Tu Viện Quảng Đức105 Lynch Rd, Fawkner, Vic 3060. Australia. Tel: 9357 3544. quangduc@quangduc.com* Viện Chủ: TT Tâm Phương, Trụ Trì: TT Nguyên Tạng   
Bài mới nhất

Bài giảng:Công Đức Lễ Phật

09/04/201314:20(Xem: 3806)
Bài giảng:Công Đức Lễ Phật


thich nguyen tang
Bài giảng: CÔNG ĐỨC LỄ PHẬT

Chủ giảng: TT Thích Nguyên Tạng 

 

Trong thời gian cách ly để chận đứng sự lây nhiễm của đại dịch Covid-19 bộc phát từ đầu năm 2020, bắt đầu từ tháng 5 đến tháng 12 năm 2020, bản thân người viết đã tổ chức khóa giáo lý online ròng rã suốt 8 tháng. Những pháp thoại đã được chia sẻ cho Phật tử gần xa bao gồm: Kinh Bát Đại Nhơn Giác, 48 Đại Nguyện của Phật Di Đà; Thập Đại Đệ Tử Phật; 33 Vị Tổ Thiền Tông Ấn, Hoa; 50 Vị Thiền Sư thuộc 5 Tông Phái: Lâm Tế, Tào Động, Quy Ngưỡng, Vân Môn, Pháp Nhãn; các Nghi thức, Pháp môn hành trì trong tự viện, đặc biệt là ý nghĩa 108 bài Kệ Lễ Sám Buổi Khuya do Đức Trưởng Lão Hòa Thượng Thích Trí Thủ biên soạn và lễ sám vào mỗi buổi khuya khi Ngài còn sinh thời, vì lạy Phật là một phương pháp sám hối để tiêu trừ nghiệp chướng và cũng là phương cách gạn lọc thanh tịnh thân tâm mình qua thân, khẩu và ý nghiệp.


Người viết có được thiện duyên đi hoằng pháp cùng với Hòa Thượng Phương Trượng Thích Như Điển trong chuyến đi hoằng pháp tại Mỹ vào năm 2008, khi phái đoàn đến Niệm Phật Đường Freemont ở San Jose, do HT Thích Đỗng Tuyên trụ trì, tại đây người viết phát hiện được văn bản 108 bài kệ này do Hòa Thượng Đỗng Tuyên đã cho in bản cảo tại San Jose để Ngài hành trì, vì Hòa Thượng Đỗng Tuyên cũng xuất thân từ TV Già Lam, nên tất cả các nghi thức hành trì được HT lưu giữ lại và mang theo bên mình khi ra ngoài Phật sự, và hầu như tất cả chư Tôn Đức đã hơn một lần ở Già Lam đều được ảnh hưởng nét đẹp này của Ôn Trí Thủ để lại.


Chúng con xin cảm ơn Hòa Thượng Đỗng Tuyên đã đem Nghi Lễ Sám này sang truyền bá cho cộng đồng Phật giáo Việt Nam tại Mỹ, nhân đó chúng con đã xin thỉnh một quyển. Chúng tôi đã gửi quyển này đến cho đệ tử Helen ở Seattle đánh máy, để online chia sẻ vào trang nhà Quảng Đức, đồng thời cũng gửi phiên bản nguyên văn Hán Việt này cho cư sĩ Hạnh Cơ ở Edmonton, Canada, để bác dịch ra tiếng Việt. Hiện tại Nghi Lễ Sám Buổi Khuya này đã hoàn chỉnh với song ngữ Hán-Việt và được online phổ biến rộng rãi trên trang nhà Quảng Đức.

Nội dung Nghi Lễ Sám này tổng cộng có 108 lễ, bao gồm: 48 lễ Đại nguyện của Đức A Di Đà và 60 lễ tổng quát về Tam Bảo, danh hiệu chư Phật, chư Bồ Tát, chư Hiền Thánh Tăng, chư lịch đại Tổ Sư truyền giáo, khai sơn tự viện và phiên dịch giảng giải Kinh, Luật, Luận, cuối cùng là lễ tứ trọng ân. Có thể nói, Nghi Lễ Sám Buổi Khuya do Ôn Trí Thủ dày công biên soạn là một nghi thức hoàn chỉnh, đầy đủ ý nghĩa về mặt hình thức cũng như nội dung ý nghĩa thâm sâu của giáo lý Phật Đà. Nhân trong thời gian cách ly đại dịch Covid-19, người viết đã hành trì theo Nghi Lễ Sám này mỗi buổi khuya công phu, và sau thời công phu đã đem nghi thức này đọc, giảng nghĩa từng câu kệ cho quý Phật tử hữu duyên nghe pháp online qua trang nhà Quảng Đức. Kính mời xem ở link này: https://quangduc.com/a3011/nghi-le-sam-buoi-khuya


 

Bài Kệ đầu tiên:

Sở hữu thập phương thế giới trung
Tam thế nhất thiết nhân sư tử
Ngã dĩ thanh tịnh thân ngữ ý
Nhất thiết biến lễ tận vô dư
Phổ Hiền hạnh nguyện oai thần lực
Phổ hiện nhất thiết Như Lai tiền
Nhất thân phục hiện sát trần thân
Nhất nhất biến lễ sát trần Phật
Ư nhất trần trung trần số Phật
Các xứ Bồ-tát chúng hội trung
Vô tận pháp giới trần diệc nhiên
Thâm tín chư Phật giai sung mãn.
Nhất tâm đảnh lễ tận thập phương biến pháp giới, quá hiện vị lai tam thế nhất thiết Chư Phật, Tôn Pháp Hiền Thánh Tăng thường trụ Tam Bảo.


Cư Sĩ Hạnh Cơ đã dịch Việt:


Đối trước chư Phật cả ba đời
Trong khắp thế giới khắp mười phương
Con đem thân miệng ý thanh tịnh
Kính lễ cùng khắp không bỏ
sót.
Nhờ sức oai thần hạnh Phổ Hiền.
Hiện thân khắp trước các Như Lai
Một thân lại hiện vô số thân
Mỗi thân kính lễ vô số Phật
Vô số Phật trong một vi trần
Đều ngự giữa chúng hội Bồ-tát
Cùng khắp pháp giới cũng như vậy
Lòng tin chư Phật đều đầy đủ.


