Tu Viện Quảng Đức105 Lynch Rd, Fawkner, Vic 3060. Australia. Tel: 9357 3544. quangduc@quangduc.com* Viện Chủ: HT Tâm Phương, Trụ Trì: Nguyên Tạng   

Dai tang kinh

Việt Phật Đại Tạng Kinh


Công trình phiên dịch Đại Tạng Kinh
Chúng đức danh Tăng cộng hiệp thành
Nung đúc anh tài dâng phụng hiến
Truyền trì mạng mạch bậc hiền minh.

Kế thừa đạo nghiệp trao phú chúc
Nét bút chưa nhòa trong lặng thinh
Thắt chặt đạo tình luôn thấm đượm
Hoàn thành Việt Phật Đại Tạng Kinh.

Nam Mô A Di Đà Phật

Sydney 12/6/2022

Sông Thu TBL

***

 PHẬT VIỆT ĐẠI TẠNG KINH

Kính họa bài: “ Việt Phật Đại Tạng Kinh” của HT. Thích Bảo Lạc

Lời vàng Phật thuyết dệt Chân kinh.
Khai hoá chúng sanh tuệ giác thành.

Bốn quả sáng soi đời hy hiến.

Ba thừa khơi mở đạo hiền minh.

Phụng hành chánh giáo lời di chúc:

Dịch, giảng, chuyên tu đức rộng thinh.

Pháp bảo lưu thông lòng thắm đượm

Việt Nam Đại tạng chuyển Chân Kinh


California. 16.6. 2022
Thích Giác Nguyên

***

Còn Vang mãi lời Kinh
Kính họa bài: “ Việt Phật Đại Tạng Kinh” của HT. Thích Bảo Lạc

Đạo Phật truyền lưu thiên vạn kinh
Chuyển dịch ngàn năm pháp sự thành
Danh tăng mỗi quốc dồn tâm huyết
Thạc Đức khác thời chuyển tâm mình
Khế cơ văn Việt truyền lưu chúc
Hợp lý thiền âm sấm sét thinh
Hoà hợp đạo tình hương pháp lữ
Trần gian khắc đậm mãi lời Kinh.

Sài Gòn 16/06/22

Nguyệt Tử Thích Minh Hiếu 

***
Nối Truyền Đạo Mạch
Kính họa bài: “ Việt Phật Đại Tạng Kinh” của HT. Thích Bảo LạcNam mô Phật Việt Đại tạng kinh

Biết bao công đức mới dịch thành

Nỗ lực đêm ngày tâm dâng hiến

Nối truyền đạo mạch phá vô minh

Pháp Phật truyền trao xin kính chúc

Đạo đời tương tác phát vô thinh

Hòa hợp Tăng đoàn muôn sắc đượm

Việt Nam Phật giáo có Tạng kinh.

Sài Gòn 16/06/22

Thích Đồng Bổn


***

Hạnh Nguyện Phật Đà
(Bát vĩ đồng âm )
Kính họa bài: “ Việt Phật Đại Tạng Kinh” của HT. Thích Bảo Lạc


Phật Đà tuyên thuyết diệu chơn kinh
Hoá độ hàm linh chúng hữu tình
Thắp sáng nguồn tâm về chánh định
Soi ngời suối đạo hướng huyền minh

Dắt dìu ba cõi quy miền tịnh
Tiếp dẫn bốn loài hội chốn linh
Tự tại thong dong nơi đất tĩnh
Như Lai vạn thuở hiện chân hình.

Tu Viện An Lạc, California, 10:00 pm, 11-06-2022
Hậu Học-Thích Chúc Hiền (kính họa)


***

Việt Phật Đại Tạng Kinh 

Kính họa bài: “ Việt Phật Đại Tạng Kinh” của HT. Thích Bảo Lạc


Phật Pháp lưu truyền Đại Tạng Kinh
Công trình phiên dịch đã thành hình
Tăng tài đào tạo dựng xây đạo
Phụng sự cuộc đời độ chúng sinh
Chia sẻ khắp nơi đều trạch Pháp
Muôn loài đồng sự sống an thinh
Thực hành hoằng pháp vi gia vụ
Phiên dịch chu toàn Đại Tạng Kinh.

