Tu Viện Quảng Đức105 Lynch Rd, Fawkner, Vic 3060. Australia. Tel: 9357 3544. quangduc@quangduc.com* Viện Chủ: HT Tâm Phương, Trụ Trì: TT Nguyên Tạng   

25 Đại Nguyện của Đức Phật Bất Ðộng Tôn Giáo Chủ cõi Diệu Hỷ

11/03/201407:03(Xem: 19074)
25 Đại Nguyện của Đức Phật Bất Ðộng Tôn Giáo Chủ cõi Diệu Hỷ


Sakya_Muni_21
25
Đại Nguyện của

Đức Phật Bất Ðộng Tôn Giáo Chủ cõi Diệu Hỷ

Việt dịch: Hòa Thượng Thích Trí-Tịnh
Anh dịch: Quảng Định / Quảng Hiếu hiệu đính
Sưu tập: Tuệ Uyển
Saturday, January 11, 2014


25 Đại Nguyện của

Đức Phật Bất Ðộng Tôn

25 Great Vows of

Akshobhya Buddha

1- Bạch đức Thế Tôn! Từ hôm nay con phát tâm Vô thượng Bồ đề, dùng lòng không dua dối, lời nói chơn thiệt chẳng đổi khác để cầu nhứt thiết chủng trí. Từ nay cho đến chừng nào chưa được Vô thượng Bồ đề, đối với tất cả chúng sanh nếu con sanh lòng sân hại thì chính là trái bỏ chư Phật Như Lai hiện đương thuyết pháp trong vô lượng vô số vô biên thế giới.

1- World-honoured One. From today on I vow to generate the mind of Supreme Enlightenment. Using a genuine heart and speaking only true words to attain Omniscience. From now to when I attain supreme enlightenment, to all sentient beings, if I make offense … I shall I turn away from the Buddhas who are preaching in measureless, countless, boundless worlds.

2- Bạch đức Thế Tôn! Nay phát tâm nhứt thiết chủng trí này hồi hướng như vậy. Nếu giữa chừng con lại phải phát tâm Thanh văn, Duyên Giác thì là khi dối tất cả chư Phật.

2- World-honoured One. From today on I generate this mind of Omniscience. If along the way, I have to generate the mind of the Hearer, Pratyeka-Buddha. … I shall deceive all the Buddhas.

3- Bạch đức Thế Tôn! Nay con phát tâm nhứt thiết chủng trí này hồi hướng như vậy, nhẫn đến chừng nào chưa đươc Vô thượng Bồ Ðề, đối với tất cả chúng sanh nếu con sanh lòng ái dục sân hại ngu si, hoặc tương ưng với hôn trầm cống cao ác tác, là khi dối tất cả Như Lai.

3- World-honoured One. I vow whole-heartedly to generate this mind of Omniscience to when I attain Supreme Enlightenment … to all sentient beings, if I take offense, desire, ignorance, or correspond with dull, arrogance, or do harm … I shall deceive all the Buddhas.

4- Bạch đức Thế Tôn! Nay con phát tâm nhứt thiết chủng trí này hồi hướng như vậy, nhẫn đến chừng nào chưa được Vô thượng Bồ Ðề, nếu con sanh lòng nghi hoặc lòng sát hại, lòng trộm cắp, hoặc khởi tà kiến, phi phạm hạnh, vọng ngữ, lưỡng thiệt, ác khẩu, tổn hại, thì là khi dối tất cả chư Phật.

4 - World-honoured One. I vow whole-heartedly to generate this mind of Omniscience to when I attain Supreme Enlightenment … if my heart begins to doubt or kill, steal, or give rise wrong view, violate of Brahma conduct, tell lies, double tongues, … I shall deceive all the Buddhas.

5- Bạch đức Thế Tôn! Nay con phát tâm nhứt thiết chủng trí hồi hướng Vô thượng Bồ đề như vậy. Nhẫn đến chừng nào chưa chứng Vô thượng Bồ đề, chỗ tu hành nếu trái lời ấy thì là khi dối chư Phật Như Lai hiện đương thuyết pháp tại vô lượng vô số thế giới.

5- World-honoured One. From today I vow to generate this mind of Omniscience as such. Until I attain Supreme Enlightenment, if during my practice I do not keep my vows … I shall deceive all the Buddhas who are preaching in measureless, countless, boundless worlds.

