Tu Viện Quảng Đức105 Lynch Rd, Fawkner, Vic 3060. Australia. Tel: 9357 3544. quangduc@quangduc.com* Viện Chủ: HT Tâm Phương, Trụ Trì: TT Nguyên Tạng   

Kinh Tám Điều Giác Ngộ

11/12/201320:57(Xem: 11056)
Kinh Tám Điều Giác Ngộ

Phat_Thich_Ca_14


KINH TÁM ĐIỀU GIÁC NGỘ

HT. Thích Thuyền Ấn dịch thành thơ.

Là Phật tử, nhớ ngày đêm trì tụng

Tám điều này những giác ngộ ngọc vàng

Của Như lai, Bồ tát siêu thế gian

Ai tu tụng chứng niết bàn giải thoát.

Giác ngộ một:Đời vô thường luân lạc

Quả đất này đùng vỡ nát ai hay

Thân tứ đại vừa khổ, vừa không đây

Do năm ấm hợp thành toàn vô ngã
Như có đó, nhưng đổi thay tan rã
Đẹp tuyệt vời mà hư ảo sắc không
Vọng tâm là gốc ác phải đề phòng
Thân bất tịnh chao ôi đầy ô uế
Ai ngày đêm tịnh tâm quán như thế
Giải thoát dần khổ sinh tử trần gian.

Giác ngộ hai: Muốn thân tâm thường an

Phải giác ngộ đa dục là đại họa

Sinh tử trầm luân điêu linh sa đọa

Chính gốc do lòng đa dục gây nên

Ai đoạn dục tu giải thoát tiến lên

Thân an lạc, tâm niết bàn siêu thoát.

Giác ngộ ba:Người trí phải thông đạt

Kẻ lòng tham không đáy lo ham nhiều

Xoay xở ngày đêm gây ác đủ điều

Bóng theo hình phải mang nhiều khổ báo

Bồ tát thường diệt tham lam phiền não

Sống tri túc, say đạo pháp, vui nghèo

Lấy trí tuệ làm sự nghiệp tu theo

Từ trí tuệ viên thành vô thượng đạo.

Giác ngộ bốn:Ai người có hoài bão

Siêu thoát trầm luân, tinh tiến chuyên tu

Bỏ biếng nhác, trụy lạc, tham, sân, ngu

Diệt bốn ma bằng bảo kiếm trí tuệ

Ngục ấm giới giải thoát không trì trễ

Tinh tiến lên! Giải thoát vùng sức lên!

Giác ngộ năm:Luân hồi khổ lênh đênh

Do ngu si phải trầm luân sinh tử

Nên Bồ tát quyết nhất tâm trừ khử

Diệt vô minh mê tối gây điêu linh

Học vấn uyên bác, trí tuệ quang minh

Đủ biện tài độ chúng sinh thoát khổ.

Giác ngộ sáu:Thường từ bi tế độ

Cho những người bị bần khổ cơ hàn

Những kẻ này lắm thù hận, oán than

Nên Bồ tát bình đẳng tâm bố thí

Cứu giúp họ thoát qua cơn nghèo bí

Không bận lòng đến kẻ oán người thân

Không ghét bỏ người hung dữ bất nhân

Không nhớ đến những cựu thù ác độc.

Giác ngộ bảy:Tuy làm người thế tục

Nhưng biết rõ ngũ dục lắm tai ương

Nên rũ bỏ mọi vướng mắc oán thương

Không đắm nhiễm đến trần gian phú quí

Lòng ái mộ ba y và pháp khí

Hình ảnh người mang bình bát cà sa

Thường ôm ấp lấy chí nguyện xuất gia

Lo giữ đạo, phạm hạnh tu siêu thoát

Lập chí xuất trần cứu người đọa lạc

Từ bi thương, độ tất cả hữu tình.

Giác ngộ tám:Biết sinh tử điêu linh

Trong trầm luân ngập đầy muôn thống khổ

Phát tâm đại thừa, dấn thân tế độ

Cứu chúng sinh đang quằn quại thương đau

Độ chúng sinh kịp giải thoát ra mau

Thay chúng sinh chịu muôn ngàn cơ cực

Đấy là từ bi, đấy là hạnh đức

Lòng mênh mang độ thoát khắp quần sinh.

Đây tám điều giác ngộ dạy phân minh

Của chư Phật, Bồ tát tâm truyền lại

Trí tuệ tuyệt vời, từ bi vô ngại

Lên thuyền pháp thân, đến bờ niết bàn

Lòng ngập từ bi, siêu thoát hiên ngang

Trở vào trầm luân độ người giải thoát

Niết bàn reo, đón chúng sinh hoan lạc

Tám giác ngộ là đường sáng ngọc vàng

Cứu chúng sinh giải thoát chốn trần gian

Xa ngũ dục, rời trầm luân sinh tử

Nếu người nào biết thành tâm gìn giữ

Thường thọ trì tám điều giác ngộ này

Vô thượng giác nắm nguyên vẹn trong tay

Nghiệp chướng tiêu, thoát ly sinh tử khổ

Sẽ tiến mau lên ngay niết bàn lộ

Đạo bồ đề rực sáng, tâm quang minh.

Phật tử Quảng Minh đánh máy từ bản chép tay – 10.12.2013

Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn
facebook youtube google-plus linkedin twitter blog
Nguyện đem công đức này, trang nghiêm Phật Tịnh Độ, trên đền bốn ơn nặng, dưới cứu khổ ba đường,
nếu có người thấy nghe, đều phát lòng Bồ Đề, hết một báo thân này, sinh qua cõi Cực Lạc.

May the Merit and virtue,accrued from this work, adorn the Buddhas pureland,
Repay the four great kindnesses above, andrelieve the suffering of those on the three paths below,
may those who see or hear of these efforts generates Bodhi Mind, spend their lives devoted to the Buddha Dharma,
the Land of Ultimate Bliss.

Quang Duc Buddhist Welfare Association of Victoria
Tu Viện Quảng Đức | Quang Duc Monastery
Senior Venerable Thich Tam Phuong | Senior Venerable Thich Nguyen Tang
Address: Quang Duc Monastery, 105 Lynch Road, Fawkner, Vic.3060 Australia
Tel: 61.03.9357 3544 ; Fax: 61.03.9357 3600
Website: http://www.quangduc.com ; http://www.tuvienquangduc.com.au (old)
Xin gửi Xin gửi bài mới và ý kiến đóng góp đến Ban Biên Tập qua địa chỉ:
quangduc@quangduc.com , tvquangduc@bigpond.com
KHÁCH VIẾNG THĂM
110,220,567