Tu Viện Quảng Đức105 Lynch Rd, Fawkner, Vic 3060. Australia. Tel: 9357 3544. quangduc@quangduc.com* Viện Chủ: HT Tâm Phương, Trụ Trì: TT Nguyên Tạng   

Quyển thứ nhất

07/11/201405:57(Xem: 3977)
Quyển thứ nhất
Mật Tạng Bộ 2_ No.946 (Tr.155_ Tr.160)
 
ĐẠI PHẬT ĐẢNH QUẢNG TỤ ĐÀ LA NI KINH
_QUYỂN THỨ NHẤT_
 
Hán dịch: Mất tên người dịch
Việt dịch: Sa Môn THÍCH QUẢNG TRÍ
Phục hồi  Phạn Chú: HUYỀN THANH
Đại Phật Đảnh Vô Úy Bảo Liên Hoa Quảng Tụ Quang Minh Phật Đảnh Nhất thiết Như Lai Tâm Trung Bí Mật Tạng Đà La Ni Kinh
A Ca Nị Tra Thiên Thỉnh Vấn
TỰA
_PHẨM THỨ NHẤT_
(Tổng nhiếp tất cả  Phật Đảnh Pháp)


 

Tôi nghe như vầy: Một thời Đức Phật Bạc Già Phạm trụ tại Trời A Ca Nị Sắt Tra (Akaniṣṭha: Sắc Cứu Cánh Thiên) cùng với vô số Thiên Chúng Ca Nị Sắt Tra với các quyến thuộc gồm trăm ngàn vạn ức cu chi vô số Thiên Chúng

Lại có trăm ngàn ức các Bồ Tát

Lại có Chủ Đàn Thiên Thần gồm trăm ngàn vạn ức cu chi Chúng, tất cả Kim Cang Đại Dược Xoa Tướng với các hàng quyến thuộc đều ở chỗ của các hàng Trời Người, ngồi trước mặt Đức Phật, vây quanh Đức Thế Tôn.

Bấy giờ Đức Như Lai ngồi ở tòa sen bảy báu trên cung điện làm bằng bảy báu. Cung điện có bốn cửa, bốn trụ đều trang nghiêm bằng bảy báu. Cung Điện ấy cao rộng, phóng ánh sáng lớn, hàng trăm ngàn vạn ức ánh sáng chiếu khắp mười phương. Cung Điện ấy dùng lưới võng bảy báu che trùm, bốn mặt trên cung điện ấy rũ treo các hoa phan kèm các chuông, khánh, phan phướng bảy báu. Ở phía trước cung điện ấy có mọi loại hoa, thuốc

Trên Thân của Đức Như Lai phóng ra ánh sáng lớn, phát ra đủ mọi loại màu sắc.

Ở trên đảnh đầu của Đức Như Lai, đầy đủ 32 Tướng, lại phóng ra các áng sáng nhiều màu. Ánh sáng ấy hay chiếu soi ba ngàn Đại Thiên Thế Giới, bên trên đến cõi Hữu Đảnh (Akaniṣṭha), bên dưới đến 18 Địa Ngục (Naraka). Ánh sáng ấy biến làm các đám mây báu nhiều màu, Mây ấy trong hư không tuôn mưa bảy báu với đủ các màu sắc làm hoa sen màu nhiệm, rải đầy khắp đất ấy, mọi loại áo xiêm, vật nghiêm thân của chư Thiên, mão Trời bảy báu, trâm cài, vòng, xuyến….

Phía bên trái trên đảnh đầu của Đức Phư Lai phóng ra ánh sáng đều chiếu trăm ngàn ức Thế Giới Phật ở mười phương

Ánh sáng bên phải của Đức Phật đều chiếu trăm ngàn vạn ức vô lượng Thế Giới ở mười phương, tất cả chư Phật thảy đều vui mừng hớn hở, đều đi đến tùy hỷ.

Ánh sáng bên phải của Đức Như Lai tràn khắp Thế Giới, hết thảy hàng Trời (Deva), Rồng (Nāga), Dạ Xoa (Yakṣa), Càn Thát Bà (Ghandharva), A Tu La (Asura), Ca Lâu La (Garuḍa), Khẩn Na La (Kiṃnara), Ma Hầu La Già (Mahoraga), Người (Manuṣya), Phi Nhân (Amanuṣya)…. Hết thảy Địa Ngục, A Tu La, Ngạ Quỷ (Preta), Thần sanh nhân loại… (Ánh sáng đó) chiếu  hết thảy chúng sanh của nhóm Nghiệp Tội ấy, ai được tiếp chạm, gặp được ánh sáng này thì hết thảy tất cả ách khổ, báo nặng đều được giải thoát, kinh ngạc chưa từng có, chẳng thể nghĩ bàn.

Đổ Sử Thiên (Tuṣita: Đâu Suất) dùng sức của ánh sáng ấy cho nên được sanh vào cõi Hóa Lạc Thiên (Nirmāṇarati-deva). Chư Thiên còn lại ấy đều đượng thăng lên trên một bậc, tất cả chư Thiên cũng được tăng trưởng Phước Lực như vậy

 

_Lại nữa, Kim Cang Dạ Xoa Đại Tướng nhìn thấy xong thời sanh tướng hiếm có, được điều chưa từng nghe, cũng chưa từng thất tướng mạo kỳ lạ chẳng thể nghĩ bàn. Liền đến chỗ của Đức Phật, nhiễu quanh Đức Phật ba vòng, chắp tay đảnh lễ, lui về ngồi một bên rồi quỳ thẳng lưng bạch Phật rằng: “Thế Tôn không có bẩn, không có dơ, không có tham, không có sân, khuôn mặt trắng trẻo vui vẻ, ngồi Tòa Tam Miệu Tam Bồ Đề (Samyaksaṃbodhi: Chánh Biến Tri)

Đức Phật bảo: “Này Kim Cang! Ánh sáng này quái lạ lắm sao? Tất cả hàng Trời, Người với A Tu La, Càn Thát Bà… đảnh lễ, làm tất cả Phật Đảnh Đàn Tháp đảnh lễ, mỗi mỗi cũng được ánh sáng của Thân tự tại với được Thân Tam Miệu Bồ Đề (Samyaksaṃbodhi: Chánh Biến Tri)”

Đức Như Lai bảo Kim Cang rằng: “Lành thay! Lành thay! Kim Cang hay vì tất cả an vui chúng sanh. Các chúng Thiên Nhân hay vì các bậc hiểu Pháp cùng làm Nhân Duyên khiến được giải thoát, đều được Đạo Tam Miệu Tam Bồ Đề (Samyaksaṃbodhi-mārga: Chánh Biến Tri Đạo). Hàng Đại Từ Bi hay vì tất cả Thế Giới đều được Pháp này, như hoa Ô Đầu Ma cùng với các chúng sanh dạy bảo Tỳ Na Da (Vinaya: Giới Luật), liền được Đạo Tam Miệu Tam Bồ Đề”

 

_Kim Cang nghe Pháp này xong thì khen ngợi rằng: “Lành thay! Lành thay! Chẳng thể nghĩ bàn”

Lại bạch Phật rằng: “Làm sao thọ trì? Làm sao tác Pháp với Phật Đảnh Tâm Đàn Pháp, khen ngợi Tộc Cát Tường? Nguyện xin giải nói”

Đức Phật nghe Kim Cang Dạ Xoa Đại Tướng này thỉnh xong, liền nói là: “Ta có Đại Đàn của tất cả Như Lai Tạng (Tathāgata-garbha). Tâm bí mật, Đại Chú, Ấn, Pháp Thuật Vương, Đại Vô Úy của tất cả Như Lai (Tathāgata). Tâm Pháp phóng gom tụ ánh sáng lớn (quang tụ), tất cả Tâm Bí Mật, Đại Chú Thuật Vương Pháp của Phật Đảnh (Buddhoṣṇīṣa), mọi loại biến hiện đều được biến hiện tự tại chẳng thể nghĩ bàn. Như lúc biến hiện này thời cõi nước của chư Phật trong ba ngàn Đại Thiên Thế Giới ở mười phương thảy đều chiếu khắp. Hết thảy hàng A Tu La, trên Trời, cõi người, Địa Ngục, Ngạ Quỷ, Súc Sanh trong ba ngàn Đại Thiên Thế Giới ở mười phương gặp được ánh sáng này thì tất cả tội cấu đều được tiêu diệt.

