Tu Viện Quảng Đức105 Lynch Rd, Fawkner, Vic 3060. Australia. Tel: 9357 3544. quangduc@quangduc.com* Viện Chủ: TT Tâm Phương, Trụ Trì: TT Nguyên Tạng   
Bài mới nhất

CHƯƠNG 4: TÁN BỒ TÁT

03/01/201103:17(Xem: 1347)
CHƯƠNG 4: TÁN BỒ TÁT

CHƯƠNG BỐN: TÁN BỒ TÁT

1. Quan Âm Linh Cảm

Quan Âm Linh Cảm phú đạo tràng,
Trừ tam tai, miễn bát nạn,
Hộ quốc nhơn vương giáng cát tường,
Hộ quốc nhơn vương giáng cát tường,
Nam mô Đại Bi Quan Thế Âm Bồ Tát.

2. Địa Tạng

Địa Tạng Thập Vương khởi ai lân,
Yết/Kiết án tiêu danh nạp thiện duyên.
Hương linh tu trượng Như Lai giáo.
Nguyện bằng Phật/pháp lực phán sanh thiên
(vãng Tây phương).
Nam mô Địa Tạng Vương Bồ Tát.
(Nam mô Siêu Lạc Độ Bồ Tát)

3. Quan Âm Bồ Tát

Quan Âm Bồ Tát đại thần thông.
Thủ chấp dương chi quá hải đông.
Quan Âm năng cứu thế gian khổ,
Nguyện độ hương hồn vãng thiên cung.

4. Vi Đà Thiên Tướng

Vi Đà Thiên Tướng diệu đường đường,
Thân phi kim giác hiển oai quang.
Khai hóa tam châu hưng mật dụng,
Tồi tà phụ chánh hộ đạo tràng.
Nam mô Phổ Nhân Hoàng Bồ Tát.

5. Phổ Đà

Phổ Đà Lạc Gia thường nhập định,
Tùy duyên phú cảm mỵ bất châu,
Tầm thanh cứu khổ độ quần mê
Thị tắc danh vi Quán Tự Tại.

5. Hải Chấn

Hải chấn triều âm thuyết Phổ môn,
Cửu liên hoa lý hiện đồng chơn.
Dương Chi nhứt đích chơn cam lồ,
Tan tác sơn hà đại địa xuân.
Nam mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát.

6. Thiện Tài Đồng Tử

Thiện Tài đồng tử,
Ngũ thập tam tham,
Siêu sanh tử độ vong (cô, hương) hồn,
Tảo vãng Tây phương
Nhược nhơn quy y
Phật, Pháp, Tăng, Tam Bảo
Bất đọa tam đồ.
Nam mô Chứng Minh Sư Bồ Tát (3 lần)

7. Thần Thông

Thần thông du hý,
Hóa đạo vô duyên.
Từ bi phổ tế bạt thân uyên,
Giác để quảng hoằng truyền
Diệu dụng chiêu nhiên
Đốn chứng tể kim tiên

8. Quang Minh

Quang minh chính đại,
Cảm ứng đạo giao.
Thần tư minh phước nghiệp băng tiêu,
Phật nhựt vĩnh chiêu chiêu,
Lợi ích phong nhiêu,
Tán thán quả cao siêu.

9. Thập Nhị Dược Xoa

Thập nhị Dược Xoa,
Trợ Phật tuyên hoằng.
Ngũ sắc thể lủ kết kỳ danh.
Tùng nguyện tất viên thành
Oan nghiệp băng thanh
Phước thọ võng khương ninh.

10. Quan Âm

Quan Âm Bồ Tát diệu nan thù,
Thanh tịnh trang nghiêm lụy kiếp tu,
Thiên xứ hữu cầu thiên xứ ứng,
Khổ hải thường tác độ nhơn châu.
Nam mô Đại Bi Quan Thế Âm Bồ Tát.

11. Bồ Tát Văn Thù (Vía Văn Thù)

Tích cư ngũ đảnh,
Thân pha thanh sư,
Từ vân phổ phú pháp vũ thi.
Diệu diễn tỳ gia ly,
Thất thập chi sư,
Phổ hóa đáo kim thời.
Nam mô Đại Trí Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát.

