Tu Viện Quảng Đức105 Lynch Rd, Fawkner, Vic 3060. Australia. Tel: 9357 3544. quangduc@quangduc.com* Viện Chủ: TT Tâm Phương, Trụ Trì: TT Nguyên Tạng   
Bài mới nhất

Day 02: Khóa Tu Tịnh Nghiệp Cuối Năm 2019

30/11/201921:42(Xem: 1162)
Day 02: Khóa Tu Tịnh Nghiệp Cuối Năm 2019
  Khóa Tu
Tịnh Nghiệp Cuối Năm 2019
Phát Tâm Trì Tụng Trọn Bộ Pháp Hoa.
từ ngày 29/11 đến 01/12/2019.Thứ Bảy:30/11/2019:

-05.00am:Thức chúng
-05.30am: Hô canh tọa thiền & Công phu Lăng Nghiêm
-07.00am: Điêm tâm

-07.45am: Tiếp tục thọ trì Kinh Pháp Hoa:

5/Phẩm Dược Thảo Dụ

6/Phẩm Thọ Ký

7/Phẩm Hóa Thành Dụ

8/Phẩm Ngũ Bá Đệ Tử Thọ Ký

9/Phẩm Thọ Học Vô Học Nhơn Ký

10/Phẩm Pháp Sư Công Đức

11/Phẩm Hiện Bảo Tháp.

-12.00pm: Cúng Quá Đường, Kinh hành và niệm Phật

-02.00pm: Tiếp tục thọ trì Kinh Pháp Hoa:

12/ Phẩm Đề Bà Đạt Đa

13/Phẩm Trì.

14/ Phẩm An Lạc Hạnh .

15/Phẩm Tùng Địa Dõng Xuất.

16/Phẩm Như Lai Thọ Lượng.

17/Phẩm Phân Biệt Công Đức.

18/Phẩm Tùy Hỷ Công Đức.

19/Phẩm Pháp Sư Công Đức

 -05.30pm: Dược thực

-06.30pm: Tiếp tục thọ trì Kinh Pháp Hoa:

20/ Phẩm Thường Bất Khinh Bồ Tát

21/Phẩm Như Lai Thần Lực
22/Phẩm Chúc Lụy
23/Phẩm Dược Vương Bồ Tát Bổn Sự

24/Phẩm Diệu Âm

25/Phẩm Quan Thế Âm Bồ Tát.