Ánh sáng ấy có mọi loại màu sắc: xanh, vàng, đỏ, trắng, đỏ tươi, tím với ánh sáng của nhóm pha lê, mã não… Ánh sáng ấy hay tuôn mưa các hoa bảy báu đủ màu sắc. Phật Đảnh Pháp này với Đàn Pháp có vô lượng linh dị như vậy.

Lại có hàng Ca Nị Sắt Tra Thiên, Long Thần Mạn Đà La Thiên. Lại có vô lượng Bồ Tát nghe nói Vô Úy Bảo Phật Đảnh Tâm Pháp Quảng Đại Bảo Tụ Nhất Thiết Như Lai Tâm Chú Đại Chú Vương Ấn Pháp linh dị như vậy. Khi nhóm ở cung Trời Ca Ni Sắt Tra nghe Pháp này xong, liền được ánh sáng của Liên Hoa Vô Cấu Tam Muội Tỳ Bố La Tam Muội hiện ra, liền được Phật Đảnh Liên Hoa Vô Úy Cấu Đà La Ni Tràng, liền được Thân Tâm chẳng động, vui mừng hớn hở, yêu thích Pháp này, yêu Đại Khoái Lạc.

Lại có Kim Cang Dạ Xoa Đại Tướng được ánh sáng Tỳ Bố La (Vipula) hiện ra, liền được Phật Đảnh Liên Hoa Vô Cấu Đà La Ni Tràng. Lại do Kim Cang Dạ Xoa Đại Tướng vui mừng hớn hở, Thân Tâm vui thích tám loại âm thanh nhu nhuyễn của Vô Úy Sư Tử Hống thâm sâu rất thâm sâu.

 

_Bấy giờ, Kim Cang dùng bàn tay cầm Bạt Chiết La (Vajra: chày Kim Cang), hiện Đại Oai Thế đi đến chỗ của Đức Như Lai, nhiễu quanh Đức Phật ba vòng, lễ bàn chân của Đức Phật xong, lui ra ngồi một bên rồi bạch Phật rằng: “Thế Tôn như hoa Ưu Đàm (Udumbara) khó được. Vô Cấu Bảo Liên Hoa Đảnh Tâm Pháp Quang Tụ Nhất Thiết Như Lai Tạng Bí Mật Đại Pháp Vương này rất thâm sâu vi diệu, làm sao tu hành? Làm sao thọ trì? Nguyện xin Đức Như Lai là Thầy của Trời Người thương xót chúng sanh vì con tuyên nói.

Làm sao được thấy Như Lai Phật Đảnh? Tướng mạo ra sao? Ấn Pháp thế nào? Đàn Pháp ra sao? Ký Nghiệm thế nào? Làm sao Hành Pháp ? Làm sao thọ trì? Pháp có bao nhiêu loại? Chú có bao nhiêu loại? Phước có bao nhiêu loại? Tộc Vương có bao nhiêu loại? Tâm Trung Tâm Chú có bao nhiêu loại? Sân có bao nhiêu loại? Dũng Mãnh có bao nhiêu loại? Bao nhiêu loại làm tức giận (nộ)? Bao nhiêu loại làm Thiện? Bao nhiêu loại phá hoại? Bao nhiêu loại sai khiến? Bao nhiêu loại cúng tế lửa? Bao nhiêu loại tụng trì? Bao nhiêu loại phương pháp? Bao nhiêu loại Cát Tường thọ trì? Bao nhiêu loại cúng tế sai khiến? Bao nhiêu loại nhiếp nhập? Bao nhiêu loại nhiếp xuất? Bao nhiêu loại thuốc viên? Bao nhiêu loại thuốc thang? Bao nhiêu loại thuốc trì hương (trì hương dược)? Bao nhiêu loại thuốc về mắt (nhãn dược)? Bao nhiêu loại áo xiêm? Bao Nhiêu loại thuốc thơm (hương dược)? Hoa có bao nhiêu loại? Bao nhiêu loại trang nghiêm? Bao nhiêu loại xoa bôi? Ăn chay (trai) có bao nhiêu loại? Bao nhiêu loại một ngày một đêm chẳng tham lam? Bao nhiêu loại đọc? Bao nhiêu loại tụng? Bao nhiêu loại tẩy tịnh? Bao nhiêu loại phi thời? Bao nhiêu loại đào xới? Bao nhiêu loại đèn? Bao nhiêu loại cúng dường? Bao nhiêu loại mặc áo khoác vai? Bao nhiêu loại Tam Ma Da (Samaya)? Bao nhiêu loại thiêu đốt hoa? Bao nhiêu loại bí mật? Bao nhiêu loại Du Pháp (Pháp dùng dầu)? Bao nhiêu loại Chú Pháp? Bao nhiêu loại Sám Hối? Bao nhiêu loại Chú trì? Bao nhiêu loại mưa? Bao nhiêu loại chẳng mưa? Bao nhiêu loại Dữ Nguyện (ban cho nguyện)? Bao nhiêu loại được thấy? Bao nhiêu loại Bất Dữ Nguyện (chẳng cho nguyện)? Bao nhiêu loại chẳng hiện? Bao nhiêu loại mặt trời? Bao nhiêu loại mặt trăng? Bao nhiêu loại tinh tú? Bao nhiêu loại Pháp bảy ngày? Bao nhiêu loại Pháp Tướng Ái? Bao nhiêu loại xuất lìa? Bao nhiêu loại chẳng xuất lìa? Bao nhiêu loại ẩn hình? Bao nhiêu loại vào cung A Tu La? Bao nhiêu loại vào biển? Chú căn bản này, nay con hỏi xong.

Nguyện xin Đức Như Lai vì con tuyên nói. Pháp ấy màu nhiệm sâu xa, khó hiểu khó biết, nhiều điều nghi ngờ. Nay con rất làm quái lạ, khó thể biết rõ. Nguyện xin Đức Như Lai rộng vì con tuyên nói”

Bấy giờ, Đức Như Lai bảo Kim Cang Dạ Xoa Đại Tướng: “Hãy nghe cho kỹ! Hãy nghe nhận cho kỹ! Ta sẽ vì ông! Pháp Tướng chân thật của Đà La Ni Tâm như trên đã hỏi, nay Ta rộng vì ông nói. “Đại Bí Mật Tâm Tạng Mạn Đà La của Tỳ Lô Giá Na,  “Đại Vô Úy Bí Mật Tối Thắng của Kỳ Dị Liên Hoa Phật Đảnh. Tất cả Như Lai do hành Thập Địa (Daśa-bhūmi) được vào Đại Bồ Đề (Mahā-bodhi), đầy đủ thân tướng, liền nói Pháp Luân (Dharma-cakra). Người thọ trì nếu muốn được thấy Đức Phật A Di Đà (Amitābha) cũng mau được thấy tất cả Như Lai với nhóm Di Lặc (Maitreya).

Lành thay! Lành thay! Nay ông đã hỏi, hiếm có khó được, sẽ vì ông nói tất cả hình sắc, Pháp thọ trì…

Lại nữa, ánh sáng của Đức Bạc Già Phạm Thích Ca Mâu Ni Như Lai (Śākya-muṇi-tathāgata) chiếu khắp, Tam Muội Thiền Định Bí Mật của Đại Vô Úy Vô Cấu Liên Hoa Phật Đảnh tràn ngập khắp, mọi loại ánh sáng của Như Lai Vương Quang Tạng Thân tràn ngập khắp, Tướng Đại Nhân của Phật Đảnh (Buddhoṣṇīṣa). Đức Như Lai do hành phát ra mọi loại ánh sáng, thân của Như Lai vi việu viên mãn, đầy đủ sắc tướng, năm loại mắt thanh tịnh. Trong Vô Cấu Liên Hoa (hoa sen không có dơ bẩn) hiện ra tướng ấy: Bí Mật Liên Hoa Phật Đảnh. Tất cả Như Lai hứa khả, tất cả Bồ Tát yêu thích cung kính lễ bái, tất cả chư Thiên thảy đều lễ kính, tất cả chư Phật thảy đều hoan hỷ, Ca Nị Sắt Tra Thiên cúng dường cung kính, Đô Sử Đà Thiên cũng đến cúng dường, Đế Thích Tam Thập Tam Thiên, Phạm Thiên, Đại Phạm Tự Tại Thiên đều đến cúng dường vui mừng hớn hở, Tứ Thiên Đại Vương đều đến thủ hộ gìn giữ. Hàng người, Phi Nhân trong Thế Giới ở bốn phương đều đến tùy hỷ cúng dường lễ bái.

