Tu Viện Quảng Đức105 Lynch Rd, Fawkner, Vic 3060. Australia. Tel: 9357 3544. quangduc@quangduc.com* Viện Chủ: TT Tâm Phương, Trụ Trì: TT Nguyên Tạng   
Bài mới nhất

Đô Bộ Đà La Ni Mục

08/04/201312:40(Xem: 3320)
Đô Bộ Đà La Ni Mục

Mật Tạng Bộ 1_ No.903 (Tr.898_ Tr.900)

ĐÔ BỘ ĐÀ LA NI MỤC

(MỘT QUYỂN)

Hán dịch:Chùa Đại Hưng Thiện_Tam Tạng Sa Môn Đại Quảng Trí

BẤT KHÔNG phụng chiếu dịch

Việt dịch: HUYỀN THANH

---o0o---

_ Bản Kinh Du Già đều có 10 vạn bài Kệ gồm 18 Hội.Hội Kinh đầu tên là Nhất thiết Như Lai chân thật nhiếp . Kinh ấy nói 5 Bộ

.) Phật Bộ (Buddhà Kulàya): Tỳ Lô Giá Na Phật là Bộ Chủ

.) Kim Cương Bộ (Vajra Kulàya): A Súc Phật là Bộ Chủ

.) Bảo Bộ (Ratna Kulàya): Bảo Sinh Phật là Bộ Chủ

.) Liên Hoa Bộ (Padma Kulàya): A Di Đà Phật là Bộ Chủ

.) Yết Ma Bộ (Karma Kulàya): Bất Không Thành Tựu Phật là Bộ Chủ

5 Bộ ấy, mỗi mỗi đều có 4 vị Bồ Tát dùng làm quyến thuộc được an bày phía trước, bên phải, bên trái, phía sau.

4 vị Nội Cúng Dường đều thuộc 4 Bộ, thứ tự nên biết

4 vị Ngoại Cúng Dường cũng thuộc 4 Bộ

4 cửa có 4 vị Câu, Sách, Tỏa , Linh

4 Bộ thứ tự nên biết

Lại bên ngoài có 5 loại Thiên, mỗi một loại có 4 Thiên, tổng cộng có 20 Thiên với Phi Hậu

Lại có 5 loại thành 20. Năm loại là:

a) 4 Thiên trên Thượng Giới

b) 4 Thiên trụ Hư Không

c) 4 Thiên dạo Hư Không

d) 4 Thiên thuộc Địa Cư (Ở trên mặt đất)

e) 4 Thiên thuộc Địa Cư Để (ở dưới đáy hàng Địa Cư)

_ Du Già Bộ Mạn Trà La có 4

1_ Kim Cương Giới

2_ Giáng Tam Thế

3 _ Biến Điều Phục

4 _ Nhất thiết Nghĩa Thành Tựu

4 Mạn Trà La này biểu thị cho 4 Trí Bồ Tát (Jnõàna Bodhisatva) bên trong của Tỳ Lô Giá Na Phật là: Kim Cương, Quán Đỉnh, Liên Hoa, Yết Ma được xem là 4 Trí.

Lại 4 Trí là: Đại Viên Kính Trí, Bình Đẳng Tính Trí, Diệu Quán Sát Trí, Thành Sở Tác Trí cũng được gọi là 4 Trí

Lại mỗi một Mạn Trà La xây dựng 6 Mạn trà La là: Đại Mạn Trà La, Tam Muội Gia Mạn Trà La, Pháp Mạn Trà La, Yết Ma Mạn Trà La, Tứ Ấn Mạn Trà La, Nhất Ấn Mạn Trà La. Riêng Giáng Tam Thế Mạn Trà La có đủ 10 Mạn Trà La , ngoài ra đều có 6 Mạn Trà La

_ Tất cả Ấn Khế, tất cả Pháp Yếu dùng 4 Trí Ấn nhiếp hết

Đại Trí Ấn dùng 5 Tướng thành Bản Tôn Du Già

Tam Muội Gia Trí Ấn (Dùng 2 tay hòa hợp Kim Cương Phộc phát sinh thành Ấn)

Pháp Trí Ấn (Tên là Bản Tôn Chủng Tử Pháp Thân Tam Ma Địa , là Văn Nghĩa của tất cả Khế Minh)

Yết Ma Trí Ấn (Dùng 2 tay nắm Kim Cương Quyền như cầm giữ vật khí tiêu xí, như hình uy nghi của thân)

_ Lại trong Du Già có 4 loại mắt

Pháp Nhãn (Kính Aùi)

Xí Thịnh Nhãn (Câu Triệu)

