Tu Viện Quảng Đức105 Lynch Rd, Fawkner, Vic 3060. Australia. Tel: 9357 3544. quangduc@quangduc.com* Viện Chủ: TT Tâm Phương, Trụ Trì: TT Nguyên Tạng   

Lễ Phật Đản 2646 (22/5/2022) tại Chùa Bảo Minh, Victoria, Úc Châu

22/05/202218:56(Xem: 767)
Lễ Phật Đản 2646 (22/5/2022) tại Chùa Bảo Minh, Victoria, Úc Châu
Lễ Phật Đản Chùa Bảo Minh 2022-001Lễ Phật Đản Chùa Bảo Minh 2022-002Lễ Phật Đản Chùa Bảo Minh 2022-003Lễ Phật Đản Chùa Bảo Minh 2022-004Lễ Phật Đản Chùa Bảo Minh 2022-005Lễ Phật Đản Chùa Bảo Minh 2022-006Lễ Phật Đản Chùa Bảo Minh 2022-007Lễ Phật Đản Chùa Bảo Minh 2022-008Lễ Phật Đản Chùa Bảo Minh 2022-009Lễ Phật Đản Chùa Bảo Minh 2022-010Lễ Phật Đản Chùa Bảo Minh 2022-011Lễ Phật Đản Chùa Bảo Minh 2022-012Lễ Phật Đản Chùa Bảo Minh 2022-013Lễ Phật Đản Chùa Bảo Minh 2022-014Lễ Phật Đản Chùa Bảo Minh 2022-015Lễ Phật Đản Chùa Bảo Minh 2022-016Lễ Phật Đản Chùa Bảo Minh 2022-017Lễ Phật Đản Chùa Bảo Minh 2022-018Lễ Phật Đản Chùa Bảo Minh 2022-019Lễ Phật Đản Chùa Bảo Minh 2022-020Lễ Phật Đản Chùa Bảo Minh 2022-021Lễ Phật Đản Chùa Bảo Minh 2022-022Lễ Phật Đản Chùa Bảo Minh 2022-023Lễ Phật Đản Chùa Bảo Minh 2022-024Lễ Phật Đản Chùa Bảo Minh 2022-025Lễ Phật Đản Chùa Bảo Minh 2022-026Lễ Phật Đản Chùa Bảo Minh 2022-027Lễ Phật Đản Chùa Bảo Minh 2022-028Lễ Phật Đản Chùa Bảo Minh 2022-029Lễ Phật Đản Chùa Bảo Minh 2022-030Lễ Phật Đản Chùa Bảo Minh 2022-031Lễ Phật Đản Chùa Bảo Minh 2022-032Lễ Phật Đản Chùa Bảo Minh 2022-033Lễ Phật Đản Chùa Bảo Minh 2022-034Lễ Phật Đản Chùa Bảo Minh 2022-035Lễ Phật Đản Chùa Bảo Minh 2022-036Lễ Phật Đản Chùa Bảo Minh 2022-037Lễ Phật Đản Chùa Bảo Minh 2022-038Lễ Phật Đản Chùa Bảo Minh 2022-039Lễ Phật Đản Chùa Bảo Minh 2022-040Lễ Phật Đản Chùa Bảo Minh 2022-041Lễ Phật Đản Chùa Bảo Minh 2022-042Lễ Phật Đản Chùa Bảo Minh 2022-043Lễ Phật Đản Chùa Bảo Minh 2022-044Lễ Phật Đản Chùa Bảo Minh 2022-045Lễ Phật Đản Chùa Bảo Minh 2022-046Lễ Phật Đản Chùa Bảo Minh 2022-047Lễ Phật Đản Chùa Bảo Minh 2022-048Lễ Phật Đản Chùa Bảo Minh 2022-049Lễ Phật Đản Chùa Bảo Minh 2022-050Lễ Phật Đản Chùa Bảo Minh 2022-051Lễ Phật Đản Chùa Bảo Minh 2022-052Lễ Phật Đản Chùa Bảo Minh 2022-053Lễ Phật Đản Chùa Bảo Minh 2022-054Lễ Phật Đản Chùa Bảo Minh 2022-055Lễ Phật Đản Chùa Bảo Minh 2022-056Lễ Phật Đản Chùa Bảo Minh 2022-057Lễ Phật Đản Chùa Bảo Minh 2022-058Lễ Phật Đản Chùa Bảo Minh 2022-059Lễ Phật Đản Chùa Bảo Minh 2022-060Lễ Phật Đản Chùa Bảo Minh 2022-061Lễ Phật Đản Chùa Bảo Minh 2022-062Lễ Phật Đản Chùa Bảo Minh 2022-063Lễ Phật Đản Chùa Bảo Minh 2022-064Lễ Phật Đản Chùa Bảo Minh 2022-065Lễ Phật Đản Chùa Bảo Minh 2022-066Lễ Phật Đản Chùa Bảo Minh 2022-067Lễ Phật Đản Chùa Bảo Minh 2022-068Lễ Phật Đản Chùa Bảo Minh 2022-069Lễ Phật Đản Chùa Bảo Minh 2022-070Lễ Phật Đản Chùa Bảo Minh 2022-071Lễ Phật Đản Chùa Bảo Minh 2022-072Lễ Phật Đản Chùa Bảo Minh 2022-073Lễ Phật Đản Chùa Bảo Minh 2022-074Lễ Phật Đản Chùa Bảo Minh 2022-075Lễ Phật Đản Chùa Bảo Minh 2022-076Lễ Phật Đản Chùa Bảo Minh 2022-077Lễ Phật Đản Chùa Bảo Minh 2022-078Lễ Phật Đản Chùa Bảo Minh 2022-079Lễ Phật Đản Chùa Bảo Minh 2022-080Lễ Phật Đản Chùa Bảo Minh 2022-081Lễ Phật Đản Chùa Bảo Minh 2022-082Lễ Phật Đản Chùa Bảo Minh 2022-083Lễ Phật Đản Chùa Bảo Minh 2022-084Lễ Phật Đản Chùa Bảo Minh 2022-085Lễ Phật Đản Chùa Bảo Minh 2022-086Lễ Phật Đản Chùa Bảo Minh 2022-087Lễ Phật Đản Chùa Bảo Minh 2022-088Lễ Phật Đản Chùa Bảo Minh 2022-089Lễ Phật Đản Chùa Bảo Minh 2022-090Lễ Phật Đản Chùa Bảo Minh 2022-091Lễ Phật Đản Chùa Bảo Minh 2022-092Lễ Phật Đản Chùa Bảo Minh 2022-093Lễ Phật Đản Chùa Bảo Minh 2022-094Lễ Phật Đản Chùa Bảo Minh 2022-095Lễ Phật Đản Chùa Bảo Minh 2022-096Lễ Phật Đản Chùa Bảo Minh 2022-097Lễ Phật Đản Chùa Bảo Minh 2022-098Lễ Phật Đản Chùa Bảo Minh 2022-099Lễ Phật Đản Chùa Bảo Minh 2022-100Lễ Phật Đản Chùa Bảo Minh 2022-101Lễ Phật Đản Chùa Bảo Minh 2022-102Lễ Phật Đản Chùa Bảo Minh 2022-103Lễ Phật Đản Chùa Bảo Minh 2022-104Lễ Phật Đản Chùa Bảo Minh 2022-105Lễ Phật Đản Chùa Bảo Minh 2022-106Lễ Phật Đản Chùa Bảo Minh 2022-107Lễ Phật Đản Chùa Bảo Minh 2022-108Lễ Phật Đản Chùa Bảo Minh 2022-109Lễ Phật Đản Chùa Bảo Minh 2022-110Lễ Phật Đản Chùa Bảo Minh 2022-111Lễ Phật Đản Chùa Bảo Minh 2022-112Lễ Phật Đản Chùa Bảo Minh 2022-113Lễ Phật Đản Chùa Bảo Minh 2022-114Lễ Phật Đản Chùa Bảo Minh 2022-115Lễ Phật Đản Chùa Bảo Minh 2022-116Lễ Phật Đản Chùa Bảo Minh 2022-117Lễ Phật Đản Chùa Bảo Minh 2022-118Lễ Phật Đản Chùa Bảo Minh 2022-119Lễ Phật Đản Chùa Bảo Minh 2022-120Lễ Phật Đản Chùa Bảo Minh 2022-121Lễ Phật Đản Chùa Bảo Minh 2022-122Lễ Phật Đản Chùa Bảo Minh 2022-123Lễ Phật Đản Chùa Bảo Minh 2022-124Lễ Phật Đản Chùa Bảo Minh 2022-125Lễ Phật Đản Chùa Bảo Minh 2022-126Lễ Phật Đản Chùa Bảo Minh 2022-127Lễ Phật Đản Chùa Bảo Minh 2022-128Lễ Phật Đản Chùa Bảo Minh 2022-129Lễ Phật Đản Chùa Bảo Minh 2022-130Lễ Phật Đản Chùa Bảo Minh 2022-131Lễ Phật Đản Chùa Bảo Minh 2022-132Lễ Phật Đản Chùa Bảo Minh 2022-133Lễ Phật Đản Chùa Bảo Minh 2022-134Lễ Phật Đản Chùa Bảo Minh 2022-135Lễ Phật Đản Chùa Bảo Minh 2022-136Lễ Phật Đản Chùa Bảo Minh 2022-137Lễ Phật Đản Chùa Bảo Minh 2022-138Lễ Phật Đản Chùa Bảo Minh 2022-139Lễ Phật Đản Chùa Bảo Minh 2022-140Lễ Phật Đản Chùa Bảo Minh 2022-141
Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn
31/05/2022(Xem: 491)