Mọi loại tướng mạo kỳ dị đoan nghiêm, biến hóa vi diệu, quyết định Thân Tâm bình đẳng, sắc tướng đoan nghiêm, ánh sáng chiếu diệu giống như ngàn mặt trời, tướng tốt tròn đủ chiếu sáng mười phương. Chư Phật đấy nói: “Lành thay! Lành thay! Bạc Già Phạm Như Lai nói Vô Cấu Bảo Liên Hoa Nhất Thiết Như Lai Bí Mật Tâm Phật Đảnh Quảng Tụ Nhất Thiết Như Lai Bí Tạng

Lại nữa, khắp cả ba ngàn Đại Thiên Thế Giới chấn động theo sáu cách, Trời tuôn mưa mọi loại vi diệu, trăm ngàn các hoa sen báu

 

_Lại nữa, Ca Nị Sắt Tra Thiên với hàng Kim Cang, tất cả từ chỗ ngồi đứng dậy, quỳ gối chiêm ngưỡng Đức Thế Tôn rồi bạch Phật rằng: “Nay con thấy điềm lành này. Nay con thấy Pháp của Như Lai Tộc (Buddha-kulāya) hiện ra. Nay sẽ nói Bí Mật Phật Đảnh Tâm của tất cả Như Lai. Nay con nguyện nghe Pháp này, muốn được trì tụng cúng dường, muốn được thấy nhóm Pháp Đàn Ấn với vào Đàn lưu chuyển suy nghĩ Bất Thoái Chuyển, giáo hóa tất cả chúng sanh, lợi ích tất cả Thế Giới với muốn Xuất Lợi Thế Gian, cũng vì hiểu được tu hành Đạo của Bồ Đề. Nguyện xin Đức Như Lai mau hiện, mau hiện. Đức Như Lai mau chóng nói Thiện Ý khó phát khó gặp như hoa Ưu Đàm (Udumbara). Như Lai Phật Đảnh cũng khó gặp thẳng được. Nguyện xin thương xót chúng sanh mau chóng vì con nói”

 

_Lại nữa, Đức Như Lai phát Đại Từ Mẫn bảo Ca Nị Sắt Tra Thiên với hàng Kim Chương: “Hãy nghe cho kỹ! Nay Ta vì ông phát Đại Từ Mẫn cứu chúng sanh”

Ca Nị Sắt Tra Thiên với hàng Kim Cang kèm với các chúng Bồ Tát, chư hàng Trời, Rồng, Dạ Xoa, Càn Thát Bà, A Tu La, Ca Lâu La, Khẩn Na La, Ma Hầu La Già, Người, Phi Nhân… vui nguyện muốn nghe Tỳ Lô Giá Na Tạng này. Mười phương Như Lai đểu cùng nhau thỉnh biết, vật dụng kỹ nhạc trong tất cả cõi nước của Phật thảy đều chấn động. một thời đều tạo mọi loại âm thanh như tiếng rống của sư tử, nói Nhất Thiết Như Lai Đại Bí Mật Tối Thắng Vi Diệu Vô Úy Phật Đảnh Liên Hoa Quảng Tụ Tâm Nhất Thiết Như Lai Bí Mật Đại Pháp Vương này.

 

_“Nay Ta tuyên nói”

Khi ấy, Đức Thế Tôn liền nói Đại Căn Bản Tâm Chú là:

“Nam mô  tất để  lý da (1) địa-vĩ ca nam (2) tát phạ  đát tha  nghị  đa nam (3) Úm   (4) A-mưu già  ma ni  (5) thập phạ ra, thập phạ ra (6) ma ha ba đầu-mưu sắt nị  sa (7) hề-lợi đà da (8) thi khư lợi (9) ma ni ma ni (10) ma ha ma ni (11) ô sắt-nị  sa  (12) ra để-sa na (13) ma ni đế (14) đô  lỗ đô lỗ (15) ma ha ra thẩm-nhị (16) tán nễ  đế (17) vi ca  huyền đà  (18) bà đầu-ma phạ  lợi (19) huyền lỗ  huyền lỗ  (20) tam muội da, tất địa (21) đa ra đa ra (22) đa ra da (23) câu   ma ra (24) lạc khất-xoa na (25) mạn đà ra, bát đầu-mê (26) sa ma ôn phạ sa da  (27) sa mạn đa (28) tệ phạ lô chỉ đa (29) bát đầu mê (30) địa sắt-tra na (32) địa   sắt sỉ đa (33) đãn kỷ như đa tát bổ sắt-nị sa (34) lạc khất xoa na (35) ngu hề da (36) tát bà đát tha già đô (37) ô sắt nị sa (38) bát đầu ma (39) tệ  phược lô chỉ đa   (40) Nam mô tô đổ để (41) tắc phạ ha”  

NAMO  STRIYA-DHVIKĀNĀṂ  TATHĀGATĀNĀṂ

OṂ_  AMOGHA-MAṆI  JVALA  JVALA  MAHĀ-PADMOṢṆĪṢA HṚDAYA  ŚEKHARA_ MAṆI  MAṆI  MAHĀ-MAṆI_ UṢṆĪṢA  RATE SANA  MAṆITE_ DHURU  DHURU _ MAHĀ-RAŚMI  SAṂNATI  VIKARĪTVA  PADMA-VATI_ HURU  HURU  SAMAYA-SIDDHI _ DHĀRA  DHĀRA  DHĀRĀYA_ KUMĀRA-LAKṢAṆA  MAṆḌALA-PADME  SAMA-UDBHĀSĀYA_ SAMANTA-AVALOKITA  PADME  ADHIṢṬANA  ADHIṢṬITA_ ŚĀKINĪTVA-UṢṆĪṢA  LAKṢAṆA-GUHYA _ SARVA  TATHĀGATOṢṆĪṢA  PADMA  AVALOKITA _ NAMOSTUTE

Đại Chú Ấn Pháp của Vô Cấu Bảo Liên Hoa Phật Đảnh Quảng Tụ Nhất Thiết Như Lai Bí Mật Tâm đã nói phổ biến là Đại Pháp Vương của Như Lai. Các ông, hàng Ca Nị Sắt Tra Thiên Cung, tất cả quyết định được Quả A Nậu Đa La Tam Bồ Đề (Anuttara-saṃbodhi: Vô Thượng Chánh Giác), có Bồ Tát được Bất Thoái Chuyển (Avaivartika), có các hàng Trời, Rồng, Dạ Xoa, Càn Thát Bà, A Tu La, Ca Lâu La, Khẩn Na La, Ma Hầu La Già, Người, Phi Nhân…khắp cả được Bất Thoái Chuyển thành tướng Phật Đảnh

Lại nữa, Đức Bạc Già Phạm lúc trước đã nói hình tượng của Tâm Đà La Ni Pháp Vương này. Một trong bốn Thiên Hạ của Thế Giới này là Tây Cồ Da Ni (Avaragodānīya), ở cung Trời Ca Nị Sắt Tra dựng lên một cái tháp Phật Đảnh Đà La Ni (Buddhoṣṇīṣa-dhāraṇī) dùng bảy báu trang nghiêm. Cái tháp ấy dài rộng cao một ngàn Do Tuần do mọi báu hợp thành, rũ treo các hoa, phan, mọi loại chuông, chuông lắc tay. Ánh sáng của cái tháp ấy chiếu sáng quốc giới, các hàng Trời, Rồng, Thần, người, Phi Nhân thường đến cúng dường. Ở trong cái tháp này phát ra âm thanh vi diệu khen ngợi rằng: “Lành thay! Lành thay! Thích Ca Mâu Ni Như Lai được A Nậu Đa La Tam Miệu Tam Bồ Đề (Anuttarā-samyaksaṃbuddhi: Vô Thượng Chánh Đẳng Chánh Giác),  hết thảy Tâm Như Lai (Tathāgata-citta) của Nhất Thiết Như Lai Bí Mật Phật Đảnh kỳ dị khó được”

Khi muốn nói ra thời Đức Thích Ca Mâu Ni sai khiến các Phật Đảnh trong hư không nói, đi xuống ở Thế Giới này, hành các Phật Sự, cứu lấy chúng sanh chịu khổ trong Thế Gian. Ở các quốc độ có mười vạn ức tùy theo sự sai khiến đi xuống, liền vào trong tháp.