Đó là kệ đầu tiên gồm có 12 câu trong kệ Nghi Hồng Danh Sám Hối. Thông thường Chư Tôn Đức chỉ trích 4 câu đầu để đảnh lễ. Nhưng ở đây, Ôn Trí Thủ trích luôn 2 đoạn nữa, tổng cộng 12 câu để mà đảnh lễ. Kệ đầu tiên bao gồm luôn ba đời mười phương Chư Phật, Chư Tôn Pháp, Chư Bồ Tát, và Chư Hiền Thánh Tăng. Nếu không lạy hết 108 lạy, thì lạy một lạy này, là đủ cả ba đời mười phương Chư Phật.

 

Công Đức Lễ Phật

Ôn Trí Thủ đã nương vào hạnh Lễ Kính Chư Phật của Bồ Tát Phổ Hiền để hành trì trong suốt đời Ngài. Ngài trích bài kệ này ở trong phẩm Phổ Hiền Hạnh Nguyện của Kinh Hoa Nghiêm. Hòa Thượng đã quyết định chọn kệ này cho câu xướng lễ lạy đầu tiên, là để tuyên dương pháp môn lễ Phật.  Trong Kinh Tăng Nhất A-hàm quyển thứ hai, Đức Phật đã nói đến công đức lễ Phật như sau:

“Một thời Phật ở nước Xá-Vệ, rừng cây Kỳ-đà, vườn Cấp Cô Độc. Bấy giờ Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo rằng: “Phụng sự, lễ Phật có năm công đức. Thế nào là năm?

1/Đoan chánh.
2/Tiếng tốt.
3/Nhiều tiền lắm của.
4/Sanh trưởng trong nhà trưởng giả.
5/Chết sanh vào cõi lành, sanh vào cõi Thiện Thú Thiên Giới.

Vì sao thế? Vì Như Lai không ai sánh bằng. Như Lai có tín, có giới, có văn, có tuệ, có sắc lành thành tựu nên thành tựu được năm công đức. Lại do nhân duyên gì lễ Phật được đoan chánh? Vì thấy hình tượng Phật rồi phát tâm hoan hỷ. Do nhân duyên lành này mà được đoan chánh. Lại do nhân duyên gì lễ Phật được âm thanh tốt? Vì thấy hình tượng Phật, Như Lai rồi, ba lần xưng danh hiệu: Nam Mô Như Lai Chí Chân Chánh Đẳng Chánh Giác. Do nhân duyên này được âm thanh tốt. Lại do nhân duyên gì được lắm tiền nhiều của? Do họ thấy Như Lai mà phát tâm bố thí lớn: rải hoa, đốt đèn, và thí những vật khác. Do nhân duyên này mà về sau được giàu có. Lại do nhân duyên gì sanh vào nhà trưởng giả? Nếu thấy thân Như Lai rồi, tâm không dính mắc, gối phải chấm đất, quỳ thẳng chắp tay chí thành lễ Phật. Do nhân  duyên này mà sanh vào nhà trưởng giả. Lại do nhân duyên gì khi chết sanh vào cõi tịnh? Theo phép thường của chư Phật, Thế Tôn: Có các chúng sanh đem năm việc nhân duyên lễ Như Lai thì sẽ sanh cõi trời. Đó là, Tỳ-kheo! Có năm nhân duyên lễ Phật được công đức. Thế nên, các Tỳ-kheo! Nếu có thiện nam, tín nữ nào muốn lễ Phật, nên tìm phương tiện thành tựu năm công đức này. Như thế, các Tỳ-kheo, hãy học điều này. Bấy giờ các Tỳ-kheo nghe Phật dạy xong, vui vẻ vâng làm”.

(Trích Kinh Tăng Nhất A-hàm, tập 2, phẩm Thiện tụ, Viện nghiên cứu Phật học Việt Nam ấn hành, trang 198, ấn hành vào năm 1998)


Đó là công đức lễ Phật trong Kinh Tăng Nhất A-hàm do Đức Thế Tôn giảng tại Tinh xá Kỳ-viên Cấp Cô Độc. Người lễ Phật được 5 công đức là thân tướng trang nghiêm, thứ hai là được âm thanh tốt, thứ ba là giàu sang phú quý, thứ tư là sanh vào cõi thiện thú thiên giới, thứ năm là sanh vào nhà giàu có.  Nếu ai phát tâm lễ Phật sẽ được 5 công đức thù thắng như vậy.


Pháp Môn Lễ Phật:

Theo kinh sách ta thấy người khai phóng và xiển dương pháp môn lễ Phật là Bồ tát Phổ Hiền. Bồ Tát Phổ Hiền là một vị Bồ-tát đã đạt tới địa vị Đẳng Giác, là địa vị chuẩn bị bước vào địa vị Phật, vị trí cuối cùng.

Theo trong Kinh Pháp Hoa có đề cập đến Ngài, là một vị Bồ-tát ở quốc độ của Phật Bảo Oai Đức Thượng Vương Như Lai, ở phía Đông cõi Ta Bà. Trong một dịp nọ nghe Đức Thích Ca Mâu Ni giảng Kinh Pháp Hoa, Ngài liền lãnh đạo 500 vị Đại Bồ Tát bay đến cõi Ta Bà để nghe pháp và phát tâm ở lại hộ trì chánh pháp cho Đức Phật Thích Ca Mâu Ni.


Bồ Tát Phổ Hiền được thờ chung với Bồ Tát Đại Trí Văn Thù, Ngài cỡi voi trắng sáu ngà. Voi trắng biểu trưng cho trí tuệ vượt chướng ngại, còn sáu ngà là biểu trưng cho pháp tu Lục độ vạn hạnh, hay là biểu trưng cho chiến thắng sáu giác quan của chúng ta: nhãn, nhĩ, tỷ, thiệt, thân, và ý.


Về sự là voi trắng sáu ngà, nhưng về lý là biểu trưng cho pháp tu Lục độ, hoặc là chiến thắng sáu giác quan, sự và lý luôn luôn đi chung với nhau.


