Tu Viện Quảng Đức105 Lynch Rd, Fawkner, Vic 3060. Australia. Tel: 9357 3544. quangduc@quangduc.com* Viện Chủ: HT Tâm Phương, Trụ Trì: TT Nguyên Tạng   

Nhập Pháp Giới (Thi hóa phẩm Nhập Pháp Giới, kinh Hoa Nghiêm)

06/11/202118:35(Xem: 6704)
Nhập Pháp Giới (Thi hóa phẩm Nhập Pháp Giới, kinh Hoa Nghiêm)

the gioi hoa nghiem
NHẬP PHÁP GIỚI

 (Thi hóa phẩm Nhập Pháp Giới, kinh Hoa Nghiêm)

 

Lời Mở Đầu

Kinh Hoa Nghiêm là tên gọi tắt của bộ ‘Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm Kinh’ do Ngài Long Thọ Bồ tát viết ra vào thế kỷ thứ 2, tức khoảng 600 năm sau khi Đức Thích Ca Mâu Ni nhập diệt.

Hoa Nghiêm (Avatamsaka) có nghĩa là đóa hoa tuyệt đẹp, thanh khiết. Phần Hán tự đã được dịch ra từ thế kỷ thứ 5, dưới ba hệ thống Bát Nhã (40 quyển), Giác Hiền (60 quyển) và Nan Đà (80 quyển) .

Nhập-Pháp-Giới (Gandavyuha) là phẩm thứ 39 trong số 40 phẩm, cũng là phẩm dài nhất, tiêu biểu cho giáo lý căn bản của kinh Hoa Nghiêm nói riêng và Phật giáo Đại thừa nói chung, diễn tả con đường cầu đạo của ngài Thiện Tài Đồng Tử qua 52 vị Thiện Tri Thức dưới nhiều hình tướng, khởi đầu là ngài Văn Thù Sư Lợi, chư Thiên, Dạ thần, Tỳ kheo, Tỳ kheo ni, Đức Phật Di Lặc..., và cuối cùng là Ngài Phổ Hiền.

Ngài Thiện Tài đã đi từ chỗ sơ phát tâm đến diệu tâm viên mãn. Cầu đạo tức cầu tâm, đi hỏi đạo tức đi qua những chuyễn biến của tâm. Ngài cầu đạo tức chúng ta cầu đạo, ngài đi trong pháp giới tức chúng ta đã và đang đi trong pháp giới. Cuối cùng lại, trong những ngõ ngách vô tận của tâm, chỗ bắt đầu đi cũng là chỗ vừa mới đến, muôn đời, muôn kiếp lặng lẽ, an nhiên có mặt, như Hoa Nghiêm, cánh hoa diệu hạnh đã nở bên cạnh đời, trải bốn mùa xuân, hạ, thu, đông chưa từng héo úa, mà con người đôi khi đã vội vã đi ngang qua, không quay nhìn lại.

Ví như một tác phẩm nghệ thuật hội họa, mỗi người trong chúng ta cũng đã có những mức độ thưởng ngoạn khác nhau. Phẩm Nhập - Pháp - Giới chắc chắn đã vượt quá tầm vóc của một sự thẩm định giá trị bắt nguồn từ tri kiến giới hạn; trong đó mỗi đường nét, mỗi sắc thái hóa đạo đã nở ra những đóa hoa tuyệt mỹ trong tàng thức sâu thẳm của con người. Những bông hoa đó cũng không đồng nhất, bởi vì trong mỗi mãnh đất tâm tuyệt diệu, có thể đơm hoa, kết trái theo từng hạt giống và nhân duyên sai biệt.

 

Từ Hoa Nhất Tuệ Tâm

Núi Bắc 2003

 

 

 

Rừng Thệ Đa trong vườn họ Cấp

Năm trăm người hội nhập diệu quang.

Thanh văn, quyến thuộc hàng hàng

Cúi đầu phủ phục đạo tràng từ bi.

Đất chấn động mười phương Bồ Tát

Hạnh Phổ Hiền rực sáng bửu đài,

Thanh văn ngã, pháp phân hai,

Nên không thấu được Như Lai hạnh từ.

 

Định thần quang vào trong tam muội,

Tướng bạch hào mở lối hoằng dương.

Trang nghiêm vi diệu mười phương,

Hào quang chiếu rạng đức ân một trời.

 

Đãnh lễ Phật, Văn Thù Sư Lợi,

Cùng chư tăng phát khởi từ tâm

Nhân gian hóa độ về Nam,

Mở mười hạnh nguyện, phát tâm tu hành.

Hạnh thứ nhất, thiện căn tụ tích

Hạnh thứ nhì, cung kính Như Lai

Thứ ba, học Phật đêm ngày

Thứ tư, lục độ, cửu đài liên hoa.

 

Hạnh thứ năm, tựu thành tam muội

Cõi Trời, người, tạm gởi báo thân.

Mười phương nghiêm tịnh, trong ngần

Hóa hoằng đạo pháp, huyền âm vang trời.

 

Hạnh thứ chín, đi vào tam giới,

Bồ Tát nguyền tự lợi, lợi tha.

Sanh thân vào chốn ta bà

Trên đồng chư Phật, dưới là phàm nhân.

 

Hạnh thứ mười, hoàn thành thập lực

Vô lượng thân cũng tức một thân.

Hằng sa hay một vi trần,

Sánh cùng núi Thái, non Tần viên thông.

 

Lòng cầu đạo, Thiện Tài Đồng Tử,

Thanh tịnh tâm, thất bửu là tên.

Vào đời cũng tại thiện duyên

Hằng cầu vô thượng đạo huyền Như Như.

 

Trong rừng hạnh, khấu đầu lễ bái,

Ngài Văn Thù chỉ dạy pháp môn.

Thiện Tri Thức, đó là nguồn

Học Bồ Tát đạo, lòng luôn khẩn cầu.

 

Đi về Nam, đến miền Thắng Lạc

Núi Diệu Phong, Bồ Tát Đức Vân

Thiện Tài chiêm ngưỡng ân cần,

Một lòng từ tạ đi dần về Nam.

 

Lòng khát ngưỡng, bảy ngày mong đợi,

Ngọn Diệu Phong, mây nổi phù du.

Định tâm, thấy vị chân tu,

Từ trên đỉnh núi, nhàn du kinh hành.

 

Nầy nam tử, mười phương chư Phật,

Tưởng nhớ luôn, như nhất chẳng rời.

Trí quang chiếu diệu, rạng ngời

Trì tâm niệm Phật, cũng thời pháp môn.

Đắc tam muội, nhãn căn thông suốt

Thấy mười phương cõi nước hiện ra.

Chánh niệm, nhất thiết Phật Đà,

Nhất tâm niệm Phật, chính là diệu tâm.

 

Qua biển nam, Hải Vân tên gọi

Như mây trời, dệt bởi thiện căn

Hải Vân, biển ấy khôn ngăn

Chứa dung vạn pháp vào trong tâm nầy.

 

Như biển rộng muôn ngàn hải lý

Biển tâm ta, khó nghĩ, khó suy

Nở ra nghìn cánh lưu ly

Pháp môn Phổ Nhãn, ma ni kết thành.

 

Hơn ngàn năm quán sâu đại hải

Nhập thần quang vô ngại quang minh.

Vô biên phẩm hạnh tựu hình

Đà-la-ni tạng, hóa thành bửu quang.

 

Thân đãnh lễ, tâm hằng tán thán

Đi về nam, Hải Ngạn tìm phương

Tìm người Thiện Trụ đưa đường

Học Bồ Tát hạnh, cúng dường Như Lai.

 

Vô trụ ấy gọi là thiện trụ,

Giữa hư không hiện bửu diệm vân.

Đứng, đi, ẩn, hiện, ngồi, nằm

Xuyên qua tường vách, hiện thân đủ đầy.

 

Hoặc đưa tay chạm vào nhật, nguyệt

Khắp mười phương bất khả thuyết bàn.

Trời Phạm Cung, giữa đạo tràng

Thân cao nghìn dặm, hai hàng Sắc, Không.

 

Nhớ tất cả, thọ trì tất cả

Pháp huyền vi chư Phật thuyết ra.

Chúng sinh trong cõi ta bà

Sanh thân giáo hóa, hiện đà-la-ni.

 

Nhiễu quanh vòng, Thiện Tài từ tạ,

Về nam tìm Đạt Lý Tỹ Trà.

Diệu âm vang động Di Già,

Pháp môn luân tự, trên tòa hoằng khai.

 

Dưới đài báu, khấu đầu lễ bái

Giữa chợ thành Tự Tại chuyển luân.

Cầu xin chỉ dạy pháp môn,

Sinh trong các cõi, vững tâm Bồ Đề.

 

Giữ được ý Như Như kiên cố,

Làm thế nào hằng nhớ đại bi.

Quang minh phát hiện diệu vi,

Thần thông vô ngại, thọ trì pháp luân.

 

Diệu nghĩa tạng, thậm thâm vấn đáp

Nơi muôn loài thuyết pháp độ sanh.

Tịnh đạo, diệu lực viên thành

100. Trí huệ khai mở, quang minh đại từ.

 

Ngài Di Già hỏi cùng Đồng Tử:

‘Bồ Đề Tâm hằng giữ chẳng sai?’.

Dưới chân quỳ lạy Thiện Tài,

Chiên đàn, hương phấn phủ ngoài thiên y.

 

Từ trên mặt phóng muôn tia sáng

Khắp Đại Thiên tán thán thiện tâm.

Trên tòa khai thị pháp âm,

Trang nghiêm luân tự thậm thâm mật truyền.

 

Luân tự phẩm, diệu năng phân biệt

Từng ngữ ngôn khắp hết Đại thiên.

Đà-la-ni tạng diệu huyền,

Mật thâm pháp cú, sở duyên ba đời.

 

Mười hai năm tìm ngài Giải Thoát,

Thành Trụ Lâm, Bồ Tát nhập thần.

Dựa vào quá khứ thiện căn,

Văn Thù niệm lực, oai thần Thế Tôn.

 

Thấy được cả Như Lai, Bồ Tát,

Cùng được nghe đại nguyện, thuyết ngôn.

Thiên Cung Đâu Suất, Phật đường

Nhập tam muội hải, mười phương đạo tràng.

 

Thiện Tài thấy hằng sa chư Phật,

Lại dạy rằng: Xuất nhập vô biên,

Tùy tâm, khởi ý thấy liền

Di Đà Cực Lạc, hoặc miền diệu hương.

 

Nầy nam tử, Như Lai như mộng,

Cùng tâm ta, huyễn vọng đó thôi.

Ba mươi hai vẻ tuyệt vời,

Gồm trong chữ hóa, vậy thời do tâm.

 

Như hóa hiện, tịnh tu Phật pháp,

Như âm vang, giải thoát chúng sinh.

Như mây, điều phục, viên thành,

Chân Tâm biến hiện, quang minh độ đời.

 

Vì lẽ đó, phải dùng thiện pháp,

Cùng trí minh, khai sáng tự tâm.

Nhẫn nhục, tinh tấn thấm nhuần,

Chiếu soi, khai phát, chưa từng phóng tâm.

 

Đi về Nam, nước tên Ma Lợi,

Có Tỳ kheo, tên gọi Hải Tràng

Thiện Tài ứa lệ tán dương,

Diêm phù cõi ấy, tìm đường tiến tu.

 

Thiện Tài thấy tỳ kheo tĩnh tọa,

Thân và tâm bất động, im hơi.

Dưới chân, từ chỗ ngài ngồi,

Hằng muôn đại chúng đồng thời hiện ra.

 

Tự nghiêm sức bằng muôn chuỗi ngọc,

Cùng hương hoa, y phục nghiêm thân.

Như mưa cứu giúp cùng bần,

Dẹp trừ khổ não, đức ân sáng ngời.

 

Sát-Đế-Lợi hiện muôn ngàn ức,

Bà-la-môn cũng bậc huệ thông.

Từ hai gối hiện lạ lùng,

Lại dùng ái ngữ nhiếp tâm muôn loài.

 

Nơi eo lưng hiện ra vô số

Hàng tiên nhân áo cỏ, hài cây.

Tay cầm bình bát oai nghi,

Du hành thế giới, thiên y rợp trời.

 

Từ hư không, diệu âm ca ngợi

Đấng Thế Tôn cùng giới tịnh căn.

Hoặc là nói pháp thế gian,

Khuyến tu phạm hạnh, luận bàn nghiệp duyên.

 

Hai bên hông cũng thời xuất hiện

Bất tư nghì thần biến chư long.

Trang nghiêm mây báu vạn tầng,

Cúng dường thế giới mười phương đạo tràng.

 

Ngay giữa ngực, từ trong chữ Vạn,

Lại hiện ra muôn ức ma vương.

Thiên cung phong tỏa ma quân,

Dứt tâm kiêu mạn, phá sân, dẹp phiền.

 

Từ trên lưng hiện ra Độc giác,

Cùng Thanh Văn nói pháp vô thường.

Tùy người nói diệu pháp môn,

Mở bày diệu hạnh khắp cùng căn cơ.

 

Từ hai vai hiện ra vô số,

Dạ Xoa cùng La Sát chư vương.

Hộ trì chuyển chánh pháp luân,

Xa rời sinh tử, trụ thân Bồ Đề.

 

Từ nơi bụng cũng thời xuất hiện,

Khẩn-na-la, Càn-thát-bà vương.

Ca ngâm, tán thán thiện căn,

Pháp môn vi diệu, phát tâm đại từ.

 

Từ trên mặt hiện muôn ngàn ức

Chuyển-luân-vương nghiêm sức bửu quang.