Ở trong chư Phật thời có một Đức Phật bay lên tòa Sư Tử (Siṃhāsana), phút chốc vào Định, ở trong Định Đại Vô Úy Liên Hoa Đảnh Phật Tâm Nhất Thiết Như Lai Quảng Tụ Đại Pháp Vương. Ca Nị Sắt Tra Thiên Vương với các hàng Trời, Rồng, Dạ Xoa, Càn Thát Bà, A Tu La, Ca Lâu La, Khẩn Na La, Ma Hầu La Già, Người, Phi Nhân… biết thời đi xuống, vây quanh Đức Như Lai đều cùng nhau khen ngợi, nguyện nói nhóm Đà La Ni Chú Ấn Pháp này, tất cả Như Lai cùng nhau hứa cứu bạt tất cả chúng sanh.

Lại có tất cả chư Thiên đã nói muốn nguyện xin đều đi đến tùy hỷ.

Lại nữa trong cái tháp phát ra âm thanh lớn, âm ấy mỹ diệu, lại bảo chư Thiên; “Ai hay tùy theo Ta, ở đời ác năm trược tại Diêm Phù (Jambu-dvīpa) cứu bạt chúng sanh khổ não. Nếu kẻ có Tâm ưa thích tùy theo Ta”

 Lại có Ca Nị Sắt Tra, Tam Thập Thiên, Tự Tại Thiên, Đại Tự Tại Thiên, Biến Hóa Chư Thiên, Dạ Ma Thiên, Tam Thập Nhị Cung, tất cả chư Thiên kèm với quyến thuộc… trước tiên bạch Phật rằng: “Thế Tôn! Chúng con đều tùy theo Đức Như Lai, ở Diêm Phù Đề cứu giúp chúng sanh”

 

Bấy giờ, Đức Như Lai bảo các Bồ Tát, tất cả hàng chư Thiên: “Ta có bất Khả Tư Nghị Biến Hóa Vô Cấu Liên Hoa Phật Đảnh Kim Cang Tụ Chú

Liền nói Căn Bản Tâm Chú là:

“Nam mô tất để-lý da (1) địa vĩ ca nam (2) đát tha nga đa nam (3) Úm (4) a  mục   già (5) bát đầu-ma sa na (6) ma ha mê khước (7) ba tra ra (8) bà du vĩ ca (9) phạ đa ra nõa (10) đát ra  đát ra (11) bát đầu-ma mục khí (12) sa ra sa ra (23) phạ dụ xã vi (14) đa ra sa ra (15) tam mạn đa phạ ra (16) bát lợi bố lật ni (17) mạt ni mạt ni (18) tam mạn đa ngu tứ da (19) a phạ phá sa (20) thập phạ ra nê (21) hồng, hồng (22) bát đầu-mưu sắt nị sa (23) Nam mô tắc đổ để (24) tắc phạ ha”  

NAMO  STRIYA-DHVIKĀNĀṂ  TATHĀGATĀNĀṂ

OṂ_  AMOGHA-PADMĀSANA  MAHĀ-MAKUṬA  PATRA  VĀYU  VIKA  VĀDA  RAṆA _ DHĀRA  DHĀRA _ PADMA-MUKHE _SARA  SARA _ VĀYU ŚAVĪRA  DHĀRA  SARA_  SAMANTA  VARA  PARIPŪRAṆI  MAṆI  MAṆI  SAMANTA-GUHYA _ AVA-PĀTA-JVARAṆI  HŪṂ  HŪṂ  PADMOṢṆĪṢA _ NAMOSTUTE   SVĀHĀ

Khi ấy Đức Như Lai nói Chú này xong, ở trong hư không, hoặc có cái lọng mây bảy báu che khắp không trung. Lại có gió có bảy loại hương thồi các hoa, phan phát ra âm thanh vi diệu. Đức Như Lai ngồi trên hoa sen lớn bảy báu. Bồ Tát, chư Thiên cũng ngồi trên bảy báu đều tự hiện Thần Biến, thảy đều vui mừng hớn hở cúng dường Như Lai

 

_Lúc đó, Đức Như Lai biến hiện Thần Thông du hý tự tại, ở Chú Lực này hay biến hóa. Trời, Rồng, Dạ Xoa, Càn Thát Bà, A Tu La, Ca Lâu La, Khẩn Na La, Ma Hầu La Già đều đi đến cúng dường. Ca Nị Sắt Tra Thiên đi xuống, hướng đến chỗ của cái tháp Bồ Đề, yên lặng mà trụ

Bấy giờ, Đức Như Lai vì muốn trang nghiêm các Bồ Tát với chư Thiên, cho nên liền nói Chú là:

“Úm (1) A mưu già (2) ma ha bát đầu ma (3) ba la để sắt sỉ đa (4) bạt tích lợi  (5) hồng (6) tắc phạ ha”  

OṂ_  AMOGHA  MAHĀ-PADMA-BALA  ADHIṢṬITA  VAJRI  HŪṂ  SVĀHĀ       

Khi ấy, Đức Như Lai nói Vô Cấu Liên Hoa Tộc Đà La Ni này trang nghiêm Đại Bồ Tát với tất cả Bồ Tát, chư Thiên cho nên mọi loại tòa sư tử báu, số ấy có trăm ngàn loại, quần áo trang nghiêm với mọi loại tòa bảy báu hàng trăm ức cu chi na dữu đa, biến hiện đi đến chỗ của Đức Phật

Lại có bảy báu trang nghiêm tòa Đại Liên Hoa Sư Tử, ánh sáng vi diệu như trăm ngàn mặt trời. Do chẳng chẳng thể so sánh, Thân ở tòa ấy có 32 tướng, 80 loại chủng tử trang nghiêm, chiếu Bồ Tát ở trong Đại Chúng với Ca Nị Sắt Tra Thiên, bốn Đại Thiên Vương, hàng Trời, Rồng, Dạ Xoa, Càn Thát Bà, A Tu La, Ca Lâu La, Khẩn Na La, Ma Hầu La Già, Người, Phi Nhân đều cùng nhau ngồi xuống với Mạn Đà La Thiên Thần, Tôn Giả trong Chú Thuật, Đế Thích với hàng Kim Cang Tộc… mỗi mỗi đều y theo thứ tự mà ngồi.

Địa Thần, Hải Thần, Sơn Thần với các hàng Tần, bốn Bộ, Đại Tỳ Kheo, Tỳ Kheo Ni, Ưu Bà Tắc, Ưu Bà Di, Bà La Môn, Sát Đế Lợi, Tỳ xá, Thủ Đà với các quốc vương, các Đại Chúng đi đến… đều cùng nhau ngồi xuống, vây quanh cái tháp ấy.

