Tu Viện Quảng Đức105 Lynch Rd, Fawkner, Vic 3060. Australia. Tel: 9357 3544. quangduc@quangduc.com* Viện Chủ: HT Tâm Phương, Trụ Trì: TT Nguyên Tạng   

Lễ Phật Đản 2646 (22/5/2022) tại Chùa Bảo Minh, Victoria, Úc Châu

22/05/202218:56(Xem: 3177)
Lễ Phật Đản 2646 (22/5/2022) tại Chùa Bảo Minh, Victoria, Úc Châu
Lễ Phật Đản Chùa Bảo Minh 2022-001Lễ Phật Đản Chùa Bảo Minh 2022-002Lễ Phật Đản Chùa Bảo Minh 2022-003Lễ Phật Đản Chùa Bảo Minh 2022-004Lễ Phật Đản Chùa Bảo Minh 2022-005Lễ Phật Đản Chùa Bảo Minh 2022-006Lễ Phật Đản Chùa Bảo Minh 2022-007Lễ Phật Đản Chùa Bảo Minh 2022-008Lễ Phật Đản Chùa Bảo Minh 2022-009Lễ Phật Đản Chùa Bảo Minh 2022-010Lễ Phật Đản Chùa Bảo Minh 2022-011Lễ Phật Đản Chùa Bảo Minh 2022-012Lễ Phật Đản Chùa Bảo Minh 2022-013Lễ Phật Đản Chùa Bảo Minh 2022-014Lễ Phật Đản Chùa Bảo Minh 2022-015Lễ Phật Đản Chùa Bảo Minh 2022-016Lễ Phật Đản Chùa Bảo Minh 2022-017Lễ Phật Đản Chùa Bảo Minh 2022-018Lễ Phật Đản Chùa Bảo Minh 2022-019Lễ Phật Đản Chùa Bảo Minh 2022-020Lễ Phật Đản Chùa Bảo Minh 2022-021Lễ Phật Đản Chùa Bảo Minh 2022-022Lễ Phật Đản Chùa Bảo Minh 2022-023Lễ Phật Đản Chùa Bảo Minh 2022-024Lễ Phật Đản Chùa Bảo Minh 2022-025Lễ Phật Đản Chùa Bảo Minh 2022-026Lễ Phật Đản Chùa Bảo Minh 2022-027Lễ Phật Đản Chùa Bảo Minh 2022-028Lễ Phật Đản Chùa Bảo Minh 2022-029Lễ Phật Đản Chùa Bảo Minh 2022-030Lễ Phật Đản Chùa Bảo Minh 2022-031Lễ Phật Đản Chùa Bảo Minh 2022-032Lễ Phật Đản Chùa Bảo Minh 2022-033Lễ Phật Đản Chùa Bảo Minh 2022-034Lễ Phật Đản Chùa Bảo Minh 2022-035Lễ Phật Đản Chùa Bảo Minh 2022-036Lễ Phật Đản Chùa Bảo Minh 2022-037Lễ Phật Đản Chùa Bảo Minh 2022-038Lễ Phật Đản Chùa Bảo Minh 2022-039Lễ Phật Đản Chùa Bảo Minh 2022-040Lễ Phật Đản Chùa Bảo Minh 2022-041Lễ Phật Đản Chùa Bảo Minh 2022-042Lễ Phật Đản Chùa Bảo Minh 2022-043Lễ Phật Đản Chùa Bảo Minh 2022-044Lễ Phật Đản Chùa Bảo Minh 2022-045Lễ Phật Đản Chùa Bảo Minh 2022-046Lễ Phật Đản Chùa Bảo Minh 2022-047Lễ Phật Đản Chùa Bảo Minh 2022-048Lễ Phật Đản Chùa Bảo Minh 2022-049Lễ Phật Đản Chùa Bảo Minh 2022-050Lễ Phật Đản Chùa Bảo Minh 2022-051Lễ Phật Đản Chùa Bảo Minh 2022-052Lễ Phật Đản Chùa Bảo Minh 2022-053Lễ Phật Đản Chùa Bảo Minh 2022-054Lễ Phật Đản Chùa Bảo Minh 2022-055Lễ Phật Đản Chùa Bảo Minh 2022-056Lễ Phật Đản Chùa Bảo Minh 2022-057Lễ Phật Đản Chùa Bảo Minh 2022-058Lễ Phật Đản Chùa Bảo Minh 2022-059Lễ Phật Đản Chùa Bảo Minh 2022-060Lễ Phật Đản Chùa Bảo Minh 2022-061Lễ Phật Đản Chùa Bảo Minh 2022-062Lễ Phật Đản Chùa Bảo Minh 2022-063Lễ Phật Đản Chùa Bảo Minh 2022-064Lễ Phật Đản Chùa Bảo Minh 2022-065Lễ Phật Đản Chùa Bảo Minh 2022-066Lễ Phật Đản Chùa Bảo Minh 2022-067Lễ Phật Đản Chùa