Tu Viện Quảng Đức105 Lynch Rd, Fawkner, Vic 3060. Australia. Tel: 9357 3544. quangduc@quangduc.com* Viện Chủ: HT Tâm Phương, Trụ Trì: TT Nguyên Tạng   

Quyển thứ hai

07/11/201405:58(Xem: 3706)
Quyển thứ hai
Mật Tạng Bộ 2 _ No.946 (tr.160 _ Tr.165)
 
ĐẠI PHẬT ĐẢNH  QUẢNG TỤ ĐÀ LA NI KINH
_QUYỂN THỨ HAI_
 
Hán dịch: Mất tên người dịch
Việt dịch: Sa Môn THÍCH QUẢNG TRÍ
 
Đại Phật Đảnh Vô Úy Quảng Tụ Như Lai Phật Đảnh Kiến Chú Sư
KIẾN CHÚ SƯ PHỔ HUÂN DIỆT TỘI
_PHẨM THỨ TƯ_ 

Bấy giờ Chú Sư hoặc đi hoặc ngồi, gặp được chúng sanh, hoặc noãn sanh, hoặc thấp sanh, hoặc hóa sanh, loài xuẩn động (bò, bay, máy, cựa)… nếu nghe tiếng nói của Chú Sư, hoặc thấy thân ấy, hoặc tiếp chạm bóng ảnh, hoặc được lời nói ấy, hoặc đến chỗ của Chú Sư đã tụng Chú thì các chúng sanh đấy liền được Bất Thoái Chuyển, sẽ được A Nậu Đa La Tam Miệu Tam Bồ Đề (Anuttarā-samyaksaṃbuddhi: Vô Thượng Chánh Đẳng Chánh Giác), lại được vô cấu (không dơ bẩn), tội chướng tiêu diệt, sau khi mạng chung được sanh về Thế giới Cực Lạc Sukha-vatī), hoa sen hóa sanh, thường nhớ Túc Mạng.  

Khi ấy, màu sắc, âm thanh, hình ảnh của Đạo Sư khó có thể được nghe thấy, cũng khó nói được. Tại sao thế? Vì là Tâm Tạng bí mật của 12 ức trăm ngàn Như Lai với chư Phật nói nhận trong cái tháp bảy báu đấy. Chú Sư đó tức là thân chuyển lùi dựng lập của thân Như Lai, vượt lên Thập Địa, chứng Vô Thượng Chánh Đẳng Bồ Đề. Thân của Chú Sư ấy giống như nhóm tháp báu không có khác biệt. Vì có sức này cho nên khó được.

Lúc đó, do sức Công Đức, linh nghiệm, đọc tụng, thọ trì nhóm Phật Đảnh như trên, cho nên liền được. Đại Sư được Thân này xong thì tất cả Kim Cang chẳng thể xâm nhiễu. Mỗi mỗi Chú thì hàng Thần (Devatā), Trời (Deva), Rồng (Nāga), Dạ Xoa (Yakṣa), La Sát (Rākṣasa), Tỳ Na Dạ Ca (Vināyaka) khác với Ma Ba Tuần (Papiyan), Bộ Đa (Bhūta), Tỳ Xá (Piśāca), các Ngạ Quỷ (Preta), người (Manuṣya), Phi Nhân (Amanuṣya) với nhóm nước, lửa, gió, mưa, sấm chớp, sét đánh, đủ các loại độc… cũng chẳng gây hại được. Đao binh, Cô Võng Lượng (loài tinh quái ở sông núi), Chú ác, Tà Ma, cõi nước hoại loạn, ngăn cấm, trói buộc, cô độc, quan lại, Thiên thời hạn hán, hoặc mưa nhiều mầm lúa chẳng trổ chín được, nạn nguy hiểm ở nơi hoang vắng, sư tử, cọp, sói, các loài cầm thú, loài hay gây hại với các trộm cướp, thời khí, bệnh điên, bệnh động kinh, bệnh sốt rét: một ngày, hai ngày cho đến một tháng phát bệnh một lần,  các kỹ thuật tà, yếm cổ (loại vu thuật gây tai họa cho con người), hoặc rắn, bò cạp, nhện, rết, tất cả các nhóm độc như trên đã nói đều chẳng thể gây hại được…. Đấy là khó thấy

Tất cả tai quái, hạn hán, nước, gió, chất độc với tất cả mọi bệnh đều chẳng gây hại được… Đấy là khó nghe

Bệnh ung nhọt, bệnh điên, bệnh hũi, ung thủng, nóng, lạnh… tất cả mọi bệnh với các nhóm thuốc độc… tụng Đà La Ni này 21 biến đều được tiêu trừ. Đấy là khó nói

Nếu có người mỗi ngày thọ trì, đọc tụng Phật Đảnh Đà La Ni này sẽ khiến cho sống thọ trăm năm kéo dài đến hai trăm năm, Phước Đức đoan chánh, sẽ sanh về cỏi nước Cực Lạc, sanh ra chẳng quên, thường nhớ Túc Mạng, không có thoái chuyển, cùng với Phật đồng tuổi thọ, được đại khoái lạc, trụ cõi nước của Phật,

 

_Tiếp lại nói, Chú Sư nếu muốn thành tựu mọi loại thì dùng nước nóng thơm tắm gội trong sạch, mặc áo sạch mới, ở trước cái tháp có xương Xá Lợi, an trí tượng Phật. Đến ngày 15 của kỳ Bạch Nguyệt, tụng mãn tám trăm biến xong thì tự thân của Chú Sư ấy hiện ra ánh sáng, trên đảnh đầu của Đức Phật phóng ra ba đường ánh sáng nhiễu quanh Đức Phật ba vòng, ở trên đảnh đầu của Đức Phật giống như dù lọng trụ trong hư không. Ngay trên đảnh đầu của Đức Phật, ở trong ánh sáng ấy hiện ra tướng Đại Nhân, tiếng hiền thiện khen Chú Sư rằng: “Lành thay! Lành thay! Nguyện cho ông được Tâm Tạng bí mật của tất cả Như Lai, Đại Sư Tử Vương Mạn Đà La, Đại Ấn, Bạt Trá La (Patra: cái bát, hay cái lọng) của Vô Úy Phật Đảnh Liên Hoa Quảng Tụ. Nguyện cho ngươi thành tựu nhóm Chú Pháp này”

Đức Phật liền duỗi bàn tay trái xoa trên đảnh đầu của Chú Sư. Đức Như Lai như vậy khen Chú Sư rằng: “Nay ông được ra khỏi sanh, già, bệnh, chết. Là con của Ta, hay làm căn lành, Phước Đức, thành tựu việc lớn”

Lại nói: “Ông cầu nguyện điều gì? Muốn làm việc nào? Nay sẽ nhận lấy, ở trong ba cõi muốn được Quả của việc nào? Nay ông nguyện như thế nào, tức xin cho đời này như  Chấp Kim Cang (Vajra-dhāra), liền được thành tựu Đại Lực, dung mạo sắc tướng đều như Kim Cang, việc đã muốn làm đều được tùy theo ý.

Nếu muốn thành tựu Như Lai Bí Mật Tâm Đàn Tộc đều liền tùy hiện, như con mắt của chính mình.