 

_Lại nữa Kim Cang Dạ Xoa Đại Tướng ở trong Đại Chúng, từ chỗ ngồi đứng dậy, nhiễu quanh ba vòng, lễ bàn chân của Đức Phật xong, quỳ thẳng lưng, cài chéo bàn bay, chắp tay lại bạch Phật rằng: “Thế Tôn! Nguyện xin Đức Như Lai thương xót tất cả chúng sanh, vì giáo hóa Chúng cho nên rộng vì tuyên nói Nhất Thiết Như Lai Bí Mật Liên Hoa Phật Đảnh Tâm Quảng Tụ Mạn Đà La Tạng

Bấy giờ, Đức Như Lai ở trên tòa ấy, im lặng suy nghĩ Vô Cấu Mạn Đà La Đại Liên Hoa Quang Minh Phật Đảnh. Từ trong Định tỉnh giác xong, ở trong Đại Chúng bảo Kim Cang Đại Tướng: ‘Ta có Tam Ma Địa Đại Kim Cang Mạn Đà La, có mọi loại hoa sen bảy báu khác, lớn như bánh xe ở trong Đàn ấy”

 

_Kim Cang Đại Tướng lại bạch Phật rằng: “Con muốn thọ trì Vô Úy Bảo Liên Hoa Phật Đảnh Đại Đàn Bí Mật Tâm này. Nguyện xin Như Lai phân biệt giải nói”

Đức Như Lai hứa nhận, Kim Cang từ chỗ ngồi đứng dậy, dùng bàn tay lắc cái chày, đứng ngay trước mặt Đức Phật, nghe điều Đức Phật đã nói.

Bấy giờ, Đức Như Lai liền nói Vô Úy Đại Bảo Phật Đảnh Tâm Chú. Liền nói Chú là:

“Úm (1) A mưu già  mạt ni (2) thập phạ ra (3) bát đầu mưu (4) sắt nị sa (5) hồng (6) địa-lý khất sa (7) tắc phạ ha”

OṂ_  AMOGHA-MAṆI-JVALA  PADMOṢṆĪṢA  HŪṂ  DHṚKṢA   SVĀHĀ

Nói Tâm Chú này xong, liền đi vào cửa thành lớn, muốn đến trong cái tháp báu. Đến cái tháp ấy xong, mở cửa tháp ấy, thấy mười vạn ức Phật đều bay lên tòa cao, nhập vào Thiền Định. Lúc đó, trong tháp lại có các âm thanh, nghe âm mỹ diệu ấy khen Đức Thích Ca Mâu Ni Như Lai rằng: “Lành thay! Lành thay được A Nậu Đa La Tam Miệu Tam Bồ đề, đã nói Vô Cấu Liên Hoa Phật Đảnh Tâm Pháp Quảng Tụ Nhất Thiết Chúng Sanh Nhất Thiết Như Lai Bí Mật Đại Chú Ấn Pháp, vì thương xót cứu bạt tất cả chúng sanh, Vi Địa Da Đà La Ni Tâm (Vidya-dhāraṇī-citta). Nguyện xin vì con rộng nói thêm Pháp Chú Ấn với Đàn, các nhóm Thần Thuật, Quá Khứ Tỳ Lô Giá Na Tạng”.

Thời Đức Thích Ca Mâu Ni Như Lai từ chỗ ngồi đứng dậy, liền vào trong cái tháp bảy báu, bay lên tòa Sư Tử, ở trước mặt chư Phật, nơi chỗ đã ngồi như Nhật Quang Tạng (kho tàng ánh sáng mặt trời), trăm ngàn vạn ức hoa sen báu, biến hiện Tỳ Lô Giá Na Tạng (Vairocana-garbha). Lại có thêm các hoa sen khác có bảy báu làm cái cọng, mỗi một bông hoa đều cao hơn hai trượng (20/3 m). Mọi loại áo Trời, phan, hoa, lọng báu biến hiện mọi loại trang nghiêm cái tòa ấy, là nhóm chư Thiên đều cùng an tọa, tiếp lại thỉnh nói nhóm Pháp như vậy.

 

_Thời Đức Phật bảo rằng: “Ta có Nhất Thiết Như Lai Tâm Bí Mật Phật Đảnh Tam Ma Địa, lại suy nghĩ thêm Tam Muội như vậy, dùng Định Ấn trì, bấy giờ cảm được mười hai vạn ức Phật”

Lúc đó, Đức Thích Ca Mâu Ni Phật phóng ánh sáng lớn có đủ mọi loại màu sắc. Mười hai vạn ức Như Lai đấy thấy việc này xong, đều từ chỗ ngồi đứng dậy, vây quanh ba vòng, đảnh lễ Đức Thích Ca Mâu Ni Như Lai, phóng ánh sáng lớn khen ngợi rằng: “Lành thay! Lành thay! Thật là vi diệu hiếm có ánh sáng gom tụ lại! Nguyện xin Như Lai mau nói Đàn Pháp với Ấn. Lại nữa, hiện Phật Đảnh Liên Hoa Tối Thắng Phật Đảnh Quang Tụ, tên gọi là Như Lai Ngữ Ấn

Khi Đức Thích Ca Mâu Ni Phật nói Bạc Già Phạm Liên Hoa Phật Đảnh Đà La Ni Đàn với Đại Lực Ấn Pháp thời trong tháp Phật Đảnh ấy, các Đức Như Lai đấy với các Bồ Tát tùy vui nguyện nghe Phật Đảnh Quảng Đại Đà La Ni Đàn Ấn Pháp này.

Lại nữa, Kim Cang Dạ Xoa Đại Tướng liền từ chỗ ngồi đứng dậy, hướng về trước mặt Đức Phật, yên lặng mà đứng, nhắm mắt an tâm, vui mừng hớn hở, chiêm ngưỡng Tôn Nhan, buông bỏ mặt sân nộ, không hề chớp mắt.

 

_Lại nữa, Đức Thích Ca Mâu Ni Như Lai bảo Dạ Xoa Đại Tướng: “Ông nên nghe cho kỹ! Hãy nghe nhận kỹ lưỡng Chú Pháp Đàn Ấn rộng lớn”

Kim Cang bạch Phật rằng: “Nay xin lắng nghe, thọ nhận kỹ lưỡng nhóm Pháp Như Lai Ấn Chú chân thật”

Đức Như Lai khen rằng: “Lành thay! Lành thay Kim Cang Đại Tướng! Như vậy! Như vậy! Hay phát Đại Nguyện”

 

_Bấy giờ, Đức Như Lai liền nói Chú Sư Đô Hội Tâm Trung Tâm. Liền nói Chú là:

“Úm (1) bát đầu-mưu ô sắt nị sa (2) mạt ni (3) thập phạ (3) ra (4) hồng hồng(5) tắc phạ ha”

OṂ_  PADMOṢṆĪṢA  MAṆI-JVALA  HŪṂ  HŪṂ  SVĀHĀ

  

Phật Đảnh Sân Nộ Vương Căn Bản Chú:

“Úm (1) A mưu già mạt ni (2) bát đầu-mưu ô sắt nị sa (3) câu lỗ đà (4) năng sắt tra ra (5) thập phạ lý đa (6) xa lợi ra (7) ha na ha na (8) úm (9) ma ha câu-lỗ đà ra xã (10) mạt ni mạt ni (11) tam muội viêm, ba ra da (12) hồng phán”

OṂ_ AMOGHA-MAṆI  PADMOṢṆĪṢA  KRODHA-DAṂṢṬRA  JVALITĀ  ŚARĪRA _ HANA  HANA

OṂ_  MAHĀ-KRODHA-RĀJA  MAṆI  MAṆI  SAMAYAṂ  BHARĀYA   HŪṂ  PHAṬ

  

Nhất Thiết Như Lai Sân Nộ Vương Liên Hoa Phật Đảnh Tâm Chú:

“Úm (1) mạt ni (2) bát đầu ma (3) năng sắt trá lý (4) hổ lỗ hổ lỗ (5) hồng phán”

OṂ_  MAṆI-PADMA-DAṂṢṬRI  HURU  HURU  HŪṂ  PHAṬ

  

Như Lai Phật Đảnh Sân Nộ Vương Tâm Trung Tâm Chú:

“Úm (1) câu-lỗ đà (2) bát đầu (3) hồng phán (4) tắc phạ ha”

OṂ_  KRODHA-PADMA  HŪṂ  PHAṬ  SVĀHĀ

  

Như trên đã nói các Đại Chú Vương hay thành bổn sự, không có nguyện, chẳng có khác, mau thành Vô Thượng Bồ Đề (Agra-bodhi)

 

Đại Phật Đảnh Đại Vô Úy Bảo Quang Tụ Phật Đảnh

CÔNG NĂNG TRÌ CHÚ CỦA TẤT CẢ NHƯ LAI

_PHẨM THỨ HAI_

 

