Tu Viện Quảng Đức105 Lynch Rd, Fawkner, Vic 3060. Australia. Tel: 9357 3544. quangduc@quangduc.com* Viện Chủ: TT Tâm Phương, Trụ Trì: TT Nguyên Tạng   
Bài mới nhất

Nghi Báo Tiến Cúng dường chung thất Thượng tọa Huyền ÂnTrụ trì chùa Bích Liên

03/10/201200:31(Xem: 3867)
Nghi Báo Tiến Cúng dường chung thất Thượng tọa Huyền ÂnTrụ trì chùa Bích Liên
ngoi thienNGHI BÁO TIẾN
Cúng dường chung thất
Thượng tọa HUYỀN ẤNTrụ trì chùa  BÍCH LIÊN
Viên tịch ngày 26 tháng 10 năm Mậu Thìn
tại chùa Minh Tịnh - Qui Nhơn

- Tiết thứ lâm diên:
- Chuông trống Bát nhã
- Cử nhạc khai đàn,
- Chủ lễ lâm diên,
- Cử nhạc tham lễ,
- Chủ lễ niệm hương
- Dâng hương tác lễ.

- CHỦ LỄ HẠ PHỦ XÍCH - VỊNH KHAI DIÊN:
Giường hạc an nhiên phút mộng tàn,
Nghìn thu vĩnh biệt nẻo nhơn gian,
Vì lẽ: huyễn thân mai một dòng sanh tử,
Nhưng, chân tánh tiêu dao núi Niết bàn.
Thế nhưng, đạo nghiệp Người:
Giữ đạo giúp đời công quả  mãn,
Giảng kinh dạy thuốc hạnh nhơn hoàn,
Người đi để lại bao thương tiếc,
Báo tiến hôm nay nguyện cúng dàng.

- TẢ BẠCH XƯỚNG:
Dâng hương lên án cúng dường,
Cúi lễ giác linh ba lạy,
Tất cả thứ tự lại quì,
Một lòng chí thành làm lễ.

* Trang 207 *
device

-  CHỦ LỄ HẠ PHỦ XÍCH - Cử  tán hương:
Hương xông đảnh báu, giới định tuệ hương,
Giải thoát tri kiến quí khôn lường,
Ngào ngạt khắp muôn phương
Thanh tịnh tâm hương,
Đệ tử nguyện cúng dường.
Nam mô Hương cúng dường Bồ Tát. (3 lần)

- CHỦ LỄ HẠ PHỦ XÍCH – QUỲ BẠCH:
Kính bạch giác linh Đại sư!
Chúng tôi từng nghe rằng:
Thân thế của Đại sư
Xử thế tề gia,
Nhơn nghĩa nhà Nho,
Tiên Tổ nhiều đời
Noi gương Khổng Thánh.
Minh tâm kiến tánh,
Từ bi họ Thích,
Ông cha hai hệ
Theo dấu Pháp vương.
Nhớ giác linh xưa!
Người, cử chỉ khiêm nhường,
Hành vi cẩn thận,
Lợi danh không bận,
Địa vị chẳng cầu,
Trí tuệ cao sâu,
Từ bi rộng rãi.
Người, từng nhập thất tôn ông Trí Hải,
Từng kế thừa sư phụ Linh Sơn.

* Trang 208 *
device

Nhờ vậy mà:
Dòng thiền tìm tận nguồn cơn,
Ý Tổ suy cùng cội gốc.
Về các vấn đề:
Sanh tử: “long ngâm khô mộc”,
Có không: “điểu tích trường không”.
Nhật dụng trà phạn thần thông,
Bình sanh tiếu đàm diệu dụng.
Từ đó, Người đã sống cuộc đời:
Đạo lý nhiệm mầu dạy chúng,
Thuốc men thần diệu cứu người,
Đem đạo vào đời,
Vị tha vô ngã.
Hơn thế nữa:
Thành Phật người vui cùng tòng bá,
Ngộ Tâm, người mừng với trăng sao.
Thập Tháp nguyệt hạ bất xao, ra vào tự nhiệm,
Bích Liên môn tiền vô yểm, đi ở do duyên.
Mai ông, kế nghiệp bút nghiên
Kỳ Vực, nối dòng y dược.
Nhưng tiếc rằng:
Tay cầm đủ linh đơn Biến Thước,
Đầu gối đầy bảo thảo Thần Nông.
Thầy giỏi Tây Đông,
Thuốc hay Nam Bắc,
Nhưng vô thường bất trắc,
Dễ diệt khó sanh.

