Tu Viện Quảng Đức105 Lynch Rd, Fawkner, Vic 3060. Australia. Tel: 9357 3544. quangduc@quangduc.com* Viện Chủ: HT Tâm Phương, Trụ Trì: TT Nguyên Tạng   

Dai tang kinh

Việt Phật Đại Tạng Kinh


Công trình phiên dịch Đại Tạng Kinh
Chúng đức danh Tăng cộng hiệp thành
Nung đúc anh tài dâng phụng hiến
Truyền trì mạng mạch bậc hiền minh.

Kế thừa đạo nghiệp trao phú chúc
Nét bút chưa nhòa trong lặng thinh
Thắt chặt đạo tình luôn thấm đượm
Hoàn thành Việt Phật Đại Tạng Kinh.

Nam Mô A Di Đà Phật

Sydney 12/6/2022

Sông Thu TBL

***

 PHẬT VIỆT ĐẠI TẠNG KINH

Kính họa bài: “ Việt Phật Đại Tạng Kinh” của HT. Thích Bảo Lạc

Lời vàng Phật thuyết dệt Chân kinh.
Khai hoá chúng sanh tuệ giác thành.

Bốn quả sáng soi đời hy hiến.

Ba thừa khơi mở đạo hiền minh.

Phụng hành chánh giáo lời di chúc:

Dịch, giảng, chuyên tu đức rộng thinh.

Pháp bảo lưu thông lòng thắm đượm

Việt Nam Đại tạng chuyển Chân Kinh


California. 16.6. 2022
Thích Giác Nguyên

***

Còn Vang mãi lời Kinh
Kính họa bài: “ Việt Phật Đại Tạng Kinh” của HT. Thích Bảo Lạc

Đạo Phật truyền lưu thiên vạn kinh
Chuyển dịch ngàn năm pháp sự thành
Danh tăng mỗi quốc dồn tâm huyết
Thạc Đức khác thời chuyển tâm mình
Khế cơ văn Việt truyền lưu chúc
Hợp lý thiền âm sấm sét thinh
Hoà hợp đạo tình hương pháp lữ
Trần gian khắc đậm mãi lời Kinh.

Sài Gòn 16/06/22

Nguyệt Tử Thích Minh Hiếu 

***
Nối Truyền Đạo Mạch
Kính họa bài: “ Việt Phật Đại Tạng Kinh” của HT. Thích Bảo LạcNam mô Phật Việt Đại tạng kinh

Biết bao công đức mới dịch thành

Nỗ lực đêm ngày tâm dâng hiến

Nối truyền đạo mạch phá vô minh

Pháp Phật truyền trao xin kính chúc

Đạo đời tương tác phát vô thinh

Hòa hợp Tăng đoàn muôn sắc đượm

Việt Nam Phật giáo có Tạng kinh.

Sài Gòn 16/06/22

Thích Đồng Bổn


***

Hạnh Nguyện Phật Đà
(Bát vĩ đồng âm )
Kính họa bài: “ Việt Phật Đại Tạng Kinh” của HT. Thích Bảo Lạc


Phật Đà tuyên thuyết diệu chơn kinh
Hoá độ hàm linh chúng hữu tình
Thắp sáng nguồn tâm về chánh định
Soi ngời suối đạo hướng huyền minh

Dắt dìu ba cõi quy miền tịnh
Tiếp dẫn bốn loài hội chốn linh
Tự tại thong dong nơi đất tĩnh
Như Lai vạn thuở hiện chân hình.

Tu Viện An Lạc, California, 10:00 pm, 11-06-2022
Hậu Học-Thích Chúc Hiền (kính họa)


***

Việt Phật Đại Tạng Kinh 

Kính họa bài: “ Việt Phật Đại Tạng Kinh” của HT. Thích Bảo Lạc


Phật Pháp lưu truyền Đại Tạng Kinh
Công trình phiên dịch đã thành hình
Tăng tài đào tạo dựng xây đạo
Phụng sự cuộc đời độ chúng sinh
Chia sẻ khắp nơi đều trạch Pháp
Muôn loài đồng sự sống an thinh
Thực hành hoằng pháp vi gia vụ
Phiên dịch chu toàn Đại Tạng Kinh.