Phẫn Nộ Nhãn (Giáng phục Tâm, giết độc phiền não)

Từ Bi Nhãn (Trừ độc, ngưng oán địch)

_Lại trong Nhất Thiết Như Lai Giáo Tập Du Già có 125 loại Hộ Ma y theo 25 loại lò. Ở trong lò Hộ Ma thì Khế Ấn, Tiêu Xí đều khác nhau. Sở cầu mau chóng thành biện, thành tựu quả báo Thế Gian Xuất Thế Gian

Các Hội linh động lan tỏa Văn Nghĩa hơi nhiều, vì sợ văn luộm thuộm nên lược chỉ phương góc

_ Y theo Kinh Tỳ Lô Giá Na Thành Đạo thì Đại Bản có 10 vạn bài Kệ, có thể có 300 quyển Kinh. Lược Bản đã dịch ở Đời Đường có 7 Quyển, trong Kinh này nói: 160 Tâm, 10 câu Duyên Sinh với 5 Luân là Địa Luân, Thủy Luân, Hỏa Luân, Phong Luân, Không Luân.

Trong Kinh này có 2 loại Tu Hành

.) Tâm Bồ Đề làm Nhân, Đại Bi dùng làm Căn Bản (gốc rễ), Phương Tiện làm Cứu Cánh

.) Y theo Thắng Đế, Thế Tục Đế

*) Nếu y theo Thắng Nghĩa tu hành thì xây dựng Pháp Thân Mạn Trà La. Vì thế trong Kinh này nói:” Trước tiên xưng Mạn Trà La trong Hư Không. Vì thế nên quán Pháp Thân của Bản Tôn xa lìa hình sắc giống như Hư Không, trụ Tam Ma Địa như vậy”

*) Nếu y theo Thế Tục Đế tu hành thì y theo 4 Luân dùng làm Mạn Trà La Bản Tôn

- Nếu Thánh Giả màu vàng thì trụ ở Địa Luân Mạn Trà La (Đàn hình vuông gọi là Kim Luân)

- Nếu Thánh Giả màu trắng thì trụ ở Thủy Luân Mạn Trà La (Đàn hình tròn gọi là Thủy Luân)

- Nếu Thánh Giả màu đỏ thì trụ ở Hỏa Luân Mạn Trà La (Đàn hình Tam Giác)

- Nếu Thánh Giả màu xanh hoặc màu đen thì trụ ở Phong Luân Mạn Trà La (Đàn hình Bán Nguyệt)

Đại Mạn Trà La đặt ở giữa Đài hoa sen 8 cánh. Ở trong Đài , Cánh đặt 5 vị Phật, 4 vị Bồ Tát. Bên ngoài Mạn Trà La lại có 3 loại Mạn Trà La

1) Nhất Thiết Như Lai Mạn Trà La

2) Thích Ca Mâu Ni Mạn Trà La

3) Văn Thù Sư Lợi Mạn Trà La

Mạn Trà La này có tên là Đại Bi Thai Tạng Mạn Trà La . Đệ Tử thọ Pháp Quán Đỉnh. Vì Tiểu Mạn Trà La rất vi diệu ủy khúc nên Bộ Sở khác chẳng thể thay thế. Trong đây tu hành kiên giữ 2 loại Pháp là Sự và Lý

Trong Kinh này , Hộ Ma Hỏa Thiên có 40 loại, tựu trung có 12 loại lửa là tối thắng. Hình lò với cây: loại có nhựa, loại có quả, Khổ Luyện thì chỗ dùng chẳng giống nhau. Đông, Tây, Nam, Bắc cầu nguyện đều khác. Hộ Ma trong ngoài cũng y theo 5 Luân. Cầu 4 loại việc mau chóng thành tựu: Tức Tai, Tăng Ích, Giáng Phục, Kính Aùi. Việc thỉnh Hỏa Thiên mỗi mỗi chẳng giống nhau, cần biết thứ tự: Tịch tĩnh, hy di (vui vẻ) phẫn nộ, hỷ nộ

_ Như trong Giáo của Kinh Tô Tất Địa thì y theo 3 Bộ là:

Phật Bộ (Nhóm 5 Phật Đỉnh)

Liên Hoa Bộ: có rất nhiều chủng loại

Kim Cương Bộ: Nhóm Kim Cương Tát Đỏa biến hóa vô lượng

- Có 3 loại Tam Muội Gia là: Phật Bộ, Liên Hoa Bộ, Kim Cương Bộ

- Có Tâm Chân Ngôn của 3 Bộ

.) Nhĩ na nhĩ ca (Jina jik)