Lại nữa Kim Cang! Vô Úy Liên Hoa Quảng Tụ, suy nghĩ Pháp này, thọ trì đọc tụng trong phút chốc sẽ hay diệt bảy Già (7 tội nghịch: làm cho thân Phật chảy máu, giết cha, giết mẹ, giết Hòa Thượng, giết A Xà Lê, phá Yết Ma Tăng, giết A La Hán), tám nạn (nạn ở Địa Ngục, nạn làm Ngạ Quỷ, nạn làm súc sanh, nạn ở cõi Trời Trường Thọ, nạn ở châu Uất Đan Việt tại biên địa, nạn mù điếc ngọng câm, nạn Thế Trí biện thông, nạn sinh ra trước và sau khi có Đức Phật), năm Nghịch (giết mẹ, giết cha, giết A La Hán, làm cho thân Phật chảy máu, phá Hòa Hợp Tăng), bốn trọng (sát sinh, trộm cắp, tà dâm, nói dối), tám trọng (tám Ba La Di thuộc về Giới của Tỳ Kheo, Tỳ Kheo Ni là: đại dâm giới, đại đạo giới, đại sát giới, đại vọng ngữ giới, ma xúc giới, bát sự thành trọng giới, phúc tàng tha trọng tội giới, tùy thuận bị cử tỳ kheo giới) trong vô số trăm ngàn kiếp, không luận nặng nhẹ đều được tiêu diệt, được Thân Vô Cấu Thanh Tịnh Quang Minh Liên Hoa Bảo Tạng, chuyển thân này về sau được sanh vào Thế Giới Cực Lạc ở cõi nước của Đức Phật A Di Đà, nơi sanh ra thường nhớ Túc Mạng, chẳng ở trong bào thai, do hoa sen hóa sanh, tự nhiên có mọi loại trang nghiêm thân ấy.

Lại nói thọ trì được Pháp thành tựu. Bắt đầu tụng tám trăm biến liền được thấy mười hai vạn ức Như Lai với thấy A Ca Nị Sắt Tra Thiên; thấy quốc vương, đại thần, Phi hậu, cung nhân, thải nữ… thảy đều vui vẻ, sự mong cầu được vừa ý.

Lại nữa, tất cả chúng sanh yêu thích, vui vẻ, sống thọ trăm năm, lại tăng thêm Thọ Mạng đến hai trăm năm. Do Phước Lực cho nên được Đại Thiên Vương thường đến hộ vệ.

Nếu có người bệnh. Đi đến trước mặt người ấy, tùy theo lời đã nói ra từ miệng tức liền trừ khỏi bệnh.

Đây gọi là Pháp Tụng Trì tám trăm biến thứ nhất, được linh nghiệm thành tựu như bên trên.

 

_Tiếp theo nói Pháp Tụng Trì tám trăm biến thứ hai. Người thọ trì tụng, tất cả Bồ Tát với tất cả các Thiên Thần đều đến hàng phục, hiện ra thân ấy tăng thêm sức mạnh sắc đẹp kèm với người suy kém thọ trì Pháp này xong thì được trẻ lại như kẻ 12 tuổi, tăng trưởng Trí Tuệ, được mọi loại tự tại, được vô lượng cu chi trăm ngàn na dữu đa Phật đều cùng hiện thân, được gieo trồng căn lành nơi hằng hà sa cu chi na dữu đa chư Phật, tăng ích Công Đức rộng lớn. Ở trong tất cả chúng sanh làm Đại Đạo Sư, tôn trọng cung kính, được thân thanh tịnh ánh sáng không dơ bẩn của Đại Liên Hoa, tất cả thông minh Trí Tuệ trong một ngày được tăng gấp ba lần, tuổi tác như đức bé 10 tuổi, sức thân rộng lớn chẳng thể so sánh được, thường nhớ Túc Mạng, sanh vào cõi nước Hoan Hỷ, thường được thấy Đức A Súc Như Lai (Akṣobhya-buddha: Bất Động Phật), tùy theo dấu chân của Đức Phật, tận đến bờ mé của Phật, hoa sen hóa sanh thường nhớ Túc Mạng. Tất cả quần áo, vật dụng trang nghiêm tự nhiên mà có. Tất cả cửa Địa Ngục tự nhiên  mở rộng, hết thảy chúng sanh bị tội khổ đều được giải thoát

Đây gọi là tám trăm biến thứ hai, Công Đức đã thành, hay được như Quả.

 

_Tiếp theo nếu Tụng Trì đủ tám trăm biến thứ ba thì công năng đã nói như trên được tăng gấp ba lần, diện kiến Đức Như Lai với các Thiên Chúng của 32 Cung mỗi mỗi sai biệt thảy đều nhìn thấy, với hàng Tam Thập Tham Thiên Đế Thích, bốn vị Thiên Vương, tất cả quyến thuộc thảy đều hiện đến. Trăm ngàn vạn chư Thiên,  hàng Long Vương (Nāga-rāja) do Long Vương Nan Đà (Nanda), Bạt Nan Đà (Upananda) làm bậc Thượng Thủ (Pramukha) đem các quyến thuộc thảy đều đến hiện. Nhóm Tỳ Ma Chất Đa A Tu La (Vimacitra-asura) vô lượng vô số, thọ trì đủ số thì các hàng Thấn đó như lúc trước đã nói đều đến hiện thân. Càn Thát Bà, Ca Lâu La, Khẩn Na La, Ma Hầu La Già, trăm ngàn quyến thuộc đều đến hiện thân.

Tất cả Như Lai Tộc (Tathāgata-kulāya) Thần Chú Pháp Vương của Ta, nếu có người thọ trì đều tự hiện đến nói: “Ta là Vô Cấu Bảo Phật Đảnh Liên Hoa Đại Pháp Vương Đàn đều cùng viên mãn đầy đủ Chú Thần rộng lớn của Hải Tộc (Sāgara-kulāya) ở trong cảnh giới này đến đem thân Chú Sư vào Sân Nộ Kim Cang Đại Đàn khiến thọ nhận Tam Muội, được thành tựu lớn. Ta là Tướng của tất cả Như Lai Phật Đảnh, tất cả tướng biến hiện khiến Chú Sư được nhìn thấy Đức Như Lai, Đạo Sư của ba cõi tự đi đến, dùng bàn tay màu vàng ròng xoa đảnh đầu của Chú Sư

Lại nữa, Đức Thích Ca Mâu Ni Như Lai đem thân Chú Sư liền vào trong Đại Đàn, ở trong cảnh giới được thấy các cõi nước của Phật, hay khiến tất cả Như Lai cùng nhau khen Chú Sư rằng: “Lành thay! Lành thay! Tất cả Bồ Tát đều ở tại cõi nước của mình, nhìn thấy Chú Sư này đều sanh tùy hỷ, được Vô Úy Cực Lạc Quốc Độ Tam Ma Địa Môn

Lại được Vô Cấu Quang Minh Liên Hoa Bảo Tràng Phật Đảnh Đà la Ni. Từ Tam Muội này xuất ra, liền được Vô Úy thanh Tịnh Nguyệt Quang Tam Muội

Lại được Vô Úy Bảo Nhật Quang Tụ Thanh Tịnh Nhãn Tam Muội

Lại được Vô Úy Bảo Liên Hoa Tối Thắng Phổ Biến Mạn Đà La Thanh Tịnh Thiệt Tam Muội

Lại được ánh sáng Vô Úy hách dịch, vô số gió thơm, được Tỵ Thanh Tịnh Tam Muội

Lại được âm thanh Vô Úy, ở trong Đại Chúng chuyển bánh xe Pháp lớn với sáu Ba La Mật. Âm thanh ấy vi diệu, được Nhĩ Căn Thanh Tịnh Tam Muội

Lại nữa, có Phước Đức lớn như Ma Ni của chư Thiên, sức Phước của chư Thiên, ánh sáng mặt trời như nhóm Thần đã nói bên trên, mọi loại trang nghiêm hết, đều đến hiện

Lại nữa, chư Thiên tên gọi ấy là Lao Nị Nhưỡng Vô Cấu Sứ Giả, Tối Thắng Nan Đà, Tu Nan Đà, Thọ Lao Địa Thần, Hoa Thần, Sân Nộ Diện Thần, Đại Nộ Diện Thần, Thương Khí Ni Thần, Dũng Mãnh Chi Thần, Vô Tỉ Thần, Kim Cang Chấp Kim Cang Thần, Càn Thát Bà Thần, Ha Lý Để Mẫu Thân, các Đại Thiên Thần của hàng Nhân Đà La (Indra: Đế Thích) thường đến hộ vệ.