Ở Trung Hoa, họ hiện thực hóa 4 Vị Bồ Tát hộ trì cho Đức Phật Thích Ca Mâu Ni trong công cuộc hoằng pháp, qua 4 ngọn núi nổi tiếng của Trung Hoa với mệnh danh là Tứ Đại Danh Sơn.


Qua đó, Phổ Đà Sơn là nơi hóa hiện của Bồ Tát Quan Thế Âm ở biển Nam Hải rất đẹp. Ngũ Đài Sơn là nơi hóa thân của Bồ Tát Đại Trí Văn Thù thị hiện. Cửu Hoa Sơn là nơi hoằng pháp của Bồ Tát Địa Tạng Vương và Nga Mi Sơn ở Thành Đô, là nơi có sự xuất hiện của Bồ Tát Đại Hạnh Phổ Hiền.


Chúng ta có bài kệ tán dương công đức của Bồ Tát Phổ Hiền như sau:


Lục nha bạch tượng vi bảo tọa,
Chư độ vạn hạnh tác tần thân,
Hoa Tạng thế giới xưng trưởng tử,
Thập phương sát độ hiện toàn thân.

Nhất tâm đảnh lễ Nam Mô Đại Hạnh Phổ Hiền Nguyện Vương Bồ Tát.


Voi trắng sáu ngà làm bảo tòa,
Chư hạnh Bồ Tát hiện phân thân,
Hoa Tạng thế giới xưng trưởng tử,
Khắp hiện tận thân độ mười phương.
(Cư Sĩ Hạnh Cơ dịch)

Đó là lời tán dương công đức lễ Phật của Ngài Đại Hạnh Phổ Hiền khi chúng ta đảnh lễ Ngài. Chúng ta niệm ơn Bồ Tát Phổ Hiền đã phổ biến pháp tu lễ Phật này cho hàng đệ tử, và đã được áp dụng cho tới tận ngày hôm nay.


Lễ Phật có hai lợi ích thiết thực cho hành giả.

Về thân: Thì chúng ta không cần phải đi bách bộ, không cần phải đi hồ bơi, vì nếu chúng ta lễ Phật đúng pháp là ngũ thể đầu địa (năm vóc gieo xuống đất), đầu và tứ chi, tức là năm phần trên thân chúng ta chạm xuống đất. Lễ Phật được xem là toàn thân tập thể dục. Nếu chúng ta không lễ đúng như vậy thì gọi là cầu danh lễ, hoặc là ngã mạn lễ. Lễ đúng pháp ngũ thể đầu địa thì gọi là thân tâm cung kính lễ.

Nói về cách lạy Phật “năm vóc gieo xuống đất” thì: Trước hết, quỳ gối bên phải (gồm toàn bộ gối, cẳng chân và mu bàn chân) sát đất, kế đến là gối bên trái, rồi đến hai khuỷu tay sát đất, hai bàn tay ngửa ra duỗi thẳng quá trán, sau cùng là đỉnh đầu đặt sát đất, giữ yên một lúc, như thế gọi là một lạy.


Bài kệ lễ Phật do Bồ Tát Văn Thù viết ra như sau:

Năng lễ, sở lễ tánh không tịch,
Cảm ứng đạo-giao nan tư nghì,
Ngã thân ảnh hiện chư Phật tiền,
Đầu diện tiếp túc quy mạng lễ.


Bài này được Ôn Từ Đàm dịch ra tiếng Việt rất là tuyệt vời:

Phật, chúng sanh: tánh thường rỗng lặng
Đạo cảm thông không thể nghĩ bàn.
Lưới đế châu ví đạo tràng,
Mười phương Phật bảo, hào quang sáng ngời,
Trước bảo tọa thân con ảnh hiện,
Cúi đầu xin thệ nguyện quy y.

Bài dịch này còn hay hơn cả bản chữ Hán.

Năng lễ là chỉ cho bản thân của người đảnh lễ.  Sở lễ là đối tượng đang được đảnh lễ, là chỉ cho Phật. Tánh không tịch là chỉ cho tánh thanh tịnh, rỗng lặng của mình (người lễ) và Phật (người đang được lễ). Vì tự tánh của mình và Phật là luôn luôn ở tánh rỗng lặng, là thanh tịnh. Do tánh thanh tịnh này, rỗng lặng này không thể nào diễn bày được, nên chỉ có thể thầm hiểu trong lòng mà thôi.

Lưới đế châu ví đạo tràng.

Ngài Đại Trí Văn Thù đã đến thăm cõi trời Tứ Thiên Vương, Đao Lợi, Đâu Suất Đà… các cung trời dùng các viên ngọc bảo châu như ý xâu thành những màn lưới, và trên những màn lưới đó họ để những viên ngọc châu tỏa ra ngũ sắc rất đẹp, trang nghiêm và lộng lẫy. Sau này Phật giáo Triều Tiên đã hiện thực hóa hình ảnh “lưới đế châu này” bằng cách họ treo rất nhiều loại lồng đèn ngũ sắc trong Chánh điện, sân chùa vào lễ Phật Đản. Phật giáo Việt Nam không treo lồng đèn nhưng treo cờ ngũ sắc để thiết trí, trông như lưới đế châu, cũng rất trang nghiêm. Đạo tràng hành giả lễ Phật phải trang nghiêm giống như màn lưới ở cung trời vậy.

Đầu diện tiếp túc quy mạng lễ.

Hai bàn tay của mình khi lạy xuống phải đưa ra để tiếp đón bàn chân của Đức Phật. Đây là hình ảnh khi Đức Phật còn tại thế, chúng đệ tử tới đảnh lễ Phật thì đưa tay ra tiếp bàn chân của Ngài, lạy dưới chân Ngài.

Như đã nói, lễ Phật là tập thể dục toàn thân, đầu, mình và tay chân. Khi mình lễ Phật như vậy thì tất cả những huyệt đạo ở trong cơ thể được đả thông, máu huyết lưu chuyển điều hòa, có thể hóa giải được nhiều bệnh hoạn. Sau một thời lễ Phật sám hối thấy trong người mình có một chút gì đó thay đổi, tinh thần sảng khoái là mình đã lễ Phật đúng pháp. Còn sau khi lạy xong 108 lễ mà mình thấy gân cốt trong người không động chạm gì ngoài sự mỏi mệt, thì chắc chắn là mình lạy chưa đúng.

