Tu Viện Quảng Đức105 Lynch Rd, Fawkner, Vic 3060. Australia. Tel: 9357 3544. quangduc@quangduc.com* Viện Chủ: TT Tâm Phương, Trụ Trì: TT Nguyên Tạng   

Diễn Đàn Thơ Ca Trang Nhà Quảng Đức

Kính cúng dường

loạt thơ xướng-họa “Tăng Nhân Đất Quảng” đến

Hòa Thượng Phương Trượng Thích Như Điển

nhân lễ Thượng Thọ 70 tuổi của Ngài

sẽ tổ chức tại Chùa Viên Giác, Hannover vào tháng 6-2019


ht-nhu-dienDiễn ngâm: Cư Sĩ Tâm Tú (Đan Mạch)
Bài của Thích Chúc Hiền


Bài của Như Thị, Minh Đạo & Huệ Hương

B
ài của Quảng Pháp Ngôn, Tâm Minh và Thanh Phi
Bài xướng:
Tăng Nhân Đất Quảng
(Thành Kính Mừng Thọ 70 tuổi Hoà Thượng Thích Như Điển )


Nhớ thuở quê nhà đất Quảng Nam,
Xuất gia, tầm đạo, hạnh tinh cần.
Vườn thiền Chúc Thánh thơm hương tổ,
Ngõ tuệ Phước Lâm đượm nghĩa ân.
Cất bước, du phương sang đất khách,
Mở đường, tấn nghiệp tỏ thiền tâm.
Phù Tang, Chánh Lập lưu trang sử,
Đức Quốc, Thiền môn tỏa ánh rằm...

Đức Quốc, Thiền môn tỏa ánh rằm,
Âu Châu, đất khách ngát trăng thanh.
Công phu, lạy Phật luôn siêng gắng,
Bái sám, tham thiền mãi tiến chăm.
Viết sách, dịch kinh, tuyên diệu ngữ,
Xây chùa, độ chúng, thuyết chơn âm.
Giải Minh Hoà Thượng ngời gương hạnh
Như Điển Tôn Sư rạng đức lành...!

Nam Mô A Di Đà Phật
California, 08-05-2018
Hậu Học: Tỳ Kheo Thích Chúc Hiền 


HT Thich Nhu Dien (2)

Bài họa:
ƠN THẦY HOẰNG PHÁP

Thành Kính Mừng Thọ 70 tuổi Hoà Thượng Thích Như Điển
Kính họa vận bài "Tăng Nhân Đất Quảng" của thầy Thích Chúc Hiền

“Họa hoán vận”Phật giáo nguồn từ đất Việt nam

Hoằng dương Đức Quốc nghĩa ân cần

Bao mùa sách tấn yên phương ngoại

Bấy thuở trao truyền rạng cõi tâm

Chiều xuống chuông ngân len ánh nguyệt

Sáng lên mõ điểm gội chơn rằm

Thong dong Thầy dạo miền vô trụ

Khai pháp đại thừa mãi thậm thâm

 

Khai pháp đại thừa mãi thậm thâm

Vén mây ánh đạo tựa trăng rằm

Gìn thân bất tịnh mà nuôi trí

Giữ ý vô cầu để dưỡng tâm

Chạm ngõ lục trần, thôi hữu ái

Nhìn khe tam độc, tránh không cần

Đất lành trái ngọt nhờ nhân quả

Thầy gióng chuông rền tiếng Quảng Nam.


Quảng Trị 9-5-2018

Như Thị kính phụng họa

 
HT Nhu Dien


TĂNG NHÂN ĐẤT QUẢNG

Thành Kính Mừng Thọ 70 tuổi Hoà Thượng Thích Như Điển
Kính họa vận bài "Tăng Nhân Đất Quảng" của thầy Thích Chúc Hiền

 

 

Xuân thời một thuở chốn quê Nam,

Hạnh nguyện chuyên tu hiểu vốn cần.

Đạo cả  quảng khai ơn thấm nghĩa,

Kinh dày thấu rõ ngập triêm ân.

Giao du đất mới bền thông điệp,

Kết nối tông huyền lắng cõi tâm.