Nghìn muôn thể nữ đài trang,

Khác gì mây nổi, trăng vàng đáy khe.

 

Như ảnh hiện, lòng xa dâm loạn,

Đại từ bi chẳng đoạn nơi tâm.

Ái hòa, ngôn ngữ thật chân,

Nhân duyên sanh khởi, có ngần ấy thôi.

 

Từ hai mắt, nhật luân chiếu suốt,

Hàng thú cầm, cõi nước A tỳ.

Muôn nghìn tia sáng lưu ly,

Tối tăm, cùng khổ, mê si phá trừ.

 

Từ trong tướng bạch hào thần biến,

Hằng muôn nghìn Đế Thích hiện ra.

Ma ni, trân bửu chói lòa,

Giác mê, trì chí trên tòa Thiên cung.

 

Khiến Thiên chúng niệm tu chánh pháp,

Cảnh thế gian nhàn chán tử sinh.

Hàng ma, dứt bỏ thế tình,

200. Bảo trì chánh tạng, trí minh vẹn tuyền.

 

Từ trên trán tỳ kheo xuất hiện

Hằng trăm ngàn, muôn ức Phạm thiên.

Hiện ra thân tướng đoan nghiêm,

Tán dương chư Phật, thuyết minh đạo mầu.

Lại cũng thấy trên đầu, Bồ Tát

Hiện hằng muôn Phật sát vi trần.

Trang nghiêm tướng hão nơi thân

Vô biên công hạnh, phóng quang độ đời.

 

Từ trên đảnh Như Lai hiện tướng

Thân chói vàng vô lượng quang minh.

Mười phương phát diệu âm thanh,

Như mưa, lớp lớp chúng sanh thấm nhuần.

 

Quang minh võng, lưới châu thị hiện

Cảnh vô biên, sắc tướng vô biên.

Hằng sa diệu dụng trang nghiêm,

Hằng sa Phật sát uyên nguyên tỏ bày.

 

Sau nhiều ngày từ tam muội xuất,

Ngài Thiện Tài rất mực ngợi khen

Thưa rằng: Lợi ích vô biên,

Khiến cho sanh chúng không quên Bồ Đề.

 

Đi về nam, tìm ngài Hưu Xã

Ưu-bà-Di ngự chốn viên lâm.

Bồ Đề Tâm. Bồ Đề Tâm.

Phát ra đại nguyện đi trong cảnh đời.

 

Nầy nam tử, dùng phương tiện hạnh

Đến khi nào nghiêm tịnh thế gian.

Chúng sinh dứt hết não phiền,

Xa rời kiến chấp đảo điên ái hà.

 

Đi về Nam, đến Na-la-Tố

Tìm tiên nhân Tỳ-Mục-Cù-Sa.

Hương trầm thủy, thanh liên hoa

Hiện ra y báo, một tòa trang nghiêm.

 

‘Bồ Tát Vô Thắng Tràng Giải Thoát,

Là hạnh môn ta đạt đã lâu’.

Nói xong tay hữu xoa đầu,

Thiện Tài Đồng Tử vào sâu định thiền.

 

Liền được thấy mười phương thế giới

Liền được nghe mỗi mỗi diệu âm.

Thấy rằng vì chúng sinh tâm,

Nên chư Phật hiện sắc thân giả bày.

 

Thấy chư Phật đủ đầy hạnh nguyện

Khi nguyện sinh, thập lực phát sinh.

Trí huệ vô ngại quang minh,

Tùy nghi sanh chúng, thuyết trình pháp môn.

 

A-Ty-La phương Nam tìm đến,

Bà-la-Môn Thắng Nhiệt là tên.

Núi đao trong lửa dựng nên,

Thấy người khổ hạnh từ trên gieo mình.

 

Lại dạy cùng Thiện Tài Đồng Tử

Nếu như người đã giữ nhất tâm,

Khẩn cầu đạo hạnh chẳng lầm,

Giữa lòng đao, lửa xã thân khó gì.

 

Thiện Tài bỗng khởi nghi tự hỏi :

Được thân người cũng bởi thiện duyên.

Xa rời mọi sự đảo điên,

Đủ căn, nghe pháp, gặp người hiền dễ đâu.

 

Vừa suy nghĩ, hư không hiện tướng

Nghìn Phạm Thiên đồng xướng diệu âm :

Chớ nghi hoặc, chớ mê lầm,

Kim cang tam muội quang minh đã thành.

 

Lửa trí huệ đốt thiêu tà kiến,

Độ người tu, không luyến, không tham.

Dứt trừ kiến chấp mê lầm,

Sợ già, sợ chết, thâm tâm não phiền.

 

Nầy nam tử, Phạm Thiên cũng vậy,

Nếu cho mình tự tại tối cao,

Tâm kiêu mạn, ý tự hào

Sa vào thân chấp, khác nào vô minh.

 

Lại thấy cả thiên ma, thiên tử

Hóa-lạc-thiên cùng với Dạ xoa,

Rằng: lửa tam muội chói lòa

Khiến cho cung điện hóa trò bể dâu!.

 

Lòng vui mừng, Thiện Tài đãnh lễ

Bà-la-môn nói kệ đáp rằng:

Lấy Thiện Tri Thức trì tâm,

Xa rời loạn động, tọa thân Bồ Đề.

 

Trong chánh niệm, gieo mình vào lửa

Thân vừa khi rơi xuống nửa chừng

Chứng liền thiện trụ thần thông

Bồ Tát tịch tịnh trong vòng lửa, đao.

 

Liền đãnh lễ, tạ từ cất bước

Thân tâm lìa chấp trước có, không.

Nhận ra chư Phật tâm đồng,

Chúng sanh vô ngã, Chân Tâm vô cùng.

 

Nhìn thanh sắc như vang, như bóng

Hội đạo tràng cũng có, cũng không.

Phá trừ vọng tưởng viễn vông

Tâm vô phân biệt, giữ lòng chẳng sai.

 

Đi về Nam, đến thành Sư Tử

Từ-Hạnh là đồng nữ, con vua

Ngự trong điện báu Tỳ Lô

Năm trăm thể nữ dưới tòa thánh cung.

 

Tỳ Lô tạng, lưu ly làm đất

Lưới báu châu, cung thất làm màn

Vách rào, tường đúc kim cang

Ma ni tối thượng thế gian chẳng đồng.

 

Nầy nam tử, pháp môn Bát Nhã

Là Ba-La-Mật-Phổ-Trang-Nghiêm

Tư duy, quán sát, nhớ liền

300. Trăm ngàn vô số hiện tiền đà-la-ni.

 

Đi về Nam đến miền tam nhãn

Tìm gặp người Thiện Kiến tỳ kheo

Rừng thiền nhẹ bước kinh hành

Phong tư cốt cách, tóc xanh, môi hồng.

 

Thanh tịnh trí, mười phương Phật hiện

Nhất niệm tâm, thấu hết chúng sanh.

Mười hạnh trí lực viên thành

Chúng sanh có tận, pháp lành không vơi.

 

Đi về Nam, Danh Văn đồng tử

Trên bãi sông sanh tử, não phiền

Nhập được công xảo ngũ minh,

Nhìn trong số cát, biết tên muôn loài.

 

Về phương Nam tìm thành Hải Trụ

Ưu-bà-di Cụ Túc là tên

Bạch y, oai đức trng nghiêm

Mười ngàn thiên nữ vây quanh chỗ ngồi.

 

Bồ Tát vô tận công đức tạng

Là hạnh môn trong bát nhỏ nầy.

Hiện ra vật dụng đủ đầy,

Khắp nơi, khắp cõi, không ngày nào vơi.

 

Về phương Nam, tìm người cư sĩ

Thành Đại Hưng, Minh Trí là tên.

Nhờ vào thập lực quang minh,

Thấy ngồi giữa chợ như trên bửu đài.

Trong một niệm nhất tâm bố thí,

Từ hư không, như ý hiện ra

Ngàn muôn vật dụng độ tha

Xuất sanh phước đức, thuyết ra Bồ Đề.

 

Đi về Nam tìm ngài Bửu Kế

Thấy từ trong đài báu mười tầng

Chứa dung các thức uống ăn,

Bửu y, báu vật, mỹ nhân có thừa.

 

Tầng thứ năm có chư Bồ Tát

Thành tựu quang muội hạnh nghiêm thân

Trang nghiêm trí huệ thậm thâm

Liễu minh thông đạt pháp môn tổng trì.

 

Tâm tịch lặng không chia hai pháp

Đối đãi nhau, thông suốt nhất nguyên.

Bát Nhã hiển thị như nhiên,

Nhập thế gian hải, độ miền trần mê.

 

Trong trần kiếp, nước tên Viên Mãn

Phật hiệu là Phổ Nhãn Như Lai.

Thân tâm đãnh lễ Phật đường,

Dâng hương, tấu nhạc, cúng dường Thế Tôn.

 

Lập hạnh nguyện xa lìa cùng khổ,

Được đại bi, bát nhã, thánh tài.

Nguyện xin thường thấy Như Lai,

Thường nghe chánh pháp tỏ bày Chân Như.

 

Đầu đãnh lễ, tâm hằng ghi nhớ

Lạy tạ từ, trí mở, huệ thông.

Phương Nam tìm đến Phổ Môn,

Hỏi người Phổ Nhãn, vạn hương trụ thần.

 

Hương trầm tỏa, thiện căn an định

Giải thoát hương, bá bệnh điều nhu.

Do tâm đắm nhiễm, vọng cầu

Nên thân trói buộc, ngục tù thế gian.

 

Người tham dục, quán thân bất tịnh,

Người hận sân, dạy định từ tâm.

Người si, tướng giả chớ lầm,

Người phiền não dạy năm phần chớ quên.

 

Nầy nam tử, phương Nam tìm đến

Thành Đa La Tràng kết ngàn cây

Cầu vua Yễm Túc giải bày,

Học Bồ Tát hạnh không ngoài nhân gian.

 

Vào cung thất thấy ngàn khí giới

Hành tội nhân, cắt lưỡi, chặt tay.

Thiện Tài sinh khởi lòng nghi

Chư thiên liền hiện giải bày pháp môn.

 

Do hóa hiện, tịnh tu như-huyễn

Lập ngục môn, nguyền độ nhân sinh.

Khiến dân kinh sợ ngục hình

Xa lìa tội ác, tựu thành diệu môn.

 

Lạy từ tạ, Thiện Tài cất bước

Tìm Đại Quang, vua nước Diệu Quang.

Đại từ, đại hạnh đạo tràng

Cỏ cây, cầm thú hàng hàng thuận quy.

Trước cổng thành uy nghi lầu gác,

Chạm lưu ly, phượng tạc, long chầu.

Bạch ngân, thất bảo muôn màu,

Lưới ngọc giăng khắp, bửu châu sáng lòa.

 

Vua thường ngự trong tòa pháp tạng,

Trước bệ vàng, ức vạn tư sanh.

Trân châu, bích ngọc sẵn dành,

Mang ra bố thí, chúng sanh vui mừng.

 

Khuyến thiện pháp, dùng phương tiện hạnh

Dạy chúng sanh thanh tịnh, an vui.

Mở kho bố thí trong ngoài,

Dạy lìa điều ác, lòng thôi oán thù.

 

Ngài Thiện Tài đến thành An Trụ,

Tìm gặp ngài Bất Động Ưu-bà-di.

Mẹ Bát Nhã, cha Đại Bi,

Hạnh từ tỏa sáng, lưu ly một trời.

 

Thiện Tài nhập năm trăm tam muội,

Thấy thân bà phát khởi diệu hương.

Dung nhan quang rạng lạ thường,

Diệu tâm thanh tịnh, chưa từng bợn nhơ.

 

Nầy nam tử, kiếp tên Ly Cấu

Phụ Vương là Điển Thọ sinh ra

Một thân công chúa là ta

400. Đêm khuya vang động âm ba nhạc trời.

 

Công chúa ngự trên lầu nhìn thấy

Đấng Thế Tôn, Tu Tý là danh.

Như Lai phóng đại quang minh,

Chư thiên, Bồ Tát chầu quanh chỗ ngồi.

 

Lòng khát ngưỡng, công nương đãnh lễ

Đấng đại từ thuyết kệ dạy rằng :

Phát nguyện bất-khả-hoại tâm,

Diệt trừ phiền não, sưu tầm hạnh môn.

 

Không mỏi nhọc, hằng cầu Vô Thượng

Tai hằng nghe vô lượng pháp luân.

Nhẫn trong một chữ chưa từng,

Sinh tâm thế trí, biện phân hai đường.

 

Như thương gia vào trong hải đảo

Nhặt Như-Lai-ngọc-báu mang về.

Như người bủa lưới sông mê,

Đôi bờ sinh tử, Bồ Đề triển khai.

 

Như nhật, nguyệt sáng soi thế giới,

Hoa diệu tâm nở cõi ta bà,

Đại phong, đại địa thuận hòa

Dùng tứ-nhiếp-pháp trên tòa chuyển luân.

 

Về phương Nam, núi tên Thiện Đức

Ngài Biến Hành là bậc thiện căn.

Từ trên đỉnh núi định thần

Kinh hành chậm rãi, uy phong sáng ngời.

 

Đây Bát Nhã, diệu môn Bồ Tát

Được vô y, vô tác thần thông

Hiện thân đồng chúng sanh thân,

Tùy cơ hóa độ khắp trong muôn loài.

Về phương nam, nước tên Quảng Đại

Tìm gặp người Trưởng giả buôn hương.

Gom hương điều phục, tỏ tường

Sinh ra thiện pháp, hoằng dương thế trần.