 

_Lại nữa, xin Nguyện của đời quá khứ. Nếu muốn nhận được sắc tướng của Đức Như Lai quá khứ thì ánh sáng hiện ra, ánh sáng của tướng đại nhận ở đảnh đầu của Như Lai vây quanh thân ba vòng rồi nhập vào đảnh đầu của Chú Sư. Đã vào đảnh đầu xong, liền biến thành Liên Hoa Tạng (Padma-gasbha), từ thân Hữu Lậu nhập vào thân Vô Lậu, viên mãn đầy đủ 32 tướng, tám mươi chủng tử, mọi loại trang nghiêm thân thanh tịnh, phóng ra ánh sáng lớn trụ trong Hư Không, ngay trên đảnh đầu của 92 cu chi na dữu đa trăm ngàn ức vạn chư Thiên, du hành tự tại khắp hằng hà sa 99 cu chi na dữu đa trăm ngàn vạn ức cõi nước của Phật. Nơi cửa của chư Phật tự nhiên mở rộng, du hành quán nhìn đều không có chướng ngại, ở trong Chúng Bồ Tát chuyển Đại Pháp Luân. Đây tức là Pháp Nguyện của quá khứ.

 

_Lại nữa, nếu muốn vào cửa cung A Tu La với các cung khác. Chú Sư liền nên dùng nước nóng thơm tắm gội, mặc áo sạch mới, tay cầm Kim Cang với nắm tràng hạt, đốt An Tất Hương, tụng Phật Đảnh Đà La Ni này một ngàn biến. Đốt hương sao cho khói hương chẳng dứt, liền chú vào Kim Cang, Bạch Giới Tử (hạt cải trắng), trên khói hương…1008 biến. Do đánh vào cung A Tu La, đánh ba lần xong, lại đem chày Kim Cang nghĩ nhớ Đà La Ni ba lần trong Tâm đánh xong thì xích khóa đều bị phá nát, then cài cửa tùy rơi xuống, tự nhiên mở rộng cửa. Tất cả cửa của Thần cũng đều tự mở, ở trong các cung đều chấn động lớn, các hàng Thần thảy đều hoảng sợ, Tâm cùng nhau không có sức, thảy cùng ở trong Thiện Nhãn Đại Luân ẩn thân chẳng hiện.

Lúc đó, người Trì Chú cầm hạt cải trắng rải tán mỗi mỗi chổ. Rải tán xong nói: “Tất cả Quỷ Ma ác ở trong cung với trong biển lớn đều bỏ chạy, tránh xa ngoài một trăm Do Tuần, không biết bờ mé. Lối đi ấy vắng lặng”. Tức liền vào cung xong, hiểu sự mong cầu âm thầm ấy đừng khiến cho sáng

 


Đại Phật Đảnh Vô Úy Bảo Quảng Tụ Như Lai Phật Đảnh

NHÃN DƯỢC PHƯƠNG NHẤT THIẾT QUANG MINH

_PHẨM THỨ NĂM_

 

Hạt hoa sen, hoa sen, vòng hoa sen, tơ hoa sen, Long Não Hương, Ngưu Hoàng, Long Hoa, Liên Hoa, Uất Kim Hương, Liên Hoa Nhũ (hoa sen mới mọc)… đem nhóm thuốc bên trên phân bằng nhau, giã thành bột. Lấy sữa của Xích Ngưu (?con bò mới sanh con ?con bò vàng), chọn giờ tốt trong ngày, hòa làm thành viên bằng hạt cây dông (ngô đồng) để trong bóng mát cho khô. Liền tắm gội sạch sẽ, mặc áo sạch mới, đem thuốc vào trong Đạo Tràng, dùng Phật Đảnh Chú chú vào 1008 biến. Chú xong, chọn ngày tốt, giờ tốt nghiền thuốc. Thuốc này chấm trên trán của Chú Sư, chấm thuốc xong, chiếu ánh sáng màu nhiệm như mặt trời mới mọc. Đến chỗ tắm rửa trở đi, tất cả nơi hắc ám của Địa Ngục đều được ánh sáng.

Chú Sư ấy kiểm nghiệm xong, liền đi vào cửa cung. Ở lối đi chính giữa, gặp Đồng Nữ rất ư đoan chánh, viên mãn đầy đủ tướng tốt, mọi loại trang nghiêm thân ấy, khen ngợi chẳng hết lời, tay cầm hoa sen, tác tiếng ca vi diệu khen ngợi, dần dần đến gần Chú Sư, miệng nói rằng: “Đại Sư”. Đại Sư nhiếp Tâm, yên lặng chẳng nói.

Đồng Nữ ấy đưa bàn tay cầm một vật báu dâng lên Chú Sư. Chú Sư chẳng nhận. Lại đem hoa sen dâng cho thì cũng lại chẳng nhận, miệng nói rằng: “Ngươi rất vô tình”. Đồng Nữ liền tránh đường

Chú Sư đi về phía trước, đến cửa thứ hai. Đồng Nữ cũng đi theo, sau đó thấy năm bà già rất ư xấu xí, tay cầm chuỗi Anh Lạc đến dâng lên. Chú Sư thấy bà già đấy thời Tâm chẳng sợ sệt, nhận lấy chuỗi Anh Lạc, yên lặng chẳng nói, đem chuỗi Anh Lạc đội trên đảnh đầu rồi giao cho Đồng Nữ.

Khi ấy, bà già thấy (Chú Sư) lấy chuỗi Anh Lạc, yên lặng chẳng nói, đem cho Đồng Nữ… nên nói rằng: “Thật khó nghĩ bàn! Hãy vào Đại Cung của A Tu La này”.

Chú Sư nghe lời nói này, liền đi vào, trước tiên thấy cái cửa vàng ròng, bên trong cửa ấy có dòng nước lớn đang chảy, bên bờ nước ấy có vua sư tử. Chú Sư lấy ba viên thuốc, chú vào ba biến rồi ném đánh. Sư Tử ấy giận dữ, gầm rống chấn động cung A Tu La. Chú Sư tâm không có tưởng sợ nạn của sư tử.

Chú Sư lại thấy nạn về nước, nên trấn trị: lấy hạt cải trắng đã được Chú, rải tán ba lần trong dòng nước ấy thì nước ấy bị chặt đứt dòng chảy. Chú Sư dùng tay trái nắm Đồng Nữ ấy, tay phải nắm bờm sư tử vượt qua nạn nước xong thì dòng nước ấy hợp lại như trước.

Chú Sư yên lặng chẳng nói, liền thấy ba con đường mà chẳng biết chỗ đến. Tức liền suy nghĩ, sanh ba loại Trí, làm ba loại phân biệt: “Tay trái là Đồng Nữ, tay phải là con sư tử ác độc, hai bên trái phải đều chẳng thể đi, nên chọn con đường chính giữa”. Tức liền đi về phía trước không có nghi ngờ.