Ngày 12/6/2022
Thích Viên Thành (kính hoạ)

***

 

Tán dương thành tựu
sơ bộ Việt Phật Đại Tạng Kinh.

Kính họa theo vần bài thơ “Việt Phật Đại Tạng Kinh”
của HT Thích Bảo Lạc (bút hiệu Sông Thu)

Thành tựu sơ bộ phiên dịch kinh
Đại Tạng Thanh Văn đã ấn hành
Nhiều Luật, Luận từ lâu hiếm quý
Chữ Việt thay … Hán Đại Tạng Kinh

Chánh pháp Thế Tôn được phó chúc
Khích lệ Phật Tử dưỡng tâm linh
Truyền bá dễ dàng trong đại chúng
Tán dương tinh tấn hạnh nghiêm minh.

Nam Mô Hoan Hỷ Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát
Melbourne 12/6/2022
Huệ Hương kính mừng

***


ĐẠI TẠNG KINH VIỆT NAM
Con xin kính họa theo vần bài thơ
“Việt Phật Đại Tạng Kinh” của HT Pháp Bảo

Xưa lời của Phật dệt nên Kinh
Kết tập bao phen Đại Tạng thành
Chuyển ngữ Đông Tây tâm phụng hiến
Để đời thấu rõ lý cao minh
Dở dang Phật Việt đà phó chúc
Tiếp nối đời sau chớ lặng thinh
Ngôn ngữ Việt Nam sâu sắc đượm
Tăng tài dịch rõ Đại Tạng Kinh.

Nam Mô A Di Đà Phật
Melbourne, 13/6/2022
Phật tử Thanh Phi

 
***

CHÚ DỊCH CÔNG TRÌNH ĐẠI TẠNG KINH

(Thủ vỹ ngâm)

Kính họa theo vần bài thơ “Việt Phật Đại Tạng Kinh”
của HT Thích Bảo Lạc (bút hiệu Sông Thu)

Chú dịch công trình Đại Tạng kinh

Danh tăng chúng đức hiệp như thành

Xem bày sắc ảnh đầy trang nhã

Quảng hoằng giáo điển rõ hiển minh

Đạo nghiệp sâu dày càng tuệ tỏ

Kệ pháp uyên thâm lắng tâm bình

Triêm ân toả khắp nơi trần thế

Chú dịch công trình Đại Tạng kinh.

Ngày 15/6/2022

PT. Minh Đạo (Kính hoạ)

 

***


ĐẠI TẠNG KINH VIỆT NAM

Con xin mạn phép được góp chút ý thô thiển theo lời thầy dạy.

Kính cảm ơn HT đã cho ra bài thơ rất tuyệt vời,
Chút ít tịnh tài được thầy nhận con vô cùng hoan hỉ. Kính chúc quý Chư tôn Đức pháp thể khương an,
để sớm hoàn thành công việc vô cùng lớn lao, đầy khó khăn này.
NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT

Gian nan phiên dịch Đại Tạng Kinh

Đức lớn danh tăng góp sức thành

Phấn chấn Hiền tài, nuôi chí lớn

Truyền thừa Phật Pháp có cao minh

Từ nay đạo nghiệp chung thừa mệnh

Dấu ấn chưa nhòa, chẳng diệt sinh

Đạo tình muôn thuở luôn bền chặt

Viên thành Việt Phật Đại Tạng Kinh


Jacksonville 15/6/2022

Đệ tử Châu Ngọc Lê Hoa Nhụy

 

***
 

ĐẠI TẠNG KINH VIỆT PHẬT


Kính họa theo vần bài thơ “Việt Phật Đại Tạng Kinh”
của HT Thích Bảo Lạc (bút hiệu Sông Thu)

Phiên dịch Đại Tạng Kinh công trình
Công đức Danh Tăng cộng hiệp sinh
Tâm huyết truyền bày Pháp yếu nghĩa
Lưu truyền mạng mạch Đạo Hiền Minh
Xiễn dương Pháp Phật bằng Quốc tự
Nét bút vững vàng tuyệt lung linh
Đạo tình chan chứa càng thắng ý
Việt Phật Đại Tạng Kinh thành hình Houston, TX USA 15/6/2022
Đệ tử Quảng An


