Tu Viện Quảng Đức105 Lynch Rd, Fawkner, Vic 3060. Australia. Tel: 9357 3544. quangduc@quangduc.com* Viện Chủ: HT Tâm Phương, Trụ Trì: TT Nguyên Tạng   

Nghi Báo Tiến Hòa Thượng Thích Bảo An

17/12/201019:23(Xem: 3007)
Nghi Báo Tiến Hòa Thượng Thích Bảo An
HT. Thich Bao An

NGHI DỰ TIẾN

HÒA THƯỢNG THÍCH BẢO AN
CHÙA HƯNG KHÁNH, TUY PHƯỚC, BÌNH ĐỊNH

* Tiết thứ lâm diên:
- Chuông trống Bát nhã
- Cử nhạc khai đàn
- Chủ lễ lâm diên
- Cử nhạc tham lễ

- CHỦ LỄ XƯỚNG:
Hiếu đồ tang quyến,
Mời đến trước đây
Tất cả đều quì,
Đốt hương mặc niệm.

- CHỦ LỄ HẠ PHỦ XÍCH – VỊNH KHAI DIÊN:
Niết bàn một thuở ra đi,
Cân bình nửa gánh, Tây qui nhẹ nhàng
Rừng thiền vắng bóng hạc vàng,
Biển trần vượt khỏi muôn ngàn phong ba.
Người đi dấu vết chưa nhòa,
Bát y truyền lại sương pha lạnh lùng,
Tam sanh hẹn kiếp tao phùng,
Tôn phong Tổ ấn gửi cùng non sông.

- TẢ BẠCH XƯỚNG:
Dâng hương lên án cúng dường,
Cúi lễ giác linh ba lạy,
Tất cả thứ tự lại quì
Một lòng chí thành làm lễ.

* Trang 161 *
device

- CHỦ LỄ HẠ PHỦ XÍCH – CỬ TÁN HƯƠNG:
Hương xông đảnh báu, giới định tuệ hương,
Giải thoát tri kiến quí khôn lường,
Ngào ngạt khắp muôn phương,
Thanh tịnh tâm hương,
Đệ tử nguyện cúng dường.
Nam mô Hương Cúng Dường Bồ tát.

- CHỦ  LỄ HẠ PHỦ XÍCH – TUYÊN DƯƠNG ĐẠO NGHIỆP: (quì bạch:)
Kính bạch giác linh Đại lão Hòa thượng!
Chúng tôi thiết nghĩ Đại sư – Người:
Cùng Tổ ngộ lòng thiền,
Trong cữa Tôn ông vâng lời thọ ký.
Và, vì người khai Phật trí
Tại chùa Phổ Bảo (Hưng Khánh),
dựng nghiệp độ sanh.
Nhớ giác linh xưa!
Dòng họ thế gia,
Môn phong Nho giáo,
Tuổi thơ nhập đạo,
Chí lớn xuất trần.
Thế rồi, Người:
Theo Thầy học đạo chuyên cần,
Và, cùng chúng tu thân tinh tấn.
Vuông tròn bổn phận,
Phục dịch chúng tăng,
Đầy đủ khả năng,
Dắt dìu Phật tử.

* Trang 162 *
device

Vì vậy, Người được:
Thầy Tổ truyền y bổ xứ,
Phổ Bảo trác trích trụ trì.
Rồi từ đó, Người bắt đầu sống cuộc đời:
Một bát ba y,
Xuân thu du hóa,
Chín tuần mười hạ
Năm tháng tịnh tu.
Người có nhiều:
Chư sơn đại chúng đồng du,
Và không ít:
Phật tử mười phương qui ngưỡng,
Ngôi sơn môn: phương trượng,
Hàng hải chúng: trung tôn.
Giềng mối pháp môn,
Cột rường đạo giáo,
Chơn tâm hạo hạo,
Pháp tướng nguy nguy
Hưng Khánh thiệu phái truyền y,
Phổ Bảo kế đăng tục diệm.
Việc Phật đảm đương hộ niệm,
Chuyện đời chia xẻ đỡ nâng.
Kiến thiết Tu viện góp phần,
Quản trị Nguyên Thiều chung sức
Biết bao công đức,
Nhiều lắm nghĩa nhân!
Suốt đời học đạo an bần,
Trọn kiếp nghiêm thân tấn đạo.
Hoằng dương Phật giáo,

* Trang 163 *
device

Hàng phục ma quân
Xử thế đãi nhân,
Tiếp tăng độ chúng.
Tham thiền lễ tụng,
Giữ nước giúp dân,
Oai nghi tề chỉnh mười phần,
Giới hạnh trang nghiêm muôn vẻ.
Lợi danh sạch sẽ,
Thân thế phôi pha,
Ai biết long xà,
Nào hay phàm Thánh.