Khắp xứ đường qua ngày rộng mở,

Gương soi trần thế sáng  trăng rằm…

 

 

Gương soi trần thế sáng trăng rằm…

Đạo hạnh huân đầy khắp tiếng thanh.

Tinh tấn công phu lòng nguyện gắng,

Khoan hòa phổ độ huệ nguyền chăm.

Trao cùng giáo pháp thông phương diện,

Rõ thấu kinh vàng quyện ngữ âm.

Ứng hóa tùy duyên ngời đức trọng,

Tôn sư  Như Điển hiển tâm lành…

 

Việt nam, 9/5/2018

PT. Minh Đạo


HT Thich Nhu Dien (10)

Chúc Thọ Tôn Sư
Thành Kính Mừng Thọ 70 tuổi Hoà Thượng Thích Như Điển
Kính họa vận bài "Tăng Nhân Đất Quảng" của thầy Thích Chúc Hiền

Phương trượng Như Điển quê Quảng Nam

Nỗi tiếng vang danh , hạnh tinh cần 

Từ dạo xuất gia thơm hương Tổ 

Đem Tuệ hoằng truyền vẹn nghĩa ân 

 Thuận duyên một lần sang đất khách 

 Khai thông liễu ngộ thế nào ...Tâm 

 Phù Tang....  Ngài lập thêm trang sử 

 Đức Quốc ...lại được sáng trăng rằm.Cớ gì Đức Quốc lại trăng rằm ? 

Thuở ấy Âu Châu ...chốn tịnh thanh 

Niềm tin chân chánh tăng ...Ngài gắng 

Lạy Phật tham thiền hiển lộ CHÂN 

Tập trung sức mạnh vào diệu ngữ 

Viết sách dịch kinh rõ Pháp Âm 

Chúc Thọ Tôn Sư mong gương hạnh 

Hậu bối nguyền xin học Đức lành ...


Nam Mô A Di Đà Phật 

Đệ tử Úc châu kính xin được góp phần vào lễ mừng khánh thọ 70 

Melbourne 9-5-2018

Huệ Hương HT Thich Nhu Dien (7)


Xiễn dương Phật Pháp 

Thành Kính Mừng Thọ 70 tuổi Hoà Thượng Thích Như Điển
Kính họa vận bài "Tăng Nhân Đất Quảng" của thầy Thích Chúc Hiền

Tăng Nhân xuất xứ Đất Quảng Nam

Thế phát tu hành hạnh chuyên cần

Dòng Thiền Chúc Thánh danh không hổ

Tổ Đình Phước Lâm chốn nghĩa ân

Xuất dương du học xứ Phù Tang

Tiến thân Đạo nghiệp thoả chốn đằm 

Hữu duyên hoằng Pháp nơi Đức Quốc

Lập Chùa Viên Giác độ nhân tâm

 

Xiễn dương Phật Pháp miền đất khách

Châu Âu tiếp nhận Đạo trong lành

Tìm niềm an vui trong cuộc sống 

Thiền Môn hoà nhập quả cao thanh 

Công phu lạy Phật, siêng bái sám

Dịch Kinh, viết sách, lại tham thiền

Tôn Sư Như Điển ngời đạo hạnh

Giải Minh Hoà thượng rạng uyên nguyên

 

Houston, Texas 9-5-2018
Pt Quảng An

 

 


 

 

 

 HT Thich Nhu Dien (9)

 

TĂNG NHÂN ĐẤT QUẢNG

Thành Kính Mừng Thọ 70 tuổi Hoà Thượng Thích Như Điển
Đáp họa vận bài "Tăng Nhân Đất Quảng" của thầy Thích Chúc Hiền

 

 

Hương Đạo toả ngời xứ Quảng Nam

Bao Người duyên rạng chốn Già lam

Dòng Thiền Chúc Thánh vang danh Tổ

Môn Đệ Phước Lâm trọn nghĩa thâm

Sứ mạng Tăng nhân du học Phật

Vo tròn đạo nghiệp đạt nguồn tâm

Phù Tang ghi dấu đời Tăng lữ

Cất bước du phương đáp nguyện thầm.