Lễ Phật Đản 2464 (PL 2566, TL 2022) tại Thiền Viện Vĩnh Đức, Sydney, Úc Châu
29/05/2022(Xem: 529)
Trước khi viên tịch vào năm 2010, Hòa Thượng đã bàn giao cho chúng tôi tiếp tục phát triển Tu Viện nhằm tạo dựng nét hưng quang cho cảnh Bụt cũng như trang hoàng Tịnh Độ Phật Giáo tại nhân gian để đem lại phước lợi cho nhân thiên theo di huấn của đức Từ Phụ Thích Ca Mâu Ni. Nhưng tiếc thay, kinh phí của Chùa còn quá eo hẹp, chúng tôi không sao hoàn thành tâm nguyện của Hòa Thượng đã di chúc mặc dù đã chắt bóp từng đồng từng cắc với tâm nguyện thực hiện.
22/05/2022(Xem: 448)
Đại Lễ Phật Đản 2646 tại Chùa Bắc Linh Nam Úc. Chủ Nhật 22-05-2022.
22/05/2022(Xem: 812)
Vào hôm thứ Tư, ngày 16 tháng 5 năm 2022, lần thứ hai Tòa Bạch Ốc, Hoa Kỳ long trọng tổ chức Quốc tế lễ Vesak PL. 2566, kỷ niệm ba sự kiện trọng đại trong cuộc đời Đức Phật, Đản sinh, Thành đạo và Niết bàn. Năm ngoái đánh dấu đầu tiên một năm lịch sử khi các đại diện từ ba truyền thống Phật giáo lớn vân tập để thắp nến cầu nguyện. Năm nay tiếp tục diễn ra Quốc tế lễ Vesak trong một thời khắc quan trọng đối với Phật tử khắp nơi trên thế giới.
21/05/2022(Xem: 872)
Nhằm để hàn gắn những vết đau thương và tạo phúc đức nhân duyên cho nhân loại trên thế giới, vào ngày 15 tháng 5 năm 2022 (15/5/Nhâm Dần), tại khu tổ chức sự kiện Marina Bay Convention, Singapore, Hiệp hội Văn hóa Tịnh Lưu Ly (Lapis Lazuli Cultural Association, 淨琉璃文化協會) đã long trọng tổ chức Quốc tế lễ Vesak PL. 2566 và thành lập Hiệp hội VHTLL và Khánh điển, công bố toàn cầu “Kinh Thất Phật Dược Sư”.
facebook youtube google-plus linkedin twitter blog
Nguyện đem công đức này, trang nghiêm Phật Tịnh Độ, trên đền bốn ơn nặng, dưới cứu khổ ba đường,
nếu có người thấy nghe, đều phát lòng Bồ Đề, hết một báo thân này, sinh qua cõi Cực Lạc.

May the Merit and virtue,accrued from this work, adorn the Buddhas pureland,
Repay the four great kindnesses above, andrelieve the suffering of those on the three paths below,
may those who see or hear of these efforts generates Bodhi Mind, spend their lives devoted to the Buddha Dharma,
the Land of Ultimate Bliss.

Quang Duc Buddhist Welfare Association of Victoria
Tu Viện Quảng Đức | Quang Duc Monastery
Senior Venerable Thich Tam Phuong | Senior Venerable Thich Nguyen Tang
Address: Quang Duc Monastery, 105 Lynch Road, Fawkner, Vic.3060 Australia
Tel: 61.03.9357 3544 ; Fax: 61.03.9357 3600
Website: http://www.quangduc.com ; http://www.tuvienquangduc.com.au (old)
Xin gửi Xin gửi bài mới và ý kiến đóng góp đến Ban Biên Tập qua địa chỉ:
quangduc@quangduc.com , tvquangduc@bigpond.com
KHÁCH VIẾNG THĂM
90,107,700