- CHỦ LỄ HẠ PHỦ XÍCH – PHẨM BÌNH:
Kính thưa giác linh Đại lão Cao Tăng!
Chúng tôi nghĩ: tâm tư và trách nhiệm của người có thể nói:
Vai nặng trĩu tôn phong một gánh,
Chân gập ghềnh Tổ ấn hai vai,
Hàng nhập thất Như lai,
Bậc xuất gia Bồ tát.
Thế rồi việc gì đã xảy ra?
Thật vô khả nại hà!
Thế là: Phổ Bảo truyền đăng gió tạt,
Hưng Khánh tục diệm khói tan.
Từ nay, cân bình vắng bóng Tăng hàng,
Và, áo mão mờ trang giáo phẩm.
Nhớ thuở nào Thiền sàng suy gẫm,
Nghĩ giờ này linh tọa bàng hoàng,
Quyền thiệt mơ màng

* Trang 164 *
device

Hiện tàng phưởng phất,
Ở đi còn mất,
Bối rối phân vân!

- CHỦ LỄ HẠ PHỦ XÍCH – cảm thán và nguyện cầu:
Than ôi!
Một thuở dời chân,
Người nỡ xuôi tay dìu dắt,
Nghìn thu vắng mặt
Thầy đành nhắm mắt giã từ.
Nhưng biết sao giờ? Chúng tôi và tang quyến chỉ biết nguyện cầu cho Người:
Ngắm phương trời lên cõi vô dư,
Dò dặm đất vào thành bất thối.
Đúng vậy:
Lá rụng về cội,
Nước chảy ra khơi,
Ta bà xả báo một đời,
Phật quốc nở hoa chín phẩm.
Và đứng trước tình cảnh biệt ly này:
Tiếc thương nào cấm,
Đau xót ai ngăn.
Chí thành hiến cúng hoa đăng,
Cung kính đáp đền ơn đức
Muôn phần thổn thức,
Một bức khốc văn.

- CHỦ LỄ HẠ PHỦ XÍCH – TUYÊN PHÁP NGỮ:
Kính bạch giác linh Hòa thượng!
Như Ngài đã biết:

* Trang 165 *
device

Cội tùng vằng vặc bóng trăng,
Chờ người hỏi đạo
Khóm trúc vi vu tiếng sáo,
Đợi kẻ gọi hồn.
Nhưng nào ai biết:
Hỏi đạo, gọi hồn
Tùng trúc bao giờ thành Phật?
Nầy người, ấy vật
Trí ngu mấy thuở ngộ Tâm?
Giác ngộ bỡi mê lầm,
Niết bàn từ sinh tử.
Đôi lời pháp ngữ,
Nửa kệ Phật ngôn,
Xin nhắc nhở chân hồn
Mong mặc nhiên tự ngộ.

- TẢ BẠCH HẠ PHỦ XÍCH – THỈNH LÂM DIÊN:
Kính bạch giác linh Hòa thượng!
Sám sư vừa cúng dường cam lộ,
Linh giác đà nạo thọ hưởng diên.
Đến đây và giờ nầy:
Trước linh đài hiếu chúng kiền thiềng,
Giữa pháp hội pháp sư bái thỉnh
Hương hoa thỉnh, hương hoa phụng thỉnh.

- CHỦ LỄ HẠ PHỦ XÍCH – SƠ THỈNH: ( nối dòng họ Thích)
Nam mô nhất tâm phụng thỉnh!
Phụng trì pháp ấn, tọa vị Phật đường,
Giữ gia phong họ Thích miên trường,
Truyền tổ nghiệp dòng thiền vĩnh viễn.