 

Về phương Nam, vào thành Lâu Các

Người lái thuyền tên gọi Ba-thi-La

Trăm ngàn thương chủ gần xa,

Trên bờ bỉ ngạn, thuyết ra đại từ.

 

Đại bi tràng, tịnh tu diệu đức

Trong biển tâm, châu ngọc hằng sa.

Chèo thuyền qua lại, lại qua

Đưa người ra khỏi ái hà, về thôi.

 

Về phương Nam, tìm Vô Thượng Thắng

Khả-Lạc thành, thuyết giảng độ tha.

Đi qua quốc độ Thâu Na

Nhật Quang đại thọ trổ hoa Bồ Đề.

 

Tâm bát nhã, hiện muôn thân tướng,

Thân Thiên Vương, bửu trướng, bửu đăng.

Nhất tâm đãnh lễ, cúng dường

Khoảng trong một niệm, mười phương hiện tiền.

 

Vô phân biệt nên không chấp tướng,

Nghe ngữ ngôn, không tưởng ngữ ngôn

Thọ trì tất cả pháp luân,

Giữ tâm như-huyễn, hiện thân Bồ Đề.

 

Về phương Nam, nước tên Hiểm Nạn

Bà-Tu-Mật-Đa thành Bửu Trang Nghiêm.

Mắt xanh biếc, da chân kim

Hiện thân mỹ nữ, đoan nghiêm khác người.

 

Thân trang sức bằng muôn chuỗi ngọc,

Phát diệu âm, đội mão bửu châu.

Ly-tham-dục-tế sở cầu,

Như-huyễn-tam-muội sáng làu trí minh.

 

Thọ thân nữ như phương tiện hạnh,

Dạy cho người xa lánh sắc phàm.

Lìa thị dục, đoạn tâm tham,

Nhập nhất-thiết-trí, chẳng lầm giả, chân.

 

Đi về Nam, đến thành Thiện Độ

Cư sĩ tên Tỳ-sắc-chi-La

Chiên đàn tòa tháp mở ra

Chứng liền tam muội, sát na định thần.

 

Biết khắp cả mười phương chư Phật

Chưa bao giờ cùng tận độ sanh

Chỉ dùng phương tiện thiện lành

Chưa từng nhập diệt, tử sinh cận kề.

 

Trong sanh tử, lập lời thiện-thệ

Khéo đưa người thoát bể trầm luân

Phật-chủng-vô-tận, vô ngần

Chưa từng dời gót, an thân Niết Bàn.

 

Trong tam muội, thấy hằng chư Phật

Gieo căn lành, liễu đạt thần thông.

Lập hạnh nguyện, dụng diệu công,

Xuất gia, tu tập, đi trong cõi người.

 

Liền nói kệ: phương Nam tìm gặp

Có núi tên Bổ Đát Lạc Ca.

Thành dát ngọc, rừng trổ hoa,

Ao thanh, suối mát, hợp hòa, điều nhu.

 

Quán-Tự-Tại, trượng phu dũng mãnh

Độ chúng sinh, ngự đỉnh Thánh-Hiền.

Oai chấn động, đức vô biên

Lời kinh vô tự, pháp thiền vô môn.

 

Thiện Tài thấy, sinh tâm hoan hỉ

Chắp tay nhìn, lòng tự nghĩ rằng :

Thiện Tri Thức, vạn đức ân

Gốc mầm phước báu, sinh nhân Bồ Đề.

 

Từ chỗ ngồi, đến bên chiêm bái

Thấy Thiện Tài, Bồ Tát dạy rằng :

‘Thiện nam tử phát đại tâm,

Mong cầu diệu pháp thậm thâm vô cùng.

Trí sánh được hư không trong sáng

Hạnh thuần nhu, chứa nhóm thiện căn

Từ tâm khuyến đạo thế gian

500. An trong trí huệ đại quang, đại từ.’

 

Hạnh từ bi, pháp môn giải thoát

Dù sa vào La sát quỷ vương

Chúng sanh nhất niệm xưng danh

Quán Âm Bồ Tát tầm thanh cứu nàn.

 

Ví như kẻ lòng đầy dâm loạn,

Ví như người hờn giận, mê tâm.

Niệm danh Bồ Tát Quán Âm

Xa lìa lòng dục, tâm sân tức thì.

 

Ban đồng nam tâm bi, trí tuệ

Ban đồng nữ diễm lệ, đoan trang.

Hiện thân cùng khắp thế gian

Vì người khai mở đạo tràng từ bi.

 

Các cõi nước mười phương tùy hỷ,

Quán Thế Âm diệu trí, thần thông.

Nghe xưng danh hiệu Quán Âm,

Ban pháp vô úy khắp trong muôn loài.

 

Phước như biển, tụ vô lượng đức

Mắt đại từ, thấu suốt chúng sanh.

Mười phương thị hiện nguyên hình.

Khởi tâm liền thấy hiển linh rõ ràng.

 

Sáng hơn cả muôn ngàn nhật nguyệt,

Luân-vi-Sơn Bồ Tát hiện thân.

Lấy chân ấn đất, nhập thần

Ta bà thế giới, bửu trân hóa thành.

 

Thấy chư Phật mười phương rực sáng

Thấy A Tỳ vô tận sinh linh,

Tiếng than đất thảm, trời kinh

Trong vô lượng kiếp, tử sinh phận người.

 

Thấy chúng sinh nghiệp duyên vọng khởi

Tâm chuyển lưu dời đổi, đổi dời.

Đi trong ảo vọng của đời

Sinh thân lên xuống, bời bời sát na.

Thần Đại Thiên Đọa La Bát Để

Hứng nước từ bốn bể trên tay

Vân võng diệu lực hiển bày

Cúng dường, thí pháp, thí tài khắp nơi.

 

Khắp đại địa đồng thời chấn động

Lá trong rừng thoắt bỗng trổ đầy.

Hoa phơi sắc, trái oằn cây

Nhạc trời quyện gió, nước mây đượm nhuần.

 

Ma-Kiệt-Đề địa thần An Trụ

Hóa ngàn muôn thất bửu dưới chân

Dạy rằng: quả báo thiện căn

Đến từ phước lực nhiếp căn tu trì.

 

Tu Di Sơn vi trần số kiếp

Xuất, nhập, tu bất khả thuyết bàn.

Từ trong vô lượng thời gian,

Phụng thờ, cung kính, cúng dường Như Lai.

 

Đầu đãnh lễ, Thiện Tài từ tạ

Ca-tỳ-la có Chủ Dạ Thần

Ngàn sao lấp lánh lân trần

Hương-liên-hoa-tạng tọa thân sáng ngời.

 

Phóng quang minh phá tan si ám

Làm lái thuyền dứt gió, ngăn mưa.

Từ tâm nói pháp Phật thừa

Đưa người cặp bến, qua bờ như không.

 

Mắt thanh tịnh thấy mười phương cõi

Thấy Phật thân ngồi cội Bồ Đề.

Thấy nơi biển khổ, rừng mê.

Luân hồi sáu ngã, đi, về, hỡi ai.

 

Biển ngôn ngữ dùng tai nghe khắp

Cũng thời nghe thuyết pháp chuyển luân.

Thanh âm vi diệu khôn cùng,

Nhớ ghi, trì niệm, trùng trùng hiển thông.

 

Tâm vô ngại, chứa không-một-vật

Đại thần thông điều phục chúng sinh.

Phước như hải, trí tịnh thanh

Thấy tam thế Phật tựu thành diệu môn.

 

Bồ Đề tràng có muôn Bồ Tát

Có Dạ Thần Phổ Đức Tịnh Quang.

Thiện Tài đãnh lễ dưới chân

Trăm vòng hữu nhiễu, nhất tâm khẩn cầu.

 

Thấy chư Phật mười phương chói rạng,

Thấy đạo tràng, thọ mạng, ngôn âm.

Thuyết pháp, chúng hội, thần thông

Thấy muôn thân tướng chẳng đồng như nhau.

 

Biết chư Phật chẳng đi, chẳng đến

Biết Như Lai không diệt, không sinh

Pháp thân bình đẳng, quang minh

Hiện muôn ngàn tướng độ sinh chẳng đồng.

 

Muôn chư Phật hiện trong tam giới

Số lượng nào khác với thế gian

Hãy đi đến chỗ Dạ Thần

Hỉ-Mục-Quán-Sát hóa thân khắp cùng.

 

Trong tiền kiếp hiện thân Bửu Nữ

Vua có ngàn Vương Tử đoan nghiêm.

Một đêm mây tạnh, trời êm

Thấy ngay trong mộng hiện tiền Thế Tôn.

 

Thân sáng đẹp, bửu sơn, diệu lực

Phóng quang minh sáng rực tòa chương.

Thân ta cùng với Đại vương

Khấu đầu đãnh lễ, cúng dường Như Lai.

 

Trong nhiều kiếp không quên hạnh nguyện

Làm Dạ Thần, hóa hiện hoằng dương.

Nguyện cùng chư Phật mười phương,

Nhập phương tiện đạo, dẫn đường chúng sanh.

 

Vô lượng kiếp hiện thân khắp cõi

Dạy thọ trì, giữ giới, tịnh căn

Hoặc nơi vô lượng ức thân

600. Hiển bày, thị hiện Phổ Hiền hạnh môn.

 

Lạy từ tạ, tìm thần Diệu Hữu

Tại đạo tràng biết được tiền căn

Xuất sinh nước Bửu Hoa Đăng,

Khiến trong quốc độ thiện căn thấm nhuần.

 

Tùy tâm niệm chúng sinh hóa đạo

Hồ nước xanh sen báu nở ra.

Đạo tràng Đại Bửu Liên Hoa

Có muôn Bồ Tát trên tòa chuyển luân.

 

Đức Phổ Hiền biết tâm sanh chúng

Lòng mê mờ, nặng chấp cảnh, thân

Diệu âm vang động tầng mây

‘Như Lai xuất thế Pháp-Vân-ÂmTràng’.

 

Trong lúc đó Thánh Vương, Bửu Nữ

Cùng nhân dân, vương tử, đại thần

Đồng bay lên giữa hư không,

Thánh Vương nói kệ cúng dường Như Lai.

 

Trong nhiều kiếp hiện thân cùng khắp

Chuyển trí luân, thọ pháp, đưa đường.

Sanh thân quyến thuộc Thiên Vương

Thuận tin, y giáo, chưa từng thối tâm.

 

Lại dạy rằng: Dạ Thần Âm Hải

Đến thỉnh cầu, lễ bái, cúng dường.

Thiện Tài lạy tạ, tri ân

Nhiễu quanh đãnh lễ, ân cần tán dương.

 

Nầy nam tử, khởi tâm vô trụ

Nguyện xa lìa trần cấu, nhiễm ô.

Vì người thuyết pháp đưa đò

Trụ nơi đại trí, vượt bờ sông mê.

 

Người luyến ái vợ con, tài sản

Thời vì người thuyết giảng đại bi.

Xa rời khổ ái, biệt ly

Sinh tâm bình đẳng, ích chi lòng phàm.

 

Người sân hận, tham lam, cố chấp

Ta vì người giáo pháp nhẫn, từ.

Tinh tấn, thiền định, suy tư

Quán chiếu lục độ, Chân Như Bồ Đề.

 

Ta vì người đắm mê sắc tướng

Dạy cho người chớ vướng sắc trần.

Như Lai thanh tịnh Pháp Thân

Không tan, không hợp, không phân, không lìa.

 

Ta vì người đắm mê ngũ uẩn

Dạy cho người an trụ vô y.

Đưa người đến chỗ huyền vi,

Sắc Không như nhất, khác gì có, không.

 

Thường quán sát đạo tràng Bồ Tát

Phóng quang minh đại hải thanh âm.

Trang nghiêm pháp giới hư không,

Biết rằng Phật lực khắp trong muôn loài.

 

Thường quán sát Như Lai hiện tướng

Liền thấy muôn hiện tượng phơi bày.

Từ sơ khởi phát tâm bi

Tịnh Ba-la-mật đến khi vẹn toàn.

 

Chỗ xưa kia chưa từng chứng nhập

Nay hiện bày vạn pháp nhất như.

Nhập đạo bình đẳng đại từ

Khắp trong tam thế không dư một ngày!.

 

Liền biết được pháp môn giải thoát

Trọn không sinh, không diệt, thậm thâm.

Ví như ảnh tượng tự tâm

Từ nhất-thiết trí nẩy mầm, trổ hoa.

 

Giải thoát đó cũng là biến hóa

Hóa sinh ra Bồ Tát diệu minh.

Khác chi như bóng chính mình

Từ trong thiện nghiệp tựu thành diệu công.

 

Biết không nghi pháp môn như-huyễn

Như âm vang, thần biến khắp cùng.

Tùy nghi hóa độ nhân quần

Như hoa đại thọ nở bừng thần thông.

 

Đi đến chỗ Dạ Thần Thủ Hộ

Thấy trên tòa nhất thiết bửu quang

Hiện thân nhất thiết thế gian

Như Lai thể tánh, đạo tràng diệu âm.

 

Thành tựu môn phổ âm vi diệu

Giải thoát môn niệm niệm không dừng

Sung mãn pháp giới khắp cùng,

Kính thờ chư Phật, khai thông ba đời.

 

Chư Bồ Tát không rời tự thể

Tam muội môn vào bể ngôn âm.

Theo lời đến chỗ Dạ Thần

Cung kính đãnh lễ, dưới chân khẩn cầu.

 

Nầy nam tử, thế gian hỉ lạc

Là do nơi uy lực Như Lai

Thực hành, tin thuận như lời,

Sinh ra thiện nghiệp chuyển dời ác nhân.

