Tu Viện Quảng Đức105 Lynch Rd, Fawkner, Vic 3060. Australia. Tel: 9357 3544. quangduc@quangduc.com* Viện Chủ: TT Tâm Phương, Trụ Trì: TT Nguyên Tạng   

Dai tang kinh

Việt Phật Đại Tạng Kinh


Công trình phiên dịch Đại Tạng Kinh
Chúng đức danh Tăng cộng hiệp thành
Nung đúc anh tài dâng phụng hiến
Truyền trì mạng mạch bậc hiền minh.

Kế thừa đạo nghiệp trao phú chúc
Nét bút chưa nhòa trong lặng thinh
Thắt chặt đạo tình luôn thấm đượm
Hoàn thành Việt Phật Đại Tạng Kinh.

Nam Mô A Di Đà Phật

Sydney 12/6/2022

Sông Thu TBL

***

 PHẬT VIỆT ĐẠI TẠNG KINH

Kính họa bài: “ Việt Phật Đại Tạng Kinh” của HT. Thích Bảo Lạc

Lời vàng Phật thuyết dệt Chân kinh.
Khai hoá chúng sanh tuệ giác thành.

Bốn quả sáng soi đời hy hiến.

Ba thừa khơi mở đạo hiền minh.

Phụng hành chánh giáo lời di chúc:

Dịch, giảng, chuyên tu đức rộng thinh.

Pháp bảo lưu thông lòng thắm đượm

Việt Nam Đại tạng chuyển Chân Kinh


California. 16.6. 2022
Thích Giác Nguyên

***

Còn Vang mãi lời Kinh
Kính họa bài: “ Việt Phật Đại Tạng Kinh” của HT. Thích Bảo Lạc

Đạo Phật truyền lưu thiên vạn kinh
Chuyển dịch ngàn năm pháp sự thành
Danh tăng mỗi quốc dồn tâm huyết
Thạc Đức khác thời chuyển tâm mình
Khế cơ văn Việt truyền lưu chúc
Hợp lý thiền âm sấm sét thinh
Hoà hợp đạo tình hương pháp lữ
Trần gian khắc đậm mãi lời Kinh.

Sài Gòn 16/06/22

Nguyệt Tử Thích Minh Hiếu 

***
Nối Truyền Đạo Mạch
Kính họa bài: “ Việt Phật Đại Tạng Kinh” của HT. Thích Bảo LạcNam mô Phật Việt Đại tạng kinh

Biết bao công đức mới dịch thành

Nỗ lực đêm ngày tâm dâng hiến

Nối truyền đạo mạch phá vô minh

Pháp Phật truyền trao xin kính chúc

Đạo đời tương tác phát vô thinh

Hòa hợp Tăng đoàn muôn sắc đượm

Việt Nam Phật giáo có Tạng kinh.

Sài Gòn 16/06/22

Thích Đồng Bổn


***

Hạnh Nguyện Phật Đà
(Bát vĩ đồng âm )
Kính họa bài: “ Việt Phật Đại Tạng Kinh” của HT. Thích Bảo Lạc


Phật Đà tuyên thuyết diệu chơn kinh
Hoá độ hàm linh chúng hữu tình
Thắp sáng nguồn tâm về chánh định
Soi ngời suối đạo hướng huyền minh

Dắt dìu ba cõi quy miền tịnh
Tiếp dẫn bốn loài hội chốn linh
Tự tại thong dong nơi đất tĩnh
Như Lai vạn thuở hiện chân hình.

Tu Viện An Lạc, California, 10:00 pm, 11-06-2022
Hậu Học-Thích Chúc Hiền (kính họa)


***

Việt Phật Đại Tạng Kinh 

Kính họa bài: “ Việt Phật Đại Tạng Kinh” của HT. Thích Bảo Lạc


Phật Pháp lưu truyền Đại Tạng Kinh
Công trình phiên dịch đã thành hình
Tăng tài đào tạo dựng xây đạo
Phụng sự cuộc đời độ chúng sinh
Chia sẻ khắp nơi đều trạch Pháp
Muôn loài đồng sự sống an thinh
Thực hành hoằng pháp vi gia vụ
Phiên dịch chu toàn Đại Tạng Kinh.