.) A lô lực ca (Arolik)

.) Phộc nhật-la địa lực (Vajra Dhrïk)

- Bộ Chủ có 3 loại:

.) Phật Bộ Chủ là Kim Luân Phật Đỉnh

.) Liên Hoa Bộ Chủ là Mã Đầu Quán Tự Tại

.) Kim Cương Bộ Chủ là Tam Thế Thắng Kim Cương

-) 3 loại Bộ Mẫu

.) Phật Bộ dùng Phật Nhãn làm Bộ Mẫu

.) Liên Hoa Bộ dùng Bạch Y Quán Tự Tại làm Bộ Mẫu

.) Kim Cương Bộ dùng Mang Ma Kê Bồ Tát làm Bộ Mẫu

-) 3 loại Minh Phi:

.) Phật Bộ dùng Vô Năng Thắng Bồ Tát làm Minh Phi

.) Liên Hoa Bộ dùng Đa La Bồ Tát làm Minh Phi

.) Kim Cương Bộ dùng Tốn Na Lợi Bồ Tát làm Minh Phi

-) 3 loại Phẫn Nộ:

.) Bất Động Tôn là Phẫn Nộ của Phật Bộ

.) Phẫn Nộ Câu là Phẫn Nộ của Liên Hoa Bộ

.) Quân Trà Lợi là Phẫn Nộ của Kim Cương Bộ

_) Có 4 loại Giới:

.) Kim Cương Quyết Địa Giới

.) Kim Cương Tường Bát Phương Giới

.) Kim Cương Võng Thượng Phương Giới

.) Mật Phùng A Tam Mãng Nghi Nễ Giới

Lại có 4 loại Giới Kết Hộ Mạn Trà La:

.) Kim Cương Sách: hộ phương Đông

.) Kim Cương Tràng: hộ phương Tây

.) Kim Cương Ca Lợi: hộ phương Nam

.) Kim Cương Phong: hộ phương Bắc

Lại có Đại Giới tên là Thương Yết La (‘Sanõkara) ví như để nhóm Phật Đỉnh Luân Vương lân cận thì chẳng bị chướng ngại.

Trong Kinh này, người Tu Hành thành tựu Tất Địa Thế Gian thì y thao Thời, y theo Xứ

.) Thời là 3 thời

.) Xứ là ở trước Tượng Bản Tôn

_) 5 loại Cúng Dường ngoại trừ Ứ Già là:

.) Đồ Hương (Hương xoa, dầu thơm)

.) Hoa Man (vòng hoa)

.) Thiêu Hương (Hương đốt)

.) Aåm Thực (Thức ăn uống)

.) Đăng Minh (Đèn sáng)

_ Màu trắng (phương Bắc), màu vàng (phương Đông), Màu đen (phương Nam) , Màu đỏ (phương Tây) tùy theo Tức Tai, Tăng Ích, Giáng Phục, Kính Ái … cần phải biết điều mong cầu.

_ Sự thành tựu có 18 loại vật tùy thân, rộng như Kinh nói

_ 3 Thời tắm gội, 3 Thời thay áo

_ Một tháng chia làm 4 Thời

.) Từ ngày 1 đến ngày 8 nên làm Tức Tai

.) Từ ngày 9 đến ngày 15 nên làm Tăng Ích

.) Từ ngày 16 đến ngày 23 nên làm Giáng Phục

,) Từ ngày 24 đến ngày cuối cùng của tháng nên làm Pháp Kính Aùi

_ Kinh Ngục Tứ Gia (Gùhya sùtra _ Bí Mật Kinh) cũng đồng với Tô Tất Địa nói, phân bày Mạn Trà La với Pháp Tĩnh Địa. Trong Kinh này rất vi tế nên chẳng thể chép đủ.

_ Lại có 8 Phương Hộ Trì Đế Vương Doanh Tòng Binh Pháp. 5 nước ở Thiên Trúc tin kính Phật Pháp thâm sâu nên đối với Đế Vương có thể truyền Kinh Tô Bà Hô Đồng Tử (Subàhu Pariprïcchà Sùtra _ Diệu Tý Sở Vấn Kinh)

Trong Kinh này nói Người biện cầu thành tựu, Hộ Ma , Chày… vô lượng loại chẳng đồng. Chày có: Ngũ Cổ, Tam Cổ, Nhất Cổ…dài 16 ngón tay là Bậc Thượng, 12 ngón tay là Bậc Trung, 8 ngón tay là Bậc Hạ. Kinh này nói:” Chẳng cầm Chày Kim Cương thì người Niệm Tụng không nương vào đâu để thành tựu”

Kim Cương Linh (Cái chuông Kim Cương) là nghĩa của Bát Nhã Ba La Mật Đa

Chày Kim Cương là nghĩa của Tâm Bồ Đề hay hoại Nhị Biên , Đoạn, Thường để khế hợp với Trung Đạo.