 

Chuyển ác nghiệp thành ra phước báu

Gieo căn lành thiện đạo không sai

Y theo pháp ấn Như Lai

Hoán chuyển nghiệp lực trần ai vậy thời.

 

Thấy cảnh giới, không tham, không chấp

Vinh nhục kia, không thấp, không cao.

Tài vật nào giữ dài lâu

Nhân duyên tan hợp, không đâu là bờ.

 

Gieo thiện nhân không chờ để gặt

Khởi trí minh quán sát Chân Không.

Pháp tánh chân thật tâm đồng,

Đi trong muôn cõi thấy cùng Phật thân.

 

Nguyện làm lọng đại bi che khắp

Nguyện làm chày đại trí Kim Cang

Sông mê, núi chướng phá tan,

Thánh tài, thập lực, đạo tràng tự tâm.

Lạy từ tạ đến thần Đại Nguyện

700. Hiện thân đồng hình tướng chúng sanh.

Thiện Tài phát khởi niệm lành

Chứng nhập diệu lực, thọ sanh cũng đồng.

 

Đồng giác ngộ, đồng tâm, đồng lực

Đồng biện tài, tịnh đức, huệ căn.

Sắc thân đại nguyện luân vân

Hiện thân làm đại pháp đăng đưa đường.

 

Thanh tịnh trí, biết thân như-huyễn

Đại bi tâm, hoán chuyển mê mờ.

Thuyền đưa không cặp bến bờ,

Cũng không buông lái trơ vơ giữa dòng.

 

Vô sở trụ, không phân, không chấp

Tùy thiện duyên, chiếu khắp, soi cùng.

Kiếp không dài, ngắn, riêng, chung

Ba thời là một, trí luân tuyệt vời.

 

Lâm-Tỳ-Ni, tìm thần Diệu Đức

Trên bửu đài thuyết pháp thọ sinh.

Chư Thiên cung kính vây quanh

Lắng nghe diệu pháp giáng sinh xuống đời.

 

Nầy nam tử, đại bi Bồ Tát

Phải phát mười đại tạng thọ sinh.

Hạnh viên mãn, nguyện tựu thành

Trụ trong Phật quốc, đản sinh độ đời.

 

Nguyện thứ nhất, phát tâm cung kính

Nguyện cúng dường, khuyến thỉnh Thế Tôn.

Tin sâu, nuôi dưỡng, bảo tồn,

Bồ Đề hạnh nguyện tâm luôn giữ gìn.

 

Cầu nhất-thiết-chúng-sinh Phật trí,

Đại bi tâm, khó nghĩ, khó bàn.

Vào đời, thọ mạng nhân gian

Cõi thô, nguyện giữ xác phàm độ tha.

 

Sinh vào trong Như Lai quốc độ

Cùng thiện căn, thể tánh như như.

Thế gian huyễn hóa, thực, hư

Từ trong cảnh mộng đại từ hóa sinh.

 

Vô lượng cảnh, biết không cảnh giới

Vô lượng tâm, biết bởi một tâm.

Cảnh sai biệt, tâm chẳng đồng

Biết từ thức khởi, muôn trùng biện phân.

 

Đại Bồ Tát nhập Như Lai địa

Biết chúng sinh thứ đệ thọ sanh.

Biết được tất cả hồng danh,

Như Lai đắc pháp viên thành trang nghiêm.

 

Ca-Tỳ-La có người Thích tử

Hóa hiện thân bửu nữ Thiên Vương.

Thiện Tài đãnh lễ dưới chân

Thỉnh cầu Bồ Tát pháp luân chỉ bày.

 

Làm thế nào đi trong nhân thế

Thọ sinh thân cùng thể tánh người.

Ra vào sanh tử rong chơi,

Giữ Bồ Tát hạnh, đời đời độ tha.

 

Thiên Tuế Nguyệt, Pháp Thân thường trụ

Không đổi dời, đầy đủ chẳng vơi.

Vẫn mong rảo bước xuống đời,

Vô biên thân tướng đồng thời hiện ra.

 

Biết chúng sinh lại qua, qua lại

Biết pháp môn vô ngại, không lời.

Không ngừng giáo pháp cho người,

Không ngừng thuyết giảng ngàn lời vô ngôn.

 

Biết chư Phật không sinh, không diệt

Như hư không, quả nghiệp cũng không.

Thân hằng đãnh lễ, cúng dường

Tâm hằng trì niệm, trí thường tiến tu.

 

Nầy nam tử, thế gian hỉ lạc

Cũng đồng như thân mạng vô thường.

Đắm mê kíp lỏng tay buông

Quán sát thật tướng không nương, không lìa.

 

Biết pháp tánh chưa hề thiên lệch

Chẳng bỏ ngôi nhất-thiết-trí minh.

Rời xa hữu lậu, sắc thanh

Tâm không vướng bận thường tình thế gian.

 

Đại thệ nguyện, hạnh tu Bồ Tát

Hóa hiện trong Phật sát vi trần.

Tịnh tu vô ngại trí luân

Khắp cùng sát hải, hiện thân độ đời.

 

Dùng chánh niệm thỉnh mời, kề cận

Người đưa đường từ mẫn khuyến răn.

Thiện Tri Thức, vạn đức ân

Kính tin như Phật, tâm không mỏi nhàm.

 

Một tiền kiếp hiện thân đồng nữ

Sinh từ trong đại bửu liên hoa.

Trong vườn cây báu Ta-La

Quang minh xuất hiện trên tòa sen thơm.

 

Ngàn cánh ngọc đở chân bửu nữ,

Như tượng vàng đặt giữa đài hoa.

Phạm âm từ miệng thốt ra,

Khắp nơi vang động âm ba nhạc trời.

 

Ngôi Thái Tử dạo chơi vườn hạnh,

Thân cùng tâm đoan chánh lạ thường.

Lọng hoa, tràng ngọc hằng muôn,

Tùy tùng sau trước mở đường trải hoa.

 

Nàng Diệu Đức, mẹ là Thiện Hiện

Trong lòng sinh ước nguyện sánh đôi

Cùng người khó gặp trong đời

Tâm như biển rộng, trí dời non cao.

 

Nầy thiện nữ, ta cầu Vô Thượng,

Đạo Bồ Đề, vô lượng vị lai.

Tịnh tu bố thí thánh tài,

Cho dù đầu, mặt, chân, tay không chừa.

 

Xã tất cả chưa hề luyến tiếc,

800. Cả vợ con, thân quyến trong ngoài.

Lòng nàng có thể đổi thay,

Sinh tâm hối tiếc, bi ai sau nầy.

 

Cùng chí nguyện, xin ngài thọ nạp,

Biển tử sinh làm Đại Pháp Vương.

Đời đời bố thí, cúng dường,

Đem thân tôi thí, nguyện thường phát tâm.

 

Chẳng cầu lợi, không tham ngũ dục,

Nguyện cùng ngài điều phục tâm tu.

Khát khao trí huệ đại từ,

Như thờ kính vị đạo sư đưa đường.

 

Lạy từ tạ dưới chân đãnh lễ,

Đi quanh vòng Thích nữ Cù Ba

Tâm tìm Phật Mẫu Ma-Gia

Quán-Phật-Cảnh-Giới hiện ra tức thì.

Thâm tâm ngài Thiện Tài tự nghĩ :

Ngài Ma-Gia diệu trí vô y.

Sáu trần vô ngại viễn ly,

Dùng nghiệp như-huyễn mà đi xuống đời.

 

Trí như-huyễn, nguyện thời như-huyễn,

Quán thế gian, gìn giữ Phật thân.

Đài gương tự tánh sáng ngần,

Thân như ảnh hiện, trăng lồng bóng gương.

 

Thiện Tài thấy Chủ Thần Bửu Nhãn,

Giữa hư không, bửu tạng trên tay.

Rải hoa trên đảnh Thiện Tài,

Phát âm tán thán, thỉnh mời đạo tâm.

 

Nầy nam tử, tâm thành hằng giữ,

Chẳng luyến tham cảnh giới hữu, vô.

Chuyển lưu vượt thoát mê mờ.

Nhập vào đại hải vô bờ, vô biên.

 

Phải hằng muốn trang nghiêm Phật lực,

Phải tư duy thực tánh Chân Như.

Muôn nghìn hình tướng giả hư,

Khác gì mây nổi, hiện từ vọng tâm.

 

Pháp trợ đạo không lầm, không chán

Khởi tâm từ, chiếu quán sắc, không

Kiên trì ngăn chận ma quân,

Phổ Hiền hạnh nguyện thậm thâm độ đời.

 

Hạnh bố thí không dời, không đổi

Tâm đại bi không thối, không lui

Tâm thành cũng huyễn mà thôi,

Dùng nhất-thiết-trí chiếu soi, mở bày.

 

Thiện Tài thấy Quỷ Vương La Sát,

Giữ pháp đường Bồ Tát Ma-Gia.

Thiện-Nhãn, mắt huệ mở ra,

Dạy tu mười pháp lìa xa huyễn trần.

 

Tâm thanh tịnh chưa từng vọng cảnh

Trí sáng soi lừa phỉnh vọng tâm.

Biết sinh hay tử cũng đồng,

Chúng sanh như-huyễn, lòng không mỏi nhàm.

 

Nầy nam tử, nhất tâm đãnh lễ

Vì thiện nhân không dễ cận kề.

Tư duy, chánh niệm lắng nghe,

Mười phương cầu khẩn không hề lãng xao.

 

Quán thân ta khác nào ảnh hiện,

Như tâm kia, vọng niệm dấy lên.

Khác gì cơn mộng đảo điên,

Tỉnh ra có nhớ hay quên cũng thừa.

 

Y lời dạy, Thiện Tài quán chiếu,

Từ đất sinh đại bửu liên hoa

Phu Nhân ngự giữa bửu tòa,

Trên đài lâu các chói lòa quang minh.

 

Tịnh sắc thân vượt qua tam giới,

Hiện thân bằng với chúng sanh thân.

Hiện thân giáo hóa xa gần,

Thân vô biên hạnh xuất thần hiện ra.

 

Nầy nam tử, ta thành đại nguyện

Thân-huyễn làm phương tiện thọ sanh.

Cưu mang Bồ Tát đản sanh,

Cung trời thị hiện, tựu hình trong thân.

 

Lúc lâm bồn cung vua Tịnh Phạn,

Ta thấy thân Bồ Tát phóng quang.

Thọ sinh nơi chốn cung vàng

Xuất gia, tỉnh tọa đạo tràng chuyển luân.

 

Có tám vạn Long vương Thế Chủ

Đồng đến nơi phủ phục cúng dường.

Bấy giờ dụng sức thần thông,

Thọ sinh tất cả Thiên cung một ngày.

 

Khắp tất cả Đại Thiên thế giới

Cùng hằng muôn ức cõi Diêm Phù

Ta dùng trí-huyễn điều nhu,

Làm mẹ chư Phật đến từ vị lai.

 

Tâm tán thán, cúi đầu lễ bái

Thiên Chủ Quang, con gái Thiên Vương,

Cung trời Đao Lợi tìm đường,

Học Bồ Tát đạo, lòng luôn khẩn cầu.

 

Vô-Ngại-Niệm-Trang-Nghiêm-Thanh-Tịnh

Là hạnh môn chánh định tựu thành.

Thập lực khai ngộ quần sanh,

Của chư Bồ Tát chí thành tìm tu.

 

Ca-Tỳ-La có người Biến Hữu,

Cũng có người đồng tử Thiện Tri.

Phạm âm vi diệu thọ trì,

Xướng lên mẫu tự đà-la-ni triền.

 

Ma Kiệt Đề có người Hiền Thắng,

Được pháp môn giải thoát vô y.

Lục căn vô tận tu trì,

Tựu thành tam muội xuất ly đạo tràng.

 

Thành -c Điền có người Trưởng giả

900. Tu hạnh môn buông xả vọng trần.

Vô-trước-niệm-trang-nghiêm môn,

Siêng cầu chánh pháp thập phương Bồ Đề.

 

Trong thành nầy có người Diệu Nguyệt,

Tu pháp môn tịnh-trí-quang-minh,

Về Nam tìm nước Xuất Sanh,

Vô tận giả tướng tựu thành diệu môn.

 

Đi về Nam tìm Chi-Vi-Pháp,

Đến khẩn cầu Bồ Tát chuyển luân.

Pháp tu thành-nguyện-ngữ-ngôn,

Dùng lời chân thật làm tông tu trì.

 

Về phương Nam, Hoa Môn Diệu Ý,

Nở ra hoa diệu trí, đại bi.

Hạnh môn huyễn-trụ huyền vi,

Nhẫn trong hạt bụi diệu kỳ biến thiên.

 

Như huyễn hóa, nhân duyên sinh khởi,

Khi hợp tan, thế giới vi trần.

Chúng sinh nghiệp khởi là nhân,

Vô minh, ái hữu xoay vần tử sinh.

 

Cả tam thế tựu hình hư vọng,

Cũng do từ tâm động mà thôi.

Trong mê dựng lập không, thời

Biết đâu hóa hiện đổi dời do tâm.

 

Tâm điên đảo gieo mầm khổ não,

Tâm đã không, sanh, lão cũng không.

Ưu bi, hạnh phúc cũng đồng,

Khổ, vui cũng bởi tại lòng mà ra.

 

Như vũ trụ đơm hoa, kết trái,

Cũng là do huyễn khởi, huyễn thành.

Từ trong vọng niệm vô minh,

Muôn ngàn sắc tướng tượng hình đến, đi.

 

Ngay đến cả Bích Chi, Độc Giác

Hàng Thanh Văn, Bồ Tát hóa ra.

