Tu Viện Quảng Đức105 Lynch Rd, Fawkner, Vic 3060. Australia. Tel: 9357 3544. quangduc@quangduc.com* Viện Chủ: HT Tâm Phương, Trụ Trì: TT Nguyên Tạng   

Kinh Điềm Lành Lớn Nhất

27/09/201101:03(Xem: 4061)
Kinh Điềm Lành Lớn Nhất

KINH PHÁP CÚ HÁN TẠNG
Thích Nhất Hạnh Việt dịch

Kinh Điềm Lành Lớn Nhất
Dịch từ Phẩm Cát Tường - thứ 39 trong Kinh Pháp Cú Hán tạng

Bài kệ 1
Phật tôn quá chư thiên
佛尊過諸天
Như Lai thường hiện nghĩa
如來常現義 
Hữu phạm chí đạo sĩ
有梵志道士
Lai vấn hà cát tường
來問何吉祥 
Bụt được tôn quý hơn cả trong hai giới trời và người
Vì Người thường có khả năng đưa ra vị những giáo nghĩa mầu nhiệm của một bậc Như Lai
Một ngày kia, có một vị đạo sư Bà la môn tới hỏi:
Cái gì mới thật là điềm lành lớn nhất?

Bài kệ 2
Ư thị Phật mẫn thương
於是佛愍傷 
Vị thuyết chân hữu yếu
為說真有要
Dĩ tín lạc chánh pháp
已信樂正法
Thị vi tối cát tường
是為最吉祥
Ngay lúc đó với lòng xót thương. Bụt đã thuyết giảng về những gì thiết yếu và chân thật.
Ngài dạy: Có niềm tin nơi chánh pháp và có hạnh phúc trong khi học hỏi giáo pháp, đó là điềm lành lớn nhất.

Bài kệ 3
Nhược bất tùng thiên nhân
若不從天人
Hy vọng cầu kiểu hạnh
希望求僥倖
Diệc bất đáo thần từ 
亦不禱神祠 
Thị vi tối cát tường
是為最吉祥
Không chạy theo các giới trời và người,
để cầu mong ban phúc và tránh họa,
cũng không đến cầu đảo ở các đền miếu,
đó là điềm lành lớn nhất.

Bài kệ 4
Hữu hiền trạch thiện cư 
友賢擇善居 
Thường tiên vi phúc đức 
常先為福德
Sắc thân thừa trinh chánh 
勅身承貞正
Thị vi tối cát tường 
是為最吉祥
Chọn được môi trường tốt,
có nhiều bạn hiền, có dịp làm những việc phúc đức,
giữ lòng cho trinh bạch và chân chánh,
đó là điềm lành lớn nhất.

Bài kệ 5
Khứ ác tùng tựu thiện 
去惡從就善 
Tị tửu tri tự tiết 
避酒知自節
Bất dâm ư nữ sắc 
不婬於女色
Thị vi tối cát tường 
是為最吉祥
Biết bỏ ác theo lành
Không uống rượu, biết tiêt chế
Không đắm trong sắc dục
Đó là điềm lành lớn

Bài kệ 6
Đa văn như giới hành
多聞如戒行
Pháp luật tinh tấn học
法律精進學
Tu kỷ vô sở tranh 
修己無所爭
Thị vi tối cát tường 
是為最吉祥
Học rộng biết trì giới
Siêng năng tu tập theo giáo pháp và luật nghi
Biết tu dưỡng thân tâm, không vướng vào các cuộc tranh chấp
Đó là điềm lành lớn nhất

Bài kệ 7
Cư hiếu sự phụ mẫu 
居孝事父母
Trị gia dưỡng thê tử 
治家養妻子
Bất vi không phạp hành 
不為空乏行
Thị vi tối cát tường 
是為最吉祥
Là người con hiếu thảo, có cơ hội phụng dưỡng mẹ cha
Biết chăm sóc gia đình, giữ cho trong nhà êm ấm
Không để cho lâm vào cảnh nghèo đói
Đó là điềm lành lớn nhất

Bài kệ 8
Bất mạn bất tự đại 
不慢不自大
Tri túc niệm phản phúc 
知足念反覆
Dĩ thời tụng tập kinh 
以時誦習經
Thị vi tối cát tường 
是為最吉祥
Không kiêu mạn, không cho mình là hơn người
Biết tri túc, biết xét suy
Có thì giờ đọc tụng và thực tập kinh điển
Đó là phước đức lớn nhất

Bài kệ 9
Sở văn thường dục nhận 
所聞常欲忍
Nhạo dục kiến sa môn 
樂欲見沙門
Mỗi giảng tiếp thính thọ 
每講輒聽受
Thị vi tối cát tường 
是為最吉祥
Biết nhẫn nhục khi nghe điều bất như ý
Có hạnh phúc mỗi khi được gặp người xuất gia
Mỗi khi nghe pháp hết lòng tiếp nhận để hành trì
Đó là điềm lành lớn nhất

Bài kệ 10
Trì trai tu phạm hạnh 
持 齋 修 梵 行
Thường dục kiến hiền minh 
常 欲 見 賢 明
Y phụ minh trí giả 
依 附 明 智 者
Thị vi tối cát tường 
是 為 最 吉 祥
Biết ăn chay, biết tu theo phạm hạnh
Có hạnh phúc khi gặp các hiền đức
Biết nương vào các bậc có trí sáng
Đó là điềm lành lớn nhất.