Phật Tử tìm con đường phía Đông mà đi, Đồng Nữ đi theo Chú Sư, sau đó muốn từ biệt Chú Sư, liền kêu la lớn chấn động trời đất. Chú Sư tâm không só sợ hãi, yên lặng chẳng nói, đi về phía trước, phút chốc gặp cái cửa bảy báu, có mọi loại song cửa, lầu gác, mặt có bốn cửa, Bên ngoài cửa ấy có lan can, cột thờ với các cửa sổ, mọi loại bảy báu, chuông, khánh trang nghiêm. Ở bên trong cửa có mọi loại hoa sen bảy báu trang nghiêm vi diệu, thứ nhất là ao sữa, thứ hai là ao nước Chiên Đàn Hương, thứ ba là ao Cam Lồ ở chính giữa. Ao ấy tràn đầy màu sắc tương xứng. Chú Sư đến gần bờ ao, sư tử, Đồng Nữ cùng đến một chỗ. Chú Sư dùng bàn tay tiếp chạm ao Cam Lồ. Đã tiếp chạm ao xong, tức sống thọ trăm ngàn Đại Kiếp, đầu biến thành tóc xoắn ốc màu xanh biếc, thân như vàng ròng. Có 9009 Chuyển Luân Vương, ở trong trăm ngàn vạn ức Chú Sư khác là tối thắng, ba lần thăng lên tòa hoa sen bảy báu, thường vui đùa với sư tử, trong khoảng búng ngón tay đi được trăm ngàn Do Tuần, ở trong đấy khi đi lại thời Đồng Nữ ấy do sức của  Chú cho nên được đồng với Pháp Luân Vương (Dharma-cakra-rāja) du hành tự tại.

Ở trong nước hương, tắm gội thanh tịnh, đến tiếp chạm cái ao sữa, đi ra vào cung A Tu La, bên trong có cây Chiêm Bộ Ca, lấy nước cốt như chất mỡ của cái cây, ăn vào xong, lại chẳng ăn uống, được Lậu Tận, thăng lên tòa cao bảy báu xong, được chư Thiên cùng nhau đưa đi, ở trong Hư Không lại có bánh xe lớn bày báu đi đến.  Bánh xe ấy hạ xuống xong, lại là Thiện Nhãn Đại Luân đến. Chú Sư lấy bánh xe đã đến xong thì tất cả oán địch thảy đều tránh xa, tất cả chư Thiên Thiện Thần thảy đều ủng hộ, tất cả Thiên Nữ cũng đều ủng hộ. Trong khoảng một cái búng tay đi đến cõi nước Cực Lạc ở phương Tây, an ổn khoái lạc.  Nơi mà Tam Thập Tam Thiên Vương, A Ca Nị Tra Thiên, Nhật, Nguyệt, Tinh Thần, Đại Sư đã đến, Ta cũng như vậy được Đại Tự Tại với A Ca Nị Sắt Tra Thiên cùng nhau vui đùa, rồi quay trở về chỗ cũ.

 

_Lại nữa, nếu muốn được xuống cõi Diêm Phù Đề (Jambu-dvīpa), liền hướng về phương Đông mà đi. Có một dòng nước, trong nước có cái cây tên là chiêm Bộ Ca, bên dưới cái cây ấy có nước Cam lồ, nước có vị ngon ngọt như mật, nên lấy nước ấy, tùy theo nhiều ít rồi uống vào, nhắm mắt suy nghĩ nơi mà ý nghĩ đến, mở mắt ra liền đến. Nếu đem nước ấy chấm vào vật thì nhóm gỗ, đá đếu biến thành vàng Diêm Phù Đàn (Jambūnada-suvarṇa)

 

_Lại có Pháp, nếu chẳng đến bên cái ao ấy, liền ôm Đồng Nữ lúc trước, nắm tay, miệng nói: “Nương Tử”, tức cùng với Đồng Nữ cùng nhau đi đến nơi đã nghĩ nhớ. Lại nữa, Chú Sư nói lời này xong, tức trước tiên nắm hai vú của Đồng Nữ khiến cho sữa chảy ra, liền đem mài viên thuốc lúc trước, chấm lên trên trán. Chấm lên trán xong, tức liền bay lên hư không, du hành không có ngăn ngại. Tức được thân của Thiên Luân Thánh Vương

Lại có Pháp, nếu muốn thấy tất cả Phục Tàng (kho tàng bị che lấp), chẳng kể lớn nhỏ, đem thuốc chấm lên con mắt. Chấm thuốc xong liền thấy

Chấm lên trái tim thì thân ẩn đi chẳng hiện. Tất cả của của hàng Dạ Xoa, La Sát, Tỳ Xá, Bộ Đa tự nhiên mở ra. Nhóm Quỷ của La Sát Bộ liền làm Sứ Giả khiến cho vị ấy sai sử.

Nếu xoa bôi lòng bàn chân thì đi trăm ngàn dặm chẳng cảm thấy mệt mỏi

Nếu chấm lên đầu gối thì tất cả cung Rồng tử nhiên mở ra, nước đều khô cạn, tất cả Long Vương với quyến thuộc ấy đều nghênh đón lễ bái, nguyện làm nô bộc, sứ giả. Cầu mưa, ngưng mưa đều được tự tại, gió mạnh bạo, sương, mưa đá… muốn ngừng, phóng đều tự tại

Nếu xoa bôi hai bàn tay thì bẻ gẫy cửa của các Quả ác. Các nhóm Quỷ khóc lóc, kêu gào lớn tiếng, trốn chạy đến phương khác không biết bờ mé.

Nêu xoa bôi thân của mình thì có sức mạnh như mười Đại Long Vương

Nếu xoa bôi bàn tay phải rồi đánh vào cửa của La Xà (Rāja: vua chúa) thì tự nhiên cửa mở ra. Hành La Xà (vua chúa) với quyến thuộc  đều nghênh đón lễ bái, xin làm nô tỳ, sứ giả

Nếu xoa bôi lên đầu thì tất cả chúng sanh đội trên đảnh đầu cúng dường, an ổn khoái lạc, tải vật nhiều vô số.

 

 


Đại Phật Đảnh Vô Úy Quảng Tụ Như Lai Phật Đảnh

DIÊN NIÊN DƯỢC PHÁP (Pháp thuốc kéo dài tuổi thọ)

_PHẨM THỨ SÁU_

 

Sữa bò, Ngưu Tô, Thiên Đông Môn. Lấy thuốc lúc trước hòa chung với nhau làm thành viên. Mỗi này uống ba viên, đến bảy ngày trở đi thì thọ mạng như thường lại được tăng thêm một trăm năm

Nếu uống trọn một năm thì như 7 ngày lúc trước, thọ mạng lại tăng thêm  gấp ngàn lần, thân có sức mạnh như Đại Long Vương, tuổi trẻ như đứa bé 10 tuổi, đầu có tóc xoắn ốc màu xanh biếc, thân thể mềm mại như bông Đâu La (Tūla), dứt hẳn tất cả mọi bệnh, thông minh Trí Tuệ giống như biển lớn

 

_Lại có Pháp dùng bơ uống trong thuốc lúc trước, bảy ngày khiến được đại thông minh, một ngày tụng được một ngàn, điều đã tụng lại chẳng bị quên mất

Lại uống 14 ngày thì tiếng như Khẩn Na La (Kiṃnara), âm đọc tụng như tiếng ca vịnh của Khẩn Na La, một lần nghe qua lỗ tai thì chẳng quên điều đã nghe được

Nếu uống 14 ngày thì thân như thân của Na La Diên (Nārāyaṇa) ngang bằng không có khác.