Từ trong huyễn-nguyện độ tha,

Huyễn-hạnh giáo hóa ta bà xuống lên.

Về phương Nam, nước tên Hải Ngạn

Tìm đến tòa lâu các trang nghiêm,

Thiện căn quả báo dựng nên,

Tự tại niệm lực, hạnh duyên đồng thời.

 

Chánh vương vị ngự trong lâu các,

Bất tư nghì giải thoát hạnh môn.

Bồ Tát Di Lặc Thiên Tôn,

Hóa thân thiên vạn ức muôn hạnh từ.

 

Trí viên mãn, tâm như biển rộng,

Đức đại từ hiện chúng sanh thân.

Vì người khai sáng thiện căn,

Lập chí kiên cố, đi trong cõi đời.

 

Vào sinh tử không lười, không mỏi

Cầu người hiền không thối chuyển tâm.

Nghe lời giáo đạo chớ lầm,

Kính tin diệu hạnh thậm thâm chớ ngờ.

 

Vị Bồ Tát nương nhờ công đức,

Cận kề Thiện Tri Thức tu trì.

Thiện tâm tăng trưởng, xuất ly

Chẳng nhiễm thế pháp, tham si xa lìa.

 

Chớ khởi tâm phân chia hạn lượng,

Để tu trì lục độ, đại bi.

Gieo căn vô lượng tổng trì,

Phá trừ ác kiến, mạn nghi não phiền.

 

Tâm chúng sinh muôn vàn sai biệt,

Phát sinh từ ngã kiến, chấp thân.

Đi trong gió bụi phù vân,

Bơi trong bể ái, khó ngăn tính phàm.

 

Nhổ tên độc, phát tâm bi trí

Dìu dắt người, nguyện chỉ đường về.

Dứt dòng sinh tử trầm mê,

Xé tan lưới chướng bốn bề bủa vây.

 

Nhẫn đến tâm đắm say thiền định,

Ưa thích nơi yên tịnh cỏ hoa.

Khởi tâm vô lượng lìa xa,

Bồ Tát dục lạc, trụ tòa đại bi.

Biết rất rõ, không nghi, không chấp

Vô lượng tâm cùng khắp thế gian.

Tịnh tu vô lượng pháp môn,

Vì người tỏa ánh chiêu dương đưa đường.

 

Đại bi tâm như nguồn dược thảo,

Với người sân, phiền não, quán từ.

Người si mê, dạy vọng, hư

Quán chiếu ngũ uẩn, Chân Như Bồ Đề.

 

Đưa chúng sinh hướng về thiện đạo,

Sức tư duy, thiện xảo, thần thông.

Thọ sinh giữa chốn bụi hồng,

Hiện thân sai biệt, một lòng độ sanh.

 

Nơi tự thân tưởng thành bệnh khổ,

Cầu người hiền đến chỗ y vương.

Cầu Thiện Tri Thức chỉ đường,

Kính tin, thờ phượng, lòng thường tiến tu.

 

Nơi tự thân, tưởng như con cái

Cầu người hiền chỉ dạy tổ tông.

Thuận tin, nối dõi giống dòng

Là dòng giống Phật, Chân Không Đại Từ.

 

Nơi tự thân, tưởng như Vương Tử

Cầu người hiền, ngự sử, đại thần.

Khấu đầu nhận lệnh cửu trùng,

Nối ngôi chánh pháp, ngồi cùng quốc vương.

 

Thiện Tri Thức, Tuyết Sơn cao ngất,

Sinh trưởng từ lòng đất Đại Bi.

Hằng muôn dược thảo diệu kỳ,

Tùy tâm hóa độ, lương y sánh cùng.

 

Thiện Tri Thức, khắp chung hải lý

Chứa thiện căn, pháp khí Phật thừa.

Ví như sông, lạch chứa mưa,

1000. Chảy vào biển rộng cũng chưa lấp đầy.

 

Như sen báu, bùn lầy chẳng bám

Đám bướm ong chẳng dám dựa kề.

Như người tháo gỡ lưới mê,

Xa lìa trần cấu, Bồ Đề phát tâm.

 

Như bóng nguyệt đêm rằm chiếu rạng,

Như thái dương tỏa sáng thế gian.

Thiện Tri Thức vạn đức ân,

Bồ Tát nương dựa đạo tràng trí minh.

 

Chánh tư duy, Thiện Tài nhớ tưởng,

Những hạnh môn đời trước dở dang.

Phát tâm kính lễ Phật đường,

Tu hạnh thanh tịnh, chánh chân suy tầm.

 

Lại sinh tâm độ tha cùng khắp,

Nguyện tu hành Phật pháp tịnh căn.

Ngũ thú, lục đạo trầm luân,

Phát tâm sám hối, thí thân độ đời.

 

Do đại nguyện thâm sâu, tín giải

Trí huệ như đại hải, nhập thần

Trước chư Phật hiện muôn thân,

Cúi đầu đãnh lễ khắp cùng hư không.

 

Hiện sắc thân khắp trong pháp giới

Biết không nghi vọng khởi ngại ngăn.

Biết thân như bóng, như vang

Không sinh, không diệt, chuyển luân giữa trời.

 

Theo hạnh duyên, đổi dời, thị hiện

Phật hiện từ tín nguyện chúng sanh.

Như phương tiện hạnh độ sinh,

Hóa thân như-huyễn, quang minh sáng ngời.

 

Hạt thiện, ác sanh sôi, nẩy nở

Rời đoạn, thường, khai mở vô sanh.

Xa lìa tri kiến chúng sinh,

Nhập tri kiến Phật, diệu minh hiện tiền.

 

Thanh tịnh tướng trang nghiêm lâu các

Như hư không, vô tác, vô cầu.

Không xuất, không nhập vào đâu,

Tâm, tưởng, ý, thức, bóng câu chiều tà.

 

Tăng thượng huệ lìa xa kiêu mạn,

Trụ vô y, giải thoát hạnh môn.

Như như vô thủy, vô chung

Không, thời nhập một, viên thông khắp cùng.

 

Phương tiện hạnh, ma cung chẳng nhiễm

Đầu sợi lông, thân hiện bời bời.

Thân vô biên tướng xuống đời,

Trụ vô trụ xứ, cũng thời đại bi.

 

Hành hạnh từ, không nghi, không luyến

Trụ hạnh bi, như-huyễn độ đời.

Hĩ, xả tùy thuận cùng người

Lợi ích sanh chúng, không rời diệu tâm.

 

Quỳ sát đất, một lòng tán thán

Cầu đại từ Bồ Tát hiện thân.

Hằng muôn vô lượng Thiên Long

Phạm Vương, Đế Thích cũng đồng đến nơi.

 

Đức Di-Lặc đồng thời xuất hiện,

Cùng chúng sanh, thân quyến đủ đầy.

Từ bi quán sát Thiện Tài,

Công đức thù thắng, ngỏ lời ngợi khen.

 

Người cầu đạo, tâm viên, ý mãn

Đến lầu nầy với quảng đại tâm.

Thanh tịnh trí, bất thối căn,

Cầu Thiện Tri Thức, tâm không mỏi nhàm.

 

Tịch tịnh nhãn, không lầm vạn pháp,

Dụng tâm từ độ khắp quần sanh.

Nơi công đức tạng viên thành

Hướng về Phật quả, hạnh lành chiếu soi.

 

Lìa mê hoặc, rạng ngời an lạc

Thịnh hay suy chẳng khác chi nhau.

Nhục không nhiễm, vinh chẳng cầu

Tâm vô phân biệt, điều nhu thuận hòa.

 

Người cầu đạo, dưới tòa hỏi đạo

Nhất tâm cầu y báo Như Lai.

Quá khứ, hiện tại, vị lai

Tam thế chư Phật hoằng khai hạnh từ.

 

Bồ Tát hạnh của chư Bồ Tát,

Diệu pháp môn giải thoát thọ trì.

Thiện Tri Thức, bậc lương y,

Ví như nhũ mẫu từ bi dẫn đường.

 

Như nhật nguyệt dặm trường soi sáng,

Như biển khơi, chẳng cạn, chẳng đầy.

Như núi sừng sững đêm ngày,

Dựng tràng chánh pháp rõ bày Phật ân.

 

Dẹp ác đạo hiển thân chư Phật,

Mở đường lành độ thoát trầm luân.

Giữ gìn chánh tạng pháp môn,

Kính tin, thờ phượng cội nguồn đức ân.

 

Trí thanh tịnh cùng thân đoan chánh,

Cầu sinh nhà đạo hạnh, tôn sư.

Phước duyên ngày trước có dư,

Trụ căn-bản-trí, đại từ phát tâm.

 

Bỏ của báu, chẳng gần quyến thuộc,

Dẹp mạn nghi, cầu được người hiền.

Xa lìa tâm ý đảo điên,

Dứt mầm sinh tử não phiền thế gian.

 

Thọ báo thân mười phương Phật độ,

Thấy chúng sanh bể khổ trầm luân.

Đọa thân ngũ thú xoay vần,

Cầu kim cang trí, khổ luân phá trừ.

 

Tâm chúng sanh ví như đất trống,

Không điều nhu gai độc mọc lên.

Si mê, trói buộc, não phiền,

1100. Mất đường, quên lối, lạc miền u minh.

 

Vì chúng sanh, phát tâm bi trí,

Làm đạo sư, lập chí đưa đường.

Lái con thuyền đại pháp vương,

Vượt qua biển lửa sôi cuồng tham sân.

 

Chiếu cùng khắp như vầng nhật nguyệt,

Trụ trực tâm nơi biển trí minh.

Bồ Tát hạnh nguyện viên thành,

Xuất sanh pháp bửu quang minh rạng ngời.

 

Như rồng báu tuôn mưa dịu ngọt,

Đất tâm lành nẩy ngọn, kết chồi.

Cây trí huệ đã vun bồi,

Rễ sâu vững chãi, chẳng dời, chẳng lay.

 

Trong nhân, thiên khó nghe, khó thấy

Nhất tâm cầu chỉ dạy pháp âm.

Phá trừ kiến chấp mê lầm,

Mở trói sanh chúng, phát tâm Bồ Đề.

 

Diệt ác đạo quy về diệu hạnh,

Nhập niết bàn, xa lánh vọng tình.

Làm thầy ba cõi nhân, thiên

Gọi người tỉnh giấc thụy miên bùn lầy.

 

Trí dung chứa đủ đầy pháp vị,

Tâm tịnh thanh hoan hỉ thuần nhu.

Công đức pháp hạnh trì tu,

Thấy chư Phật hiện, công phu viên thành.

 

Đại công đức phát sinh thiện phẩm,

Sẽ giữ gìn Phật chủng nơi tâm.

Nghiêm tịnh Pháp chủng thậm thâm,

Hội họp Tăng chủng, diệu âm thuyết bày.

 

Đạt diệu trí, mở khai chánh pháp,

Trừ khổ luân, tam độc cho người.

Phá tan lưới chướng ngàn đời,

Kiến chấp, ái hữu bời bời dấy lên.

 

Chứa trí tuệ, vững nền quốc độ,

Chuyễn pháp luân, cứu khổ thiên, nhân.

Phóng quang khai mở thiên môn,

Mở cửa Phật đạo khắp chung bầu trời.

 

Cửa giải thoát khuyến mời sanh chúng,

Diệt đạo tà, khôi phục chánh tông.

Hoằng khai giáo pháp nhất tâm,

Tịnh tu công đức, dứt dòng tử sinh.

 

Thêm lớn rộng trí minh, diệu hạnh,

Cùng đủ đầy đại nguyện Như Lai.

Thần thông trí lực triển khai,

Chứa dung biển pháp rõ bày trong tâm.

 

Sẽ thấy được pháp vân chư Phật,

Sẽ vào trong thánh thất Như Lai.

Thần thông vô ngại biện tài,

Đi trong pháp giới, chim bay giữa trời.

 

Không dấu vết, không rời thanh tịnh

Như gió kia qua đỉnh non thần.

Không chướng ngại, không cấm ngăn,

Nhập khắp pháp giới, trụ thân Bồ Đề.

 

Diệu pháp môn, không mê, không chán

Tu hạnh lành Bồ Tát thuận tin.

Từ trong nhân thế thọ sinh,

Vô lượng phước báu tượng hình, trổ hoa.

 

Tâm chân chánh rời xa đường ác,

Đã vượt qua khổ hoạn nạn tai.

Đã rời trần cấu, chông gai

Trụ Bồ Tát địa, không-hai-thánh-phàm.

 

Hạnh Bồ Tát khắp cùng đại hải

Trí Như Lai vô ngại hư không.

Như người, hạnh nguyện cũng đồng,

Tâm hằng quyết định một lòng tiến tu.

 

Đại công hạnh của chư Bồ Tát

Vì chúng sanh hiện các pháp môn.

Chớ nghi hoặc, chớ tin lầm

Được nghe pháp vị, sanh tâm vui mừng.

 

Thành tựu hạnh tín, kiên, nguyện, lực

Tâm nguyện sanh công đức đủ đầy.

Như rồng báu bủa giăng mây,

Sẽ tuôn mưa lớn, đức dầy ân sâu.

 

Đại bi hạnh Phổ Hiền cùng khắp

Khéo thọ trì, tu tập chớ nghi.

Trong vô lượng kiếp đến, đi

Đắm mê dục lạc, thị phi của đời.

 

Lòng cầu đạo nên rời thân-chấp

Được thân người, gặp Phật, phát tâm.

Chẳng lâu, xả bỏ huyễn-thân,

Vãng sanh Phật độ, trụ thân đạo tràng.