* Trang 166 *
device

Hôm nay pháp tịch phụng vì: nối dòng pháp Lâm tế đời thứ 42, Hưng Khánh đường thượng, húy thượng THỊ hạ HUỆ, hiệu Bảo An, Tân tịch Bổn sư, Đại lão Hòa thượng giác linh, liên đài tọa hạ.

- Duy nguyện:
Hương lòng vừa bén, linh giác đã hay,
Pháp tịch hôm nay, nguyện xin chứng giám
Hương hoa thỉnh, hương hoa phụng thỉnh.

- CHỦ LỄ HẠ PHỦ XÍCH – TÁI THỈNH: (Trụ trì ra đi – để lại)
Nam mô nhất tâm phụng thỉnh!
Cô thân muôn dặm, một bát ba y,
Gió mưa mờ xóa gót người đi
Công hạnh in sâu lòng kẻ ở.
Hôm nay pháp tịch phụng vì: nối dòng pháp Lâm tế đời thứ 42, Hưng Khánh đường thượng, húy thượng THỊ hạ HUỆ, hiệu Bảo An, Tân tịch Bổn sư, Đại lão Hòa thượng giác linh, liên đài tọa hạ.

- Duy nguyện:
Làng xưa còn nhớ, chùa cũ chưa quên,
Nghi trượng cung nghênh, uy linh quang giáng
Hương hoa thỉnh, hương hoa phụng thỉnh.

- CHỦ LỄ HẠ PHỦ XÍCH – TAM THỈNH: (Trụ trì đi đâu về đâu)
Nam mô nhất tâm phụng thỉnh!
Nước trong trăng sáng, ruộng phước,
nhà thiền,
Theo Tôn sư quảy dép Tây thiên,
Và, từ đại chúng treo bình Đông độ.

* Trang 167 *
device

Hôm nay pháp tịch phụng vì: nối dòng pháp Lâm tế đời thứ 42, húy thượng THỊ hạ HUỆ, hiệu Bảo An, Hưng Khánh đường thượng giác linh, liên đài tọa hạ.

- Duy nguyện:
Linh đài an tọa, thiền thất cao cư,
Ná bộ hữu dư, cao đăng vô ngại
Hương hoa thỉnh, hương hoa phụng thỉnh.
Nam mô đăng bảo tọa Bồ tát. (3 lần)

- TẢ BẠCH XƯỚNG:
Sơ hiến trà - Lễ ba lạy - Cùng quì.

- CHỦ LỄ HẠ PHỦ XÍCH – VỊNH 1: (Vấn tấn quang lâm)
Hơn mười vạn dặm tự trời Tây,
Phi tích quang lâm nhọc sức Thầy,
Bảo tọa tuy cao nhưng chẳng ngại
Xin Thầy an tọa xuống đài mây.

- KỆ TRÀ:
Đài mây Thầy an tọa,
Chứng minh công đức này,
Trời Tây muôn ức dặm
Đàn chỉ tức về đây.

- CHỦ LỄ HẠ PHỦ XÍCH – XƯỚNG SỚ:
Nguy nguy tăng tướng,
Hạo hạo uy quang,
Thiên thượng nhơn gian
Tùy duyên ứng cúng.
Nay có hiếu chúng,

* Trang 168 *
device

Thiết lễ an linh,
Tỏ tấc hiếu tình
Sớ văn bái bạch.
Duy nguyện Tôn sư cảm cách,
Từ bi tác đại chứng minh!

- TUYÊN SỚ:
Kính bạch giác linh Hòa thượng!
Chúng tôi cung kính nghe rằng:
Cao tăng đức lớn,
Ứng cúng khắp trong đời
Đại chúng lòng hèn,
Nhiệt thành thông ngoài cõi.
Tháng năm mòn mõi,
Ơn đức sắc son.
Sớ rằng!
Nay có hiếu đồ Tỳ kheo Thích…và bốn chúng Tăng Ni, mười phương Phật tử thuộc chùa Phổ Bảo và Hưng Khánh, ở xã Phước Nghĩa, huyện Tuy Phước, tỉnh Bình Định.
Giờ này, cung kính quì trước giác linh,
Chí thành dâng lên pháp cúng
Kinh diên tán tụng, lễ nhạc ca dương,
Năm nén tâm hương, một diên thiền vị.
Ngõ đền ơn khai thị,
Hầu đáp nghĩa tác thành,
Ngửa mong linh giác tinh anh
Dũ ánh quang minh chứng giám.