6- Bạch đức Thế Tôn! Nay con phát đại tâm hồi hướng Vô thượng Bồ Ðề như vậy. Nhẫn đến chừng nào chưa được Vô thượng Bồ đề nếu ở mỗi lời nói chẳng tương ưng với niệm Phật và nhứt thiết chủng trí thì là khi dối tất cả chư Phật.

6- World-honoured One. From today I vow to generate the great mind of Supreme Enlightenment as such. Until I attain Supreme Enlightenment, if any of my words does not correspond with Buddha's mind and its omniscience … I shall deceive all the Buddhas.

7- Bạch Ðức Thế Tôn! Nay con phát tâm hồi hướng như vậy, nhẫn đến chừng nào chưa chứng Vô thượng Bồ Ðề, nếu đời đời làm người tại gia mà chẳng xuất gia thì là khi dối tất cả chư Phật.

7- World-honoured One. I vow this day forward to dedicate in this way, until I attain Supreme Enlightenment, if all of my lives I always live as a layman but not a monastic person … I shall deceive all the Buddhas.

8- Bạch đức Thế Tôn! Nay con phát đại tâm hồi hướng như vậy, nhẫn đến chừng nào chưa chứng Vô thượng Bồ đề, đời đời xuất gia nếu chẳng khất thực, chẳng một lần ngồi ăn, chẳng ăn tiết giảm, chẳng trì ba y, chẳng đắp y phấn tảo, chẳng theo chỗ mà ngồi, chẳng thường ngồi, chẳng ở A Lan Nhã, chẳng ở dưới cây, chẳng ngồi chỗ trống, chẳng ở gò mả thì là khi dối tất cả chư Phật.

8- World-honoured One. I vow to generate the great mind this day forward to dedicate in this way, until I attain Supreme Enlightenment, if during all lifetimes as a monastic person I don't go for alms-food, don't sit down to eat, don't reduce consumption, don't preserve the 3 robes, don't wore robes of rags, don't sit where assign, never sit often, don't live at quiet place, don't live under a tree, don't sit in a roomy place, don't live at graveyard … I shall deceive all the Buddhas.

9- Bạch đức Thế Tôn! Nay con phát tâm đại Bồ đề nầy hồi hướng như vậy, nhẫn đến chừng nào chưa được nhứt thiết chủng trí, nếu con chẳng thành tựu biện tài và ngại thuyết các diệu pháp, thì là khi dối tất cả chư Phật.

9- World-honoured One. From today I generate the great mind of Supreme Enlightenment. Until I attain Supreme Enlightenment, if I don't achieve as a good dialectician and hesitate to preach perfect Dharma, I shall deceive all the Buddhas.

10- Bạch đức Thế Tôn! Nay con phát tâm như vậy, nhẫn đến chừng nào chưa được Vô thượng Bồ đề, nếu con chẳng an trụ ba oai nghi hoặc đứng, hoặc ngồi, hoặc kinh hành, thì là khi dối vô lượng chư Phật.

10- World-honoured One. From today I generate the great mind of Supreme Enlightenment. Until I attain Supreme Enlightenment, if I don't uphold the three impositions of standing, sitting, and walking, I shall deceive all the Buddhas.

11- Bạch đức Thế Tôn! Nay con phát tâm vô thượng nhẫn đến chừng nào được nhứt thiết chủng trí, nếu đối với chúng sanh con phạm tội căn bổn, hoặc nói vọng ngữ và những lời huyên náo thế lực khác hoặc khởi lòng tồi phục luận thuyết của người khác, thì là khi dối vô số chư Phật.

11- World-honoured One. From today I generate the great mind of Supreme Enlightenment. Until I attain Supreme Enlightenment, if to the sentient beings I violate the main principles, or tell lie and other mundane annoy words, or give rise the mind to submit other doctrines, I shall deceive all the Buddhas.

12- Bạch đức Thế Tôn! Nay con phát tâm nhứt thiết chủng trí nầy an trụ hồi hướngVô thượng Bồ đề, hoặc có lúc thuyết pháp cho hàng phụ nữ, nếu con chẳng khởi cảm tưởng vô thường khổ không vô ngã mà lại nghĩ đến tướng người nữ và nhe răng cười, thì là khi dối tất cả chư Phật.

12- World-honoured One. From today I generate the great mind of omniscience dedicating to attain the Supreme Enlightenment, when preaching to the laywomen, if I don't give rise the thoughts of impermanence, suffering-emptiness, none-self, but think of women form and smile, I shall deceive all the Buddhas.