Nếu lại uống một tháng liền được ẩn hình. Tất cả cung của hàng Dạ Xoa, La Sát, Bộ Đa, tất cả Quỷ Thần thảy đều tự mở, đã muốn du hành vào ở đều không có chướng ngại. Tất cả cửa của Phục Tàng thảy đều tự mở, hiện ra

Nếu lại uống một năm thì Giới Căn thanh tịnh, làm Ngũ Tiên Tôn, mọi loại biến hiện nương hư không mà đi, thọ mạng ngàn năm. Ở trong hư không làm Chuyển Luân Thánh Vương. Ở Diêm Phù Đề với trong đường chính giữa (trung đạo) thì du hành tối thắng

Nếu mạng sắp hết thời uống bảy ngày, lại kéo dài mạng được trăm năm. Hoặc nơi đã dùng đều được thành tựu

 

Đại Phật Đảnh Vô Úy Quảng Tụ Như Lai Phật Đảnh

NHÃN DƯỢC

_PHẨM THỨ BẢY_

 

Bấy giờ, Đức Thế Tôn khen ngợi sức của Nhãn Dược (thuốc bôi mắt) liền nói Kệ rằng: 

“Tất cả Pháp thành tựu tối thắng

Chỗ làm không nghi, quyết thành tựu

Tất cả mọi tội đều tiêu diệt

Tất cả chỗ Hành đều tối thành

Trời, Rồng, các Quỷ với Nhân Gian

Đã nói Thắng Công Đức như trên

Đều do sức Chú với Nhãn Dược

Oai Đức hiển hiện không gì hơn”

 

Tô Vị La, An Xá Na, Hải Thủy Mạt, Hùng Hoàng, hai loại Hoàng Khương, Ngưu Hoàng, hoa sen xanh, Uất Kim Hoa, Đậu Cốc Tử, Thạch Mật… Nhóm thuốc bên trên phân chia bằng nhau rồi giã làm bột để lẫn lộn với nhau, hòa với Thạch Mật làm thuốc tán nhỏ, chứa đầy trong vật khí bằng đồng. Chú Sư mặc áo sạch mới, liền đem thuốc này đến trước mặt Phật, tụng Chú đủ tám ngàn biến, liền được thành tựu.

 

Khi muốn dùng thuốc này thời trước tiên ở trước mặt Phật, tụng Chú một trăm biến rồi chấm thuốc này trong con mắt, tức được tối thắng trong Chúng Ẩn Hình, liền được 12 ngàn Chú Sư đi theo phía sau. Bên trong ba ngàn Do Tuần, các vật, sự việc, hàng Trời, Rồng, Dạ Xoa, Càn Thát Bà, La Sát chẳng động bước chân đều cùng hiện lộ cho thấy rõ ràng. Tất cả cung Thần, các Phục Tàng, sông, núi, các thành quách, vườn, rừng, mọi việc biến hóa… giống như xem quả Am Ma Lặc trong lòng bàn tay. Ở trong ban đêm, nhìn thấy các vật rõ như ban ngày. Thấy các việc quá khứ, vị lai, hiện tại giống như báu Lưu Ly trong lòng bàn tay. Tất cả Chú Vương với các vật báu trong biển đều được nhìn thấy, du hành vào biển như nhà của mình. Ra khỏi biển xong, mọi loại lầu gác bảy báu, vào chỗ hắc ám trong các hang núi… như ánh sáng mặt trời đều hay được thấy. Chấm Nhãn Dược xong tức không có chỗ ám tối

Nếu thường chấm thuốc này tức thành Tịnh Nhãn. Nếu bị bệnh về mắt, 24 loại bệnh: phong, màng mắt che mờ, mắt đỏ… đều được trừ khỏi.

Bấy giờ, Đức Thế Tôn liền nói Kệ là:

“Tất cả mắt mờ đều thanh tịnh

Mắt trong dài rộng như sen xanh

Trong mắt đã thấy các chúng sanh

Hàng phục, ưa thích cùng hoan hỷ

Tỳ Kheo tịnh hạnh với bốn Chúng

Hoặc nam, hoặc nữ với Vương Phi

Nếu mắt từng nhìn, đều vui vẻ

Công năng như trên, các biến hiện

Đều do Phật Đảnh với Nhãn Dược

Dẫn lối thành tựu các Công Đức”

 

Đại Phật Đảnh Vô Úy Quảng Tụ Như Lai Phật Đảnh

TƯỚNG MẠNG CHÚ SƯ TỰ CHỨNG

_PHẨM THỨ TÁM_

 

Bấy giờ, Đức Thế Tôn bảo Chú Sư rằng: “Nếu muốn thành tựu, trước tiên nên tắm gội sạch sẽ, mặc áo sạch mới, ở trước tháp Xá Lợi bảy báu tụng tám ngàn biến. Khi muốn làm Pháp, như trước tắm rửa, đốt Bạch Đàn Hương, một ngày một đêm không ăn, tụng tám ngàn biến thời Đức Như Lai phóng ánh sáng soi chiếu cái thất, liền ở trên tòa, động thân trụ trong hư không, hai vai của Chú Sư ấy phát ra ánh sáng. Đức Như Lai ở trong hư không khen Chú Sư rằng: "Lành thay! Lành thay! Nay Ta cho ông thành tựu Liên Hoa Phật Đảnh Như Lai Tâm. Nay ông thọ nhận Pháp này xong”

Thời Chú Sư vui vẻ, lễ bái, đảnh đội bàn chân của Đức Như Lai, Chú Sư ấy liền được Vô Cấu Hạnh Tam Muội, trụ ở hư không, thấy chư Phật Bồ Tát ở mười phương với thấy tất cả cõi nước của Phật, du hành tự tại, diện kiến Tỳ Lô Giá Na Như Lai. Tất cả hàng Quỷ Thần ác, các Ma, Tỳ Na Dạ Ca… vô lượng vô biên thảy đều được thấy. Tức ở trong cõi Trời làm Chú Sư Vương, đẩng đầu có búi tóc xoắn ốc, thọ mạng trăm kiếp.