***

Đức Quốc dừng chân hoá “Đạo” lành

Khai sơn “Viên Giác” ngát hương thanh

Tứ thời hành sự duyên tu luyện

Tam Bảo dựng xây độ chúng sanh

Viện chủ danh Tăng “Như Điển” sáng

Đức tài phụng đạo, xứng nêu danh

Cuộc đời kiến tạo nguồn chân tánh

Chúc thọ Bảy Mươi, rạng “Đức” lành.

 

Fresno, CA. 08-5-2018

HT Giác Lượng Tuệ Đàm TửHT Thich Nhu Dien (5)

 

TĂNG NHÂN ĐẤT QUẢNG

Thành Kính Mừng Thọ 70 tuổi Hoà Thượng Thích Như Điển
Đáp họa vận bài "Tăng Nhân Đất Quảng" của thầy Thích Chúc Hiền

Cắt ái ly gia đất Quảng Nam

Chuyên tu hạnh nguyện quyết chăm cần

Hoằng dương mấy thuở lừng nguồn tổ

Sách tấn bao thời ngát cội ân

Đất khách du phương truyền ý đạo

Phương ngoài cất bước gởi thiện tâm

Phù Tang cửa Phật lưu trang sách

Đức Quốc sài môn sáng ánh rằm.

Đức quốc sài môn sáng ánh rằm

Thiền lâm xứ bạn tỏ nguồn thanh

Oai nghi giới đức hoài gìn giữ

Tế hạnh pháp hành mãi chỉ chăm

Tứ chúng giảng kinh bày diệu pháp

Tăng đồ khai dạ thuyết huyền âm

Đất lành chim đậu ươm mầm Phật

Như Điển Tôn Sư rạng cõi lành.

Nam Mô A Di Đà Phật

9-5-2018

Hương Thềm Mây

Cư Sĩ Giác Minh (NĐD)

htnhudien (1)
  TĂNG NHÂN ĐẤT QUẢNG

Thành Kính Mừng Thọ 70 tuổi Hoà Thượng Thích Như Điển
Đáp họa vận bài "Tăng Nhân Đất Quảng" của thầy Thích Chúc Hiền


Đồng chơn nhập đạo đất Quảng Nam ,
Thuyết pháp độ sanh thoát mê lầm .
Khai đạo chân truyền ơn Thầy Tổ ,
Chánh niệm tu trì báo Phật ân .
Cất bước siêu phương đường rộng mở ,
Đêm ngồi lắng lặng ngắm tranh thanh .
Thong dong ba cõi đời vô ngại ,
Đức Quốc trời âu toả sáng vần .

Đức Quốc trời âu toả sáng vần ,
Đại chúng quy về sống vô tranh .
Ngày đêm tu niệm mong giải thoát ,
Quán chiếu tham thiền mãi tiến thân .
Hương đạo pháp truyền qua kinh sách ,
Độ chúng tuỳ duyên chuyển pháp âm .
Cuộc đời Thầy rạng ngời phước báu ,
Thất thập Vô Ưu hiện tướng lành .

    Dallas Texas , 9-5-2018
              Tánh Thiện


htnhudien (12)


Mừng Sinh Nhật Thầy

(Thành Kính Mừng Thọ 70 tuổi Hoà Thượng Thích Như Điển )

Mừng thầy tuổi thọ bảy mươi năm,

Đầy đủ thiện duyên, “tứ chánh cần.

Phát nguyện xuất gia nơi chùa Tổ (*)

Gia đình phụng sự trọn nghĩa ân.

Thế sự khiến thân làm lữ khách,

Vẫn luôn gìn giữ tấm lòng chân.

Sang xứ “Anh Đào ghi trang sử,

Đèn từ, đuốc tuệ tựa trăng rằm...Đèn từ đuốc tuệ tựa trăng rằm,

Vườn đạo, cây thiền vẫn bón chăm.

Công đức tu hành luôn cố gắng,

Yêu thương tưới tẩm mảnh đất tâm.

Một lòng quý mến vần Quốc ngữ.