 

Vì lợi ích khắp trong nhân thế

Dựng lập lời nguyện thệ giữa trời.

Nhất tâm cầu đạo cứu đời,

Phát tâm vô thượng, rạng ngời lòng son.

 

Lìa lửa ái thoát cơn hoạn nạn,

Gươm báu kia chẳng đoạn từ tâm.

Rời xa tham ố, độc sân

Vượt dòng hữu lậu, khói tan vọng tình.

 

Tâm Bồ Đề phát sinh nguyện hải,

Giữ gìn không hư hoại thiện căn.

Đại Quang Minh. Thủy Thanh Châu,

Vào nơi hố thẳm, biển sâu không sờn.

 

Mão Ma Ni sáng hơn thiên chúng,

Bồ Đề tâm diệu lực quang minh.

Lìa xa dục giới thế tình,

Bồ Tát đại trí, tịnh thanh khác thường.

 

Như ngọc báu người buôn tìm được,

Quang sắc kia biển lớn chứa dung.

Bồ Đề hạnh nguyện khôn cùng,

1200. Thanh Văn, Duyên Giác chẳng chung hạnh từ.

 

Đại thệ nguyên ví như hoa nở,

Đại từ tâm khai mở giác minh.

Xuất sanh trí giác chúng sanh,

Tâm vô hạn lượng tựu thành diệu môn.

 

Như nến sáng mồi chung trăm ngọn,

Vô-tận-đăng không tổn mảy may.

Cây đàn đại hạnh làm dây,

Tấu lên pháp nhạc, âm bay cửa trời.

 

Chim hót tiếng diệu vời âm điệu,

Kim Sí kia, thần điểu hiện hình.

Trên đôi cánh rộng dặm nghìn,

Biển sâu, núi lớn thuận tình thong dong.

 

Bồ Đề Tâm dứt dòng phiền não,

Biển tử sinh, nghiệp báo viên dung.

Kim cang đại trí thần thông,

Phá trừ ma đạo, đại hùng, đại bi.

 

Trong tam thế đến đi, qua lại

Bồ Đề Tâm, đại hải phước ân.

Tựu thành diệu hạnh, diệu công

Như người gìn giữ mạng căn của mình.

 

Như Vương tử, thân sanh vương vị

Sánh các quan, luận nghị chẳng đồng.

Nối dòng cữu ngũ, chánh tông,

Nối dòng giống Phật, đi trong đại từ.

 

Bồ Đề Tâm phá trừ tà kiến,

Như kim cang tinh luyện trung kiên.

Như Kim-cang-tạng Đại Thiên,

Tựu thành chánh giác, dẹp yên ma đồ.

 

Bồ Đề Tâm vô biên công đức,

Nầy thiện nam, muốn được rõ ràng,

Vào trong lâu các đạo tràng,

Học Bồ Tát hạnh Đại-Trang-Nghiêm nầy.

 

Búng ngón tay, lâu đài mở cửa,

Liền bước vào thánh địa trang nghiêm.

Vô số bửu ngọc, chân kim

Đèn giăng trướng gấm, lụa tiên kết màn.

 

Chim hót tiếng thuần khoan, hòa nhã,

Hồ đầy sen cũng đã trổ hoa.

Tượng Bồ Tát ngự trên tòa,

 Ma Ni bửu tạng chói lòa quang minh.

 

Lại thấy có trăm nghìn lâu các

Cùng trang nghiêm, chẳng tạp loạn nhau.

Thân tâm hớn hở, thuần nhu

Nhiếp thọ vọng tưởng, công phu định thần.

 

Thấy cùng khắp, dụng tâm cùng khắp

Nương oai thần Bồ Tát, nhận ra

Thân mình ở trước bửu tòa,

Chứng nhập cảnh giới, hằng sa vi trần.

 

Thấy Bồ Tát phát tâm tiền kiếp,

Cùng họ tên, hạnh nghiệp, mạng căn.

Tu hành đền đáp tứ ân,

Chư Phật tại thế hiện thân hóa hoằng.

 

Lại thấy được kim thân Di Lặc,

Từ tối sơ chứng đắc từ tâm.

Thành tựu lục độ thậm thâm,

Hiệu là Từ-Thị, pháp âm viên thành.

 

Thấy chứng đắc Vô-Sanh-Pháp-Nhẫn,

An trụ Bồ Tát địa hoằng dương.

Lại thấy làm Chuyển Luân Vương,

Dạy khuyên thập thiện, dựa nương Bồ Đề.

 

Thấy Bồ Tát trừ mê, khuyến thiện,

Nơi hạnh từ, hóa hiện Thiên Vương.

Cõi trời thị hiện dẩn đường,

Vì chư thiên chúng, xiển dương, thuyết trình.

 

Thấy Bồ Tát thọ sinh địa ngục,

Trong súc sanh điều phục chúng ma.

Cứu ngạ quỷ, độ A tu la

Diễn bày Phật pháp, độ tha khắp cùng.

 

Thấy Bồ Tát tán dương công đức,

Sơ phát tâm đến bực viên thông.

Lục độ tam muội thần thông

Nhẫn, từ, hạnh nguyện dùng phương tiện lành.

 

Trăm ngàn năm kinh hành, đọc tụng

Dùng thơ văn giảng luận nghĩa kinh.

Thuyết pháp cứu độ nhân, thiên

Hoặc nhập tam muội, tứ thiền, định tâm.

 

Lại thấy cả ức muôn thế giới,

Đại Thiên Cung, Đâu Suất Thiên Cung.

Di-Lặc Bồ Tát giáng thần,

Kinh hành bảy bước, thọ thân điện vàng.

 

Thấy xuất gia, đạo tràng tỉnh tọa

Quán sát Bồ Đề thọ, chuyển luân.

Thuyết pháp hàng phục ma quân,

Thành Đẳng Chánh Giác, trụ thân đại từ.

 

Nghe tất cả lưới, linh, nhạc khí

Diễn pháp âm khó nghĩ, khó lường.

Nghe Bồ Tát thọ diệu môn,

Tu hành, bố thí, cúng dường huyễn-thân.

 

Nghe Bồ Tát chuyển luân, xây tháp

Dựng tượng hình, thổi đại pháp loa.

Thấy chư Bồ Tát hằng sa,

Ba thời sám hối, pháp tòa phát tâm.

 

Thiện nam tử! Từ tam muội dậy,

Dụng trí minh, hãy thấy nhân duyên,

Tự tánh vạn pháp tượng hình,

Như mộng, như ảnh, chẳng thành tựu lâu.

 

Nhập cảnh giới ba đời không mất

Giải thoát môn Bồ-Tát-Nhất-Sanh.

Trí huệ, thần lực, quang minh

1300. Là nơi an trụ, không sinh, không lìa.

 

Như Long Vương làm mưa tuôn khắp,

Chẳng do nơi tích tập mà thành.

Chẳng thân, tâm khởi dấy lên

Do sức tâm niệm, cơ duyên chín mùi.

 

Đại lâu các, trong ngoài chẳng phải

Mà cũng không chẳng thấy, chẳng nghe.

Do nơi thần lực Như Lai,

Thiện căn tụ tích, đại tài ảo sư.

 

Do ảo lực, thấy như hiện tướng,

Không từ đâu định hướng đến đâu.

Do nơi huyễn trí vô cầu,

Do sức đại nguyện thâm sâu hiển bày.

 

Chư Bồ Tát không đi, không lại

Không chỗ nơi, chẳng khởi, chẳng sanh.

Vì muốn điều phục chúng sanh,

Từ đại bi đến, quang minh huyễn bày.

 

Do đại nguyện, đại từ thanh tịnh

Tùy thuận theo sở thích thọ sanh.

Dụng thần thông hiện thân hình,

Khắp nơi, khắp chốn mặc tình đến đi.

 

Không thủ, xả, chỉ tùy phương tiện

Như ảnh kia, hóa hiện thực, hư

Có mười sanh-xứ đại từ

Bồ Tát an trụ Chân Như tu hành.

 

Như phụ thân hiện hành thiện xảo,

Lục độ là từ mẫu sinh ra,

Bồ Đề Tâm gọi là nhà,

Đại thừa khuyến phát, nối gia-nghiệp lành.

 

Chư Bồ Tát siêu phàm phu địa

Hội nhập Bồ tát vị trụ tâm.

Giữ gìn chủng tánh viên dung,

Thế gian, thiên chúng khắp cùng ngợi khen.

 

Đại Bồ Tát chẳng ưa, chẳng ghét

Rõ thế trần không khác tượng hình.

Tâm không đắm nhiễm vọng tình,

Biết pháp vô ngã, chúng sanh chẳng đồng.

 

Biết sinh tử khác gì ảo mộng,

Thọ huyễn-thân chẳng động, chẳng lay.

Đại từ dạy dỗ, chỉ bày

Tâm không lưu ngại, trong ngoài viên thông.

 

Đồng dáng vóc, cũng đồng tên gọi

Thọ sinh thân trong mọi chủng loài.

Đưa về chủng tánh Như Lai

Giáo hóa, điều phục, mở khai tùy thời.

 

Dạy nhân gian xa rời dục lạc

Dạy chư thiên thịnh đạt, suy vong.

Đại trí vi diệu pháp môn

Thọ sinh Đâu Suất Thiên Cung hóa hoằng.

 

Hãy đến chỗ Văn Thù Sư Lợi

Học hạnh môn quảng đại Phổ Hiền.

Được hằng chư Phật ngợi khen

Làm thầy Bồ Tát, hạnh nguyền vô biên.

 

Sẽ vì người dạy khuyên, diễn đạt

Những pháp môn Bồ Tát hành trì.

Hiện ra hạnh bất tư nghì,

Tất cả công đức, đại bi chẳng rời.

 

Cũng từ nơi Văn Thù Sư Lợi

Được thấy, nghe, phát khởi thiện tâm.

Thiện Tài hữu nhiễu trăm vòng,

Ân cần từ tạ, một lòng khắc ghi.

 

Y lời dạy của ngài Di-Lặc

Hơn trăm thành đến nước Phổ Môn.

Văn-Thù-Sư-Lợi tuyên dương,

Tín căn thiện trụ, mở đường tiến tu.

 

Khiến đầy đủ quang minh đại trí

Khiến được vô biên tế đà-la-ni

Vô biên tam muội tổng trì,

Thần thông diệu dụng, trí, bi đủ đầy.

 

Chánh tư duy, Thiện Tài quán sát

Nguyện thấy được Bồ Tát hiện thân.

Đại Thiên thế giới vi trần

Cùng là cảnh giới tự thân Phổ Hiền.

 

Liền ở trước Bửu Liên Hoa tạng,

Khởi đại tâm vô hạn hư không.

Được sức gia hộ thần thông

Thiện căn tụ tích, tâm đồng hiện ra.

 

Liền thấy được hằng sa Phật quốc,

Thấy Như Lai chứng nhập diệu môn.

Phật Độ thanh tịnh mười phương,

Chúng sanh hòa ái, tâm thường niệm tâm.

 

Lại thấy được khắp trong thế giới

Xuất sanh từ mỗi mỗi vi trần.

Phật quang minh võng, luân-vân,

Cùng Phật-sắc-tượng-bửu-vân hợp thành.

 

Như lưới mây kết tinh quang diệm

Hạnh Phổ Hiền ngát diệu-hương-vân.

Đại công đức hải sáng ngần

Tinh tú, nhật nguyệt, vi trần vô biên.

 

Lại thấy sắc-tượng-vân diệu biến

Phật quang minh hiện chúng sanh thân.

Phật-sắc-tượng-ma-ni-vân,

Từ trong vô số vi trần phóng quang.

 

Số vi trần như thân Bồ Tát,

Độ chúng sanh viên mãn sở cầu.

Như Lai thân, lưới bảo châu

Phát đại thệ nguyện khắp bầu thái hư.

 

Ngài Thiện Tài nhiếp thu chánh niệm,

Một lòng cầu, bất thối chuyển tâm.

Liền dùng Phổ-nhản thiện căn,

1400. Quán sát pháp giới, mười phương đạo tràng.

 

Tâm đại bi, Kim Cang kiên cố

Nguyện vị lai theo Phổ Hiền môn.

Tử sinh dù đã thuận dòng,

Hồn lìa cảnh mộng, trụ tâm đại từ.

 

Định thần quang, Thiện Tài Đồng Tử

Thấy từ trên Pháp Bửu Liên Hoa,

Tôn nghiêm, vi diệu hiện ra,

Phổ Hiền Bồ Tát trước tòa Như Lai.

 

Đồng tam thế, mở bày cảnh giới

Tâm thế gian khó nỗi thị, phi.

Vô biên đại trí, đại bi

Chư Bồ Tát cũng khó suy, khó bàn.

 

Quang-minh-vân diệt tan khổ hoạn,

Từ trong thân Bồ Tát hiện ra.

Mây trời kết hợp diệu hoa,

Thiên Vương, thiên chúng hằng sa thỉnh mời.

 

Chuyển pháp luân ba đời chư Phật

Cùng hằng muôn Bồ Tát hóa sanh.

Tán dương chư Phật hồng danh,

Tăng trưởng thiện nghiệp, thiện căn muôn loài.

 

Hạnh Phổ Hiền sáng soi pháp giới

Hoán chuyển tâm, mở lối, đưa đường.

Chúng sanh y cứ, dựa nương

Thành nhất-thiết-trí, mười phương đạo tràng.

 

Khắp pháp giới Phổ Hiền Bồ Tát,

Trên bửu tòa rực sáng thần thông.

Nghe ra tất cả ngôn âm,

Chư Phật thuyết pháp khắp trong thế trần.

