thọ Công Đức rộng lớn như núi Tu Di, được Đại Văn Trì, hay trừ tất cả tội của Địa Ngục, Ngạ Quỷ, Súc Sanh, Diên La Vương Giới, ba Báo, tám Nạn, bảy Nghịch… Tất cả chúng sanh nghe tên của Chú này thì tội chướng như lúc trước thảy đều trừ diệt, huống chi là như Pháp thọ trì Chú này.

 

ĐẠI PHẬT ĐẢNH VÔ ÚY BẢO QUẢNG TỤ KINH

_QUYỂN THỨ TƯ (Hết)_

 

Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn
)
facebook youtube google-plus linkedin twitter blog
Nguyện đem công đức này, trang nghiêm Phật Tịnh Độ, trên đền bốn ơn nặng, dưới cứu khổ ba đường,
nếu có người thấy nghe, đều phát lòng Bồ Đề, hết một báo thân này, sinh qua cõi Cực Lạc.

May the Merit and virtue,accrued from this work, adorn the Buddhas pureland,
Repay the four great kindnesses above, andrelieve the suffering of those on the three paths below,
may those who see or hear of these efforts generates Bodhi Mind, spend their lives devoted to the Buddha Dharma,
the Land of Ultimate Bliss.

Quang Duc Buddhist Welfare Association of Victoria
Tu Viện Quảng Đức | Quang Duc Monastery
Senior Venerable Thich Tam Phuong | Senior Venerable Thich Nguyen Tang
Address: Quang Duc Monastery, 105 Lynch Road, Fawkner, Vic.3060 Australia
Tel: 61.03.9357 3544 ; Fax: 61.03.9357 3600
Website: http://www.quangduc.com ; http://www.tuvienquangduc.com.au (old)
Xin gửi Xin gửi bài mới và ý kiến đóng góp đến Ban Biên Tập qua địa chỉ:
quangduc@quangduc.com , tvquangduc@bigpond.com
KHÁCH VIẾNG THĂM
105,192,706