Đây gọi là thành tựu trong đời hiện tại

 

_Lại có Pháp, nếu muốn thành tựu Diệu Cát Tường Thiên Nữ. Trên lục tốt vẽ mọi loại bảy báu trang nghiêm với các màu sắc, đừng dùng nước keo nấu bằng da thú. Vẽ được tượng xong, Chú Sư tắm gội, mặc áo sạch mới, tại nơi nhàn tĩnh, lập một cái đàn vuông nhỏ. Ở trước tượng, đốt Chiên Đàn Hương, sau đó Chú Sư ba ngày ba đêm không ăn, ở trước Thiên Tượng, ngồi Kiết Già, tụng Chú mãn mười ngàn biến. Tượng ấy liền cử động, phóng ánh sáng lớn. Chú Sư thấy xong, vui mừng hớn hở. Tức ở trong Đàn khen Chú Sư rằng: ‘Lành thay! Lành thay! Ông cần nguyện gì? Lại nguyện vật nào? Muốn làm việc gì? Điều ông đã cầu nguyện, nay Ta ban cho ông”

Chú Sư ấy liền xin rằng: “Nay tôi rất ư nghèo túng”

Công Đức Thiên nói: “Vật báu, tiền tài đã cần, nay ông thu nhận đừng để cho thiếu thốn Công Đức đã làm: Bố Thí với cúng dường chư Phật Bồ Tát. Nay hàng Phạm Thiên với Tỳ Kheo, Tỳ Kheo Ni, Thần Tiên, hàng Quỷ và các người đi xin, tất cả thứ cần thiết, tùy theo ý mà dùng, không có chướng ngại, Thân Ta thường ở bên ông bảy thốn (7/3 dm) chẳng lìa. Mỗi ngày bố thí trăm ngàn hằng hà sa vật báu, Nhật Đàn (nơi cúng tế trong ngày) tăng gấp ngàn lần. Như vậy chuyển chuyển đến vô số kiếp. Tài vật như vậy dần dần chuyển nhiều, không có cùng tận”.

Chú Sư được Nguyện, cung kính vui vẻ tu hành.

 

_Cầu thấy Pháp Kim Cang. Lại có Pháp, nếu muốn cầu thấy Kim Cang, Chú Sư ấy nên tắm rửa sạch sẽ, mặc áo sạch, lại làm một cái Hương Đàn, mọi loại trang nghiêm Đạo Tràng. Lấy tượng Kim Cang an trí trong đó, rải hoa, đốt An Tất Hương, mọi loại thức ăn uống, quả trái, sữa, lạc… ở trước Tượng ấy cúng dường. Lấy bông lúa với hạt cải trắng để đầy trong vật khí bằng vàng, bạc, đồng… rồi để bên trong Đàn.

Chú Sư ấy chỉ ăn Tam Bạch Thực (ba món ăn màu trắng là: sữa, lạc, cơm gạo), trừ nước ra, còn lại chẳng được ăn thứ khác. Từ ngày mồng tám của kỳ Bạch Nguyệt thì khởi đầu, ở trước mặt Kim Cang, mỗi ngày tụng một ngàn hai trăm biến, một ngày ba Thời tụng Chú, ở khoảng giữa chẳng được gián đoạn. Đến ngày 15, ở trong đêm của ngày 15 thì số đủ tám ngàn biến xong. Kim Cang trong Đàn ấy liền động thân. Chú Sư chẳng kinh hãi cũng chẳng hoảng sợ, nên gấp gấp tụng Chú. Kim Cang ấy từ trong Đàn đứng dậy thời chẳng nên cho là quái lạ, đừng nên sợ hãi, tức nên lớn tiếng tụng Chú. Lấy thức ăn uống, hoa quả lúc trước, đốt An Tất Hương  không cho dứt khói hương, cúng dường Kim Cang.

Kim Cang hớn hở vui mừng, đứng thẳng khen Chú Sư rằng: “Lành thay! Lành thay! Ông được Phật Đảnh Như Lai thừa nhận Pháp. Nguyện cho ông liền được thành tựu, việc đã mong cầu thảy đều xứng với Tâm. Nguyện đã cần thì Ta đều ban cho ông, Nay ông liền nói: hoặc muốn bay trên hư không với cỡi Tiên ẩn hình, muốn ở Tịnh Thổ….

Hoặc muốn được Phục Tàng. Hoặc muốn vào cung A Tu La, dòng nước lớn, núi, sông, biển, cây cối, rừng rậm, vào trong hang dưới đất… Hoặc vào chỗ ẩn cư, vào chỗ hoang sơ sâu thẳm đầy cỏ lau với các cung vua

Hoặc vào nơi kỳ dị chẳng thể nghĩ bàn. Hoặc vào quốc thành, thôn, phường, nơi có Phước Lộc. Hoặc muốn được vào nơi có ngũ cốc được mùa với tiền tài, vàng, bạc, Lưu Ly, Xa Cừ. Mã Não, San Hô, Hổ Phách, trân châu, Ma Ni, nhóm vật báu.

Hoặc cầu cách thức của nhóm vàng, bạc, Lưu Ly, bảy báu. Hoặc cầu cách thức của Y Dược, Chú Thuật. Cầu Hạt La xà (Rāja: vua chúa), đại thần, tể tướng, các hàng tôn quý. Cầu vua của hàng Dạ Xoa (Yakṣa), La Sát (rākṣasa), Cưu Bàn Trà (Kumbhaṇḍa), Bố Đan Na (Pūtana). Tất cả điều mong cầu như trên, Nay Ta đều cho ông tức thời không có ngăn ngại, nơi gửi đến đã dùng đều được thông đạt thành tựu”

Chú Sư thọ nhận xong thời cúng dường, lễ bái, vui vẻ tu hành.

 

_Lại có Pháp. Nếu có nghiệp tội nghèo hèn, bệnh đau nhức, Nhóm Nghiệp Quỷ: Hồ Mỵ, Yểm Cổ Ngạ Quỷ, Võng Lượng, Cơ Hàn Cùng Quỷ, Tù Ách Ác Ma… Chú Sư dùng nước nóng thơm tắm gội, mặc áo sạch mới, ở trước tháp Xá Lợi, làm một cái Đàn Hương Thủy vuông vức, Đàn ấy có mọi loại trang nghiêm. Vào ngày 15 thì bắt đầu, một ngày một đêm đem mọi loại hoa quả… cúng dường. Ở trước mặt Phật đốt ba loại hương: Đàn Hương, Huân Lục Hương, An Tất Hương để ở trong Đàn, đốt hương rải hoa, tay cầm Kim Cang Bạt Chiết La (chày Kim Cang). Sau đó ở trước Đàn, ngồi Kiết Già, tụng Chú đủ tám ngàn biến xong, liền đem Kim Cang đánh bên trong Đàn ấy, liền phát ra ánh sáng, hết thảy nhóm Ngạ Quỷ, Tội Quỷ, Cùng Quỷ, Bệnh Quỷ đều cùng hiện ra, ở trước mặt Chú Sư, quỳ gối sám hối, miệng nói: “Ngày nay trở đi, chẳng dám gây não loạn, tình nguyện đi xa, hết thảy nghiệp ác của thân trước đều được tiêu diệt”

Chú Sư liền lấy nước nóng thơm gia trì 108 biến, tắm Phật với nhóm xá Lợi. Nếu người có nhóm bệnh như trên thì lấy nước tắm Phật này, tẩy rửa thân ấy, liền được Phước Quý, an ổn khoái lạc, hết thảy nghiệp chướng đều được tiêu diệt.

 

Đại Phật Đảnh Vô Úy Quảng Tụ Như Lai Phật Đảnh

QUÁN THẾ ÂM VĂN THÙ SƯ LỢI BỒ TÁT  DỮ NGUYỆN

_PHẨM THỨ CHÍN_

 

Bấy giờ, Đức Thế Tôn lại bảo Chú Sư rằng: “Nếu muốn thành tựu Phật Đảnh này, thấy Quán Thế âm Bồ Tát (Avaslokiteśvara-bodhisatva). Chú Sư dùng bàn tay đèn lên hai bàn chân của Quán Thế Âm, tụng Chú tám ngàn biến thì Quán Thế Âm Bồ Tát tự hiện thân đến, điều đã cầu nguyện đều được tùy ý.