26/Phẩm Đà La Ni

27/ Diệu-Trang-Nghiêm-Vương bổn sự

28/Phổ-Hiền Bồ-Tát khuyến phát

-09.30pm: Hoàn Kinh Pháp Hoa

 
Day 2_Khoa tu Phap Hoa tai TVQD (1)Day 2_Khoa tu Phap Hoa tai TVQD (2)Day 2_Khoa tu Phap Hoa tai TVQD (3)Day 2_Khoa tu Phap Hoa tai TVQD (4)Day 2_Khoa tu Phap Hoa tai TVQD (5)Day 2_Khoa tu Phap Hoa tai TVQD (6)Day 2_Khoa tu Phap Hoa tai TVQD (7)Day 2_Khoa tu Phap Hoa tai TVQD (8)Day 2_Khoa tu Phap Hoa tai TVQD (9)Day 2_Khoa tu Phap Hoa tai TVQD (10)Day 2_Khoa tu Phap Hoa tai TVQD (11)Day 2_Khoa tu Phap Hoa tai TVQD (12)Day 2_Khoa tu Phap Hoa tai TVQD (13)Day 2_Khoa tu Phap Hoa tai TVQD (14)Day 2_Khoa tu Phap Hoa tai TVQD (15)Day 2_Khoa tu Phap Hoa tai TVQD (16)Day 2_Khoa tu Phap Hoa tai TVQD (17)Day 2_Khoa tu Phap Hoa tai TVQD (18)Day 2_Khoa tu Phap Hoa tai TVQD (19)Day 2_Khoa tu Phap Hoa tai TVQD (20)Day 2_Khoa tu Phap Hoa tai TVQD (21)Day 2_Khoa tu Phap Hoa tai TVQD (22)Day 2_Khoa tu Phap Hoa tai TVQD (23)Day 2_Khoa tu Phap Hoa tai TVQD (24)Day 2_Khoa tu Phap Hoa tai TVQD (25)Day 2_Khoa tu Phap Hoa tai TVQD (26)Day 2_Khoa tu Phap Hoa tai TVQD (27)Day 2_Khoa tu Phap Hoa tai TVQD (28)Day 2_Khoa tu Phap Hoa tai TVQD (29)Day 2_Khoa tu Phap Hoa tai TVQD (30)Day 2_Khoa tu Phap Hoa tai TVQD (31)Day 2_Khoa tu Phap Hoa tai TVQD (32)Day 2_Khoa tu Phap Hoa tai TVQD (33)Day 2_Khoa tu Phap Hoa tai TVQD (34)Day 2_Khoa tu Phap Hoa tai TVQD (35)Day 2_Khoa tu Phap Hoa tai TVQD (36)Day 2_Khoa tu Phap Hoa tai TVQD (37)Day 2_Khoa tu Phap Hoa tai TVQD (38)Day 2_Khoa tu Phap Hoa tai TVQD (39)Day 2_Khoa tu Phap Hoa tai TVQD (40)Day 2_Khoa tu Phap Hoa tai TVQD (41)Day 2_Khoa tu Phap Hoa tai TVQD (42)Day 2_Khoa tu Phap Hoa tai TVQD (43)Day 2_Khoa tu Phap Hoa tai TVQD (44)Day 2_Khoa tu Phap Hoa tai TVQD (45)Day 2_Khoa tu Phap Hoa tai TVQD (46)Day 2_Khoa tu Phap Hoa tai TVQD (47)Day 2_Khoa tu Phap Hoa tai TVQD (48)Day 2_Khoa tu Phap Hoa tai TVQD (49)Day 2_Khoa tu Phap Hoa tai TVQD (50)Day 2_Khoa tu Phap Hoa tai TVQD (51)Day 2_Khoa tu Phap Hoa tai TVQD (52)Day 2_Khoa tu Phap Hoa tai TVQD (53)Day 2_Khoa tu Phap Hoa tai TVQD (54)Day 2_Khoa tu Phap Hoa tai TVQD (55)Day 2_Khoa tu Phap Hoa tai TVQD (56)Day 2_Khoa tu Phap Hoa tai TVQD (57)Day 2_Khoa tu Phap Hoa tai TVQD (58)Day 2_Khoa tu Phap Hoa tai TVQD (59)Day 2_Khoa tu Phap Hoa tai TVQD (60)Day 2_Khoa tu Phap Hoa tai TVQD (61)Day 2_Khoa tu Phap Hoa tai TVQD (62)Day 2_Khoa tu Phap Hoa tai TVQD (63)Day 2_Khoa tu Phap Hoa tai TVQD (64)Day 2_Khoa