Bảo Minh 2022-068Lễ Phật Đản Chùa Bảo Minh 2022-069Lễ Phật Đản Chùa Bảo Minh 2022-070Lễ Phật Đản Chùa Bảo Minh 2022-071Lễ Phật Đản Chùa Bảo Minh 2022-072Lễ Phật Đản Chùa Bảo Minh 2022-073Lễ Phật Đản Chùa Bảo Minh 2022-074Lễ Phật Đản Chùa Bảo Minh 2022-075Lễ Phật Đản Chùa Bảo Minh 2022-076Lễ Phật Đản Chùa Bảo Minh 2022-077Lễ Phật Đản Chùa Bảo Minh 2022-078Lễ Phật Đản Chùa Bảo Minh 2022-079Lễ Phật Đản Chùa Bảo Minh 2022-080Lễ Phật Đản Chùa Bảo Minh 2022-081Lễ Phật Đản Chùa Bảo Minh 2022-082Lễ Phật Đản Chùa Bảo Minh 2022-083Lễ Phật Đản Chùa Bảo Minh 2022-084Lễ Phật Đản Chùa Bảo Minh 2022-085Lễ Phật Đản Chùa Bảo Minh 2022-086Lễ Phật Đản Chùa Bảo Minh 2022-087Lễ Phật Đản Chùa Bảo Minh 2022-088Lễ Phật Đản Chùa Bảo Minh 2022-089Lễ Phật Đản Chùa Bảo Minh 2022-090Lễ Phật Đản Chùa Bảo Minh 2022-091Lễ Phật Đản Chùa Bảo Minh 2022-092Lễ Phật Đản Chùa Bảo Minh 2022-093Lễ Phật Đản Chùa Bảo Minh 2022-094Lễ Phật Đản Chùa Bảo Minh 2022-095Lễ Phật Đản Chùa Bảo Minh 2022-096Lễ Phật Đản Chùa Bảo Minh 2022-097Lễ Phật Đản Chùa Bảo Minh 2022-098Lễ Phật Đản Chùa Bảo Minh 2022-099Lễ Phật Đản Chùa Bảo Minh 2022-100Lễ Phật Đản Chùa Bảo Minh 2022-101Lễ Phật Đản Chùa Bảo Minh 2022-102Lễ Phật Đản Chùa Bảo Minh 2022-103Lễ Phật Đản Chùa Bảo Minh 2022-104Lễ Phật Đản Chùa Bảo Minh 2022-105Lễ Phật Đản Chùa Bảo Minh 2022-106Lễ Phật Đản Chùa Bảo Minh 2022-107Lễ Phật Đản Chùa Bảo Minh 2022-108Lễ Phật Đản Chùa Bảo Minh 2022-109Lễ Phật Đản Chùa Bảo Minh 2022-110Lễ Phật Đản Chùa Bảo Minh 2022-111Lễ Phật Đản Chùa Bảo Minh 2022-112Lễ Phật Đản Chùa Bảo Minh 2022-113Lễ Phật Đản Chùa Bảo Minh 2022-114Lễ Phật Đản Chùa Bảo Minh 2022-115Lễ Phật Đản Chùa Bảo Minh 2022-116Lễ Phật Đản Chùa Bảo Minh 2022-117Lễ Phật Đản Chùa Bảo Minh 2022-118Lễ Phật Đản Chùa Bảo Minh 2022-119Lễ Phật Đản Chùa Bảo Minh 2022-120Lễ Phật Đản Chùa Bảo Minh 2022-121Lễ Phật Đản Chùa Bảo Minh 2022-122Lễ Phật Đản Chùa Bảo Minh 2022-123Lễ Phật Đản Chùa Bảo Minh 2022-124Lễ Phật Đản Chùa Bảo Minh 2022-125Lễ Phật Đản Chùa Bảo Minh 2022-126Lễ Phật Đản Chùa Bảo Minh 2022-127Lễ Phật Đản Chùa Bảo Minh 2022-128Lễ Phật Đản Chùa Bảo Minh 2022-129Lễ Phật Đản Chùa Bảo Minh 2022-130Lễ Phật Đản Chùa Bảo Minh 2022-131Lễ Phật Đản Chùa Bảo Minh 2022-132Lễ Phật Đản Chùa Bảo Minh 2022-133Lễ Phật Đản Chùa Bảo Minh 2022-134Lễ Phật Đản Chùa Bảo Minh 2022-135Lễ Phật Đản Chùa Bảo Minh 2022-136Lễ Phật Đản Chùa Bảo Minh 2022-137Lễ Phật Đản Chùa Bảo Minh 2022-138Lễ Phật Đản Chùa Bảo Minh 2022-139Lễ Phật Đản Chùa Bảo Minh 2022-140Lễ Phật Đản Chùa Bảo Minh 2022-141
Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn
15/04/2024(Xem: 245)