* Trang 209 *
device

Than ôi!
Đạo nghiệp gần thành
Thì, báo thân đã mãn,
Tiếc thương năm tháng,
Trông đợi mai chiều.
Còn đâu khóm trúc tiếng diều,
Nào thấy đầm sen bóng nhạn,
Cánh hạc thẳng đường Vân hán,
Chân mây rẽ bước sơn hà.
Người:
Không nửa lời từ giã quê cha,
Không một lạy cúng dường giỗ mẹ.
Giờ ra đi, Người dặn dò cặn kẽ
Phút lên đường, Người chánh niệm phân minh.
Tổ đình gởi lại di hình,
Phật quốc mang đi linh sản.
Từ đây:
Tử sanh đã mãn,
Lão bịnh vừa tàn,
Nhưng, còn mất mơ màng,
Đi về phưởng phất…

- CHỦ LỄ HẠ PHỦ XÍCH – TUYÊN PHÁP NGỮ:
Kính bạch giác linh Tân tịch Thượng tọa!
Như Thượng tọa đã biết:
Chân tánh không còn không mất,
Huyễn thân có diệt có sanh,
Tuy nhiên, ngày diệt cũng là ngày sanh,
Giờ đi cũng là giờ đến.

* Trang 210 *
device

Bất quá: quả mãn thuyền từ đến bến,
Nhơn viên xe pháp về nhà,
Nhưng thật ra, chẳng có gì đến đi cả.
Vì: Tịnh độ tại Ta bà,
Di Đà nơi tự tánh.
Mặt khác, hoa trúc diễn lời kinh thánh,
Nước chim hót giọng kệ thiêng,
Vậy bí mật hay hiển nhiên,
Xin giác linh hãy tự ngộ.

- TẢ BẠCH TIẾP:
Kính bạch giác linh Thượng tọa!
Pháp sư vừa cúng dường cam lộ,
Linh giác đã nạp thọ đề hồ.
Đến đây, chí thành môn phái hiếu đồ,
Cung kính thượng hương bái thỉnh
Hương hoa thỉnh, hương hoa phụng thỉnh.

- CHỦ LỄ HẠ PHỦ XÍCH – SƠ THỈNH:
Nam mô nhất tâm phụng thỉnh!
Sắc tứ Bích Liên đầu Phật, Minh Tịnh thuyên thần,
Suốt đời lạc đạo an bần,
Trọn kiếp độ sanh cứu khổ.
Hôm nay pháp tịch phụng vì: Sắc tứ Bích Liên, nối dòng pháp Lâm tế đời thứ 41, húy thượng NHƯ hạ ĐỊNH, tự Giải Phát, Tân tịch Bổn sư Thượng tọa giác linh, liên đài tọa hạ.

- Duy nguyện:
Hương lòng vừa bén,

* Trang 211 *
device

Linh giác đã hay,
Pháp tịch hôm nay
Nguyện xin chứng giám.
Hương hoa thỉnh, hương hoa phụng thỉnh.

- CHỦ LỄ HẠ PHỦ XÍCH – TÁI THỈNH:
Nam mô nhất tâm triệu thỉnh!
Bích Liên thiệu phái, Linh Thứu truyền y,
Ra vào sanh tử lắm khi
Lên xuống Niết bàn mấy độ.
Hôm nay pháp tịch phụng vì: Sắc tứ Bích Liên, nối dòng pháp Lâm tế đời thứ 41, húy thượng NGỌC hạ TÒNG, Tân tịch Bổn sư Thượng tọa giác linh, liên đài tọa hạ.