Ngày 12/6/2022
Thích Viên Thành (kính hoạ)

***

 

Tán dương thành tựu
sơ bộ Việt Phật Đại Tạng Kinh.

Kính họa theo vần bài thơ “Việt Phật Đại Tạng Kinh”
của HT Thích Bảo Lạc (bút hiệu Sông Thu)

Thành tựu sơ bộ phiên dịch kinh
Đại Tạng Thanh Văn đã ấn hành
Nhiều Luật, Luận từ lâu hiếm quý
Chữ Việt thay … Hán Đại Tạng Kinh

Chánh pháp Thế Tôn được phó chúc
Khích lệ Phật Tử dưỡng tâm linh
Truyền bá dễ dàng trong đại chúng
Tán dương tinh tấn hạnh nghiêm minh.

Nam Mô Hoan Hỷ Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát
Melbourne 12/6/2022
Huệ Hương kính mừng

***


ĐẠI TẠNG KINH VIỆT NAM
Con xin kính họa theo vần bài thơ
“Việt Phật Đại Tạng Kinh” của HT Pháp Bảo

Xưa lời của Phật dệt nên Kinh
Kết tập bao phen Đại Tạng thành
Chuyển ngữ Đông Tây tâm phụng hiến
Để đời thấu rõ lý cao minh
Dở dang Phật Việt đà phó chúc
Tiếp nối đời sau chớ lặng thinh
Ngôn ngữ Việt Nam sâu sắc đượm
Tăng tài dịch rõ Đại Tạng Kinh.

Nam Mô A Di Đà Phật
Melbourne, 13/6/2022
Phật tử Thanh Phi

 
***

CHÚ DỊCH CÔNG TRÌNH ĐẠI TẠNG KINH

(Thủ vỹ ngâm)

Kính họa theo vần bài thơ “Việt Phật Đại Tạng Kinh”
của HT Thích Bảo Lạc (bút hiệu Sông Thu)

Chú dịch công trình Đại Tạng kinh

Danh tăng chúng đức hiệp như thành

Xem bày sắc ảnh đầy trang nhã

Quảng hoằng giáo điển rõ hiển minh

Đạo nghiệp sâu dày càng tuệ tỏ

Kệ pháp uyên thâm lắng tâm bình

Triêm ân toả khắp nơi trần thế

Chú dịch công trình Đại Tạng kinh.

Ngày 15/6/2022

PT. Minh Đạo (Kính hoạ)

 

***


ĐẠI TẠNG KINH VIỆT NAM

Con xin mạn phép được góp chút ý thô thiển theo lời thầy dạy.

Kính cảm ơn HT đã cho ra bài thơ rất tuyệt vời,
Chút ít tịnh tài được thầy nhận con vô cùng hoan hỉ. Kính chúc quý Chư tôn Đức pháp thể khương an,
để sớm hoàn thành công việc vô cùng lớn lao, đầy khó khăn này.
NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT

Gian nan phiên dịch Đại Tạng Kinh

Đức lớn danh tăng góp sức thành

Phấn chấn Hiền tài, nuôi chí lớn

Truyền thừa Phật Pháp có cao minh

Từ nay đạo nghiệp chung thừa mệnh

Dấu ấn chưa nhòa, chẳng diệt sinh

Đạo tình muôn thuở luôn bền chặt

Viên thành Việt Phật Đại Tạng Kinh


Jacksonville 15/6/2022

Đệ tử Châu Ngọc Lê Hoa Nhụy

 

***
 

ĐẠI TẠNG KINH VIỆT PHẬT


Kính họa theo vần bài thơ “Việt Phật Đại Tạng Kinh”
của HT Thích Bảo Lạc (bút hiệu Sông Thu)

Phiên dịch Đại Tạng Kinh công trình
Công đức Danh Tăng cộng hiệp sinh
Tâm huyết truyền bày Pháp yếu nghĩa
Lưu truyền mạng mạch Đạo Hiền Minh
Xiễn dương Pháp Phật bằng Quốc tự
Nét bút vững vàng tuyệt lung linh
Đạo tình chan chứa càng thắng ý
Việt Phật Đại Tạng Kinh thành hình Houston, TX USA 15/6/2022
Đệ tử Quảng An