tu Phap Hoa tai TVQD (65)Day 2_Khoa tu Phap Hoa tai TVQD (66)Day 2_Khoa tu Phap Hoa tai TVQD (67)Day 2_Khoa tu Phap Hoa tai TVQD (68)Day 2_Khoa tu Phap Hoa tai TVQD (69)Day 2_Khoa tu Phap Hoa tai TVQD (70)Day 2_Khoa tu Phap Hoa tai TVQD (71)Day 2_Khoa tu Phap Hoa tai TVQD (72)Day 2_Khoa tu Phap Hoa tai TVQD (73)Day 2_Khoa tu Phap Hoa tai TVQD (74)Day 2_Khoa tu Phap Hoa tai TVQD (75)Day 2_Khoa tu Phap Hoa tai TVQD (76)Day 2_Khoa tu Phap Hoa tai TVQD (77)Day 2_Khoa tu Phap Hoa tai TVQD (78)Day 2_Khoa tu Phap Hoa tai TVQD (79)Day 2_Khoa tu Phap Hoa tai TVQD (80)Day 2_Khoa tu Phap Hoa tai TVQD (81)Day 2_Khoa tu Phap Hoa tai TVQD (82)Day 2_Khoa tu Phap Hoa tai TVQD (83)Day 2_Khoa tu Phap Hoa tai TVQD (84)Day 2_Khoa tu Phap Hoa tai TVQD (85)Day 2_Khoa tu Phap Hoa tai TVQD (86)Day 2_Khoa tu Phap Hoa tai TVQD (87)Day 2_Khoa tu Phap Hoa tai TVQD (88)Day 2_Khoa tu Phap Hoa tai TVQD (89)Day 2_Khoa tu Phap Hoa tai TVQD (90)Day 2_Khoa tu Phap Hoa tai TVQD (91)Day 2_Khoa tu Phap Hoa tai TVQD (92)Day 2_Khoa tu Phap Hoa tai TVQD (93)Day 2_Khoa tu Phap Hoa tai TVQD (94)Day 2_Khoa tu Phap Hoa tai TVQD (95)Day 2_Khoa tu Phap Hoa tai TVQD (96)Day 2_Khoa tu Phap Hoa tai TVQD (97)Day 2_Khoa tu Phap Hoa tai TVQD (98)Day 2_Khoa tu Phap Hoa tai TVQD (99)Day 2_Khoa tu Phap Hoa tai TVQD (100)Day 2_Khoa tu Phap Hoa tai TVQD (101)Day 2_Khoa tu Phap Hoa tai TVQD (102)Day 2_Khoa tu Phap Hoa tai TVQD (103)Day 2_Khoa tu Phap Hoa tai TVQD (104)Day 2_Khoa tu Phap Hoa tai TVQD (105)Day 2_Khoa tu Phap Hoa tai TVQD (106)Day 2_Khoa tu Phap Hoa tai TVQD (107)Day 2_Khoa tu Phap Hoa tai TVQD (108)Day 2_Khoa tu Phap Hoa tai TVQD (109)Day 2_Khoa tu Phap Hoa tai TVQD (110)Day 2_Khoa tu Phap Hoa tai TVQD (111)Day 2_Khoa tu Phap Hoa tai TVQD (112)Day 2_Khoa tu Phap Hoa tai TVQD (113)Day 2_Khoa tu Phap Hoa tai TVQD (114)Day 2_Khoa tu Phap Hoa tai TVQD (115)Day 2_Khoa tu Phap Hoa tai TVQD (117)Day 2_Khoa tu Phap Hoa tai TVQD (118)Day 2_Khoa tu Phap Hoa tai TVQD (119)Day 2_Khoa tu Phap Hoa tai TVQD (120)Day 2_Khoa tu Phap Hoa tai TVQD (121)Day 2_Khoa tu Phap Hoa tai TVQD (122)Day 2_Khoa tu Phap Hoa tai TVQD (123)Day 2_Khoa tu Phap Hoa tai TVQD (124)Day 2_Khoa tu Phap Hoa tai TVQD (125)Day 2_Khoa tu Phap Hoa tai TVQD (126)Day 2_Khoa tu Phap Hoa tai TVQD (127)Day 2_Khoa tu Phap Hoa tai TVQD (128)Day 2_Khoa tu Phap Hoa tai TVQD (129)Day 2_Khoa tu Phap Hoa tai TVQD (130)Day 2_Khoa tu Phap Hoa tai TVQD (131)Day 2_Khoa tu Phap Hoa