***

LƯU CHUYỂN ĐẠO MẦU


Kính họa theo vần bài thơ “Việt Phật Đại Tạng Kinh”
của HT Thích Bảo Lạc (bút hiệu Sông Thu)

Thế Tôn diệt độ chẳng bao lâu
Ca Diếp tôn xưng chúng đường đầu
Năm trăm thánh chúng tuyên Phật ngữ
Trùng Các, Di Hầu tụng Thánh câu
Việt Nam Phật Giáo Thống Nhứt Châu
Bỉnh Pháp Tỳ Kheo Phật giáo Câu
Thống nhất Tăng đoàn tuyên Việt ngữ
Phật Việt nước Nam chuyển đạo mầu

Chiều đông Melbourne 16/06/2022
Đệ tử Đồng Thanh

***

Sáng ngời Việt PhậtKính họa theo vần bài thơ “Việt Phật Đại Tạng Kinh”
của HT Thích Bảo Lạc (bút hiệu Sông Thu)


Hoàn thành mỹ mãn dịch trường kinh
Đại Tạng hôm nay được kính trình
Công đức Tăng tài xin cống hiến
Sáng ngời Việt Phật bộ chơn kinh.
Suối nguồn đạo pháp theo di chúc
Chánh pháp Như Lai thật hiển linh
Chư Đức danh tăng tình thắm đượm
Vui mừng Phật Pháp được hồi sinh.


Jacksonville 16/6/2022

PT Tâm Minh


***

Việt Phật Đại Tạng Kinh


Cung kính họa bài: “Việt Phật Đại Tạng Kinh”

của Song Thu TBL (Sư Ông Bảo Lạc)
Công hạnh Tôn Sư viên mãn thành

Thanh Văn Kinh Bộ hải triều thanh

Dịch sang lời Việt nay phụng hiến

Thế hệ tương lai nguyện tu hành

Tứ chúng hướng lên cung kính lễ

Dâng hoa Tâm Bút tỏa hương lành

Thấm nhuần tình đạo qua Tuệ Giác

Việt hóa công trình Đại Tạng Kinh.


Nam Mô A Di Đà Phật

Germany 16.6.2022

Cư Sĩ Đan Hà

***

KÍNH MỪNG
CÔNG TRÌNH DỊCH ĐẠI TẠNG KINH VIỆT

 

Cung kính họa bài: “Việt Phật Đại Tạng Kinh”

của Song Thu TBL (Sư Ông Bảo Lạc)

KÍNH ngưỡng công trình chuyển dịch kinh

MỪNG Chư Tôn Đức đã hoàn thành

CÔNG lao ngày tháng hy sinh hiến

TRÌNH tự từng trang đã chứng minh

DỊCH thuật rõ ràng từng phụ chúc

ĐẠI tàng yên lặng chẳng âm thanh

TẠNG THANH VĂN bộ là minh chứng

KINH VIỆT từ nay đến chúng sinh

 

Strasbourg, ngày 17.06.2022

Diệu Đạo_Phổ Hiền/Pháp

 

 

Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn
22/09/2023(Xem: 318)
Nhiều lần viết thư em thường mong được giúp! Làm sao thả lỏng tâm trí để ngẩng cao đầu Phản ứng người khác khiến thao thức đêm thâu Ôi ! chỉ biết trả lời ….“ Em cứ khóc, nhưng em đừng gục ngã “
22/09/2023(Xem: 127)
Hương mây quyện giữa dòng hư huyễn Ai bồi hồi đưa mắt dõi xa xăm Chạnh dâu bể dăm khi hồn nức nở
19/09/2023(Xem: 342)
Kính bạch Chư Tôn Đức Tăng, Ni, Kính thưa Quý Thiện Trí Thức Phật Tử và Văn Nghệ Sĩ, Để tri ân những đóng góp của một bậc cao Tăng thạc đức trong dòng sống của Dân tộc và Phật giáo Việt Nam suốt hơn 60 năm đầy biến cố vừa qua, chúng con (chúng tôi) đang chuẩn bị phát hành Kỷ Yếu Tri Ân Hòa Thượng Thích Tuệ Sỹ. Qua lá thư này, chúng con (chúng tôi) xin thành tâm kính mời Chư Tôn Đức Tăng, Ni cùng Quý Thiện Trí Thức Phật Tử và Văn Nghệ Sĩ đóng góp vào tác phẩm có giá trị rất đặc biệt này. Chúng con (chúng tôi) thành thật xin lỗi trước nhưng yếu tố thời gian sẽ ảnh hưởng quan trọng đến việc phát hành. Kỷ Yếu Tri Ân Hòa Thượng Thích Tuệ Sỹ sẽ được phát hành trong vòng một tháng kể từ hôm nay 17 tháng 9, 2023. Bài viết xin gởi đến Ban Báo Chí & Xuất Bản thuộc Hội Đồng Hoằng Pháp GHPGVNTN tại địa chỉ email hdhp.bbc@gmail.com. 🌹🥀🌷🍀🌷🌸🏵️🌻🙏🙏🙏🌼🍁🌺🍀🌹🥀🌷🌸🏵️
16/09/2023(Xem: 177)
Ba cõi hương huân sáng ánh vàng Úc Châu tu viện cảnh nghiêm trang Thiền sư NGUYÊN TẠNG trì Tam Tạng Viện chủ TÂM PHƯƠNG trụ Đạo Tràng QUẢNG ĐỨC TRANG NHÀ hằng chuyển pháp VIỆT NAM VIỆT PHẬT quyết hoằng dương
16/09/2023(Xem: 397)
Kính ngưỡng vọng Đức U Minh Giáo Chủ! Được Phật Thích Ca ngợi khen: “ TỪ BI KHÔNG THỂ NGHĨ BÀN” Bất cứ khổ nạn gì, theo lời đại nguyện (1) đã âm thầm gia bị tội khổ được bình an Kính mượn lời thơ một danh tăng để ghi lại (2)
11/09/2023(Xem: 218)
Quay về thực tại ngắm trời trong Quẳng gánh sầu ưu dạo cửa không Mõ sớm chuông chiều rơi tục bụi Kinh khuya kệ tối chuyển trần hồng
11/09/2023(Xem: 316)
Ngày tôi đi chẳng có gì quan trọng Lẽ thường tình như lá rụng chiều thu Như hoa rơi, gió cuốn bên lưng đồi Sanh lão bịnh tử giữa dòng đời động loạn
10/09/2023(Xem: 408)
Sớm khuya nhặt nhạnh giấc mơ Góp gom ý nguyện nằm chờ nghe chuông Ngày mai lên đỉnh sầu buồn Hát vang tuyệt khúc, thả buông kinh thiền.
10/09/2023(Xem: 372)
Có thể hoàn cảnh hiện mình đang sống do quả ….gặt! Nhưng để đạt mục tiêu hoàn thiện ….đừng biện minh Trong một thế giới hiện đại đôi khi sự thật …KHÓ TIN Vì luôn có chênh lệch lớn trong cách nhìn thế giới!!!
facebook youtube google-plus linkedin twitter blog
Nguyện đem công đức này, trang nghiêm Phật Tịnh Độ, trên đền bốn ơn nặng, dưới cứu khổ ba đường,
nếu có người thấy nghe, đều phát lòng Bồ Đề, hết một báo thân này, sinh qua cõi Cực Lạc.

May the Merit and virtue,accrued from this work, adorn the Buddhas pureland,
Repay the four great kindnesses above, andrelieve the suffering of those on the three paths below,
may those who see or hear of these efforts generates Bodhi Mind, spend their lives devoted to the Buddha Dharma,
the Land of Ultimate Bliss.

Quang Duc Buddhist Welfare Association of Victoria
Tu Viện Quảng Đức | Quang Duc Monastery
Senior Venerable Thich Tam Phuong | Senior Venerable Thich Nguyen Tang
Address: Quang Duc Monastery, 105 Lynch Road, Fawkner, Vic.3060 Australia
Tel: 61.03.9357 3544 ; Fax: 61.03.9357 3600
Website: http://www.quangduc.com ; http://www.tuvienquangduc.com.au (old)
Xin gửi Xin gửi bài mới và ý kiến đóng góp đến Ban Biên Tập qua địa chỉ:
quangduc@quangduc.com , tvquangduc@bigpond.com
KHÁCH VIẾNG THĂM
110,220,567