***

LƯU CHUYỂN ĐẠO MẦU


Kính họa theo vần bài thơ “Việt Phật Đại Tạng Kinh”
của HT Thích Bảo Lạc (bút hiệu Sông Thu)

Thế Tôn diệt độ chẳng bao lâu
Ca Diếp tôn xưng chúng đường đầu
Năm trăm thánh chúng tuyên Phật ngữ
Trùng Các, Di Hầu tụng Thánh câu
Việt Nam Phật Giáo Thống Nhứt Châu
Bỉnh Pháp Tỳ Kheo Phật giáo Câu
Thống nhất Tăng đoàn tuyên Việt ngữ
Phật Việt nước Nam chuyển đạo mầu

Chiều đông Melbourne 16/06/2022
Đệ tử Đồng Thanh

***

Sáng ngời Việt PhậtKính họa theo vần bài thơ “Việt Phật Đại Tạng Kinh”
của HT Thích Bảo Lạc (bút hiệu Sông Thu)


Hoàn thành mỹ mãn dịch trường kinh
Đại Tạng hôm nay được kính trình
Công đức Tăng tài xin cống hiến
Sáng ngời Việt Phật bộ chơn kinh.
Suối nguồn đạo pháp theo di chúc
Chánh pháp Như Lai thật hiển linh
Chư Đức danh tăng tình thắm đượm
Vui mừng Phật Pháp được hồi sinh.


Jacksonville 16/6/2022

PT Tâm Minh


***

Việt Phật Đại Tạng Kinh


Cung kính họa bài: “Việt Phật Đại Tạng Kinh”

của Song Thu TBL (Sư Ông Bảo Lạc)
Công hạnh Tôn Sư viên mãn thành

Thanh Văn Kinh Bộ hải triều thanh

Dịch sang lời Việt nay phụng hiến

Thế hệ tương lai nguyện tu hành

Tứ chúng hướng lên cung kính lễ

Dâng hoa Tâm Bút tỏa hương lành

Thấm nhuần tình đạo qua Tuệ Giác

Việt hóa công trình Đại Tạng Kinh.


Nam Mô A Di Đà Phật

Germany 16.6.2022

Cư Sĩ Đan Hà

***

KÍNH MỪNG
CÔNG TRÌNH DỊCH ĐẠI TẠNG KINH VIỆT

 

Cung kính họa bài: “Việt Phật Đại Tạng Kinh”

của Song Thu TBL (Sư Ông Bảo Lạc)

KÍNH ngưỡng công trình chuyển dịch kinh

MỪNG Chư Tôn Đức đã hoàn thành

CÔNG lao ngày tháng hy sinh hiến

TRÌNH tự từng trang đã chứng minh

DỊCH thuật rõ ràng từng phụ chúc

ĐẠI tàng yên lặng chẳng âm thanh

TẠNG THANH VĂN bộ là minh chứng

KINH VIỆT từ nay đến chúng sinh

 

Strasbourg, ngày 17.06.2022

Diệu Đạo_Phổ Hiền/Pháp

 

 

Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn
23/06/2022(Xem: 278)
Kính bạch Thầy đây là tư tưởng lạ của Krishnamurti nhưng nếu suy nghĩ lại rất đúng ạ….Trong tinh thần tu học thời đại mới con kính dâng Thầy chút phần lãnh hội từ nhiều bậc Thầy, kính đa tạ Thầy và kính chúc sức khỏe Thầy, HH Qui trình dịch lý muôn đời vẫn thế!!! Thái cực, lưỡng nghi, tứ tượng, …… bát quái, vạn tượng sum la Hết bỉ cực đến thái lai …chu biến hài hoà Và…chân lý không phải do trí nhớ…
23/06/2022(Xem: 113)
Mơ xa chiều nắng tơ vàng Thuyền đò đôi lứa đường làng dìu nhau Bóng đa hò hẹn trăng sao Tre ru sáo vọng dạt dào những đêm
17/06/2022(Xem: 298)
Thân cát bụi ném vào miền vô ảnh. Nghe rừng chiều thoang thoảng lạnh hồn ma. Bóng chim gầy chở tuổi đời nặng cánh. Về non xưa lưu luyến ánh huy tà.
17/06/2022(Xem: 459)
Tỉnh giấc mơ …còn vang vang tiếng nhắc “Làm Hành giả, đừng làm học giả” …nhé con Thuở ban sơ …chỉ bài kinh cốt lõi …quả tròn (1) Đâu phải đợi Tam tạng Kinh và Vi Diệu Pháp?
17/06/2022(Xem: 258)
Từ xa xôi theo gót chân Thầy Đến Taralga dự lễ Tôn tượng Tam Diện Quán Âm Giữa mây trời trong xanh Ngài đằng mây ẩn hiện Thổi ngọn gió an lành Con cúi đầu sụp lạy "Chánh Pháp Minh Như Lai Bậc thành công đức diệu Dũ lòng đại từ bi.
16/06/2022(Xem: 197)
Bồ đề chùa nao cũng có Vì Phật ngồi cội cây này Phiên âm từ chữ Bụt đà Là Phật là Bụt xứ ta. Bồ đề rễ nhánh vươn xa Mọc lan khắp cõi Ta bà Giáo pháp của Bụt cũng thế Ngàn năm ánh đạo xuyên qua.
08/06/2022(Xem: 198)
Hương thiền ơn Phật ngát mười phương Ruỗi bước chân sen vạn dặm trường Mặc kệ bụi hồng toan níu gót Kiên trinh nẻo biếc đoạn tơ vương Phật ngôn thắng nghĩa chuông đồng vọng Không quán duyên sinh liễu tánh thường Thi tứ chở chuyên ngàn yếu lý Mai hôm nghiên bút : ngũ phần hương
20/05/2022(Xem: 1044)
Chín mươi tuổi thọ nguyện thơm lan Tâm Thái ung dung hướng đạo nhàn Niệm Phật lần tràng xa bến khổ Trì kinh thính pháp dưỡng tâm an Nguồn ân đức tỏa tình tươi thắm Cội nghĩa tình che đức vẹn toàn Phước báu vun trồng sen tịnh ngát Chúc mừng Phật Tử thọ an khang
16/05/2022(Xem: 450)
Phật ở trong ta tìm đâu xa. Mỗi ngày nói thiện Phật đó mà. Oai nghi cử chỉ hành tâm Phật. Là mừng Đức Phật hiện Ta bà.
15/05/2022(Xem: 391)
Quê hương tôi, cuối miền Trung nước Việt. Mặt nhìn ra cửa ngõ Thái bình dương. Lưng dựa kề vách đá của trường sơn. Chân duỗi thẳng về miền nam yêu dấu.
facebook youtube google-plus linkedin twitter blog
Nguyện đem công đức này, trang nghiêm Phật Tịnh Độ, trên đền bốn ơn nặng, dưới cứu khổ ba đường,
nếu có người thấy nghe, đều phát lòng Bồ Đề, hết một báo thân này, sinh qua cõi Cực Lạc.

May the Merit and virtue,accrued from this work, adorn the Buddhas pureland,
Repay the four great kindnesses above, andrelieve the suffering of those on the three paths below,
may those who see or hear of these efforts generates Bodhi Mind, spend their lives devoted to the Buddha Dharma,
the Land of Ultimate Bliss.

Quang Duc Buddhist Welfare Association of Victoria
Tu Viện Quảng Đức | Quang Duc Monastery
Senior Venerable Thich Tam Phuong | Senior Venerable Thich Nguyen Tang
Address: Quang Duc Monastery, 105 Lynch Road, Fawkner, Vic.3060 Australia
Tel: 61.03.9357 3544 ; Fax: 61.03.9357 3600
Website: http://www.quangduc.com ; http://www.tuvienquangduc.com.au (old)
Xin gửi Xin gửi bài mới và ý kiến đóng góp đến Ban Biên Tập qua địa chỉ:
quangduc@quangduc.com , tvquangduc@bigpond.com
KHÁCH VIẾNG THĂM
90,442,740