Tu Viện Quảng Đức105 Lynch Rd, Fawkner, Vic 3060. Australia. Tel: 9357 3544. quangduc@quangduc.com* Viện Chủ: HT Tâm Phương, Trụ Trì: TT Nguyên Tạng   

Kinh Bát Đại Nhân Giác (kệ tóm tắt)

11/11/201001:24(Xem: 7715)
Kinh Bát Đại Nhân Giác (kệ tóm tắt)


Duc The Ton 1


KINH BÁT ĐẠI NHÂN GIÁC

Hán dịch: Đại Sư An Thế Cao

Việt dịch: TT hích Minh Quang

Giọng tụng: TT Thích Nguyên Tạng

 

 

Người con Phật phát tâm học đạo

Luôn ngày đêm y giáo phụng hành

Đại nhân giác ngộ đành rành

Tám điều ghi nhớ, chí thành niệm tu.

 

Điều thứ nhất tâm luôn giác biết

Cõi thế gian quả thiệt vô thường

Đổi dời sinh tử tang thương

Cõi nước tuy lớn, cũng dường mỏng manh!

Thân tứ đại sinh thành tử hoại

Già bệnh đeo khổ ải, giả không

Hòa hợp năm ấm lửa vòng

Chỉ là ảo ảnh, ngã không thể tìm.

Thế mới biết thế gian hư huyễn

Diệt lại sinh, biến chuyển vô thường

Chúng sinh mê đắm chấp nương

Vô ngã chấp ngã, vào đường khổ đau.

Tâm là cội nguồn bao nghiệp ác

Thân nghe theo tạo tác tội khiên

Xuống lên sinh tử triền miên

Tội kia đầy dẫy như miền rừng hoang.

Người con Phật phải toan quán sát

Đạo lý này bao quát đường tu

Đó là thiền quán công phu

Dứt mê, chuyển nghiệp, khỏi tù tử sinh.

 

Điều thứ hai phải nên giác ngộ

Ham muốn nhiều, lụy khổ càng sâu

Nhọc nhằn sinh tử bấy lâu

Đều do tham dục dẫn đầu gây nên.

Tâm ít muốn, giữ bền đạo nghiệp

Hạnh vô vi, không tiếp nghiệp duyên

Tự nhiên sẽ hết não phiền

An vui tự tại giữa miền nhân gian.

 

Điều thứ ba biết tâm giong ruổi

Luôn tìm cầu, đeo đuổi chẳng nhàm

Không sao thỏa được lòng tham

Tội kia theo đó, càng làm càng sâu

Bậc Bồ tát vô cầu, biết đủ

Vui phận nghèo, qui củ tu hành

Trau dồi tuệ nghiệp lợi sanh

Vung gươm trí tuệ, cắt mành vô minh.

 

Điều thứ tư phải luôn ghi nhớ

Lười biếng làm lỡ dở đạo tâm

Quen theo thói tục lạc lầm

Đắm mê sa đọa trong hầm khổ đau.

Nên thường phải dồi trau tinh tấn

Dũng mãnh tu, phá những não phiền

Bốn ma hàng phục bình yên

Khỏi ngục ấm giới về miền chân như.

 

Điều thứ năm nằm lòng giác biết

Vì ngu si muôn kiếp tử sanh

Bồ tát phát nguyện tu hành

Nghe nhiều học rộng Pháp lành Như Lai

Đặng tăng trưởng gia tài trí tuệ

Và tựu thành xuất thế biện tài

Giảng Kinh giáo hóa muôn loài

Cho niềm vui lớn, ai ai Niết bàn.

 

Điều thứ sáu phải nên giác ngộ

Nghèo khổ nhiều tật đố trách phiền

Thường gây lắm việc oan khiên

Ngang nhiên kết buộc ác duyên với người!

Bậc Bồ tát độ đời bố thí

Bình đẳng tâm không nghĩ oán thân

Càng thương những kẻ ác nhân

Khoan dung hỉ xả những phần lỗi xưa.

 

Điều thứ bảy nhớ ghi giác biết

Ngũ dục là muôn kiếp họa tai

Thân tuy ở tục qua ngày

Tâm không đắm nhiễm trần ai thói đời.

Thường nhớ nghĩ ba y, bình bát

Tiêu biểu cho Bồ tát xuất gia

Chí mong sớm được xa nhà

Sống đời giải thoát an hòa thanh cao.

Lập nguyện lớn cầu Vô thượng đạo

Hạnh kiên trì hoài bão độ sanh

Dù bao chướng ngại tu hành

Vẫn không lay chuyển hạnh lành từ bi!

 

Điều thứ tám nhớ ghi giác biết

Lửa tử sinh muôn kiếp đốt thiêu

Chúng sinh khổ não đủ điều

Xưa nay không biết bao nhiêu đọa đày.

Phát tâm lớn chịu thay đau khổ

Hạnh Đại thừa rộng độ quần sinh

Khiến cho tất cả hữu tình

Đồng lên bờ giác thanh bình an vui.

 

Phật Bồ tát tám điều giác ngộ

Từng y theo tự độ, độ tha

Ta noi gương đấng Phật Đà

Phát tâm tinh tấn: Đạo xa, thực hành

Vung gươm tuệ cắt mành si ám

Rải mưa bi, dập đám lửa phiền

Pháp thân nương lấy con thuyền

Niết bàn, giải thoát bình yên lên bờ.

Thấy đau khổ, lòng từ không nỡ

Thừa nguyện xưa, thuyền trở bến mê

Lại dùng tám việc đề huề

Dạy cho sinh chúng quay về bờ kia.

Biết giác ngộ, xa lìa ngũ dục

Thấy tử sinh là ngục khổ đau

Tu tâm quyét sạch trần lao

Theo đường Thánh đạo, cùng nhau Niết bàn.

Đệ tử Phật tụng trì tám việc

Niệm niệm luôn tội diệt phước sanh.

Bồ đề Chánh giác sớm thành

An vui thường trú, tử sanh không còn.

***
hoa sen 2a
(Xin mời xem nguyên bản do TT Thích Minh Quang dịch)


Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn
facebook youtube google-plus linkedin twitter blog
Nguyện đem công đức này, trang nghiêm Phật Tịnh Độ, trên đền bốn ơn nặng, dưới cứu khổ ba đường,
nếu có người thấy nghe, đều phát lòng Bồ Đề, hết một báo thân này, sinh qua cõi Cực Lạc.

May the Merit and virtue,accrued from this work, adorn the Buddhas pureland,
Repay the four great kindnesses above, andrelieve the suffering of those on the three paths below,
may those who see or hear of these efforts generates Bodhi Mind, spend their lives devoted to the Buddha Dharma,
the Land of Ultimate Bliss.

Quang Duc Buddhist Welfare Association of Victoria
Tu Viện Quảng Đức | Quang Duc Monastery
Senior Venerable Thich Tam Phuong | Senior Venerable Thich Nguyen Tang
Address: Quang Duc Monastery, 105 Lynch Road, Fawkner, Vic.3060 Australia
Tel: 61.03.9357 3544 ; Fax: 61.03.9357 3600
Website: http://www.quangduc.com ; http://www.tuvienquangduc.com.au (old)
Xin gửi Xin gửi bài mới và ý kiến đóng góp đến Ban Biên Tập qua địa chỉ:
quangduc@quangduc.com , tvquangduc@bigpond.com
KHÁCH VIẾNG THĂM
110,220,567