Còn nói về tâm:  Lễ Phật có công năng tiêu trừ nghiệp chướng, vì khi lễ Phật đúng pháp với lòng cung kính khiêm hạ, quán tưởng lời chư Phật, chư Tổ dạy, soi chiếu nội tâm mình, bản ngã của chúng ta sẽ tiêu dần, từ đó sẽ hóa giải được nghiệp chướng. Thứ đến là tăng trưởng thiện căn. Và khi thiện căn tăng trưởng đi đôi với sự khiêm hạ thì tâm kiêu mạn sẽ không còn. Mà kiêu mạn là một trong những triền cái rất quan trọng, chướng ngăn chúng ta tiến tới giải thoát và giác ngộ, cho nên muốn giác ngộ thì mình phải lễ Phật làm sao để tiêu trừ triền cái tâm kiêu mạn, một khi kiêu mạn được tiêu trừ thì đường đến giải thoát và giác ngộ sẽ rộng mở.


Gương sáng Lễ Phật:

Thiền sư Hư Vân (1840-1959): Là vị Thiền sư Trung Quốc có ảnh hưởng nhất vào giữa cuối thế kỷ 19 đến giữa cuối thế kỷ 20, nắm giữ vai trò rất lớn đối với sự phục hưng của Thiền Tông và Phật Giáo Trung Quốc thời hiện đại. Ngài nổi tiếng về công hạnh lễ kính chư Phật và chứng đắc nhờ pháp tu này. Vào năm 43 tuổi, Ngài tự thấy bản thân mình dù đã xuất gia tu hành hơn 20 năm nhưng đạo nghiệp vẫn chưa thành. Để báo đáp ơn sinh thành dưỡng dục của Cha mẹ, Thầy Tổ… Ngài phát nguyện đến núi Phổ Đà Sơn phía Đông Trung quốc (một đảo nhỏ gần Thượng Hải, thuộc tỉnh Chiết Giang, rồi từ đó thực hiện tam bộ nhất bái (ba bước một lạy) lên Ngũ Đài Sơn, thuộc tỉnh Sơn Tây). Ngày đầu tháng 7, từ thảo am Pháp Hoa núi Phổ Đà, Ngài bắt đầu thực hành tam bộ nhất bái với lòng nguyện cầu hồi hướng công đức cho Cha mẹ được tái sinh nơi cõi Tịnh Độ. Trên hành trình tam bộ nhất bái đến núi Ngũ Đài, với bối cảnh chiến tranh loạn lạc, đường xá gập ghềnh, núi đồi ngăn trở, thú dữ khắp nơi, khí hậu nghiệt ngã nguy hiểm đến tánh mạng, nhưng Ngài vẫn nhất tâm lặng lẽ độc hành cho đến khi kết thúc đoạn đường dài trên 3 ngàn dặm, với thời gian 6 năm, Ngài đã chứng đắc pháp tu “Lễ Phật nhất tâm” trong quá trình này. Sau đó, Ngài cũng đích thân hành hương chiêm bái di tích núi Nga Mi ở Tứ Xuyên, rồi sang viếng thăm Đức Đạt Lai Lạt Ma tại cung điện Potala ở Lhasa, Tây Tạng, và hành hương chiêm bái các Phật tích, thánh tích ở Ấn Độ, Tích Lan, Miến Điện…


Cũng nhờ công đức lễ Phật mà Ngài Hư Vân làm được nhiều Phật sự (trùng tu nhiều ngôi đại tự), đến ngày 13/10/1959, Ngài an nhiên viên tịch, thọ thế 120 tuổi, sau lễ hỏa táng chúng đệ tử thu được hơn 100 viên xá lợi tinh khiết, năm màu, lớn nhỏ đủ loại, là minh chứng cho cuộc đời tu tập chứng ngộ công hạnh diệu kỳ của Ngài.

Truyền nhân của Ngài Hư Vân là Pháp Sư Tuyên Hóa (được TS Hư Vân ấn chứng là Tổ Thứ 9 của Thiền Phái Quy Ngưỡng tại Chùa Nam Hoa, Tào Khê, Quảng Đông vào năm 1946), HT Tuyên Hóa đến Mỹ hoằng Pháp vào năm 1962, Ngài vừa giảng Kinh Đại Thừa và lễ Phật mỗi ngày, cuối cùng Ngài đưa ra “Lục Đại Tông Chỉ” để thành lập Vạn Phật Thánh Thành: 1/Không tranh, 2/ Không tham, 3/Không mong cầu, 4/Không ích kỷ, 5/Không tự lợi, 6/Không nói dối; hàng vạn đệ tử đã theo xuất gia tu học với Ngài, trong đó có 2 Thầy Hằng Thật và Thầy Hằng Do (người Mỹ) đã noi gương theo Sư Phụ Tuyên Hóa và Sư Ông Hư Vân, vào tháng 10 năm 1973, đã thực hiện chuyến bái hương ba bước một lạy kéo dài 10 tháng từ San Francisco đến Seattle. Hình ảnh 2 Thầy tu Phật giáo người Mỹ da trắng lạy trên những freeway của Hoa Kỳ, đã làm cho nhiều người tò mò và thích thú tìm hiểu đến Phật Giáo.

Trong Phật giáo Việt Nam thì có một số vị mà chúng ta biết:

HT Thích Trí Thủ (1909-1984), Ngài là một bậc long tượng tòng lâm thạch trụ của PGVN, dù đảm nhận nhiều chức vụ của GH như: Viện trưởng Viện Cao đẳng Phật giáo (tiền thân của Đại Học Vạn Hạnh), Tổng vụ trưởng Tổng vụ Hoằng pháp, Tổng vụ trưởng Tổng vụ Tài chánh, Viện trưởng Viện Hóa Đạo, Chủ tịch Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam…nhưng Hòa Thượng vẫn dành thời gian nhất định để lễ Phật mỗi buổi khuya, hạnh lễ Phật của Ngài là một tấm gương sáng ngời cho hàng Tăng Ni và Phật tử VN noi theo.