* Trang 212 *
device

- Duy nguyện:
Trang nghiêm linh tọa,
Thanh tịnh thiền sàng,
Thỉnh giáng đạo tràng
Chứng minh công đức.
Hương hoa thỉnh, hương hoa phụng thỉnh.

- CHỦ LỄ HẠ PHỦ XÍCH – TAM THỈNH:
Nam mô nhứt tâm phụng thỉnh!
Lãn ông viễn duệ, Tuệ Tĩnh hậu tôn,
Đạo mầu an tịnh tâm hồn,
Thuốc quý cứu nguy thân mạng.
Hôm nay pháp tịch phụng vì: Sắc tứ Bích Liên, nối dòng pháp Lâm tế đời thứ 41, pháp hiệu HUYỀN ẤN, Tân tịch Bổn sư Thượng tọa giác linh, liên đài tọa hạ.

- Duy nguyện:
Hương hoa cúng dưỡng, công đức tuyên dương,
Theo khói chơn hương, quang lâm pháp hội
Hương hoa thỉnh, hương hoa phụng thỉnh.
Nam mô Đăng Bảo Tọa Bồ tát. (3 lần)

- TẢ BẠCH XƯỚNG:
Sơ hiến trà - Lễ ba lạy - Cùng quì.

- CHỦ LỄ RUNG LINH – VỊNH 1:
Hơn mười vạn dăm tự trời Tây,
Chấn tích quang lâm nhọc sức Thầy,
Bảo tọa tuy cao nhưng chẳng ngại
Xin Thầy an tọa xuống đài mây.

- KỆ TRÀ:
Đài mây Thầy an tọa,
Chứng minh công đức này,
Trời Tây muôn ức dặm
Đàn chỉ tức về đây.

- CHỦ LỄ HẠ PHỦ XÍCH – XƯỚNG SỚ:
Trước đài hoa khể thủ,
Dưới chiếu cỏ hồ quì,
Xin mạo muội cung duy,
Dâng sớ văn bái bạch
Duy nguyện Tôn sư cảm cách,
Từ bi tác đại chứng minh.

- TUYÊN SỚ:
Kính bạch giác linh Thượng tọa!
Chúng tôi từng nghe rằng:
Đại Phật xuất hưng,

* Trang 213 *
device

Tự có ngày Niết bàn an nghỉ
Tôn sư viên tịch,
Há không dịp đền đáp thâm ân?
Sự chẳng thể quên,
Lý đâu lại chấp.
Sớ rằng:
Nay có hiếu đồ Tỳ kheo Thích…, cùng bốn chúng Tăng Ni, mười phương Phật tử thuộc các chùa Minh Tịnh, Bích Liên, tại tỉnh Bình Định.
Giờ nầy: cung kính quì trước linh đài,
Dâng lên sư tọa,
Hương đăng hoa quả,
Mỹ vị sắc hương,
Tỏ dạ cúng dường,
Đền ơn khai hóa
Cúi mong Tôn sư bất xả,
Dũ ánh từ nhãn chiếu lâm.
Chúng đẳng thiết nghĩ rằng: Tôn sư – Người,
Chánh tín phát tâm,
Đồng chơn nhập đạo,
Chơn tâm hạo hạo,
Pháp tướng nguy nguy
Tấn chỉ oai nghi,
Từ uy phong độ
Lòng hèn nào bổ,
Đức lớn khó đền
Sư đồ bên dạ khó quên,

* Trang 214 *
device

Đạo nghĩa trong lòng còn nhớ.
Nay thời: đạo tràng vừa mở,
Pháp sự cử hành,
Sớ văn tỏ tấc lòng thành,
Mạo muội hòa nam bái bạch.
Nam mô Sắc tứ Bích Liên, nối dòng pháp Lâm tế đời thứ 41, Tân tịch trụ trì HUYỀN ẤN giác linh, tác đại chứng minh.