13- Bạch đức Thế Tôn! Nay con phát tâm nhứt thiết chủng trí hồi hướng vô thượng Bồ đề, nếu trong khi thuyết pháp nhìn ngó chỉ trỏ khinh tháo hoặc thấy các Bồ Tát khác mà chẳng nghĩ tưởng là bực đại sư, thì là khi dối vô số chư Phật.

13- World-honoured One. From today I generate the great mind of omniscience dedicating to attain the Supreme Enlightenment, if when I am preaching having the bad attitudes of looking, pointing fingers, or seeing other Bodhisattvas but don't think as great masters, I shall deceive all the Buddhas.

14- Bạch đức Thế Tôn! Nay con phát tâm nhứt thiết chủng trí hồi hướng Vô thượng Bồ đề, trừ Sa Môn đệ tử của chư Phật, nếu tội ngồi nghe pháp và lễ Sa Môn, Bà La Môn ngoại đạo, thì là khi dối tất cả chư Phật.

14- World-honoured One. From today I generate the great mind of omniscience dedicating to attain the Supreme Enlightenment, except for Shamanas who are the Buddha's disciples, if I sit, listen, and bow non-Buddhism Shramanas, I shall deceive all the Buddhas.

15- Bạch đức Thế Tôn! Nay con phát đại tâm nầy nhẫn đến Vô thượng Bồ đề, lúc thật hành tài thí, pháp thí, nếu lòng con còn có bỉ thử, với chỗ đáng cúng dường lại sanh lòng giản dị thì khi dối tất cả chư Phật.

15- World-honoured One. From today I generate the great mind of omniscience dedicating to attain the Supreme Enlightenment, when practicing giving money, if I have the mind of me and them, to where deserving to offer but I have a mind of stingy, I shall deceive all the Buddhas.

16- Bạch đức Thế Tôn! Nay con phát tâm nhứt thiết chủng trí, nhẫn đến Vô thượng Bồ đề, nếu thấy các người tội sắp bị hình phạt mà chẳng xả thân mạng để cứu hộ họ, thì là khi dối tất cả chư Phật.

16- World-honoured One. From today I generate the great mind of omniscience dedicating to attain the Supreme Enlightenment, if I see guilty people who are about to be punished if I don't sacrifice my life to save them, I shall deceive all the Buddhas.

17- Bạch đức Thế Tôn! Nay con phát tâm nhứt thiết chủng trí này, nhẫn đến chừng nào chưa chứng Vô thượng Bồ đề, giữa chừng nếu có Tỳ kheo, Tỳ kheo Ni, Ưu Bà Tắc, Ưu Bà Di nào phạm tội, mà con đi nói tội phạm của họ thì là trái bỏ chư Phật Như Lai.

17- World-honoured One. From today I generate this great mind of omniscience dedicating to attain the Supreme Enlightenment, in middle of the way, if there are bhikshus, bhikshunis, laymen, laywomen who commit sin, but I go to talk about their faults, I shall turn away from the Buddhas.

18- Bạch Ðức Thế Tôn! Con tu công hạnh ấy nguyện thành Vô thượng Bồ đề, làm cho cõi nước con rộng lớn thanh tịnh, chúng Thanh Văn đều không có lầm lỗi.

18- World-honoured One. I practice this behavior vowing to achieve the Supreme Enlightenment, enabling my world to be pure and vast, the Hearers will have no mistakes.

19- Bạch đức Thế Tôn! Nay con phát tâm nhứt thiết chủng trí, nhẫn đến chừng nào con chưa chứng Vô thượng Bồ đề, nếu sanh tưởng niệm dâm dục tiết ra bất tịnh, cho đến trong lúc chiêm bao, thì là trái bỏ chư Phật Như Lai vậy.

19- World-honoured One. From today I generate the mind of Omniscience. Until I attain the Supreme Enlightenment, if I have the thoughts of desire and exude impure thing, including in my dreams, I shall deceive all the Buddhas.

20- Bạch đức Thế Tôn! Con nay phát nguyện như vầy: Con tu đại hạnh này chứng vô thượng Chánh Giác, khiến trong nước tôi, những Bồ Tát xuất gia trong lúc chiêm bao cũng không tưởng dục tiết ra bất tịnh.

20- World-honoured One. Today I generate this vow: I practice this great behavior to attain the Supreme Enlightenment, enable my world, the monastic Bodhisattvas even in their dreams that have never had the thoughts of desire to exude impure thing.