* Trang 169 *
device

Đệ tử chúng đẳng rất đau lòng vì:
Tôn sư – Người!
Đạo rõ nguồn chơn,
Lý minh thật tướng,
Xưa Thầy tại nhựt
Gần gũi nhờ ơn,
May được thắng nhơn,
Thấm nhuần pháp nhũ.
Y truyền pháp phú,
Nghĩa cả ơn sâu.
Than ôi!
Sương lạnh phương bào,
Thấy vật dạ càng thêm chạnh,
Mây mờ viên đảnh
Nhớ Người lòng những càng thương.
Nay thời:
Hiếu lễ đã tương,
Đạo tràng vừa mở,
Cúi đầu dâng sớ,
Bái bạch xin nghe.
Nam mô Hưng Khánh, Phổ Bảo đường thượng, nối dòng pháp Lâm tế đời thứ 42, húy thượng THỊ hạ HUỆ, hiệu Bảo An, tân tịch bổn sư Hòa thượng giác linh, tác đại chứng minh.

- Phục nguyện:
Một tánh viên minh,
Tây phương trực vãng,
Ba thân thanh tịnh,

* Trang 170 *
device

Chánh giác viên thành,
Chứng pháp nhẫn vô sanh
Nhập chơn thừa đại định.
Mong Phật thọ mệnh,
Ứng hóa độ sanh.
Cẩn sớ!
Nay ngày...tháng...năm...PL...
Sa môn Thích...Hòa nam thượng sớ.

- TẢ BẠCH XƯỚNG:
Á hiến trà - Lễ ba lạy - Cùng quì.

- CHỦ LỄ HẠ PHỦ XÍCH - VỊNH 2
Từ ngày quảy dép trở về Tây
Trượng thất hoa viên vắng bóng Thầy,
Bãng hát âm vang cơn gió thoảng,
Oai nghi dáng dấp áng mây bay.

- KỆ TRÀ:
Mây bay ngờ dáng dấp,
Gió thoảng ngỡ âm vang,
Vườn nhà ôi vắng bóng
Thầy quảy dép liên bang.

- TẢ BẠCH XƯỚNG: Phụng thực!
- Tụng: Cúng dường Nam mô tát phạ…

- TẢ BẠCH XƯỚNG:
Chung hiến trà - Lễ ba lạy - Cùng quì.

- CHỦ LỄ VỊNH 3 – CÚNG DƯỜNG BỒ SOẠN:
Sắc hương mỹ vị trai bồ soạn,
Thành kính dâng lên trước bảo đài,

* Trang 171 *
device

Một bát hòa la đầy đạo vị
Cúng dường Hòa thượng, sứ Như Lai.

- KỆ TRÀ:
Như Lai - Người - Sứ giả
Ứng cúng khắp muôn phương
Một bát trai bồ soạn,
Xin thành kính cúng dường.

- TỤNG: Ma ha Bát nhã ba la mật đa…
- CHỦ LỄ HẠ PHỦ XÍCH – HỒI HƯỚNG:
Vừa rồi, bao nhiêu công đức
Bấy nhiêu hương hoa,
Thành kính thiết tha,
Nguyện xin cúng dưỡng.
Hưng Khánh phương trượng,
Linh giác tọa tiền,
Duy nguyện ai liên,
Thùy từ hứa khả.

- Phục nguyện:
Ta bà nghiệp tạ, Phật quốc hoa khai,
Nước cam lồ rửa sạch trần ai,
Đèn trí tuệ sáng soi tăm tốI,
Cao đăng bất thối
Lập chứng vô sanh,
Phật đạo viên thành,
Chúng sanh độ tận.

- (Đồng hòa): Nam mô A Di Đà Phật.

* Trang 172 *
device

- CHỦ LỄ HẠ PHỦ XÍCH: - tán đưa:
Đại Tăng, tang sự rất nghiêm trang
Long vị, thiền sàng đã tạm an,
Nghi trượng thiền môn còn tiếp diễn,
Xin thầy tạm nghĩ tại linh sàng.
Nam mô Linh Tự Tại Bồ tát.

- CHỦ LỄ HẠ PHỦ XÍCH – KẾT DIÊN:
An linh lễ tất,
Hiếu sự châu long
Tất cả một lòng
Lễ thành ba lạy.