Theo lời kể của HT Thích Minh Tuệ, một vị Thầy tu học với Ôn ở Tu Viện Quảng Hương Già Lam trên 40 năm qua, rằng: “Ôn Trí Thủ thường thức dậy khoảng 2 giờ khuya, dù ở bất cứ đâu, Huế, Nha Trang, Đà Lạt, Phan Thiết hay Sài gòn... trời có lạnh cỡ nào, Ôn vẫn vận động cơ thể và đi tắm nước lạnh. Sau đó Ôn uống trà rồi lên Chánh điện lễ Sám Hồng Danh, với 108 lạy khoảng trên một giờ. Kế tiếp, Ôn ra Thiền thất tọa thiền và niệm Phật cũng trên một giờ. Đến 7 giờ, Ôn ra khỏi thiền thất, ăn sáng và đi làm Phật sự…. Dù đi đến nơi nào, Ôn vẫn kiên trì với công hạnh Lễ Sám, không vì lý do gì mà chểnh mảng. Khi sửa soạn hành lý đi xa, Ôn luôn nhắc thị giả đừng quên mang theo một bó hương trầm 60 cây và một gói trầm thật tốt để chuẩn bị cho các buổi Lễ Sám Khuya hằng ngày”.

Nghi Thức Lễ Sám Buổi Khuya này Hòa Thượng Trí Thủ biên soạn rất công phu, từ thời Ngài còn ở Phật Học Đường Báo Quốc -Huế cho đến Chùa Hải Đức -Nha Trang, rồi đến Quảng Hương Già Lam -Sài Gòn. Ngài đọc ở trong đại tạng Kinh, những câu nào hay thì Ngài trích dẫn ra và sau đó biên soạn thành Nghi Lễ Sám này để bản thân Ngài hành trì.


HT Thích Như Điển hiện là Đệ Nhị Chủ Tịch Hội Đồng Điều Hành Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất Âu Châu và là Phó Chủ Tịch Hội Đồng Tăng Già Thế Giới (trụ sở đặt tại Đài Loan). Ngài sinh năm 1949 tại Duy Xuyên, Quảng Nam, và xuất gia năm 1964 tại Tổ Đình Phước Lâm, Hội An. Thọ Sa di năm 1967, thọ Tỳ Kheo năm 1971, du học Nhật Bản năm 1972, đến Đức quốc định cư từ năm 1977, năm 1978 khai sơn Chùa Viên Giác tại Hannover. Hòa Thượng cũng là người sáng lập Chi Bộ Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất Đức Quốc, thành lập Hội Sinh Viên và Kiều Bào Phật Tử Việt Nam tại Đức từ năm 1978, 1979. Hiện nay tại Đức có 15 ngôi chùa, hơn 70 vị xuất gia. Có 23 Chi Hội và 7 Gia Đình Phật tử, Hòa Thượng đã viết và ấn hành được 68 tác phẩm. Hòa Thượng còn nổi tiếng về hạnh nguyện lạy Phật, Ngài đã phát nguyện lạy bộ Ngũ Bách Danh với 500 danh hiệu của Đức Quan Thế Âm Bồ Tát; rồi 3.000 lạy của bộ Tam Thiên Phật trong quá khứ, hiện tại và vị lai. Sau đó Ngài phát nguyện lạy Kinh Vạn Phật, trên 10.000 lạy. Tiếp đó, vào những mùa An Cư Kiết Hạ, Ngài đã phát nguyện lạy Kinh Pháp Hoa mỗi chữ mỗi lạy, tổng cộng có 70,802 lạy, khởi đầu lạy năm 1990, kết thúc năm 1995; hiện nay Ngài và đại chúng Viên Giác cũng đã lạy hoàn tất Kinh Đại Bát Niết Bàn gồm 2 quyển, tổng cộng có 342.057 lạy, và đã khởi đầu lạy từ  năm 1995. Ngài nói rằng từ năm 1984 đến nay (2019) suốt trong vòng 30 năm như thế, trong các mùa An Cư Kiết Hạ, mỗi đêm Ngài lạy từ 250 đến 300 lạy. Quả thật đây là một công hạnh khó ai theo kịp trong thời đại này. Ngài cũng hay tâm sự với đại chúng "Cũng nhờ tụng kinh và lạy Phật mà bản thân tôi làm được nhiều Phật sự như ngày hôm nay". Và có lẽ nhờ công đức tu tập của Hòa Thượng mà mọi Phật sự trong cuộc đời của Ngài đều thông suốt và viên mãn.

 
TT Thích Tâm Phương:
Là Viện Chủ Tu Viện Quảng Đức, Melbourne, Úc Châu. Thượng Tọa Thích Tâm Phương cũng được biết đến với công hạnh lễ Phật. Sở dĩ Ngài đi vượt biên thành công là nhờ Ngài phát tâm lễ Ngũ Bách Danh trong thời gian ở chùa Linh Sơn Pháp Ấn tại Suối Dầu, Nha Trang. Lễ Ngũ Bách Danh là nghi thức lạy 500 danh hiệu Đức Quan Thế Âm, lễ mỗi ngày, rồi Ngài vào sài Gòn tu học ở chùa Pháp Vân, ra Long Thành ở chùa Liên Hoa của Thầy Trí Lực, Thầy Tâm Quang trước khi đi vượt biên qua Malaysia. Khi đến định cư tại Úc từ đầu năm 1987, Ngài Tâm Phương vẫn tiếp tục hành trì pháp môn lễ Ngũ Bách Danh ở chùa Quang Minh, sau này ra khai sơn Tu Viện Quảng Đức, Ngài vẫn tiếp tục lễ Ngũ Bách Danh, rồi lễ tới Tam Thiên Phật Danh; lễ Kinh Vạn Phật, Vạn Phật là 10,000 vị Phật, nhưng kỳ thực trong Kinh Vạn Phật có tới 11,000 vị; hết Kinh Vạn Phật, Ngài cho lễ Thủy Sám Pháp và Lương Hoàng Sám. Hiện tại Ngài Viện Chủ và chúng đệ tử Tu Viện Quảng Đức đang lễ Kinh Diệu Pháp Liên Hoa mỗi chữ một lạy.