Tiếng của nước ngoài cũng vang âm,

Viết sách, dịch kinh tròn đạo hạnh.

Xây chùa, đúc tượng trọn đức lành (**)

Nam Mô A Di Đà Phật

Germany, 09-05-2018

Cư Sĩ Đan Hà

 

(*)- Thầy xuất gia năm 1964 tại Tổ Đình Phước Lâm, Hội An.

(**)- Năm 1989 khởi công xây dựng chùa Viên Giác tại Hannver- Germany.

Và năm 2006 xây dựng thêm Tu Viện Viên Đức tại Ravensburg- Germany.


htnhudien (18)

  TĂNG NHÂN ĐẤT QUẢNG

Thành Kính Mừng Thọ 70 tuổi Hoà Thượng Thích Như Điển
Đáp họa vận bài "Tăng Nhân Đất Quảng" của thầy Thích Chúc Hiền

Ngộ pháp bồ đề trí rất cần

Trì kinh kính đạo phải chuyên tâm.

Tam quy mở hướng bừng dương tuệ.

Ngũ giới soi đường sáng nguyệt rằm.

Chuông gióng trần ai hồi cảnh tỉnh.

Kệ hòa dương thế phước thiền ân.

Thích Như Hòa Thượng dương danh Phật.

Tỏa ngát sen đài xứ Quảng Nam.Tỏa ngát sen đài xứ Quảng Nam

Như Lai ban phước hưởng hồng ân.

Tạo duyên hóa độ soi gương sáng.

Xuất xứ trừ mê chiếu ánh rằm..

Ngộ pháp bồ đề tu chánh niệm.

Quả tài hữu nguyện tại chân tâm.

Lần tràng chuỗi hạt tầm phương hiển.

Vượt sóng trầm luân chánh đạo cần.

Đệ tử Diệu Phước Trần Lệ Khánh.

 9-5-2018.


ht nhu dien-ht nhu hue
  TĂNG NHÂN ĐẤT QUẢNG

Thành Kính Mừng Thọ 70 tuổi Hoà Thượng Thích Như Điển
Đáp họa vận bài "Tăng Nhân Đất Quảng" của thầy Thích Chúc Hiền

Từ lúc xa quê tiến thẳng Nam
Hưng Long trú ngụ học tinh cần
Phước Lâm chốn Tổ hằng nung nấu
Viên Giác nơi tu lắm nghĩa ân 
Học giỏi năng hành được học bổng
Hạnh khiêm nỗ lực tỏ nguồn tâm
Japan sự học đà hoàn mãn
Nước Đức viên dung trăng sáng rằm.

Nước Đức viên dung trăng sáng rằm
Năm châu hoằng Pháp trong hằng năm
Pháp Hoa đã lạy riêng từng chữ
Đại Bát Niết Bàn cũng rất chăm
Nhập thất tịnh tu ngộ viết sách
Dịch kinh giảng dạy tỏ thanh âm
Gieo trồng phước đức điều hoan hỷ
Chúng đệ noi theo trọn hạnh lành.

Pháp Hoa - Nam Úc 9/5/2018
TK Thích Viên Thành

 

 
htnhudien
  TĂNG NHÂN ĐẤT QUẢNG
Thành Kính Mừng Thọ 70 tuổi Hoà Thượng Thích Như Điển
Đáp họa vận bài "Tăng Nhân Đất Quảng" của thầy Thích Chúc Hiền


Hào sinh đất Quảng bậc cao thâm
Học đạo tu thân bước lặng thầm
Bảo pháp khai lên nguồn đuốc sáng
Vườn thiền mở lối ngát hương trầm
Phù Tang đất khách trau dồi hạnh
Chánh Lập đông phương khởi phát tâm
Đại nguyện từ bi mang khắp nẽo
Phương Tây hướng thiện pháp gieo mầm...