 

_Lại có Pháp, lấy cái bát tự tại của Văn Thù Sư Lợi (Mañjuśrī). Lại ở trước mặt Văn Thù Sư Lợi, tụng Chú tám ngàn biến đủ xong thì cái bát ấy phóng ánh sáng lớn. Chú Sư dùng bàn tay cầm cái bát này tức liền bay lên hư không. Thành tựu Pháp của cái bát ấy, Chú Sư liền được Chuyển Luân Vương, trụ nơi cõi nước của chư Phật ở mười phương, Thiên Thần đều đến cúng dường, mọi ước nguyện đã cần trong Tâm đều từ trong cát bát hiện ra mọi loại thức ăn có trăm mùi vị, thức ăn uống của cõi Trời, áo, hương, hương xoa bôi thân, mọi loại hương, các hương mới, dù lọng kèm theo hoa, thuốc, áo xiêm, chuỗi Anh Lạc, mọi loại vật dụng trang nghiêm, ghế, giường, các bảy báu. Vật ấy số rất nhiều chẳng thể nói hết, đều từ trong cái bát hiện ra, tất cả Như Lai thảy đều cúng dường khắp. Như các công năng này đêu do sức của Phật.

 

_Lại có Pháp, dựng một Hương Đàn, lấy một cái bát chứa đầy cháo sữa để bên trong Đàn. Chú Sư tắm rửa sạch sẽ, mặc áo sạch mới, ở trước mặt Văn Thù Sư Lợi ngồi Kiết Già, đốt nhóm hương lúc trước không cho dứt khói hương, tụng Phật Chú tám ngàn biến. Cái bát ấy phóng ánh sáng lớn, Chú Sư nên ăn một chút, tức liền bay lên hư không. Đem cháo còn dư trong cái bát ấy ban cho tất cả chúng sanh, giả sử một người một nắm, như núi Tu Di  cho đến ngàn kiếp cũng chẳng thể hết. Chú Sư liền làm vua trong Ngũ Thông Tiên Nhân, Văn Thù Sư Lợi ngày đêm ủng hộ, thường ban cho Thiện Nguyện, sống thọ hai trăm năm.

 

Đại Phật Đảnh Vô Úy Quảng Tụ Như Lai Phật Đảnh

TIÊN CAO DU (dầu thuốc cao của Tiên)

_PHẨM THỨ MƯỜI_

 

Uất Kim Hoa (2 lạng), Long Não Hương (2 lạng), Tiên Hương (2 lạng), Ô Du Ma (5 Thập Thoái Bì), tất cả mọi hoa (mỗi thứ một chút), Trầm Hương (2 lạng), Ngưu Hoàng (2 lạng). Lấy 5 thăng nước, lấy các thuốc như trên cắt nhỏ ra. Trước tiên nấu cho nước sắp cạn, có thể được một thăng trở đi, liền loại bỏ chất cặn khiến cho sạch sẽ, liền bỏ các thuốc hương, Long Não Hương, Ngưu Hoàng, Tiên Hương, Trầm Hương, Uất Kim Hương, hoa… vào, sau đó nấu cho cạn nước. Đem thứ chứa đầy trong vật khí bằng đồng, để ở trong tháp.

Chú Sư mặc áo thanh tịnh, ở trong Đàn ấy, ngồi Kiết Già, đốt nhóm hương Trầm, Tiên chẳng dứt khói hương, tụng Phật Đảnh Chú tám ngàn biến xong, được tên gọi là dầu Thanh Tịnh Bảo Quang Minh Nhật Tạng Vương (Thanh Tịnh Bảo Quang Minh Nhật Tạng Vương Du)

Chú Sư ấy liền đem dầu này xoa bôi thân với các chi tiết, tức thành mặc áo giáp của cõi Trời, khắp thân có Đại quang Minh Tạng chiếu sáng tràn khắp tất cả Thế Gian, chư Thiên với người đều đến cúng dường.

Lấy chút ít dầu, Chú vào rồi uống xong, liền bay lên hư không, ẩn hình chẳng hiện.

Đem dầu xoa bôi đảnh đầu thì tóc biếc có màu xanh như tóc xoắn ốc của Đức Phật

Xoa bôi dầu vào áo thì tất cả Dạ Xoa, La sát, Tỳ Na Dạ Ca, các Quỷ Thần với các Ma thảy đều chạy xa đến phương khác hơn mười Do Tuần, vĩnh viễn chẳng gây hại được. Loài gây chướng nạn ấy nghe tên của Chú Sư thảy đều chạy tứ tán. Ngửi được mùi thơm cũng vậy

Nếu xoa bôi khắp thân, tức biên bay lên hư không. Muốn vào hang A Tu La với các cung Trời thảy đều tự mở, tự tại du hành trong tất cả cung, ra vào không có khó.

Xoa bôi dầu vào lòng bàn chân thì dẫm lên nước như mặt đất

Xoa bôi dầu trên đầu gối, tức du hành ở trong Trời

Nếu xoa bôi vào bàn tay trái tiếp chạm với người Trời, tức liền thương yêu, tùy ý sai khiến

Nếu ban đêm, đem cây đèn, Chú vào với đem theo thuốc thì tất cả Phục Tàng thảy đều hiện ra, tùy ý sử dụng

Nếu xoa bôi trong mắt thì tất cả hàng Trời, Rồng, Dạ Xoa, Càn Thát Bà, A Tu La, Ca Lâu La, Khẩn Na La, Ma Hầu La Già, người, Phi Nhân thảy đều hiện ra.

Nếu xoa bôi trên hạt cải trắng rồi Chú vào tám ngàn biến, rải tán trong nước thì sông, biển cạn khô. Hết thảy Long Thần trong nước đều đến hiện thân rồi làm cúng dường, cần vật gì đều được tùy ý, đến cung sâu thẳm ấy du hành tự tại như nhà của mình.

Nếu đem hạt cải này ném vào trong lửa thì Hỏa Thần liền hiện ra, mong cầu sai khiến đều được tùy ý, lửa chẳng thể đốt cháy, ở trong đám lửa lớn như ở trong nước.