Đà La Ni Vương (Dhāraṇī-rāja) có Đại Uy Lực Đại Minh Tụ, Chư Như Lai Tộc Vương, Nhất Thiết Liên Hoa Tộc, Nhất Thiết Bảo Tộc, Nhất Thiết Tượng Tộc, Nhất Thiết Đà La Ni Tộc Vương, Nhất Thiết Đàn Tộc, Nhất Thiết Phật Đảnh Đại Vương, Chú Sư Đẳng Luân Chuyển Vô Tỉ Quang Minh Tộc… mỗi mỗi đều đến, theo hầu Pháp này, nhiếp trong ấy, một thời thành tựu. Cũng hay ủng hộ, hộ tất cả Ấn với Vô Tỉ Mạn Đà La cúng dường, với người tu hành Liên Hoa Phật Đảnh Hoa Phật Đảnh Đàn đều khiến thành tựu thọ trì, được thấy Đàn tối thắng thượng này, các hàng Thần đấy ngày đêm vây quanh ủng hộ chẳng cho người đó nhìn thấy.

 

Đại Phật Đảnh Vô Úy Bảo Quảng Tụ Phật Đảnh

TRÌ TỤNG CÔNG ĐỨC, CHƯ PHẬT Ở SÁU PHƯƠNG HIỆN ĐẾN

_PHẨM THỨ BA_

 

_Bấy giờ, phương Đông có 99 ức cu chi hằng hà Như Lai. Ở trong Chúng của Như Lai ấy thành tựu mọi loại các căn lành.

Lại các Như Lai tại phương Đông khen Chú Sư rằng: “Lành thay! Lành thay! Tất cả Như Lai đến chỗ của Chú Sư, xoa đảnh đầu thọ ký mọi loại Chú Nguyện. Hàng Trời, Rồng, Dạ Xoa, Càn Thát Bà, a Tu La, Ca Lâu La, Khẩn Na La, Ma Hầu La Già, người, Phi Nhân ở tại phương Đông đều đến tùy hỷ, thủ hộ Chú Sư. Tất cả thức ăn uống, hoa quả, quần áo, giường nằm với các thuốc thang, vật dụng nghiêm thân… chẳng cầu tự đến. Bà La Môn, Sát Lợi, Tỳ Xá, Thủ Đà với các hàng chúng sanh đều đến cúng dường, cung kính, lễ bái, tin tưởng ưa thích, tùy thuận sai khiến.

Nếu Chú Sư cũng tụng Chú này thì Thọ Mạng như thường được tăng ích gấp tám lần, trăm lần, ngàn lần. Sau khi mạng chung sanh vào cõi nước của chư Phật. Ở 92 ức cu chi na dữu đa trăm ngàn vạn ức nước Như Lai Phật. Nơi mỗi một nước Phật, thọ nhận hằng hà sa trăm ngàn vạn ức an ổn, thọ nhận đại khoái lạc, dần dần trải qua, hết thọ mạng của nước Phật ấy. Lúc Đức Phật này diệt thì sanh nơi Phật kia, thứ tự trải qua như con rắn lột xác, cho đến thành Phật. Tức ở phương Đông du hành tự tại

 

_Khi ấy, phương Nam có 99 ức cu chi hằng hà đẳng Như Lai. Ở trong Chúng ấy thành tựu mọi loại các căn lành, có Phước Đức lớn

Lại các Như Lai tại phương Nam khen Chú Sư rằng: “Lành thay! Lành thay! Tất cả Như Lai đến chỗ của Chú Sư, xoa đảnh đầu thọ ký mọi loại Chú Nguyện. Hàng Trời, Rồng, Dạ Xoa, Càn Thát Bà, a Tu La, Ca Lâu La, Khẩn Na La, Ma Hầu La Già, người, Phi Nhân ở tại phương Đông đều đến tùy hỷ, thủ hộ Chú Sư. Tất cả thức ăn uống, hoa quả, quần áo, giường nằm với các thuốc thang, vật dụng nghiêm thân… chẳng cầu tự đến. Bà La Môn, Sát Lợi, Tỳ Xá, Thủ Đà với các hàng chúng sanh đều đến cúng dường, cung kính, lễ bái, tin tưởng ưa thích, tùy thuận.

Chú Sư cũng trì tụng Chú này thì Thọ Mạng như thường được tăng ích gấp tám lần, trăm lần, ngàn lần. Sau khi mạng chung sanh vào cõi nước của chư Phật. Ở 92 ức cu chi na dữu đa trăm ngàn vạn ức nước Như Lai. Nơi mỗi một nước Phật, thọ nhận hằng hà sa kiếp trăm ngàn vạn ức an ổn, thọ nhận đại khoái lạc, dần dần trải qua, hết thọ mạng của nước Phật ấy. Nơi Phật này diệt thì sanh vào Phật kia, thứ tự trải qua như con rắn lột xác, cho đến thành Phật. Tức ở phương Nam du hành tự tại

 

_Lúc đó, phương Tây có 99 ức cu chi hằng hà đẳng Như Lai. Ở trong Thường Chúng của Như Lai ấy thành tựu mọi loại các căn lành, có Phước Đức lớn.

Lại các Như Lai tại phương Tây khen Chú Sư rằng: “Lành thay! Lành thay! Tất cả Như Lai đến chỗ của Chú Sư, xoa đảnh đầu thọ ký mọi loại Chú Nguyện. Hàng Trời, Rồng, Dạ Xoa, Càn Thát Bà, a Tu La, Ca Lâu La, Khẩn Na La, Ma Hầu La Già, người, Phi Nhân ở tại phương Đông đều đến tùy hỷ, cung kính, lễ bái, tin tưởng ưa thích, tùy thuận.

Chú Sư cũng trì tụng Chú này thì Thọ Mạng trăm năm như thường được tăng ích gấp tám lần, trăm lần, ngàn lần. Sau khi mạng chung sanh vào cõi nước của chư Phật. Ở 92 ức cu chi na dữu đa trăm ngàn vạn ức nước Như Lai. Nơi mỗi một nước Phật, thọ nhận hằng hà sa kiếp trăm ngàn vạn ức an ổn, khoái lạc, dần dần trải qua, hết thọ mạng của nước Phật ấy. Nơi Phật này diệt thì sanh vào Phật kia, thứ tự trải qua như con rắn lột xác, cho đến thành Phật. Tức ở phương Tây du hành tự tại

 

_Bấy giờ, phương Bắc có 99 ức cu chi hằng hà Như Lai. Ở trong Chúng của Như Lai ấy thành tựu mọi loại các căn lành, có Phước Đức lớn.

Lại các Như Lai tại phương Tây khen Chú Sư rằng: “Lành thay! Lành thay! Tất cả Như Lai đến chỗ của Chú Sư, xoa đảnh đầu thọ ký mọi loại Chú Nguyện. Hàng Trời, Rồng, Dạ Xoa, Càn Thát Bà, a Tu La, Ca Lâu La, Khẩn Na La, Ma Hầu La Già, người, Phi Nhân ở tại phương Đông đều đến tùy hỷ, cung kính, lễ bái, tin tưởng ưa thích, tùy thuận.