Hạnh lễ Phật của TT Tâm Phương là Ngài học theo Chư Tôn Hòa Thượng như Hòa Thượng Hư Vân, Hòa Thượng Bổn Sư Thích Như Ý, Hòa Thượng Trí Thủ, Hòa Thượng Như Điển… chúng đệ tử Tu Viện Quảng Đức thừa tư lợi ích này, được phước duyên học theo hạnh lễ Phật của Ngài Viện Chủ là một công đức thù thắng khó có được trong cuộc đời mình. Trong 30 năm qua, tại Tu Viện Quảng Đức chưa bao giờ ngừng lễ Phật. Ai có duyên theo đạo tràng lễ Phật này thì công đức vô lượng. Một khi đã hiểu được công đức lễ Phật rồi, nên cố gắng, khuyến khích nhau, cùng nhau về chùa lễ Phật.

 

Lời kết:  Lễ Phật có 5 công đức như Đức Phật đã dạy, không phải chỉ có được trong tương lai mai sau mà công đức ấy còn có ngay trong đời hiện tại này. Lễ Phật xong hành giả sẽ thấy người đẹp ra, da dẻ trắng sáng. Vì khi mình lễ Phật mồ hôi sẽ tươm ra, làm cho những độc tố trong người của mình tiết ra theo, tẩy tịnh, thân khỏe tâm an, tướng hảo quang minh từ đây mà có. Khi lạy Phật mình phải xướng ra tiếng những câu kệ tán dương công đức của Phật cho nên âm thanh của mình được trong trẻo âm vang. Công đức thứ ba là giàu sang phú quý, là bởi vì mình cúng dường hương, hoa, trà, quả nên được công đức lớn ấy. Công đức thứ tư là được sanh vào nhà trưởng giả, làm con nhà giàu,  xinh đẹp, thông minh, có tiền, có tài sản. Công đức thứ năm là khi qua đời, được thác sanh vào các cõi lành. Nhân như vậy thì quả sẽ diễn ra như vậy.


Đó là những công đức hiện đời mà bất cứ ai cũng mong muốn có được trong cuộc sống. Đồng thời khi biết được nhờ công hạnh lễ Phật mà chư vị Tôn Túc đã có sự chứng đắc và thành tựu trong đạo nghiệp, thì quả thật chúng ta cần theo gương quý Ngài mà lễ Phật mỗi ngày.

 

Trong lúc các vị đọc những dòng chữ này, đại dịch Corona đã lan truyền đến 219 quốc gia trên thế giới, hiện có 111 triệu 423,766 người nhiễm bệnh và 2 triệu 467,200 người chết. Mong quý Phật tử gần xa dành thời gian cách ly dịch bệnh để lễ Phật mỗi ngày theo Nghi Lễ Sám Buổi Khuya này của Ôn Trí Thủ soạn, để nguyện cầu Corona đại dịch sớm tận trừ, thế giới hòa bình, chúng sanh an lạc. Mong lắm thay.

 


Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật
Viết tại Tu Viện Quảng Đức ngày đầu Xuân Tân Sửu (20/2/2021)
Tỳ Kheo Thích Nguyên Tạng( Trích từ bài giảng Thượng Tọa Nguyên Tạng: ngày 23/06/2020 , do Đệ tử Lệ Trinh Diệu Tuyết & Nguyên Quảng Tánh, Phiên tả xong ngày 08/01/2020)

 