- Phục nguyện:
Ba thân thanh tịnh,
Chánh giác vị thành,
Một tánh trừng thanh
Tây phương trực vãng.
Chứng pháp nhẫn vô sanh,
Nhập chơn thừa đại định,
Mong Phật thọ mịnh,
Ứng hóa độ sinh.
Cẩn sớ!
Nay ngày 14 tháng chạp năm…, PL …
Sa môn Thích… Hòa nam thượng sớ.

- TẢ BẠCH XƯỚNG:
Á hiến trà - Lễ ba lạy - Cùng quì.

- CHỦ LỄ RUNG LINH – VỊNH 2:
Sắc hương mỹ vị trai bồ soạn,
Thành kính dâng lên trước bảo đài,
Một bát hòa la đầy đạo vị
Cúng dường Hòa thượng - sứ Như lai.

* Trang 215 *
device

- KỆ TRÀ:
Như Lai - Người - Sứ giả,
Ứng cúng khắp muôn phương,
Một bát trai bồ soạn,
Xin thành kính cúng dường.
Nam mô Thiền Duyệt Tạng Bồ tát.

- TỤNG: Cúng dường Nam mô Tát phạ…
- TẢ BẠCH XƯỚNG:
Chung hiến trà - Lễ ba lạy - Cùng quì.

- CHỦ LỄ RUNG LINH – VỊNH 3:
Chim thức xé lồng bay mất dạng,
Cá tâm phá sóng lặng im hơi
Hỏi ai biết được đường chim cá,
Chim ở trời cao, cá bể khơi.

- KỆ TRÀ:
Bể khơi tìm tăm cá,
Trời rộng hỏi dấu chim,
Qua lại không dấu vết
Biết đâu để dọ tìm?
- TỤNG: Ma ha Bát nhã… (hoặc chú vãng sanh)

- HỒI HƯỚNG:
Vừa rồi, bao nhiêu công đức,
Bấy nhiêu hương hoa,
Thành kính thiết tha
Nguyện xin cúng dưỡng.
Bích Liên phương trượng,
Linh giác tọa tiền,

* Trang 216 *
device

Duy nguyện ai liên,
Thùy từ nạp thọ.

- Phục nguyện:
Nắng mưa chưa tiêu hồn cỏ,
Tàn tạ còn đượm hương hoa.
Do đó, mong Người thường gia hộ cho:
Rừng thiền Bình Định an hòa,
Hiển pháp Qui Nhơn trấn tịnh.
Nước nhà cường thịnh,
Dân tộc văn minh,
Thế giới hòa bình,
Chúng sanh an lạc.
Hưng từ Bồ tát,
Cứu độ muôn loài,
Khai trí Như lai
Mở mang Phật quốc.

- Phổ nguyện:
Đàn na thí chủ,
Tăng ích phước điền,
Pháp giới nhơn thiên,
Tề thành Phật đạo.

- (Đồng hòa): Nam mô A Di Đà Phật.
- TÁN ĐƯA:
Pháp hội đến đây xin tạm mãn,
Hương hoa chuông trống tiễn chân Thầy,
Đường mây xe gió Thầy dời bước
Gia hộ bình an thế giới nầy.
Nam mô Đăng Vân Lộ Bồ tát. (3 lần)

* Trang 217 *
device

- CHỦ LỄ HẠ PHỦ XÍCH - XƯỚNG:
Thù ân báo hiếu,
Lễ đã viên thành,
Chuông trống hòa thanh
Lễ từ ba lạy.

