Tu Viện Quảng Đức105 Lynch Rd, Fawkner, Vic 3060. Australia. Tel: 9357 3544. quangduc@quangduc.com* Viện Chủ: HT Tâm Phương, Trụ Trì: TT Nguyên Tạng   

Hình ảnh Tết Trung Thu 2019 tại Tu Viện Quảng Đức

29/08/201909:10(Xem: 11707)
Hình ảnh Tết Trung Thu 2019 tại Tu Viện Quảng Đức

bang ron-tet trung thu 
Tet Trung thu quang duc 2
tet trung thu


Hình ảnh

Tết Trung Thu 2019 tại Tu Viện Quảng Đức

6 giờ đến 9 giờ tối thứ bảy ngày 14-9-2019
tại Tu Viện Quảng Đức, 105 Lynch Road, Fawkner, Vic 3060
.

Điện thoại: 03. 9357 3544Tet Trung Thu 2019_tai Tu Vien Quang Duc (2)Tet Trung Thu 2019_tai Tu Vien Quang Duc (3)Tet Trung Thu 2019_tai Tu Vien Quang Duc (4)Tet Trung Thu 2019_tai Tu Vien Quang Duc (5)Tet Trung Thu 2019_tai Tu Vien Quang Duc (6)Tet Trung Thu 2019_tai Tu Vien Quang Duc (7)Tet Trung Thu 2019_tai Tu Vien Quang Duc (8)Tet Trung Thu 2019_tai Tu Vien Quang Duc (9)Tet Trung Thu 2019_tai Tu Vien Quang Duc (10)Tet Trung Thu 2019_tai Tu Vien Quang Duc (11)Tet Trung Thu 2019_tai Tu Vien Quang Duc (12)Tet Trung Thu 2019_tai Tu Vien Quang Duc (13)Tet Trung Thu 2019_tai Tu Vien Quang Duc (14)Tet Trung Thu 2019_tai Tu Vien Quang Duc (15)Tet Trung Thu 2019_tai Tu Vien Quang Duc (16)Tet Trung Thu 2019_tai Tu Vien Quang Duc (17)Tet Trung Thu 2019_tai Tu Vien Quang Duc (18)Tet Trung Thu 2019_tai Tu Vien Quang Duc (19)Tet Trung Thu 2019_tai Tu Vien Quang Duc (20)Tet Trung Thu 2019_tai Tu Vien Quang Duc (21)Tet Trung Thu 2019_tai Tu Vien Quang Duc (22)Tet Trung Thu 2019_tai Tu Vien Quang Duc (23)Tet Trung Thu 2019_tai Tu Vien Quang Duc (24)Tet Trung Thu 2019_tai Tu Vien Quang Duc (25)Tet Trung Thu 2019_tai Tu Vien Quang Duc (26)Tet Trung Thu 2019_tai Tu Vien Quang Duc (27)Tet Trung Thu 2019_tai Tu Vien Quang Duc (28)Tet Trung Thu 2019_tai Tu Vien Quang Duc (29)Tet Trung Thu 2019_tai Tu Vien Quang Duc (30)Tet Trung Thu 2019_tai Tu Vien Quang Duc (31)Tet Trung Thu 2019_tai Tu Vien Quang Duc (32)Tet Trung Thu 2019_tai Tu Vien Quang Duc (33)Tet Trung Thu 2019_tai Tu Vien Quang Duc (34)Tet Trung Thu 2019_tai Tu Vien Quang Duc (35)Tet Trung Thu 2019_tai Tu Vien Quang Duc (36)Tet Trung Thu 2019_tai Tu Vien Quang Duc (37)Tet Trung Thu 2019_tai Tu Vien Quang Duc (38)Tet Trung Thu 2019_tai Tu Vien Quang Duc (39)Tet Trung Thu 2019_tai Tu Vien Quang Duc (40)Tet Trung Thu 2019_tai Tu Vien Quang Duc (41)Tet Trung Thu 2019_tai Tu Vien Quang Duc (42)Tet Trung Thu 2019_tai Tu Vien Quang Duc (43)Tet Trung Thu 2019_tai Tu Vien Quang Duc (44)Tet Trung Thu 2019_tai Tu Vien Quang Duc (45)Tet Trung Thu 2019_tai Tu Vien Quang Duc (46)Tet Trung Thu 2019_tai Tu Vien Quang Duc (47)Tet Trung Thu 2019_tai Tu Vien Quang Duc (48)Tet Trung Thu 2019_tai Tu Vien Quang Duc (49)Tet Trung Thu 2019_tai Tu Vien Quang Duc (50)Tet Trung Thu 2019_tai Tu Vien Quang Duc (51)Tet Trung Thu 2019_tai Tu Vien Quang Duc (52)Tet Trung Thu 2019_tai Tu Vien Quang Duc (53)Tet Trung Thu 2019_tai Tu Vien Quang Duc (54)Tet Trung Thu 2019_tai Tu Vien Quang Duc (55)Tet Trung Thu 2019_tai Tu Vien Quang Duc (56)Tet Trung Thu 2019_tai Tu Vien Quang Duc (57)Tet Trung Thu 2019_tai Tu Vien Quang Duc (58)Tet Trung Thu 2019_tai Tu Vien Quang Duc (59)Tet Trung Thu 2019_tai Tu Vien Quang Duc (60)Tet Trung Thu 2019_tai Tu Vien Quang Duc (61)Tet Trung Thu 2019_tai Tu Vien Quang Duc (62)Tet Trung Thu 2019_tai Tu Vien Quang Duc (63)Tet Trung Thu 2019_tai Tu Vien Quang Duc (64)Tet Trung Thu 2019_tai Tu Vien Quang Duc (65)Tet Trung Thu 2019_tai Tu Vien Quang Duc (66)Tet Trung Thu 2019_tai Tu Vien Quang Duc (67)Tet Trung Thu 2019_tai Tu Vien Quang Duc (68)Tet Trung Thu 2019_tai Tu Vien Quang Duc (69)Tet Trung Thu 2019_tai Tu Vien Quang Duc (70)Tet Trung Thu 2019_tai Tu Vien Quang Duc (71)Tet Trung Thu 2019_tai Tu Vien Quang Duc (72)Tet Trung Thu 2019_tai Tu Vien Quang Duc (73)Tet Trung Thu 2019_tai Tu Vien Quang Duc (74)Tet Trung Thu 2019_tai Tu Vien Quang Duc (75)Tet Trung Thu 2019_tai Tu Vien Quang Duc (76)Tet Trung Thu 2019_tai