 

_Lại có Pháp, vào rừng Thi Đà (Śīta-vana). Liền lấy xác người chết chưa bị hư hoại, đem đến làm Đàn, lấy tro trong rừng Thi Đà xoa bôi ở trong Đàn, vẽ chày Bạt Chiết La, bánh xe, cây đao, đầu lâu, cây búa. Đem  xác chết an trí trong Đàn, dùng lụa trắng phủ che thân, hướng cái đầu về phương Đông. Lấy dầu Tiên Cao xoa bôi khắp thân người chết xong, tụng Tâm Chú tám ngàn biến. Chú xong thì xác chết ấy liền đứng dậy. Chú Sư lấy hạt cải trắng, Chú vào 21 biến, ném đánh thì xác chết liền bất động. Chú sư liền hỏi thì xác chết liền nói việc quá khứ vị lai. Chú Sư liền lấy hạt cải trắng xoa bôi trên miệng xác chết, xoa bôi xong thì cái lưỡi dài ra một thước (1/3 m) phóng ánh sáng lớn. Chú Sư ấy liền cắt lấy, liền nên ăn ngay một nửa, một nửa còn lại nắm trong bàn tay trái thì trong bàn tay ấy phóng ánh sáng lớn, liền bay lên hư không, du hành tự tại, tức làm Đao Luân Vương, thọ mang cu chi kiếp, đảnh đầu có tóc xoắc ốc màu xanh biếc

 

_Lại có Pháp, nếu có chiến đấu. chú Sư lấy một cây đao mới, dùng dầu cao xoa bôi, cầm lấy ra vào quân trận thì tất cả binh mã lui tan, thảy đều hoảng sợ chạy tứ tán, không biết chỗ tránh. Nếu binh rất nhiều thì lấy hạt cải trắng Chú vào, xoa bôi dầu cao ấy rồi tán rải bốn phương, hóa ra vô số binh đều cao một trượng (10/3 m), trang nghiêm đầy đủ mọi loại áo giáp, hết thảy chúng giặc lui tan bốn phương để tránh né.

 

_Lại có Pháp, Trời hạn hán không có mưa. Ở gần bờ biển với gần cái ao có Rồng, ngồi Kiết Già, tay cầm hạt cải, cứ Chú một lần thì một lần ném vào trong biển, cho đến 21 lần thì mưa ấy liền tuôn xuống.

Nếu khó tuôn mưa thì dùng bàn tay nắm hạt cải, dùng mặt sân nộ Chú vào 21 biến rồi ném vào trong biển. Hạt cải ấy biến thành Kim Sí Điểu (Garuḍa), nước ấy đều ngay ngắn, Kim Sí Điểu ấy đều nghiêm, các Rồng ấy đều rối loạn, tức liền tuôn mưa lớn ngon ngọt.

 

_Lại có Pháp, nếu mưa nhiều chẳng dứt. Lấy hạt cải trắng Chú vào 21 biến rồi hướng lên trời bung tán thì mưa ấy liền ngưng.

 

_Lại có Pháp, nếu mưa sấm chớp ác. Lấy hạt cải trắng Chú vào 21 biến rồi hướng lên trời bung tán, ngay lúc ấy liền ngưng.

 

_Lại có Pháp, nếu Thần cây (Thọ Thần) với loài ở trong hang huyệt. Chú vào hạt cải trắng 21 biến, một lần Chú một lần ném vào lửa thì các hàng THần đều hiện ra, tùy ý sai khiến. Tất cả hàng Thần cỏ thuốc (Dược Thảo Thần) dều cùng hiện đến. Hết thảy Sơn Tinh, Mỵ, Võng Lượng với các Dược Thảo Thần đều cùng phóng ánh sáng, các hàng Quỷ Thần đều cùng hiện đến.

Nếu Chú vào hạt cải trắng, tán rải bốn phương trong rừng Thi Đà thì các đầu lâu đều cùng ca múa, các Quỷ trong rừng Thi Đà đều cùng hiện đến.

Nếu ở nhà làm xe cộ, Chú vào Hạt cải trắng 21 biến rồi tán rải thì hết thảy xe cộ đều cùng nhau múa.

Nếu ở nhà làm vật sành sứ, Chú vào hạt cải trắng 21 biến rồi tán rải ở bên sành sứ thì hết thảy vật sành sứ chứa rượu đều cùng nhau múa.

Nếu ở nhà làm rượu, Chú vào hạt cải trắng 21 biến rồi tán rải thì hết thảy vật sành sứ chứa rượu đều cùng nhau dời đi

Nếu muốn dời Thương Khố, kho tàng. Chú vào hạt cải trắng 21 biến rồi tán rải trong ấy thì hết thảy ngũ cốc đều cùng nhau dời đi.

 

_Lại có Pháp, nếu muốn tự thân giải thoát, làm Ngũ Thông Tiên Nhân. Ba ngày ba đêm không ăn, ở trước tháp Xá Lợi của Như Lai, tụng Chú tám ngàn biến. Chú Sư mỗi ngày tiếp chạm vật có năm vị: một là sử, hai là lạc (váng sữa), ba là bơ, bốn là nước tiểu, năm là nước cốt của phân bò. Một ngày một lần tiếp chạm và uống một bụm. Mỗi ngày cũng nên uống nước cốt của Đàn Hương, mỗi ngày nên trước tiên cúng dường, lấy dầu Nhật Tạng Cao để ở trước mặt Phật: mỗi ngày cúng dường hương hoa, quả trái, thức ăn uống, đèn, dầu… tụng Chú đủ tám ngàn biến. Đến ngày thứ ba, nên  tắm gội sạch sẽ, mặc áo trắng sạch mới, chẳng được nói chuyện với gười khác. Liền ở trước tháp, tụng Chú đủ tám ngàn biến. Ba ngày mãn xong tức đủ số Chú. Dùng dầu cao ấy hòa với Thạch Mật, tiếp theo uống vào, liền ở trước Phật dâng cúng, cũng uống vào xong liền được năm Thần Thông (ngũ thông) bay lên hư không tự tại, quyết định không có nghi ngờ.

 

Nếu uống bảy ngày, tức trừ ba Độc, sáu Giặc, chín Não, năm Cái, mười Triền đều cùng xa lìa. Thân của Chú Sư ấy rất mềm mại, nhan sắc trắng trẻo đoan chánh.

 

_Lại có Pháp, muốn cầu cách thức kéo dài tuổi thọ (diên niên). Chú Sư tắm gội sạch sẽ, mặc áo sạch mới, lấy dầu Nhật Tạng Vương Cao lúc trước chứa đầy trong vật khí bằng đồng: Mật 4 phân, Bơ 8 phân, nước cốt Thiên Mộc (Tiếng Phạn là Đề Phược Đà Lỗ) 1 phân, dầu Nhật Tạng Cao 1 phân, sữa bò 16 phân… có xong các thứ trên thì hòa chung với nhau. Khi chưng thuốc thì tất cả đàn bà, hiếu tử, trẻ con, sáu con vật nuôi (lục súc) chẳng được nhìn thấy.

Chú Sư nên trang nghiêm Đạo Tràng, dựng lập Đàn Tràng, rất cần như Pháp mọi loại cúng dường, tắm gội sạch sẽ, mặc áo sạch mới. Thuốc khác là: Thiên Môn, Xá Đà Bố Sáp Ba, hoa sen bới hoa sen xanh, Ba-La Bôn Noa Lợi Ca, Càn Đà Phược Tư, Tất Lợi (cũng nói là Bạch Đàn), Ha Lê Lặc, Tì Tì Lê Lặc, a Ma Lặc (nên luyện 21 biến thì cực tốt), Xương Bồ, Tất Bát, Hồ Tiêu,  Hồ Càn Khương, Tiên Hương, Thanh Mộc Hương… mỗi thứ đều bằng nhau, dùng lửa nấu cho quyện chặt lại, đừng để cho thuốc dính đáy nồi 

Chú Sư dùng tay cầm cành Tô Ma Na lớn, Chú vào rồi đánh vỗ thuốc này. Chú Sư ấy dùng tay phải cầm Bạt Chiết La, tay trái cầm cái chuông lớn khiến cho tiếng đừng dứt, nhiễu quanh Đàn với thuốc. Chú vào sợi dây ngũ sắc làm kết Giới bốn bên đừng để cho Quỷ Thần lại gần

Bốn phương trong Đàn ấy, dựng cao 12 mũi tên, tùy theo phương bố trí phan ngũ sắc, chỉ nên chuyển tụng Kinh Điển.