Có 16 vị Bồ Tát cũng biểu thị cho 16 Không , làm Trung Đạo

Hai bên đều có Ngũ Cổ là nghĩa của 5 Phật, 5 Trí cũng biểu thị cho 10 Ba La Mật hay nghiền nát 10 loại phiền não, thành 10 loại Chân Như , liền chứng 10 Địa, chứng Kim Cương Tam Ma Địa, được Trí Kim Cương, ngồi Tòa Kim Cương cũng là Nhất Thiết Trí Trí, cũng gọi là Như Lai Tự Giác Thánh Trí. Nếu chẳng tu Tam Ma Địa này mà được thành Phật thì không có điều ấy.Vì sợ văn phiền phức nên không thể nói rộng hơn. Nếu giải thích rộng thì hết kiếp cũng chẳng nói hết được.

_ Kinh Đát Lị Tam Muội đồng với Tỳ Lô Giá Na Tập Hội. Hết thảy Thánh Chúng tu hành Giáo Pháp này thành tựu Tự Tính

Trong Giáo này, người Tu Hành chỉ trụ Tâm Bồ Đề, phát chí nguyện Đại Bi, chẳng bỏ Giới Chúng Sinh vô tận, việc chẳng nên làm thì chẳng làm, việc chẳng nên tạo thì chẳng tạo, việc chẳng nên ăn thì chẳng ăn. Nếu lỡ làm thì phạm Tam Ma Gia (Samaya _ Bản Thệ).

Kinh này nói tụng Đại Luân Kim Cương Chân Ngôn thì chẳng nhiễm các tội lỗi…Dùng làm phương tiện thì đời này mau chóng thành tựu tất cả Chân Ngôn.

Trong Kinh này, nhóm Bất Động Tôn có 42 vị Đồng Bộc Sứ Giả của Như Lai.” Nếu Bồ Tát tu Hạnh Chân Ngôn giữ gìn vững chắc Tâm Bồ Đề thì chúng tôi thừa sự cúng dường ủng hộ, ăn thức ăn dư thừa của người tu hành cho đến khi người ấy đến Vô Thượng Bồ Đề. Các loài gây chướng, Tỳ Na Dạ Ca chẳng được dịp thuận tiện hãm hại và người ấy mau chứng Vô Thượng Bồ Đề”

ĐÔ BỘ ĐÀ LA NI MỤC (MỘT QUYỂN_ Hết)