***
Mục lục bài giảng của
 Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn
03/12/202020:14(Xem: 1917)
193. Thiền Sư Huệ Tạng Thạch Củng Đời thứ 3 sau Lục Tổ Huệ Năng (Là đệ tử đắc pháp của thiền sư Mã Tổ Đạo Nhất) Thượng Tọa Thích Nguyên Tạng giảng từ 6.45am, Thứ Năm 03/12/2020 (19/10/Canh Tý) 🌺🍀💐🌼🌹🥀🌷🌸🏵️🌻🌺🍀💐🌼🌹🥀🌷🌸🏵️ 💐🌹🥀🌷🌸🏵️🌻🌼🌺🍀💐🌼 Múi giờ : pháp thoại của TT Trụ Trì Thích Nguyên Tạng (trong thời gian cách ly vì đại dịch Covid-19) về chư vị Tổ Sư Ấn Độ, Trung Hoa, Việt Nam…) - 06: 45am (giờ Melbourne, Australia) - 12:45pm (giờ Cali, USA) - 03:45pm (giờ Montreal, Canada) - 09:45pm (giờ Paris, France) - 02:45am (giờ Saigon, Vietnam) 💐🌹🥀🌷🍀💐🌼🌸🏵️🌻🌼💮🍂🍁🌾🌱🌿🍃
05/12/202012:45(Xem: 1158)
194. Thiền Sư Vô Nghiệp (760 - 821) Đời thứ 3 sau Lục Tổ Huệ Năng (Là đệ tử đắc pháp của thiền sư Mã Tổ Đạo Nhất) Thượng Tọa Thích Nguyên Tạng giảng từ 6.45am, Thứ Bảy, 05/12/2020 (21/10/Canh Tý) “ Chư Phật chưa từng ra đời, cũng không có một pháp dạy người, chỉ tùy bệnh cho thuốc nên có mười hai phần giáo, như lấy chuối ngọt nhét thuốc đắng vào, cốt gột sạch gốc nghiệp cho các con”. (Pháp Ngữ của Thiền Sư Vô Nghiệp, do HT Thanh Từ dịch) 🌺🍀💐🌼🌹🥀🌷🌸🏵️🌻🌺🍀💐🌼🌹🥀🌷🌸🏵️ 💐🌹🥀🌷🌸🏵️🌻🌼🌺🍀💐🌼 Múi giờ : pháp thoại của TT Trụ Trì Thích Nguyên Tạng (trong thời gian cách ly vì đại dịch Covid-19) về chư vị Tổ Sư Ấn Độ, Trung Hoa, Việt Nam…) - 06: 45am (giờ Melbourne, Australia) - 12:45pm (giờ Cali, USA) - 03:45pm (giờ Montreal, Canada) - 09:45pm (giờ Paris, France) - 02:45am (giờ Saigon, Vietnam) 💐🌹🥀🌷🍀💐🌼🌸🏵️🌻🌼💮🍂🍁🌾🌱🌿🍃
10/12/202012:21(Xem: 1780)
196. THIỀN SƯ DUY KHOAN (755 - 817)| Đời thứ 3 sau Lục Tổ Huệ Năng (Là đệ tử đắc pháp của thiền sư Mã Tổ Đạo Nhất) Thượng Tọa Thích Nguyên Tạng giảng từ 6.45am, Thứ Năm, 10/12/2020 (25/10/Canh Tý) 🌺🍀💐🌼🌹🥀🌷🌸🏵️🌻🌺🍀💐🌼🌹🥀🌷🌸🏵️ Có vị Tăng đến hỏi Thiền Sư Duy Khoan: “ Thế nào là đạo?” Sư đáp:- “Núi rất tốt”. Vị Tăng thắc mắc : “Con hỏi đạo, sao Thầy nói núi tốt?” - Sư bảo: “Con chỉ biết núi tốt, đâu từng đạt đạo? “ 💐🌹🥀🌷🌸🏵️🌻🌼🌺🍀💐🌼 Múi giờ : pháp thoại của TT Trụ Trì Thích Nguyên Tạng (trong thời gian cách ly vì đại dịch Covid-19) về chư vị Tổ Sư Ấn Độ, Trung Hoa, Việt Nam…) - 06: 45am (giờ Melbourne, Australia) - 12:45pm (giờ Cali, USA) - 03:45pm (giờ Montreal, Canada) - 09:45pm (giờ Paris, France) - 02:45am (giờ Saigon, Vietnam)
12/12/202011:18(Xem: 1718)
197. THIỀN SƯ LINH MẶC (747-818) (Đời thứ 3 sau Lục Tổ Huệ Năng, đệ tử TS Mã Tổ Đạo Nhất) Thượng Tọa Thích Nguyên Tạng giảng từ 6.45am, Thứ Bảy, 12/12/2020 (28/10/Canh Tý) 🌺🍀💐🌼🌹🥀🌷🌸🏵️🌻🌺🍀💐🌼🌹🥀🌷🌸🏵️ TS Linh Mặc đến yết kiến TS Thạch Đầu nhưng chưa khế hợp. Sư bèn ra đi. TS Thạch Đầu theo sau đến cửa ngoài, liền gọi: “Xà-lê!” Sư xoay đầu lại. TS Thạch Đầu bảo: “Từ sanh đến tử chỉ là cái ấy, xoay đầu chuyển não làm gì?” Sư nhân câu nói này liền đại ngộ, dừng lại đây tu học hai năm. 💐🌹🥀🌷🌸🏵️🌻🌼🌺🍀💐🌼 Múi giờ : pháp thoại của TT Trụ Trì Thích Nguyên Tạng (trong thời gian cách ly vì đại dịch Covid-19) về chư vị Tổ Sư Ấn Độ, Trung Hoa, Việt Nam…)
19/12/202017:04(Xem: 1683)
199.Thiền Sư Như Hội (742-821) Đời thứ 3 sau Lục Tổ Huệ Năng (Là đệ tử đắc pháp của thiền sư Mã Tổ Đạo Nhất) Thượng Tọa Thích Nguyên Tạng giảng từ 6.45am, Thứ Bảy, 19/12/2020 (06/10/Canh Tý) 🌺🍀💐🌼🌹🥀🌷🌸🏵️🌻🌺🍀💐🌼🌹🥀🌷🌸🏵️ TS Ngưỡng Sơn (Huệ Tịch) đến tham vấn. TS Như Hội hỏi:- Ngươi người ở đâu? Ngài Ngưỡng Sơn đáp:- “Người Quảng Nam”. - Sư hỏi: Ta nghe ở Quảng Nam có hạt minh châu trấn hải phải chăng? - Đáp: Dạ phải. - Sư hỏi: Hạt châu ấy thế nào? - Đáp: Ba mươi thì ẩn, rằm thì hiện. 💐🌹🥀🌷🌸🏵️🌻🌼🌺🍀💐🌼 Múi giờ : pháp thoại của TT Trụ Trì Thích Nguyên Tạng (trong thời gian cách ly vì đại dịch Covid-19) về chư vị Tổ Sư Ấn Độ, Trung Hoa, Việt Nam…) - 06: 45am (giờ Melbourne, Australia) - 12:45pm (giờ Cali, USA) - 03:45pm (giờ Montreal, Canada) - 09:45pm (giờ Paris, France) - 02:45am (giờ Saigon, Vietnam) 💐🌹🥀🌷🍀💐🌼🌸🏵️🌻🌼💮🍂🍁🌾🌱🌿🍃