Phương Tây hướng thiện pháp gieo mầm
Ánh sáng từ bi xóa tối tăm
Thuyết giảng xây chùa thêm dịch sách
Công phu sám hối mở chân âm
Quy y Phật tử càng thêm lớn
Dạy dỗ môn đồ đạt thiện tâm
Đạo pháp Như Lai truyền mãi mãi
Danh ngài Như Điển sáng trăm năm.Nam Mô A Di Đà Phật
Sài Gòn 10/5/2018
PT Quảng Pháp Ngôn
Nguyễn Văn Tiếngiang_phap-19
  TĂNG NHÂN ĐẤT QUẢNG

Thành Kính Mừng Thọ 70 tuổi Hoà Thượng Thích Như Điển
Đáp họa vận bài "Tăng Nhân Đất Quảng" của thầy Thích Chúc Hiền

 
Giới đức trang nghiêm hạnh uyên thâm
Đạo tràng Viên Giác tận tình chăm.
Độ sinh giáo hoá ngàn đệ tử
Truyền bá Phật đà bao ngữ âm.
Giác ngộ, lợi sinh mang ánh sáng
Tĩnh tu, nhập thất giữ thân tâm.
Quê hương xứ Quảng xa nghìn dặm
Đất khách quê người rạng tiếng tăm.
 
Đất khách quê người rạng tiếng tăm
Ân cao đức trọng tựa trăng rằm.
Dịch kinh khai trí nguồn vi diệu
Hoằng pháp độ sinh lý thậm thâm.
Lạy Phật đêm ngày không mệt mõi
Trì kinh sớm tối vẫn luôn chăm.
Ơn Thầy, Viên Giác luôn ngời sáng
Lưu sử ngàn năm tựa pháp âm.

Florida 10-5-2018
PT Tâm Minh

DSC_1186 

  TĂNG NHÂN ĐẤT QUẢNG

Thành Kính Mừng Thọ 70 tuổi Hoà Thượng Thích Như Điển
Đáp họa vận bài "Tăng Nhân Đất Quảng" của thầy Thích Chúc HiềnMột bậc Tăng tài xứ Quảng Nam
Thiếu niên nương náu chốn Già lam
Văn chương đời đạo luôn cần mẫn
Chông gai vất vả vững lòng cam
Phương Đông Nhật Bản quyết trau giồi
Tỏ rạng nhân tài đất nước Nam
Trời Âu dừng bước nên cơ nghiệp
Viên Giác khai sơn lập đạo tràng.

Viên Giác khai sơn lập đạo tràng
Pháp Phật truyền trao dậy tiếng vang
Môn đồ tứ chúng từ muôn nẻo
Qui kính ơn Ngài số mấy ngàn
Khánh tuế mừng Ngài thất thập niên
Nguyện cầu pháp thể mãi khinh an
Trăm năm trường thọ cùng nhân thế
Như Điển danh Ngài mãi mãi vang.

Nam Mô A Di Đà Phật,
Melbourne 10-5-2018
Đệ tử Thanh Phi

  

Hoa Thuong Thich Nhu Dien (2)


KÍNH MỪNG THỌ HÒA THƯỢNG

Thành Kính Mừng Thọ 70 tuổi Hoà Thượng Thích Như Điển
Đáp họa vận bài "Tăng Nhân Đất Quảng" của Đại Đức Thích Chúc Hiền

 

 

Kỷ Sửu bảy mươi thọ tuổi vàng

Thiền Môn gánh vác vượt gian nan

Hằng chuyên tu niệm thông kinh Phật

Quán triệt hành thâm Bát Nhã Đàm

Xứ Quảng thân thương bao luyến nhớ

Trời Tây yêu mến mãi bình an

Ngưỡng mong Hoà Thượng trăm năm tuổi

Độ đời lưu đạo chốn nhân gian.

Nam mô A Di Đà Phật
Sài Gòn 16/5/2018
Đệ tử Quảng Pháp Ngộ Vũ Mạnh Hùng.