Ngày 12/6/2022
Thích Viên Thành (kính hoạ)

***

 

Tán dương thành tựu
sơ bộ Việt Phật Đại Tạng Kinh.

Kính họa theo vần bài thơ “Việt Phật Đại Tạng Kinh”
của HT Thích Bảo Lạc (bút hiệu Sông Thu)

Thành tựu sơ bộ phiên dịch kinh
Đại Tạng Thanh Văn đã ấn hành
Nhiều Luật, Luận từ lâu hiếm quý
Chữ Việt thay … Hán Đại Tạng Kinh

Chánh pháp Thế Tôn được phó chúc
Khích lệ Phật Tử dưỡng tâm linh
Truyền bá dễ dàng trong đại chúng
Tán dương tinh tấn hạnh nghiêm minh.

Nam Mô Hoan Hỷ Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát
Melbourne 12/6/2022
Huệ Hương kính mừng

***


ĐẠI TẠNG KINH VIỆT NAM
Con xin kính họa theo vần bài thơ
“Việt Phật Đại Tạng Kinh” của HT Pháp Bảo

Xưa lời của Phật dệt nên Kinh
Kết tập bao phen Đại Tạng thành
Chuyển ngữ Đông Tây tâm phụng hiến
Để đời thấu rõ lý cao minh
Dở dang Phật Việt đà phó chúc
Tiếp nối đời sau chớ lặng thinh
Ngôn ngữ Việt Nam sâu sắc đượm
Tăng tài dịch rõ Đại Tạng Kinh.

Nam Mô A Di Đà Phật
Melbourne, 13/6/2022
Phật tử Thanh Phi

 
***

CHÚ DỊCH CÔNG TRÌNH ĐẠI TẠNG KINH

(Thủ vỹ ngâm)

Kính họa theo vần bài thơ “Việt Phật Đại Tạng Kinh”
của HT Thích Bảo Lạc (bút hiệu Sông Thu)

Chú dịch công trình Đại Tạng kinh

Danh tăng chúng đức hiệp như thành

Xem bày sắc ảnh đầy trang nhã

Quảng hoằng giáo điển rõ hiển minh

Đạo nghiệp sâu dày càng tuệ tỏ

Kệ pháp uyên thâm lắng tâm bình

Triêm ân toả khắp nơi trần thế

Chú dịch công trình Đại Tạng kinh.

Ngày 15/6/2022

PT. Minh Đạo (Kính hoạ)

 

***


ĐẠI TẠNG KINH VIỆT NAM

Con xin mạn phép được góp chút ý thô thiển theo lời thầy dạy.

Kính cảm ơn HT đã cho ra bài thơ rất tuyệt vời,
Chút ít tịnh tài được thầy nhận con vô cùng hoan hỉ. Kính chúc quý Chư tôn Đức pháp thể khương an,
để sớm hoàn thành công việc vô cùng lớn lao, đầy khó khăn này.
NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT

Gian nan phiên dịch Đại Tạng Kinh

Đức lớn danh tăng góp sức thành

Phấn chấn Hiền tài, nuôi chí lớn

Truyền thừa Phật Pháp có cao minh

Từ nay đạo nghiệp chung thừa mệnh

Dấu ấn chưa nhòa, chẳng diệt sinh

Đạo tình muôn thuở luôn bền chặt

Viên thành Việt Phật Đại Tạng Kinh


Jacksonville 15/6/2022

Đệ tử Châu Ngọc Lê Hoa Nhụy

 

***
 

ĐẠI TẠNG KINH VIỆT PHẬT


Kính họa theo vần bài thơ “Việt Phật Đại Tạng Kinh”
của HT Thích Bảo Lạc (bút hiệu Sông Thu)