Đã 2568 năm qua, kể từ ngày Đức Thế Tôn thị hiện Niết Bàn, giáo pháp của Ngài vẫn còn giá trị thực tiễn cho nhân loại, cho những ai tìm nguồn hạnh phúc an lạc chân thật. Giáo lý thậm thâm như dòng sữa pháp nuôi lớn và tắm mát những tâm hồn biết bỏ bến mê quay về bờ giác. Ngày nay âm vang tiếng giảng pháp trên non Linh Thứu vẫn còn vọng lại, nhưng lòng của hậu thế chúng sanh như những lữ khách tha phương, mải cất bước rong ruổi xa xăm đuổi theo những ảo tưởng phù du hư giả không thật. Là đệ tử chân truyền nối dòng chánh pháp của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, tất cả thành viên của Giáo Hội tùy duyên, tùy xứ sở sắm sửa hương hoa trai nghi lễ phẩm cúng dường ngày Đản sanh của Đức Từ Phụ. Nguyện cầu thế giới an bình, đao binh chấm dứt, thiên tai động đất dịch bệnh không còn. Chúng sanh buông bỏ tham sân si, sớm ngộ vô thường, khổ, không, vô ngã mà chuyên tâm tu tập theo đạo giải thoát. Cầu cho tất cả chúng sanh chứng thành đạo quả.
23/03/2024(Xem: 876)
Đêm mùng tám tháng hai, thái tử nhìn vợ con lần cuối rồi cùng Sa Nặc và ngựa Kiền Trắc vượt thành ra đi, sau đó vượt sông Anoma để hướng về phương trời cao rộng. Đây là một cuộc vượt thoát vĩ đại vô tiền khoáng hậu trong lịch sử loài người. Ngài từ địa vị một ông hoàng với đầy đủ ngũ dục lục trần, có tất cả những gì mà con người mong cầu nhưng ngài buông bỏ tất cả. Ngài vượt thành và trở thành bậc xuất trần vĩ đại. Vượt thành, vượt sông đã khó nhưng thiên hạ cũng làm được, duy vượt qua ngũ dục lục trần, vượt thoát luân hồi sanh tử thì cho đến lúc này cũng chỉ có ngài mà thôi. Cuộc vượt thành của ngài đã mở ra một chương mới trong lịch sử loài người. Ngài đã khai phá con đường sáng, con đường giải thoát, giác ngộ đi đến niết bàn.
11/03/2024(Xem: 811)
Thị hiện dương trần… Phật xuất gia Nhân lành cõi thế… giảng sanh già (*) Nhìn quanh khắp chốn thường đau khổ Ngộ thấu trong cung chẳng ngọc ngà… Bởi lấy tâm từ mà thoát khỏi Do tường nghĩa lớn biết vần qua Nguyền cho thảy thảy lên đường giác Đức hạnh khuyên tu chớ vướng tà
21/06/2023(Xem: 2257)
Đức Phật đến với thế giới chúng ta, với cõi Diêm-phù-đề của tất cả chúng ta bằng tâm đại bi. Bởi vì Ngài đến bằng tâm ấy cho nên tất cả các loài chúng sinh sinh ra từ bào thai, sinh ra từ trứng, sinh ra từ sự ẩm ướt, sinh ra từ sự biến hóa, sinh ra từ tưởng, sinh ra từ không phải tưởng, sinh ra từ hình sắc, sinh ra từ không phải hình sắc, tất cả những chúng sinh như vậy, Ngài đều thương yêu, che chở, nâng đỡ và tìm đủ mọi phương tiện để giáo hóa khiến cho tất cả đều được đi vào biển cả giác ngộ rộng lớn của chư Phật. Ngày Đản sanh của đức Thế tôn, chúng ta quán chiếu một cách sâu sắc như thế.