* Trang 218 *
device


ĐIẾU TỪ

Nam mô A Di Đà Phật.
Kính bạch Thượng tọa Huyền Ấn, trụ trì sắc tứ Bích Liên, Tân tịch pháp huynh giác linh!
Thưa Thượng tọa!
Chắc Thượng tọa cũng nghĩ rằng:
Từ xưa trời dài mạng ngắn,
Thuở giờ đời ngắn đạo dài,
Sống lâu Bành Tổ mấy ai?
Chết yểu Nhan Hồi bao gã?
Nhớ giác linh xưa! Người là sản phẩm của:
Trăng sao cao cả, non nước bao la,
Tú khí tinh hoa, trời sinh đất dưỡng.
Nhưng mạt pháp rủi ro sinh trưởng,
Minh sư may mắn học hành.
Nhờ đó mà Người thấy được:
Biển tánh trừng thanh,
Trời chơn cao quảng,
Thoại đầu phát minh nhãn tạng,
Công án khám phá tâm huyền.
Người còn có khả năng khác nữa:
Sâu cạn bút nghiên, vào ra thiền quán,
Cứu người thân hoạn, dạy chúng tâm yên
Việc nghĩa hay siêng, chuyện lành chẳng chán,
Hành vi trong sáng, chí khí kiên cường,
Đức tính khá thương, công cao đáng quí.
Thế mà: đạo nghiệp dường như hoàn bị,

* Trang 219 *
device

Nhưng, báo thân nào ngỡ chóng tàn.
Tuy nhiên:
Sanh tử hai đàng, Niết bàn một ngã,
Là chơn hay giả, là đoạn hay thường?
Phàm Thánh một trường, long xà chung hội.
Than ôi! Ở đi bối rối, còn mất mộng mơ
Từng nghe: ba đời về lại trông chờ,
Chỉ thấy: một thuở ra đi biền biệt!
Đất Việt thuyên thần thương tiếc,
Trời Tây thác chất vui mừng.
Từ đây:
Bích Liên bến nước trông chừng,
Trong lúc ấy:
Hoàng hạc đường mây ngắm hướng,
Thế là: lưu liên thôi đừng miễn cưỡng,
Vì lẽ: ly tán chịu vậy nài sao?
Giờ chỉ biết, cúi đầu cầu nguyện cho Người:
Đài vàng nhấn gót lên cao,
Tòa báu vươn mình đứng vững.
Vô sanh quả chứng, bất thối vị an,
Trần lao rũ sạch ba ngàn,
Lầu các dạo chơi tám vạn,
Đạo tình tỏ bày chưa cạn.
Linh giác cảm cách đã sâu,
Trước tọa (tháp) cúi đầu, trong lòng buồn khổ
Cùng người thiên cổ, lau mắt chia tay.