20/09/2002

---o0o---

Trình bày: Nhị Tường

Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn
08/04/201312:41(Xem: 4513)
Quy mệnh mãn Phần Tĩnh Pháp Thân Tỳ Lô Xá Na Biến Chiếu Trí Hé mở mắt quang minh Diệu Giác Rộng dài giống như cánh sen xanh Nay Ta y Kinh yếu lược nói Pháp Tất Địa lợi mình lợi người Chân Ngôn, thứ tự phương tiện hạnh Phát khởi Tín Giải Môn Thắng Diệu
06/07/201518:54(Xem: 11452)
Nếu bản Việt ngữ của pho sách “Đạo Ca Milarepa” đến được tay bạn đọc thì phải nói đây chính là đến từ tình yêu thương và sự gia trì vĩ đại của đức Milarepa cùng chư Thầy Tổ.
08/04/201311:51(Xem: 6183)
Bấy giờ Đức Phật Thích Ca Mâu Ni ngự tại núi Khư La Đề Gia có vô lượng các Địa Tạng Bồ Tát, mười câu chi Tỳ Khưu Tỳ Khư Ni, tám Bộ Trời Rồng, các Quỷ Thần cùng với vô lượng trăm ngàn Đại Chúng vây quanh để nói Pháp
08/04/201312:40(Xem: 2918)
Nay ta sẽ nói Pháp Suy tư Ba loại Chân ngôn theo thứ tự Thoạt dùng ĐẠI TÂM gia trì ngoài Thứ hai CĂN BẢN lại tưởng trong Thứ ba TIỂU TÂM thông nội ngoại Cần giữ được tâm không thác loạn Như vậy Chân ngôn của Ba đạo An lập Hành giả ĐỊA MINH VƯƠNG
12/10/201706:29(Xem: 10440)
Cầm quyển sách trên tay với độ dày 340 trang khổ A5 do Viện Nghiên Cứu Phật Học Việt Nam-Trung Tâm dịch thuật Hán Nôm Huệ Quang ấn hành và nhà xuất bản Hồng Đức tái bản lần thứ 2 năm 2015. Sách này do Phật Tử Nguyên Đạo Văn Công Tuấn trao tay cho tôi tại khóa tu Phật Thất từ ngày 24 đến 31.09.2017 vừa qua tại chùa Bảo Quang, Hamburg, Đức Quốc. Tôi rất vui mừng được đọc tác phẩm thứ hai của Giáo Sư Lê Tự Hỷ. Ngắm nhìn bìa sách cũng như cách in ấn của Việt Nam trong hiện tại đã tiến được 8 phần 10 so với Đài Loan hay Đức, nên tôi lại càng vui hơn nữa. Bởi lẽ từ năm 1975 đến cuối năm 2000 tất cả những kinh sách được in ấn tại Việt Nam, kể cả đóng bìa cứng cũng rất kém về kỹ thuật và mỹ thuật, nhưng nay sau hơn 40 năm, nghề in ấn Việt Nam đã bắt đầu có cơ ngơi vươn lên cùng với thế giới sách vở rồi và hy vọng rằng nghề ấn loát nầy sẽ không dừng lại ở đây.
08/04/201312:55(Xem: 4832)
Tiểu sử ngài đã được nói trong cuốn Dẫn nhập vào Năng lực Trí tuệ, một loạt bài chọn lọc từ những buổi giảng nhân dịp ngài viếng thăm Bắc Mỹ cùng với Lama Thubten Zopa Rinpoche. Ở đây chỉ xin nhắc lại vài điểm vắn tắt. Lama Yeshe ra đời ở Tolung gần Lhasa vào năm 1935, . . .
31/05/201415:59(Xem: 4919)
Để giải thích về giá trị của Kalachakra - Thời Luân, Đức Dalai Lama đã nhấn mạnh tiềm năng vĩ đại về lợi ích Kalachakra đem lại như sau: “Quán đảnh Thời Luân là một trong những điểm đạo quan trọng nhất … vì chúng ta sẽ vận dụng được tất cả các yếu tố như thân và tâm của con người bên trong, cùng với toàn thể môi trường bên ngoài gồm có vũ trụ và thiên văn. Chúng ta có niềm tin vững chắc rằng đại lễ Thời Luân có năng lực giúp giảm thiểu các xung đột và chúng ta cũng tin tưởng rằng Thời Luân còn có khả năng kiến tạo niềm an lạc tinh thần, và qua đó, mang lại hòa bình cho thế giới.” - His Holiness the Dalai Lama in C. Levenson’s “The Dalai Lama, A Biography”
19/01/201122:57(Xem: 4137)
Đức Đạt Lai Lạt Ma sẽ chủ trì Pháp Hội Karachakra tại thủ đô Hoa Thịnh Đốn từ ngày 6 đến ngày 16 tháng 07 năm 2011. Pháp hội bao gồm các nghi thức chuẩn bị, trì tụng cho hòa bình thế giới, quán đảnh Thời Luân và các nghi lễ thiết lập và hủy mạn-đà-la Thời Luân bằng cát. Đây là một Pháp hội 12 năm mới tổ chức 1 lần ở Hoa Kỳ, dưới sự chủ trì của Đức Đạt Lai Lạt Ma. Nhân dịp này, BBT TVHS xin giới thiệu hai bài viết về pháp hội này. Bài viết dưới đây của thầy thầy Thích Nguyên Tạng nói về pháp hội này diễn ra tại Tây Ban Nhavà một bài khác của thầy Thích Nguyên Hiền nói về pháp hội Karachkra tại Ấn Độ.
22/08/201114:40(Xem: 2188)
Bất cứ một hoàn cảnh khó khăn nào ta có thể gặp ở trung tâm Phật giáo, nơi thuyết pháp hay trong đời ta nói chung, ta sẽ chuyển hóa nó trong tâm mình.
20/08/201620:21(Xem: 6714)
Ai là người trí phải nên khéo điều phục cái tâm của mình phải luôn quán sát Tánh Không (sumyata) và Diệu Hữu (Amogha) của bản tâm và vạn pháp. Không ai có thể cứu chúng ta khỏi cảnh giới khổ đau, phiền não, nếu chính bản thân chúng ta cứ mãi bo bo ôm ấp, nâng niu chìu chuộng cái vỏ Ngã Pháp được tô điểm bởi Tham, Sân, Si, Mạn, Nghi, Tà Kiến, và Đố kỵ.