 

Nhập pháp giới, Thiện Tài chứng đắc

Mười trí ba-la-mật diệu kỳ.

Cõi Phật, nhất niệm đến, đi

Cúng dường, nghe pháp, thọ trì, tư duy.

 

Thần thông bất tư nghì của Phật,

Đạt diệu âm vô tận biện tài.

Thân-huyễn quán pháp-huyễn bày,

Nhập thật-tướng-hải, trong ngoài nhất như.

 

Tâm chúng sanh biết từ vọng khởi,

Niệm niệm trong cảnh giới Phổ Hiền.

Được mười trí lực vô biên,

Vô lượng tam muội phan duyên khắp cùng.

 

Trong mỗi tam muội môn liền thấy,

Hằng muôn Phật-đại-hải gần xa.

Như trong thế giới ta bà,

Pháp môn tam muội hiện ra cũng đồng.

 

Ngài Phổ Hiền hỏi cùng Đồng Tử :

‘Nầy thiện nam, thần lực thấy chăng?’

Liền thưa: ‘quảng đại thần thông,

Riêng Như Lai mới viên thông, tỏ tường.’

 

Lại dạy rằng: Thuở trong quá khứ,

Ta hằng cầu nhất-thiết-trí minh.

Trong vô lượng kiếp thực hành,

Kính thờ chư Phật, tịnh tâm Bồ Đề.

 

Khiến thế gian đều nghe, đều biết

Lập hội tràng bố thí gần xa.

Quốc độ, vương vị, thê noa,

Đến thân ta cũng mang ra cho người.

 

Vô lượng kiếp xuất gia, học đạo

Chuyên tịnh tu, hộ giáo, trì kinh.

Chưa từng khởi niệm chẳng lành,

Chưa từng nhàm mỏi tử sinh nặng nề.

 

Trong muôn kiếp hướng về Phật độ

Tâm đại bi cứu hộ chúng sanh.

Hộ trì chánh tạng giác minh,

Trong ngoài buông xả, trọng, khinh đều lìa.

 

Nhân duyên đó không chia dài, ngắn

Vì nhân duyên vô tận hư không.

Pháp ta vô tự, vô ngôn

Thí xả sở hữu cũng không thể cầu.

 

Pháp của ta, bửu châu đại trí

Vì chúng sanh, khai thị, xiển dương.

Vì người chỉ lối, đưa đường,

Niệm thường an lạc, tâm thường trì tu.

 

Hộ chánh pháp từ vô lượng kiếp

Sức thiện căn, chí nguyện, oai thần.

Ta được thanh tịnh Pháp Thân,

Sắc thân vô thượng, thế gian khó bì.

 

Nếu chúng sanh mê si căn tánh,

Hoặc Thanh Văn, Bồ Tát thiếu duyên,

Khó nghe danh hiệu Phổ Hiền

Huống chi là được thấy liền thân ta.

 

Nếu thấy, nghe hoặc là xúc chạm

Hoặc rước đưa, hoặc tạm dõi trông.

Thấy, nghe trong mộng cũng đồng

Được bất thối chuyển Chân Không, Bồ Đề.

 

Nếu chúng sanh trọn ngày nhớ nghĩ

Đến tên ta, liền thấy thuần tâm.

Thấy ta phóng đại quang âm,

Chấn động cõi Phật, sinh tâm lo, mừng.

 

Đều chứng được hạnh căn thuần thục

Được diệu công, bất thối chuyển tâm.

Như cõi tịnh, thân ta đồng,

Nếu ai nghe tiếng, sinh trong thân nầy.

 

Trong sắc thân, Thiện Tài liền thấy,

Cõi Phật hằng sát hải hiện ra.

Chư Phật, Bồ Tát trên tòa,

Mây giăng muôn sắc, chói lòa hư không.

 

Núi hùng vĩ dựng vòng tòa tháp,

Đức Như Lai thuyết pháp chuyển luân.

Quang minh hóa hiện Phật thân,

1500. Hộ trì thế giới hướng tâm tu hành.

 

Thiện Tài thấy thân mình chẳng khác

Hòa nhập thân Bồ Tát thuyết kinh.

Thiện căn, trí tuệ, quang minh,

Tăng trưởng vô lượng, muôn nghìn lần hơn.

 

Mỗi lỗ lông trên thân Bồ Tát

Hiện hằng muôn Phật sát vi trần.

Như trong vô tận Chân Không,

Đi trong muôn kiếp cũng đồng sát-na .

 

Không gian chẳng gần, xa, còn, mất

Niệm niệm trong cùng khắp nhân gian.

Thuyết minh, giáo pháp, luận bàn

Đưa người đến chốn đạo tràng định tâm.

 

Thiện Tài thấy thân tâm sung mãn,

Cũng đồng như Bồ Tát Phổ Hiền

Đồng chánh giác, đồng pháp luân

Đồng hạnh nguyện hải, thần thông cũng đồng.

 

Lại dạy rằng : một lòng yên tịnh,

Dẹp não phiền, thức tỉnh tiếp thu.

Như Lai Đấng Đại Trượng Phu

Đại tâm, đại giác, điều nhu thế trần.

 

Đại quang minh phá tan si ám,

Khắp thế gian khó gặp, khó tin.

Giam thân ở chốn ngục tỳ,

Thấy cây linh-thoại đúng kỳ nở hoa.

 

Công đức Phật như nhà ảo thuật,

Thuyết diệu môn tùy thuận thế gian.

Tâm thanh tịnh như hư không,

Chưa từng khởi niệm biện phân dị, đồng.

 

Ngài Phổ Hiền nói xong thuyết kệ :

Như một giọt trong bể đức ân,

Phật trí rộng lớn vô ngần,

Biết tâm sanh chúng mấy tầng vọng, hư.

 

Trong một niệm rõ từng căn cội,

Vạn pháp trong tam thế chuyển lưu.

Ví như một đại ảo sư,

Hóa ra muôn vật cũng từ một tâm.

 

Khắp chúng sanh lòng không như nhất,

Cũng do từ trí, đức, nghiệp, duyên

Như Lai bổn tánh uyên nguyên,

Không lay, không động như nhiên giữa đời.

 

Đủ thiện hạnh, khắp nơi thấy Phật

Bỏ lòng nghi, tích đức chẳng sai.

Khởi tâm liền thấy Như Lai

Cùng trong một niệm, không-hai-thánh-phàm.

 

Hoặc khắp chốn, trong tam thế giới

Bồ Tát tu đầy đủ thiện duyên.

Vẹn toàn công hạnh Phổ Hiền,

Liền thấy chư Phật an nhiên tọa thiền.

 

Hoặc trong cõi huyền vi khó sánh,

Thấy Như Lai nghiêm tịnh báu thân.

Đức Tỳ Lô Tối Thắng Tôn,

Tựu thành chánh giác, ngự trên bửu tòa.

 

Hoặc thấy cõi Liên Hoa thắng diệu

Cùng thấy ngài Hiền Thủ Như Lai.

Thấy muôn Bồ Tát kinh hành,

Phổ Hiền đại nguyện, lập thành diệu môn.

 

Nhân phước duyên, thấy miền Cực Lạc

A-Di-Đà, cổ Phật quang minh.

Quán Âm, Thế Chí hai bên,

Là bậc quán-đãnh, vô biên hạnh từ.

 

Cõi Đại Thiên ví như Diệu Hỉ

Đại trang nghiêm, diệu trí, tịnh thanh.

Chúng Đại Bồ Tát vây quanh

Đức Phật A Súc tọa trên liên đài.

 

Viên Cảnh, Nguyệt-Giác-Danh-Xưng-Phật

Kim-Cang-Tràng Bồ Tát hiện thân.

Thấy Đức Nhật-Tạng Thế Tôn,

Thiện-Quang-Minh, chuyển pháp luân không ngừng.

 

Hoặc thấy Phật Kim-Cang-Đại-Diệm,

Ngài Trí-Tràng diễn thuyết pháp môn.

Đi trong cõi nước mười phương,

Vì người, dạy diệt ba đường độc sân.

 

Nhỏ như mỗi đầu lông cũng hiện,

Cõi trang nghiêm, thanh tịnh, uy phong.

Như Lai, Bồ Tát nhất tâm

Vì người giáo pháp, hiện trong vi trần.

 

Thấy vô biên, vô cùng nghiệp khởi,

Chẳng đồng nhau, cũng bởi do tâm.

Như Lai thuyết pháp, chuyển luân,

Trong cõi uế, tịnh, trụ thân Niết Bàn.

 

Hoặc sinh thân cung vàng, điện các

Đức Thích Ca chứng đắc Bồ Đề.

Trong vô lượng kiếp đi, về

Hóa thân Bồ Tát, gần kề chúng sanh.

 

Thích-Sư-Tử tịnh tu đạo hạnh,

Hoặc Thế Tôn chuyển đại thần thông.

Bát Nhã, lục diệu pháp môn,

Tùy tâm hóa hiện hằng muôn hạnh từ.

 

Vô lượng kiếp hành trì, tu tập

Bất-thối-tâm-Bồ-Tát hiện thân.

Thị hiện nhẫn nhục, trì tâm,

Hoặc hiện pháp thủy, tẩy trần chúng sanh.

 

Hoặc hóa hiện Phạm Thiên, Đế Thích,

Tứ Thiên vương, Sát-Lợi, Bà-La-Môn.

Sắc thân đoan chính, nghi dung,

Hoặc từ Đâu Suất Thiên Cung giáng thần.

 

Hoặc hóa hiện cung vàng thọ dục,

Hoặc thấy rời gác ngọc, xuất gia.

1600. Bồ Đề Thọ. Ưu Đàm Hoa,

Tựu thành chánh giác nở ra Niết Bàn.

 

Tháp bảy báu, thế gian dựng tượng

Thấy Đấng Vô Lượng Thọ Như Lai.

Chư Bồ Tát dưới bửu đài,

Được Phật thọ ký, vị lai đắc thành.

 

Hoặc được thấy Phật Thanh-Tịnh-Nguyệt,

Trong cung ma hóa hiện thần thông.

Tự Tại, Hóa Lạc Thiên Cung,

Hoặc tại Đâu Suất, chuyển luân chỉ bày.

 

Thấy Chư Thiên đông đầy tán thán,

Dạ Ma Thiên, Đao Lợi, Long Thần.

Không nơi nào chẳng hiện thân,

Hoa rải trên Phật Nhiên Đăng cúng dường.

 

Hoặc thấy hiện Như Lai thọ lượng,

Trí Bồ Đề, thân tướng oai nghi.

Hiện thân sánh núi Tu Di,

An nhiên, tịch tịnh, tâm bi, huệ từ.

 

Trí huệ Phật như như, vô ngại

Tam thế duyên thức khởi không, thời.

Tâm hoán chuyển, cảnh đổi dời,

Đại Thiên, hạt bụi, cũng thời do tâm.

 

Thành thập lực, tứ vô úy đức

An trụ nơi Vô Thượng Đại Viên.

Đầy đủ trí huệ vô biên

Giảng bày thập-nhị-nhân-duyên cho người.

 

Mỗi ý nghĩa, ngôn từ, giáo thuyết,

Dùng biện tài khai triển tùy thời.

Mang tứ diệu đế dạy đời,

Khổ đau, huân tập, không rời thế gian.

 

Không ngã tướng, không sinh, không diệt,

Như hư không, đoạn tuyệt đường chim.

Thể tánh rỗng lặng, như nhiên

Thuyết ra chánh pháp, đất nghiêng, sông bồi.

 

Phật thuyết kinh, đất thời chấn động,

Vang diệu âm lồng lộng cung trời.

Tùy căn cơ dựng lập lời,

Khiến đều thấm nhập, rạng ngời trí minh.

 

Người chí kém, tử sinh nhàm mỏi,

Phật dạy người tam giải thoát môn.

Mong rời ba cõi trầm luân,

Dạy theo Độc Giác, nhân duyên là nguồn.

 

Người thanh tịnh, từ tâm, đại trí,

Phật dạy người giáo lý Nhất thừa.

Dùng phương tiện hạnh sớm trưa,

Dìu ra bể khổ, vượt bờ tử sinh.

 

Cõi Niết Bàn quang minh, diệu hạnh,

Như hư không, thể tánh không hai.

Gần, xa cũng tự chim bay,

Trí huệ sai khác, dở hay tự người.

 

Đà-la-ni nhập môn tam muội,

Một thanh âm vang cõi trời, người.

Lòng ai sâu thẳm, cạn vơi

Mà nghe ra khác những lời ngọc châu.

 

Thọ sanh thân bể dâu dời đổi,

Cùng chúng sanh chung cõi lậu thô.

Bíết rằng dục lạc vô bờ,

Cận kề, quán sát, tùy cơ diễn bày.

 

Cùng theo người, đắp y, cầm bát

Cạo tóc râu, thân khoác cà sa.

Cùng trong tăng chúng xuất gia,

Hiện thân gầy ốm như Bà-la-môn.

 

Tay chống gậy, tay luôn lần hạt,

Tâm đại từ, thuyết giảng, biện tài.

Khi ngồi, đứng chẳng động lay

Hiện thân khổ hạnh, không ngoài diệu tâm.

 

Hoặc tỏ rành thiên văn, toán số

Hoặc đùa vui, ngâm vịnh, luận bàn.

Hiện thân mão ngọc, lọng vàng,

Tướng, binh sau trước nối hàng cờ hoa.

 

Hoặc thị hiện quan tòa xử kiện,

Hoặc đại thần, phán quyết công minh.

Vào đời thọ tử, thọ sinh,

Không lưu dấu vết, tánh danh cùng người.