12. Sát Trần (Vía Phổ Hiền)

Sát trần tâm niệm khả sổ tri,
Đại hải thủy trung khả ẩm tận.
Hư không khả lượng phong khả kế,
Vô năng thuyết tận Phật Công Đức.

13. Phổ Hiền

Phổ Hiền hạnh nguyện,
Phước tu vô biên,
Như thị trí huệ hiệu Phổ Hiền,
Nhứt thiết tất giai viên,
Vạn đức trang nghiêm,
Lợi ích biến nhơn thiên.

14. Thủ Trì (Vía Quan Âm)

Thủ trì dương chi,
Đảnh đới Nhu Lai,
Già phu liên tọa bảo liên đài,
Cứu khổ thậm bi ai,
Nhứt niệm năng hồi,
Vô lượng từ môn khai.
Nam mô Đại Bi Quan Thế Âm Bồ Tát.

15. Địa Tạng (Vía Địa Tạng)

Địa tạng Đại Sĩ thệ nguyện hoằng thâm,
Minh châu chiêu phá thoát vi thành.
Kim tích chấn u minh,
Lễ tượng xưng danh,
Sa giới bố dương xưng.
Nam mô Đại Thánh Địa Tạng Vương Bồ Tát.

16. Trí Huệ

Trí huệ hoằng thâm đại biện tài,
Đoạn cư ba thượng tuyệt trần ai.
Tường quang thước phá thiên sanh bệnh,
Cam lồ năng trừ vạn kiếp tai,
Túy liễu phất khai kim thế giới,
Hồng liên dõng xuất ngọc (nguộc) lâu đài,
Ngã kim khể thủ phần hương tán,
Nguyện hướng nhơn gian ứng hiện lai.
Nam mô Đại Bi Quan Thế Âm Bồ Tát.

17. Chưởng Ốc

Chưởng ốc minh châu quang bất muội,
Thủ trì kim tích nạp thiện duyên.
Tam đồ ngục nội bố tứ vân,
Ngũ thú ba trung trình cao trạo.
Đại Thánh Địa Tạng Vương Bồ Tát,
Hộ Pháp Chư Thiên Bồ Tát,
Đại Sĩ Diện Nhiên Vương Bồ Tát.

18. Ốc Tiêu

Lễ thỉnh Ốc Tiêu Diện Nhiên Vương,
Quan Âm Bồ Tát hiện chơn hình,
Thống lãnh cửu u linh vạn loại.
Phó hội đàn tràng đắc sanh thiên.
Nam mô Diện Nhiên Vương Bồ Tát.

19. Diện Nhiên

Diện Nhiên Đại Sĩ,
Bồ Tát hóa thân,
Ốc Tiêu Sơn hạ hiện chơn hình,
Kình phá Thiết Vi thành,
Đới lãnh cô hồn,
Bảo mãn tận siêu thăng
Nam mô Diện Nhiên Vương Bồ Tát.

20. Quan Âm Đại Sĩ

Quan Âm Đại Sĩ,
Phổ hiệu viên thông.
Thập nhị đại nguyện thệ hoằng thâm,
Khổ hải tầm thanh,
Vô sát bất hiện thân.
Nam mô Quan Thế Âm Bồ Tát.

21. Quan Âm

Quan Âm Đại Sĩ đức tướng nguy nguy
Thiên thủ thiên nhãn độ quần mê
Nguyện hải tiêu nạn an
Pháp giới phổ quang nguyên.

22. Thập Nhị Dược Xoa

Thập nhị Dược Xoa Đại Tướng,
Trợ Phật tuyên hoằng,
Ngũ sắc tuyệt số kết trì danh,
Tùy nguyện tất viên thành.
Oan nghiệp băng thanh.
Phước thọ vĩnh khương ninh.
Nam mô Dược Sư Hội Thượng Phật Bồ Tát.

23. Thượng Như Sơn Điện

Thượng như sơn điện,
Túc cảm hà sa,
Thanh tuyền nhứt ước ấn tiêu sa.
Bố dĩ hậu … lân,
Mê thuật vi ám
Ba vạn cổ tuyền ân.