tai TVQD (132)Day 2_Khoa tu Phap Hoa tai TVQD (133)Day 2_Khoa tu Phap Hoa tai TVQD (134)Day 2_Khoa tu Phap Hoa tai TVQD (135)Day 2_Khoa tu Phap Hoa tai TVQD (137)Day 2_Khoa tu Phap Hoa tai TVQD (139)Day 2_Khoa tu Phap Hoa tai TVQD (140)Day 2_Khoa tu Phap Hoa tai TVQD (141)Day 2_Khoa tu Phap Hoa tai TVQD (142)Day 2_Khoa tu Phap Hoa tai TVQD (143)Day 2_Khoa tu Phap Hoa tai TVQD (144)Day 2_Khoa tu Phap Hoa tai TVQD (145)Day 2_Khoa tu Phap Hoa tai TVQD (146)Day 2_Khoa tu Phap Hoa tai TVQD (147)Day 2_Khoa tu Phap Hoa tai TVQD (148)Day 2_Khoa tu Phap Hoa tai TVQD (149)Day 2_Khoa tu Phap Hoa tai TVQD (150)Day 2_Khoa tu Phap Hoa tai TVQD (151)Day 2_Khoa tu Phap Hoa tai TVQD (152)Day 2_Khoa tu Phap Hoa tai TVQD (153)Day 2_Khoa tu Phap Hoa tai TVQD (154)Day 2_Khoa tu Phap Hoa tai TVQD (155)Day 2_Khoa tu Phap Hoa tai TVQD (156)Day 2_Khoa tu Phap Hoa tai TVQD (157)Day 2_Khoa tu Phap Hoa tai TVQD (158)Day 2_Khoa tu Phap Hoa tai TVQD (159)Day 2_Khoa tu Phap Hoa tai TVQD (160)Day 2_Khoa tu Phap Hoa tai TVQD (161)Day 2_Khoa tu Phap Hoa tai TVQD (162)Day 2_Khoa tu Phap Hoa tai TVQD (163)Day 2_Khoa tu Phap Hoa tai TVQD (164)Day 2_Khoa tu Phap Hoa tai TVQD (165)Day 2_Khoa tu Phap Hoa tai TVQD (166)Day 2_Khoa tu Phap Hoa tai TVQD (167)Day 2_Khoa tu Phap Hoa tai TVQD (168)Day 2_Khoa tu Phap Hoa tai TVQD (169)Day 2_Khoa tu Phap Hoa tai TVQD (170)Day 2_Khoa tu Phap Hoa tai TVQD (171)Day 2_Khoa tu Phap Hoa tai TVQD (172)Day 2_Khoa tu Phap Hoa tai TVQD (174)Day 2_Khoa tu Phap Hoa tai TVQD (175)Day 2_Khoa tu Phap Hoa tai TVQD (176)Day 2_Khoa tu Phap Hoa tai TVQD (177)Day 2_Khoa tu Phap Hoa tai TVQD (178)Day 2_Khoa tu Phap Hoa tai TVQD (179)Day 2_Khoa tu Phap Hoa tai TVQD (182)Day 2_Khoa tu Phap Hoa tai TVQD (183)Day 2_Khoa tu Phap Hoa tai TVQD (184)Day 2_Khoa tu Phap Hoa tai TVQD (185)Day 2_Khoa tu Phap Hoa tai TVQD (186)Day 2_Khoa tu Phap Hoa tai TVQD (188)Day 2_Khoa tu Phap Hoa tai TVQD (190)Day 2_Khoa tu Phap Hoa tai TVQD (192)Day 2_Khoa tu Phap Hoa tai TVQD (193)Day 2_Khoa tu Phap Hoa tai TVQD (194)Day 2_Khoa tu Phap Hoa tai TVQD (196)Day 2_Khoa tu Phap Hoa tai TVQD (197)Day 2_Khoa tu Phap Hoa tai TVQD (200)Day 2_Khoa tu Phap Hoa tai TVQD (201)Day 2_Khoa tu Phap Hoa tai TVQD (202)Day 2_Khoa tu Phap Hoa tai TVQD (203)Day 2_Khoa tu Phap Hoa tai TVQD (204)Day 2_Khoa tu Phap Hoa tai TVQD (205)Day 2_Khoa tu Phap Hoa tai TVQD (208)Day 2_Khoa tu Phap Hoa tai TVQD (209)Day 2_Khoa tu Phap Hoa tai TVQD (211)

Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn
27/04/201310:45(Xem: 1600)
Với niềm hoan hỷ lớn lao, tôi xin gởi lời chúc mừng đến TT Trụ Trì Thích Tâm Phương, ÐÐ Phó Trụ Trì Thích Nguyên Tạng và Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất Hải Ngoại tại Úc Ðại Lợi-Tân Tây Lan trong ngày Ðại Lễ Khánh Thành này.
27/04/201310:45(Xem: 2021)
Với niềm hân hoan và vinh dự, tôi xin chúc mừng Tu Viện Quảng Ðức trong dịp quý vị tổ chức Ðại Lễ Khánh Thành. Cộng đồng Wills nơi tôi đại diện là một cộng đồng đa sắc tộc với nhiều giá trị và hệ thống tín ngưỡng khác nhau.
21/03/201407:13(Xem: 6183)
Nếu ai có đến Melbourne nhớ về Quảng Đức ghé thăm chùa mình Ngôi chùa ấm cúng chân tình Mang tên Bồ Tát thiêu mình hy sinh
14/07/201505:21(Xem: 10524)
Nam Mô A Di Đà Phật, thưa quý Phật tử gần xa, sáng sớm nay 6-1-2015, mái ngói chánh điện Tu Viện Quảng Đức đã được nhóm thợ Úc bắt tay tháo gỡ bỏ ngói cũ, trải lớp giấy chóng nước, đóng gỗ mè và lợp ngói mới, công việc sẽ kéo dài khoảng 3 tuần sẽ xong. Cầu Phật gia hộ cho công trình trùng tu sớm thành tựu viên mãn. Kèm đây là hình ảnh ghi nhận ngày hôm này. Nam Mô A Di Đà Phật
27/04/201310:45(Xem: 2457)
Đạo Phật đã du nhập vào Việt Nam từ đầu thế kỷ thứ 2 nhất trước Tây Lịch, ngay khi được truyền vào, đạo Phật đã nhanh chóng thích nghi với lối sống của người dân Việt, đi sâu vào quần chúng mang theo những tư tưởng cao đẹp, lấy con người làm đối tượng để giải quyết những việc của con người
22/07/201409:17(Xem: 15357)
Ngôi tu viện Phật giáo vùng Tây Bắc của tiểu bang Victoria được Thượng tọa Thích Tâm Phương khai sơn từ năm 1990. Ban đầu tu viện tọa lạc ở vùng Broadmeadows. Đến năm 1995, tu viện vận động mua lại ngôi trường tiểu học Fawkner cũ có diện tích 8.000 m2 và xây dựng thành ngôi phạm vũ trang nghiêm mang tên Bồ tát Thích Quảng Đức từ năm 1997 đến năm 2003. Công trình xây dựng do kiến trúc sư Nguyễn Kiển Thành thiết kế, kiến lập theo kiểu chữ “Công” mang dáng dấp kiến trúc cổ kính Á Đông. Đại lễ khánh thành được tu viện tổ chức trọng thể vào các ngày 10, 11 và 12-10-2003. Điện Phật được bài trí tôn nghiêm thờ tôn tượng đồng đức Phật Thích Ca thiền định. Tượng cao 2,50m, nặng khoảng 1,5 tấn. Phía trước và hai bên, tu viện đặt thờ nhiều tượng Phật, Bồ tát, Hộ Pháp Già Lam. Đến năm 2008, tu viện xây Tăng xá và Bảo tháp Tứ Ân. Bảo tháp 4 tầng, cao 14m, rộng 5m, trên nóc tôn trí tượng đức Phật A Di Đà cao 1,2m. Trong bảo tháp tôn thờ Xá Lợi Phật, tượng chư Phật, Bồ tát và linh cốt của Phật tử q
01/04/201417:40(Xem: 9922)
Tu Viện Quảng Đức trân trọng chào đón quý đồng hương, Phật tử đến ủng hộ buổi văn nghệ gây quỹ giúp xây dựng Giảng Đường Hoa Sen được khai mạc lúc 01 giờ trưa Chủ Nhật 20 tháng 04 năm 2014 tại Tu Viện Quang Đức, số 105 Lynch Rd, Fawkner. Với những tiếng hát được yêu mến như Nữ Ca sĩ Phi Nhung, Ca Sĩ Cát Tiên, nam ca sĩ Mạnh Quỳnhđến từ Hoa Kỳ, cùng quí anh chị ca sĩ tại Melbourne như Tâm Như, Vĩnh Huy, Thụy Kim; Ban Nhạc Viễn Phương,Âm thanh ánh sáng: Anh Bằng.
16/03/201507:22(Xem: 6450)
Các vị tăng sĩ tại Tu Viện Thupten Shedrup Ling ở Myers Flat bàng hoàng sửng sốt sau khi chánh điện mới xây đã bị tiêu hủy trong trận hỏa hoạn vào Thứ Sáu vừa qua (13-3-2015). Vụ hỏa hoạn đã thiêu rụi tài sản ước tính khoảng $145, 000 và tòa nhà vẫn chưa được đóng bảo hiểm. Một gia đình người Nepal đã vô ý gây nên vụ hỏa hoạn này, họ đến đây (phía bắc Bendigo) từ thành phố Melbourne (cách 2 tiếng lái xe) để cầu siêu cho Thân phụ của họ. Gia đình đã thắp rất nhiều đèn cầy nhỏ ở trên bàn thờ trong buổi lễ và đã không tắt nến trước khi ra về.
04/08/201318:15(Xem: 4617)
Quảng Đức Mái Chùa Chung. Nhạc: Nguyễn Tuấn, thơ của Tuệ Kiên: mp3 Ca Sĩ Tuyết Mai; quay phim: Mỹ Hạnh Nguyên Nhật Khánh