21/06/2023(Xem: 13258)
Vào sáng ngày 18/6/2023, kính mừng Đại lễ Phật Đản PL. 2567, đông đảo chư Tôn đức Tăng, Ni và Phật tử đã diễu hành trên đường phố Ottawa, thủ đô Canada với các xe hoa rước Phật Đản Sanh và kiệu thỉnh Đại Tạng Kinh Việt Nam.
16/06/2023(Xem: 2352)
Sáng ngày 11/6/2023, trong khung cảnh hùng vĩ và tiết trời se lạnh ở núi rừng Los Gatos, tu viện Hương Từ Bi tọa lạc tại số 14136 Long Ridge Road, thành phố Los Gatos, tiểu bang California đã trang nghiêm tổ chức Đại lễ Phật Đản Phật lịch 2567.
15/06/2023(Xem: 12333)
Kinh Ma-ha Ca-diếp độ bần mẫu1 kể lại câu chuyện rất thú vị về một bà lão nghèo, nhờ cúng dường ngài Ca-diếp một chút nước cơm mà được sinh về cõi trời Đao-lợi. Phước cúng dường ấy còn lớn lao đến mức hiện thành hào quang sáng rực như bảy mặt trời đồng thời soi chiếu, khiến cho vị vua cõi trời ấy là Đế-thích cũng phải kinh ngạc. Và sau khi tìm hiểu biết được nhân duyên cúng dường được phước lớn lao này, đích thân Đế-thích cùng phu nhân của mình đã phát tâm hiện xuống cõi người, hóa thân thành một đôi vợ chồng già nghèo khổ để được có cơ hội cúng dường lên ngài Ca-diếp, vun bồi thêm phước báu của chính mình.
15/06/2023(Xem: 1512)
Thiên nhiên giúp chúng ta được thả lỏng thân thể và tâm trí hít một hơi thật sâu mỉm cười và nhìn trời xanh mây trắng nó làm cho tâm trạng chúng ta được cởi mở và ta được lắng nghe tim mình, nhìn sâu vào những mảnh đời khốn khổ nhìn sâu vào cuộc đời này một cách bao dung và độ lượng.Như vậy cuộc đời của bạn sẽ ý nghĩa hơn.
15/06/2023(Xem: 1774)
Lễ Phật Đản 2647 (11/6/2023) tại Tu Viện Như Ý, Kentucky, USA
facebook youtube google-plus linkedin twitter blog
Nguyện đem công đức này, trang nghiêm Phật Tịnh Độ, trên đền bốn ơn nặng, dưới cứu khổ ba đường,
nếu có người thấy nghe, đều phát lòng Bồ Đề, hết một báo thân này, sinh qua cõi Cực Lạc.

May the Merit and virtue,accrued from this work, adorn the Buddhas pureland,
Repay the four great kindnesses above, andrelieve the suffering of those on the three paths below,
may those who see or hear of these efforts generates Bodhi Mind, spend their lives devoted to the Buddha Dharma,
the Land of Ultimate Bliss.

Quang Duc Buddhist Welfare Association of Victoria
Tu Viện Quảng Đức | Quang Duc Monastery
Senior Venerable Thich Tam Phuong | Senior Venerable Thich Nguyen Tang
Address: Quang Duc Monastery, 105 Lynch Road, Fawkner, Vic.3060 Australia
Tel: 61.03.9357 3544 ; Fax: 61.03.9357 3600
Website: http://www.quangduc.com ; http://www.tuvienquangduc.com.au (old)
Xin gửi Xin gửi bài mới và ý kiến đóng góp đến Ban Biên Tập qua địa chỉ:
quangduc@quangduc.com , tvquangduc@bigpond.com
KHÁCH VIẾNG THĂM
110,220,567