Bài kệ 11
Dĩ tín hữu đạo đức 
已 信 有 道 德
Chánh ý hướng vô nghi 
正 意 向 無 疑
Dục thoát tam ác đạo 
欲 脫 三 惡 道
Thị vi tối cát tường 
是 為 最 吉 祥
Có niềm tin, có một đời sống tâm linh
Tâm ý ngay thẳng, không bị hoài nghi che lấp
Có quyết tâm lánh xa ba nẻo về xấu ác
Đó là điềm lành lớn nhất

Bài kệ 12
Đẳng tâm hành bố thí 
等 心 行 布 施
Phụng chư đắc đạo giả 
奉 諸 得 道 者
Diệc kính chư thiên nhân 
亦 敬 諸 天 人
Thị vi tối cát tường 
是 為 最 吉 祥
Biết bố thí với tâm niệm bình đẳng
Biết phụng sự những bậc đắc đạo
Biết tôn quý những kẻ đáng tôn quý trong hai giới nhân và thiên
Đó là điềm lành lớn nhất.

Bài kệ thứ 13
Thường dục ly tham dâm 
常 欲 離 貪 婬
Ngộ si sân nhuế ý 
遇 癡 瞋 恚 意
Năng tập thành đạo kiến 
能 習 成 道 見
Thị vi tối cát tường 
是 為 最 吉 祥
Biết xa lìa tham dục
Sân hận và si mê
Thường tu tập để mong đạt được chánh kiến
Đó là điềm lành lớn nhất.

Bài kệ 14
Nhược dĩ khí phi vụ 
若 以 棄 非 務
Năng cần tu đạo dụng 
能 勤 修 道 用
Thường sự ư khả sự 
常 事 於 可 事
Thị vi tối cát tường 
是 為 最 吉 祥
Biết buông bỏ những nghiệp vụ phi nghĩa
Có khả năng áp dụng đạo pháp vào đời sống hằng ngày
Biết theo đuổi một lý tưởng đáng được theo đuổi
Đó là điềm lành lớn nhất

Bài kệ thứ 15
Nhất thiết vi thiên hạ 
一 切 為 天 下
Kiến lập đại từ ý 
建 立 大 慈 意
Tu nhân an chúng sinh 
修 人 安 眾 生
Thị vi tối cát tường 
是 為 最 吉 祥
Vì tất cả nhân loại
Vun bón tâm đại từ
Nuôi dưỡng tình thương để đem lại an bình cho thế gian
Đó là điềm lành lớn nhất

Bài kệ 16
Trí giả cư thế gian 
智 者 居 世 間
Thường tập cát tường hạnh 
常 習 吉 祥 行
Tự trí thành tuệ kiến 
自 致 成 慧 見
Thị vị tối cát tường 
是 為 最 吉 祥
Là bậc trí giả ở trong cuộc đời
Thường tập hạnh tạo tác những điềm lành
Cho đến khi chính mình thành tựu được tuệ giác lớn
Đó là điềm lành lớn nhất.
Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn
facebook youtube google-plus linkedin twitter blog
Nguyện đem công đức này, trang nghiêm Phật Tịnh Độ, trên đền bốn ơn nặng, dưới cứu khổ ba đường,
nếu có người thấy nghe, đều phát lòng Bồ Đề, hết một báo thân này, sinh qua cõi Cực Lạc.

May the Merit and virtue,accrued from this work, adorn the Buddhas pureland,
Repay the four great kindnesses above, andrelieve the suffering of those on the three paths below,
may those who see or hear of these efforts generates Bodhi Mind, spend their lives devoted to the Buddha Dharma,
the Land of Ultimate Bliss.

Quang Duc Buddhist Welfare Association of Victoria
Tu Viện Quảng Đức | Quang Duc Monastery
Senior Venerable Thich Tam Phuong | Senior Venerable Thich Nguyen Tang
Address: Quang Duc Monastery, 105 Lynch Road, Fawkner, Vic.3060 Australia
Tel: 61.03.9357 3544 ; Fax: 61.03.9357 3600
Website: http://www.quangduc.com ; http://www.tuvienquangduc.com.au (old)
Xin gửi Xin gửi bài mới và ý kiến đóng góp đến Ban Biên Tập qua địa chỉ:
quangduc@quangduc.com , tvquangduc@bigpond.com
KHÁCH VIẾNG THĂM
50,000,000