Khi thuốc ấy chín thời lấy cái bình bằng vàng, bạc, đồng, sứ chưa từng dùng, chứa đầy, cùng hướng đến trước mặt Phật an trí, phong kín miệng bình 20 lớp kèm nên báo rằng: “Thời tốt”

Ở trước tháp Xá Lợi, ngày đêm chí Tâm cúng dường, ngồi Kiết Già, tụng Quảng Tụ Liên Hoa Phật Đảnh Nhất Thiết Như Lai Tâm Chú mãn tám ngàn biến. Sân Nộ Phật Đảnh cũng nên tụng tám ngàn biến, Tâm Chú với Tâm Trung Tâm Chú cũng tụng tám ngàn biến. Mỗi ngày muốn tụng chú thì cái bình liền phóng ánh sáng. (Chú Sư) cũng tiếp chạm cái bình ấy thì thân cao lớn bằng bảy cây Sa La, dung mạo mềm mại như đứa trẻ 16 tuổi, đoan chánh giống như hoa sen, tóc màu xanh biếc, đẩng đầu có búi tóc xoắn ốc, sống lâu mười kiếp, làm Chúa trong tất cả Diên Thọ, bay trong hư không tự tại

Nếu chẳng phóng ánh sáng thời dùng tay tiếp chạm, tức được thọ mạng một ngàn tuổi, tướng tốt như lúc trước

Nếu uống một phần rồi chẳng ăn uống, hoặc chẳng biến đổi nôn mửa thì thường chẳng cần ăn uống.

Nếu đem thuốc chấm lên trán thì liền ẩn thân chẳng hiện, nơi đã du hành đều được tự tại, đi vào các cung thì con người đều chẳng nhìn thấy.

Nếu hòa với sữa bò rồi uống, liền được Đại Thông Minh, tất cả điều đã nghe chẳng bị quên mất.

 

Đại Phật Đảnh Vô Úy Quảng Tụ Như Lai Phật Đảnh

TẠO TRÂN BẢO

_PHẨM THỨ MƯỜI MỘT_

 

_Cách thức làm Vàng với thuốc. Đồng 100 lạng (luyện thành cho tốt) hợp với tro 1 phân, thuốc Diên Thọ 1 lạng, Ha Lợi Đa La Kiên Cố Sắt Tra 1 lạng, Ma Tra La Sa 1 lạng, Mật 2 lạng, Cao Du 1 lạng… cùng bỏ vào trong Thổ ngung (góc của đất). Lấy Cao Du lúc trước với thuốc Diên Thọ xoa bôi trên đồng với trên các thuốc. Lấy Chú lúc trước xong. Hạt cải, Cao du 1 phân kèm ngay chỗ che kín. Lấy Hợp Hôi 1 phân (tiếng Phạn là Bồ Chi Ca Hôi) cũng nói là Khất-Sa La… hòa chung với nhau. Tức nên kết Giới làm Đàn, cúng tế Hỏa Thần mọi loại thức ăn uống, sữa, lạc, quả trái tạp với cúng dường Phật Đảnh

Chú Sư mặc áo quần sạch mới, ở trước Đàn tụng Chú gìn giữ. Đàn bà, con nít, sáu loài vật nuôi, chó… chẳng được nhìn thấy, nếu thấy tức chẳng thành, cẩn thận thì đại cát

Lúc muốn chín thời liền chấm chút ít thuốc Diên Thọ

Khi muốn chín thời dạng như màu mặt trời, liền lấy ra bỏ vào trong nước cốt Uất Kim viết chép thì biến thành màu vàng ròng như mặt trời, tức thành vàng Tử Ma, tùy ý mà dùng, ngàn năm chẳng hư hoại tùy theo đồng nhiều ít mà khao khát bản sau

 

_Cách thức làm Bạc trắng với Thuốc. Thiếc 100 lạng, Đồng 300 lạng, thuốc Diên Thọ 3 lạng, Loa Bối 5 lạng, Du Vương 3 lạng, Kim Khoáng 3 lạng, Ngân Khoáng 20 lạng, Hợp Hôi 3 lạng, A Ca Lại La 3 lạng, La Sa Phược Tra 2 lạng, Đa La 20 lạng…. Có thứ bên trên xong, dựa theo lúc trước hòa chung với nhau. Khi muốn chín thời ánh sáng như màu mặt trăng, tức biết là chín

Ở trong vật khí lúc trước để sữa bò 1 thăng, Tả Trí Cụ Tử Khoáng 3 lạng (lấy nước cốt), Phong Cáp Mạt 100 lạng, thuốc Diên Thọ 1 lạng, Cao Du Vương 1 lạng, Đa La 1 phân… đâm giã làm bột, hòa với Mật làm thành viên. Lấy 1 phân Đa La hòa chung làm viên ngọc (châu) tùy ý lớn nhỏ để trong Thổ Ngung (góc của đất) rồi nhóm lửa nấu chín

Khi muốn chín thời có ánh sáng màu tím, lấy ra liền bỏ vào trong nước Mật, tức thành tốt đẹp như viên ngọc báu, tùy ý mà dùng.


 

ĐẠI PHẬT ĐẢNH VÔ ÚY PHẬT ĐẢNH KINH

_QUYỂN THỨ HAI (Hết)_

 

An Nguyên, năm thứ hai, tháng 8, ngày 30 

Ở chùa Pháp Truyền viết chép xong_ XƯƠNG VIÊN một lần hiệu chỉnh xong

 

Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn
facebook youtube google-plus linkedin twitter blog
Nguyện đem công đức này, trang nghiêm Phật Tịnh Độ, trên đền bốn ơn nặng, dưới cứu khổ ba đường,
nếu có người thấy nghe, đều phát lòng Bồ Đề, hết một báo thân này, sinh qua cõi Cực Lạc.

May the Merit and virtue,accrued from this work, adorn the Buddhas pureland,
Repay the four great kindnesses above, andrelieve the suffering of those on the three paths below,
may those who see or hear of these efforts generates Bodhi Mind, spend their lives devoted to the Buddha Dharma,
the Land of Ultimate Bliss.

Quang Duc Buddhist Welfare Association of Victoria
Tu Viện Quảng Đức | Quang Duc Monastery
Senior Venerable Thich Tam Phuong | Senior Venerable Thich Nguyen Tang
Address: Quang Duc Monastery, 105 Lynch Road, Fawkner, Vic.3060 Australia
Tel: 61.03.9357 3544 ; Fax: 61.03.9357 3600
Website: http://www.quangduc.com ; http://www.tuvienquangduc.com.au (old)
Xin gửi Xin gửi bài mới và ý kiến đóng góp đến Ban Biên Tập qua địa chỉ:
quangduc@quangduc.com , tvquangduc@bigpond.com
KHÁCH VIẾNG THĂM
104,999,845