Tu Vien Quang Duc (77)Tet Trung Thu 2019_tai Tu Vien Quang Duc (78)Tet Trung Thu 2019_tai Tu Vien Quang Duc (79)Tet Trung Thu 2019_tai Tu Vien Quang Duc (80)Tet Trung Thu 2019_tai Tu Vien Quang Duc (81)Tet Trung Thu 2019_tai Tu Vien Quang Duc (82)Tet Trung Thu 2019_tai Tu Vien Quang Duc (83)Tet Trung Thu 2019_tai Tu Vien Quang Duc (84)Tet Trung Thu 2019_tai Tu Vien Quang Duc (85)Tet Trung Thu 2019_tai Tu Vien Quang Duc (86)Tet Trung Thu 2019_tai Tu Vien Quang Duc (87)Tet Trung Thu 2019_tai Tu Vien Quang Duc (88)Tet Trung Thu 2019_tai Tu Vien Quang Duc (89)Tet Trung Thu 2019_tai Tu Vien Quang Duc (90)Tet Trung Thu 2019_tai Tu Vien Quang Duc (91)Tet Trung Thu 2019_tai Tu Vien Quang Duc (92)Tet Trung Thu 2019_tai Tu Vien Quang Duc (93)Tet Trung Thu 2019_tai Tu Vien Quang Duc (94)Tet Trung Thu 2019_tai Tu Vien Quang Duc (95)Tet Trung Thu 2019_tai Tu Vien Quang Duc (96)Tet Trung Thu 2019_tai Tu Vien Quang Duc (97)Tet Trung Thu 2019_tai Tu Vien Quang Duc (98)Tet Trung Thu 2019_tai Tu Vien Quang Duc (99)Tet Trung Thu 2019_tai Tu Vien Quang Duc (100)Tet Trung Thu 2019_tai Tu Vien Quang Duc (101)Tet Trung Thu 2019_tai Tu Vien Quang Duc (102)Tet Trung Thu 2019_tai Tu Vien Quang Duc (103)Tet Trung Thu 2019_tai Tu Vien Quang Duc (104)Tet Trung Thu 2019_tai Tu Vien Quang Duc (105)Tet Trung Thu 2019_tai Tu Vien Quang Duc (106)Tet Trung Thu 2019_tai Tu Vien Quang Duc (107)Tet Trung Thu 2019_tai Tu Vien Quang Duc (108)Tet Trung Thu 2019_tai Tu Vien Quang Duc (109)Tet Trung Thu 2019_tai Tu Vien Quang Duc (110)Tet Trung Thu 2019_tai Tu Vien Quang Duc (112)Tet Trung Thu 2019_tai Tu Vien Quang Duc (113)Tet Trung Thu 2019_tai Tu Vien Quang Duc (114)Tet Trung Thu 2019_tai Tu Vien Quang Duc (116)Tet Trung Thu 2019_tai Tu Vien Quang Duc (117)Tet Trung Thu 2019_tai Tu Vien Quang Duc (118)Tet Trung Thu 2019_tai Tu Vien Quang Duc (119)Tet Trung Thu 2019_tai Tu Vien Quang Duc (120)Tet Trung Thu 2019_tai Tu Vien Quang Duc (121)Tet Trung Thu 2019_tai Tu Vien Quang Duc (122)Tet Trung Thu 2019_tai Tu Vien Quang Duc (123)Tet Trung Thu 2019_tai Tu Vien Quang Duc (124)Tet Trung Thu 2019_tai Tu Vien Quang Duc (125)Tet Trung Thu 2019_tai Tu Vien Quang Duc (126)Tet Trung Thu 2019_tai Tu Vien Quang Duc (127)Tet Trung Thu 2019_tai Tu Vien Quang Duc (128)Tet Trung Thu 2019_tai Tu Vien Quang Duc (129)Tet Trung Thu 2019_tai Tu Vien Quang Duc (130)Tet Trung Thu 2019_tai Tu Vien Quang Duc (131)Tet Trung Thu 2019_tai Tu Vien Quang Duc (132)Tet Trung Thu 2019_tai Tu Vien Quang Duc (133)Tet Trung Thu 2019_tai Tu Vien Quang Duc (134)Tet Trung Thu 2019_tai Tu Vien Quang Duc (135)Tet Trung Thu 2019_tai Tu Vien Quang Duc (136)Tet Trung Thu 2019_tai Tu Vien Quang Duc (137)Tet Trung Thu 2019_tai Tu Vien Quang Duc (138)Tet Trung Thu 2019_tai Tu Vien Quang Duc (139)Tet Trung Thu 2019_tai Tu Vien Quang Duc (140)Tet Trung Thu 2019_tai Tu Vien Quang Duc (141)Tet Trung Thu 2019_tai Tu Vien Quang Duc (142)Tet Trung Thu 2019_tai Tu Vien Quang Duc (143)Tet Trung Thu 2019_tai Tu Vien Quang Duc (144)Tet Trung Thu 2019_tai Tu Vien Quang Duc (145)Tet Trung Thu 2019_tai Tu Vien Quang Duc (146)Tet Trung Thu 2019_tai Tu Vien Quang Duc (147)Tet Trung Thu 2019_tai Tu Vien Quang Duc (148)Tet Trung Thu 2019_tai Tu Vien Quang Duc (149)Tet Trung Thu 2019_tai Tu Vien Quang Duc (150)Tet Trung Thu 2019_tai Tu Vien Quang Duc (151)Tet Trung Thu 2019_tai Tu Vien Quang Duc (152)Tet Trung Thu 2019_tai Tu Vien Quang Duc (153)Tet Trung Thu 2019_tai Tu Vien Quang Duc (154)Tet Trung Thu 2019_tai Tu Vien Quang Duc (155)Tet Trung Thu 2019_tai Tu Vien Quang Duc (156)Tet Trung Thu 2019_tai Tu Vien Quang Duc (157)Tet Trung Thu 2019_tai Tu Vien Quang Duc (158)Tet Trung Thu 2019_tai Tu Vien Quang Duc (159)Tet Trung Thu 2019_tai Tu Vien Quang Duc (160)Tet Trung Thu 2019_tai Tu Vien Quang Duc (161)Tet Trung Thu 2019_tai Tu Vien Quang Duc (162)Tet Trung Thu 2019_tai Tu Vien Quang Duc (163)Tet Trung Thu 2019_tai Tu Vien Quang Duc (164)