- TẢ BẠCH XƯỚNG:
Cử chuông trống Bát nhã
Lễ tất, xin mời quý vị thứ tự lui ra.
 
Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn
14/09/2023(Xem: 403)
1) Nhẹ nhàng ra đi an lành trong tiếng Niệm 'Nam Mô A Di Đà Phật" của người thân trong gia đình 2) Thành tựu hạnh hiếu thảo cho tất cả người con dâu rể và các cháu qua việc tận tụy chữa bệnh, đặc biệt chăm sóc Ba Mười của Bé Thảo (Tâm Tịnh gọi bằng Cậu Mười_nằm liệt giường) trong khoảng thời gian 11 tháng (kể cả 2-3 tháng nằm tại Khoa Hồi Sức Tích Cực Chống Độc Bệnh Viện Đà Nẵng). Các con (kể cả dâu và rể) thường xuyên thay phiên túc trực chăm sóc Ba hàng đêm, ngày, đặc biệt là con dâu Thủy và con gái út Thảo bằng cả tấm lòng hiếu thảo của mình.
03/05/2023(Xem: 116770)
Chết và tái sinh. Thích Nguyên Tạng (sách, tái bản 2007) Phật giáo khắp thế giới . Thích Nguyên Tạng (sách) Pháp Sư Tịnh Không, người truyền bá giáo lý Tịnh Độ (sách) Từ bi và nhân cách . Dalai Lama. Thích Nguyên Tạng dịch (sách) Pháp ngữ của Hòa Thượng Tịnh Không . T. Ng. Tạng dịch (sách) Hỏi hay đáp đúng . Ven. Dhammika. Thích Nguyên Tạng dịch (sách) Các Bộ Phái Phật Giáo ở Ấn Độ. Dr.Nalinaksha Dutt.T Ng. Tạng dịch (sách)
29/04/2023(Xem: 1073)
Những ngày sau tết âm lịch, nhất là càng gần đến Đại Lễ Phật Đản, tôi càng đau đáu tâm huyết lan toả Chánh Pháp, muốn Pháp của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni nằm sẵn trong Kinh Phật gốc Nikaya lan toả đến muôn nơi, đến thật nhiều những người con của Phật, không chỉ quý vị xuất sĩ mà cả các cư sĩ tại gia. Và cứ thế tôi tìm cách tặng Kinh Nikaya, tạo duyên để Nikaya đến nhiều nhất những người thân và học trò thật sự muốn tu tập theo Chánh Pháp, hết sức có thể.
11/09/2022(Xem: 1451)
Sáng 10-9 (15-8-Nhâm Dần), chư tôn đức Tăng Ni cùng đông đảo Phật tử đã vân tập tại Chánh điện chùa Long Sơn để dự lễ Huý Nhật lần thứ 9 (2013-2022) đức Trưởng lão Hoà thượng Thích Chí Tín, trụ trì chùa Long Sơn và hiệp kỵ chư tôn Hoà thượng giáo phẩm, lãnh đạo GHPGVN Tỉnh Khánh Hoà qua các thời kỳ. Tham dự buổi lễ Hiệp kỵ có sự hiện diện của HT. Thích Quảng Thiện – thành viên Hội đồng Chứng minh Trung ương Giáo Hội, Chứng minh Ban Trị sự GHPGVN Tỉnh Khánh Hoà; HT. Thích Minh Thông - Uỷ viên Hội đồng Trị sự, Trưởng Ban Trị sự GHPGVN Tỉnh Khánh Hoà, cùng chư tôn Hoà thượng, Thượng toạ, Đại đức Tăng Ni các tự viện gần xa. Trước đó, vào tối ngày 09 tháng 9 (14-8- Nhâm Dần) chư Tôn đức Bổn tự và quý Phật tử đã tụng kinh Di giáo trước ban thờ di ảnh quý Ngài.
15/08/2022(Xem: 2350)