Chú Sư cũng trì tụng Chú này thì Thọ Mạng như thường được tăng ích gấp tám lần, trăm lần, ngàn lần. Sau khi mạng chung sanh vào cõi nước của chư Phật. Ở 92 ức cu chi na dữu đa trăm ngàn vạn ức nước Như Lai Phật của chư Phật. Nơi mỗi một nước Phật, thọ nhận hằng hà sa kiếp trăm ngàn vạn ức an ổn, thọ nhận đại khoái lạc, dần dần trải qua, hết thọ mạng của nước Phật ấy. Nơi Phật này diệt thì sanh vào Phật kia, thứ tự trải qua như con rắn lột xác, cho đến thành Phật. Tức đến phương Bắc du hành tự tại

 

_Khi ấy, phương trên: Tỳ Lô Giá Na Như Lai, 92 ức cu chi hằng hà sa đẳng Như Lai với các A La Ha Tam Miệu Tam Bồ Đề ở tại hư không. Nếu người tụng trì Chú này, trong phút chốc thì chư Phật ở phương trên thảy đều khen ngợi người này, liền cùng xoa đảnh đầu thọ ký. Có các Bồ Tát, vô số quyến thuộc với các Thiên Nhân, Long Vương mỗi mỗi đều tự hiện Đại Thần Thông biến hóa đi đến chỗ của Chú Sư dùng mọi loại khen ngợi, mọi loại cúng dường

Hết thảy Công Đức của tụng trì Chú này ví dụ như Long Vương phóng mưa Cam Lộ tràn khắp Thế Giới cũng không có gián đoạn, số giọt mưa đấy chẳng thể tính đếm được. Đức Như Lai khen rằng: “Lành thay! Lành thay!”

Hết thảy Công Đức của tụng trì Chú này lại gặp nơi tăng tuổi thọ kia, Phước Lực chẳng thể nghĩ bàn, tướng tốt viên mãn giống như ánh sáng của mặt trời mặt trăng, hiện được Thần Thông Tam Muội tự tại, dùng Du Hý Thông đi qua cõi nước Diệu Lạc của tất cả Như Lai không có chướng ngại

 

Đức Tỳ Lô Giá Na Như Lai lại duỗi bàn tay trái xoa (đảnh đầu của) Chú sư rồi nói: “Lành thay! Lành thay! Ông, Chú Sư hiếm có vô biên Trí Tuệ của Phật, được thân Bất Thoái Chuyển, lên Thập Địa, tiếp đến Bổ Phật Xứ. Nguyện cho ông sớm được thành tựu Quảng Tụ Vô Úy Bảo Liên Hoa Nhất Thiết Như Lai Tâm Bí Mật Phật Đảnh Tam Muội Đàn, cũng tụng cũng trì Chú mau được thành tựu. Nguyện cho ông, Chú Sư đều được thành tựu Tam Muội của tất cả Như Lai khác”

Liền nói bảy Đại Phật Đảnh với Chuyển Luân Đàn

“Thứ nhất là Như Lai Tộc Phật Đảnh, thứ hai là Liên Hoa Tộc Phật Đảnh, thứ ba là Kim Cang Tộc Phật Đảnh, thứ tư là Bảo Tộc Phật Đảnh, thứ năm là Tượng Tộc Phật Đảnh, thứ sáu là Tỳ Lô Giá Na Tạng Tụ Phật Đảnh, thứ bảy là Bảo Luân Phật Đảnh

Phật Đảnh Đại Đàn, Kim Cang Tích Đàn, Kim Cang Chủy Đàn, Đại Tam Muội Đàn, Nhất Thiết Đại Sứ Đàn, Tỳ Lô Giá Na Bảo Tộc Đẳng, Đại Sứ Đàn Tam Muội Chú Ấn Pháp Đẳng…. cũng tụng Chú này như trên đã nói. Nguyện cho ông liền được thành tựu”

 

_Đức Như Lai lại bảo Chú Sư rằng: “Có Chú Pháp Đàn Ấn chẳng nghe chẳng thấy khác thì cũng nhập vào Tỳ Lô Giá Na Đàn này, tất cả Đàn thảy đều vào hết, các tội tiêu diệt. Năm trọng, tám trọng, tám trọng, chê bai Pháp, bảy Nghịch, tám nạn, tất cả nghiệp chướng…. đều được tiêu diệt”

 

Bấy giờ, Đức Thế Tôn liền nói Kệ rằng:

“Nếu vào chiên Trà La Quốc Vương

Các mật Phòng Xa Đẳng Quốc Vương

Có các vua thấp kém bần tiện

Các chúng sanh nghiệp ác, Phước mỏng

A Tỳ Vương năm Nghịch, mưới Ác

Kẻ có tội nặng gặp điều trước

Thọ trì, đọc tụng Phật Đảnh Vương

Nhóm tội như trên đều tiêu diệt

Trong mộng thường thấy Tỳ Lô Phật

Sanh tại nước ác hàn, biên địa

Phước Lực Phật Đảnh đều tiêu diệt

Hiện thân đắc được an vui lớn

Nếu có người tụng trì Phật Đảnh

Tất cả chư Phật với Bồ Tát

Đều đến vây quanh ủng hộ thân

Với các Trời, Rồng, Càn Thát Bà

Hồ Trì Đàn Thần, bốn Thiên Vương

Với các Thiện Thần đều vây quanh

Chân Tâm thọ trì đều thành tựu

Quyết định sẽ được Đạo Bồ Đề

Liền vì Phạm Thiên chuyển Pháp Luân”

 

_Khi ấy, phương bên dưới đến bờ mé Kim Cang với bờ mé biển lớn. Chư Thiên, Long Vương kèm các quyến thuộc, Đại Địa Thần với các hàng Thần: thuốc, cỏ, hoa, quả, cây cối… nghe Chú, phát Tâm vui vẻ đều đến hiện thân, theo hầu cúng dường, cung kính làm lễ, vây quanh, thọ nhận vui thích, tôn trọng, dùng đầu đảnh đội, bạch với Chú Sư rằng: “Tối Thắng Tối Tôn! Hiếm có chúng sanh thọ trì được Phật Đảnh Đà La Ni. Lành thay! Lành thay! Bồ Tát Ma Ha Tát có việc lớn như đây. Các Thiên Thần nói “Chúng tôi theo hầu, vây quanh ủng hộ, ngày đêm chẳng lìa, tùy theo ý sai khiến

Lúc đó, chư Thần liền nói Kệ rằng:

“Chúng tôi: Thần biển với Thần đất

Vây quanh Chú Sư để ủng hộ

Ngày đêm theo hầu, thường chẳng lìa

Thường nghe lời Tôn chẳng khinh mạn

Tùy Thầy dạy bảo khiến sai sử

Tận thân mạng tôi, làm nô bộc

Khởi Ý: chỗ tu làm Sứ Giả

Chú Sư nếu vào hang Tu La

Các cõi nước khác với cung Thần

Sứ Giả chúng tôi đều đi theo đến”

 

_Các Công Đức như trên đã nói

Đều do tụng trì tám ngàn biến

Được thấy tướng tối thắng như vậy

 ĐẠI PHẬT ĐẢNH VÔ ÚY PHẬT ĐẢNH KINH

_QUYỂN THỨ NHẤT (Hết)_

 

Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn
facebook youtube google-plus linkedin twitter blog
Nguyện đem công đức này, trang nghiêm Phật Tịnh Độ, trên đền bốn ơn nặng, dưới cứu khổ ba đường,
nếu có người thấy nghe, đều phát lòng Bồ Đề, hết một báo thân này, sinh qua cõi Cực Lạc.

May the Merit and virtue,accrued from this work, adorn the Buddhas pureland,
Repay the four great kindnesses above, andrelieve the suffering of those on the three paths below,
may those who see or hear of these efforts generates Bodhi Mind, spend their lives devoted to the Buddha Dharma,
the Land of Ultimate Bliss.

Quang Duc Buddhist Welfare Association of Victoria
Tu Viện Quảng Đức | Quang Duc Monastery
Senior Venerable Thich Tam Phuong | Senior Venerable Thich Nguyen Tang
Address: Quang Duc Monastery, 105 Lynch Road, Fawkner, Vic.3060 Australia
Tel: 61.03.9357 3544 ; Fax: 61.03.9357 3600
Website: http://www.quangduc.com ; http://www.tuvienquangduc.com.au (old)
Xin gửi Xin gửi bài mới và ý kiến đóng góp đến Ban Biên Tập qua địa chỉ:
quangduc@quangduc.com , tvquangduc@bigpond.com
KHÁCH VIẾNG THĂM
110,220,567