Hoa Thuong Thich Nhu Dien (2)KÍNH MỪNG THỌ HÒA THƯỢNG

Thành Kính Mừng Thọ 70 tuổi Hoà Thượng Thích Như Điển
Đáp họa vận bài "Tăng Nhân Đất Quảng" của Đại Đức Thích Chúc Hiền

 

Tăng tài tỏ rạng đất Quảng Nam

 Nhập đạo đồng chân trí thậm thâm

 Phước Long Chúc Thánh ngời tông tổ

 Đất nước Phù Tang sáng rạng danh

 Đức Quốc khai sơn truyền mối đạo

 Hoằng Pháp du phương tỏ Pháp âm

 BồTát vì đời đâu ngại khổ

 Mỹ,  Âu , Úc, Á  đến bao lần

.........

 

Quán thân như nước chảy muôn ngành

 Là đất sạch dơ trổ ruộng xanh

 Bảy mươi tâm nguyện truyền lưu thế

 Thượng Như Hạ Điển hạnh viên thành

 Môn đồ đệ tử hằng sa số

 Lạy Phật hằng đêm chẳng nhọc nhằn

 Ân sư Hòa Thượng ngời gương hạnh

 Trụ thế dài lâu thọ vĩnh hằng

  

 ĐỆ TỬ XIN ĐÊ ĐẦU CẢM TẠ ÂN SƯ
Nam mô A Di Đà Phật
Jacksonville 26/5/2018
Đệ tử CHÂU NGỌC LÊ HOA NHỤY

 

  
 
Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn
09/11/201905:55(Xem: 9361)
HT.Thích Hải Ấn, trụ trì chùa Từ Đàm cho biết, theo lời di huấn của Đại lão Hòa thượng Ân sư Thích Trí Quang, sau khi ngài viên tịch 6 giờ sẽ nhập liệm, sau đó sẽ thiêu, không báo tang, không thành phục, không phúng điếu.
24/11/201911:01(Xem: 4676)
Tâm Thư Kêu Gọi Ủng Hộ Ngân Quỹ Xây Dựng Chánh Điện Thiền Lâm Pháp Bảo tại Sydney, Úc Châu
17/11/201907:41(Xem: 1552)
Phật Giáo Việt Nam được truyền thừa tương truyền đến ngày hôm nay, trải dài ba miền Bắc Trung Nam và đến hôm nay trải khắp bốn châu hải ngoại. Âu cũng là nhờ hồng ân Tam Bảo gia hộ và Lịch Đại Tổ Sư truyền thừa. Một trong những dòng truyền thừa Chánh Tông, đó là dòng Lâm Tế pháp phái Liểu Quán đời thứ 35 chánh truyền từ dòng Lâm Tế Nghĩa Huyền.
11/01/201913:22(Xem: 1844)
Co lẽ mùa trăng Thành Đạo 2562 – 2018 sẽ khó quên đối với nhạc sĩ Hằng Vang và gia đình, khi giữa bao cơn lốc thực dụng xâm chiếm nhiều ngõ ngách cuộc sống và lấn sang cả khu vực luôn được bảo trọng của tâm hồn trong từng con người: Trái tim ! Nếu nói về một sự tưởng thưởng hay tri ân thì nhạc sĩ Hằng Vang có thể còn đi bên trên những khuôn sáo, danh vọng đó. Hơn thế nữa sẽ không ai có thể nhân danh để ghi nhận sự tận tâm , cống hiến gần cả cuộc đời cho âm nhạc Phật giáo mà không hề đòi hỏi một đồng lương, một phần thưởng nào trong suốt 86 năm dài tận tụy của người nhạc sĩ lão thành hiện đang còn sống duy nhất bên chúng ta.
01/04/201704:22(Xem: 6205)
Trọn một ngày làm nhà tu hành – ăn như sư, ngủ cạnh sư, thiền và đọc kinh cùng sư, lao động cùng sư. Có những lúc đã cảm thấy phát điên về sự chậm rãi trong hoạt động, sự khắc khổ trong cuộc sống. Nhưng cũng ngộ ra nhiều điều! Và 24 giờ đó quả là kinh nghiệm đặc biệt trong đời làm báo. Vào những tháng đông đầu năm 1998, khi đang làm việc cho đài phát thanh NHK của Nhật Bản, tôi đề xuất chủ đề tôn giáo với mục đích giới thiệu đầy đủ hơn về các đạo tồn tại ở Nhật cho thính giả Việt Nam, bên cạnh Thần đạo đã được nói đến quá nhiều. Nhưng việc đi thực tế trong lĩnh vực này không đơn giản. May được một đồng nghiệp người Nhật tích cực tìm kiếm và phát hiện một ngôi chùa có thu nhận người nước ngoài. Mọi công việc thu xếp qua điện thoại và… email do người bạn Nhật đảm trách, và đúng ngày hẹn tôi khoác balô lên đường.
19/06/201706:51(Xem: 3933)
Đây là chương cuối cuốn sách tôi dự định cho ra đời như một lời ngỏ chân thành cảm ơn đến với mọi nhân duyên, mọi tình thân mà tôi may mắn nhận được suốt bốn mươi năm ở xứ Mỹ. Tình sâu nghĩa nặng canh cánh trong lòng bấy lâu nhưng cho dù có nói khéo, có viết hay cũng không thể bày tỏ trọn vẹn, nói hết những điều mình muốn nói. Những lời rào đón dông dài nào có nghĩa gì chi bằng hãy thành thật với lòng và xin mời người cùng ngồi ôn lại chuyện cũ không khác chi những lời bộc bạch bên nhau.
04/03/201718:23(Xem: 4195)
Xuất gia là một đại nguyện. Giữ được Tâm trong không thối chuyển là một đại duyên. Tại Việt Nam hôm nay, nếu lấy tròn số sẽ có 45.000 tu sĩ Phật giáo với dân số 100.000.000 người thì trung bình cứ 2.200 người mới có một người đi tu theo đạo Phật. Tại Hoa Kỳ hôm nay, ước lượng có 1.200 tu sĩ Phật giáo trên tổng số 2.000.000 người Việt thì trung bình cứ 1.600 người có một tu sĩ Phật giáo. Con số tự nó không đánh giá chân xác được tình trạng tôn giáo và chiều sâu hành đạo của các tu sĩ thuộc tôn giáo đó. Nhưng ít nhiều phản ánh được những nét tổng thể của mối quan hệ giữa quần chúng và tổ chức tôn giáo.
25/11/201022:25(Xem: 11797)
Trần Thái Tông là vị vua đầu của triều Trần. Ngài là đệ tử của thiền sư Viên Chứng trên núi Yên Tử. Ngài vừa làm vua vừa thực tập thiền. Ngài cũng từng thực tập thiền công án. Đây là 43 công án Vua đưa ra để cùng thực tập với tăng thân của Vua, gồm có giới xuất gia và tại gia. Thầy Làng Mai đã dịch những công án này ra tiếng Việt và tiếng Pháp năm 1968. Bản dịch tiếng Pháp xin xem ở phần phụ lục cuốn Clé Pour Le Zen, tác giả Nhất Hạnh, do nhà xuất bản JC Lattes ấn hành. Bản Hán Việt có trong Thơ Văn Lý Trần quyển II (Quyển thượng, trang 108-121), NXB Khoa Học Xã Hội.
07/02/201322:40(Xem: 5936)
Nửa thế kỷ Tôn Sư vắng bóng, Ánh Đạo Vàng tỏa rộng muôn phương Hôm nay tổ chức huy hoàn Hằng năm kỷ niệm, đàn tràng tôn nghiêm. Môn đồ Tứ chúng ngưỡng chiêm,
05/07/201507:55(Xem: 5896)
Giáo sư Huỳnh Bá Huệ Dương (anh em chúng tôi thường thân mật là Anh Dương), pháp danh Tâm Thị, nguyên Vụ Trưởng Học Sinh Phật Tử Vụ (HSPT) Tổng Vụ Thanh Niên, đã từ trần vào lúc 12,30 ngày 5/7/2015 nhằm ngày 20/5 năm Ất Mùi, hưởng thọ 76 tuổi. Lễ động quan sẽ diễn ra vào lúc 8 giờ sáng ngày 7/7/2015 nhằm ngày 22/5 Ất Mùi, sau đó được đưa đi hỏa táng tại nghĩa trang Hoa Viên Bình Dương.