***

 

Kính mời xem hình ảnh

Tết Trung Thu năm 2018

Tet Trung Thu 2018_Tu Vien Quang Duc (59)Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn
)
facebook youtube google-plus linkedin twitter blog
Nguyện đem công đức này, trang nghiêm Phật Tịnh Độ, trên đền bốn ơn nặng, dưới cứu khổ ba đường,
nếu có người thấy nghe, đều phát lòng Bồ Đề, hết một báo thân này, sinh qua cõi Cực Lạc.

May the Merit and virtue,accrued from this work, adorn the Buddhas pureland,
Repay the four great kindnesses above, andrelieve the suffering of those on the three paths below,
may those who see or hear of these efforts generates Bodhi Mind, spend their lives devoted to the Buddha Dharma,
the Land of Ultimate Bliss.

Quang Duc Buddhist Welfare Association of Victoria
Tu Viện Quảng Đức | Quang Duc Monastery
Senior Venerable Thich Tam Phuong | Senior Venerable Thich Nguyen Tang
Address: Quang Duc Monastery, 105 Lynch Road, Fawkner, Vic.3060 Australia
Tel: 61.03.9357 3544 ; Fax: 61.03.9357 3600
Website: http://www.quangduc.com ; http://www.tuvienquangduc.com.au (old)
Xin gửi Xin gửi bài mới và ý kiến đóng góp đến Ban Biên Tập qua địa chỉ:
quangduc@quangduc.com , tvquangduc@bigpond.com
KHÁCH VIẾNG THĂM
108,863,942