Phiên dịch Đại Tạng Kinh công trình
Công đức Danh Tăng cộng hiệp sinh
Tâm huyết truyền bày Pháp yếu nghĩa
Lưu truyền mạng mạch Đạo Hiền Minh
Xiễn dương Pháp Phật bằng Quốc tự
Nét bút vững vàng tuyệt lung linh
Đạo tình chan chứa càng thắng ý
Việt Phật Đại Tạng Kinh thành hình Houston, TX USA 15/6/2022
Đệ tử Quảng An


***

LƯU CHUYỂN ĐẠO MẦU


Kính họa theo vần bài thơ “Việt Phật Đại Tạng Kinh”
của HT Thích Bảo Lạc (bút hiệu Sông Thu)

Thế Tôn diệt độ chẳng bao lâu
Ca Diếp tôn xưng chúng đường đầu
Năm trăm thánh chúng tuyên Phật ngữ
Trùng Các, Di Hầu tụng Thánh câu
Việt Nam Phật Giáo Thống Nhứt Châu
Bỉnh Pháp Tỳ Kheo Phật giáo Câu
Thống nhất Tăng đoàn tuyên Việt ngữ
Phật Việt nước Nam chuyển đạo mầu

Chiều đông Melbourne 16/06/2022
Đệ tử Đồng Thanh

***

Sáng ngời Việt PhậtKính họa theo vần bài thơ “Việt Phật Đại Tạng Kinh”
của HT Thích Bảo Lạc (bút hiệu Sông Thu)


Hoàn thành mỹ mãn dịch trường kinh
Đại Tạng hôm nay được kính trình
Công đức Tăng tài xin cống hiến
Sáng ngời Việt Phật bộ chơn kinh.
Suối nguồn đạo pháp theo di chúc
Chánh pháp Như Lai thật hiển linh
Chư Đức danh tăng tình thắm đượm
Vui mừng Phật Pháp được hồi sinh.


Jacksonville 16/6/2022

PT Tâm Minh


***

Việt Phật Đại Tạng Kinh


Cung kính họa bài: “Việt Phật Đại Tạng Kinh”

của Song Thu TBL (Sư Ông Bảo Lạc)
Công hạnh Tôn Sư viên mãn thành

Thanh Văn Kinh Bộ hải triều thanh

Dịch sang lời Việt nay phụng hiến

Thế hệ tương lai nguyện tu hành

Tứ chúng hướng lên cung kính lễ

Dâng hoa Tâm Bút tỏa hương lành

Thấm nhuần tình đạo qua Tuệ Giác

Việt hóa công trình Đại Tạng Kinh.


Nam Mô A Di Đà Phật

Germany 16.6.2022

Cư Sĩ Đan Hà

***

KÍNH MỪNG
CÔNG TRÌNH DỊCH ĐẠI TẠNG KINH VIỆT

 

Cung kính họa bài: “Việt Phật Đại Tạng Kinh”

của Song Thu TBL (Sư Ông Bảo Lạc)

KÍNH ngưỡng công trình chuyển dịch kinh

MỪNG Chư Tôn Đức đã hoàn thành

CÔNG lao ngày tháng hy sinh hiến

TRÌNH tự từng trang đã chứng minh

DỊCH thuật rõ ràng từng phụ chúc

ĐẠI tàng yên lặng chẳng âm thanh

TẠNG THANH VĂN bộ là minh chứng

KINH VIỆT từ nay đến chúng sinh

 

Strasbourg, ngày 17.06.2022

Diệu Đạo_Phổ Hiền/Pháp

 

 

Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn
05/08/2022(Xem: 1340)
Trái tim Mẹ là kỳ quan của vũ trụ. Nước mắt Mẹ nhiều hơn một đại dương Đạo Phật là Đạo Hiếu… ….Hãy trân quý giá trị tình thương Vô bờ bến….Mẹ Cha chưa hề đặt điều kiện.
05/08/2022(Xem: 1002)
Bao lâu rồi thưa Mẹ? Nơi xứ lạ quê người Con lạc loài đơn côi Mỗi năm Vu Lan về Con nghe lòng tái tê! Làm sao con quên được Khi con còn bé nhỏ Mẹ dắt con đến chùa
04/08/2022(Xem: 1141)
Vu Lan, con cài hoa trắng Có nghĩa là Mẹ đã vắng trần gian Nỗi nhớ thương bỗng dâng tràn Trong hai khóe mắt đôi hàng lệ rơi Mẹ không còn nữa trên đời Nhưng sao con thấy... Mẹ ơi gần kề!
04/08/2022(Xem: 858)
Hạnh phúc thay được sống Bên Tăng đoàn Thế Tôn Thực hành niệm định tuệ Sống từng ngày dễ thương.
04/08/2022(Xem: 977)
Công Mẹ như núi như non Tình Mẹ như biển suối ngàn Đại Dương Làm sao trả hết công ơn tràn đầy Ân Mẹ quả thật sâu dầy Vì con Mẹ phải muôn sầu đắng cay
03/08/2022(Xem: 1259)
Mùa Vu Lan tháng bảy … Nơi đây gió lộng lá vàng bay lả tả Truyền thống lễ hội sâu sắc thiêng liêng Bâng khuâng thổn thức khi nhớ “Giải đảo huyền “(1) Ý nghĩa cứu độ … trở thành sức mạnh văn hoá !
03/08/2022(Xem: 1657)
Kính thưa Mẹ, trời Thu đang vẫy gọi. Trăng Vu Lan, ngày Hiếu đến bên rồi. Con chạnh nhớ Mẹ hiền ôi yêu dấu! Cô đơn về tràn ngập trái tim côi. Còn đâu nữa những ngày xưa cổ tích ? Khúc ca dao ru giấc ngủ ban đầu. Trong thai Mẹ, chiếc nôi lòng u tịch. Con ngủ vùi chín tháng chẳng lo âu.
03/08/2022(Xem: 920)
Người Mẹ chúng con thật tuyệt vời! Mẹ là Tâm Thái cuả khắp nơi Kính Lễ Vu Lan hoa Hồng thắm Dâng Mẹ luôn hiện hữu trên đời!... Học Phật con nhớ Mẹ Ma Da Sanh Thái Tử tu thành Phật Thích Ca Phước lành ba con Mẹ thế phát. ( Mẹ Tâm Thái ) Hoằng dương Cháp Pháp độ mọi nhà!
01/08/2022(Xem: 1070)
Đã là người …. Học suốt đời, học nhanh để kịp thời đại Phẩm chất nhân cách, năng lực được định hình Không là bản sao của ai, rõ biết chính mình Suy nghĩ tích cực, sáng tạo, quyết định đúng!
01/08/2022(Xem: 781)
Nửa gánh giang san, nửa gánh tình, Đồ Bàn bái biệt tóc đương xanh. Lạnh hồn tháp cổ trơ vơ đứng, Vắng tiếng chuông đưa, gạch với mình.
facebook youtube google-plus linkedin twitter blog
Nguyện đem công đức này, trang nghiêm Phật Tịnh Độ, trên đền bốn ơn nặng, dưới cứu khổ ba đường,
nếu có người thấy nghe, đều phát lòng Bồ Đề, hết một báo thân này, sinh qua cõi Cực Lạc.

May the Merit and virtue,accrued from this work, adorn the Buddhas pureland,
Repay the four great kindnesses above, andrelieve the suffering of those on the three paths below,
may those who see or hear of these efforts generates Bodhi Mind, spend their lives devoted to the Buddha Dharma,
the Land of Ultimate Bliss.

Quang Duc Buddhist Welfare Association of Victoria
Tu Viện Quảng Đức | Quang Duc Monastery
Senior Venerable Thich Tam Phuong | Senior Venerable Thich Nguyen Tang
Address: Quang Duc Monastery, 105 Lynch Road, Fawkner, Vic.3060 Australia
Tel: 61.03.9357 3544 ; Fax: 61.03.9357 3600
Website: http://www.quangduc.com ; http://www.tuvienquangduc.com.au (old)
Xin gửi Xin gửi bài mới và ý kiến đóng góp đến Ban Biên Tập qua địa chỉ:
quangduc@quangduc.com , tvquangduc@bigpond.com
KHÁCH VIẾNG THĂM
100,282,355