Ngày 14 tháng chạp năm Mậu thìn, PL. 2632

* Trang 220 *
device

Pháp Sự Khoa Nghi 4 5 6
Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn
14/03/201921:36(Xem: 10851)
Chùa Thiên Ấn do TT Thích Như Định thành lập năm 1992 (Nhâm Thân) tại thành phố Wollongong, tiểu bang New South Wales, cho đến ngày 14 tháng 4 năm 1993, nhân duyên đầy đủ, chùa chính thức dời về Canley Vale thuộc thành phố Fairfield. Chùa Thiên Ấn hiện tọa lạc tại số 69-71 Delamere St, Canley Vale (bao gồm lô đất số 56-58 Cadwell St, Canley Vale), Sydney, New South Wales với diện tích tổng quát là 3,600m2. Chùa Thiên Ấn tại Úc được đặt theo tên của Tổ Đình Thiên Ấn, Quảng Ngãi là quê hương của Thầy Trụ Trì Thích Như Định. Tổ Đình tọa lạc trên núi Thiên Ấn, phía dưới là sông Trà Khúc.
19/08/201503:35(Xem: 4378)
Trống là một trong những loại nhạc khí, thường làm bằng đá, cây, đồng, v.v…Xưa tại Ấn Độ dùng để báo thời gian, cảnh báo. Khi Đức Phật còn tại thế, dùng nó để tập họp chúng Tăng Bố tát, nghe pháp…Ngũ Phần Luật có ghi: “chư Tỳ kheo bố tát, chúng bất thời tập. Phật ngôn: nhược đả kiền chuỳ, nhược đả cổ…”.
31/03/201519:49(Xem: 19369)
“Mộ cổ thần chung cảnh tỉnh thế gian danh lợi khách Kinh thanh Phật hiệu hoán hồi khổ hải mộng trung nhơn”. Một làn khói trầm vương nhẹ, một lời kinh khuya sớm, một tiếng chuông rơi… đều làm cho tâm hồn ta nhẹ nhàng, thanh thoát, hướng thượng và quay về với nội tâm. Mỗi tôn giáo đều có những nghi thức và pháp khí hành lễ đặc thù, phù hợp với truyền thống và văn hóa của tôn giáo mình. Đạo Phật, gần hai ngàn năm gắn liền với Dân tộc chúng ta, cho nên những pháp khí, tiếng trống, tiếng chuông chùa… trở thành thân thương, gần gũi, quen thuộc với văn hóa Dân tộc và lắng đọng trong tâm hồn người Việt Nam.
10/06/201610:52(Xem: 2895)
Lễ Húy Nhật Đức Đệ Tứ Tăng Thống Trưởng Lão Hòa Thượng Thích Huyền Quang Khóa An Cư Kiết Đông kỳ 12 Tại Tu Viện Quảng Đức Từ ngày 05/07/2011 đến ngày 15/07/2011 TT Thích Nguyên Tạng trả lời phỏng vấn anh Quốc Việt SBS Radio www.quangduc.com
05/06/201319:31(Xem: 11168)
Từ “Công văn” trước đây được dùng trong công việc hành chánh của nhà nước gồm những văn kiện của các Bộ, Ty, Sở đối với chính quyền thuộc địa, hay dưới các chế độ quân chủ chuyên chế. Cho tới ngày nay không ai rõ từ này đã ảnh hưởng vào trong sinh hoạt Phật giáo từ lúc nào.
07/02/201107:40(Xem: 14989)
Ý nghĩa cận sự nam và cận sự nữ, cần được hiểu là những cư sĩ có niềm tin nơi Phật-Pháp-Tăng, trọn đời nguyện phụng sự Tam bảo, luôn luôn sống theo sự hướng dẫn của Tam bảo.
05/04/201319:40(Xem: 16171)
Cúng Đại Bàng là một nghi thức quan trọng trong lễ cúng Quá Đường mỗi buổi trưa ở các tự viện theo truyền thống Phật Giáo Đại Thừa, đặc biệt là mùa An Cư Kiết Hạ hằng năm. Theo lời thuật lại trong khế kinh, ngày kia Đức Phật đi du hóa gặp một con chim Đại Bàng bắt các loài chim nhỏ ăn thịt.
11/04/201311:29(Xem: 10726)
Cúng Quá Đường là một nghi thức quan trọng không thể thiếu trong mùa an cư kiết hạ hay kiết đông của hàng đệ tử xuất gia. Năm nay, Canh Dần 2010, mùa An Cư Kiết Đông kỳ thứ 11 của Giáo Hội Úc Châu được tổ chức từ ngày 6 đến 16-7 năm 2010 tại Thiền Viện Minh Quang, ở thành phố Canley Vale, cách trung tâm thành phố Sydney 30 phút lái xe, người viết xin ghi lại đôi nét về lễ nghi quan trọng này để giúp quý Phật tử mới vào đạo hiểu thêm về nghi thức này.
03/04/201318:32(Xem: 4306)
Kính gởi: Chư Tôn Thiền Đức cũng như các giới tử cầu thọ giới pháp ở tại Âu Châu và ngoài Âu Châu.
08/04/201311:42(Xem: 8791)
Trong những ngày 2, 3, 4 tháng 9 năm 1983, Đại Giới Đàn Thiện Hòa được tổ chức tại Phật Học Viện Quốc Tế, thuộc tiểu bang California tại Hoa Kỳ. Đây là Đại Giới Đàn đầu tiên tổ chức trên quy mô lớn kể từ năm 1975, khi người Việt tỵ nạn rời bỏ quê hương, tản mác khắp nơi trên thế giới.