 

Hóa hiện thân khắp nơi Thiên quốc,

Khi hiện làm Túc Tán Tiểu Vương.

Hoặc Đại Đế Chuyển Luân Vương,

Chánh pháp rực sáng vương cung cõi trời.

 

Hoặc hiện thân ngự cung Đao Lợi,

Chuyển pháp luân, đầu đội thiên quang.

Hoặc là Hộ Thế bốn phương,

Hiện thân làm Tứ Thiên Vương trị vì.

 

Hoặc ngự cung Ma Ni bửu điện,

Hoặc Dạ Ma, Đâu Suất Thiên Cung.

Giảng bày giáo pháp chánh chân,

Hóa Lạc, Tự Tại, Ma vương khấu đầu.

 

Trời Phạm Thiên nhiếp thâu chúng hội,

Dạy định thiền, hỉ, xả, từ, bi.

Hiện thân qua lại, đến đi,

Không nơi an trụ, như mây giữa trời.

 

Hoặc hóa hiện thiên cung Sắc giới,

Dạy giác-phần, nở cội bửu hoa.

Thân vô biên tướng hiện ra,

Như ảnh, như mộng, trụ tòa Sắc, Không.

 

Như mặt nguyệt, hồ sông in bóng,

Hiện giữa trời, chẳng vọng khuyết tròn.

Thế gian tâm khởi mất, còn

Biết đâu vằng vặc ngọc hoàn thiên thu.

 

Như trí Phật không tăng, không giảm,

Chỉ dùng phương tiện tạm biện phân.

1700. Biển tâm Bồ Tát trong ngần,

Hiện ra bóng Phật, Thanh Văn khó lường.

 

Như biển lớn, không lường, không lọc

Dung chứa muôn bảo ngọc, trân châu.

Chúng sanh bãi bể, nương dâu

Trụ trong thân Phật, ai đâu tỏ tường.

 

Phật quang sắc mười phương tỏ rạng,

Đâu từng rời chỗ cạn, nơi sâu.

Thái dương chiếu sáng địa cầu,

Đâu từng di động giữa bầu thái hư.

 

Thể tánh Phật chẳng không, chẳng có

Diệu Pháp Thân thanh tịnh Như Lai.

Vượt đường ngôn ngữ đúng, sai

Nhân, Thiên ba cõi, không ngoài sắc, không.

 

Vô sở trụ, Phật thân ảnh tượng,

Như hư không vẽ tướng chim bay.

Muôn màu đại hải ma ni,

Trụ thân vô tướng, đến, đi giữa đời.

 

Ví uống hết nước nơi bốn bể,

Ngọn gió kia cũng dễ che ngăn.

Hư không lường được lớp, tầng

Công đức Chư Phật vô ngần, vô biên.

 

Ai thấy nghe, kính tin Phật lực

Được diệu tâm, công đức Như Lai

1724. Sinh tâm cẩn trọng, chớ nghi.

 

HẾT

 
***
facebook
youtube
 
Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn
07/01/2022(Xem: 2572)
Chứng ngộ không phải là một kết luận mà người ta đạt được bằng suy luận; nó coi thường mọi xác định của trí năng. Những ai đã từng kinh nghiệm điều nầy đều không thể giải thích nó một cách mạch lạc và hợp lý. Một khi người ta cố tình giải thích nó bằng ngôn từ hay cử chỉ, thì nội dung của nó đã bị thương tổn ít nhiều. Vì thế, kẻ sơ cơ không thể vói tới nó bằng những cái hiển hiện bên ngoài, mà những ai đã kinh nghiệm qua một lần chứng ngộ thì thấy rõ ngay những gì thực sự không phải là nó. Kinh nghiệm chứng ngộ do đó luôn luôn mang đặc tính ‘bội lý,’ khó giải, khó truyền. Theo Thiền sư Đại Huệ thì Thiền như là một đống lửa cháy lớn; khi đến gần nhất định sém mặt. Lại nữa, nó như một lưỡi kiếm sắp rút ra khỏi vỏ; một khi rút ra thì nhất định có kẻ mất mạng. Nhưng nếu không rút ra khỏi vỏ, không đến gần lửa thì chẳng hơn gì một cục đá hay một khúc gỗ. Muốn đến nơi thì phải có một cá tính quả quyết và một tinh thần sung mãn. Ở đây chẳng có gợi lên một chút suy luận lạnh lùng hay phân biệt
12/12/2021(Xem: 2602)
Thế Tôn là bậc tuệ tri mọi pháp, bậc y vương, thầy của trời người trong tam giới. Vì thế, Đấng Thiện Thệ trong 45 năm thuyết pháp đã để lại cho thế gian một kho tàng pháp bảo, là những diệu dược tùy theo bệnh (tham sân si) của chúng sanh mà kê toa thích ứng nhằm chuyển hóa nỗi khổ, niềm đau thành an lạc, niết bàn. Riêng trong tạng Pali, ngoài tứ niệm xứ, minh sát tuệ, Thế Tôn từ mẫn với trí tuệ toàn giác (tuệ tri mọi pháp) đã 'có nhiều phác đồ điều trị khác nhau trên nền tảng của đạo đế: Bát Chánh Đạo' diệu dụng mà theo đó tùy theo căn cơ (tùy pháp, hành pháp), sẽ đến bờ giải thoát, hoặc bậc hữu học vv.
16/11/2021(Xem: 5945)
01. Niết-bàn 02. Vô minh 03. Giáo lý Vô thường 04. Không có ngã hay Không phải ngã 05. Pháp môn Không phải ngã 06. Định nghĩa của Niệm 07. Giáo dục lòng Từ Bi 08. Tin vào Trái Tim: Giáo lý về Saṁvega & Pasāda 09. Làm sao để hiểu tâm mình? 10. Hoà Giải, Phải & Trái 11. Gốc rễ của chủ nghĩa Lãng mạn Phật giáo * AFFIRMING THE TRUTHS OF THE HEART - BUDDHIST ESSAYS by Thanissaro Bhikkhu CONTENTS 01. The Image of Nirvāṇa 02. Ignorance 03. All About Change 04. No-self or Not-self? 05. The Not-self Strategy 06. Mindfulness Defined 07. Educating Compassion 08. Affirming the Truths of the Heart: The Buddhist Teachings on Saṁvega & Pasāda 09. How to Read Your Own Mind 10. Reconciliation, Right & Wrong 11. The Roots of Buddhist Romanticism
18/06/2021(Xem: 7343)
Tác phẩm này là tuyển tập 7 bài pháp thoại của tôi trong các khóa tu thiền Vipassanā tại chùa Giác Ngộ và một số nơi khác. Kinh văn chính yếu của tác phẩm này dựa vào kinh Tứ niệm xứ thuộc kinh Trung bộ và kinh Đại niệm xứ thuộc kinh Trường bộ vốn là 2 bản văn quan trọng nhất giới thiệu về thiền của đức Phật. Thiền quán hay thiền minh sát (Vipassanā bhāvanā) còn được gọi là thiền tuệ (vipassanāñāṇa). Giá trị của thiền quán là mang lại trí tuệ cho người thực tập thiền. Minh sát (vipassanā) là nhìn thẩm thấu bằng tâm, nhìn mọi sự vật một cách sâu sắc “như chúng đang là”, hạn chế tối đa sự can thiệp ý thức chủ quan vào sự vật được quan sát, khi các giác quan tiếp xúc với đối tượng trần cảnh. Khi các suy luận dù là diễn dịch, quy nạp, tổng hợp, phân tích… thoát ra khỏi ý thức về chấp ngã chủ quan và chấp ngã khách quan, lúc đó ta có thể nhìn sự vật đúng với bản chất của chúng. Cốt lõi của thiền quán là chính niệm trực tiếp (satimā) và tỉnh giác trực tiếp (sampajāno) với đối tượng
03/04/2021(Xem: 3795)
Trước khi vào nội dung bài viết ta nhắc lại một vài kiến thức của vật lý cấp 2 phổ thông cần thiết cho chủ đề này. Một vài thuật ngữ: Trọng tâm G của một vật: là điểm đặt của trọng lực P tác dụng lên vật đó (P được biểu thị bằng một mũi tên thẳng đứng có chiều hướng xuống dưới). Chân đế: là đa giác lồi nhỏ nhất chứa tất cả các điểm tiếp xúc giữa một vật với mặt phẳng đỡ nó. Chân đế là một hình phẳng, nó cũng có trọng tâm G1, với những hình đặc biệt như hình vuông thì trọng tâm của nó là giao điểm của 2 đường chéo, nếu là hình tam giác thì trọng tâm của nó là giao điểm của 3 đường trung tuyến.
15/10/2020(Xem: 3157)
Có lẽ bài viết này sẽ không đúng thời, đúng lúc vào hoàn cảnh hiện nay (riêng cho Việt Nam, các miền Bắc Trung Bộ từ Quảng Trị vào đến Thừa Thiên (Huế) nơi các vị Thầy khả kính của tôi đang chịu nhiều áp lực của thiên tai (sạt lỡ và lũ lụt trầm trọng hơn bao giờ hết, vượt lên trên những hậu quả của năm 1999 và hơn thế nữa... thế giới đang chịu nạn đại dịch Covid 19 hoành hành làm ảnh hưởng đến kinh tế toàn cầu. Nhưng hậu bối trộm nghĩ nếu mình không ráng tu học để được giải thoát khỏi sinh tử luân hồi khi còn được may mắn có cơ hội làm người và có cơ hội giác ngộ hơn những động vật và loài cỏ đá vô tình, thì cũng uổng phí một đời...
03/09/2020(Xem: 2844)
Bài này sẽ khảo sát một số khái niệm về các hiện tướng của tâm, dựa theo lời dạy của Đức Phật và chư Tổ sư. Bản thân người viết không phải là một thẩm quyền nào; do vậy, nơi đây chỉ là một cố gắng trong khả năng hạn hẹp để đọc lại và ghi chép lại một số lời dạy từ kinh luận, hy vọng sẽ giúp làm sáng tỏ một số thắc mắc. Các chữ viết tắt trong bài này có thể đọc ở Đại Tạng Kinh (1) với các kinh: DN là Trường Bộ Kinh, MN là Trung Bộ Kinh, SN là Tương Ưng Bộ Kinh, AN là Tăng Chi Bộ Kinh, Sn là Kinh Tập trong Tiểu Bộ, Ud là Kinh Phật Tự Thuyết, SA là Tạp A Hàm,
17/07/2020(Xem: 5083)
Trong kinh có ghi lại lời cảnh giác của Đức Phật, Ngài đã từngnói rằng: “Phàm tất cả chúng sinh còn lên xuống trong ba cõi, lăn lộn trong sáu đường thì không một loài nào được hoàn toàn trong sạch, không một giống nào dứt hết tội lỗi sai lầm”.Lời nói của bậc toàn giác thật chính xác. Chúng sinh còn trầm luân trong ba cõi, sáu đường, là còn gây nhiều nghiệp xấu. Cho nên, dù chúng ta là ai của những đời trước, kiếp trước? Kiếp này, tuy chung sống ở cõi Ta-Bà nhưng mỗi người ôm vào đời một biệt nghiệp riêng, do tội lỗi hay phước báo đã gây ra trong đời trước. Nhưng nói chung,dù ở trong bất cứ hoàn cảnh nào thì con người cũng đã từngbị vô minh che mờ lý trí xúi quẩy tạo ra muôn ngàn tội lỗi, và tội lỗi đó cứ chồng chất mãi theo thời gian.
10/07/2020(Xem: 4820)
Thực tập thiền chánh niệm sẽ giúp cho chúng ta cảm nhận được sự an lạc trong từng giây phút của cuộc sống. Thiền cũng tăng sự tập trung, tăng hiệu quả của bộ nhớ, vượt qua áp lực và căng thẳng trong đời sống hằng ngày. Các lớp học gồm có: Lớp 1: LỚP SƠ CẤP ONLINE - Thời lượng 8 tuần vào lúc 4pm tới 5:30pm chiều thứ 7 hàng tuần. (For English class: Friday Evenings: 7pm to 8:30pm from July 17 to September 4, 2020) Lớp 2: LỚP TRUNG CẤP - Thời lượng 10 tuần vào lúc 8am tới 10am sáng Chủ Nhật hàng tuần. (For English class: Saturday Evenings: 6:30pm to 8:30pm from July 18 to September 19, 2020)
facebook youtube google-plus linkedin twitter blog
Nguyện đem công đức này, trang nghiêm Phật Tịnh Độ, trên đền bốn ơn nặng, dưới cứu khổ ba đường,
nếu có người thấy nghe, đều phát lòng Bồ Đề, hết một báo thân này, sinh qua cõi Cực Lạc.

May the Merit and virtue,accrued from this work, adorn the Buddhas pureland,
Repay the four great kindnesses above, andrelieve the suffering of those on the three paths below,
may those who see or hear of these efforts generates Bodhi Mind, spend their lives devoted to the Buddha Dharma,
the Land of Ultimate Bliss.

Quang Duc Buddhist Welfare Association of Victoria
Tu Viện Quảng Đức | Quang Duc Monastery
Senior Venerable Thich Tam Phuong | Senior Venerable Thich Nguyen Tang
Address: Quang Duc Monastery, 105 Lynch Road, Fawkner, Vic.3060 Australia
Tel: 61.03.9357 3544 ; Fax: 61.03.9357 3600
Website: http://www.quangduc.com ; http://www.tuvienquangduc.com.au (old)
Xin gửi Xin gửi bài mới và ý kiến đóng góp đến Ban Biên Tập qua địa chỉ:
quangduc@quangduc.com , tvquangduc@bigpond.com
KHÁCH VIẾNG THĂM
110,220,567