04/01/202116:58(Xem: 1136)
20. Tổ Xà-Dạ-Đa (Jayata) 🌺🍀💐🌼🌹🥀🌷🌸🏵️🌻 Thượng Tọa Thích Nguyên Tạng giảng: từ 6.45am, Thứ Ba, 22/09/2020 (06/08/Canh Tý) Bào huyễn đồng vô ngại, Vân hà bất ngộ liễu, Đạt pháp tại kỳ trung, Phi kim diệc phi cổ. Bọt huyễn đồng không ngại, Tại sao chẳng liễu ngộ, Đạt pháp ngay trong ấy, Chẳng xưa cũng chẳng nay . Ngôn hạ hiệp vô sanh, Đồng ư pháp giới tánh, Nhược năng như thị giải, Thông đạt sự lý cánh . Nói ra hợp vô sanh, Đồng cùng tánh pháp giới, Nếu hay hiểu như thế, Suốt thông sự lý tột . Nam Mô Đệ Nhị Thập Tổ Xà Dạ Đa Tôn Sư 💐🌹🥀🌷🌷🌸🏵️🌻🌼 Múi giờ : pháp thoại mỗi ngày của TT Trụ Trì Thích Nguyên Tạng (trong thời gian cách ly vì đại dịch Covid-19) về chư vị Tổ Sư Ấn Độ, Trung Hoa, Việt Nam…) - 06: 45am (giờ Melbourne, Australia) - 01:45pm (giờ Cali, USA) - 04:45pm (giờ Montreal, Canada) - 10:45pm (giờ Paris, France) - 03:45am (giờ Saigon, Vietnam) 💐🌹🥀🌷🌷🌸🏵️🌻🌼💮🍂🍁🌾🌱🌿🍃 https://www.facebook.com/quangducweb
22/12/202017:22(Xem: 1293)
200. Thiền Sư Bảo Thông Đời thứ 3 sau Lục Tổ Huệ Năng (Là đệ tử đắc pháp của Thiền Sư Hy Thiên Thạch Đầu) Thượng Tọa Thích Nguyên Tạng giảng từ 6.45am, Thứ Ba, 22/12/2020 (09/10/Canh Tý) 🌺🍀💐🌼🌹🥀🌷🌸🏵️🌻🌺🍀💐🌼🌹🥀🌷🌸🏵️ Sư họ Dương, người Dĩnh Châu, An Huy. Ban sơ Ngài đến tham vấn Thiền Sư Thạch Đầu. TS Thạch Đầu hỏi: “Cái gì là tâm của con ?” Sư thưa: “Nói năng chính là tâm của con”. Sư bị TS Thạch Đầu nạt đuổi ra. 💐🌹🥀🌷🌸🏵️🌻🌼🌺🍀💐🌼 Múi giờ : pháp thoại của TT Trụ Trì Thích Nguyên Tạng (trong thời gian cách ly vì đại dịch Covid-19) về chư vị Tổ Sư Ấn Độ, Trung Hoa, Việt Nam…) - 06: 45am (giờ Melbourne, Australia) - 12:45pm (giờ Cali, USA) - 03:45pm (giờ Montreal, Canada) - 09:45pm (giờ Paris, France) - 02:45am (giờ Saigon, Vietnam)
24/12/202013:06(Xem: 1675)
201. Thiền Sư Tề An Đời thứ 3 sau Lục Tổ Huệ Năng (Là đệ tử đắc pháp của Thiền Sư Mã Tổ Đạo Nhất) Thượng Tọa Thích Nguyên Tạng giảng từ 6.45am, Thứ Năm, 24/12/2020 (11/11/Canh Tý) 🌺🍀💐🌼🌹🥀🌷🌸🏵️🌻🌺🍀💐🌼🌹🥀🌷🌸🏵️ Có vị Tăng đến hỏi Thiền Sư Tề An:- Thế nào là bản thân Phật Lô-xá-na? Sư bảo: “Đem cái bình đồng kia đến cho ta”. Vị Tăng liền lấy tịnh bình đem lại. Sư bảo: “Hảy đem để lại chỗ cũ”. Vị Tăng đem bình để lại chỗ cũ rồi, bèn hỏi lại câu trước. Sư bảo: “Đức Phật đã quá khứ lâu rồi”. 💐🌹🥀🌷🌸🏵️🌻🌼🌺🍀💐🌼 Múi giờ : pháp thoại của TT Trụ Trì Thích Nguyên Tạng (trong thời gian cách ly vì đại dịch Covid-19) về chư vị Tổ Sư Ấn Độ, Trung Hoa, Việt Nam…) - 06: 45am (giờ Melbourne, Australia) - 12:45pm (giờ Cali, USA) - 03:45pm (giờ Montreal, Canada) - 09:45pm (giờ Paris, France) - 02:45am (giờ Saigon, Vietnam) 💐🌹🥀🌷🍀💐🌼🌸🏵️🌻🌼💮🍂🍁🌾🌱🌿🍃 https://www.youtube.com/channel/UCxfUXUxU65FtOjrehu9zMMw
26/12/202015:14(Xem: 1639)
202. Thiền Sư Viên Trí Đạo Ngô (768 - 835) Đời thứ 4 sau Lục Tổ Huệ Năng (Là đệ tử đắc pháp của Thiền Sư Dược Sơn Duy Nghiễm) Thượng Tọa Thích Nguyên Tạng giảng từ 6.45am, Thứ Bảy, 26/12/2020 (13/11/Canh Tý) 🌺🍀💐🌼🌹🥀🌷🌸🏵️🌻🌺🍀💐🌼🌹🥀🌷🌸🏵️ Một hôm, Thiền Sư Dược Sơn hỏi Sư: “ Con đi đâu mới về ?” Sư thưa: “ Con đi dạo núi về”. TS Dược Sơn bảo: “ Không rời thất này, đem gì về, nói mau!”. Sư thưa: “ Trên núi chim con đầu tợ tuyết, Đáy khe cá lội lo chẳng cùng. (Sơn thượng điểu nhi đầu tợ tuyết, Gián để du ngư mang bất triệt.) 💐🌹🥀🌷🌸🏵️🌻🌼🌺🍀💐🌼 Múi giờ : pháp thoại của TT Trụ Trì Thích Nguyên Tạng (trong thời gian cách ly vì đại dịch Covid-19) về chư vị Tổ Sư Ấn Độ, Trung Hoa, Việt Nam…) - 06: 45am (giờ Melbourne, Australia) - 12:45pm (giờ Cali, USA) - 03:45pm (giờ Montreal, Canada) - 09:45pm (giờ Paris, France) - 02:45am (giờ Saigon, Vietnam) 💐🌹🥀🌷🍀💐🌼🌸🏵️🌻🌼💮🍂🍁🌾🌱🌿🍃 https://www.youtube.com/channel/UCxfU...
31/12/202013:16(Xem: 1529)
Thiền Sư Lâm Tế Nghĩa Huyền, Đời thứ 5 sau Lục Tổ Huệ Năng, (Là đệ tử đắc pháp của Thiền Sư Hoàng Bá Hi Vận, Người khai sáng Thiền Phái Lâm Tế) 🌺🍀💐🌼🌹🥀🌷🌸🏵️🌻🌺🍀💐🌼🌹🥀🌷🌸🏵️