24. Tây Trúc

Tây trúc cửu lũng,
Hữu bí kỳ tuyền.
Khuyết danh tam muội nghịch oan khiên.
Ca khởi chơn nguyện,
Thanh tịnh thông huyền.
Kỳ pháp quảng lưu chuyên.

25. Giám Trai

Giám trai sứ giả,
Hỏa bộ oai thành,
Điều hòa bách vị tiếu duy linh
Tai họa vĩnh vô xâm.
Hộ mạng từ thân.
Thanh chúng vĩnh an ninh.

26. Niêm Hoa

Niêm hoa ngộ chỉ,
Tổ đạo sơ hưng.
Miên diên tử thất diễn chơn thừa,
Lục đạo vĩnh truyền đăng.
Dịch diệp trượng thừa
Chánh pháp vĩnh ninh
Hộ nhơn sư Bồ Tát.

27. Tử Trúc

Tử trúc lâm trung Quan Tự Tại,
Thân cư gian thượng Phổ Đà phong.
Túc đạp hồng liên thiên diệp nộn,
Thủ trì dương liễu nhất chi xuân.

28. Đông Tây

Đông Tây Nam Bắc Tứ bộ châu,
Bá thiên sát độ diệt nan thù.
Tu di ảnh thượng an cung điện
Đại địa sơn hà thoát khổ thu (thú).
Đại Bi Quan Thế Âm Bồ Tát.

29. Tối Thắng

Tối thắng trang nghiêm Tự Tại Vương,
Như Lai giao diễn thị chơn thừa,
Kích kim chiếu phá kinh hoàng khố
Diệm khẩu lôi oanh thị Diện Nhiên.
Nam mô Diện Nhiên Vương Bồ Tát.

Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn
20/09/201016:19(Xem: 3793)
Nghi lễ biểu hiện lòng thành kính đối với Tam Bảo: Tín đồ luôn có một niềm tin sâu sắc và thành kính đối với Tam Bảo. Niềm tin đó tạo sự chuyển hóa trong nội tâm...
19/01/201209:13(Xem: 4088)
Ngày Tết trên bàn thờ luôn bày trái cây để cúng ông bà gọi là mâm ngũ quả. Ở Trung bộ gọi là mâm quả tử, lưu ý đến hạt/tử hay nói rõ là quả có hạt, hơn là quả nói chung, ám chỉ tín lý phồn thực: cầu mong sự sinh sản, gieo một hạt được trăm hạt, nhất bản vạn lợi...
23/09/201005:54(Xem: 5010)
Nghi lễ sẽ tạo thành không khí lễ nghĩa, làm cho con người có tập quán đạo đức hướng về điều tốt điều phải một cách tự nhiên. Ở chỗ có mồ mả thì có cái không khí bi ai...
18/01/201215:40(Xem: 4041)
Nếu chúng ta là người Phật tử thì ngày 23 tháng chạp không nên theo tập tục văn hóa mê tín dị đoan mua cá chép vàng về để giết hại cúng Ông Táo, việc làm ấy sai trái đạo lý...
08/12/201009:58(Xem: 1514)
Trong các lễ cúng thí Cô hồn, Trai đàn Chẩn tế được tổ chức quy mô nhất. Nó bao hàm cả hai khía cạnh văn chương và triết lý, gần như tất cả tinh hoa của tư tưởng và văn học Phật Giáo Đại thừa Mật Tông được gói trọn vào đây.
09/04/202016:40(Xem: 928)
“Xây chùa, tạo tượng, đúc chuông, ba công đức ấy thập phương nên làm”, xây dựng ngôi Tam bảo, bao gồm hình thức và nội dung của cơ sở Tự viện, Tịnh xá, Tịnh thất, Niệm Phật đường. Qua đó, Trụ trì mới có cơ sở hành đạo, thi hành Phật sự, hóa độ chúng sanh, báo Phật ân đức.
24/07/201100:09(Xem: 2101)
Thành ngữ Việt Nam có câu: “Thờ thì dễ, giữ lễ thì khó”, chúng ta hãy cùng nhau tìm hiểu đề tài ý nghĩa và tác dụng của lễ bái.