Đại đức Tăng xin lắng nghe, tôi Tỳ Kheo .. xin vì Tăng xướng lên các tiêu tướng bốn phương của Tiểu Giới (tức là Giới Trường) từ gốc đông-nam của trú xứ này, lấy (nói lên vật dùng làm Tiêu Tướng) làm nêu. Từ đông-nam đây về hướng tây (nói đến đây, Tỳ Kheo xướng tướng đi đến góc tây-nam thì dừng lại, đứng yên, hướng về phía chúng tăng, bạch tiếp) đến góc tây-nam, lấy .. làm nêu. Từ tây-nam đây về hướng bắc (nói đến đây, Tỳ Kheo xướng tướng đi đến góc tây-bắc thì dừng lại, đứng yên, hướng về phía chúng Tăng bạch tiếp) đến góc tây-bắc, lấy .. làm nêu. Từ tây-bắc đây về hướng đông (nói đến đây, Tỳ Kheo xướng tướng đi đến góc đông-bắc thì dừng lại, đứng yên, hướng về phía chúng Tăng bạch tiếp) đến góc đông-bắc, lấy .. làm nêu. Từ đông-bắc đây về hướng nam (nói đến đây, Tỳ Kheo xướng tướng đi đến góc đông-nam thì dừng lại, đứng yên, hướng về phía chúng Tăng bạch tiếp) trở lại góc đông-nam, lấy . Làm nêu. Đây là xướng xong một vòng gồm các tiêu tướng ngoài
14/08/2022(Xem: 2597)
Người đạo đức tình thương Trăng thanh nước bích Kiều môn cùng dòng họ Thích Ni chúng đồng phái nhà thiền Nghìn nhà một bát hóa duyên Muôn dặm cô thân ứng cúng
16/07/2022(Xem: 5204)
Bồ đề nhất bá bát Diệt tội đẳng hà sa Viễn ly tam đồ khổ Xích sắc biến liên hoa Nam Mô A Di Đà Phật.
06/02/2022(Xem: 8340)
Quang Lưu xứ xứ u minh thất, Ảnh hóa phân thân tọa đạo tràng, Nguyện độ hương linh qui bổn quốc. Cửu liên đài trực vãng Tây Phương. Nam mô Tiến Linh Diên (Vãng Sanh) Bồ Tát Dịch nghĩa: Nơi nơi ngục tối hiện hào quang Ảnh hoá phân thân ngồi đạo tràng Nguyện độ hương linh về bổn quốc Đài sen chín phẩm thẳng Tây phương Nam Mô Tiến Linh Diên ( Vãng Sanh) Bồ Tát
09/01/2022(Xem: 3721)
Chúng con cung kính nghe rằng: Núi Tuyết tu nhơn, Khổ hạnh sáu năm quả mãn; Sao Mai ứng dạng, Hân hoan muôn đức công thành! Một Phật giáng sanh, Muôn loài hưởng phước! Nay có Tăng chúng, Và chư Phật tử chúng con.
29/12/2021(Xem: 3563)
Kiến Sơ chùa cổ bặt không ngôn Diện vách nhiều năm hướng nội tâm Cảm hoá thiền tăng trao kệ ngọc Thiền tông hưng khởi rạng trời Nam
facebook youtube google-plus linkedin twitter blog
Nguyện đem công đức này, trang nghiêm Phật Tịnh Độ, trên đền bốn ơn nặng, dưới cứu khổ ba đường,
nếu có người thấy nghe, đều phát lòng Bồ Đề, hết một báo thân này, sinh qua cõi Cực Lạc.

May the Merit and virtue,accrued from this work, adorn the Buddhas pureland,
Repay the four great kindnesses above, andrelieve the suffering of those on the three paths below,
may those who see or hear of these efforts generates Bodhi Mind, spend their lives devoted to the Buddha Dharma,
the Land of Ultimate Bliss.

Quang Duc Buddhist Welfare Association of Victoria
Tu Viện Quảng Đức | Quang Duc Monastery
Senior Venerable Thich Tam Phuong | Senior Venerable Thich Nguyen Tang
Address: Quang Duc Monastery, 105 Lynch Road, Fawkner, Vic.3060 Australia
Tel: 61.03.9357 3544 ; Fax: 61.03.9357 3600
Website: http://www.quangduc.com ; http://www.tuvienquangduc.com.au (old)
Xin gửi Xin gửi bài mới và ý kiến đóng góp đến Ban Biên Tập qua địa chỉ:
quangduc@quangduc.com , tvquangduc@bigpond.com
KHÁCH VIẾNG THĂM
110,220,567