21- Bạch đức Thế Tôn! Nay con phát tâm nhất thiết chủng trí nhẫn đến chứng được Vô thượng Bồ đề, trong nước tôi, nếu hàng nữ nhân còn có lỗi lầm của người nữ như các nước khác thì con chẳng ở ngôi Chánh Giác. Nếu ở nơi chánh giác là khi dối tất cả chư Phật.

21- World-honoured One. From today I generate the mind of Omniscience. Until I attain the Supreme Enlightenment, in my world, if women still have the faults the same as women in other worlds, then may I not be an Enlighten One. If I was an enlighten one, I should deceive all the Buddhas.

22- Bạch đức Thế Tôn! Con nay phát nguyện như vầy: Lúc con thành Phật, tất cả Bồ Tát trong nước tôi, do oai lực của Phật, nghe con thuyết pháp đều thọ trì đọc tụng hay phụng sự chư Phật Như Lai, từ một cõi Phật đến một cõi Phật, nhẫn đến chừng nào chưa chứng Vô thượng Bồ đề, thường chẳng xa rời chư Phật Thế Tôn, cũng như con vậy, chỉ trừ người đến cung trời Ðâu Suất ở ngôi bổ xứ.

22- World-honoured One. Today I generate this vow: when I attain Buddhahood, all Boddhisatvas in my world, according to Buddha's power, listen to my preaching they all uphold reading, chanting or serving the Buddhas, from one Buddha world to one Buddha world, until attain to the Supreme Enlightenment, they have never been apart from the Buddhas, the same as me, except someone who go to Tusita heaven to stay at Buddha s' candidate position.

23- Bạch đức Thế Tôn! Con nay phát nguyện như vầy: Nếu con thành Phật, trong nước con những người hành Bồ Tát thừa và những người hành Thanh Văn thừa đều dứt hết ma nghiệp. Các ma chúng chẳng có được dịp dễ, như con lúc hành Bồ Tát đạo dứt tất cả ma nghiệp, chư Bồ Tát ấy nhẫn đến chưa thành những công đức lớn, thường siêng nhiếp thọ tu hành Bồ đề hạnh.

23- World-honoured One. Today I generate this vow: If I become Buddha, in my world, who practice Bodhisattva way and who practice the Hearer way, they all will end of devil obstacles. The devils won't have any chance of ease, the same as me when I practice Bodhisattva way ending all of devil obstacles. Although these Bodhisattvas have not had great absolute merit, they shall always uphold to practice Bodhi conduct.

24- Bạch đức Thế Tôn! Con nay phát nguyện như vầy: Lúc con thành Phật, trong nước tôi, chư Bồ Tát đều được pháp thân viên mãn như con không khác.

24- World-honoured One. Today I generate this vow: When I become Buddha, in my world, the Bodhisattvas all have the full dharmakaya the same as me.

25- Bạch đức Thế Tôn! Con nay phát nguyện như vầy:Giả sử hư không có đổi khác, hoằng thệ của con trọn chẳng thối chuyển.

25- World-honoured One. Today I generate this vow: Provided the empty space has to change, my vow shall have never changed.

Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn
facebook youtube google-plus linkedin twitter blog
Nguyện đem công đức này, trang nghiêm Phật Tịnh Độ, trên đền bốn ơn nặng, dưới cứu khổ ba đường,
nếu có người thấy nghe, đều phát lòng Bồ Đề, hết một báo thân này, sinh qua cõi Cực Lạc.

May the Merit and virtue,accrued from this work, adorn the Buddhas pureland,
Repay the four great kindnesses above, andrelieve the suffering of those on the three paths below,
may those who see or hear of these efforts generates Bodhi Mind, spend their lives devoted to the Buddha Dharma,
the Land of Ultimate Bliss.

Quang Duc Buddhist Welfare Association of Victoria
Tu Viện Quảng Đức | Quang Duc Monastery
Senior Venerable Thich Tam Phuong | Senior Venerable Thich Nguyen Tang
Address: Quang Duc Monastery, 105 Lynch Road, Fawkner, Vic.3060 Australia
Tel: 61.03.9357 3544 ; Fax: 61.03.9357 3600
Website: http://www.quangduc.com ; http://www.tuvienquangduc.com.au (old)
Xin gửi Xin gửi bài mới và ý kiến đóng góp đến Ban Biên Tập qua địa chỉ:
quangduc@quangduc.com , tvquangduc@bigpond.com
KHÁCH VIẾNG THĂM
50,000,000